Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
521
lượt xem
24
download

Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp chÝnh  phñ C¨n cø   LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n   cø   LuËt   ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè  09/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh :  Ch¬ng I Ph¹m vi  ¸p dông thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp §iÒu   1.  Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng  hãa, dÞch vô (gäi chung lµ c¬ së kinh doanh) cã thu nhËp  ph¶i   nép   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh   t¹i  NghÞ ®Þnh nµy. 1. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô bao  gåm: Doanh nghiÖp nhµ níc; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n;  c«ng ty cæ phÇn; c«ng  ty hîp danh;  doanh nghiÖp  cã vèn  ®Çu t  níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp  t¸c   kinh doanh theo LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;  c¸c c«ng ty níc ngoµi vµ tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng kinh  doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam; doanh nghiÖp t nh©n; hîp t¸c x∙; tæ hîp t¸c; tæ chøc  kinh   tÕ   cña   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙  héi, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ  vò trang nh©n d©n; c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp  cã tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô. 2. C¸ nh©n trong níc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa,  dÞch vô bao gåm: a) C¸ nh©n vµ nhãm c¸ nh©n kinh doanh; b) Hé kinh doanh c¸ thÓ; c)   C¸   nh©n   hµnh   nghÒ   ®éc   lËp:   b¸c   sÜ,   luËt   s,   kÕ  to¸n, kiÓm to¸n, häa sÜ, kiÕn tróc s, nh¹c sÜ vµ c¸ nh©n  hµnh nghÒ ®éc lËp kh¸c;
 2. 2 d) C¸ nh©n cho thuª tµi s¶n nh  nhµ, ®Êt, ph¬ng tiÖn  vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c. 3. C¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh cã thu nhËp ph¸t sinh  t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®îc  thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam hay ë níc ngoµi. 4. C«ng ty ë níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua  c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. C¬ së thêng tró lµ c¬ së kinh doanh mµ th«ng qua c¬  së nµy c«ng ty ë níc ngoµi thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé  ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¹i ViÖt Nam mang l¹i thu  nhËp. C¬ së thêng tró cña c«ng ty ë níc ngoµi chñ yÕu bao  gåm  c¸c h×nh thøc sau: a) Chi nh¸nh, v¨n phßng ®iÒu hµnh, nhµ m¸y, xëng s¶n  xuÊt, kho giao nhËn hµng hãa, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hÇm má,  má dÇu hoÆc khÝ ®èt, ®Þa ®iÓm th¨m dß hoÆc khai th¸c tµi  nguyªn   thiªn   nhiªn   hay   c¸c   thiÕt   bÞ   ph¬ng  tiÖn   phôc   vô  cho viÖc th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn; b) §Þa ®iÓm x©y dùng; c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt,  l¾p r¸p; c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t x©y dùng, c«ng tr×nh x©y  dùng, l¾p ®Æt, l¾p r¸p; c) C¬ së cung cÊp c¸c dÞch vô bao gåm c¶ dÞch vô t  vÊn   th«ng   qua   ngêi   lµm   c«ng   cho   m×nh   hay   mét   ®èi   tîng  kh¸c; d) §¹i lý cho c«ng ty ë níc ngoµi; ®) §¹i diÖn ë ViÖt Nam trong c¸c trêng hîp : ­ Cã thÈm  quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn c«ng ty  ë níc ngoµi; ­  Kh«ng   cã  thÈm   quyÒn   ký  kÕt   c¸c  hîp   ®ång  ®øng   tªn  c«ng   ty   níc   ngoµi   nhng   thêng   xuyªn  thùc   hiÖn   viÖc   giao  hµng hãa hoÆc cung øng dÞch vô t¹i ViÖt Nam. Trong trêng hîp HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn mµ  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam   ký kÕt cã quy ®Þnh  kh¸c vÒ c¬ së thêng tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña  HiÖp ®Þnh ®ã.    
 3. 3 §iÒu   2.   §èi   tîng   kh«ng   thuéc   diÖn   nép   thuÕ   thu  nhËp doanh  nghiÖp  bao  gåm  hé gia ®×nh,  c¸ nh©n,  tæ hîp  t¸c, hîp t¸c x∙ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã thu nhËp tõ s¶n  phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n; trõ hé  gia ®×nh vµ c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, cã  thu nhËp cao. ViÖc nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi  hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, cã  thu   nhËp   cao   tõ   s¶n   phÈm   trång   trät,   ch¨n   nu«i,   nu«i  trång  thñy  s¶n sÏ cã quy ®Þnh  riªng.  Giao  Bé Tµi chÝnh  chñ tr×, phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng  th«n,  Bé Thñy  s¶n  tr×nh  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  quy ®Þnh vÒ  viÖc nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¸c  ®èi tîng nµy. Ch¬ng II C¨n cø tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt §iÒu   3.   C¨n   cø   tÝnh   thuÕ   lµ   thu   nhËp   chÞu   thuÕ  trong kú tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt  Kú tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo  n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh. §iÒu   4.   Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc  x¸c ®Þnh nh sau: 1.  Doanh   thu   ®Ó  tÝnh   thu  nhËp   chÞu   thuÕ  lµ   toµn  bé  tiÒn b¸n hµng, tiÒn cung øng dÞch vô kÓ c¶ trî gi¸, phô  thu, phô tréi  mµ c¬ së kinh doanh  ®îc hëng,  kh«ng ph©n  biÖt ®∙ thu ®îc tiÒn hay cha thu ®îc tiÒn.  Doanh   thu  ®Ó   tÝnh  thu   nhËp   chÞu  thuÕ   ®èi   víi  c¬  së  kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu  trõ   thuÕ   lµ   doanh   thu   kh«ng   cã   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng.  Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi c¬ së kinh  doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp  trªn gi¸ trÞ gia t¨ng lµ doanh thu bao gåm c¶ thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng.  2. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu  thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô lµ  thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸, hoµn thµnh  dÞch   vô   hoÆc   thêi   ®iÓm   lËp   ho¸   ®¬n   b¸n   hµng,   cung   øng  dÞch vô.   3. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong mét sè  trêng hîp ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
 4. 4 a) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi hµng  hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ b¸n  hµng   ho¸   tr¶   tiÒn   mét   lÇn,   kh«ng   bao   gåm   tiÒn   l∙i   tr¶  chËm; b) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi hµng  hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, biÕu, tÆng, tiªu dïng néi  bé ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch  vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm trao ®æi, biÕu,  tÆng, tiªu dïng néi bé; c) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi ho¹t  ®éng gia c«ng hµng hãa lµ tiÒn thu vÒ ho¹t ®éng gia c«ng  bao gåm c¶ tiÒn c«ng, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô  vµ chi phÝ kh¸c phôc vô cho viÖc gia c«ng hµng hãa; d) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi ho¹t  ®éng   cho   thuª   tµi   s¶n   lµ   sè   tiÒn   bªn   thuª   tr¶   tõng   kú  theo hîp ®ång thuª. Trêng hîp bªn thuª tr¶ tiÒn thuª tríc  cho nhiÒu n¨m th× doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®­ îc ph©n bæ cho sè n¨m tr¶ tiÒn tríc hoÆc x¸c ®Þnh theo  doanh thu tr¶ tiÒn mét lÇn. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ c¸ch x¸c ®Þnh doanh thu  tr¶   tiÒn   thuª   tríc   cho   nhiÒu   n¨m   ®Ó   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp  chÞu thuÕ phï hîp víi tõng lo¹i h×nh c¬ së kinh doanh quy  ®Þnh t¹i ®iÓm nµy;  ®) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi ho¹t  ®éng   tÝn   dông   lµ   tiÒn   l∙i   cho   vay   ph¶i   thu   ph¸t   sinh  trong kú tÝnh thuÕ;  e) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong mét sè  trêng hîp kh¸c do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. §iÒu   5.  C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ®îc trõ ®Ó tÝnh thu  nhËp chÞu thuÕ bao gåm: 1.  Chi phÝ khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho  ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô.   Møc  trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo  gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ thêi gian trÝch khÊu hao. C¬  së   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô   cã   hiÖu   qu¶  kinh tÕ cao ®îc khÊu hao nhanh nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 2  lÇn møc khÊu hao theo chÕ ®é ®Ó nhanh chãng ®æi míi c«ng  nghÖ. Bé   Tµi   chÝnh   qui   ®Þnh   tiªu   chuÈn   tµi   s¶n   cè   ®Þnh,  thêi gian, møc trÝch khÊu hao vµ khÊu hao nhanh quy ®Þnh  t¹i kho¶n nµy.
 5. 5 2. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l­ îng, hµng  hãa  thùc  tÕ sö dông  vµo  s¶n  xuÊt,  kinh doanh  hµng hãa, dÞch vô liªn quan ®Õn doanh thu, thu nhËp chÞu  thuÕ trong kú ®îc tÝnh theo møc tiªu hao hîp lý, gi¸ thùc  tÕ xuÊt kho do c¬ së kinh doanh tù x¸c ®Þnh vµ chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt.  C¬ së kinh doanh mua s¶n phÈm lµm b»ng m©y, tre, cãi,  dõa, cä cña ngêi n«ng d©n trùc tiÕp lµm ra, hµng thñ c«ng  mü nghÖ cña c¸c nghÖ nh©n kh«ng kinh doanh; ®Êt, ®¸, c¸t,  sái   cña   ngêi   d©n   tù   khai   th¸c;   phÕ   liÖu   cña   ngêi   trùc  tiÕp thu nhÆt vµ mét sè dÞch vô cña c¸ nh©n kh«ng kinh  doanh,  kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng  tõ ®îc lËp b¶ng  kª theo  quy   ®Þnh   cña   Bé   Tµi   chÝnh   trªn   c¬   së   chøng   tõ   ®Ò   nghÞ  thanh to¸n cña ngêi b¸n hµng, cung øng dÞch vô. Gi¸m ®èc  c¬ së kinh doanh duyÖt chi theo b¶ng kª ph¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm  tríc   ph¸p   luËt   vÒ   tÝnh   chÝnh   x¸c,   trung  thùc   cña  b¶ng kª. 3.   TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng,   phô   cÊp   ph¶i   tr¶   cho   ngêi  lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng, tiÒn ¨n gi÷a  ca, tiÒn ¨n ®Þnh lîng: a)   TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng,   phô   cÊp   ph¶i   tr¶   cho   ngêi  lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc tÝnh vµo chi  phÝ hîp lý theo chÕ ®é hiÖn hµnh; b)   TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng,   phô   cÊp   ph¶i   tr¶   cho   ngêi  lao ®éng trong c¸c c¬ së kinh doanh kh¸c ®îc tÝnh vµo chi  phÝ hîp lý theo hîp ®ång lao ®éng;  c) Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh  vµo chi phÝ hîp lý tèi ®a kh«ng qu¸ møc l¬ng tèi thiÓu do  Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc nhµ níc; d)  TiÒn   ¨n  ®Þnh   lîng   chi  tr¶   cho  ngêi  lao   ®éng  lµm  viÖc trong  mét sè ngµnh,  nghÒ  ®Æc  biÖt  theo chÕ ®é cña  nhµ níc quy ®Þnh. 4. Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ; s¸ng kiÕn,  c¶i tiÕn; y tÕ; ®µo t¹o lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh;  tµi trî cho gi¸o dôc. 5. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ®iÖn , níc, ®iÖn tho¹i,  söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh; tiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh; kiÓm  to¸n; dÞch vô ph¸p lý; thiÕt kÕ, x¸c lËp vµ b¶o vÖ nh∙n  hiÖu hµng ho¸; b¶o hiÓm tµi s¶n; chi tr¶ tiÒn sö dông c¸c  tµi   liÖu   kü   thuËt;   b»ng   s¸ng   chÕ;   giÊy   phÐp   c«ng   nghÖ  kh«ng thuéc tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c dÞch vô kü thuËt vµ dÞch  vô mua ngoµi kh¸c. 6. C¸c kho¶n chi: a) C¸c kho¶n chi cho lao ®éng n÷, bao gåm:
 6. 6 ­   Chi   cho   c«ng   t¸c   ®µo   t¹o   l¹i   nghÒ   cho   chÞ   em   n÷  c«ng nh©n viªn, nÕu nghÒ cò kh«ng cßn phï hîp ®Ó chuyÓn  ®æi sang nghÒ  kh¸c  theo quy ho¹ch  ph¸t  triÓn cña c¬ së  kinh doanh. Kho¶n chi thªm nµy bao gåm: häc phÝ ®i häc (nÕu cã) +  chªnh lÖch tiÒn l¬ng ng¹ch bËc (®¶m b¶o 100% l¬ng cho ng­ êi ®i häc). ­ Chi phÝ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) cho c« gi¸o  d¹y ë nhµ trÎ, mÉu gi¸o do doanh nghiÖp tæ chøc vµ qu¶n  lý. Sè c« gi¸o nµy ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc do hÖ thèng  gi¸o dôc ®µo t¹o quy ®Þnh; ­  Chi  phÝ   tæ  chøc   kh¸m   søc  khoÎ   thªm   mét  lÇn   trong  n¨m nh kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp, m∙n tÝnh hoÆc phô khoa cho  n÷ c«ng nh©n viªn; ­ Chi båi dìng cho ngêi lao ®éng n÷ sau khi sinh con.  Møc   chi   kh«ng   qu¸   300.000   ®ång   ViÖt   Nam   ®èi   víi   c¬   së  kinh   doanh   ë   thµnh   phè,   thÞ   trÊn,   thÞ   x∙   vµ   kh«ng   qu¸  500.000 ®ång ViÖt Nam ®èi víi c¬ së kinh doanh ®ãng trªn  ®Þa bµn thuéc Danh môc B, Danh môc C Phô lôc ban hµnh kÌm  theo NghÞ ®Þnh nµy ®Ó gióp ®ì ngêi mÑ kh¾c phôc mét phÇn  khã kh¨n do sinh ®Î; ­ Trong thêi gian cho con bó, nÕu v× lý do kh¸ch quan  ngêi lao ®éng n÷   kh«ng nghØ cho con bó theo chÕ ®é quy  ®Þnh mµ ë l¹i lµm viÖc cho c¬ së kinh doanh th× thêi gian  lµm viÖc nµy ngêi lao ®éng n÷ ®îc tr¶ phô cÊp lµm thªm  giê theo chÕ ®é. §èi   víi   c¬   së   kinh   doanh   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   x©y  dùng, vËn t¶i sö dông nhiÒu lao ®éng n÷, nÕu h¹ch to¸n,  theo dâi riªng ®îc c¸c kho¶n thùc chi cho lao ®éng n÷ ®îc  gi¶m   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   theo   §iÒu   45   cña   NghÞ  ®Þnh nµy. b) Chi b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao  ®éng;  Mét sè c¬ së kinh doanh quy ®Þnh ngêi lao ®éng ph¶i  mÆc trang phôc thèng nhÊt t¹i n¬i lµm viÖc th× kho¶n chi  mua trang phôc ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý. c) Chi b¶o vÖ c¬ së kinh doanh; chi c«ng t¸c phÝ; d)   TrÝch   nép   quü   b¶o   hiÓm   x∙   héi;   b¶o   hiÓm     y   tÕ  thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh sö dông lao ®éng;  kinh   phÝ   c«ng   ®oµn;   chi   phÝ   hç   trî   cho   ho¹t   ®éng   cña  §¶ng, ®oµn thÓ t¹i c¬ së kinh doanh; kho¶n trÝch nép h×nh  thµnh nguån chi phÝ qu¶n lý cho cÊp trªn vµ c¸c quü cña  hiÖp héi theo chÕ ®é quy ®Þnh.  7.   Chi   tr¶   l∙i   tiÒn   vay   vèn   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,  dÞch vô cña c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc tµi chÝnh, c¸c 
 7. 7 tæ chøc kinh tÕ theo l∙i suÊt thùc tÕ; chi tr¶ l∙i tiÒn  vay cña c¸c ®èi tîng kh¸c theo l∙i suÊt thùc tÕ, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 1,2 lÇn møc l∙i suÊt cho vay cña ng©n hµng  th¬ng m¹i t¹i thêi ®iÓm vay. 8. TrÝch c¸c kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh.  9.   Trî  cÊp   th«i  viÖc   cho   ngêi   lao  ®éng   theo   chÕ  ®é  quy ®Þnh. 10. Chi vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô bao gåm : chi  b¶o   qu¶n,   chi   bao   gãi,   vËn   chuyÓn,   bèc   v¸c,   thuª   kho,  b∙i, b¶o hµnh s¶n phÈm hµng hãa vµ dÞch vô. 11.   Chi   phÝ   qu¶ng   c¸o,   tiÕp   thÞ,   khuyÕn   m¹i,   tiÕp  t©n,   kh¸nh   tiÕt,   chi   phÝ   giao   dÞch,   chi   hoa   hång   m«i  giíi, chi héi nghÞ vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan  trùc   tiÕp  ®Õn  ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   hµng  ho¸,  dÞch vô ®îc khèng chÕ tèi ®a kh«ng qu¸ 10% tæng sè c¸c  kho¶n chi phÝ tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 10 cña §iÒu nµy. §èi  víi   ho¹t   ®éng   th¬ng   nghiÖp   tæng   chi   phÝ   hîp   lý  ®Ó   x¸c  ®Þnh møc khèng chÕ kh«ng bao gåm trÞ gi¸ mua vµo cña hµng  hãa b¸n ra. 12. C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tiÒn thuª ®Êt ph¶i  nép cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch  vô (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) bao gåm: a) ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; b) ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt;  c) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¬ së kinh doanh nép  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn  gi¸   trÞ   gia   t¨ng;   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ®èi   víi   c¬   së  kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu  trõ thuÕ trong trêng hîp mua, nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô  ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, cung øng dÞch vô kh«ng thuéc diÖn  chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo  trong trêng hîp xuÊt khÈu hµng ho¸, dÞch vô nhng kh«ng ®ñ  ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt  thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng; thuÕ  gi¸  trÞ  gia  t¨ng  ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ do kª khai chËm   so víi thêi  h¹n quy ®Þnh; d) ThuÕ m«n bµi;  ®) ThuÕ tµi nguyªn;  e) ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; g) ThuÕ nhµ ®Êt; h) C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; i) TiÒn thuª ®Êt.
 8. 8 13. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty ë níc ngoµi  ph©n bæ cho c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam theo tû lÖ doanh  thu cña c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam so víi tæng doanh  thu chung cña c«ng ty ë níc ngoµi bao gåm c¶ doanh thu  cña c¬ së thêng tró ë c¸c níc.  C¬ së thêng tró cña c«ng ty ë níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  cha thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ nép thuÕ  theo ph¬ng ph¸p kª khai th× kh«ng  ®îc tÝnh  vµo  chi  phÝ  hîp lý kho¶n chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty ë níc  ngoµi ph©n bæ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy.    §iÒu   6.   Kh«ng   tÝnh   vµo   chi   phÝ   hîp   lý   c¸c   kho¶n  sau: 1.   TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   do   c¬   së   kinh   doanh   kh«ng  thùc hiÖn ®óng chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt  vÒ lao ®éng,  trõ trêng hîp thuª mín lao ®éng  theo vô viÖc. TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   cña   chñ   doanh   nghiÖp   t  nh©n,  thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh, chñ hé c¸ thÓ,  c¸ nh©n kinh doanh vµ tiÒn thï lao tr¶ cho c¸c s¸ng lËp  viªn,   thµnh   viªn   héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cña   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn kh«ng trùc tiÕp tham gia  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô. 2. C¸c kho¶n trÝch tríc vµo chi phÝ mµ thùc tÕ kh«ng  chi gåm: trÝch tríc vÒ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh, phÝ  b¶o hµnh s¶n phÈm  hµng  hãa, c«ng tr×nh  x©y dùng vµ c¸c  kho¶n trÝch tríc kh¸c. 3. C¸c kho¶n chi kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hoÆc ho¸  ®¬n, chøng tõ  kh«ng hîp ph¸p. 4. C¸c kho¶n tiÒn ph¹t vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh nh: vi  ph¹m luËt giao th«ng, vi ph¹m chÕ ®é ®¨ng ký kinh doanh,  vi ph¹m vÒ kÕ to¸n thèng kª, vi ph¹m vÒ thuÕ vµ c¸c vi  ph¹m hµnh chÝnh kh¸c. 5. C¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu  nhËp chÞu thuÕ nh: chi vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; chi ñng  hé c¸c ®Þa ph¬ng; chi ñng hé c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x∙ héi  n»m ngoµi c¬ së kinh doanh; chi tõ thiÖn vµ c¸c kho¶n chi  kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ. 6. C¸c kho¶n chi do c¸c nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä  nh: chi phÝ sù nghiÖp; chi trî cÊp khã kh¨n thêng xuyªn,  khã kh¨n ®ét xuÊt.
 9. 9 §iÒu   7.  C¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ hîp lý vµ thu  nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp  c¬ së kinh doanh cã doanh thu, chi phÝ hîp lý vµ thu nhËp  chÞu thuÕ b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam  theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng  bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu, chi phÝ b»ng ngo¹i  tÖ,   trõ   trêng   hîp   ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh   kh¸c.   §èi   víi  lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam  th× ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã tû gi¸  hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam. §iÒu   8.  Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh bao gåm :  thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch  vô vµ thu nhËp kh¸c trong kú tÝnh thuÕ, kÓ c¶ thu nhËp  thu ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch  vô ë níc ngoµi. 1.   Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   tõ   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh hµng hãa, dÞch vô b»ng doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu thuÕ trõ (­) c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý liªn quan ®Õn  ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô trong kú  tÝnh thuÕ. Trêng hîp c¬ së kinh doanh nhËn ®îc kho¶n thu nhËp  tõ   c¸c   ho¹t   ®éng   gãp   vèn   cæ   phÇn,   gãp   vèn   liªn   doanh,  liªn kÕt kinh tÕ mµ kho¶n thu nhËp ®ã ®∙ ®îc c¬ së kinh  doanh nhËn vèn cæ phÇn, vèn liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ  nép   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   chia   cho   th×   kho¶n   thu  nhËp nµy kh«ng ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2.   C¸c  kho¶n   thu   nhËp  chÞu   thuÕ   kh¸c   trong   kú  tÝnh  thuÕ bao gåm: a) Chªnh lÖch vÒ mua, b¸n chøng kho¸n; b) Thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn quyÒn së  h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn t¸c gi¶; c) Thu nhËp kh¸c vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi  s¶n; d) Thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª ®Êt; ®) L∙i tõ chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n; e) L∙i tiÒn göi, cho vay vèn, l∙i b¸n hµng tr¶ chËm; g) Chªnh lÖch do b¸n ngo¹i tÖ, l∙i vÒ chªnh lÖch tû  gi¸ hèi ®o¸i; h) KÕt d cuèi n¨m c¸c kho¶n dù phßng theo chÕ ®é quy  ®Þnh;
 10. 10 i)   Thu   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   thu   khã   ®ßi   ®∙   xãa   sæ   kÕ  to¸n nay ®ßi ®îc; k) Thu c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ  nî; l)   C¸c   kho¶n   thu   nhËp   tõ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng  hãa, dÞch vô cña nh÷ng n¨m tríc bÞ bá sãt míi ph¸t hiÖn  ra; m) C¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt,  kinh doanh, dÞch vô ë níc ngoµi. Trêng hîp kho¶n thu nhËp nhËn ®îc ®∙ nép thuÕ ë níc  ngoµi th× c¬ së kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh sè thu nhËp tríc  khi nép thuÕ thu nhËp ë níc ngoµi ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp. Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp c¶ n¨m sÏ ®îc  trõ   sè   thuÕ   thu   nhËp   mµ   c¬   së  kinh   doanh   ®∙   nép   ë  níc  ngoµi   nhng   sè   thuÕ   ®îc   trõ     kh«ng   vît   qu¸   sè   thuÕ   thu  nhËp tÝnh theo LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho kho¶n  thu nhËp nhËn ®îc ®ã. n)   C¸c   kho¶n   thu   nhËp   liªn   quan   ®Õn   viÖc   tiªu   thô  hµng   hãa,  cung   cÊp   dÞch   vô   kh«ng   tÝnh  trong   doanh  thu,  sau khi ®∙ trõ c¸c kho¶n chi phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi  chÝnh ®Ó t¹o ra kho¶n thu nhËp ®ã; o) C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cha ®îc quy ®Þnh chi tiÕt  t¹i §iÒu nµy. 3.   Trêng   hîp   HiÖp   ®Þnh   tr¸nh   ®¸nh   thuÕ   hai   lÇn   mµ  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam   ký kÕt cã quy ®Þnh  ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi c¬ së th­ êng tró kh¸c víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 cña §iÒu  nµy th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh ®ã. §iÒu   9.   ThuÕ   suÊt   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ¸p  dông ®èi víi c¬ së kinh doanh nh sau: 1. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi  víi c¬ së kinh doanh lµ 28%. 2. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi  víi c¬ së kinh  doanh tiÕn  hµnh  t×m kiÕm, th¨m  dß,  khai  th¸c dÇu khÝ vµ tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c tõ 28% ®Õn 50%.  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh møc thuÕ suÊt cô thÓ phï  hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng c¬ së kinh  doanh t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ vµ tµi nguyªn  quý hiÕm kh¸c theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 3. §èi víi ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt, nép thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp víi møc thuÕ suÊt lµ 28%. Bé Tµi chÝnh 
 11. 11 quy ®Þnh cô thÓ c¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi kho¶n  thu nhËp sau thuÕ cña ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt. Ch¬ng III X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ thu nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt §iÒu   10.   Thu   nhËp   tõ   ho¹t   ®éng   chuyÓn   quyÒn   sö  dông   ®Êt,  chuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   díi   ®©y   ph¶i  chÞu   thuÕ  thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt: 1. C¸c trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: a) ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cha cã kÕt cÊu h¹ tÇng,  c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt; b) ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng  trªn ®Êt; c) ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi c«ng tr×nh kiÕn  tróc trªn ®Êt; d) ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng,  c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. 2. C¸c trêng hîp chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. a) ChuyÓn quyÒn thuª ®Êt cha cã kÕt cÊu h¹ tÇng, c«ng  tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt; b)   ChuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   cïng   víi   kÕt   cÊu   h¹   tÇng  trªn ®Êt; c)   ChuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   cïng   víi   c«ng   tr×nh   kiÕn  tróc trªn ®Êt; d)   ChuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   cïng   víi   kÕt   cÊu   h¹   tÇng,  c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. §iÒu   11.  Nh÷ng trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp  tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. 1. Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi c¬ së kinh  doanh. 2. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô tr¶  l¹i ®Êt cho Nhµ níc hoÆc do Nhµ níc thu håi ®Êt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô b¸n  nhµ   xëng  cïng   víi   chuyÓn  quyÒn   sö   dông   ®Êt   hoÆc   chuyÓn  quyÒn thuª ®Êt ®Ó di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo quy ho¹ch.
 12. 12 4. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô gãp  vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh  víi tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 5.   Tæ   chøc   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt do chia,  t¸ch, s¸p nhËp, ph¸ s¶n. 6. Chñ doanh nghiÖp t  nh©n chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt  trong  trêng hîp thõa kÕ, ly h«n theo quy ®Þnh  cña  ph¸p  luËt; chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt gi÷a vî víi chång; cha mÑ  víi con c¸i; «ng bµ víi ch¸u néi, ch¸u ngo¹i; anh, chÞ em  ruét víi nhau. 7.   Tæ   chøc   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô  hiÕn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn thuª ®Êt cho nhµ níc hoÆc  cho c¸c tæ chøc ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, y tÕ,  thÓ dôc, thÓ thao; chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµm tõ thiÖn  cho ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x∙ héi. §iÒu   12.   §èi   tîng   nép   thuÕ   thu   nhËp   tõ   chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt lµ tæ chøc s¶n  xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã thu nhËp tõ chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã  thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt theo NghÞ ®Þnh nµy mµ nép thuÕ  thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. §iÒu   13.   Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   tõ   chuyÓn   quyÒn   sö  dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn  thuª ®Êt ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh  thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trõ chi phÝ hîp lý liªn quan  ®Õn ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt. 1. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh  theo gi¸ thùc tÕ chuyÓn nhîng gi÷a tæ chøc s¶n xuÊt, kinh  doanh hµng ho¸, dÞch vô chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn  quyÒn  thuª  ®Êt víi bªn nhËn quyÒn  sö dông  ®Êt  t¹i  thêi  ®iÓm  chuyÓn quyÒn. Gi¸ thùc tÕ chuyÓn nhîng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: ­ Theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc theo sè tiÒn thùc tÕ  bªn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt nhËn  ®îc do bªn nhËn quyÒn  sö dông  ®Êt, nhËn quyÒn  thuª ®Êt  tr¶.
 13. 13 Trêng hîp gi¸ thùc tÕ chuyÓn nhîng thÊp h¬n gi¸ do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh th× doanh thu dïng ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ®îc c¨n cø vµo  gi¸ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng quyÕt ®Þnh. ­   Theo   gi¸   tróng   ®Êu   gi¸   trong   trêng   hîp   ®Êu   gi¸  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. Mét sè trêng hîp x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu thuÕ nh sau: a) Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong trêng  hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt cïng  víi kÕt cÊu h¹ tÇng trªn ®Êt ®îc x¸c ®Þnh bao gåm c¶ phÇn  doanh  thu  chuyÓn  quyÒn  së h÷u  kÕt  cÊu  h¹ tÇng  vµ doanh  thu cho thuª kÕt cÊu h¹ tÇng trªn ®Êt; b) Trêng hîp chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª ®Êt cïng víi c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt th× ph¶i  t¸ch riªng phÇn doanh thu nhîng b¸n c«ng tr×nh kiÕn tróc  trªn ®Êt. NÕu kh«ng t¸ch riªng ®îc th× doanh thu ®Ó tÝnh  thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh bao gåm c¶ doanh thu nh­ îng b¸n c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. 2.   Chi   phÝ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn  thuª ®Êt: a)  Chi   phÝ  ®Ó  cã   quyÒn   sö  dông   ®Êt,  quyÒn  thuª   ®Êt  bao gåm: ­ Gi¸ vèn cña ®Êt chuyÓn quyÒn ®îc x¸c ®Þnh nh sau:  + §èi víi ®Êt Nhµ níc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt, thu  tiÒn cho thuª ®Êt th× c¨n cø vµo chøng tõ thu tiÒn sö dông  ®Êt, thu tiÒn cho thuª ®Êt cña Nhµ níc. + §èi víi ®Êt nhËn quyÒn sö dông cña tæ chøc, c¸ nh©n  kh¸c   th×   c¨n   cø   vµo   hîp   ®ång   vµ   chøng   tõ   hîp   ph¸p   tr¶  tiÒn khi nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn thuª ®Êt. + Trêng hîp tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch  vô ®æi c«ng tr×nh lÊy ®Êt cña Nhµ níc th× gi¸ vèn ®îc x¸c  ®Þnh theo gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®∙ ®æi. +   Gi¸   tróng   ®Êu   gi¸   trong   trêng   hîp   ®Êu   gi¸   chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. + Trêng hîp c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty  cæ phÇn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt mµ  ®Êt ®ã cã nguån gèc do gãp vèn liªn doanh th× gi¸ vèn ®îc  x¸c ®Þnh theo biªn b¶n gãp vèn cña Héi ®ång qu¶n trÞ.
 14. 14 + §èi víi ®Êt cña tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng  ho¸, dÞch vô cã nguån gèc do thõa kÕ theo ph¸p luËt d©n  sù; do cho, biÕu, tÆng mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ vèn th×  x¸c ®Þnh theo gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo B¶ng  khung   gi¸   c¸c   lo¹i   ®Êt   do   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   t¹i   thêi  ®iÓm thõa kÕ, cho, biÕu, tÆng. Trêng hîp ®Êt cña tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng  ho¸, dÞch vô ®îc thõa kÕ, cho, biÕu, tÆng tríc n¨m 1994  th× gi¸ vèn ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ñy ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  quyÕt ®Þnh  n¨m 1994 c¨n cø vµo B¶ng khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt quy ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1994 cña ChÝnh  phñ. ­   Chi   phÝ   ®Òn   bï   thiÖt   h¹i   vÒ   ®Êt   cha   ®îc   trõ   vµo  tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt; ­ Chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ hoa mµu;  ­ Chi phÝ hç trî di dêi ®Õn n¬i ë míi; ­ Chi phÝ hç trî di dêi må m¶; ­ Chi phÝ hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng kh¸c. ­  C¸c   lo¹i   phÝ,  lÖ   phÝ  theo   quy  ®Þnh   cña   ph¸p  luËt  liªn quan ®Õn cÊp quyÒn sö dông ®Êt. b) Chi phÝ c¶i t¹o ®Êt, san lÊp mÆt b»ng; c) Chi phÝ ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, c«ng tr×nh  kiÕn tróc cã trªn ®Êt; d)   C¸c   kho¶n   chi   phÝ   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   5   cña   NghÞ  ®Þnh   nµy.  Trêng  hîp,   tæ  chøc   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh   hµng  ho¸,   dÞch  vô   kinh  doanh   nhiÒu  ngµnh   nghÒ   kh¸c  nhau   th×  c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc ph©n bæ theo tû träng doanh thu  tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt trªn  tæng   doanh   thu   cña   c¸c   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  hµng ho¸, dÞch vô; ®) NÕu doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm  c¶ c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt th× chi phÝ ®îc x¸c ®Þnh  bao gåm c¶ gi¸ trÞ c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. §iÒu   14.   ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn  sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. 1. ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt lµ 28%. 2. Sau khi tÝnh thuÕ thu nhËp theo møc thuÕ suÊt quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, thu nhËp cßn l¹i ph¶i nép thuÕ 
 15. 15 thu nhËp bæ sung theo  biÓu  thuÕ luü tiÕn tõng  phÇn  díi  ®©y: BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn BËc Tû suÊt thu nhËp cßn l¹i trªn  ThuÕ suÊt chi phÝ 1              §Õn 15% 0% 2              Trªn 15% ®Õn 30% 10% 3              Trªn 30% ®Õn 45% 15% 4              Trªn 45% ®Õn 60% 20% 5              Trªn 60% 25% §iÒu   15.   Kh«ng ¸p dông møc thuÕ suÊt  u ®∙i; miÔn  thuÕ,  gi¶m  thuÕ quy ®Þnh t¹i Ch¬ng  V NghÞ ®Þnh  nµy  ®èi  víi   thu   nhËp   tõ   ho¹t   ®éng   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt.  §iÒu   16.   Tæ   chøc   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,  dÞch   vô   chuyÓn   quyÒn   së   h÷u   c«ng   tr×nh   kiÕn   tróc   trªn  ®Êt, chuyÓn  quyÒn  së h÷u kÕt cÊu h¹ tÇng trªn  ®Êt  ph¶i  lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng, vËt kiÕn tróc trªn ®Êt. §iÒu   17.  Thñ tôc kª khai, nép thuÕ ®èi víi tæ chøc  s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   hµng  ho¸,   dÞch   vô   kh«ng   ph¸t  sinh  thêng   xuyªn   ho¹t   ®éng   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   chuyÓn  quyÒn thuª ®Êt ®îc quy ®Þnh nh sau : C¨n  cø   vµo  hå  s¬,   tµi  liÖu   vÒ  chuyÓn   quyÒn   sö  dông  ®Êt,   chuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   do   c¬   quan   qu¶n   lý   ®Êt   ®ai  chuyÓn ®Õn, c¬ quan ThuÕ yªu cÇu tæ chøc s¶n xuÊt, kinh  doanh hµng ho¸, dÞch vô ph¶i kª khai doanh thu, chi phÝ,  thu nhËp chÞu  thuÕ,  sè thuÕ ph¶i nép theo  mÉu  quy  ®Þnh  cña   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   nép   tê   khai   cho   c¬   quan   ThuÕ   trùc  tiÕp qu¶n lý chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc yªu  cÇu cña c¬ quan ThuÕ. C¬ quan ThuÕ kiÓm tra x¸c ®Þnh tÝnh  chÝnh x¸c cña tê khai thuÕ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ  ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n cña c¬ së kinh doanh vµ ra  th«ng   b¸o   sè   thuÕ,   thêi   gian   nép   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö  dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. Thêi gian nép thuÕ ghi  trong th«ng b¸o thuÕ chËm nhÊt lµ sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy  ra th«ng b¸o thuÕ. ChØ khi cã biªn lai hoÆc chøng tõ nép  thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ®èi  víi phÇn diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông, chuyÓn quyÒn  thuª, bªn nhËn quyÒn sö dông ®Êt, nhËn quyÒn thuª ®Êt míi 
 16. 16 ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn thuª ®Êt  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu   18.   Tæ   chøc   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,  dÞch vô chuyªn kinh doanh nhµ ®Êt, kÕt cÊu h¹ tÇng, vËt  kiÕn   tróc   trªn   ®Êt   nép   thuÕ,   quyÕt   to¸n   thuÕ   theo   quy  ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   IV   NghÞ   ®Þnh   nµy,   nhng   ph¶i   quyÕt   to¸n  thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª ®Êt riªng. NÕu sè thuÕ t¹m nép thÊp h¬n sè thuÕ ph¶i  nép theo b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ th× tæ chøc s¶n xuÊt,  kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn  thiÕu   trong   thêi   h¹n   10   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   nép   b¸o   c¸o  quyÕt to¸n thuÕ. NÕu sè thuÕ t¹m nép lín h¬n sè thuÕ ph¶i  nép theo b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ th× tæ chøc s¶n xuÊt,  kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ®îc trõ sè thuÕ nép thõa vµo  sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cßn nép thiÕu cña ho¹t ®éng  kinh doanh kh¸c hoÆc ®îc trõ vµo sè thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp ph¶i nép cña ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt kú tiÕp theo. NÕu ho¹t ®éng chuyÓn  quyÒn   sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   bÞ   lç   th×   tæ  chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ®îc chuyÓn lç  vµo thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt cña c¸c n¨m sau theo thêi gian  quy ®Þnh t¹i §iÒu 46 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu   19.    C¬ quan  ThuÕ  cã quyÒn  xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh vÒ thuÕ  ®èi víi c¬ së kinh doanh chËm nép tê  khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp chuyÓn quyÒn sö dông  ®Êt,   chuyÓn   quyÒn  thuª   ®Êt;   ph¹t   chËm  nép  thuÕ   theo   quy  ®Þnh   cña   ph¸p  luËt.   Trong  qu¸  tr×nh   kiÓm   tra,  thanh   tra  viÖc   kª   khai   thuÕ,   quyÕt   to¸n  thuÕ   chuyÓn  quyÒn   sö   dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt, nÕu ph¸t hiÖn gi¸ chuyÓn nhîng,  chi   phÝ,   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt c¬ së kinh doanh ph¶n ¸nh cha ®óng  th× c¬ quan ThuÕ cã quyÒn x¸c ®Þnh l¹i gi¸ chuyÓn nhîng  theo gi¸ thùc tÕ chuyÓn nhîng trªn thÞ trêng, chi phÝ hîp  lý, thu nhËp ®Ó b¶o ®¶m thu ®óng, thu ®ñ thuÕ thu nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt; ®ång thêi  xö ph¹t c¬ së kinh doanh vÒ hµnh vi khai man, trèn thuÕ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ
 17. 17 §iÒu   20.   C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cïng víi viÖc ®¨ng ký nép thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng. Thñ tôc ®¨ng ký thuÕ thùc hiÖn theo quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   158/2003/N§­CP   ngµy   10  th¸ng   12   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi  hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu   21.   C¬   së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai  doanh thu, chi phÝ, thu nhËp chÞu thuÕ, sè thuÕ ph¶i nép  c¶ n¨m, cã chia ra tõng quý theo mÉu tê khai cña c¬ quan  thuÕ vµ nép cho c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý chËm nhÊt  lµ ngµy 25 cña th¸ng 1 hµng n¨m hoÆc ngµy 25 cña th¸ng kÕ  tiÕp   th¸ng   kÕt   thóc   n¨m   tµi   chÝnh   ®èi   víi   c¬   së   kinh  doanh cã n¨m  tµi chÝnh kh¸c n¨m d¬ng lÞch. Bé Tµi chÝnh  quy ®Þnh mÉu tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.  Trêng hîp c¬ quan ThuÕ kiÓm tra, thanh tra ph¸t hiÖn  viÖc kª khai thuÕ cña c¬ së kinh doanh cha phï hîp víi  thùc   tÕ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   hãa,   dÞch   vô   th×   c¬  quan ThuÕ c¨n cø vµo tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh  thu n¨m tríc liÒn kÒ cña c¬ së kinh doanh hoÆc c¨n cø vµo  thu nhËp chÞu thuÕ cña c¬ së kinh doanh cïng ngµnh nghÒ,  cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó    Ên ®Þnh sè thuÕ t¹m  nép c¶ n¨m, tõng quý vµ th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh  thùc hiÖn. §iÒu   22.   C¬  së   kinh   doanh   ph¶i   b¸o   c¸o   c¬   quan  ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó ®iÒu chØnh sè t¹m nép c¶ n¨m vµ  tõng quý, nÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cã  sù thay ®æi. C¬ quan ThuÕ khi nhËn ®îc ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh  sè thuÕ t¹m  nép hµng quý vµ c¶ n¨m cña c¬ së kinh doanh  ph¶i xem xÐt vµ ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh biÕt  sè thuÕ t¹m nép ®∙ ®iÒu chØnh hoÆc lý do kh«ng chÊp nhËn  ®Ò nghÞ cña c¬ së kinh doanh. §iÒu   23.  Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh doanh  thu vµ tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ ¸p dông trªn doanh thu ®Ó  x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi c¬ së kinh doanh  cha  thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ quy ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 12  LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp phï hîp  víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh.
 18. 18 §iÒu   24.   ViÖc nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc  quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së kinh doanh t¹m nép sè thuÕ theo b¶n tù kª  khai hoÆc theo sè thuÕ c¬ quan ThuÕ Ên ®Þnh tõng quý, ®Çy  ®ñ,   ®óng   h¹n   vµo   ng©n   s¸ch   nhµ   níc.   Thêi   h¹n   nép   thuÕ  chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy cuèi quý. 2. C¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, hãa  ®¬n, chøng tõ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 12 LuËt ThuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ hµng th¸ng theo th«ng b¸o  cña   c¬   quan   ThuÕ.   Thêi   h¹n   nép   thuÕ   cña   th¸ng   ®îc   ghi  trong   th«ng   b¸o   chËm   nhÊt   kh«ng   qu¸   ngµy   25   cña   th¸ng  tiÕp theo. 3. C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép  thuÕ theo tõng chuyÕn hµng víi c¬ quan ThuÕ n¬i mua hµng  tríc khi vËn chuyÓn hµng ®i. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh kh«ng cã c¬  së thêng tró t¹i ViÖt Nam nhng cã thu nhËp ph¸t sinh ë  ViÖt Nam th× tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam chi tr¶ thu nhËp  cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ theo tû lÖ do Bé Tµi  chÝnh   quy   ®Þnh   tÝnh   trªn   tæng   sè   tiÒn   chi   tr¶   cho   tæ  chøc, c¸ nh©n níc ngoµi. §iÒu   25.   ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc tÝnh vµ nép  b»ng ®ång ViÖt Nam. §iÒu   26.  C¬ së kinh doanh ph¶i quyÕt to¸n thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp hµng n¨m víi c¬ quan ThuÕ theo mÉu do  Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Tr­ êng hîp c¬ së kinh doanh ®îc phÐp ¸p dông n¨m tµi chÝnh  kh¸c víi n¨m d¬ng  lÞch  th× ®îc quyÕt to¸n  theo  n¨m tµi  chÝnh ®ã. QuyÕt to¸n thuÕ ph¶i thÓ hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ c¸c kho¶n:  Doanh  thu;  Chi phÝ hîp lý; Thu nhËp chÞu thuÕ;  Sè thuÕ  thu nhËp ph¶i  nép;  Sè thuÕ  thu nhËp ®îc miÔn, gi¶m;  Sè  thuÕ thu nhËp ®∙ t¹m nép trong n¨m; Sè thuÕ thu nhËp ®∙  nép ë níc ngoµi cho c¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®îc tõ níc  ngoµi; Sè thuÕ thu nhËp nép thiÕu hoÆc nép thõa.
 19. 19 §iÒu   27.   C¬ së kinh doanh ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ cho c¬ quan ThuÕ trong thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ  ngµy kÕt thóc  n¨m  d¬ng lÞch hoÆc  n¨m  tµi  chÝnh.  NÕu sè  thuÕ t¹m nép trong n¨m thÊp h¬n sè thuÕ ph¶i nép theo b¸o  c¸o quyÕt to¸n thuÕ th× c¬ së kinh doanh ph¶i nép ®Çy ®ñ  sè thuÕ cßn thiÕu trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nép  b¸o c¸o quyÕt to¸n; nÕu sè thuÕ t¹m nép trong n¨m lín h¬n  sè thuÕ ph¶i nép theo b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ th× c¬ së  kinh doanh ®îc trõ sè thuÕ nép thõa vµo sè thuÕ ph¶i nép  cña kú tiÕp theo. §iÒu   28.   Trêng   hîp   chuyÓn   ®æi   lo¹i   h×nh   doanh  nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, s¸p nhËp, hîp nhÊt,  chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, c¬ së kinh doanh ph¶i thùc  hiÖn   quyÕt   to¸n   thuÕ   víi   c¬   quan   ThuÕ   vµ   göi   b¸o   c¸o  quyÕt  to¸n  trong thêi  h¹n  45 ngµy,  kÓ tõ ngµy  cã quyÕt  ®Þnh chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh  thøc   së   h÷u,   s¸p   nhËp,   hîp   nhÊt,   chia,   t¸ch,   gi¶i  thÓ,  ph¸ s¶n. §iÒu   29.   Sau khi nhËn ®îc b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ  cña   c¬   së   kinh   doanh,   c¬   quan   ThuÕ   ph¶i   xem   xÐt,   ph©n  lo¹i ®Ó tæ chøc thanh tra, kiÓm tra.  Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   ph¬ng   ph¸p   ph©n   lo¹i   b¸o   c¸o  quyÕt to¸n thuÕ vµ quy tr×nh thanh tra, kiÓm tra quy ®Þnh  t¹i §iÒu nµy. §iÒu   30.   Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, thanh tra viÖc  kª khai thuÕ,  nép  thuÕ,  quyÕt  to¸n  thuÕ cña c¬ së kinh  doanh,   nÕu   ph¸t   hiÖn   gi¸   mua,   gi¸   b¸n,   chi   phÝ   kinh  doanh,   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   vµ   c¸c   yÕu   tè   kh¸c   do   c¬   së  kinh doanh x¸c ®Þnh kh«ng hîp lý, c¬ quan ThuÕ cã quyÒn  x¸c ®Þnh l¹i gi¸ mua, gi¸ b¸n theo gi¸ thÞ trêng trong vµ  ngoµi níc, chi phÝ, thu nhËp chÞu thuÕ vµ c¸c yÕu tè kh¸c  ®Ó b¶o ®¶m thu ®óng, thu ®ñ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.   Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n  hµng ho¸,  dÞch  vô theo  gi¸ thÞ trêng quy ®Þnh t¹i §iÒu  nµy. 
 20. 20 §iÒu   31.  C¬ quan ThuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n,  tr¸ch nhiÖm sau ®©y:  1. Híng dÉn c¬ së kinh doanh thùc hiÖn kª khai, nép  thuÕ   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp. 2. Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn chÕ  ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi  h¹n nép thuÕ hµng th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 24  vµ trêng hîp Ên ®Þnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 30, §iÒu 32  cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh vÒ viÖc chËm nép tê  khai,   chËm   nép   thuÕ   vµ   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   vÒ  thuÕ; nÕu c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè  tiÒn   ph¹t   theo   th«ng   b¸o   th×   cã   quyÒn   ¸p   dông   hoÆc   ®Ò  nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý  quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 23 cña LuËt ThuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp ®Ó  b¶o ®¶m thu ®ñ sè tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu  ®∙ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn mµ c¬ së kinh doanh  vÉn kh«ng nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå  s¬ sang c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt  to¸n thuÕ cña c¬ së kinh doanh. 5.   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   thuÕ   vµ   gi¶i   quyÕt  khiÕu n¹i vÒ thuÕ. 6. Yªu cÇu c¬ së kinh doanh cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa  ®¬n,   chøng   tõ   vµ   hå   s¬   tµi   liÖu   kh¸c   cã   liªn   quan   tíi  viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ; yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông,  ng©n hµng vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cung cÊp tµi liÖu cã  liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ. 7. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ c¬ së kinh  doanh vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu   32.   C¬   quan   ThuÕ   cã   quyÒn   Ên   ®Þnh   thu   nhËp  chÞu thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ ®èi víi c¬ së kinh doanh trong c¸c  trêng hîp sau: 1. Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é  kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ. 2. Kh«ng kª khai hoÆc kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø  ®Ó tÝnh thuÕ hoÆc kh«ng chøng minh ®îc c¸c c¨n cø ®∙ ghi  trong tê khai theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ.
Đồng bộ tài khoản