Nghị định 174/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
5
download

Nghị định 174/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 174/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 174/2004/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 174/2004/N -CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P HUY N O C N C THU C T NH QU NG TRN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p huy n o C n C thu c t nh Qu ng Tr như sau: Thành l p huy n o C n C trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a o C n C thu c xã Vĩnh Quang, huy n Vĩnh Linh. Huy n o C n C có 220 ha di n tích t nhiên và 400 nhân khNu. a gi i hành chính huy n o C n C : ông; Tây; Nam; B c giáp Bi n ông. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p huy n oC nC : Xã Vĩnh Quang thu c huy n Vĩnh Linh còn l i 223,36 ha di n tích t nhiên và 5.220 nhân khNu. Huy n Vĩnh Linh thu c t nh Qu ng Tr còn l i 62.634,61 ha di n tích t nhiên và 88.393 nhân khNu có 22 ơn v hành chính tr c thu c. T nh Qu ng Tr có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m th xã ông Hà, th xã Qu ng Tr , các huy n : Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam L , Tri u Phong, H i Lăng, Hư ng Hóa, akrông và C n C . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr , B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản