intTypePromotion=1

Nghị định 166/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
54
lượt xem
1
download

Nghị định 166/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 166/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 166/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  166 /1999/N§­C P  n g µ y 19  th¸ng 11 n¨ m   1999  V Ò  c h Õ  ® é  t µi ch Ý n h  ® è i  íi v  c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è  cø    tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íic¸c tæ  ®Þ ch ®é t   ®è v     chøc  Ýn  t dông  îc thµnh  Ëp,tæ  ®  l   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo quy  nh  ña  Ët C¸c    ®Þ c Lu   tæ chøc  Ýn  ông. td   §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýtµi Ýnh l    ch 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  ù chñ  Ò   µichÝnh, tù chÞu    tæ  td t  v t     tr¸chnhiÖ m   Ò     v ho¹t®éng    kinh doanh  ña  × nh,  ùc  Ön  cm th hi nghÜa  ô  µ    v v c¸c cam   Õt  ña  kc m × nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶ithùc hiÖn      c«ng  khaitµichÝnh.    §i Ò u 3. Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   cña  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët,tr cc¸c c¬    tr   lu   í     quan  qu¶n  lýNhµ   ícvÒ   Öc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh, kÕ     n   vi ch h ch ®é t     to¸n,kiÓm    ña      to¸nc c¸c tæ chøc  Ýn  ông. td   §i Ò u 4. Bé   µi chÝnh  ùc  Ön  T  th hi chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   µi l  n   t  chÝnh  i  íic¸c tæ  ®è v     chøc  Ýn  ông, híng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  td   d v ki tra vi th hi chÕ     µichÝnh  i víi   chøc  Ýn  ông  ®é t   ®è     tæ  c¸c td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.    
 2. 2 C h ¬ n g  II  Q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  v è n, t µi ¶ n  s §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  å m     ån  5. V ho   c tæ  td g c¸cngu sau: 1.Vèn  iÒu  Ö;   ® l 2.Vèn  u    ©y  ùng  µ    ®Ç tx d v mua  ¾ m   µis¶n  Nhµ   íccÊp  Õu  ã); s t  do  n  (n c 3.C¸c    kho¶n  chªnh  Öch  ®¸nh    ¹tµis¶n,chªnh  Öch  ûgi¸; l do  gi¸l     i   l t  4. C¸c  ü  ù  ÷bæ     qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quü  ®Ç u    v® l    t ph¸ttr Ón nghiÖp   i   vô, quü  ù    d phßng  µichÝnh, quü  ù  t    d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm, quü  tr  m vi l   khen  th ng,quü  óc  î ; ë  ph l i 5.Lîi     Ën  îc®Ó   ¹cha  ©n    nhu ®   l   i ph bæ cho    ü  c¸cqu ; 6. Vèn  i    ® vay  íic¸c h×nh  d    thøc  Òn  öicña      ©n,  chøc  ti g   c¸c c¸ nh tæ  kinh  tÕ,ph¸thµnh    Êy tê cã       c¸c gi     gi¸, vay    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td trong vµ  µiníc,   ngo     vay  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n 7.Vèn    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    6. Trong    ×nh ho¹t®éng, tæ  qu¸ tr       chøc  Ýn  ông  td ph¶i®¶m       b¶o duy  × møc   èn  iÒu  Ö  ùc  ã  tr   v® l th c kh«ng  Êp  ¬n  th h møc   èn  v ph¸p  nh     ®Þ do ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹  ×nh  chøc  Ýn  ông. Khi cã  ù  t lo ih tæ  td     s thay   ® æi  èn  iÒu  Ö,tæ  v® l   chøc  Ýn  ông  td ph¶ic«ng  è    b c«ng  khaisè  èn  iÒu  Ö   v® l míi. §i Ò u    7. 1.    Tæ chøc  Ýn  ông  îc sö  ông  èn  ¹t ®éng    ôc  ô  td ®  d v ho   ®Ó ph v kinh   doanh  theo  quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông,®¶m   ®Þ c Lu   tæ  td   b¶o nguyªn t¾c    an  µn  µ  to v ph¸ttr Ón vèn. Khi sö  ông  èn, quü    u     ©y  ùng, mua    i     d v  ®Ó ®Ç t x d   s ¾ m   µis¶n  è  nh,  chøc  Ýn  ông  t  c ®Þ tæ  td chØ   îc sö  ông  ® d kh«ng qu¸ 50%   vèn  ù cã  µ  t   v ph¶ichÊp  µnh  y         h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcquyÒn  td ®  thay ® æi  ¬  Êu  èn,tµis¶n  ôc  ô    cc v    ph v cho  Öc    iÓnho¹t®éng  vi ph¸ttr     kinh doanh.     3. ViÖc  iÒu  ng  èn,tµis¶n  ÷a c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña  chøc    ® ®é v     gi     v th viªnc tæ  tÝn  ông  Tæng   d do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  thùc hiÖn    ¬  ë  ¬ng  ® îc ®è     trªnc s ph ¸n    Héi ®ång    qu¶n  ÞchÊp  Ën. tr   thu   §i Ò u 8.  1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcdïng  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷®Ó   ãp  èn, td ®  v® l v qu d tr   gv  mua     Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  v c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸c theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 3. 3 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ cña  chøc  Ýn  ông  Õt  nh  ¬ng    ãp  tr   tæ  td quy ®Þ ph ¸n g vèn,mua     Çn, li     cæ ph   ªndoanh  íic¸c tæ  v     chøc  kinh tÕ    trong níc,nhng     kh«ng  ® îcvîtqu¸ møc  èi a       t   theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®   ®Þ c Ng h Nh n   3. Trêng  îp  ãp  èn, mua     Çn,  ªndoanh  íic¸c chñ  u    íc   hgv  cæ ph li   v    ®Ç t n   ngoµi,th×  ñ   Þch  éi  ng    Ch t H ®å qu¶n  Þ cña  chøc  Ýn  ông  ×nh  èng  tr   tæ  td tr Th ®èc  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt. Ng h Nh n     §i Ò u 9.    Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   ¶m   ® b¶o  toµn  èn  ¹t®éng    an  v ho   nh sau:   1.Thùc  Ön  ng  Õ       hi ®ó ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  èn,tµis¶n  l  d s v    theo quy  nh     ®Þ cña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  Lu   tæ  td v NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Duy  × ®Çy       û lÖ  ¶m     tr   ®ñ c¸c t   ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng  ña        c tæ chøc  Ýn  ông  td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.Mua    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Tham     chøc    gia tæ  B¶o  Ó m   Òn  öi hoÆc   hi ti g   B¶o  µn  Òn  öi ®Ó   to ti g   b¶o  Ö   Òn  î hîp  v quy l   ph¸p  ña  êi göi tiÒn,gãp  Çn  i c ng       ph duy  ×sù    nh   tr   æn ®Þ cña    chøc  Ýn  ông. c¸ctæ  td   5.§îch¹chto¸nvµo    Ý  ¹t ng            chiph ho   ®é kinhdoanh    c¸ckho¶n  ù  d phßng  sau: a)  ù   D phßng  ñiro  r   trong  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông. Møc   Ých ho   c tæ  td   tr   lËp  µ  ö  ông  vsd kho¶n  ù  d phßng    ö  ý c¸c rñiro  ®Ó x l       trong  ¹t®éng  ©n   ho   ng hµng  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh  do  ®è Ng h Nh n   ®Þ sau    èng  Êt víi é  khith nh     B tr ng  é  µichÝnh; ë BT  b) Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho; gi¸h t  c)Dù     phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n. §i Ò u    Ó m     ¸nh    ¹tµis¶n 10. Ki kª,® gi¸l     i 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ithùc hiÖn  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n      ki kª,® gi¸l i     trong  c¸ctr ng  îp sau:  ê h     a)  Ó m     ¸nh    ¹  µis¶n  Ki kª,® gi¸l i   t theo  nh   ú  µ    Õt  óc  ®Þ k v khi k th n¨m  µi t  chÝnh.X¸c  nh  Ýnh    è  µis¶n  õa,thiÕu,t×nh  ×nh    ®Þ ch x¸c s t   th     h c«ng  î,nî qu¸  n   h¹n,nîkh«ng    åi® îc;x¸c®Þnh     thu h       nguyªn nh©n  µ    v tr¸chnhiÖm  ö  ý;   xl b) KiÓ m     ¸nh    ¹tµis¶n    kª,® gi¸l     i theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn; quy c)Thùc  Ön    Çn      hi cæ ph ho¸ hoÆc   a  ¹ng    ×nh  ®d ho¸ h thøc së  ÷u;  h d)  ïng  µis¶n    ªndoanh, gãp  èn    Çn  D t  ®Ó li     v cæ ph hoÆc   håi tµis¶n  thu      khili     ªndoanh  Ê m     ¹t®éng. ch døtho   2. ViÖc  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n    ki kª,® gi¸l i     ph¶itheo  ng      ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu   C¸c kho¶n  chªnh  Öch    l t¨nghoÆc   gi¶m    Þdo  ¸nh    ¹ tµis¶n  gi¸tr   ® gi¸l     i ® îch¹ch to¸nt¨nghoÆc         gi¶m  èn  ña  chøc  Ýn  ông. v c tæ  td
 4. 4 §i Ò u 11.    Tæ chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Ých  Êu  td th hi tr kh hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh  theo  quy  nh    i víi   ®Þ nh ®è     doanh  c¸c nghiÖp.Tæ     chøc  Ýn  ông  îcsö  td ®  dông  è  Êu  s kh hao  µis¶n  è  nh    i u    t  c ®Þ ®Ó t¸ ®Ç tthay thÕ, ® æi  íitµis¶n  è        m   c ®Þnh  µ  ö  ông  vsd cho    c¸c yªu  Çu  c kinh doanh    kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.   §i Ò u  12. Khi  Þ   b tæn  Êt vÒ   µis¶n, tæ  th   t     chøc  Ýn  ông  td ph¶i x¸c    ®Þnh  nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖ m  µ  ö  ýnh        v x l   sau: 1.N Õ u   µis¶n  Þ    t  b tæn  Êtdo  çi ña  Ëp  Ó  µ    ©n  × tËp  Ó  µ  th   l   c t th v c¸nh th   th v c¸nh©n  ©y      g ra ph¶ibåith ng      ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     2.N Õ u   µis¶n  ∙    t  ® mua  b¶o  Ó m   × xö  ýtheo hîp ®ång  hi th   l      b¶o  Ó m. hi 3.  ö   ông  Sd kho¶n  ù  d phßng  îc trÝch  Ëp  ®  l trong    Ý     ï  p   chi ph ®Ó b ®¾ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     4. Gi¸trÞ tæn  Êtsau    ∙  ï ®¾ p       th   khi® b   b»ng  Òn  åith ng  ña    ©n, ti b   ê c c¸ nh   tËp  Ó,cña  chøc  th   tæ  b¶o  Ó m   µ  ö  ông  ù  hi vsd d phßng  îctrÝch lËp  ®    trong chi    phÝ,  Õu  Õu  îc bï ®¾ p   n thi ®     b»ng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  ña  chøc  Ýn  t  c tæ  t dông. Trêng  îp  ü  ù    h qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï ®¾ p   ×  Çn  Õu  ®ñ b   th ph thi ® îch¹ch to¸nvµo    Ý  Êt th ng       chiph b   ê trong kú.   §i Ò u    13. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îccho  td ®  thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è    µis¶n  éc   ch   c c¸c t   thu   quyÒn  qu¶n  ýcña  chøc  Ýn  ông  l  tæ  td theo nguyªn t¾c  ã  Öu    c hi qu¶, an  µn    to vµ    iÓn vèn  ph¸ttr   theo quy  nh  ña  é   Ët d©n  ù  µ    ®Þ c B Lu   s v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña ph¸p luËt.   2. Khi  chøc  Ýn  ông  tæ  td cho thuª,thÕ  Êp,  Ç m   è  ÷ng  µis¶n    ch c c nh t  thuéc c«ng  Ö   ªnquan  n   ¹t®éng  ngh li   ®Õ ho   nghiÖp  ô  ña  h Ö   èng,th× v c c¶  th    ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íc®ång       h Nh n   ý b»ng    v¨n b¶n.  §i Ò u 14. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcnhîng b¸n  µis¶n      åivèn  ö  ông    td ®    t  ®Ó thu h   sd cho m ôc   ch  ®Ý kinh doanh  ã  Öu  c hi qu¶  ¬n. §èi víinh÷ng  µis¶n  éc  h      t  thu c«ng  nghÖ   ªnquan  n   ¹t®éng  li   ®Õ ho   nghiÖp  ô  ña  h Ö   èng, khi nhîng    v c c¶  th    b¸n ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íc®ång       h Nh n   ý b»ng    v¨n b¶n. 2. Khi nhîng b¸n  µis¶n,tæ       t    chøc  Ýn  ông  td ph¶i®Þnh    µis¶n  µ      gi¸t   v tæ chøc  u    ®Ê gi¸trongtr ng  îp ph¸p luËtquy  nh   ê h      ®Þ ph¶itæ    chøc  u  ®Ê gi¸. 3. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  îng b¸n  µis¶n  íi   Þ l gi   ti       nh   t   v   tr   gi¸ cßn  ¹ cña  µis¶n  îng  li  t  nh b¸n  µ    Ý   îng  v chiph nh b¸n  µis¶n  îc h¹ch    µo  t  ®  to¸n v kÕt  qu¶  kinh doanh  ña  chøc  Ýn  ông.   c tæ  td §i Ò u 15. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcthanh  ýnh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt, td ®  l  t  k m ph ch   tµis¶n    áng    hh kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ôc  åi;tµis¶n  ¹chËu  ü  Ëtkh«ng  ã  ph h     l  k thu   c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  µ v kh«ng  Ó  îng b¸n  th nh  
 5. 5 nguyªn tr¹ng.§èivíi ÷ng  µis¶n  éc c«ng  Ö   ªnquan  n   ¹t®éng         nh t  thu   ngh li   ®Õ ho   nghiÖp  ô  ña  h Ö   èng,khithanh  ýph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íc®ång    v c c¶  th    l     h Nh n   ý b»ng    v¨n b¶n. 2.Khithanh  ýtµis¶n,tæ     l      chøc  Ýn  ông  td ph¶ithµnh  Ëp Héi ®ång    l    thanh  lý,tr ng  îp    ê h b¸n  µis¶n  t  thanh  ý ph¶i tæ  l    chøc  u     ®Ê gi¸theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn  ® îc do  l gi   ti thu    thanh  ýtµis¶n  íigi¸trÞ l    v      cßn  ¹ cña  µis¶n  l i t  thanh  ývµ    Ý  l   chiph thanh  ýtµis¶n  îch¹ch    µo  Õt  l    ®  to¸nv k qu¶  kinhdoanh  ña  chøc  Ýn  ông.   c tæ  td C h ¬ n g  III D o a n h  thu, hi p h Ý  v µ  k Õ t q u ¶   kinh d o a n h  c §i Ò u 16. Doanh  tõ  ¹t®éng    thu  ho   kinh doanh  ña    chøc  Ýn  c c¸c tæ  t dông  µsè  Òn ph¶ithu ph¸tsinh trongkú  l   ti            bao  å m:  g 1.Thu  õho¹t®éng    t    nghiÖp  ô  v a) Thu      l∙cho  i vay; b) Thu    Òn göi;   l∙ti   i c)Thu  õnghiÖp  ô    t  v cho    µichÝnh; thuªt   d) Thu    kh¸ctõho¹t®éng  Ýn  ông;      td ®)  Thu  Þch  ô  d v thanh  to¸n; e) Thu  Ý    ph b¶o  l∙nh; f)Thu  Ý  Þch  ô  ©n  ü;   ph d v ng qu g) Thu  Ý    ph nghiÖp  ô  ÕtkhÊu; v chi   h) Thu    Þch  ô    c¸cd v kh¸cli     ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng. ®Õ ho   ng h 2.Thu  õc¸cho¹t®éng    t      kh¸c a) Thu    ãp  èn,mua    Çn;   l∙g v   i cæ ph b) Thu  õtham    Þ  êng  Òn tÖ;   t  giath tr ti   c)Thu    kinhdoanh  µng  ¹c,ngo¹itÖ;   v b    d) Thu    nghiÖp  ô  û  v u th¸c, ilý;    ®¹ ®)  Thu  Þch  ô  d v b¶o  Ó m; hi e) Thu  Þch  ô   Ên;   d v tv f)Thu  õnghiÖp  ô    t  v mua    îgi÷a c¸ctæ  b¸n n       chøc  Ýn  ông; td g) Thu  õcho    µis¶n;   t  thuªt   h) Thu  õc¸cdÞch  ô    t    v kh¸c.
 6. 6 3. Thu  µn  Ëp  ho nh c¸c kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ých  õ    Ý   ® tr t chi ph theo    quy ®Þnh  Ön  µnh;thu vÒ     hi h     c¸ckho¶n  èn  ∙  îcxö  ýb»ng  ù  v ® ®   l  d phßng  ñiro;thu r      vÒ   chªnh  Öch  ûgi¸nghiÖp  ô  ¹ihèitheo quy  nh. l t    v ngo       ®Þ 4.Thu    kh¸c. §i Ò u      Ý  ña  chøc  Ýn  ông  µc¸cchiphÝ      îp lý 17. Chi ph c tæ  td l      ph¶itr¶h     ph¸tsinh trongkú,bao  å m:        g 1.Chi phÝ     cho  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña  chøc  Ýn  ông:   c tæ  td a)    Ý   Chi ph ph¶itr¶l∙ tiÒn  öi;chiphÝ       i g   ph¶itr¶l∙ tiÒn       i vay;chidÞch  ô     v ng©n  µng. h b)  Êu  Kh hao  µis¶n  è  nh   ö  ông  t  c ®Þ sd cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ  v dÞch  ô.Møc  Ých theo quy  nh  v  tr     ®Þ chung  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp. c)TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng  µ      l     v c¸ckho¶n    chimang  Ýnh  Êt tiÒn l ng,tiÒn t ch    ¬     c«ng  µ   chøc  Ýn  ông  m tæ  td ph¶itr¶cho  êi lao ®éng, phô  Êp     ng       c cho  ÷ng  nh ngêi lµm  Öc    vi kiªm  Ö m   nhi theo  Õ     ch ®é quy  nh.  ®Þ Møc     Òn ¬ng, tiÒn chi ti l     c«ng  îc c¨n  vµo    ®   cø  c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  îp  ng    ng  îc lu   h ®å lao ®é ®  ký  Õt  ÷a tæ  k gi   chøc  Ýn  ông  µ  êilao ®éng, nhng  td v ng       ph¶i®¶m     b¶o nguyªn  t¾c:  ­  èi víitæ  §     chøc  Ýn  ông  µ   íc thùc  Ön  Õ     Òn ¬ng, tiÒn td Nh n   hi ch ®é ti l     c«ng  theo quy  nh    ®Þ chung    i víi   nh ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc. Nh n ­ §èivíic¸c tæ          chøc  Ýn  ông  td kh¸c,møc  ¬ng      l tr¶cho  êi lao ®éng    ng     do Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  tr quyÕt  nh     ¬  ë  ®Þ trªn c s tho¶  Ën  thu trong  îp  ng    h ®å lao ®éng  ÷a tæ  gi   chøc  Ýn  ông  íingêi lao ®éng, theo  td v       quy  nh  ña  é   Ët ®Þ c B Lu   Lao  ng  µ  ®é v kh«ng  îtqu¸  v  møc  ¬ng  èi®a   l t   cho  Ðp      nh   î tøc ph khi x¸c ®Þ l    i chÞu  Õ  ñy  thu do  ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph quy  nh. ®Þ d) B¶o  Ó m     éi,B¶o  Ó m   tÕ, kinh phÝ   hi x∙ h   hi y      c«ng  oµn  µ   chøc  ® m tæ  tÝn  ông  d ph¶itr¶theo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt;   ®) Chi  Þch  ô  d v mua   µi:nh  Ën  ngo   v chuyÓn, ®iÖn, níc,®iÖn  ¹i vËt      tho     , liÖu,giÊy  ê      t in,v¨n  phßng  È m,  ph c«ng  ô  c lao  ng,  öa  ÷a  µis¶n  è  ®é s ch t   c ®Þnh,  phßng  ch¸y ch÷a    ch¸y,t vÊn, kiÓm        to¸n,tiÒn    mua  b¶o  Ó m   µis¶n, hi t    chihoa  ång,®¹ilým«i  í  y    µ    Þch  ô    h      gi iñ th¸cv c¸cd , v kh¸c. e) C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸c:   ­ Thu Õ     m«n  µi,thuÕ  ö  ông  t  b  sd ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt,thuÕ  µ  t, ti       nh ®Ê   c¸clo¹ thuÕ,phÝ  µ  Ö  Ý     i   v l ph kh¸c.   ­ Chi  Ý   ph qu¶ng    Õp  Þ, khuyÕn  ¹i,tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,giao  c¸o,ti th   m  t  ti   dÞch,®èi ngo¹i    Ý  éinghÞ  µ    ¹    Ý     , ph h   chi v c¸c lo i ph kh¸c.C¸c  chi   kho¶n    µy  chin trong 2    n¨m  u   ®Ç kh«ng  îtqu¸    v  7% tæng    Ý   chiph trong n¨m  i  íitæ    ®è v   chøc  tÝn  ông  íi® îcthµnh  Ëp,vµ    d m    l   c¸cn¨m  sau  kh«ng      qu¸ 5% tæng    Ý  chiph trong  n¨m. ­Chi b¶o  é    ng.    h lao®é ­Chi trî Êp    Öc       c th«ivi cho  êilao®éng  ng     theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­Chi cho    ng  ÷     lao®é n theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ
 7. 7 ­TiÒn    cho    é,nh©n    chøc  Ýn  ông,møc      ¨n ca  c¸n b   viªntæ  td   chikh«ng    qu¸ møc ¬ng  èi Óu do  µ   ícquy  nh  i víi l t  thi   Nh n   ®Þ ®è     c«ng  chøc  µ   íc. Nh n ­Chi hiÖp  éingµnh  Ò   µ   chøc  Ýn  ông  ã     h  ngh m tæ  td c tham  gia. ­ TrÝch  Ëp      l c¸c kho¶n  ù  d phßng  theo quy  nh  µ    Ý  ®Þ v chiph tham      gia tæ chøc b¶o  Ó m   hi hoÆc   ng  ®ã b¶o  Ó m   Òn göitheo  hi ti     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 9  NghÞ   nh  µy. ®Þ n ­Chi th ng      ë s¸ng kiÕn    Õn,th ng  ÕtkiÖm  Ëtttheo quy  nh.   c¶iti   ë ti   v      ®Þ ­ Chi phÝ     nghiªncøu    khoa  äc,nghiªncøu  æi  íic«ng  Ö,    Ý   h    ® m  ngh chiph s¸ng  Õn    Õn,chi®µo  ¹olao ®éng, n©ng  ki c¶iti     t      cao    Ò   tay ngh hay  ©ng    n cao n¨ng  ùcqu¶n  ý,chihç  î   ôc  Õu  ã),chiy  Õ  l  l     tr  gi¸od (n c     t cho  êilao ®éng  ña  ng     c tæ chøc  Ýn  ông  td theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­Chi b¶o  Ö   ¬     v c quan. ­Chi nghiÖp  ô     v kho  ü. qu   ­ Chi cho     c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. N Õ u   è    tr   s chitrong n¨m  ínvµ  ã      l   c t¸c dông  trong nhiÒu    n¨m  × ® îcph©n    th     bæ cho    c¸cn¨m  sau. ­Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång         viph h   kinh tÕ.   2.C¸c    Ý  ¹t®éng    chiph ho   kh¸ccña  chøc  Ýn  ông    tæ  td bao  å m: g a) Chi ho¹t®éng      kinhdoanh  ¹itÖ,vµng  ¹c.   ngo     b b) Chi phÝ     cho  Öc  vi mua      Õu,tr¸phiÕu. b¸n cæ phi     i   c)Chi cho     thuª, i    µi   thuªt   ® s¶n.   d) Chi nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n        l    (bao  å m     Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  µ  g gi¸tr   l  i t  v c¸cchiphÝ  îng b¸n,thanh  ý).    nh     l ®)    Chi cho  ¹t®éng  ªndoanh,hîp doanh,gãp  èn    Çn. ho   li        v cæ ph e) Chi cho  Öc     vi mua    îgi÷a c¸ctæ  b¸n n       chøc  Ýn  ông. td g) Chi phÝ     cho  Öc    åic¸ckho¶n  î®∙      Ý    Òn ph¹t. vi thu h     n   xo¸,chiph thu ti   h) Kho¶n    tæn  Êttµis¶n  th     cßn  ¹sau    ∙  ﮾ p   l  i khi® b   b»ng    ån  c¸cngu theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña  ®Þ t  i 4  12  NghÞ   nh  µy. ®Þ n i)  C¸c  kho¶n  îcchikh¸c. ®   §i Ò u 18. Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   ¹t   chi ph ho   ®éng  kinhdoanh      c¸ckho¶n  sau: 1. C¸c    kho¶n  Òn  ¹tm µ   Ëp  Ó, c¸ nh©n  ti ph   t th     ph¶i nép  viph¹m    do    ph¸p  luËttrongkhithi µnh  Öm  ô.       h nhi v 2. C¸c kho¶n    chi kh«ng  ªnquan  n   ¹t®éng  li   ®Õ ho   kinh doanh  ña    c tæ chøc  Ýn  ông      u    ©y  ùng  ¬  td nh chi®Ç t x d c b¶n, chitrî Êp  ã       c kh kh¨n cho  êi   ng   lao®éng, chiñng  é  chøc,c¸nh©n       h tæ     kh¸c. 3.Chi ®i      c«ng    ícngoµivît®Þnh  t¸cn      møc  quy  nh. ®Þ 4. C¸c    kho¶n    c¸c nguån  chido    kinh phÝ    kh¸c ®µi  ä:chisù    th     nghiÖp,chi    khen  ëng, chi phóc  î     îcÊp  ã  th    l i chi tr  , kh kh¨n  êng  th xuyªn,®ét  Êt  µ      xu v c¸c kho¶n    nguån  chido  kinhphÝ    kh¸c®µi thä.   
 8. 8 5.C¸c    kho¶n    chikh«ng  îp lýkh¸c.  h      §i Ò u    19. 1. C¸c  ¹t ®éng  ho   kinh  Õ  t ph¶i ® îc ph¶n     ¸nh      trªn sæ s¸ch  µ  v b¸o    c¸o quyÕt to¸nb»ng  ng  ÖtNam.    ®å Vi   2. Trong  êng  îp cã    ¹t®éng    tr h   c¸c ho   kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ  ×   ngo   th   ph¶iquy  æi    ng  ÖtNam     ® ra ®å Vi   theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  §i Ò u      20. Tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  ¹ch    td th   h to¸ndoanh      Ý   thu,chiph ®óng  Õ     ch ®é quy  nh,  Þu  ®Þ ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   ù  Ýnh      tr   lu   s ch x¸c cña    c¸ckho¶n      µ  ùc hiÖn    thu,chiv th   c¸cquy  nh  Ò   Õ       n, chøng  ®Þ v ch ®é ho¸ ®¬   tõkÕ     to¸n.  
 9. 9 C h ¬ n g  IV    L îi h u Ë n  v µ  tr Ý ch l Ë p c¸c q u ü    n §i Ò u    LîinhuËn  ùc hiÖn  21.     th   trong n¨m  µ kÕt    l  qu¶ kinh doanh  ña    c tæ chøc  Ýn  ông, bao  å m   î nhuËn  ¹t®éng  td   g l i ho   nghiÖp  ô  µ  î nhuËn    v v l  i c¸c ho¹t®éng    kh¸c.LîinhuËn  ña  chøc  Ýn  ông  µkho¶n     c tæ  td l  chªnh  Öch  îcx¸c l ®   ®Þnh  ÷a tæng  gi   doanh    thu ph¶ithu trõ®i        tæng    c¸ckho¶n    Ý  chiph ph¶itr¶hîp     lýhîp lÖ.    §i Ò u    ©n  èilînhuËn  i víi chøc  Ýn  ông  µ  íc: 22. Ph ph     i ®è     tæ  td Nh n LîinhuËn  ña  chøc  Ýn  ông  µ   íc sau    ép  Õ     c tæ  td Nh n   khi n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, îcph©n  èinh       ® ph   sau: 1. TrÝch  Ëp  ü dù  ÷bæ     l qu   tr   sung  èn  iÒu  Ö  v® l 5%,  møc  èi®a  ña  òy  t  c q nµy  kh«ng  îtqu¸ møc  èn  iÒu  Ö  ùc cã  ña  chøc  Ýn  ông. v    v® l th   c tæ  td 2. Bï    kho¶n  çcña    l  c¸c n¨m  íc®èi víic¸c kho¶n  çkh«ng  îctrõvµo  î tr         l  ®   l i nhuËn  ícthuÕ    Ëp  tr   thu nh doanh  nghiÖp. 3.Nép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n    ti     s d v ng s¸ch Nhµ   íc.   n 4. Trõ      c¸c kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  ti ph     ph¸p  Ëtthuéc  lu   tr¸chnhiÖm   ña      c tæ chøc  Ýn  ông. td 5.   îinhuËn   L   sau    õc¸c kho¶n  khitr     trªn,cßn  ¹ ® îc ph©n  èitheo      l    i ph   quy ®Þnh  íi y: d  ®© a) TrÝch  ü  ù    qu d phßng  µichÝnh  t  10%,  è    ña  ü  µy  s d c qu n kh«ng  îtqu¸ v    25%   èn  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông. v® l c tæ  td b) Quü   u      iÓnnghiÖp  ô    ®Ç tph¸ttr   v 50%. c) Quü   ù    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  tr cm vi l 5%,  è    ña  ü  µy  s d c qu n kh«ng  ît v  qu¸ 6    th¸ngl ng  ùc hiÖn.  ¬ th   d) TrÝch  Ëp  quü    l 2  khen  ëng, phóc  î  th   l iMøc  Ých tèi®a  . tr     cho  2  ü  c¶  qu nµy  îcc¨n cø  µo  ûsuÊtlînhuËn  Ýnh trªnvèn  µ   íc)nh  ®     v t    i (t     Nh n   sau: ­Ba    th¸ngl ng  ùc hiÖn  Õu  ûsuÊtlînhuËn   ¬ th   n t    i n¨m  nay  kh«ng  Êp  ¬n  th h n¨m  íc. tr   ­ Hai    th¸ng l ng  ùc  Ön  Õu   û suÊt lî nhuËn   ¬ th hi n t     i n¨m nay  Êp  ¬n  û th h t   suÊtlînhuËn    i n¨m  íc. tr Héi  ng  ®å qu¶n  Þ cña  chøc  Ýn  ông  tr   tæ  td sau    khi tham kh¶o    Õn  ý ki c«ng  oµn  ña  chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh  ûlÖ  ©n  ® c tæ  td quy   t   ph chiavµo  çi quü.   m  ®)  è  înhuËn  S l  i cßn  ¹sau    Ých 2  ü  l  i khitr   qu khen  ëng  µ  óc  î® îcbæ   th v ph l    i sung  µo  ü  u      iÓnnghiÖp  ô. v qu ®Ç tph¸ttr   v §i Ò u    ©n  èilînhuËn  i víi chøc  Ýn  ông  23. Ph ph     i ®è     tæ  td kh¸c: LîinhuËn  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td sau    ép  Õ   khi n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  theo luËt®Þnh  îcph©n  èinh     ®  ph   sau:
 10. 10 1.LËp  ü  ù  ÷bæ     qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,bïkho¶n  çcña    v® l   l  c¸cn¨m  íc,trõ tr     c¸ckho¶n  Òn ph¹tviph¹m    ti       ph¸p luËt,    theo quy  nh  ¹     ®Þ t  kho¶n    vµ  §iÒu  i 1,2  4  22  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.Lîi     Ën  nhu cßn  ¹® îcph©n  èitiÕp nh  l    i ph     sau: a)  Ých  ü  ù   Tr qu d phßng  µichÝnh  t  10%,  è   cña  ü  µy  sd qu n kh«ng  ît v  qu¸ 25%   èn  iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông.   v® l c tæ  td b) Quü   ù    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  tr cm vi l 5%,  è    ña  ü  µy  s d c qu n kh«ng  ît v  qu¸ 6    th¸ngl ng  ùc hiÖn.  ¬ th   3. ViÖc  ©n    ph chia phÇn  î nhuËn    l i cßn  ¹ sau    Ëp    ü  li  khil c¸c qu theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  vµ  t i 1  kho¶n  §iÒu  µy  tæ  2  n do  chøc  Ýn  ông  ùquyÕt ®Þnh. td t    §i Ò u    24. Nguyªn  ¾c  ö  ông    ü: t sd c¸cqu 1.Quü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö  ïng ®Ó     v® l d   bæ sung  èn  iÒu  Ö. v® l 2. Quü  ®Ç u      iÓnnghiÖp  ô  ïng    u    ë   éng      tph¸ttr   vd ®Ó ®Ç tm r quy    ¹t m« ho   ®éng kinh doanh  µ  æi  íic«ng  Ö     v® m  ngh trang thiÕtbÞ,  iÒu  Ön  µm  Öc      ® ki l vi cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  u    µ  c ®Ç tv kh¶  n¨ng  ña  ü,Héi ®ång  c qu     qu¶n  Þcña  tr   tæ chøc  Ýn  ông  Õt  nh  ×nh  td quy ®Þ h thøc  µ  Ön  v bi ph¸p  u     ®Ç t theo nguyªn  t¾c  ã  Öu  c hi qu¶,an  µn  µ    iÓnvèn.   to v ph¸ttr   3.  ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh  ïng    ï  p   Çn  t  d ®Ó b ®¾ ph cßn  ¹  ña  ÷ng  lic nh tæn  Êt, Öth¹ivÒ   µis¶n  th   thi     t   x¶y    ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh         sau    ∙  îc khi® ®   bï ®¾ p     b»ng  Òn  åi th ng  ña    chøc,c¸ nh©n  ©y  tæn  Êt,cña  ti b   ê c c¸c tæ     g ra  th   tæ chøc  b¶o  Ó m   µ  ö  ông  ù  hi vsd d phßng  Ých lËp trong chiphÝ. tr        4.  ü   ù  Qu d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ïng    îcÊp  tr  m vi l d ®Ó tr  cho  êi lao ng     ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  chøc  Ýn  ông  õ 1  ® l vi t i tæ  td t   n¨m  ëlªnbÞ   Êt  Öc  µm  ¹m  tr     m vi l t thêitheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;chi®µo  ¹o l¹ chuyªn  lu     t i   m«n,  ü  Ët cho  k thu   ngêi lao ®éng  thay  æi     do  ® c«ng  nghÖ  hoÆc  chuyÓn  sang c«ng  Öc  íi; vi m   ®µo  ¹onghÒ   ù  t  d phßng  cho    ng  ÷  ña  chøc  Ýn  ông  µ  åidìng lao ®é n c tæ  td vb    n©ng  cao  ×nh    tr ®é nghÒ  nghiÖp  cho c¸n  é  ©n    µm  Öc  b nh viªn l vi trong   tæ chøc  Ýn  ông. td 5.Quü  khen  ëng  ïng ®Ó:     th d  a)  ëng  èi n¨m  Th cu   hoÆc   ëng  êng  ú  th th k cho  c¸n  é, c«ng  ©n    b  nh viªn trong tæ    chøc  Ýn  ông. Møc   ëng  Héi ®ång  td   th do    qu¶n  Þ cña  chøc  Ýn  tr   tæ  t dông  Õt  nh   quy ®Þ theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µ  ®è v c«ng  ®oµn  ña  chøc  Ýn  ông    ¬  ë  c tæ  td trªnc s n¨ng  Êt lao ®éng, thµnh  Ých  su       t c«ng  t¸ccña  çi c¸n bé,nh©n      m    viªntrongtæ    chøc  Ýn  ông. td b) Thëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n, tËp  Ó    ®é xu   nh c¸ nh   th trong tæ    chøc  Ýn  ông  td cã s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët,quy  ×nh nghiÖp  ô  ki c¶iti k thu   tr   v mang  ¹ hiÖu  l i qu¶ trong  kinh doanh. Møc   ëng  Héi  ng      th do  ®å qu¶n  Þ cña  chøc  Ýn  ông  Õt  tr   tæ  td quy ®Þnh. c) Thëng    cho    ©n  µ  n  Þ  µitæ  c¸ nh v ®¬ v ngo   chøc  Ýn  ông  ã  td c quan  Ö   h kinh tÕ  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  îp ®ång, ®ãng  ãp  ã  Öu      ® ho th t  ® ki h     g c hi qu¶ vµo  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  chøc  Ýn  ông. Møc   ëng  Héi  ng  c tæ  td   th do  ®å qu¶n  Þcña  chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh. tr   tæ  td quy    
 11. 11 6.Quü  phóc  îdïng ®Ó:     l  i   a)  Çu   x©y  ùng  § t d hoÆc   ÷a  ÷a, bæ   s ch   sung  èn  ©y  ùng    vx d c¸c c«ng  tr×nh phóc  îcña  chøc  Ýn  ông,gãp  èn  u    ©y  ùng      l  i tæ  td   v ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh tr   phóc  î chung  l  i trong  µnh, hoÆc   íic¸c ®¬n   Þ   ng   v    v kh¸c theo  îp  ng    h ®å tho¶  thuËn. b)    Chi cho    ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao,v¨n    óc  î c«ng  éng  ña  Ëp    ho¸,ph l   i c ct thÓ    é,nh©n    ña  chøc  Ýn  ông. c¸n b   viªnc tæ  td c)§ãng  ãp    g cho  ü  óc  îx∙héi. qu ph l     i d) Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt cho    é,nh©n    ña    xu   c¸n b   viªnc tæ  chøc  Ýn  ông. td   ®)      ¹t®éng  óc  îkh¸c. Chi c¸cho   ph l   i Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông  èihîp víi ®è   tæ  td ph       Ban  Êp  ch hµnh  C«ng  oµn  ña  chøc  Ýn  ông  ® c tæ  td qu¶n  ý, ö  ông  ü  µy. l  ds qu n C h ¬ n g  V C h Õ  ® é  k Õ  to¸n, è ng kª v µ  ki Ó m  to¸n  th §i Ò u 25. 1.    Tæ chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Õ     Õ   td th hi ch ®é k to¸n,thèng  theo      kª  quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët,   Ðp  y    lu   ch ®Ç ®ñ chøng  õ ban  u,  Ëp  Ët sæ   ghi t  ®Ç c nh   s¸ch   kÕ     µ  to¸nv ph¶n  ®Çy  ,  Þp  êi, ¸nh  ®ñ k th  trung thùc,chÝnh        x¸c,kh¸ch quan      c¸c ho¹t®éng  µi Ýnh.   t ch 2.N¨m  µichÝnh  ña  chøc  Ýn  ông  ¾t  u   õngµy  th¸ng01  µ    t  c tæ  td b ®Ç t   01   v kÕt  óc vµo  µy  th¸ng12  th   ng 31    n¨m  ¬ng  Þch. d l §i Ò u    26. 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖm   Ëp vµ  öib¸o    µichÝnh    l   g   c¸o t   cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ   íc,c¬  t  Nh n   quan  èng    Õ  µ  ©n   µng  µ   íctheo th kª,thu v Ng h Nh n     ®Þnh  ú  µng  ý,n¨m, gå m         kh qu     c¸cb¸o c¸o sau: a) B¶ng  tæng  Õt  µis¶n  ña  chøc  Ýn  ông  Ìm  k t  c tæ  td k theo thuyÕt minh    chitiÕtvÒ   ×nh  ×nh      t h t¨nggi¶m,biÕn  ng  ån  èn,sö  ông  èn.   ®é ngu v   d v b) B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kinh doanh,t×nh  ×nh  ùc hiÖn    ép  ©n      h th   thu n ng s¸ch  Nhµ   íc. n  c)B¸o    ùc hiÖn    ng, tiÒn l ng  ña  chøc  Ýn  ông.   c¸o th   lao®é    ¬ c tæ  td 2. Thêih¹n  öic¸c b¸o    ãitrªnthùc hiÖn      g     c¸o n       theo  quy  nh  ña  é   µi ®Þ c BT  chÝnh  µ  v Tæng  ôc  èng  c Th kª. 3.  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña    ®è c tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña        c¸c b¸o c¸o nµy.   
 12. 12 §i Ò u    27. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶itæ    chøc  Óm     éibé    Óm       ki to¸nn   ®Ó ki to¸nc¸c b¸o c¸o tµi Ýnh  ña  × nh.      ch cm   2. Ch Ë m   Êt lµ 30  µy  íc khikÕt  óc n¨m  µichÝnh, tæ    nh     ng tr     th   t    chøc  Ýn  t dông  ph¶i thuª m ét  chøc  Óm       tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t®éng  îp    l ho   h ph¸p  ¹  Öt tiVi   Nam     Óm     ®Ó ki to¸n b¸o  tµichÝnh  ña  ×nh,  chøc  Óm     îc lùa c¸o    cm tæ  ki to¸n ®     chän ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.K Õt     h Nh n   thu   qu¶  Óm    c¸o tµi ki to¸nb¸o      chÝnh  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td ph¶i® îcgöicho  ¬      c quan  µichÝnh  µ   ícvµ  t  Nh n   Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u 28. Trong  êih¹n    th   120  µy  Ó   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, ng k t   k th   t    tæ chøc  Ýn  ông    td ph¶ic«ng      c¸o tµichÝnh  khaic¸cb¸o      theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    cø  µo      29. C¨n  v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ò   Õ     µichÝnh,c¸c h  v ch ®é t      tæ chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td x d quy  Õ   µichÝnh  ña  × nh   ×nh  éi  ng  ch t   cm tr H ®å qu¶n  Þ phª  Öt    µm  cø  ùc hiÖn. Riªng  i  íic¸c tæ  tr   duy ®Ó l c¨n  th     ®è v     chøc  Ýn t dông  µ   íc,quy  Õ   µichÝnh  Nh n   ch t   ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña  é  µichÝnh.   s ch thu c B T   C h ¬ n g  VI  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a h é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ,  t æ n g  gi¸m ® è c, gi¸m ® è c  c ñ a t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g §i Ò u    30. Tr¸chnhiÖm  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þcña  chøc  Ýn  ông tr   tæ  td 1. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ thùc  Ön  tr   hi chøc  n¨ng qu¶n  ýtæ  l   chøc  Ýn  ông, td   trong  ¹m    Èm   ph vi th quyÒn   ña  ×nh   ã  cm c tr¸ch nhiÖ m   chøc  ùc  Ön,   tæ  th hi   kiÓm    tra,gi¸m      ¹t®éng  µichÝnh  ña  chøc  Ýn  ông. s¸tc¸cho   t  c tæ  td 2. Nh Ën  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn  µ    ån  ùc kh¸c do  µ   íc vµ    v  ®    v c¸c ngu l     Nh n   c¸ccæ   «ng   ® giao cho  chøc  Ýn  ông.   tæ  td 3.Tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   ícc¸c ph¬ng    ãp  èn,mua    Th ®è Ng h Nh n     ¸n g v   cæ phÇn, li     ªndoanh  íi   ñ  u    ícngoµi®Ó   v   ch ®Ç tn   c¸c   xem   Ðt,quyÕt  nh  µ    x  ®Þ v b¸o c¸o c¬    quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ïng cÊp. l    c  4. Phª  Öt  ¬ng      duy ph ¸n huy  ng  èn,sö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  ®é v d   to     i   vµ    ¬ng  sö  ông  î nhuËn  c¸c ph ¸n  d l i sau  Õ  Tæng   thu do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è cña  chøc  Ýn  ông  ×nh  µ  Þu  tæ  td tr v ch tr¸ch nhiÖm   Ò     Õt  nh  ña    v c¸c quy ®Þ c m × nh.  5. Th«ng    qua    c¸o tµichÝnh  µng  c¸c b¸o      h n¨m  ña  chøc  Ýn  ông  µ  c tæ  td v thùc hiÖn    c«ng  è  b c«ng  khaic¸c b¸o    µichÝnh      c¸o t   theo  quy  nh; th«ng    ®Þ   qua kÕ   ¹ch  µichÝnh  µi h¹n  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng  ho t  d  v k ho t  h n¨m  Tæng   do  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông  ×nh. ®è   tæ  td tr 6. KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tTæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña  chøc  Ýn  ông  ®è c tæ  td trong viÖc  ö  ông, b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn, tæ    sd   to     i     chøc  ùc hiÖn  th   kinh doanh    theo kÕ   ¹ch,ph¬ng    ∙  îcHéi ®ång    ho   ¸n ® ®     qu¶n  Þcña  chøc  Ýn  ông    tr   tæ  td phª duyÖt,thùc hiÖn  Üa  ô  íi ©n      ngh v v   ng s¸ch Nhµ   íc.   n
 13. 13 7.ChÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña    c¸o     c¸cb¸o    kÕt qu¶  kinh doanh  ña  chøc  Ýn  ông, ph©n  èivµ  ö  ông      c tæ  td   ph   s d c¸c kho¶n  lînhuËn    i sau  Õ  thu theo ®óng    quy  nh. ®Þ 8.Thùc  Ön      hi c¸ctr¸chnhiÖ m    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    31. Tr¸ch nhiÖm   ña    c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ®è tæ  t dông 1. §¹idiÖn     ph¸p  ©n  ña  chøc  Ýn  ông,®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  nh c tæ  td   h ho   c tæ chøc  Ýn  ông  µ  Þu  td v ch tr¸chnhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ,Thèng  c  tr   ®è Ng ©n   µng  µ   íc,tr c ph¸p  Ëtvµ  íc c¬  h Nh n   í   lu   tr   quan  µichÝnh  Ò   Öc  iÒu  t  v vi ® hµnh  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông. ho   c tæ  td 2. Cïng  ñ   Þch  éi  ng    Ch t H ®å qu¶n  Þ ký  Ën  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn  tr   nh v  ®    vµ    ån  ùckh¸cdo  µ   ícvµ      «ng  c¸cngu l     Nh n   c¸ccæ ® giao. 3.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   iÒu  µnh  Öc  ö  ông  èn    ® h vi s d v trong  kinh doanh  theo  ¬ng    ö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ónvèn  îcHéi ®ång  ph ¸n s d   to     i   ®   qu¶n  Þth«ng  tr   qua; thùc  Ön  ¬ng  ph©n  èi lî nhuËn    hi ph ¸n  ph     i sau    ép    khi n c¸c kho¶n  ©n   ng s¸ch Nhµ   íc.   n 4. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    v vi huy  ng  µ  ö  ông    ån  èn  µo  ®é vsd c¸c ngu v v ho¹t®éng    kinh doanh;cö  êithùc hiÖn      ng     qu¶n  ýphÇn  èn  u  ,li   l  v ®Ç t  ªndoanh,   li   Õt  íic¸c doanh  ªnk v     nghiÖp  kh¸c;chÞu    tr¸chnhiÖm   Ët chÊt ®èi  íinh÷ng    v    v  thiÖth¹ido  çi ñ      l  ch quan  ©y    g ra cho  chøc  Ýn  ông tæ  td 5. X ©y  ùng    nh    d c¸c ®Þ møc     Ý   ï hîp  íi®iÒu  Ön  chi ph ph   v  ki kinh doanh  cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td 6.ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña    c¸o      c¸cb¸o  tµichÝnh,b¸o c¸o thèng    è  Öu quyÕt to¸nvµ          kª,s li       c¸cth«ng    µi Ýnh  tint   ch kh¸c. 7.  ©y   ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng  X d k ho t  h n¨m  ï hîp  íikÕ   ¹ch  ph   v   ho kinh  doanh  ×nh Héi ®ång  tr     qu¶n  Þ th«ng  tr   qua  µ  öic¬  v g   quan  µichÝnh  µ   íc t  Nh n   theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  8.Thùc  Ön      hi c¸ctr¸chnhiÖ m    kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII K Õ  h o ¹ ch v µ  ki Ó m  tra,  thanh tra t µi h Ý n h    c §i Ò u 32. 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  Ëp  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng    tæ  td l k ho t  h n¨m theo  íng h  dÉn  ña  é   µi chÝnh  µ  öicho  ¬  c BT  vg  c quan  µichÝnh  µ   ícvµ  ©n   µng  t  Nh n   Ng h Nhµ   íc.K Õ   ¹ch tµichÝnh  ña    chøc  Ýn  ông  å m:  n   ho     c c¸ctæ  td g a) K Õ   ¹ch nguån  èn  µ  ö  ông  èn  ña  chøc  Ýn  ông.   ho   v vsd v c tæ  td b)  Õ   ¹ch  K ho thu  Ëp,    Ý,  Õt  nh chi ph k qu¶ kinh doanh  µ  v chØ     ép  tiªun ng©n s¸ch Nhµ   íccña  chøc  Ýn  ông.   n  tæ  td   c)K Õ   ¹ch lao®éng, tiÒn l ng  ña  chøc  Ýn  ông.   ho        ¬ c tæ  td  
 14. 14 2. C¸c  Õ   ¹ch    k ho nªu    ña  chøc  Ýn  ông  trªnc tæ  td ph¶i® îcHéi ®ång      qu¶n  trÞ cña  chøc  Ýn  ông    tæ  td phª  Öt,®ång  êigöi cho  ¬  duy   th     c quan  µichÝnh  t  nhµ  ícvµ  ©n  µng  µ   íctr cngµy  th¸ng11  n   Ng h Nh n   í   15    n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch. tr   k ho   §i Ò u  33. é   µi  Ýnh  ùc  Ön   B T ch th hi thanh    Óm     Öc  Êp  tra,ki tra vi ch hµnh  Õ     µichÝnh  ña    chøc  Ýn  ông. ch ®é t   c c¸ctæ  td C h ¬ n g  VIII ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 34. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau15  µy  Ó   õ ng k t   ngµy  ý. C¸c  k  quy  nh  íc ®©y   Ò   Õ     µichÝnh  i  íitæ  ®Þ tr   v ch ®é t   ®è v   chøc  Ýn  t dông    íi tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n ®Ò h hi l     h §i Ò u    é  µichÝnh  ñ  ×phèihîp  íiNg ©n   µng  µ   íchíng 35. B T   ch tr     v  h Nh n     dÉn  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2