Nghị định 175/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định 175/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 175/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 175/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 175/2004/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 175/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THƯƠNG M I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Thương m i, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính i v i cá nhân, t ch c có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thương m i mà không ph i là t i ph m hình s và theo quy nh c a Ngh nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i quy nh t i Ngh nh này bao g m: a) Hành vi vi ph m quy nh v Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p và h kinh doanh; b) Hành vi vi ph m quy nh v thành l p và ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; c) Hành vi vi ph m quy nh v lưu thông, kinh doanh hàng hoá, d ch v trên th trư ng; d) Hành vi vi ph m quy nh v xúc ti n thương m i;
 2. e) Hành vi vi ph m quy nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá và d ch v liên quan n xu t khNu, nh p khNu hàng hoá; g) Hành vi vi ph m quy nh v ho t ng thương m i, d ch v khác. 3. Các hành vi vi ph m hành chính khác trong lĩnh v c thương m i không tr c ti p quy nh t i Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh t i các Ngh nh khác c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan x ph t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i u b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i trong lãnh th Vi t Nam b x ph t hành chính theo quy nh c a Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i b x ph t theo quy nh t i i u 7 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i ph i ư c phát hi n k p th i và b ình ch ngay. Các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i ph i ư c x ph t trong th i h n quy nh. Trư ng h p quá th i h n theo quy nh t i kho n 1 i u 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thì ngư i có thNm quy n x ph t không ư c ra quy t nh x ph t, nhưng v n ph i áp d ng bi n pháp kh c ph c theo quy nh c a Ngh nh này và t ch thu tang v t vi ph m hành chính thu c di n c m lưu hành. 2. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n; m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m; nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. Khi x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i, ngư i có thNm quy n ch ra m t quy t nh x ph t trong ó ghi rõ hình th c, m c x ph t i v i t ng hành vi vi ph m. N u các hình th c x ph t là ph t ti n thì c ng l i thành m c ti n ph t chung c a quy t nh x ph t. 3. Vi c x ph t hành vi vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy nh t i i u 8 và 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy t nh hình th c x ph t, m c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu . 4. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i ph i x ph t úng thNm quy n. N u ngư i có thNm quy n x ph t v ng m t thì u quy n b ng văn b n cho c p phó c a mình th c hi n thNm quy n x ph t và ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m v quy t nh x ph t c a mình.
 3. 5. N u v vi c vi ph m xét th y có d u hi u t i ph m thì ngư i có thNm quy n ph i chuy n giao h sơ, tang v t, phương ti n vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s . Trư ng h p ã ra quy t nh x ph t hành chính thì ngư i ra quy t nh x ph t hành chính ph i có quy t nh h y b quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Trong th i h n ba ngày, k t ngày h y b quy t nh x ph t vi ph m hành chính, ph i chuy n h sơ v vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s . 6. Trong m t v vi c vi ph m, n u m t trong các hành vi vi ph m có quy nh hình th c, m c ph t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu vư t thNm quy n c a ngư i x ph t thì ph i chuy n toàn b v vi c vi ph m n c p có thNm quy n x ph t. Trong trư ng h p ph t ti n, thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m. 7. Nghiêm c m gi l i các v vi ph m có d u hi u t i ph m x ph t hành chính; nghiêm c m vi c chia tách v vi c vi ph m vư t thNm quy n gi l i x ph t theo thNm quy n c a c p mình. 8. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong tình tr ng ang m c b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi. 9. Các trư ng h p ã ra quy t nh x ph t không úng thNm quy n, không úng i tư ng b x ph t, không úng hành vi vi ph m, hình th c và m c x ph t, không úng th i hi u x ph t và th i h n x ph t thì ph i h y b ngay quy t nh x ph t không úng pháp lu t. Ngư i có thNm quy n có l i trong vi c ra quy t nh x ph t không úng pháp lu t ph i b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v tài s n thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Khi x ph t vi ph m hành chính ngư i có thNm quy n x ph t ch ư c áp d ng nh ng hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có) ã ư c quy nh i v i hành vi vi ph m. M i vi ph m hành chính ch áp d ng m t hình th c x ph t chính x ph t. Ngoài hình th c x ph t chính, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m c th còn có th b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu . Các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính, không ư c áp d ng c l p hình th c x ph t b sung mà không có hình th c x ph t chính. 2. Ph t c nh cáo là hình th c x ph t chính ch ư c áp d ng trong trư ng h p vi ph m nh , l n u, có tình ti t gi m nh và hành vi vi ph m có quy nh hình th c x ph t c nh cáo. 3. Ph t ti n là hình th c x ph t chính ư c áp d ng như sau: m c ti n ph t ti n c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i m i hành vi vi ph m; n u có tình ti t gi m nh thì m c ti n
 4. ph t có th gi m xu ng, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. 4. Tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh thương m i, d ch v là hình th c x ph t b sung, ch ư c áp d ng trong trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m nghiêm tr ng quy nh s d ng các lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh và hành vi vi ph m có quy nh hình th c x ph t này. 5. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính là hình th c x ph t b sung ch ư c áp d ng khi hành vi vi ph m hành chính có quy nh áp d ng hình th c x ph t này. Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính bao g m v t, ti n, hàng hoá, phương ti n có liên quan tr c ti p n vi ph m hành chính. Không t ch thu tang v t, phương ti n b cá nhân, t ch c vi ph m hành chính chi m o t, s d ng trái phép mà tr l i cho ch s h u ho c ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp. 6. Các bi n pháp kh c ph c h u qu ch ư c áp d ng khi hành vi vi ph m hành chính có quy nh áp d ng bi n pháp này và áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính, nh m x lý tri t vi ph m, lo i tr nguyên nhân, i u ki n tái ph m, kh c ph c m i h u qu do vi ph m hành chính gây ra. i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. 2. i v i vi ph m hành chính trong ho t ng xu t khNu, nh p khNu hàng hoá ho c d ch v liên quan n xu t khNu, nh p khNu hàng hoá; hành vi buôn l u, v n chuy n ho c buôn bán hàng nh p l u; hành vi s n xu t, buôn bán hàng gi , thì th i hi u x ph t là hai năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá các th i h n nói trên thì không b x ph t vi ph m hành chính nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b, c, d và i u 12 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này. 3. Cá nhân b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính thì b x ph t hành chính. Th i hi u x ph t là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 4. Trong th i h n ư c quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này, n u cá nhân, t ch c có vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c thương m i mà trư c ây ã vi ph m ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t, thì th i hi u ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 5. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i n u quá m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi
 5. hành quy t nh x ph t mà không tái ph m, thì coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. 6. Th i h n, th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i ư c tính theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 (sau ây g i t t là Ngh nh 134/2003 c a Chính ph ). Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C VÀ M C X PH T M C 1: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH C A DOANH NGHI P VÀ H KINH DOANH i u 6. Vi ph m quy nh v Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Cho thuê, cho mư n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) T vi t thêm, tNy xoá, s a ch a các n i dung trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh không úng ngành ngh , m t hàng, a i m, a bàn ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh dư i hình th c doanh nghi p mà không có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) Ti p t c ho t ng kinh doanh khi ã b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 4. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1, 2 và 3 i u này trong trư ng h p kinh doanh nh ng ngành ngh , m t hàng, d ch v thu c danh m c h n ch kinh doanh ho c kinh doanh có i u ki n. 5. Các quy nh t i i u này cũng ư c áp d ng x ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a Chi nhánh, Văn phòng i di n c a doanh nghi p t i các t nh, thành ph .
 6. i u 7. Vi ph m quy nh v Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i h kinh doanh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Cho thuê, cho mư n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) T vi t thêm, tNy xoá, s a ch a các n i dung trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi kinh doanh không úng ngành ngh , m t hàng, a i m, a bàn ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh dư i hình th c h kinh doanh mà không có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) Ti p t c ho t ng kinh doanh khi ã b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 4. Ph t ti n t 300.000 ng n 700.000 ng i v i hành vi quy nh t i kho n 1, 2 và 3 i u này trong trư ng h p kinh doanh nh ng ngành ngh , m t hàng, d ch v thu c danh m c h n ch kinh doanh ho c kinh doanh có i u ki n. i u 8. Vi ph m quy nh v th t c ăng ký kinh doanh và bi n hi u Vi c x ph t các hành vi vi ph m hành chính v th t c ăng ký kinh doanh; v tr s doanh nghi p, a i m h kinh doanh cá th ; v bi n hi u c a cơ s kinh doanh thương m i, d ch v ư c áp d ng theo quy nh t i các Ngh nh c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v ăng ký kinh doanh ho c trong lĩnh v c văn hoá thông tin. M C 2: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V THÀNH L P VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG I DI N, CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN C A NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 9. Vi ph m quy nh v thành l p và ho t ng c a Văn phòng i di n thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Văn phòng i di n). 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ho t ng trong th i h n quy nh sau khi ư c c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n;
 7. b) Không thông báo cho cơ quan c p gi y phép trong th i h n quy nh v a i m t tr s , s ngư i Vi t Nam, s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Văn phòng i di n; c) Không thông báo cho cơ quan c p gi y phép trong th i h n quy nh khi ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n; d) Không n p l i gi y phép ư c c p cho cơ quan c p gi y phép trong th i h n quy nh khi ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n; e) Không th c hi n báo cáo, cung c p tài li u ho c gi i trình nh ng v n có liên quan n ho t ng c a Văn phòng i di n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; g) Không thông báo v i cơ quan c p gi y phép khi thay i a i m t tr s c a Văn phòng i di n trong cùng m t t nh, thành ph ho c thay i ngư i ng u Văn phòng i di n trong th i h n quy nh. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có a i m t tr s Văn phòng i di n ho c thuê hơn m t a i m t tr s Văn phòng i di n ho c kinh doanh cho thuê l i tr s Văn phòng i di n; b) Không làm th t c s a i, b sung n i dung gi y phép theo quy nh khi thay i các n i dung ho t ng c a Văn phòng i di n so v i gi y phép ư c c p; c) Không làm th t c xin c p gi y phép m i theo quy nh khi thay i a i m t tr s Văn phòng i di n sang t nh, thành ph khác; d) T vi t thêm, tNy xoá, s a ch a các n i dung trong gi y phép ư c c p. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ho t ng không úng n i dung ho t ng c a Văn phòng i di n ghi trong gi y phép; b) Ký h p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v mà không có gi y y quy n h p l c a thương nhân nư c ngoài i v i t ng h p ng theo quy nh; c) Không th c hi n báo cáo nh kỳ hàng năm theo quy nh v ho t ng c a Văn phòng i di n v i cơ quan c p gi y phép. 4. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Th c hi n ch c năng i di n cho thương nhân nư c ngoài khác t i Vi t Nam;
 8. b) Ti p t c ho t ng sau khi thương nhân nư c ngoài ã ch m d t ho t ng ho c thương nhân nư c ngoài ã có thông báo ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n; c) Ti p t c ho t ng sau khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n có quy t nh thu h i, h y b gi y phép thành l p Văn phòng i di n. i u 10. Vi ph m quy nh v thành l p và ho t ng c a Chi nhánh thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Chi nhánh) 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ho t ng trong th i h n quy nh sau khi ư c c p gi y phép thành l p Chi nhánh; b) Không thông báo cho cơ quan c p gi y phép theo quy nh v a i m t tr s , s ngư i Vi t Nam, s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Chi nhánh; c) Không thông báo cho cơ quan c p gi y phép trong th i h n quy nh khi ch m d t ho t ng c a Chi nhánh; d) Không n p l i gi y phép ư c c p cho cơ quan c p gi y phép trong th i h n quy nh khi ch m d t ho t ng c a Chi nhánh; e) Không th c hi n báo cáo, cung c p tài li u ho c gi i trình nh ng v n có liên quan n ho t ng c a Chi nhánh theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có a i m t tr s Chi nhánh ho c có hơn m t a i m t tr s Chi nhánh; b) Không làm th t c s a i, b sung gi y phép theo quy nh mà t ý thay i các n i dung ho t ng c a Chi nhánh; c) T vi t thêm, tNy xoá, s a ch a các n i dung trong gi y phép. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không làm th t c xin c p gi y phép m i theo quy nh khi thay i a i m t tr s Chi nhánh sang t nh, thành ph khác; b) Ho t ng không úng n i dung ho t ng c a Chi nhánh ghi trong gi y phép; c) Ký h p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v không phù h p v i n i dung ho t ng c a Chi nhánh ngoài trư ng h p quy nh t i i m a kho n 4 i u này;
 9. d) Không th c hi n báo cáo nh kỳ, báo cáo tài chính hàng năm v ho t ng c a Chi nhánh v i cơ quan c p gi y phép theo quy nh ho c báo cáo tài chính không úng quy nh. 4. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Mua xu t khNu ho c nh p khNu bán th trư ng Vi t Nam nh ng lo i hàng hoá ho c cung ng d ch v ngoài danh m c hàng hoá, d ch v Chi nhánh thương nhân nư c ngoài ư c phép kinh doanh t i Vi t Nam ho c mua hàng hoá t i Vi t Nam bán t i Vi t Nam; b) Ti p t c ho t ng sau khi thương nhân nư c ngoài ã ch m d t ho t ng ho c thương nhân nư c ngoài ã có thông báo ch m d t ho t ng c a Chi nhánh; c) Ti p t c ho t ng sau khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n có quy t nh thu h i gi y phép thành l p Chi nhánh; d) Chuy n l i nhu n trái phép ra kh i Vi t Nam. i u 11. Vi ph m các quy nh khác v ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh Vi c x ph t các hành vi vi ph m hành chính v bi n hi u c a tr s , a i m giao d ch; v s d ng lao ng Vi t Nam và nư c ngoài; v m và s d ng tài kho n t i ngân hàng; v th c hi n ch k toán; v kê khai và n p thu ; v s d ng con d u c a Văn phòng i di n, Chi nhánh ư c áp d ng theo quy nh t i các Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan. M C 3: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V LƯU THÔNG, KINH DOANH \HÀNG HOÁ, DNCH V TRÊN THN TRƯ NG i u 12. Vi ph m quy nh v kinh doanh d ch v c m kinh doanh 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh lo i d ch v c m kinh doanh. 2. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, s n phNm văn hoá phNm ph n ng, i tr y, mê tín d oan ho c có h i t i giáo d c nhân cách tr em i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 13. Vi ph m quy nh v kinh doanh hàng hoá c m lưu thông
 10. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá n 5.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá t trên 50.000.000 ng n 70.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá c m lưu thông có tr giá t trên 70.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng. 8. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 7 i u này i v i m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c s n xu t, gia công, ch bi n, ch tác, tái ch , phân lo i, l p ráp, óng gói, nh p khNu hàng hoá c m lưu thông; b) Hàng hoá c m lưu thông là hoá ch t c h i, các lo i thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i và gia súc, thu c b o v th c v t và các lo i trang thi t b , d ng c y t chưa ư c phép s d ng ho c lưu hành t i Vi t Nam. 9. Các m c ph t ti n quy nh t kho n 1 n kho n 8 i u này cũng ư c áp d ng x ph t i v i ch phương ti n v n t i ho c ngư i i u khi n phương ti n v n t i; ch kho tàng, b n bãi, nhà ; t ch c kinh doanh d ch v giao nh n hàng hoá n u có hành vi c ý v n chuy n, ch a ch p ho c c t gi u, giao nh n hàng hoá c m lưu thông. 10. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu hàng hoá c m lưu thông i v i vi ph m quy nh t i i u này; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng làm hàng hoá c m lưu thông i v i quy nh t i i m a kho n 8 i u này. b) T ch thu phương ti n v n t i i v i vi ph m quy nh t i kho n 9 i u này; c) Bu c tiêu h y hàng hoá, v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng, ô nhi m môi trư ng, chơi có h i cho giáo d c nhân cách tr em và văn hoá phNm c h i i v i các vi ph m quy nh t i i u này. i u 14. Vi ph m quy nh v kinh doanh hàng hoá, d ch v h n ch kinh doanh
 11. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá, d ch v h n ch kinh doanh có tr giá hàng hoá n 5.000.000 ng thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Không có gi y phép kinh doanh hàng hoá, d ch v h n ch kinh doanh theo quy nh; b) Kinh doanh không úng v i n i dung gi y phép kinh doanh ư c c p v ngành ngh kinh doanh, m t hàng kinh doanh, a bàn kinh doanh, i tư ng ph c v ; c) Kinh doanh lo i hàng hoá theo quy nh ph i dán tem hàng s n xu t trong nư c mà không có tem dán. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá t trên 50.000.000 ng n 70.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá trên 70.000.000 ng n 100.000.000 ng. 8. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này có tr giá hàng hoá t trên 100.000.000 ng. 9. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 8 i u này n u hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 1 i u này là c a cá nhân, t ch c s n xu t, gia công, ch bi n, l p ráp, ch tác, tái ch , phân lo i, óng gói hàng hoá. 10. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu hàng hoá không dán tem hàng hoá s n xu t trong nư c theo quy nh i v i vi ph m quy nh t i i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh hàng hoá, d ch v h n ch kinh doanh n m t năm i v i vi ph m quy nh t i i m b và c kho n 1 i u này trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m; c) Bu c th c hi n các quy nh v kinh doanh hàng hoá, d ch v h n ch kinh doanh i v i vi ph m quy nh t i i u này;
 12. d) Bu c tiêu h y hàng hoá không m b o i u ki n lưu thông i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 15. Vi ph m quy nh v kinh doanh hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh hàng hoá, d ch v có i u ki n mà không m b o các i u ki n kinh doanh theo quy nh; b) Không th c hi n úng các quy nh khác có liên quan khi kinh doanh các hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá, d ch v có i u ki n mà không có gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho c ch ng ch hành ngh theo quy nh. 3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá, d ch v có i u ki n không m b o an toàn v phòng ch ng cháy, n , v sinh, môi trư ng, nh hư ng n s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng. 4. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu ho c bu c tiêu h y hàng hoá không m b o an toàn phòng ch ng cháy, n , v sinh, môi trư ng, nh hư ng n s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng i v i vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, ch ng ch hành ngh n m t năm i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 và kho n 3 i u này trong trư ng h p vi ph m nhi u l n ho c tái ph m; c) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c vi ph m ho c kh c ph c h u qu do vi ph m gây ra i v i vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; d) Bu c th c hi n các i u ki n kinh doanh theo quy nh i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. i u 16. X ph t v kinh doanh hàng nh p l u 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá n 5.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng.
 13. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 50.000.000 ng n 70.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 70.000.000 ng n 100.000.000 ng. 8. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u có tr giá t trên 100.000.000 ng. 9. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 8 i u này i v i hành vi kinh doanh hàng nh p l u thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu. 10. Các m c ph t ti n quy nh t kho n 1 n kho n 9 i u này cũng ư c áp d ng x ph t i v i ch phương ti n v n t i ho c ngư i i u khi n phương ti n v n t i; ch kho tàng, b n bãi, nhà ; t ch c kinh doanh d ch v giao nh n hàng hoá có hành vi c ý v n chuy n, ch a ch p ho c c t gi u, giao nh n hàng nh p l u. 11. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu hàng nh p l u i v i vi ph m quy nh t i i u này; b) T ch thu phương ti n v n t i i v i vi ph m quy nh t i kho n 10 i u này; c) Bu c tiêu h y hàng hoá, v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng, môi sinh, môi trư ng, văn hoá phNm c h i, chơi có h i t i giáo d c nhân cách tr em i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 17. Vi ph m quy nh v ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá có nhãn (k c nhãn ph ) b che l p, rách nát, m nh t không c ư c các n i dung ghi trên nhãn hàng hoá. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá có nhãn trình bày không úng quy nh v kích thư c, di n tích, v trí ghi các n i dung, cách ghi, ngôn ng s d ng trên nhãn hàng hoá. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá có nhãn (k c nhãn ph ) ho c tài li u kèm theo ghi không ho c ghi không úng nh ng n i dung b t bu c theo quy nh. 4. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá trên nhãn có nh ng thông tin b ng hình nh, hình v , ch vi t như d u hi u ch t
 14. lư ng, tiêu chuNn, bi u tư ng ch t lư ng, mã s mã v ch, huy chương, gi i thư ng các lo i và các thông tin khác không úng s th t. 5. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng hoá có nhãn (k c nhãn g c ho c nhãn ph c a hàng hoá nh p khNu) b tNy xoá, s a ch a làm sai l ch thông tin v hàng hoá. 6. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh hàng hoá theo quy nh ph i có nhãn hàng hoá mà không có nhãn; b) Kinh doanh hàng hoá nh p khNu có nhãn g c b ng ti ng nư c ngoài mà không có nhãn ph b ng ti ng Vi t Nam theo quy nh. 7. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 6 i u này i v i m t trong các trư ng h p sau ây: a) Hành vi vi ph m v nhãn hàng hoá c a hàng lương th c, th c phNm, thu c phòng và ch a b nh cho ngư i, thu c thú y, phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi; b) Hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c s n xu t, gia công, ch bi n, ch tác, tái ch , óng gói, l p ráp, nh p khNu hàng hoá. 8. Hành vi kinh doanh hàng hoá gi m o nhãn hàng hoá, nhãn hi u hàng hoá, ngu n g c, xu t x hàng hoá, tên và a ch thương nhân trên nhãn ho c bao bì hàng hoá thì áp d ng quy nh t i i u 18 và 19 Ngh nh này x ph t. 9. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ình ch lưu thông hàng hoá có nhãn vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này; b) Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c vi ph m v nhãn hàng hoá trư c khi ưa hàng hoá ra lưu thông i v i vi ph m quy nh t i i u này; c) Bu c tiêu h y hàng hoá có ch t lư ng không m b o an toàn s d ng cho ngư i, v t nuôi, cây tr ng, môi sinh, môi trư ng i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 7 i u này. i u 18. X ph t v kinh doanh hàng gi 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng gi có tr giá tương ương hàng th t cùng lo i n 5.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng gi có tr giá tương ương hàng th t cùng lo i t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng.
 15. 3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng gi có tr giá tương ương hàng th t cùng lo i t trên 10.000.000 n 20.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng gi có tr giá tương ương hàng th t cùng lo i t trên 20.000.000 n dư i 30.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng gi thu c m t trong các trư ng h p sau ây mà không b truy c u trách nhi m hình s : a) Hàng gi có tr giá tương ương hàng th t cùng lo i trên 30.000.000 ng; b) Hàng gi là lương th c, th c phNm, thu c phòng ho c ch a b nh cho ngư i, thu c thú y, phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t gi ng cây tr ng, v t nuôi. 6. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 5 i u này n u hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c s n xu t, ch bi n, gia công, l p ráp, tái ch , ch tác, phân lo i, óng gói, nh p khNu hàng gi . 7. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính i v i vi ph m quy nh t i i u này; b) Bu c tiêu h y hàng hoá, v t phNm không có giá tr s d ng, không m b o an toàn s d ng gây h i t i s n xu t, s c kho ngư i, ng th c v t, môi sinh, môi trư ng i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 19. X ph t v kinh doanh tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh các lo i can, nhãn hàng hoá, m u nhãn hi u hàng hoá, bao bì hàng hoá, tem ch t lư ng, tem ch ng gi , phi u b o hành hàng hoá gi m o (sau ây g i t t là tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi ) ngoài quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi c a hàng lương th c, th c phNm, thu c phòng và ch a b nh cho ngư i, thu c thú y, phân bón, xi măng, s t thép, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi. 3. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này n u hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c làm ho c nh p khNu tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi . 4. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c tiêu h y các lo i tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi i v i vi ph m quy nh t i i u này;
 16. b) T ch thu phương ti n làm tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi i v i vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; c) T ch thu tiêu h y tem, nhãn, bao bì hàng hoá gi i v i vi ph m quy nh t i i u này trong trư ng h p không áp d ng ư c bi n pháp quy nh t i i m a kho n 4 i u này. i u 20. Vi ph m quy nh v kinh doanh hàng hoá chưa ư c phép lưu hành, s d ng, quá h n s d ng và không m b o an toàn v sinh th c phNm 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 800.000 ng i v i hành vi bán hàng không th c hi n úng các quy nh v v sinh i v i ngư i bán hàng, a i m bán hàng, giá bày hàng, d ng c cân o, bao gói hàng, bao bì ng hàng, che y hàng khi bán th c ăn chín, th c phNm ăn ngay và các lo i u ng ch bi n t i ch . 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh hàng th c phNm tươi s ng (gia súc, gia c m, th y, h i s n) b tiêm, chích t p ch t ho c ưa thêm ch t khác làm tăng tr ng lư ng, gi m ch t lư ng, hương v t nhiên c a hàng hoá nhưng không nh hư ng n an toàn s d ng, môi sinh, môi trư ng; b) Kinh doanh hàng th c phNm, nư c u ng, nư c á, nư c gi i khát các lo i b nhi m khuNn ho c ch t có h i vư t m c gi i h n cho phép. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng nông s n th c phNm có dư lư ng hoá ch t quá m c cho phép. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hàng lương th c, th c phNm, u ng có s d ng ph gia ngoài danh m c ư c phép s d ng trong s n xu t, ch bi n hàng lương th c, th c phNm, u ng ho c s d ng quá m c cho phép. 5. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh hàng th c phNm tươi s ng (gia súc, gia c m, th y, h i s n ) b b nh truy n nhi m ho c s d ng hoá ch t không ư c phép b o qu n hàng hoá; b) Kinh doanh hàng th c phNm tươi s ng (gia súc, gia c m, th y, h i s n ) b tiêm, chích t p ch t ho c ưa thêm ch t khác nh hư ng n an toàn s c kho ngư i s d ng ho c môi sinh, môi trư ng; c) Kinh doanh th t gia súc, gia c m ho c s n phNm ch bi n t th t gia súc, gia c m ã b ch t trư c khi gi t m . 6. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 17. a) Kinh doanh hàng hoá quá h n s d ng; b) Kinh doanh hàng hoá th y, h i s n tươi s ng ho c ch bi n có c t gây nguy hi m cho ngư i s d ng; c) Kinh doanh lo i hàng hoá chưa ư c phép lưu hành ho c chưa ư c phép s d ng ngoài quy nh t i i m b kho n 8 i u 13 Ngh nh này. 7. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 2 n kho n 6 i u này n u hành vi vi ph m là c a cá nhân, t ch c s n xu t, ch bi n, gia công, ch tác, tái ch , l p ráp, óng gói, nh p khNu hàng hoá. 8. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c tiêu h y hàng hoá i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 2, kho n 3, 4, 5 và i m a, b kho n 6 i u này; b) T ch thu tiêu h y hàng hoá i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 2, kho n 3, 4, 5 và i m a, b kho n 6 i u này trong trư ng h p không áp d ng ư c bi n pháp quy nh t i i m a kho n 8 i u này; c) T ch thu tang v t i v i vi ph m quy nh t i i m c kho n 6 i u này; d) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c m b o v sinh, ch t lư ng hàng th c phNm theo quy nh i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 và i m a kho n 2 i u này. i u 21. Vi ph m quy nh v giao d ch v i khách hàng, ngư i tiêu dùng 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thông tin sai l ch, thi u trung th c, không y cho khách hàng, ngư i tiêu dùng v hàng hoá, d ch v cung ng; b) Có l i nói, c ch , hành ng, thái xúc ph m khách hàng, ngư i tiêu dùng khi bán hàng, cung ng d ch v ; c) Không n bù, tr l i ti n ho c i l i hàng cho khách hàng, ngư i tiêu dùng do nh m l n ho c ánh tráo, gian l n khi mua bán hàng hoá, cung ng d ch v . 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 700.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) T ý b t l i bao bì, ph tùng, linh ki n thay th , tài li u k thu t và hư ng d n s d ng hàng hoá khi bán hàng; b) ánh tráo hàng hoá gây thi t h i cho khách hàng, ngư i tiêu dùng; c) Không th c hi n b o hành s n phNm, d ch v theo quy nh ph i b o hành ho c t công b b o hành;
 18. d) Gây khó khăn, tr ng i cho khách hàng, ngư i tiêu dùng trong vi c b o hành hàng hoá, d ch v . 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 22. Vi ph m quy nh v o lư ng hàng hoá, ch t lư ng hàng hoá, d ch v , l p hoá ơn ch ng t bán hàng, cung ng d ch v , giá c và niêm y t giá hàng hoá, d ch v Vi c x ph t các hành vi vi ph m v o lư ng hàng hoá và ch t lư ng hàng hoá; v l p hoá ơn ch ng t bán hàng, cung ng d ch v ; v giá c và niêm y t giá hàng hoá, d ch v trong ho t ng thương m i ư c áp d ng theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan. M C 4: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V XÚC TI N THƯƠNG M I i u 23. Vi ph m quy nh v khuy n m i 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng hàng hoá, d ch v dùng khuy n m i i v i m t ơn v hàng hoá vư t 30% giá c a hàng hoá, d ch v khuy n m i trư c th i gian khuy n m i; b) Bán hàng hoá, cung ng d ch v trong th i gian khuy n m i v i giá th p hơn 70% giá hàng hoá, d ch v trư c th i gian khuy n m i. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng k t qu x s ki n thi t nhà nư c làm k t qu khuy n m i; b) Không thông báo trên ít nh t m t phương ti n thông tin i chúng ho c cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n nơi t ch c khuy n m i v k t qu trúng thư ng theo th l ã công b trong th i h n 30 ngày, k t ngày k t thúc vi c khuy n m i; c) Không niêm y t công khai v th i gian khuy n m i, giá bán hàng, giá d ch v trong th i gian khuy n m i so v i giá bán hàng, giá d ch v cung ng trư c th i gian khuy n m i; d) Không công b rõ ràng, trung th c, c th trên ít nh t m t phương ti n thông tin i chúng, trên phi u mua hàng, phi u d thi, t i nơi bán hàng, nơi cung ng d ch v v phi u mua hàng, các gi i thư ng, cách m thư ng, cách xác nh trúng thư ng.
 19. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) T ch c khuy n m i mà không thông báo n cơ quan có thNm quy n theo quy nh; b) Bán hàng hoá, cung ng d ch v kèm theo vé s d thư ng theo th l và gi i thư ng ã công b mà k t qu trúng thư ng không ư c l p thành biên b n và không thông báo công khai theo quy nh; c) S d ng vé s d thư ng có hình th c gi ng v i vé x s ki n thi t do nhà nư c c quy n phát hành; d) S d ng vé s không có các thông tin c n thi t v chương trình khuy n m i, s lư ng vé d thư ng phát hành, s lư ng gi i thư ng, giá tr t ng lo i gi i thư ng, a i m phát thư ng và th i gian, a i m m thư ng trong th i gian t ch c khuy n m i; e) M thư ng trư c khi h y b các vé s d thư ng chưa phát hành ho c m thư ng không có s ch ng ki n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và i di n khách hàng. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n, th c hi n không y ho c trì hoãn vi c th c hi n các cam k t khuy n m i ã công b v i khách hàng ho c ã công b trên các phương ti n thông tin i chúng; b) Không th c hi n ho c th c hi n không úng các chương trình khuy n m i ã ư c s ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Bán hàng, cung ng d ch v kèm theo vé x s d thư ng ho c các hình th c khuy n m i khác không có s ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh; d) S d ng phi u d thi ch n ngư i trao gi i thư ng theo th l và gi i thư ng ã công b có n i dung, hình th c trái v i truy n th ng l ch s , văn hoá, o c, thu n phong m t c Vi t Nam. 5. Ph t ti n t 25.000.000 ng n 35.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Khuy n m i cho hàng hoá c m lưu thông, d ch v c m th c hi n, hàng gi , hàng hoá không m b o an toàn, v sinh, hàng hoá h t h n s d ng, hàng hoá không ho c chưa ư c phép lưu hành, s d ng t i Vi t Nam; b) S d ng hàng hoá, d ch v khuy n m i là hàng hoá c m lưu thông, d ch v c m kinh doanh, hàng gi , hàng hoá không m b o tiêu chuNn ch t lư ng ã công b , hàng hoá không m b o an toàn, v sinh, hàng hoá h t h n s d ng, hàng hoá không ho c chưa ư c phép lưu hành, s d ng t i Vi t Nam;
 20. c) S d ng thu c lá làm hàng khuy n m i; d) S d ng rư u, bia làm hàng khuy n m i i v i tr em dư i 16 tu i; e) T ch c khuy n m i t i tr s cơ quan nhà nư c, oàn th , trư ng h c, b nh vi n và các ơn v l c lư ng vũ trang. 6. Ph t ti n g p hai l n m c ti n ph t quy nh t kho n 1 n kho n 5 i u này n u hành vi vi ph m ư c th c hi n trên a bàn t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên. 7. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c tiêu h y ho c t ch thu tang v t vi ph m i v i vi ph m t i i m c kho n 3 và i m b, c, d và e kho n 5 i u này; b) Bu c trao tr gi i thư ng cho khách hàng như cam k t, công b i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 4 i u này; c) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i u này. i u 24. Vi ph m quy nh v h i ch , tri n lãm thương m i 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không g i báo cáo úng h n ho c báo cáo không y n i dung theo quy nh cho cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n sau khi k t thúc h i ch , tri n lãm thương m i; b) Trưng bày t i h i ch , tri n lãm thương m i lo i hàng hoá không có nhãn hàng hoá ho c có nhãn hàng hoá không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi trưng bày t i h i ch , tri n lãm thương m i lo i hàng hoá có ch t lư ng không úng v i tiêu chuNn ch t lư ng ã công b . 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng hàng hoá t m nh p khNu trưng bày, gi i thi u t i h i ch , tri n lãm thương m i làm quà bi u, t ng mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Trưng bày t i h i ch , tri n lãm thương m i lo i hàng hoá ã quá th i h n tái xu t mà không ư c phép; c) Trưng bày t i h i ch , tri n lãm thương m i lo i hàng hoá c m lưu thông, d ch v c m kinh doanh, hàng hoá quá h n s d ng, hàng hoá nh p khNu trái phép;
Đồng bộ tài khoản