Nghị định 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
258
lượt xem
33
download

Nghị định 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 163/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i  x∙, phêng, thÞ trÊn Ch Ý nh ph ñ C¨n  cø LuËt  Tæ chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  25 th¸ng  12  n¨m   2001; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an,  Ngh Þ   ®Þ nh : Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ   ®èi tîng; tr×nh tù,  thñ tôc ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi chung lµ  cÊp x∙); chÕ   ®é   ®èi víi ngêi  bÞ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙; tr¸ch nhiÖm cña  c¸c   c¬   quan,   tæ   chøc   ®îc   ph©n   c«ng   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,  gióp  ®ì  ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ vµ   nh÷ng  quy   ®Þnh  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. §i Ò u  2.  Gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ vµ thêi h¹n ¸p dông 1. Gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ lµ  biÖn ph¸p xö  lý  hµnh chÝnh   do   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙   quyÕt   ®Þnh   ®èi   víi  nh÷ng ngêi  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó  qu¶n  lý, gi¸o dôc hä t¹i n¬i c tró.  2. Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ lµ   tõ ba th¸ng ®Õn s¸u th¸ng.
 2. 2 § i Ò u  3.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ 1. BiÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  ®îc ¸p dông  ®èi víi  nh÷ng ®èi tîng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh sau ®©y : a) Ngêi tõ   ®ñ  12 tuæi  ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn hµnh  vi cã  dÊu hiÖu cña mét téi ph¹m nghiªm träng do cè   ý  quy   ®Þnh t¹i Bé LuËt H×nh sù; b) Ngêi tõ   ®ñ  12 tuæi trë  lªn nhiÒu lÇn cã  hµnh vi   trém c¾p vÆt, lõa  ®¶o nhá,  ®¸nh b¹c nhá, g©y rèi trËt tù  c«ng céng;   c) Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ 18 tuæi trë lªn; d)   Ngêi   b¸n   d©m   cã   tÝnh   chÊt   thêng   xuyªn   tõ   ®ñ   14  tuæi trë lªn;   ®)   Ngêi   cã   mét  trong  c¸c   hµnh   vi  vi  ph¹m   ph¸p   luËt  sau  ®©y tõ  2 lÇn vi ph¹m trë  lªn trong 1 n¨m, nhng cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù : ­ X©m ph¹m søc kháe, danh dù, nh©n phÈm cña c«ng d©n,   cña ngêi níc ngoµi; ­   X©m   ph¹m   tµi   s¶n   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong   níc  hoÆc níc ngoµi; ­ Chèng ngêi thi hµnh c«ng vô; ­ Lîi dông quyÒn tù  do d©n chñ, tù  do tÝn ngìng  ®Ó  l«i kÐo, kÝch  ®éng ngêi kh¸c x©m ph¹m lîi  Ých cña Nhµ  n­ íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n; ­ Tæ chøc cìng  Ðp, l«i kÐo, dô  dç  ngêi kh¸c trèn  ®i  níc ngoµi hoÆc ë l¹i níc ngoµi tr¸i phÐp. e) Ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt thuéc  ®èi t îng  ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së   gi¸o   dôc,   nhng   trªn   55  tuæi ®èi víi n÷ vµ trªn 60 tuæi ®èi víi nam. 2.   Kh«ng   ¸p  dông   biÖn  ph¸p   gi¸o   dôc  t¹i   cÊp  x∙   ®èi  víi ngêi níc ngoµi. 3. Thêi ®iÓm tÝnh ®é tuæi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b,   c,   d  vµ   ®  kho¶n   1  §iÒu   nµy   lµ  ngµy   ®èi   tîng   thùc   hiÖn  hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p   luËt;   thêi   ®iÓm   tÝnh   ®é   tuæi   quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu nµy lµ  ngµy ký  quyÕt  ®Þnh  gi¸o dôc t¹i cÊp x∙; c¨n cø ph¸p lý   ®Ó  x¸c  ®Þnh  ®é  tuæi  lµ  giÊy khai sinh, nÕu kh«ng cã  giÊy khai sinh th×  ph¶i  c¨n cø vµo chøng minh nh©n d©n hoÆc sæ hé khÈu.
 3. 3 § i Ò u   4.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ 1.   ViÖc  ¸p   dông  biÖn   ph¸p   gi¸o   dôc  t¹i   cÊp  x∙  ph¶i  kÞp thêi,  ®óng ngêi,  ®óng thÈm quyÒn, thñ  tôc, tr×nh tù  ®îc quy  ®Þnh trong Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ ®Þnh nµy.  2. Khi quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙   ph¶i c¨n cø vµo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, c¨n cø vµo tÝnh  chÊt vµ  møc  ®é  nguy hiÓm cho x∙ héi cña hµnh vi vi ph¹m,   nh©n th©n cña ®èi tîng vµ nh÷ng t×nh tiÕt kh¸c cã liªn quan  ®Ó quyÕt ®Þnh thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p nµy cho phï hîp. 3. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi x©m ph¹m ®Õn tÝnh m¹ng, søc   khoÎ, danh dù, nh©n phÈm cña ngêi ®îc gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  (sau  ®©y gäi chung lµ  ngêi  ®îc gi¸o dôc) hoÆc buéc ngêi  ®ã  ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô  mµ  ph¸p luËt kh«ng quy  ®Þnh.   §i Ò u   5.   Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ 1. Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ lµ   s¸u th¸ng kÓ  tõ  khi thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm a hoÆc kÓ  tõ  khi thùc hiÖn lÇn cuèi hµnh vi vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm b, c, d vµ   ®  kho¶n 1 §iÒu 3  NghÞ   ®Þnh  nµy;  thêi hiÖu nãi trªn  còng   ®îc ¸p dông   ®èi  víi   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   e   kho¶n   1   §iÒu   3   NghÞ  ®Þnh nµy, kÓ  tõ  khi thùc hiÖn lÇn cuèi hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 25 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh   chÝnh. 2. NÕu trong thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy,   ngêi cã hµnh vi vi ph¹m cè t×nh trèn tr¸nh, th× thêi hiÖu  ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm hµnh vi trèn tr¸nh chÊm døt.  §i Ò u   6.   Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, gi¸o dôc ®èi víi ngêi  ®îc gi¸o dôc   1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o, tæ chøc,  thùc  hiÖn biÖn ph¸p  gi¸o  dôc t¹i cÊp x∙,  phèi hîp víi c¸c c¬  quan, tæ chøc h÷u quan,  ®¬n vÞ  d©n c   ë c¬ së vµ gia ®×nh qu¶n lý, gi¸o dôc nh÷ng ng êi ®îc gi¸o  dôc   söa   ch÷a   sai   ph¹m   ®Ó   trë   thµnh   ngêi   cã   Ých   cho   x∙  héi,   cã   ý   thøc   tu©n   theo   ph¸p   luËt   vµ   c¸c   quy   t¾c   cña  cuéc sèng céng ®ång. 
 4. 4 2. C¸c c¬  quan, tæ chøc h÷u quan,  ®¬n vÞ  d©n c  ë  c¬  së   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi  Uû   ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙  trong viÖc qu¶n lý, gi¸o dôc ngêi ®îc gi¸o dôc. 3. C«ng an cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm gióp Chñ tÞch Uû ban  nh©n d©n cïng  cÊp  tæ chøc  thùc  hiÖn biÖn ph¸p  gi¸o  dôc  t¹i cÊp x∙. 4. Gia  ®×nh cã  ngêi  ®îc gi¸o dôc cã  tr¸ch nhiÖm phèi  hîp chÆt chÏ víi Uû ban nh©n d©n cÊp x∙, c¬ quan, tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc (sau  ®©y gäi chung lµ  tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc) trong viÖc qu¶n lý, gi¸o dôc   ngêi ®îc gi¸o dôc.  §i Ò u   7.   Kinh phÝ  b¶o  ®¶m cho viÖc thùc hiÖn biÖn  ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  1. Kinh phÝ b¶o ®¶m cho viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p gi¸o   dôc t¹i cÊp x∙ do ng©n s¸ch cÊp x∙ cÊp vµ   ®îc hç  trî  tõ  nguån   kinh   phÝ   phßng,   chèng   téi   ph¹m;   phßng,   chèng   m¹i  d©m; phßng, chèng ma tuý. 2.  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙  ®îc tiÕp nhËn sù  tµi trî,  gióp ®ì vÒ vËt chÊt cña c¸c c¬ quan nhµ n íc, c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n trong vµ  ngoµi níc  ®Ó  sö  dông vµo viÖc thùc hiÖn  biÖn   ph¸p   gi¸o   dôc   t¹i   cÊp   x∙   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 3.   ViÖc   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   kinh   phÝ   cho   viÖc   thùc  hiÖn biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ ph¶i  ®óng môc  ®Ých vµ  tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.    Ch¬ng II Thñ tôc ¸p dông biÖn ph¸p  gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ §i Ò u  8.  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙   1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ tù  m×nh hoÆc theo  ®Ò  nghÞ  cña mét trong c¸c c¬  quan, tæ chøc sau  ®©y quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  ®èi víi nh÷ng  ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy :   a) Trëng C«ng an cÊp x∙;  b) Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙; c) §¹i diÖn c¬  quan, tæ chøc  ë  c¬  së  hoÆc  ®¹i diÖn,   ®¬n vÞ d©n c ë c¬ së.   2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ còng cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh   gi¸o  dôc  t¹i  cÊp  x∙   trªn  c¬   së   hå   s¬  biªn   b¶n   vÒ 
 5. 5 hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña ®èi t îng do c¬ quan C«ng an  trùc   tiÕp   ph¸t   hiÖn,   thô   lý,   ®iÒu   tra   trong   c¸c   vô   vi  ph¹m ph¸p luËt hoÆc hå s¬ cña nh÷ng ®èi t îng ®a vµo c¬ së  gi¸o dôc, nhng  ®∙ trªn 55 tuæi  ®èi víi n÷, trªn 60 tuæi  ®èi víi nam do c¬ quan C«ng an cÊp tØnh, cÊp huyÖn chuyÓn  ®Õn.  §i Ò u   9.  §Ò nghÞ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ 1.  §Ò  nghÞ  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ cña   c¬  quan, tæ chøc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh nµy  b»ng v¨n b¶n vµ   ®îc göi cho Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp  x∙.   Néi dung cña v¨n b¶n ®Ò nghÞ ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng,  n¨m;  ®Þa  ®iÓm; hä, tªn,  ®Þa chØ cña ngêi  ®Ò  nghÞ  hoÆc hä,  tªn cña ngêi  ®¹i diÖn c¬  quan, tæ chøc  ®Ò  nghÞ; hä, tªn,  ngµy, th¸ng, n¨m sinh, n¬i c tró, nh©n th©n cña ®èi tîng bÞ  ¸p dông gi¸o dôc t¹i cÊp x∙; lý do  ®Ò  nghÞ  vµ  ph¶i cã  ch÷  ký cña ngêi ®Ò nghÞ hoÆc ngêi ®¹i diÖn c¬ quan, tæ chøc.   2. §èi víi c¸c trêng hîp do c¬ quan C«ng an cÊp tØnh,  cÊp huyÖn chuyÓn hå  s¬   ®Õn Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp  x∙  ®Ó  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i  cÊp x∙ theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh nµy, th×  Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ ®ã ®Õn  Trëng C«ng an cÊp x∙. Trëng C«ng an cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm  nghiªn cøu hå  s¬, b¸o c¸o tãm t¾t hå  s¬  vµ  nh÷ng vi ph¹m   ph¸p luËt cña ngêi  ®îc  ®Ò  nghÞ  ¸p dông gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙, nh÷ng biÖn ph¸p gióp  ®ì, gi¸o dôc  ®∙ ¸p dông  ®èi víi  ngêi ®ã theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy.  §i Ò u   10.   Xem xÐt ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ 1.   Trong   thêi   h¹n   10   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ® îc   ®Ò  nghÞ, Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ triÖu tËp vµ  chñ  tr×   cuéc   häp   gåm   Trëng   C«ng   an   cÊp   x∙,   ®¹i   diÖn   Ban   T  ph¸p, Uû ban MÆt trËn Tæ quèc, ®¹i diÖn ®¬n vÞ d©n c  ë c¬  së,  ®¹i diÖn gia  ®×nh cña ngêi  ®îc  ®Ò  nghÞ  gi¸o dôc  ®Ó  xem xÐt ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙.  Tïy theo tõng  ®èi tîng  ®îc  ®Ò  nghÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  gi¸o dôc t¹i cÊp x∙, Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ cã  thÓ  mêi  ®¹i diÖn cña nhµ  trêng, §oµn Thanh niªn, Héi Phô  n÷, Héi N«ng d©n, Thanh tra nh©n d©n, Ban Gi¸o dôc, Ban  D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em, Tæ hoµ  gi¶i  ë  c¬  së  tham dù  cuéc häp.  
 6. 6 2. T¹i cuéc häp, ®¹i diÖn c¬ quan, tæ chøc ®Ò nghÞ ¸p  dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ tr×nh bµy lý  do, nªu  nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi ®îc ®Ò nghÞ gi¸o dôc t¹i  cÊp x∙, nh÷ng biÖn ph¸p gióp  ®ì, gi¸o dôc  ®∙ ¸p dông  ®èi  víi ngêi ®ã (nÕu cã). Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Chñ tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ cã  thÓ  yªu cÇu ng êi  ®îc  ®Ò  nghÞ  gi¸o dôc cã  mÆt  ®Ó  hä  tr×nh bµy  ý  kiÕn cña m×nh t¹i cuéc   häp. C¸c ®¹i biÓu tham gia cuéc häp ph¸t biÓu ý kiÕn th¶o  luËn vÒ  viÖc ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc  ®èi víi ngêi  ®îc  ®Ò nghÞ.  Néi dung cuéc häp ph¶i ®îc ghi thµnh biªn b¶n. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  cÊp   x∙   giao   cho   Trëng   C«ng   an   cÊp   x∙   x¸c   minh,   lµm   râ  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi ®îc ®Ò nghÞ gi¸o  dôc. §i Ò u  11.  QuyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ 1. Trong thêi h¹n 03 ngµy, kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc cuéc   häp quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh nµy, c¨n cø vµo biªn  b¶n cuéc häp, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ xem xÐt ban  hµnh quyÕt ®Þnh viÖc gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. Tïy tõng ®èi t­ îng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ quyÕt ®Þnh viÖc giao   tr¸ch nhiÖm cho C«ng an cïng cÊp, c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n  vÞ  d©n c  ë  c¬  së    hoÆc gia  ®×nh qu¶n lý, gi¸o dôc ngêi  ®ã. 2. QuyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ cã  hiÖu lùc kÓ  tõ   ngµy ký. 3. QuyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ ph¶i  ®îc göi ngay  cho ngêi  ®îc gi¸o  dôc,  gia  ®×nh ngêi  ®ã, Héi  ®ång nh©n  d©n cÊp x∙ vµ c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan. §i Ò u  12.  Néi dung quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ QuyÕt   ®Þnh   gi¸o   dôc   t¹i   cÊp   x∙   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra   quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   chøc   vô   cña   ngêi   ra  quyÕt  ®Þnh; hä  tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh, n¬i c tró  cña  ngêi ®îc gi¸o dôc; hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi ®îc  gi¸o dôc;  ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n ph¸p luËt  ® îc ¸p dông,  thêi h¹n ¸p dông, ngµy thi hµnh quyÕt  ®Þnh; tr¸ch nhiÖm   cña   c¬   quan,   tæ   chøc,   gia   ®×nh   ®îc   giao   qu¶n   lý,   gi¸o  dôc; quyÒn khiÕu n¹i, khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh gi¸o  dôc t¹i cÊp x∙ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   
 7. 7 § i Ò u  13.  Thi hµnh quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ 1. Trong thêi h¹n 07 ngµy, kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh cã   hiÖu lùc, tæ chøc ®îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc ph¶i tæ chøc  cuéc häp t¹i ®¬n vÞ d©n c, n¬i ngêi ®îc gi¸o dôc c tró ®Ó  thi hµnh quyÕt ®Þnh ®èi víi hä. Ngêi  ®îc gi¸o dôc ph¶i tù  m×nh  ®äc b¶n kiÓm  ®iÓm vµ   cam kÕt söa ch÷a sai ph¹m cña m×nh. C¸c  ®¹i biÓu tham dù  cuéc häp ph©n tÝch nh÷ng sai ph¹m cña ngêi  ®îc gi¸o dôc  vµ  gãp  ý  kiÕn x©y dùng, gióp  ®ì  ng êi  ®ã  söa ch÷a  ®Ó  tiÕn  bé.  Tïy tõng ®èi tîng ®îc gi¸o dôc, tæ chøc ®îc giao qu¶n  lý, gi¸o dôc cã thÓ mêi ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan, tæ chøc   h÷u quan  ë  c¬  së  nh : MÆt trËn Tæ quèc, C«ng an, Héi phô  n÷, Héi n«ng d©n, §oµn Thanh niªn, ®¬n vÞ d©n c, ®¹i diÖn  gia   ®×nh,  dßng   hä,   nh÷ng   ngêi   l¸ng   giÒng…   tham   dù   cuéc  häp kiÓm ®iÓm ngêi ®îc gi¸o dôc.  Néi dung cuéc häp ph¶i ®îc ghi thµnh biªn b¶n. 2. Tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc cã  tr¸ch nhiÖm  ph©n c«ng ngêi trùc tiÕp gióp ®ì ngêi ®îc gi¸o dôc vµ b¸o  c¸o víi Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙. Ngêi  ®îc ph©n  c«ng gióp   ®ì  ph¶i  cã  kÕ  ho¹ch,  biÖn ph¸p qu¶n  lý,  gi¸o  dôc; gióp  ®ì  t×m kiÕm viÖc lµm hoÆc  ®Ò  xuÊt víi   Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ t¹o ®iÒu kiÖn, t×m kiÕm viÖc lµm cho ngêi  ®îc gi¸o dôc; gióp hä  lµm b¶n kiÓm  ®iÓm vµ  cam kÕt söa  ch÷a   sai   ph¹m;   theo   dâi   viÖc   thùc  hiÖn   quyÕt   ®Þnh  gi¸o   dôc t¹i cÊp x∙ cña ngêi ®îc gi¸o dôc. Trong trêng hîp ngêi  ®îc ph©n c«ng gióp  ®ì  kh«ng cßn  ®iÒu kiÖn gióp  ®ì, th×  tæ chøc  ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n  lý, gi¸o dôc ph¶i kÞp thêi ph©n c«ng ngêi kh¸c thay thÕ vµ  ph¶i b¸o c¸o víi Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙. 3. Mçi th¸ng mét lÇn, tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý, gi¸o  dôc cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp  x∙ vÒ  viÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh; nÕu ngêi  ®îc gi¸o dôc cã  tiÕn bé  râ  rÖt th×  tæ chøc  ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý,  gi¸o dôc lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp  x∙ quyÕt  ®Þnh miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i cña  quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 17  NghÞ   ®Þnh  nµy.   Trong   trêng  hîp  ngêi   ®îc   gi¸o  dôc  kh«ng  thùc sù  tiÕn bé, th×  tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc  ph¶i tæ chøc cuéc häp t¹i  ®¬n vÞ  d©n c  ®Ó  tiÕp tôc kiÓm  ®iÓm ngêi  ®îc gi¸o dôc vµ  cã  biÖn ph¸p gióp  ®ì, qu¶n lý,  gi¸o dôc hä  cho phï  hîp. Thµnh  phÇn, néi dung  cuéc  häp  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
 8. 8 § i Ò u   14.  ChuyÓn hå s¬ cña ®èi tîng cã dÊu hiÖu ph¹m  téi ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù 1. Khi xem xÐt hå  s¬  cña  ®èi tîng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh ¸p  dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙, nÕu xÐt thÊy c¸c hµnh  vi vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi  ®ã  cã  dÊu hiÖu téi ph¹m,  th×  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ ph¶i lµm v¨n b¶n vµ  chuyÓn ngay hå  s¬   ®Õn c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông h×nh sù.  2.  §èi   víi  trêng   hîp   ®∙   ra  quyÕt   ®Þnh   ¸p  dông   biÖn  ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙, nÕu sau ®ã ph¸t hiÖn hµnh vi vi   ph¹m cña ngêi  ®îc gi¸o dôc cã  dÊu hiÖu téi ph¹m mµ  cha  hÕt thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, th×  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ ph¶i huû  quyÕt  ®Þnh  ®ã  vµ  trong  thêi h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy huû  quyÕt  ®Þnh ph¶i chuyÓn  hå  s¬  cña  ®èi tîng cho c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù   cã thÈm quyÒn.  3. Trong trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu  nµy mµ  c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông  ®×nh chØ  ®iÒu tra,  ®×nh  chØ vô  ¸n hoÆc Toµ  ¸n tuyªn kh«ng ph¹m téi, th×  c¬  quan  tiÕn hµnh tè  tông ph¶i chuyÓn l¹i hå  s¬  cña  ®èi tîng  ®ã  cho   Chñ   tÞch  Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙   ®Ó   xem   xÐt,   quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙.  §èi  víi   trêng  hîp   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2  §iÒu  nµy   mµ  ®èi tîng bÞ  t¹m giam, t¹m gi÷  th×  thêi h¹n t¹m giam, t¹m  gi÷   ®îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc  t¹i cÊp x∙. 03 ngµy chÊp hµnh biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ ®îc tÝnh b»ng 01 ngµy bÞ t¹m giam hoÆc t¹m gi÷.  §i Ò u   15.  Truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi hµnh   vi   ph¹m   téi   tríc   hoÆc   trong   thêi   gian   chÊp   hµnh   quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  Trong trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi cã  quyÕt  ®Þnh ¸p dông  biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  ®∙ thùc hiÖn hµnh vi ph¹m  téi tríc hoÆc trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh, th×  theo   yªu   cÇu   cña   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   h×nh   sù   cã  thÈm quyÒn, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ ph¶i ra quyÕt   ®Þnh t¹m ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙  ®èi   víi   ngêi   ®ã   vµ   trong   thêi   h¹n   03   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy  ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh ph¶i chuyÓn hå s¬ cña ®èi t­ îng cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn. NÕu  sau   ®ã   c¬  quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   cã   quyÕt   ®Þnh   ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n hoÆc Toµ ¸n tuyªn kh«ng  ph¹m   téi,   th×   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   h×nh   sù   ph¶i  chuyÓn l¹i hå s¬ cña ®èi tîng ®ã cho Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n cÊp x∙  ®Ó  tiÕp tôc thi hµnh quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i  cÊp x∙. 
 9. 9 NÕu ®èi tîng bÞ Toµ ¸n xö ph¹t tï, c¶i t¹o kh«ng giam   gi÷, th×  ngêi  ®ã   ®îc miÔn chÊp hµnh  phÇn  thêi gian cßn  l¹i trong quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙; nÕu h×nh ph¹t  ®îc   ¸p   dông   kh«ng   ph¶i   lµ   h×nh   ph¹t   tï,   c¶i   t¹o   kh«ng  giam gi÷, th×  ngêi  ®ã  ph¶i tiÕp tôc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. §èi víi trêng hîp c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông cã  quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   ®iÒu   tra,   ®×nh   chØ   vô   ¸n,   Toµ   ¸n   tuyªn  kh«ng ph¹m téi hoÆc h×nh ph¹t  ®îc ¸p dông kh«ng ph¶i lµ  h×nh ph¹t  tï,  c¶i  t¹o  kh«ng  giam gi÷,  nhng  ®èi tîng bÞ  t¹m giam, t¹m gi÷ th× thêi h¹n t¹m giam, t¹m gi÷ ®îc tÝnh  vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. 03  ngµy   chÊp   hµnh   biÖn   ph¸p   gi¸o   dôc   t¹i   cÊp   x∙   ®îc   tÝnh  b»ng 01 ngµy bÞ t¹m giam hoÆc t¹m gi÷.  §i Ò u   16.  Thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i  cÊp x∙ QuyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ hÕt thêi hiÖu thi hµnh   sau 06 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh. Trong trêng hîp  ngêi  ®îc gi¸o dôc cè  t×nh trèn tr¸nh viÖc thi hµnh, th×  thêi hiÖu nªu trªn  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm hµnh vi  trèn tr¸nh chÊm døt. §i Ò u   17.   MiÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i cña  quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ 1.   Ngêi   ®îc  gi¸o   dôc   ®∙   chÊp  hµnh   mét   nöa  thêi   h¹n  gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ nÕu cã tiÕn bé râ rÖt trong viÖc chÊp   hµnh ph¸p luËt, th×   ®îc Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙  quyÕt   ®Þnh   miÔn  chÊp   hµnh   phÇn   thêi   gian   cßn   l¹i   cña  quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. Ngêi   ®îc   gi¸o   dôc   cã   tiÕn   bé   râ   rÖt   lµ   ngêi   thµnh  thËt   hèi   lçi,  tÝch   cùc   lao   ®éng,   häc   tËp,  nghiªm   chØnh   chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙   xem   xÐt,   quyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n viÖc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn  l¹i cña quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ trªn c¬ së ®Ò nghÞ   b»ng v¨n b¶n cña tæ chøc  ®îc giao tr¸ch  nhiÖm  qu¶n lý,  gi¸o dôc vµ ý kiÕn cña c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan.   V¨n b¶n ®Ò nghÞ ph¶i ghi râ hä, tªn, ngµy, th¸ng, n¨m   sinh, nghÒ  nghiÖp, thêi h¹n gi¸o dôc, thêi gian  ®∙ chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh,   nhËn  xÐt  vÒ   viÖc  chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cña ngêi ®îc gi¸o dôc.  
 10. 10 § i Ò u   18.  HÕt h¹n chÊp hµnh biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ Trong thêi h¹n hai ngµy, kÓ tõ ngµy ngêi ®îc gi¸o dôc  chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh, th×  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  cÊp x∙ ph¶i cÊp "GiÊy chøng nhËn  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt   ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙"  cho hä, lu mét b¶n vµo hå  s¬,  ®ång thêi th«ng b¸o cho tæ chøc ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n  lý, gi¸o dôc vµ gia ®×nh ngêi ®îc gi¸o dôc biÕt.  §i Ò u   19.   LËp hå s¬ theo dâi vÒ sù tiÕn bé cña ngêi  ®îc gi¸o dôc 1. C«ng an cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm gióp Chñ  tÞch  Uû ban  nh©n d©n cïng cÊp trong viÖc thu thËp tµi liÖu, lËp hå s¬  ®Ó  qu¶n lý, theo dâi vÒ  sù  tiÕn bé  cña ng êi  ®îc gi¸o dôc  t¹i cÊp x∙. 2. Néi dung cña hå s¬ bao gåm : a) S¬ yÕu lý lÞch; b) V¨n b¶n ®Ò nghÞ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc; c)   Biªn   b¶n   cuéc   häp   vÒ   viÖc   ®Ò   nghÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p gi¸o dôc; b¶n x¸c minh cña Trëng C«ng an cÊp x∙ quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy (nÕu cã); d) QuyÕt  ®Þnh cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ vÒ  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙; ®) Biªn b¶n c¸c cuéc häp kiÓm  ®iÓm, c¸c b¸o c¸o hµng  th¸ng cña tæ chøc ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, gi¸o dôc; e) Biªn b¶n ghi lêi khai cña ngêi  ®îc gi¸o dôc (nÕu  cã); g) C¸c b¶n kiÓm ®iÓm vµ b¶n cam kÕt söa ch÷a sai ph¹m  cña ngêi ®îc gi¸o dôc; h) GiÊy chøng nhËn  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh gi¸o   dôc t¹i cÊp x∙; quyÕt  ®Þnh miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian  cßn l¹i cña quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ cña ngêi  ®îc  ¸p dông biÖn ph¸p nµy. Ch¬ng III quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc gi¸o dôc §i Ò u  20.  Tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc gi¸o dôc 1. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña Nhµ  níc, tÝch  cùc tham gia lao ®éng, häc tËp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô 
 11. 11 c«ng d©n, quy  íc cña th«n, lµng,  Êp, b¶n,  ®¬n vÞ  d©n c  n¬i m×nh c tró.  2. Lµm b¶n kiÓm  ®iÓm vµ  cam kÕt  ®Ó  b¸o c¸o víi Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ nghiªm chØnh thùc hiÖn cam   kÕt  ®ã. B¶n kiÓm  ®iÓm vµ  cam kÕt ph¶i cã   ý  kiÕn cña ng êi  ®îc ph©n c«ng gióp ®ì. Riªng b¶n kiÓm ®iÓm vµ cam kÕt cña  ngêi cha thµnh niªn tõ   ®ñ  mêi hai tuæi  ®Õn díi mêi s¸u  tuæi ph¶i cã thªm ý kiÕn cña cha, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé.    Ngêi ®îc gi¸o dôc ph¶i trùc tiÕp ®a b¶n kiÓm ®iÓm vµ  cam kÕt cña m×nh cho tæ chøc ®îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc. 3. Hµng th¸ng ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n víi ng êi  ®îc  ph©n c«ng trùc tiÕp gióp ®ì vÒ t×nh h×nh rÌn luyÖn, tu d­ ìng, kÕt qu¶ söa ch÷a sai ph¹m vµ sù tiÕn bé cña m×nh. 4. Ph¶i  cã  mÆt khi  Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp  x∙ yªu cÇu;  nÕu   v¾ng   mÆt   mµ   kh«ng   cã   lý   do   chÝnh   ®¸ng,   th×   Uû   ban  nh©n d©n cÊp x∙ triÖu tËp hä   ®Õn trô  së  Uû  ban  nh©n d©n  yªu cÇu hä lµm kiÓm ®iÓm vÒ hµnh vi vi ph¹m ®ã.  §i Ò u  21.  QuyÒn cña ngêi ®îc gi¸o dôc Trong thêi h¹n thi hµnh quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp   x∙ ngêi ®îc gi¸o dôc cã c¸c quyÒn sau ®©y :  1. §îc lao ®éng, häc tËp, sinh ho¹t t¹i n¬i c tró.  2. §îc  ®Ò   ®¹t nguyÖn väng, kiÕn nghÞ  cña m×nh víi tæ   chøc   ®îc   giao   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc   hoÆc   víi   chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng.  3. §îc v¾ng mÆt hoÆc thay ®æi n¬i c tró theo quy ®Þnh  t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ kho¶n 4  §iÒu 22 NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   22.   Nh÷ng quy  ®Þnh vÒ   ®i l¹i, thay  ®æi n¬i c  tró hoÆc h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù cña ngêi ®îc gi¸o  dôc   1. Trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i  cÊp x∙, ngêi  ®îc gi¸o dôc cã  thÓ  v¾ng mÆt t¹i n¬i c  tró  nÕu cã  lý  do chÝnh  ®¸ng, nhng mçi lÇn v¾ng mÆt kh«ng  ®îc  qu¸ ba m¬i ngµy vµ  tæng sè  thêi gian v¾ng mÆt kh«ng  ®îc  vît qu¸ 1/3 thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp  x∙ vµ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sau ®©y : a)   Trong   trêng   hîp   v¾ng   mÆt   t¹i   n¬i   c  tró   ®Õn   mêi  ngµy, th×  ph¶i b¸o c¸o ngêi gióp  ®ì  hoÆc Uû ban nh©n d©n  cÊp x∙ biÕt;
 12. 12 b) Trong trêng hîp v¾ng mÆt t¹i n¬i c tró tõ trªn mêi  ngµy ®Õn ba m¬i ngµy, th× ph¶i lµm ®¬n xin phÐp ghi râ lý   do,   thêi   gian   vµ   n¬i   ®Õn   kÌm   theo   ý   kiÕn   cña   ngêi   ®îc  ph©n c«ng gióp  ®ì  trùc tiÕp (®èi víi ng êi cha thµnh niªn  tõ   ®ñ  mêi hai tuæi  ®Õn díi mêi s¸u tuæi th×  ph¶i cã  thªm   ý  kiÕn cña cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé) vµ   ®îc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n hoÆc Trëng C«ng an cÊp x∙ n¬i c tró ®ång ý. 2. Ngêi  ®îc gi¸o dôc cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o C«ng an   cÊp x∙ n¬i m×nh  ®Õn t¹m tró  biÕt. Khi hÕt thêi h¹n cho  phÐp t¹m tró, ph¶i cã  x¸c nhËn cña  Uû  ban  nh©n d©n hoÆc  C«ng an cÊp x∙ n¬i t¹m tró  vÒ  thêi h¹n t¹m tró  vµ  viÖc  chÊp hµnh ph¸p luËt t¹i n¬i ®Õn c tró.  3. Thêi gian ngêi ®îc gi¸o dôc v¾ng mÆt t¹i n¬i c tró  ®îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh, nÕu ngêi  ®ã  kh«ng  vi ph¹m  ph¸p  luËt t¹i  ®Þa ph¬ng n¬i  ®Õn t¹m tró;  nÕu cã  vi ph¹m hoÆc v¾ng mÆt mµ  kh«ng b¸o c¸o hoÆc kh«ng  ®îc   sù   ®ång   ý   cña   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n   d©n   hoÆc   Trëng  C«ng an cÊp x∙, th× thêi gian v¾ng mÆt kh«ng ®îc tÝnh vµo  thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh. 4.   Trong trêng hîp v×  c¸c lý  do chÝnh  ®¸ng nh   thay  ®æi n¬i  ®¨ng ký  hé  khÈu thêng tró,  ®i häc hoÆc cã  viÖc  lµm   æn   ®Þnh   mµ   t¹m   tró   ë   ®Þa   ph¬ng   kh¸c,   th×   ngêi   ®îc  gi¸o dôc ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ vµ cã ý kiÕn cña tæ chøc ®­ îc giao qu¶n lý, gi¸o dôc. C¨n cø vµo  ®¬n  ®Ò  nghÞ  vµ  c¸c   ý  kiÕn x¸c nhËn  ®ã, Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i  ngêi ®îc gi¸o dôc c tró xem xÐt, gi¶i quyÕt. NÕu ngêi ®îc  gi¸o dôc thay  ®æi n¬i  ®¨ng ký  hé  khÈu thêng tró, th×  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ lµm v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  vµ  göi   toµn bé  hå  s¬  cña ngêi  ®îc gi¸o dôc cho Chñ  tÞch Uû ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã sÏ ®Õn c tró ®Ó tiÕp tôc qu¶n  lý, gi¸o dôc; nÕu ngêi  ®îc gi¸o dôc  ®i häc hoÆc cã  viÖc  lµm æn  ®Þnh mµ  t¹m tró   ë   ®Þa ph¬ng kh¸c, th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ lµm v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  c¬  quan, tæ chøc  n¬i ngêi ®ã sÏ ®Õn lµm viÖc ®Ó tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc   hä. 5. Trong trêng hîp ngêi  ®îc gi¸o dôc lµ  ngêi nghiÖn  ma tuý  hoÆc dïng c¸c chÊt  kÝch  thÝch kh¸c  dÉn   ®Õn  ph¸t  t¸n tµi s¶n cña gia ®×nh, th× ngêi cã quyÒn, lîi Ých liªn  quan hoÆc c¬ quan, tæ chøc h÷u quan cã thÓ ®Ò nghÞ Tßa ¸n   xem xÐt h¹n chÕ  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù  cña ng êi  ®ã, sau  ®ã th«ng b¸o cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙.
 13. 13 Ch¬ng IV tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, ngêi ®îc ph©n c«ng  trùc tiÕp gióp ®ì vµ gia ®×nh trong viÖc qu¶n lý,  gi¸o dôc ngêi ®îc gi¸o dôc   §i Ò u  23.  Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc ®îc giao qu¶n lý,  gi¸o dôc 1.   Gióp   ®ì,   ®éng   viªn   ngêi   ®îc   gi¸o   dôc   trong   cuéc  sèng, gióp hä  t×m kiÕm viÖc lµm hoÆc  ®Ò  xuÊt víi   Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ t¹o ®iÒu kiÖn, t×m kiÕm viÖc lµm cho ngêi  ®îc gi¸o dôc. 2.   Ph©n   c«ng   ngêi   trùc   tiÕp   gióp   ®ì   ngêi   ®îc   gi¸o  dôc. 3.   Ngêi   ®øng   ®Çu   tæ   chøc   ®îc   giao   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n  lý, gi¸o dôc ph¶i thêng xuyªn trao  ®æi, bµn b¹c víi ngêi  ®îc ph©n c«ng gióp  ®ì   ®Ó  n¾m t×nh h×nh, sù  tiÕn bé  cña  ngêi  ®îc gi¸o  dôc,  kÞp thêi gióp  ®ì  ngêi  ®ã  gi¶i  quyÕt  nh÷ng víng m¾c trong khi chÊp hµnh biÖn ph¸p nµy. 4. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc h÷u quan kh¸c vµ   gia  ®×nh cña ngêi  ®îc gi¸o dôc trong viÖc qu¶n lý, gi¸o  dôc vµ gióp ®ì hä trë thµnh ngêi cã Ých cho x∙ héi.  §èi víi ngêi ®îc gi¸o dôc lµ ngêi cha thµnh niªn, th×  c¬  quan, tæ chøc  ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, gi¸o dôc  ph¶i   phèi   hîp   chÆt   chÏ   víi   gia   ®×nh,   nhµ   trêng,   §oµn  Thanh niªn Céng s¶n Hå  ChÝ  Minh hoÆc §éi ThiÕu niªn tiÒn  phong Hå  ChÝ  Minh  ®Ó  cã  c¸c h×nh thøc gi¸o dôc thÝch hîp  nh  :   sinh   ho¹t   c©u   l¹c   bé,   c¸c   ho¹t   ®éng   v¨n   ho¸,   v¨n  nghÖ,   lao   ®éng,   thÓ   dôc   thÓ   thao   vµ   c¸c   ho¹t   ®éng   vui  ch¬i gi¶i trÝ lµnh m¹nh kh¸c. 5. KiÕn nghÞ  víi Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ vÒ  c¸c h×nh thøc gióp ®ì thÝch hîp ®èi víi ngêi ®îc gi¸o dôc  nh : häc nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm, cho vay vèn, trî gióp  c«ng cô, ph¬ng tiÖn lao  ®éng; t¹o  ®iÒu kiÖn lµm ¨n, sinh   sèng;   ®éng   viªn   th¨m   hái   khi   ngêi   ®îc   gi¸o   dôc   èm   ®au  hoÆc khi gia ®×nh hä cã viÖc hiÕu, hû. 6.   Hµng   th¸ng   b¸o   c¸o   víi   Chñ   tÞch  Uû  ban  nh©n   d©n  cÊp x∙ vÒ  t×nh h×nh, kÕt qu¶ c«ng t¸c gióp  ®ì, qu¶n lý,  gi¸o dôc ®èi víi ngêi ®îc gi¸o dôc vµ sù tu dìng cña hä. 7. Trêng hîp ngêi ®îc gi¸o dôc cã tiÕn bé râ rÖt, th×  xem xÐt lµm v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp 
 14. 14 x∙   xem   xÐt   miÔn   chÊp   hµnh   phÇn   thêi   gian   cßn   l¹i   cña  quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. §i Ò u  24.  Tr¸ch nhiÖm cña Trëng C«ng an cÊp x∙  1. Gióp Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cïng cÊp trong viÖc  lËp, qu¶n lý  hå  s¬  vµ  theo dâi sù  tiÕn bé  cña ngêi  ®îc  gi¸o dôc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh nµy.   2. Ph©n c«ng c¸n bé, chiÕn sÜ  hoÆc C«ng an viªn phèi  hîp víi tæ chøc  ®îc Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n ph©n c«ng  qu¶n lý, gi¸o dôc ngêi  ®îc gi¸o dôc trong viÖc qu¶n lý,  gi¸o dôc, gióp ®ì ngêi ®îc gi¸o dôc.   3. Gióp Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cïng cÊp theo dâi  thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙; viÖc  v¾ng mÆt cña ngêi ®îc gi¸o dôc. 4. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý hå s¬ cña ngêi ®îc gi¸o dôc  theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ cña Bé C«ng an.  §i Ò u   25.   Tr¸ch nhiÖm cña ngêi  ®îc ph©n c«ng trùc  tiÕp gióp ®ì ngêi ®îc gi¸o dôc 1. Thêng xuyªn gÆp gì  ngêi  ®îc gi¸o dôc  ®Ó  t×m hiÓu  nguyªn nh©n, hoµn c¶nh dÉn ®Õn ngêi ®ã vi ph¹m ph¸p luËt,  t©m t nguyÖn väng vµ híng dÉn ngêi ®ã söa ch÷a sai ph¹m. 2.   §Ò   xuÊt   víi   ngêi   ®øng   ®Çu   c¬   quan,   tæ   chøc   cña  m×nh  ®Ó   ®Ò  xuÊt víi Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ hoÆc  c¬  quan, tæ chøc h÷u quan cã  biÖn ph¸p cô  thÓ  qu¶n lý,  gi¸o dôc, gióp ®ì ngêi ®îc gi¸o dôc. 3. Phèi hîp víi c¸n bé  C«ng an x∙; tæ trëng tæ d©n  phè; trëng th«n,  lµng,   Êp, b¶n n¬i ngêi  ®îc gi¸o dôc c  tró ®Ó qu¶n lý, gi¸o dôc, gióp ®ì hä. 4. KÞp thêi th«ng b¸o cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ hoÆc   tæ chøc  ®îc giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, gi¸o dôc ngêi  ®îc  gi¸o dôc ®Ó cã biÖn ph¸p kÞp thêi ng¨n ngõa, xö lý khi ngêi  ®îc gi¸o dôc cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. 5. B¸o c¸o víi ngêi  ®øng  ®Çu tæ chøc  ®îc giao tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý, gi¸o dôc ngêi  ®îc gi¸o dôc vÒ  t×nh h×nh  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh gi¸o dôc t¹i cÊp x∙.
 15. 15 Ch¬ng V KhiÕu n¹i, tè c¸o, Khen thëng vµ Xö lý vi ph¹m §i Ò u  26.  KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn hµnh chÝnh 1.   Ngêi   ®îc   gi¸o   dôc   cã   quyÒn   khiÕu   n¹i   hoÆc   khëi  kiÖn hµnh  chÝnh  vÒ  viÖc ¸p dông biÖn ph¸p  gi¸o  dôc t¹i  cÊp x∙. 2. Mäi c«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o vÒ  hµnh vi tr¸i ph¸p   luËt trong viÖc ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙. 3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu  n¹i, tè c¸o hoÆc gi¶i quyÕt khëi kiÖn hµnh chÝnh ® îc thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o  hoÆc theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  thñ  tôc gi¶i quyÕt  c¸c vô ¸n hµnh chÝnh. §i Ò u  27.  Khen thëng Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn c¸c  quy ®Þnh vÒ gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ ®îc khen thëng theo chÕ ®é  khen thëng chung cña Nhµ níc. §i Ò u  28.  Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi cã thÈm quyÒn trong viÖc quyÕt ®Þnh, thi hµnh  biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ mµ  dung tóng, bao che, x©m  ph¹m søc khoÎ, danh dù, nh©n phÈm cña ngêi  ®îc gi¸o dôc  hoÆc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¸o dôc t¹i cÊp x∙ th×   tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt  hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i  vËt chÊt th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong thêi gian chÊp hµnh biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i   cÊp x∙ nÕu ngêi  ®îc gi¸o dôc tiÕp tôc cã  hµnh vi vi ph¹m   ph¸p luËt, th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   hoÆc   bÞ   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm  h×nh sù. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh
 16. 16 § i Ò u  29.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o; thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè  19/CP ngµy 06  th¸ng 4 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  gi¸o dôc  t¹i cÊp x∙ ®èi víi nh÷ng ngêi vi ph¹m ph¸p luËt. §i Ò u  30.  Híng dÉn thi hµnh Bé  C«ng an cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  kiÓm tra,  ®«n  ®èc viÖc thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh nµy; ban hµnh c¸c biÓu mÉu  ®Ó  sö  dông thèng nhÊt khi ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i  cÊp x∙. §i Ò u  31.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch  Uû   ban  nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.  
Đồng bộ tài khoản