Nghị định 17/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
1
download

Nghị định 17/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 17/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 17/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/NĐ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2004 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 17/2004/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P PHƯ NG THU C THÀNH PH NAM Đ NH, T NH NAM Đ NH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam Đ nh, NGH Đ NH: Đi u 1. Nay đi u ch nh đ a gi i hành chính thành l p các phư ng L c Vư ng, Th ng Nh t, L c H , C a Nam, Tr n Quang Kh i thu c thành ph Nam Đ nh, t nh Nam Đ nh như sau: 1. Thành l p phư ng L c Vư ng trên cơ s 420,07 ha di n tích t nhiên và 7.962 nhân kh u c a xã L c Vư ng. Phư ng L c Vư ng có 420,07 ha di n tích t nhiên và 7.962 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng L c Vư ng: Đông giáp phư ng Th ng Nh t; Tây giáp xã L c Hòa và huy n M L c; Nam giáp các phư ng C a B c, Bà Tri u, Quang Trung; B c giáp huy n M L c. 2. Thành l p phư ng L c H trên cơ s 349,50 ha di n tích t nhiên và 6.931 nhân kh u c a xã L c H . Phư ng L c H có 349,50 ha di n tích t nhiên và 6.931 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng L c H : Đông giáp huy n M L c; Tây giáp phư ng Th ng Nh t; Nam giáp các phư ng Th ng Nh t, H Long, Tr n T Xương và xã Nam Phong; B c giáp huy n M L c. 3. Thành l p phư ng Th ng Nh t trên cơ s 36,53 ha di n tích t nhiên và 1.200 nhân kh u (còn l i) c a xã L c Vư ng; 0,60 ha di n tích t nhiên và 221 nhân kh u (còn l i) c a xã L c H ; 13,70 ha di n tích t nhiên và 1.464 nhân kh u c a phư ng Quang Trung; 18 ha di n tích t nhiên và 4.193 nhân kh u c a phư ng V Hoàng. Phư ng Th ng Nh t có 68,83 ha di n tích t nhiên và 7.078 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Th ng Nh t: Đông giáp các phư ng H Long, Tr n T Xương; Tây giáp phư ng L c Vư ng; Nam giáp các phư ng Quang Trung, V Hoàng; B c giáp phư ng L c H và huy n M L c. 4. Thành l p phư ng C a Nam trên cơ s 127,60 ha di n tích t nhiên và 4.828 nhân kh u c a xã Nam Phong; 50 ha di n tích t nhiên và 1.300 nhân kh u c a xã Nam Vân. Phư ng C a Nam có 177,60 ha di n tích t nhiên và 6.128 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng C a Nam : Đông giáp các xã Nam Phong, Nam Vân; Tây giáp các phư ng Năng Tĩnh, Tr n Quang Kh i; Nam giáp xã Nam Vân; B c giáp các phư ng Ngô Quy n, Tr n Hưng Đ o và xã Nam Phong. 5. Thành l p phư ng Tr n Quang Kh i trên cơ s 90,60 ha di n tích t nhiên và 8.489 nhân kh u c a phư ng Năng Tĩnh. Phư ng Tr n Quang Kh i có 90,60 ha di n tích t nhiên và 8.489 nhân kh u. Đ a gi i hành chính phư ng Tr n Quang Kh i: Đông giáp phư ng C a Nam và xã Nam Vân; Tây giáp phư ng Văn Mi u và xã L c An; Nam giáp các huy n V B n, Nam Tr c; B c giáp phư ng Năng Tĩnh.
  2. Sau khi đi u ch nh đ a gi i hành chính thành l p các phư ng: Phư ng Quang Trung còn l i 29,49 ha di n tích t nhiên và 10.956 nhân kh u. Phư ng V Hoàng còn l i 54,70 ha di n tích t nhiên và 8.851 nhân kh u. Phư ng Năng Tĩnh còn l i 80 ha di n tích t nhiên và 10.224 nhân kh u. Xã Nam Phong còn l i 617,40 ha di n tích t nhiên và 8.226 nhân kh u. Xã Nam Vân còn l i 558,54 ha di n tích t nhiên và 6.801 nhân kh u. Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. M i quy đ nh trư c đây trái Ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam Đ nh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản