Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
163
lượt xem
15
download

Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 169/2003/N§­CP ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ an toµn ®iÖn chÝnh  phñ C¨n   cø   LuËt   Tæ   chøc   ChÝnh   phñ   ngµy   25   th¸ng   12   n¨m   2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp, ngh Þ   ®Þ nh : Ch¬ng I quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   an   toµn   ®iÖn  trong   s¶n   xuÊt,   truyÒn   t¶i,   ph©n   phèi   vµ   sö   dông   ®iÖn  nh»m ®¶m b¶o an toµn ®èi víi con ngêi, c¸c trang thiÕt bÞ  vµ c«ng tr×nh ®iÖn. §i Ò u   2.  NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n ho¹t  ®éng  ®iÖn lùc, sö  dông  ®iÖn, chÕ  t¹o thiÕt  bÞ   ®iÖn vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan kh¸c trªn l∙nh  thæ ViÖt Nam. Trêng hîp c¸c  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙   héi   chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia   nhËp   cã   quy  ®Þnh kh¸c th× ¸p dông ®iÒu íc ®ã. §i Ò u   3.  Trong NghÞ ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®­ îc hiÓu nh sau: 1.  Líi  ®iÖn  bao gåm c¸c  ®êng d©y dÉn  ®iÖn, tr¹m biÕn  ¸p vµ  c¸c c«ng tr×nh, thiÕt bÞ  phô  trî  kh¸c liªn kÕt víi  nhau ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh truyÒn t¶i, ph©n phèi ®iÖn. 2. §iÖn cao ¸p lµ ®iÖn ¸p tõ 1.000 V trë lªn. 3. §iÖn h¹ ¸p lµ ®iÖn ¸p díi 1.000 V. 4. ThiÕt bÞ ®iÖn lµ c¸c m¸y mãc dïng ®Ó s¶n xuÊt, biÕn  ®æi,   ph©n   phèi,   ®o   lêng,   b¶o   vÖ  vµ   tiªu   thô   n¨ng   lîng  ®iÖn. 5. ThiÕt bÞ  b¶o vÖ  lµ  thiÕt bÞ  tù   ®éng c¾t m¹ch  ®iÖn  trong chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng.
 2. 2 6.  Dông cô   ®iÖn  lµ  nh÷ng c«ng cô  cÇm tay cã  sö  dông  ®iÖn. 7. BiÓn b¸o an toµn vÒ ®iÖn lµ c¸c biÓn b¸o cã ch÷ vµ  dÊu hiÖu cã   ®iÖn ¸p  ®Æt trªn c¸c kiÕn tróc x©y dùng cña  c«ng tr×nh   ®iÖn hoÆc c¸c thiÕt  bÞ, dông cô   ®iÖn  ®Ó  b¸o  cho   ngêi   tr¸nh   khái   nguy   hiÓm   do   ®iÖn   g©y   ra   khi   vËn  hµnh, lµm viÖc vµ ®i qua gÇn c¸c thiÕt bÞ ®ã. 8. Nèi  ®Êt lµ  nèi c¸c bé  phËn b»ng kim lo¹i cña thiÕt  bÞ   ®iÖn, c¸c bé  phËn b»ng kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ  kh¸c  hoÆc c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i víi trang bÞ nèi ®Êt. 9. Nèi “kh«ng” b¶o vÖ lµ nèi c¸c bé phËn b»ng kim lo¹i  lóc b×nh thêng kh«ng cã  chøc n¨ng dÉn  ®iÖn cña thiÕt bÞ  ®iÖn,   c¸c   bé   phËn   b»ng   kim   lo¹i   cña   c¸c   thiÕt   bÞ   kh¸c  hoÆc c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i víi d©y trung tÝnh  ®∙ nèi  ®Êt trùc tiÕp cña nguån ®iÖn. 10.  M¸y thñy  ®iÖn cùc nhá  lµ  m¸y ph¸t  ®iÖn ch¹y b»ng  søc níc cã c«ng suÊt tõ 1.000 W/tæ m¸y trë xuèng. 11.  Sö  dông  ®iÖn lµm ph¬ng tiÖn b¶o vÖ  trùc tiÕp  lµ  dïng   nguån   ®iÖn   cã   møc   ®iÖn   ¸p   thÝch   hîp   ®Êu   nèi   trùc  tiÕp vµo hµng rµo, vËt c¶n, vËt che ch¾n cña khu vùc hoÆc  ®èi tîng  ®îc b¶o vÖ  (sau  ®©y gäi chung lµ  hµng rµo b¶o  vÖ). Khi ®èi tîng cè ý x©m ph¹m vµo khu vùc hoÆc ®èi tîng  ®îc b¶o vÖ  vµ  tiÕp xóc trùc tiÕp víi hµng rµo b¶o vÖ  sÏ  bÞ ®iÖn giËt, ®ång thêi hÖ thèng b¶o vÖ ph¸t tÝn hiÖu b¸o  ®éng cho ngêi b¶o vÖ khu vùc ®ã biÕt. §i Ò u   4.   ViÖc thiÕt kÕ, chÕ  t¹o thiÕt bÞ, x©y dùng   c«ng tr×nh  ®iÖn ph¶i thùc hiÖn theo Quy ph¹m, Tiªu chuÈn  ViÖt Nam, c¸c quy  ®Þnh trong NghÞ   ®Þnh nµy hoÆc c¸c tiªu  chuÈn quèc tÕ  phï  hîp  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña ViÖt  Nam c«ng nhËn vµ  ph¶i  ®¶m b¶o  ®ång bé  c¸c yªu cÇu vÒ  an  toµn sau  ®©y: an toµn vÒ   ®iÖn; an toµn vÒ  kiÕn tróc x©y  dùng; an toµn vÒ c«ng nghÖ sö dông nguån n¨ng lîng s¬ cÊp  (níc, than, dÇu má, khÝ   ®èt thiªn nhiªn vµ  c¸c d¹ng n¨ng  lîng  kh¸c);  an toµn vÒ  phßng  chèng  ch¸y næ; an toµn vÒ  m«i trêng sinh th¸i vµ vÖ sinh lao ®éng. §i Ò u  5.  1. C¸c thiÕt bÞ   ®iÖn, dông cô  ®iÖn khi xuÊt xëng ph¶i  cã chøng chØ chÊt lîng hoÆc cã nh∙n m¸c ®¨ng ký chÊt lîng  phï  hîp víi nh÷ng tiªu chuÈn, quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  ph¶i cã  b¶n híng dÉn sö  dông kÌm theo vÒ  c¸c th«ng sè  kü   thuËt, tÝnh n¨ng, t¸c dông còng nh c¸c ®iÒu cÇn lu ý kh¸c  ®Ó  híng dÉn ngêi tiªu dïng phßng tr¸nh sù  cè  vµ  tai n¹n  ®iÖn.
 3. 3 2. C¸c c«ng tr×nh ®iÖn chØ  ®îc ®a vµo sö dông sau khi  ®∙  ®îc thö  nghiÖm, hiÖu chØnh, nghiÖm thu  ®¹t tiªu chuÈn  chÊt lîng an toµn.  Ch¬ng II an toµn trong s¶n xuÊt ®iÖn §i Ò u   6.   C¸c nhµ  m¸y  ®iÖn, tr¹m ph¸t  ®iÖn ph¶i  ®îc  b¶o vÖ  nghiªm ngÆt, xung quanh ph¶i cã  têng rµo b¶o vÖ,  biÓn b¸o an toµn vÒ   ®iÖn, vÒ  phßng ch¸y, ch÷a ch¸y theo  quy ®Þnh; nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô kh«ng ®îc phÐp vµo  nhµ m¸y ®iÖn, tr¹m ph¸t ®iÖn. §i Ò u   7.   Phßng   ®Æt   thiÕt   bÞ   ®iÖn   ph¶i   ®¶m   b¶o   an  toµn vÒ  phßng,  chèng ch¸y  næ;  cã  biÓn  b¸o  khu  vùc  nguy  hiÓm;  cã  hÖ  thèng  chiÕu  s¸ng  ®Çy  ®ñ; cã  hÖ  thèng th«ng  giã ®Ó lµm m¸t thiÕt bÞ, cöa th«ng giã ph¶i cã l íi b¶o vÖ  chèng sù x©m nhËp cña c¸c loµi ®éng vËt, h¹n chÕ tèi ®a ¶nh  hëng xÊu cña m«i trêng (bôi,  Èm, ho¸ chÊt); cã   ®êng tho¸t  hiÓm khi x¶y ra sù cè ch¸y, næ. §i Ò u   8.   §èi víi c¸c thiÕt bÞ   ®Æt chung trong mét  phßng, tuú  theo  ®Æc tÝnh kü  thuËt vµ  yªu cÇu b¶o vÖ  cña  tõng   lo¹i   thiÕt   bÞ,   ph¶i   ®Æt   líi   b¶o   vÖ,   v¸ch   ng¨n   vµ  treo biÓn b¸o an toµn. Ph¶i  ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn  tõ líi b¶o vÖ hoÆc v¸ch ng¨n ®Õn phÇn mang ®iÖn cña thiÕt  bÞ  kh«ng  ®îc nhá  h¬n kho¶ng c¸ch quy  ®Þnh trong Quy ph¹m  trang bÞ ®iÖn. §i Ò u   9.   §èi   víi   c¸c   m¸y   ®iÖn   quay,   hép   ®Êu   c¸p  ph¶i cã  n¾p  ®Ëy  ®îc b¾t chÆt, chÌn kÝn tr¸nh bôi, h¬i n­ íc, ho¸ chÊt x©m nhËp; vµnh gãp, chæi than, qu¹t lµm m¸t  ph¶i cã n¾p, líi b¶o vÖ. §i Ò u   10.   T¹i c¸c khu vùc cã  chÊt dÔ  ch¸y, næ, hÖ  thèng ®iÖn ph¶i ®îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt theo quy ®Þnh vÒ an  toµn phßng, chèng ch¸y næ; chØ ®îc sö dông lo¹i thiÕt bÞ,  dông cô phßng chèng ch¸y, næ chuyªn dïng.
 4. 4 § i Ò u   11.  HÖ thèng c¸p dÉn ®iÖn trong nhµ m¸y ®iÖn,   tr¹m ph¸t  ®iÖn ph¶i  ®¶m b¶o c¸c quy  ®Þnh vÒ  an toµn sau  ®©y: 1. C¸p  ®iÖn ph¶i  ®îc s¾p xÕp trËt tù  theo chñng lo¹i,  tÝnh n¨ng kü  thuËt, cÊp  ®iÖn ¸p vµ   ®îc  ®Æt trªn c¸c gi¸  ®ì theo ®óng quy ®Þnh. C¸p dÉn ®iÖn ®i qua khu vùc cã ¶nh   hëng cña nhiÖt ®é cao ph¶i ®îc c¸ch nhiÖt vµ ®i trong èng  b¶o vÖ. 2. HÇm c¸p,  m¬ng c¸p ph¶i cã  n¾p  ®Ëy kÝn, tho¸t níc  tèt, b¶o qu¶n  s¹ch  sÏ, kh« r¸o. Kh«ng   ®îc  ®Ó  níc,  dÇu,  ho¸ chÊt, t¹p vËt tÝch tô trong hÇm, m¬ng c¸p. Riªng víi hÇm c¸p cßn ph¶i cã  têng ng¨n  ®Ó  tr¸nh háa  ho¹n lan réng; cã hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y tù ®éng,  hÖ  thèng  ®Ìn chiÕu s¸ng sö  dông  ®iÖn ¸p an toµn phï  hîp  víi tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh. §i Ò u   12.  HÖ thèng chèng sÐt, nèi ®Êt trong nhµ m¸y  ®iÖn,  tr¹m   ph¸t   ®iÖn,  tr¹m   ph©n   phèi   ®iÖn  ph¶i   ® îc   l¾p  ®Æt  ®óng thiÕt  kÕ  vµ   ®îc kiÓm tra nghiÖm  thu, kiÓm tra  ®Þnh kú theo ®óng "Tiªu chuÈn ViÖt Nam ­ Quy ph¹m nèi ®Êt  vµ nèi “kh«ng” c¸c thiÕt bÞ ®iÖn". §i Ò u   13.   §èi   víi   c¸c   m¸y   thuû   ®iÖn   cùc   nhá,   c¸c  m¸y ph¸t  ®iÖn di  ®éng, ph¶i tu©n theo c¸c quy  ®Þnh vÒ  an  toµn khi sö  dông m¸y cña nhµ  chÕ  t¹o vµ  ph¶i thêng xuyªn  kiÓm tra c¸ch ®iÖn; c«ng suÊt thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn, d©y   dÉn  ®iÖn ph¶i cã  tiÕt diÖn phï  hîp víi c«ng suÊt cña m¸y  nhng kh«ng  ®îc nhá  h¬n 2,5mm2. Nghiªm cÊm dïng d©y trÇn  lµm d©y dÉn ®iÖn. Ch¬ng III An toµn trong truyÒn t¶i, ph©n phèi ®iÖn §i Ò u  14.   1. Chñ c«ng tr×nh líi ®iÖn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm: a) §Æt biÓn b¸o an toµn vÒ ®iÖn t¹i c¸c tr¹m ®iÖn, cét  ®iÖn; b) S¬n mµu vµ   ®Æt  ®Ìn tÝn hiÖu t¹i c¸c vÞ  trÝ  cét cã   ®é  cao  ®Æc biÖt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ  an   toµn líi ®iÖn cao ¸p.
 5. 5 2. ë  c¸c vÞ  trÝ  giao chÐo gi÷a  ®êng d©y dÉn  ®iÖn cao  ¸p trªn kh«ng,  ®êng c¸p  ®iÖn ngÇm víi  ®êng s¾t,  ®êng bé,  ®êng thuû néi ®Þa, viÖc ®Æt vµ qu¶n lý biÓn b¸o, biÓn cÊm  vît   qua   ®èi   víi   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i. Chñ   ®Çu t c«ng tr×nh x©y  dùng sau ph¶i  chÞu  chi phÝ  cho viÖc  ®Æt biÓn b¸o,  biÓn  cÊm nµy. §i Ò u  15.   Khi bµn giao c«ng tr×nh líi ®iÖn, chñ ®Çu  t  c«ng tr×nh ph¶i giao cho  ®¬n vÞ  qu¶n lý  vËn hµnh líi  ®iÖn ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu kü thuËt, biªn b¶n nghiÖm thu vµ  c¸c tµi liÖu liªn  quan   ®Õn  ®Òn bï, gi¶i phãng  mÆt  b»ng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   16.  §¬n vÞ qu¶n lý vËn hµnh líi ®iÖn ph¶i ®Þnh  kú tæ chøc kiÓm tra, b¶o dìng kü thuËt vµ ®¹i tu líi ®iÖn,  ®¶m b¶o cho hÖ thèng vËn hµnh an toµn theo quy ®Þnh; th êng  xuyªn kiÓm tra ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  cña ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ  an toµn  líi ®iÖn cao ¸p. §i Ò u   17.   Khi söa ch÷a, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh líi  ®iÖn,  ®¬n vÞ  qu¶n lý  vËn hµnh líi  ®iÖn vµ   ®¬n vÞ  c«ng t¸c  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng tr×nh tù c¸c  biÖn ph¸p an toµn theo quy  ®Þnh t¹i Quy ph¹m kü  thuËt an   toµn ®iÖn. §i Ò u   18.   §êng d©y cao ¸p vît qua nhµ ë, c«ng tr×nh  cã  ngêi thêng xuyªn sinh sèng, lµm viÖc ph¶i  ®¶m b¶o c¸c   tiªu   chuÈn,   kho¶ng   c¸ch   an   toµn   ®îc   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ  b¶o vÖ  an toµn líi  ®iÖn cao ¸p; cét  ®ì  d©y  ®iÖn  ph¶i dïng  lo¹i  cét thÐp hoÆc cét bª t«ng cèt thÐp;  d©y  dÉn  ®iÖn kh«ng  ®îc phÐp cã  mèi nèi, trõ  d©y dÉn  ®iÖn cã  tiÕt diÖn tõ 240 mm2 trë lªn th× cho phÐp kh«ng qu¸ 1 mèi  nèi cho 1 pha. §¬n vÞ qu¶n lý vËn hµnh líi ®iÖn kh«ng ®îc  vËn hµnh qu¸ t¶i c¸c ®êng d©y nµy. §i Ò u   19.   C¸c  ®êng d©y dÉn  ®iÖn  ®i ngÇm trong  ®Êt,  n»m trong kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh kh¸c hoÆc ®i chung víi c¸c   ®êng d©y th«ng tin, ph¶i  ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ  an toµn líi  ®iÖn cao ¸p,  c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy ph¹m trang bÞ   ®iÖn vµ  c¸c quy  ®Þnh  kh¸c cña ph¸p luËt.
 6. 6 Ch¬ng IV An toµn trong sö dông ®iÖn Môc 1 Sö dông ®iÖn trong s¶n xuÊt §i Ò u   20.   Tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ®iÖn ®Ó s¶n xuÊt  ph¶i thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam  vÒ an toµn ®iÖn, Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn, Quy ph¹m kü thuËt  an toµn ®iÖn hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.  §i Ò u   21.  HÖ thèng thiÕt bÞ chèng sÐt, hÖ thèng nèi  ®Êt vµ  hÖ  thèng nèi "kh«ng" b¶o vÖ  ph¶i  ®îc kiÓm tra khi  nghiÖm thu, kiÓm tra  ®Þnh kú  vµ  kiÓm tra bÊt thêng theo  c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i "Tiªu chuÈn ViÖt Nam ­ Quy ph¹m  nèi  ®Êt vµ  nèi “kh«ng” c¸c thiÕt bÞ   ®iÖn". S¬   ®å  cña c¸c  hÖ   thèng   nµy   ph¶i   ®óng   víi   thùc   tÕ   vµ   ph¶i   ®îc   lu   gi÷  cïng víi c¸c biªn b¶n kiÓm tra trong suèt qu¸ tr×nh  ho¹t  ®éng. §i Ò u   22.   C¸c tr¹m ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn cao ¸p vµ ®­ êng   d©y   cao   ¸p   néi   bé  ph¶i   ®îc   l¾p   ®Æt   vµ   qu¶n   lý   vËn  hµnh theo c¸c quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II vµ Ch¬ng III cña NghÞ  ®Þnh nµy. Trêng hîp chñ  së  h÷u kh«ng cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  ®¶m   b¶o   viÖc   qu¶n  lý,  vËn  hµnh,   thÝ   nghiÖm,   hiÖu   chØnh   c¸c   thiÕt   bÞ   tr¹m   vµ   ®êng   d©y   nµy   theo   ®óng   quy   ®Þnh,  ph¶i ký hîp ®ång víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn   ®Ó  thùc hiÖn c¸c c«ng  viÖc  nµy. Trong  hîp   ®ång  ph¶i cã  ®iÒu   kho¶n   quy   ®Þnh   tr¸ch  nhiÖm,   ®¶m   b¶o   viÖc   ®ãng   c¾t   ®iÖn   an   toµn,   hîp   lý   vµ   thuËn   tiÖn   ®èi   víi   c¶   hai   bªn  cung øng ®iÖn vµ sö dông ®iÖn. §i Ò u  23.   1. C¸c thiÕt bÞ   ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c quy  ®Þnh t¹i   “Tiªu chuÈn ViÖt Nam ­ ThiÕt bÞ ®iÖn h¹ ¸p ­ Yªu cÇu chung  vÒ  b¶o vÖ  chèng  ®iÖn giËt” vµ  "Tiªu  chuÈn ViÖt Nam ­ Quy  ph¹m nèi ®Êt vµ nèi “kh«ng” c¸c thiÕt bÞ ®iÖn", ®¶m b¶o: a) Chèng tai n¹n  ®iÖn giËt do tiÕp xóc trùc tiÕp víi  ®iÖn ¸p sö dông: c¸c bé phËn mang ®iÖn nh thanh c¸i, tiÕp  ®iÓm c¸c khÝ  cô   ®iÖn, cäc  ®Êu d©y,  ®iÓm  ®Êu nèi, lâi d©y  dÉn   ph¶i   ®¶m   b¶o   ®îc   c¸c   yªu   cÇu   vÒ   vá   b¶o   vÖ,   kho¶ng  c¸ch an toµn,  ®îc bè  trÝ, che ch¾n b¶o vÖ;  ®¶m b¶o tr¸nh  ®îc mäi tiÕp xóc ngÉu nhiªn gi÷a ngêi vËn hµnh, ngêi qua  l¹i víi c¸c bé phËn mang ®iÖn nµy.
 7. 7 b) Chèng tai n¹n  ®iÖn giËt do tiÕp xóc gi¸n tiÕp víi  ®iÖn ¸p sö dông: c¸c thiÕt bÞ ®iÖn h¹ ¸p ph¶i ®¶m b¶o ® îc  c¸c yªu cÇu vÒ  c¸ch  ®iÖn, vÒ  nèi  ®Êt vµ  nèi “kh«ng” b¶o  vÖ ®¶m b¶o tr¸nh ®îc ®iÖn ¸p ch¹m nguy hiÓm. 2. C¸c  ®êng dÉn  ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ph¶i  ®îc thiÕt kÕ,  l¾p ®Æt ®¶m b¶o mÆt b»ng s¶n xuÊt th«ng tho¸ng, tr¸nh ® îc  c¸c   t¸c   ®éng   c¬   häc,   ho¸   häc   cã   thÓ   g©y   h  háng.   Kh«ng  dïng c¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña nhµ xëng, m¸y mãc, ®êng èng  kim lo¹i  ®Ó  lµm d©y trung tÝnh lµm viÖc, trõ  nh÷ng c«ng  tr×nh cã thiÕt kÕ riªng ®∙ ®îc duyÖt. 3. HÖ thèng ®iÖn t¹i c¸c khu vùc cã  chÊt dÔ  ch¸y, næ,   ph¶i  ®îc thiÕt kÕ, l¾p  ®Æt vµ  sö  dông theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   24.  §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong khai   th¸c kho¸ng s¶n, dông cô ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng, m¸y   hµn, ®iÖn ph©n, m¹ ®iÖn, ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i   c¸c Tiªu chuÈn kü thuËt, Quy ph¹m an toµn liªn quan. Môc 2 Sö dông ®iÖn trong sinh ho¹t, dÞch vô §i Ò u   25.   ThiÕt   bÞ   ®iÖn   dïng   trong   c¸c   v¨n   phßng   lµm   viÖc,   sinh   ho¹t   vµ  dÞch   vô   ph¶i   ®¶m   b¶o   tæng   c«ng  suÊt sö dông phï hîp víi c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ ®¶m b¶o ®é   bÒn c¸ch ®iÖn theo tiªu chuÈn kü thuËt hiÖn hµnh. D©y dÉn   cÊp  ®iÖn cho  ®éng lùc,  ®un nÊu, sÊy sëi,  ®iÒu hoµ  nhiÖt  ®é... ph¶i cã  thiÕt bÞ  b¶o vÖ  phï  hîp vµ  riªng biÖt víi  d©y dÉn cÊp ®iÖn cho chiÕu s¸ng. §i Ò u  26. 1.   Kh«ng   ®Ó   thiÕt   bÞ   ®iÖn   ph¸t   nhiÖt   gÇn   ®å   vËt   dÔ  ch¸y. 2. §èi víi thang m¸y: a) C¸p ®iÖn dïng cho thang m¸y ph¶i lµ lo¹i c¸p cã kh¶  n¨ng chèng ch¸y; b) Thang m¸y dïng trong toµ nhµ cao trªn 5 tÇng vµ th­ êng xuyªn cã  trªn 200 ngêi sinh ho¹t, lµm viÖc cÇn ph¶i  cã  nguån  ®iÖn dù  phßng, tù   ®éng  ®ãng m¹ch khi mÊt nguån  ®iÖn chÝnh; c) C¸c thiÕt bÞ  ®iÖn cña thang m¸y ph¶i ®îc kiÓm tra,  b¶o tr× theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
 8. 8 § i Ò u   27.   Khi rêi trô  së, phßng lµm viÖc ph¶i c¾t  ®iÖn  ®Õn c¸c thiÕt bÞ  sö  dông  ®iÖn. §èi víi c¸c thiÕt bÞ  cÇn   gi÷   ë   tr¹ng   th¸i   ®ãng   ®iÖn   liªn   tôc,   ph¶i   cã   biÖn  ph¸p b¶o vÖ an toµn thÝch hîp. §i Ò u   28.  C¬ quan, ®¬n vÞ, chñ hé sö dông ®iÖn ph¶i  cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc kiÓm tra an toµn hÖ thèng ®iÖn cña  m×nh, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ  ng¨n ngõa nguy c¬  x¶y ra tai  n¹n, sù cè ®iÖn. §i Ò u  29.    1. Líi ®iÖn h¹ ¸p chØ ®îc x©y dùng sau khi thiÕt kÕ ®∙  ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. C¸c nh¸nh  ®êng d©y dÉn  ®iÖn vµo nhµ   ë, c«ng tr×nh  ph¶i  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu kiÖn vÒ  an toµn  ®iÖn vµ  kh«ng c¶n  trë  ho¹t  ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, cøu th¬ng,  ch÷a ch¸y.  §i Ò u  30. 1. Trong m¹ch  ®iÖn ba pha bèn d©y, thiÕt bÞ   ®ãng c¾t  (¸p­t«­m¸t,   cÇu   dao,   cÇu   ch×)   kh«ng   ®îc   ®Æt   trªn   d©y  trung tÝnh. 2. Trong m¹ch  ®iÖn mét pha hai d©y, cÇu ch×  vµ  c«ng  t¾c   ph¶i   ®Æt   trªn   d©y   pha   (d©y   löa).   CÊm   ®Æt   cÇu   ch×,  c«ng t¾c trªn d©y trung tÝnh. KhuyÕn khÝch l¾p ®Æt ¸p­t«­ m¸t, cÇu dao 2 cùc ®Ó ®ãng c¾t ®ång thêi c¶ 2 d©y. §i Ò u  31.    1.   TiÕt   diÖn   d©y   dÉn   ®iÖn   ph¶i   phï   hîp   víi   phô   t¶i  ®iÖn. 2. ViÖc l¾p  ®Æt, sö  dông thiÕt bÞ  ®iÖn trong nhµ  ph¶i  theo quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn hiÖn hµnh.  §i Ò u   32.   Nghiªm   cÊm   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   c¸c   quy  ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn sau ®©y: 1. Sö  dông  ®iÖn lµm ph¬ng tiÖn  ®Ó  b¶o vÖ  tµi s¶n c¸  nh©n hoÆc phôc vô cho môc ®Ých kh¸c g©y nguy hiÓm cho ng­ êi, ®éng vËt, m«i trêng sèng, g©y sù cè lµm thiÖt h¹i tµi  s¶n Nhµ  níc, tµi s¶n c«ng d©n nh: chèng trém, bÉy chuét,  ®¸nh c¸, b¶o vÖ hoa mµu.
 9. 9 2.   Sö   dông   thiÕt   bÞ   ®iÖn   kh«ng   ®¶m   b¶o   tiªu   chuÈn,   ®iÒu kiÖn an toµn. 3. KÐo d©y ®Êu ®iÖn kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn an toµn nh:  dïng d©y trÇn lµm d©y dÉn  ®iÖn trong nhµ; dïng  ®iÖn theo  c¸ch lÊy  ®iÖn mét pha b»ng mét d©y dÉn, cßn d©y nguéi  ®Êu  xuèng giÕng, xuèng ao hoÆc ®Êu nèi vµo ®êng èng níc. 4. Nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô trÌo lªn cét ®iÖn hoÆc  vµo tr¹m ®iÖn. 5. C¸c hµnh vi cã thÓ g©y tai n¹n cho ngêi vµ gia sóc  nh: ph¬i quÇn ¸o, ®å dïng lªn d©y ®iÖn; th¶ diÒu, ®¸ bãng  ë gÇn ®êng d©y ®iÖn. 6. C¸c hµnh vi cã  thÓ  g©y h háng c«ng tr×nh líi  ®iÖn  nh: b¾n chim ®Ëu trªn d©y ®iÖn, tr¹m ®iÖn; qu¨ng, nÐm bÊt   kú vËt g× lªn ®êng d©y ®iÖn, tr¹m ®iÖn; th¸o gì d©y ch»ng  nÐo, d©y tiÕp  ®Þa cña cét  ®iÖn;  ®µo  ®Êt g©y lón sôt mãng  cét   ®iÖn;   lîi   dông   cét   ®iÖn   ®Ó   lµm   nhµ,   lÒu   qu¸n   b¸n  hµng, buéc tr©u bß hoÆc gia sóc kh¸c. 7. §Õn gÇn chç d©y ®iÖn bÞ ®øt, cét ®iÖn bÞ ®æ khi ch a  cã th«ng b¸o ®∙ c¾t ®iÖn. 8. Trång c©y hoÆc  ®Ó  cµnh c©y, d©y leo vi ph¹m kho¶ng  c¸ch an toµn  ®èi víi    ®êng d©y  ®iÖn, tr¹m  ®iÖn;  ®Ó  c©y  ®æ  vµo ®êng d©y ®iÖn khi ph¸t quang tuyÕn. Môc 3 Sö dông ®iÖn lµm ph¬ng tiÖn b¶o vÖ trùc tiÕp §i Ò u   33.   C¸c   khu   vùc,   ®èi   tîng   ®îc   phÐp   sö   dông  ®iÖn lµm ph¬ng tiÖn b¶o vÖ  trùc tiÕp lµ  c¸c c¬  së  quan  träng cña Nhµ  níc vÒ  an ninh chÝnh trÞ, ngo¹i giao, kinh   tÕ, x∙ héi vµ an ninh quèc phßng. §i Ò u   34.   Tæ chøc sö  dông  ®iÖn lµm ph¬ng tiªn b¶o  vÖ  trùc tiÕp ph¶i  ®îc phÐp cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn theo quy ®Þnh sau: 1. Bé trëng Bé C«ng an cho phÐp sö dông ®iÖn lµm ph ¬ng  tiÖn   b¶o   vÖ   trùc   tiÕp   cho   khu   vùc   hoÆc   ®èi   tîng   thuéc  lÜnh vùc an ninh quèc gia. 2. Bé  trëng Bé  Quèc phßng cho phÐp sö  dông  ®iÖn lµm  ph¬ng   tiÖn   b¶o   vÖ   trùc   tiÕp   cho   khu   vùc   hoÆc   ®èi   tîng  thuéc lÜnh vùc quèc phßng. 3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc 
 10. 10 thuéc Trung ¬ng cho phÐp sö  dông  ®iÖn lµm ph¬ng tiÖn b¶o  vÖ  trùc tiÕp cho khu vùc hoÆc  ®èi tîng thuéc quyÒn m×nh  qu¶n lý theo híng dÉn cña Bé C«ng nghiÖp. §i Ò u   35.  Hµng rµo b¶o vÖ ph¶i ®îc thiÕt kÕ l¾p ®Æt  tr¸nh   ®îc   mäi   tiÕp   xóc   ngÉu   nhiªn   ®èi   víi   ngêi   vµ   gia  sóc; ph¶i cã  biÓn b¸o nguy hiÓm; kh«ng g©y ¶nh hëng tíi  ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng  ®iÖn; kh«ng g©y nguy hiÓm cho khu  vùc l©n cËn vµ  m«i trêng sèng. Ngêi qu¶n lý, sö  dông hÖ  thèng b¶o vÖ  nµy ph¶i  ®îc  ®µo t¹o, huÊn luyÖn vÒ  chuyªn  m«n, nghiÖp vô.  Ch¬ng V Tæ chøc thùc hiÖn Môc 1 Qu¶n lý nhµ níc vÒ an toµn ®iÖn §i Ò u   36.    Néi dung qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kü  thuËt an  toµn ®iÖn bao gåm: 1. Ban hµnh, chØ ®¹o vµ  tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n   quy ph¹m ph¸p  luËt  vÒ  an toµn   ®iÖn  trong c¸c lÜnh  vùc:  thiÕt kÕ, chÕ  t¹o, x©y dùng, s¶n xuÊt, truyÒn t¶i, ph©n  phèi vµ sö dông ®iÖn. 2.   KiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   quy   ph¹m,   tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy t¾c vÒ an toµn ®iÖn cña c¸c tæ  chøc,   c¸   nh©n   tham   gia   ho¹t   ®éng   ®iÖn   lùc   vµ   sö   dông  ®iÖn. 3. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m an toµn ®iÖn. 4. §µo t¹o, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c ®èi   tîng cã liªn quan ®Õn an toµn ®iÖn. 5. Phæ biÕn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ  an  toµn trong ho¹t  ®éng  ®iÖn lùc, sö  dông  ®iÖn vµ  b¶o vÖ  an  toµn c«ng tr×nh ®iÖn. 6. Tæ chøc chØ  ®¹o c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, øng  dông tiÕn bé kü thuËt trong lÜnh vùc an toµn ®iÖn. 7. Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m trong thùc hiÖn an toµn   ®iÖn.
 11. 11 § i Ò u  37. 1.   ChÝnh   phñ   thèng   nhÊt   qu¶n   lý   nhµ   n íc   vÒ   an   toµn  ®iÖn trong ph¹m vi c¶ níc. 2. Bé C«ng nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc  hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ an toµn ®iÖn, cã nhiÖm vô: a) X©y dùng, hoµn thiÖn, tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ban   hµnh   c¸c   tiªu   chuÈn,   quy   ph¹m   nhµ   níc   vÒ   an   toµn  ®iÖn, ban hµnh c¸c tiªu chuÈn ngµnh liªn quan; b)   Híng   dÉn,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ph¹m,   tiªu   chuÈn an toµn ®iÖn hiÖn hµnh; c) Phèi hîp c¸c ho¹t  ®éng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  an toµn  ®iÖn gi÷a c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng; d) Qu¶n lý thèng nhÊt viÖc  ®¨ng ký, kiÓm  ®Þnh chÊt l­ îng c¸c thiÕt bÞ, dông cô  vµ  s¶n phÈm  ®iÖn  ®¹t hoÆc phï  hîp tiªu chuÈn vÒ an toµn; ®) Phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan quy ®Þnh cô thÓ   vÒ  tiªu chuÈn, kü  thuËt sö  dông  ®iÖn lµm ph¬ng tiÖn b¶o  vÖ trùc tiÕp. 3. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã nhiÖm vô: a) Qu¶n lý thèng nhÊt viÖc nghiªn cøu vµ øng dông khoa  häc kü thuËt vÒ an toµn ®iÖn; b) Phèi hîp víi Bé  C«ng nghiÖp x©y dùng, hoµn thiÖn,   ban hµnh vµ  qu¶n lý  thèng nhÊt hÖ  thèng Tiªu chuÈn ViÖt  Nam vÒ an toµn ®iÖn. 4. Bé X©y dùng cã nhiÖm vô: a) Ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, quy  ®Þnh vÒ  l¾p  ®Æt m¹ng   ®iÖn trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng  ®Ó  thèng nhÊt ¸p dông  trong ph¹m vi c¶ níc; b) Ban hµnh tiªu chuÈn, quy  ®Þnh  ®èi víi hÖ thèng nèi  ®Êt an toµn trong c¸c toµ nhµ chung c vµ d©n dông. 5. C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cña m×nh, cã  tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi Bé  C«ng nghiÖp trong viÖc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ an toµn ®iÖn. 6. Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ­ ¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé C«ng nghiÖp trong viÖc   qu¶n lý nhµ níc vÒ an toµn ®iÖn: a)   Thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   an   toµn   ®iÖn   trong  ph¹m vi  ®Þa ph¬ng theo híng dÉn vµ  chØ  ®¹o cña Bé  C«ng  nghiÖp vµ c¸c Bé chuyªn ngµnh;
 12. 12 b) X©y dùng c¸c môc tiªu b¶o  ®¶m an toµn  ®iÖn  ® a vµo  kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ ng©n s¸ch cña ®Þa   ph¬ng. 7. Thanh tra  ®iÖn lùc cã  tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm  tra vÒ  an toµn  ®iÖn  ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong  ho¹t  ®éng  ®iÖn lùc vµ  sö  dông  ®iÖn; ph¸t hiÖn, xö  lý  c¸c  hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng  ®iÖn lùc vµ sö dông ®iÖn ®Ó s¶n xuÊt §i Ò u  38.   C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y  dùng, s¶n xuÊt, truyÒn t¶i, ph©n phèi, kinh doanh  ®iÖn vµ  sö dông ®iÖn ®Ó s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm: 1.   Trang   bÞ   ®Çy   ®ñ   c¸c   tµi   liÖu   vÒ   quy   ph¹m,   tiªu   chuÈn an toµn  ®iÖn, biªn so¹n, ban hµnh,  híng dÉn vµ  tæ  chøc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh, quy t¾c, néi quy vÒ an toµn  ®iÖn ¸p dông trong ph¹m vi c¬  quan, doanh nghiÖp trªn c¬  së tiªu chuÈn, quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ níc. 2.   Trang   thiÕt   bÞ   ®iÖn   ph¶i   cã   hå   s¬,   lý   lÞch,   tµi  liÖu kü  thuËt liªn quan,  ®îc qu¶n lý  chÆt chÏ, cËp nhËt  ®Çy  ®ñ. T¹i c¸c vÞ  trÝ  vËn hµnh ph¶i trang bÞ   ®Çy  ®ñ  c¸c   quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ, quy tr×nh xö  lý  sù  cè, quy  tr×nh an toµn thuéc c¸c chuyªn ngµnh liªn quan, s¬ ®å l íi  ®iÖn, néi quy phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, sæ nhËt ký vËn hµnh,   dông cô, trang bÞ  b¶o hé  lao  ®éng c¸ nh©n vµ  c¸c dông cô   ph¬ng tiÖn kh¸c theo quy ®Þnh. 3. Bè  trÝ  c¸n bé, sö  dông lao  ®éng lµm c«ng viÖc vÒ  ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã ®ñ  tuæi ®êi theo quy  ®Þnh cña luËt ph¸p, cã søc   khoÎ, kh«ng m¾c c¸c bÖnh vÒ thÇn kinh, tim m¹ch; b) §îc  ®µo t¹o vÒ  chuyªn m«n, kü  thuËt  ®óng yªu cÇu  ngµnh nghÒ; c) §îc huÊn luyÖn vÒ  an toµn  ®iÖn, s¸t h¹ch  ®¹t yªu  cÇu, ®îc cÊp thΠan toµn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ   ®é, chÝnh s¸ch cña nhµ  níc vÒ  b¶o hé  lao  ®éng,  ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña  ngêi lao  ®éng. Ph¶i  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu kiÖn lµm viÖc, dông  cô, ph¬ng tiÖn b¶o vÖ  c¸ nh©n cho ngêi lao  ®éng lµm viÖc  an toµn khi tiÕp xóc víi ®iÖn.
 13. 13 5. Thùc hiÖn chÕ  ®é  kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy tr×nh,  quy ph¹m vÒ  an toµn  ®iÖn; ph¸t hiÖn vµ  kh¾c phôc kÞp thêi   nh÷ng thiÕu sãt tån t¹i trong ®¬n vÞ. 6. Thùc hiÖn  ®óng chÕ   ®é  b¶o dìng, duy tu, n©ng cÊp  chÊt lîng, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn an toµn vËn hµnh thiÕt bÞ. 7. Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé kü thuËt, c«ng  nghÖ míi vµo s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hÖ sè an toµn cña qu¸   tr×nh s¶n xuÊt. 8. Khi xÈy ra sù  cè, tai n¹n vÒ  ®iÖn ph¶i nhanh chãng   ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt  ®Ó  cÊp cøu ngêi bÞ  n¹n,  gi¶m   nhÑ   thiÖt   h¹i   vµ   ph¶i   tæ   chøc   ®iÒu   tra   ph©n   tÝch  nguyªn   nh©n,   kiÓm   ®iÓm,   x¸c   ®Þnh   tr¸ch   nhiÖm,   t×m   ra  nh÷ng nguyên nhân chñ quan, x©y dùng kÕ ho¹ch phßng ngõa,   ng¨n chÆn sù cè, tai n¹n t¸i diÔn. 9. Thùc hiÖn viÖc thèng kª theo dâi, b¸o c¸o vÒ sù cè,   tai n¹n ®iÖn theo quy ®Þnh. 10. Tæ chøc hoÆc tham gia tuyªn truyÒn, phæ biÕn réng   r∙i vÒ c«ng t¸c an toµn ®iÖn. Môc 3 Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u   39.   Tæ chøc, c¸ nh©n cã  thµnh tÝch xuÊt s¾c  trong c«ng t¸c an toµn  ®iÖn  ®îc khen thëng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u   40.   Tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn, tïy theo h×nh thøc vµ møc ®é vi   ph¹m,   sÏ   bÞ   xö   lý   kû   luËt,   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   hoÆc   bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Trêng hîp g©y thiÖt h¹i vËt  chÊt ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi  hµnh §i Ò u   41.   C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  tr¸ch nhiÖm thùc  hiÖn c¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c  cña ph¸p luËt vÒ an toµn ®iÖn.
 14. 14 § i Ò u   42.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   C¸c   quy   ®Þnh   tríc   ®©y   tr¸i   víi  NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   43.   Bé   trëng   Bé   C«ng   nghiÖp,   c¸c   Bé   trëng,  Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch   ñy ban nh©n  d©n  c¸c  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung ¬ng c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản