Nghị định 178/1999/NĐ-CP của chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
127
lượt xem
51
download

Nghị định 178/1999/NĐ-CP của chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 178/1999/NĐ-CP của chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 178/1999/NĐ-CP của chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  178/1999N§/C P n g µ y   C 29 th¸ng 12 n¨ m  1999 V Ò  b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g ChÝnh   hñ p C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;   C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è  cø    tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     N G h Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng ®iÒu  1. §  î   chØnh  µ  ¹m      ông  v ph vi¸p d 1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   trong viÖc  Êp  Ýn    ct dông  íi ×nh  d  h thøc cho    vay  ña    chøc  Ýn  ông  i víi c c¸c tæ  td ®è    kh¸ch hµng      vay theo quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông.   ®Þ c Lu   tæ  td 2. ViÖc  Êp  Ýn  ông  íi   ×nh    ctd d  h c¸c thøc kh¸c cña  chøc  Ýn  ông      tæ  td theo  quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu C¸c  chøc  Ýn  ông, n Õu     tæ  td   c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën  Ò   thu v biÖn ph¸p b¶o  ¶m   × còng  îc¸p dông      ® th   ®    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy, ®Þ n  trõtr ng  îp ph¸p luËtcã   ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  C¸c  õng÷  ïng trong NghÞ   nh  µy  îchiÓu    t  d    ®Þ n ®  nh sau: 1. B¶o  ¶m   Òn    ® ti vay  µ viÖc  chøc  Ýn  ông  dông    Ön  l  tæ  td ¸p  c¸c bi ph¸p  nh»m  phßng  õa  ñiro, t¹o c¬  ë  ng r       s kinh  Õ  µ  t v ph¸p  ý ®Ó   l  thu  åi ® îc c¸c h      kho¶n  î®∙  n   cho kh¸ch hµng    vay. 2. Cho    vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  µ viÖc  t  l  cho vay  èn  ña  chøc  v c tæ  tÝn  ông  µ   d m theo    Üa  ô    î cña  ®ã ngh v tr¶n   kh¸ch hµng    vay  îc cam   Õt    ®  k b¶o ®¶m   ùc hiÖn  th   b»ng  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp,tµis¶n  ×nh  µnh  õvèn    t  c c  ch     h th t  vay cña kh¸ch hµng    vay hoÆc  b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  ña  thø  t  c bªn  ba. 3.Tµis¶n     b¶o  ¶m   Òn vay  µtµis¶n  ña  ® ti   l    c kh¸ch hµng    vay,tµis¶n  ×nh     h thµnh  õ vèn  t  vay  µ  µis¶n  ña  v t  c bªn  b¶o    ïng    l∙nh d ®Ó b¶o  ¶m   ùc  Ön  ® th hi nghÜa  ô    î®èi víi chøc  Ýn  ông. v tr¶n       tæ  td   4. Tµi s¶n  ×nh  µnh  õ vèn     h th t  vay  µ tµis¶n  ña  l    c kh¸ch hµng    vay  µ     m gi¸ trÞ tµis¶n  îc t¹onªn  ëi m ét  Çn     ®   b  ph hoÆc   µn  é  to b kho¶n  vay  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông. d  
 2. 2 5. B¶o  ¶m   Òn    ® ti vay  b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  µ viÖc  l  kh¸ch  hµng vay  ïng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  d t  h th t  vay    ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ® th   ngh vô    îcho  Ýnh  tr¶n   ch kho¶n  vay    i víi chøc  Ýn  ông. ®ã ®è    tæ  td 6. B¶o      l∙nh b»ng  µis¶n  ña  t  c bªn thø  lµ viÖc  ba    bªn thø  (gäilµ bªn  ba      b¶o l∙nh)cam   Õt  íitæ    k v   chøc  Ýn  ông  td cho vay  Ò   Öc  ö  ông  µis¶n  v vi s d t  thuéc  ë  ÷u  ña  ×nh    ùc hiÖn  Üa  ô    î thay cho  sh c m ®Ó th   ngh v tr¶n     kh¸ch  µng  h vay,n Õu  n   ¹n tr¶nîm µ     ®Õ h       kh¸ch hµng   vay kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    î. ®ó ngh v tr¶n 7. Kh¶    n¨ng  µichÝnh  ña  t  c kh¸ch hµng    vay  µ kh¶  l  n¨ng  Ò   èn, tµis¶n  vv    cña kh¸ch  µng  h vay    ®Ó b¶o  ¶m   ¹t®éng  êng  ® ho   th xuyªn  µ  ùc  Ön    v th hi c¸c nghÜa  ô  v thanh to¸n. 8. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ c¸c tæ    tæ  td l     chøc  Ýn  ông  îcthµnh  Ëp  µ  ¹t td ®  l v ho   ®éng theo LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông.     tæ  td 9. Kh¸ch  µng    h vay bao  å m   g ph¸p  ©n, hé    nh, tæ  îp t¸c, nh   gia ®×   h    doanh  nghiÖp   ©n  µ    ©n  ã    iÒu  Ön  t nh v c¸ nh c ®ñ ® ki vay  èn  ¹  chøc  Ýn  ông  v ti tæ  td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   10. B¶o      l∙nhb»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ ­ x∙ héilµ t ch c tæ  ® th ch tr           biÖn ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   trong tr ng  îp cho   ê h   vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n,theo    chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­ x∙héit¹ c¬  ë      ®ã tæ  ® th ch tr           s b»ng  tÝn  ña  i uy  c m ×nh b¶o    l∙nhcho    ©n  µ  é    nh  Ìovay  ét  c¸nh v h gia®× ngh   m kho¶n  Òn nhá  ¹ tæ ti   t  i chøc  Ýn  ông    xuÊtkinhdoanh,lµm  Þch  ô. td ®Ó s¶n       d v 11. Ngh Üa  ô    î cña    v tr¶n   kh¸ch  µng  h vay  i  íitæ  ®è v   chøc  Ýn  ông    td bao gå m   Òn vay  îgèc),l∙vay,l∙ph¹tqu¸ h¹n,c¸c kho¶n  Ý  Õu  ã) ® îcghi ti   (n     i            i ph (n c       trong hîp ®ång  Ýn  ông  µ      td m kh¸ch hµng    vay ph¶itr¶theo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    Ön  3. Bi ph¸p  ®¶m   Òn vay b¶o  ti   1.BiÖn    ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay    ® ti   b»ng  µi t  s¶n: a) C Ç m   è,thÕ  Êp    c  ch b»ng  µi t  s¶n  ña  c kh¸ch hµng    vay; b) B¶o      l∙nhb»ng  µi t  s¶n  ña  thø  c bªn  ba; c)B¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  t  h th t  vay. 2. BiÖn    ph¸p b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay trong tr ng  îp    ê h cho  vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   b»ng  µi t  s¶n:  a)    Tæ chøc  Ýn  ông  ñ  ng  ùa chän  td ch ®é l  kh¸ch  µng  h vay    ®Ó cho    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n; b) Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íc® îccho  td nh n     vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo  chØ   ®Þnh  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph c) Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho    ©n,  é    nh  Ìo vay  ã  c¸ nh h gia ®× ngh   c b¶o    l∙nh b»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héi. t ch c tæ  ® th ch tr        §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  ®¶m   Òn vay t b¶o  ti   1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùa chän,quyÕt  nh  Öc  td c quy l    ®Þ vi cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n,cho  t    vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ  
 3. 3 ® Þnh   µy  µ  Þu  n v ch tr¸ch nhiÖm   Ò     v quyÕt  nh   ña  × nh.  êng  îp    ®Þ cm Tr h tæ chøc  Ýn  ông  µ  íc cho  td nh n   vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo chØ   ®Þnh   ña  Ýnh  ñ, th×  c Ch ph   tæn  Êt do  th   nguyªn  ©n   nh kh¸ch quan  ña    c c¸c kho¶n  cho  vay  µy  îcCh Ýnh  ñ  ö  ý. n ®  ph x l 2.Kh¸ch  µng    h vay  îctæ  ®   chøc  Ýn  ông  ùachän  td l  cho vay  kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   b»ng  µis¶n, n Õu  t    trong qu¸  ×nh sö  ông  èn    tr   d v vay,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¸thiÖn    kh¸ch hµng    vay    ¹m  viph cam   Õt  k trong hîp ®ång  Ýn  ông,th×  tæ     td    chøc  Ýn  ông  ã  Òn    ông    Ön  td c quy ¸p d c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  hoÆc   thu håinîtr ch¹n.       í    3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n  td c quy x l    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªnquan      lu   li   ®Ó thu håi nî      khi kh¸ch  µng  h vay hoÆc  bªn b¶o    l∙nh kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùcth   hiÖn kh«ng  ng  Üa  ô    î®∙  ®ó ngh v tr¶n   cam   Õt. k  4. Sau    ö  ýtµis¶n    khix l     b¶o  ¶m   Òn vay,nÕu  ® ti     kh¸ch hµng    vay  hoÆc     bªn b¶o    Én  a  ùc hiÖn  ng  Üa  ô    î,  ×  l∙nhv ch th   ®ó ngh v tr¶n   th kh¸ch hµng    vay hoÆc   bªn b¶o    ã  l∙nhc tr¸chnhiÖm   Õp  ôc thùc hiÖn  ng  Üa  ô    î ®∙    ti t     ®ó ngh v tr¶n   cam   kÕt. §i Ò u    5. B¶o  Ö   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña      v quy v l  i h  c c¸cbªn  Nhµ   íc b¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  îp  n  v quy v l i h ph¸p  ña    c c¸c bªn  trong viÖc      b¶o ®¶m   Òn  ti vay.Kh«ng  ét  chøc,c¸ nh©n  µo  îc can  Öp      m tæ     n ®  thi tr¸ ph¸p  Ët i lu   vµo  Öc  vi b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  µ  Öc  ö  ýtµis¶n  v vi x l     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    c c¸c bªn. C h ¬ n g  II B ¶ o  ® ¶ m   ti Ò n v a y b » n g  t µi ¶ n c Ç m  c è , th Õ  c h Ê p  c ñ a k h¸ch   s h µ n g  v a y, b ¶ o  l∙nh b » n g  t µI ¶ n c ñ a   s bªn thø b a §i Ò u 6. Nguyªn  ¾c  t b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng  µis¶n  Ç m   è, thÕ  t  c c  chÊp  ña  c kh¸ch hµng    vay,b¶o      l∙nhb»ng  µi t  s¶n  ña  thø  c bªn  ba 1. Kh¸ch  µng    h vay ph¶i cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n    c  ch t  hoÆc  ph¶i ® îc bªn     thø  b¶o    ba  l∙nhb»ng  µis¶n    t  ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô    î ®èi  íi ® th   ngh v tr¶n   v  tæ chøc  Ýn  ông, trõ tr ng  îp  td     ê h kh¸ch  µng  h vay  îc tæ  ®   chøc  Ýn  ông    td cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  hoÆc  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h vay  áa  Ën  ùa chän  dông  th thu l   ¸p  biÖn ph¸p b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  Ç m   è, thÕ   Êp  ña  t  c c  ch c kh¸ch  µng    h vay hoÆc  b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  ña  thø  t  c bªn  ba. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùa chän  µis¶n    iÒu  Ön    µm  td c quy l  t  ®ñ ® ki ®Ó l b¶o  ¶m   Òn vay;lùa chän  ® ti      bªn  ba  thø  b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  t  cho kh¸ch hµng    vay. 4. Bªn    b¶o    l∙nhchØ  îc b¶o    ®  l∙nhb»ng  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  ×nh.  t  thu s h c m Tæ   chøc  Ýn  ông  µ  b¶o    ã  Ó  td v bªn  l∙nhc th tho¶ thuËn  Ön    bi ph¸p  Ç m   è,thÕ  c c  chÊp  µis¶n  ña  b¶o      t  c bªn  l∙nh®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v b¶o  l∙nh.  
 4. 4 Bªn  b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc  Ýn  ông  × thùc hiÖn  td th     b¶o    l∙nhtheo  quy  nh   ®Þ cña  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  tæ  td v quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt ®Þ c Ng h Nh n     Nam.  5. Khi thÕ  Êp  µis¶n  ¾n  Òn víi t,kh¸ch hµng     ch t   g li     ®Ê     vay  ph¶ithÕ  Êp    ch c¶    Þ quyÒn  ö  ông  t  ïng  íitµis¶n  ,  õtr ng  îp  gi¸tr   sd ®Ê c v    ®ã tr   ê h ph¸p  Ëtcã  lu   quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    Òu  Ön,thñ tôcthùc hiÖn  7. §i ki         b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  t  cÇ m   è,thÕ  Êp  ña  c  ch c kh¸ch hµng    vay,b¶o      l∙nhb»ng  µis¶n  ña  thø  t  c bªn  ba 1. Tµis¶n,®iÒu  Ön  Ën  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp,b¶o       ki nh t   c c  ch   l∙nh, ñ tôc     th ký  Õt  µ  ùc  Ön  îp  ng  Ç m   è, hîp  ng  Õ  Êp, hîp  ng    k v th hi h ®å c c  ®å th ch   ®å b¶o l∙nh (sau  y   äi lµ hîp  ng    ®© g     ®å b¶o  ¶m)  µ  ¨ng  ý  ® v® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® thùc  Ön  hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   giao  Þch  d b¶o  ¶m.  îp  ng  ® H ®å b¶o  ¶m   ã  ® c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íchoÆc   Nh n   chøng  ùc cña  y  th   ñ ban  ©n  ©n  Êp  ã  È m  Òn  Õu    nh d c c th quy n c¸c bªn  ã  c tho¶ thuËn,trõtr ng  îp      ê h   ph¸p luËtcã      quy  nh ®Þ kh¸c. 2. ViÖc  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t  îcthùc hiÖn    th ch quy sd ®Ê ®     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 3. ViÖc  Óm     Ýnh  îp ph¸p  µ  iÒu  Ön  ña  µis¶n    ki trat h  v® ki c t   b¶o  ¶m   Òn ® ti   vay  tæ  do  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn. td th   §i Ò u  .X¸c  nh    Þtµis¶n  ®¶m   Òn vay 8   ®Þ gi¸tr     b¶o  ti   1. Tµi s¶n     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ph¶i® îc x¸c ®Þnh    Þ t¹  êi®iÓ m   ý      gi¸tr   i   th k kÕt  îp  ng  h ®å b¶o  ¶m;  Öc    nh    Þ tµis¶n  ¹  êi®iÓ m   µy  ® vi x¸c ®Þ gi¸tr     ti   th n chØ   ®Ó   µm  ¬  ë    nh  l c s x¸c ®Þ møc  cho vay  ña  chøc  Ýn  ông, kh«ng  dông  c tæ  td   ¸p  khixö  ýtµis¶n      l    ®Ó thu  åi nî.ViÖc    nh    Þ tµis¶n  h   x¸c ®Þ gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn ® ti   vay  ph¶i® îclËp thµnh        v¨n b¶n riªngkÌm    theo hîp ®ång     b¶o  ¶m. ® 2. §èi víitµis¶n        b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  kh«ng ph¶ilµ quyÒn  ö  ông  t,    sd ®Ê   th×  Öc    nh    Þ tµis¶n  vi x¸c ®Þ gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  c¸c bªn  do    tho¶  Ën, thu   hoÆc     chøc   Ên,tæ  thuªtæ  tv   chøc  chuyªn m«n    nh    ¬  ë    Þ  ­   x¸c®Þ trªnc s gi¸th tr êng  ¹  êi®iÓ m     nh,  ã  ti   th x¸c ®Þ c tham  kh¶o  n     ¹        ®Õ c¸c lo i nh gi¸quy  nh   gi¸ ®Þ cña  µ  íc(nÕu  ã),gi¸mua,    Þ cßn  ¹ trªnsæ   nh n   c    gi¸tr   l     s¸ch kÕ     µ    Õu   i   to¸nv c¸c y tèkh¸cvÒ       gi¸. 3.Gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp  îcx¸c®Þnh        sd ®Ê th ch ®     nh sau: a)  Êt  îc Nhµ   íc giao  § ®  n  cho  é    nh,    ©n    h gia ®× c¸ nh ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,lµm  èi;®Êt  ; ®Êt            mu   ë  chuyªn dïng;     ®Êt  µ   chøc  m tæ  kinh tÕ  Ën    nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p  õ nh   sd ®Ê h   t  ngêi kh¸c hoÆc   îc Nhµ   íc giao  ã  tiÒn  ö  ông  t  µ   Òn  ö  ông      ®  n  c thu  sd ®Ê m ti s d ®Êt hoÆc   Òn  Ën  ti nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê ®ã kh«ng  ng©n   do  s¸ch Nhµ   íccÊp; ®Êt  µ   é    nh, c¸ nh©n  Ën    n    m h gia ®×    nh chuyÓn  îng quyÒn  nh   sö  ông  t  îp  d ®Ê h ph¸p  õ  êi kh¸c hoÆc   îc Nhµ   íc giao  ã  t ng     ®  n  c thu  Òn  ö  ti s dông  t,th× gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp  îcx¸c®Þnh  ®Ê         sd ®Ê th ch ®     theo gi¸®Êt     cña  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh    h ¸p dông  ¹ thêi®iÓ m   Õ  Êp; t    i th ch
 5. 5 b)  Êt  îc Nhµ   íc cho  é    nh,    ©n  § ®  n  h gia ®× c¸ nh thuª m µ   ∙    Òn    ® tr¶ti thuª   ®Êt  cho  thêigian  c¶    thuª;®Êt  îc Nhµ   íc cho  chøc    ®  n  tæ  kinh tÕ    thuª ®∙      tr¶ tiÒn thuª®Êt     cho  thêigian thuªm µ   Òn thuª®Êt    c¶        ti     ®ã kh«ng  ng©n  do  s¸ch  Nhµ   íccÊp; ®Êt  îcNhµ   íccho  é    nh, c¸ nh©n    ∙    Òn thuª n    ®  n  h gia ®×    thuª® tr¶ti     ®Êt  cho  Òu  nhi n¨m  µ   êigian thuª®Êt  ∙    Òn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5  m th      ® tr¶ti   l   nh     n¨m; i   ®Êt  îcNhµ   íccho  chøc  ®  n  tæ  kinh tÕ    ∙    Òn thuª®Êt    thuª® tr¶ti     cho  Òu    nhi n¨m m µ   êigian thuª®Êt  ∙    Òn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5  th      ® tr¶ti   l   nh     n¨m  µ  Òn thuª®Êt    i v ti     ®ã kh«ng  ng©n  do  s¸ch  µ   íc cÊp, th×    Þ quyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp  Nh n     gi¸tr   sd ®Ê th ch gå m   Òn ®Ò n   ï thiÖth¹ikhi® îcNhµ   íccho    t  Õu  ã) vµ  Òn thuª ti   b        n  thuª®Ê (n c   ti     ®Êt  ∙    ® tr¶cho  µ   ícsau    õ®i  Òn thuª®Êt  ∙    Nh n   khitr   ti     ® tr¶cho  êigian ®∙  ö  th    s dông; c) §Êt  îc Nhµ   íc cho  chøc    ®  n  tæ  kinh  Õ, c¸ nh©n  íc ngoµi,ngêi ViÖt t   n        Nam   nh      íc ngoµi ®Ç u    µo  Öt Nam   ®Þ cën     t v Vi   theo  Ët  Çu   íc ngoµi t¹ Lu § tn      i ViÖt Nam     thuª,khithÕ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn víitµis¶n     ch gi¸tr   sd ®Ê g li       thuéc së  ÷u  ña  ×nh  ∙  u    ©y  ùng    t  ,  × gi¸trÞ quyÒn  ö   hcm ® ®Ç tx d trªn®Ê ®ã th       s dông  t  Õ  Êp  îc x¸c ®Þnh  ®Ê th ch ®     theo  è  Òn  s ti thuª ®Êt  ∙      ® tr¶cho  µ   íc Nh n   sau    õtiÒn thuª®Êt  ∙    khitr      ® tr¶cho  êigian ®∙  ö  ông; th     sd d)  Êt  îc Nhµ   íc giao  § ®  n  cho  chøc  tæ  kinh  Õ  t kh«ng  thu  Òn  ö  ông  ti s d ®Êt    ö  ông  µo  ôc   ch  ®Ó s d vm ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i     trång thuû s¶n,lµm  èi;®Êt  îcNhµ   íccho  chøc        mu   ®  n  tæ  kinh tÕ,hé    nh,     gia®×   c¸ nh©n    thuª ®∙    Òn    tr¶ti thuª ®Êt  µng    h n¨m hoÆc   ∙    Òn  ® tr¶ti thuª ®Êt      cho nhiÒu  n¨m  µ   êigian  m th   thuª ®Êt  ∙    Òn    ® tr¶ti cßn  ¹ díi5  l i   n¨m,  ×    Þ tµi   th gi¸tr     s¶n  Õ  Êp  th ch kh«ng  Ýnh    ÞquyÒn  ö  ông  t; t gi¸tr   sd ®Ê   ®)  êng  îp thÕ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  µ   êithuª®Êt  îc Tr h  ch gi¸tr   sd ®Ê m ng     ®  miÔn, gi¶m  Òn thuª®Êt    ti     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, ×    Þ quyÒn  ö  lu   gi¸tr   th s dông  t  Õ  Êp  îctÝnh  ®Ê th ch ®   theo gi¸trÞthuª®Êt  íckhi® îcmiÔn,         tr        gi¶m. 4.ViÖc  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  µ     t  ã  µis¶n  ¾n     th ch gi¸tr   sd ®Ê m trªn®Ê c t   g liÒn,th× gi¸trÞtµis¶n         b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   bao  å m     ÞquyÒn  ö  ông  t  g gi¸tr   sd ®Ê vµ    Þtµi gi¸tr    s¶n  ¾n  Òn víi t. g li    ®Ê   5. Gi¸trÞ tµis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp  îcx¸c ®Þnh        c c  ch ®     bao  å m   hoa  î  î g c¶  l il   ,i tøc  µ    Òn  v c¸c quy ph¸tsinh tõ tµis¶n    Õu            ®ã n c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën  thu hoÆc   ph¸p luËtcã      quy  nh. ®Þ Trong  êng  îp  µis¶n  Õ  Êp  µ toµn  é  Êt  ng  tr h t  th ch l   b b ®é s¶n  ã  Ët phô, cv    th×    Þ   ña  Ët phô  òng  éc    Þ tµis¶n  Õ  Êp; n Õu   gi¸tr   c v   c thu gi¸tr     th ch   chØ   Õ  th chÊp  ét  Çn  Êt  ng  m ph b ®é s¶n  ã  Ët phô, th×    Þ vËt phô  cv    gi¸tr     chØ   éc    thu gi¸ trÞtµis¶n  Õ  Êp      cã     th ch khic¸cbªn  tho¶ thuËn.   §i Ò u    ¹m    ®¶m   ùchiÖn  Üa  ô 9. Ph vib¶o  th   ngh v 1. Ph¹m      vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  µ nghÜa  ô    î cña  ® th   ngh v l  v tr¶n   kh¸ch  hµng vay  i víi chøc  Ýn  ông.Ngh Üa  ô      ®è    tæ  td   v tr¶l∙vay,l∙qu¸ h¹n,c¸ckho¶n  i          i phÝ  Õu  ã)kh«ng  éc ph¹m    (n c   thu   vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  Õu      ® th   ngh v n c¸cbªn cã  tho¶ thuËn.     2. Gi¸ trÞ tµis¶n        b¶o  ¶m   iÒn  ® t vay ph¶il nh¬n    Þ nghÜa  ô  îc b¶o    í  gi¸tr   v®  ®¶m.  3. Ngh Üa   ô    î ghi trong  îp  ng  Ýn  ông  ã  Ó  îc b¶o  ¶m     v tr¶ n     h ®å td c th ®   ® b»ng  ét  m hoÆc   Òu  µis¶n; b»ng  ét  nhi t     m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  b¶o  ¶m   ®
 6. 6 b»ng  µis¶n,víi®iÒu  Ön  t     ki tæng    Þ c¸c tµis¶n  gi¸tr       b¶o  ¶m   ® ph¶ilính¬n       gi¸ trÞnghÜa  ô  îcb¶o  ¶m.    v®  ® §i Ò u  .Møc  vay  víi   Þtµis¶n  ®¶m   Òn vay 10   cho  so    tr     gi¸ b¶o  ti   Tæ  chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh  td quy   møc cho vay  trong gií h¹n    Þtµis¶n      gi¸tr     i b¶o  ¶m   Òn vay  µ  ¹m    ® ti   v ph vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ∙  îcx¸c®Þnh. ® th   ngh v ® ®     §i Ò u    ¹m    ®¶m   Òn vay  ña  µis¶n  11. Ph vib¶o  ti   c t  M ét  µis¶n  îc dïng    t  ®  ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  ét  Üa  ô    î t¹  ét    m ngh v tr¶n   im tæ chøc  Ýn  ông; tr ng  îp  µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  td  ê h t   c® k quy s h theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt, × m ét  µis¶n  ã  Ó  îcb¶o  ¶m   ùc hiÖn  Òu  Üa  ô       th t  c th ®   ® th   nhi ngh v tr¶nî t¹ m ét  chøc  Ýn  ông  íi iÒu  Ön    Þtµis¶n    i   tæ  td v ® ki gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   ph¶ilính¬n     tæng    Þc¸cnghÜa  ô  îcb¶o  ¶m. gi¸tr     v®  ® §i Ò u    Öc  ÷tµis¶n  µ  Êy  êcña  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp 12. Vi gi     v gi t   t   c c  ch 1. Khi cÇ m   è  µis¶n, kh¸ch hµng     c t      vay  ã  Üa  ô  c ngh v giao  µis¶n  t  cho    tæ chøc  Ýn  ông  ÷;nÕu  µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  ×    td gi   t  c® k quy s h th c¸c bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  µis¶n  kh¸ch hµng  thu t   do    vay  ÷ hoÆc   gi   giao cho    bªn  ba  ÷,nhng  thø  gi   tæ chøc  Ýn  ông    ÷b¶n  Ýnh  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µi td ph¶igi   ch gi   nh quy s h t     s¶n. 2. §èi víitµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp  µ ph¬ng  Ön  Ën  , µu        c c  ch l  ti v t¶i t thuyÒn  ®¸nh  ¾t  ñy h¶is¶n  ã  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý,th× tæ  b th     c gi   nh ® k     chøc  Ýn  ông  ÷ td gi   b¶n  Ýnh  Êy  ch gi chøng  Ën  ¨ng  ý, chñ  ¬ng  Ön  îc dïng  nh ® k  ph ti ®   b¶n sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   ícvµ    Ën  ña  chøc  Ýn  ông  ¬i Nh n   x¸cnh c tæ  td (n   nhËn  Ç m   è,thÕ  Êp) ®Ó  u  µnh  ¬ng  Ön trong thêih¹n  Ç m   è,thÕ  c c  ch   lh ph ti     c c  chÊp. Tæ     chøc  Ýn  ông  td chØ     Ën  µo  ét  x¸c nh v m b¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  ¬ng  Ön sau    ∙  ã  k ph ti   khi® c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc. Nh n 3. Khi thÕ  Êp  µis¶n,tµis¶n  Õ  Êp  kh¸ch hµng     ch t      th ch do    vay  ÷,trõtr gi     ­ êng  îp c¸c bªn  h   tho¶  Ën  thu giao cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td hoÆc  bªn  ba  ÷. thø  gi   N Õ u   µis¶n  Õ  Êp  µ tµis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, quyÒn  ö  ông  t  th ch l     c® k quy sh   sd ®Êt  ×  chøc  Ýn  ông  th tæ  td ph¶i gi÷ b¶n  Ýnh  Êy     ch gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µis¶n,giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. t      nh quy s d ®Ê 4. Trong  êng  îp cÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n    tr h  c  ch t   cho kho¶n vay  îp vèn,c¸c h     tæ chøc  Ýn  ông  td tham    îp vèn  ö ®¹idiÖn  giah   c    qu¶n  ýtµi l    s¶n  µ  Êy têcña  v gi     tµis¶n    b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti     Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông  ícngoµi,tæ  td n    chøc  Ýn  ông  ªndoanh  µ  td li   v tæ chøc  Ýn  ông  Öt Nam   ïng  td Vi   c cho vay  îp  èn  i  íim ét  ù  t¹  Öt h v ®è v   d ¸n  i Vi   Nam, n Õu  µis¶n    t  b¶o  ¶m   Òn vay  µgi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ® ti   l      sd ®Ê v t   g ¾n  Òn víi t,th× tæ  li     ®Ê     chøc  Ýn  ông  Öt Nam   td Vi   ph¶ilµ®¹idiÖn       qu¶n  ýtµi l    s¶n  µ  Êy têcña  µis¶n  v gi     t  b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti     5. Bªn  ÷ tµis¶n  µ  Êy  ê cña  µis¶n  gi     v gi t   t  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay, n Õu       ®Ó m Êt,h  áng,th× xö  ýtheo quy  nh  ña   h     l    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       giao dÞch    b¶o  ¶m. ®
 7. 7 §i Ò u    ùc  Ön  Üa  ô  13. Th hi ngh v b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  trong tr ng  îp  ê h   kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    µdoanh  l∙nhl   nghiÖp  chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp,           chuyÓn  æi,cæ   Çn  ®   ph ho¸ 1. Kh¸ch  µng    h vay, bªn    b¶o    µ doanh  l∙nh l   nghiÖp  chia,t¸ch,hîp  Êt,     nh   s¸p  Ëp,  nh chuyÓn  æi, cæ   Çn  ®   ph ho¸ theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   lu   quyÕt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, n Õu  Nh n   th quy   doanh  nghiÖp kh«ng  tr¶® îc nî tr c khichia,t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp, chuyÓn  æi, cæ   Çn          í        nh   nh   ®   ph ho¸, th× c¸c  doanh  nghiÖp  ×nh  µnh  h th sau    khi chia,t¸ch,hîp  Êt, s¸p  Ëp,     nh   nh   chuyÓn  æi,    Çn   ® cæ ph ho¸ ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ën  î  µ  ùc  Ön    nh n v th hi nghÜa  ô    îcho  chøc  Ýn  ông  v tr¶n   tæ  td cho  vay. 2.  µi s¶n  T  b¶o  ¶m   ® cho nghÜa  ô    î  ña  v tr¶ n c doanh nghiÖp    khi chia,   t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp,chuyÓn  æi,cæ   Çn    îcthùc hiÖn       h      ®   ph ho¸ ®     nh sau:  a) §èivíi      doanh nghiÖp chia,t¸ch:nÕu  µis¶n      t  b¶o  ¶m   Òn vay  ã  Ó  ® ti   c th ph©n  chia ® îc th×  ©n     ph chia theo  û  Ö  ¬ng    tlt øng  íinghÜa  ô    î  ña  v  v tr¶ n c doanh  nghiÖp    khichia,t¸ch;n Õu  µis¶n      t  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay kh«ng  Ó  ©n  th ph chia ® îc t ng     ¬ øng  íinghÜa  ô    î vµ    v  v tr¶n   c¸c doanh  nghiÖp chia,t¸ch kh«ng     cã tho¶  Ën  thu kh¸c vÒ   Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   ×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ® th tæ  td c quy thu håinîtr ckhichia,t¸ch;       í      b) §èivíi      doanh nghiÖp  îp nhÊt,s¸p nhËp, chuyÓn  æi, cæ   Çn    h       ®   ph ho¸: tµis¶n    b¶o  ¶m   ® cho    c¸c kho¶n  î cña  n  doanh nghiÖp  íc khi hîp  Êt,s¸p tr     nh     nhËp, chuyÓn  æi, cæ   Çn    îctiÕp tôc dïng  µm  µis¶n    ®   ph ho¸ ®      l t  b¶o  ¶m     ® cho c¸c kho¶n  î ®ã   ña  n c c¸c doanh  nghiÖp míi sau khi hîp nhÊt, s¸p nhËp,       chuyÓn  æi,cæ   Çn    ®   ph ho¸. 3. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp kh«ng  ùc hiÖn  îc c¸c biÖn  th   ®   ph¸p      nh quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,th× tæ  ti  2  n     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n    td c quy x l    b¶o ®¶m   Òn  ti vay      åinî tr ckhithùc hiÖn  ®Ó thu h     í       chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp,           chuyÓn  æi,cæ   Çn    ®   ph ho¸. 4. Trong  äi  êng  îp    m tr h chuyÓn  giao nghÜa  ô  v b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,tæ  ®Þ ti  2  n   chøc  Ýn  ông,kh¸ch hµng  td     vay  hoÆc     bªn b¶o    µdoanh  l∙nhl   nghiÖp sau    khichia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, chuyÓn  æi,           ®   cæ   Çn    ph ho¸ ph¶itho¶ thuËn  ý  Õt  ¹hîp ®ång      k k l    i b¶o  ¶m.  ®     C h ¬ n g  III b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v ay b » n g  t µi ¶ n h × n h  th µ nh   s t õ v è n v ay §i Ò u    êng  îp ¸p dông 14. Tr h    ViÖc  b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  îc¸p dông  ®    trongc¸ctr ng  îp sau:     ê h      1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay trung h¹n,dµih¹n  i  íic¸c dù    u         ®è v     ¸n ®Ç t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô, ®êi  èng, n Õu   i   xu       v  s   kh¸ch hµng    vay  µ  v tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn    h th t  vay  ¸p  ® øng  îcc¸c ®iÒu  Ön  ®   ki quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 15  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 8. 8 2. ChÝnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    ph   t Ch ph quy ®Þ giao  cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  cho  vay ®èi víi      kh¸ch hµng    vay  µ  i t ng vay  v ®è  î   trong m ét  è  êng  îp cô    s tr h  thÓ.    §i Ò u    Òu  Ön  i  íikh¸ch  µng  vµ  µis¶n  ×nh  µnh  õ 15. §i ki ®è v   h vay  t   h th t  vèn  vay Khi tæ    chøc  Ýn  ông  td cho  kh¸ch  µng  h vay theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  cña  14  NghÞ   nh  µy, th×  ®Þ n  kh¸ch  µng  h vay  µ  µis¶n  ×nh  µnh  õ v t  h th t  vèn vay  ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y:®© 1.§èivíi      kh¸ch hµng    vay  a) Cã   Ýn  Ö m  íi chøc  Ýn  ông;   t nhi v  tæ  td b) Cã     kh¶ n¨ng  µichÝnh    ùc hiÖn  Üa  ô    î; t  ®Ó th   ngh v tr¶n c) Cã   ù  ®Ç u      d ¸n  t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô   i   xu       v kh¶  , ã  thi c kh¶  n¨ng  µn    î;hoÆc   ã  ù    ¬ng    ôc  ô  i sèng  ho tr¶n   c d ¸n,ph ¸n ph v ®ê   kh¶    ï thiph   hîp víi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   d) Cã     møc  èn  ù cã  v t   tham    µo  ù    µ    Þtµis¶n  gia v d ¸n v gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn ® ti   vay b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p cÇ m   è,thÕ  Êp  èithiÓu    c  ch t   b»ng  50%   èn  u    ña  v ®Ç tc dù ¸n. 2.§èivíi µis¶n        t a)  µi s¶n  ×nh  µnh  õ vèn  T  h th t  vay  ïng  µm  d l b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ph¶ix¸c    ®Þnh  îcquyÒn  ë  ÷u  ®  s h hoÆc   îcgiao quyÒn  ö  ông;gi¸trÞ,sè îng vµ  ­ ®    sd     l  ® îcphÐp    giao dÞch.N Õ u   µis¶n  µbÊt ®éng      t  l    s¶n  ¾n  Òn víi t  × ph¶icã  g li     ®Ê th     giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i víi   nh quy sd ®Ê ®è     khu  t  µ       µis¶n  Ï® ­ ®Ê m trªn®ã t   s  îc h×nh  µnh  µ    th v ph¶ihoµn  µnh    ñ  ôc vÒ   u     ©y  ùng    th c¸c th t   ®Ç t x d theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   b)  èi víitµis¶n  µ   §    m ph¸p  Ët cã  lu   quy  nh   ®Þ ph¶i mua     b¶o  Ó m,  × hi th   kh¸ch hµng    vay ph¶icam   Õt    k mua  b¶o  Ó m   hi trong suètthêih¹n       vay  èn    v khi tµis¶n  ∙  îch×nh  µnh  a  µo  ö  ông.   ®®   th ® v sd   §i Ò u    ×nh  16. H thøc,néidung,thñ tôcký  Õt  µ  ùc hiÖn  îp ®ång           k v th   h  cÇ m   è,thÕ  Êp  µi c  ch t   s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay 1. Hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn    ®å c c  ch t   h th t  vay ph¶i® îc    lËp  µnh  th v¨n b¶n; cã  Ó    µo  îp  ng  Ýn  ông    th ghi v h ®å td hoÆc   Ëp  µnh    l th v¨n b¶n riªng do      c¸c bªn  áa  Ën. Khi tµis¶n  ∙  îc h×nh  µnh  a  µo  ö  th thu       ®®  th ®v s dông, c¸c bªn       ph¶i lËp  ô  ôc hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ×nh    ph l   ®å c c  ch t  h thµnh  õ vèn  t  vay,trong ®ã       Æc   iÓ m,    nh    Þ tµis¶n  ∙  îc     m« t¶ ® ® x¸c ®Þ gi¸tr     ®®   h×nh  µnh. th   2. Néi dung,thñ tôcký  Õt  µ  ùc hiÖn  îp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp  µi          k v th   h  c c  ch t   s¶n  ×nh  µnh  õ  èn  h th t v vay, ®¨ng  ý    k giao  Þch  d b¶o  ¶m   i  íiviÖc    ® ®è v   b¶o ®¶m  b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ     giao dÞch    b¶o  ¶m.  îp  ng  Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n  ×nh  µnh  ® H ®å c c  ch t   h th tõvèn    vay  ã  c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íchoÆc   Nh n   chøng  ùc cña  y  th   ñ ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Õu    nh d c c th quy n c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën,trõtr ng  îp thu     ê h   ph¸p luËtcã      quy  nh ®Þ kh¸c.
 9. 9 §i Ò u    Òn,  Üa  ô  ña  17. Quy ngh v c kh¸ch hµng    vay    khivay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay 1.Kh¸ch  µng    h vay  ã    Òn  c c¸cquy sau  y: ®© a)  îc khaith¸cc«ng  ông, hëng  §     d   hoa  î  î tøc  õ tµis¶n, trõtr ng  îp l il   , i t       ê h   hoa  î  îtøc còng  éc tµi l il     ,i thu    s¶n b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti     b) §îccho     thuª,cho  întµis¶n  Õu  ã    m    n c tho¶ thuËn  íi chøc  Ýn  ông    v  tæ  td cho  vay. 2.Kh¸ch  µng    h vay  ã    Üa  ô  c c¸cngh v sau  y:  ®© a) Ph¶i giao    cho  chøc  Ýn  ông  Êy  tæ  td gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  sd ®Êt  ña  c khu  t  µ   µis¶n  µbÊt ®éng  ®Ê m t   l    s¶n  Ï® îch×nh  µnh    ý  Õt  îp s    th khik k h   ®ång b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  t  h th t  vay;    b) Th«ng b¸o cho  chøc  Ýn  ông  Ò   tæ  td v qu¸  ×nh  ×nh  µnh  µ  ×nh  tr h th vt tr¹ngtµis¶n     b¶o  ¶m,  ¹o®iÒu  Ön    chøc  Ýn  ông  Óm     µis¶n  ® t  ki ®Ó tæ  td ki trat   b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti   c)  èi víitµis¶n  §    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  µ   m ph¸p  Ët quy  nh   ¨ng  ý  lu   ®Þ ® k quyÒn  ë  ÷u  ×  íc khi ® a  µo  ö  ông, ph¶i ®¨ng  ý  ë  ÷u  µis¶n  µ  s h th tr     v s d     k s h t  v giao cho  chøc  Ýn  ông  ÷ b¶n  Ýnh  Êy  tæ  td gi   ch gi chøng  Ën  ë  ÷u  µis¶n  nh s h t  ®ã;  d) Kh«ng  îcb¸n,chuyÓn  îng,tÆng, cho,gãp  èn  ªndoanh,hoÆc     ®    nh       v li     dïng tµis¶n  ×nh  µnh  õvèn     h th t  vay    ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v kh¸ckhi    cha    Õt  î  tr¶ h n cho  chøc  Ýn  ông, trõ tr ng  îp  îc tæ  tæ  td    ê h ®   chøc  Ýn  ông  td ®ång    ý cho  ®Ó     îcho  Ýnh  b¸n  tr¶n   ch kho¶n  vay  îcb¶o  ¶m. ®  ® §i Ò u 18. Quy Òn,  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông  Ën    ngh v c tæ  td nh b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã    Òn  td c c¸cquy sau  y: ®© a) Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h vay th«ng b¸o  Õn    ×nh  µnh  µis¶n    ti ®é h th t  b¶o ®¶m   µ  ù  v s thay ® æi  ña  µis¶n    c t  b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti     b)  Õn  µnh  Óm     µ  Ti h ki trav yªu  Çu  c kh¸ch hµng    vay cung  Êp    c c¸c th«ng  tin®Ó   Óm      ki tra,gi¸m    µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  s¸tt   h th t  vay; c) Thu  åinî vay  ích¹n  Õu    Ön  èn    h    tr   n ph¸thi v vay  kh«ng  îcsö  ông    ® d ®Ó h×nh  µnh  µis¶n    ∙  th t  nh ® cam   Õt; k  d)  ö   ý tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  X l    h th t  vay    ®Ó thu  î khi kh¸ch  µng    n    h vay kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    î. ®ó ngh v tr¶n 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã    Üa  ô  td c c¸cngh v sau  y: ®© a)  È m   nh,  Óm       ¶m   Th ®Þ ki tra®Ó ® b¶o kh¸ch hµng    vay  µ  µis¶n  ×nh  v t  h thµnh  õ vèn  t  vay  îcdïng  µm  ®  l b¶o  ¶m   Òn vay  ¸p  ® ti   ® øng    iÒu  Ön    c¸c ® ki quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 15  NghÞ   nh  µy; ®Þ n b) Tr¶  ¹cho    l  i kh¸ch hµng    vay  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,giÊy  gi   nh quy s d ®Ê   chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µis¶n  Õu  ã) sau    s h t  (n c  khi kh¸ch  µng  h vay  µn  ho thµnh  Üa  ô    î. ngh v tr¶n  
 10. 10 C h ¬ n g   IV c h o  v ay k h « n g  c ã  b ¶ o  ® ¶ m  b » n g  t µi ¶ n  s M ô c  I T æ  C H ø C   Ý N  D ô N G  l ù a  h ä n T c c h o  vay  h« n g  c ã  b ¶ o  ® ¶ m   B » N G  T µI S ¶ N k §i Ò u    êng  îp ¸p dông  19. Tr h       Tæ chøc  Ýn  ông  îclùa chän  td ®   kh¸ch hµng    vay    ®Ó cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n    t  khicho vay  èn  ¾n  ¹n,trung h¹n,dµih¹n    ùc v ng h        ®Ó th   hiÖn    ù  ®Ç u    c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch   i   ph ¸n  xu       vô  µ  i  èng  i  íikh¸ch  µng  v ®ê s ®è v   h vay theo quy  nh  ¹  Òu    Òu    ®Þ ti§i 20, §i 21 cña NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 20.  Òu  Ön  i  íikh¸ch hµng  kh«ng  ã  §i ki ®è v     vay  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n   1.Kh¸ch  µng    h vay  ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© a)  ã   Ýn  Öm   íitæ  C t nhi v   chøc  Ýn  ông  td cho vay trong viÖc  ö  ông  èn    sd v vay  µ    î®Çy  ,  ng  ¹n c¶  èc  µ  i  v tr¶n   ®ñ ®ó h   g v l∙  ; b)  ã   ù  ®Ç u    C d ¸n  t hoÆc   ¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô    ph ¸n  xu       v kh¶ thi  ã  , kh¶  c n¨ng  µn    î;hoÆc   ã  ù    ¬ng    ôc  ô  i  èng    ho tr¶n   c d ¸n,ph ¸n ph v ®ê s kh¶ thi ïhîp víi        ph quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   c)Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh    ùc hiÖn  Üa  ô    î; t  ®Ó th   ngh v tr¶n   d) Cam   Õt  ùc  Ön  Ön  k th hi bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo  yªu  Çu  c cña  chøc  Ýn  ông  Õu  ö  ông  èn  tæ  td n sd v vay  kh«ng  ng  ®ó cam   Õt  k trong hîp    ®ång  Ýn  ông; cam   Õt    î tr c h¹n  Õu   td   k tr¶ n   í   n kh«ng  ùc  Ön  îc c¸c biÖn  th hi ®     ph¸p b¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n  t  quy  nh  ¹ ®iÓ m  nµy. ®Þ t i   2.  èi víikh¸ch  µng  §   h vay  µ doanh  l  nghiÖp, ngoµi c¸c  iÒu  Ön        ® ki quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n cßn  ph¶i cã  Õt    k qu¶  s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ã    c l∙i tronghain¨m  Òn kÕ   íi êi®iÓ m      li   v    th xem  Ðt cho  x  vay. §i Ò u    ¹n  Õ   vay  21. H ch cho  kh«ng  ã  ®¶m   c b¶o  b»ng  µis¶n t  1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc cho  ®  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  i  íic¸c ®èi îng  ®è v     t quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  1  78    tæ  t dông. 2. Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     h Nh n     quy  nh  ®Þ møc  cho vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   b»ng  µi t  s¶n cho  ét  chøc  Ýn  ông  m tæ  td trong tõng thêikú.            3. Tæ     chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ®Þ møc     î tèi®a   îc vay  dn    ®   kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   b»ng  µi t  s¶n  i víi ét  ®è     m kh¸ch hµng    vay.
 11. 11 M ô c   II t æ   h øc   Ý n  ô n g  n h µ  n íc C H O  V A Y   c t d K H ¤ N G  C ã  B ¶ O  §¶ M  theo ch Ø   Þ n h  c ñ a c h Ý n h  p h ñ ® §i Ò u 22. Cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo chØ   nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ Tæ  chøc  Ýn  ông  µ  íc cho  td nh n   vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   i  íikh¸ch ® ®è v     hµng  vay    ùc hiÖn    ù    u    éc ch¬ng  ×nh kinh tÕ  Æc   Öt, ®Ó th   c¸cd ¸n ®Ç tthu   tr    ® bi   ch¬ng  ×nh kinh tÕ  äng ®iÓ m   ña  µ   íc,ch¬ng  ×nh kinh tÕ      éivµ  tr     tr   c Nh n   tr     ­ x∙h   ®èi víi ét  è     m s kh¸ch hµng  éc ®èi t ng ® îchëng    Ýnh    thu    î     c¸cch s¸ch tÝn  ông     d u ®∙ivÒ   iÒu  Ön   ® ki vay  èn  v theo  quy  nh  ¹      ®Þ t i v¨n b¶n  c¸c quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtlu   cña  Ýnh  ñ  Ch ph hoÆc   ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph §i Ò u 23. Tr¸ch  Öm   ña  chøc  Ýn  ông  µ  íc ® îc cho      nhi c tæ  td nh n     vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo chØ  nh  ña  Ýnh  ñ   ®Þ c Ch ph 1.Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸cquy  nh  ña  Ýnh  ñ,Thñ íng ChÝnh  ñ  i ®Þ c Ch ph   t  ph ®è   ví  ikho¶n  cho  vay  îcchØ  nh  µ  ©n  ñ c¸c quy  nh  ña  ®  ®Þ v tu th     ®Þ c ph¸p  Ëttrong lu     qu¸tr×nhxem  Ðtcho    Óm    ö  ông  èn  vµ    åinîc¶  èc  µ  ∙      x   vay,ki tras d v vay  thuh     g v l i  . 2. Tæ     chøc  theo  âiriªngc¸c kho¶n  d     cho vay theo chØ  nh  µ  c¸o ®Þ v b¸o    t×nh  ×nh  ö  ông  èn  h sd v vay,kh¶    n¨ng    åinî,kiÕn  Þ  ö  ýnh÷ng    thu h     ngh x l   tæn thÊttrong c¸c tr ng  îp kh«ng    åi® îcnî theo       ê h   thu h       quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  1  25  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    24. Tr¸ch nhiÖm   ña    c kh¸ch hµng    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo  chØ  nh  ña  Ýnh  ñ ®Þ c Ch ph 1.Thùc  Ön  ng    hi ®ó cam  Õt  k trong hîp ®ång  Ýn  ông.     td   2.Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸cquy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph hoÆc   ñ íng ChÝnh  Th t   phñ    ö  ông  èn  khis d v vay  i víi ®è    kho¶n  vay  theo chØ  nh.   ®Þ   3.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   ÷ng    tr   lu   nh tæn  Êt trong  Öc  ö  th   vi s dông  èn  v vay  c¸cnguyªn nh©n  ñ  do      ch quan  ña  × nh  ©y  cm g ra. §i Ò u    ö   ýtæn  Êtc¸c kho¶n  25. X l   th     cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo  chØ  nh  ña  Ýnh  ñ ®Þ c Ch ph 1. ChÝnh  ñ  ö  ýtæn  Êtcho    chøc  Ýn  ông  µ  íctrong tr   ph x l   th   c¸c tæ  td nh n    ­ êng  îp  h kh¸ch  µng  h vay  èn  v theo  chØ   nh  ®Þ kh«ng    îc nî (gèc  µ  i do  tr¶®     v l∙   ) c¸cnguyªn nh©n      sau  y:  ®© a) Do    thiªntai háa  ¹n vµ    Õn  è  ñiro kh¸ch quan     , ho   c¸cbi c r       kh¸c; b) Kh¸ch  µng    h vay  µtæ  l   chøc kinh tÕ  Þ     Ó    b gi¶ith theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy hoÆc   Þ   b tuyªnbè      ph¸ s¶n  µ   m sau    ö  ý khix l   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÉn     kh«ng      îcho  chøc  Ýn  ông; tr¶®ñ n   tæ  td c)  µ   íc thay  æi  ñ  ¬ng, chÝnh  Nh n   ® ch tr   s¸ch  Én  n   ¹t ®éng    d ®Õ ho   s¶n xuÊtkinh doanh  ña      c kh¸ch hµng    vay  gÆp   ã  kh kh¨n vµ    kh«ng    îcnî;  tr¶®     d) C¸c    nguyªn nh©n    kh¸ctheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.       c Th t   ph
 12. 12 2.Hµng  ý,tæ    qu   chøc  Ýn  ông  µ  íc® îcChÝnh  ñ,Thñ íng Ch Ýnh  td nh n     ph   t  phñ  chØ   nh  ®Þ cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® tæng  îp    h c¸c kho¶n  tæn  Êtdo  th   c¸c nguyªn  ©n    nh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy, b¸o  1  n  c¸o  èng  c  ©n   Th ®è Ng hµng  µ   ícViÖt Nam   µ  é   ëng  é   µichÝnh    ×nh Thñ íng ChÝnh  Nh n     v B tr BT  ®Ó tr   t  phñ  Õt ®Þnh  Ön  quy   bi ph¸p xö  ýtæn  Êtcho  chøc  Ýn  ông.    l  th   tæ  td     M ô c  III b ¶ o  l∙nh b » n g   Ý n  h Ê p   ñ a t æ  c h ø c ® o µ n  th Ó t c c c h Ý n h  tr Þ ­ x∙ h é i c h o  c¸  h © n, h é  gia ® × n h  n g h Ì o  n vay v è n §i Ò u    26. B¶o  ∙nhb»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙ l  t ch c tæ  ® th ch tr      héi    1. Tæ     chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ ­ x∙ héi t¹  ¬  ë  ña: Héi  ® th ch tr         i s c   c N«ng  ©n   d ViÖt Nam,  éi    Öp  ô  ÷  Öt Nam,    H Liªn hi Ph n Vi   Tæng     oµn    ng  Öt Liªn ® lao ®é Vi   Nam,  µn  §o Thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi  ùu  Õn    C chi binh  Öt Vi   Nam   îcthùc hiÖn  ®    b¶o    l∙nhb»ng  Ýn  Êp  t ch cho    ©n, hé    nh  Ìo c¸ nh   gia ®× ngh   vay  èn  ¹ c¸ctæ  v t     chøc  Ýn  ông. i td 2.Ng êi® îcb¶o    µc¸nh©n, hé    nh  Ìo lµthµnh    ña  ét       l∙nhl       gia®× ngh     viªnc m trong c¸ctæ      chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­ x∙héiquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ® th ch tr         ®Þ ti  1  n khivay  ét    m kho¶n  Òn  á  ¹  chøc  Ýn  ông    ti nh t i tæ  td ®Ó s¶n  Êt kinh doanh, xu       lµm  Þch  ô.        d v          3. Møc  vay  èi®a   ña  çi  nh©n,  é  t   c m c¸  h gia  nh  Ìo  îc tæ  ®× ngh ®   chøc  ®oµn  Ó  Ýnh  Þ ­ x∙héib¶o    th ch tr         l∙nhb»ng  Ýn  Êp  Ng ©n   µng  µ   íc t ch do  h Nh n   ViÖtNam     quy  nh  ®Þ trong tõng thêikú.       §i Ò u 27. H×nh    thøc b¶o  ∙nh b»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  l  t ch c tæ  ® th chÝnh  Þ­x∙héi tr       ViÖc  b¶o    l∙nhb»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ ­ x∙ héi t ch c tæ  ® th ch tr         t¹  ¬  ë  i s ph¶i ® îc lËp  µnh  c    th v¨n b¶n, trong      â    éi dung:   è  Òn   ®ã ghi r c¸c n     s ti   vay,m ôc  ch    ®Ý vay,nghÜa  ô  ña  êivay,tæ    v c ng     chøc  Ýn  ông  td cho vay  µ    v tæ chøc  b¶o  l∙nh. §i Ò u 28. Quy Òn,  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông    ngh v c tæ  td cho vay  ã    c b¶o l∙nhb»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héi   t ch c tæ  ® th ch tr      1. Yªu  Çu  chøc    c tæ  b¶o    èi hîp  íitæ  l∙nh ph   v   chøc  Ýn  ông  td trong viÖc    kiÓm    ö  ông  èn  tras d v vay  µ  «n  c    î. v® ®è tr¶n 2.Phèihîp víi tæ          chøc    b¶o    ùc hiÖn  Öc  l∙nhth   vi cho  vay  µ    åinî. v thu h   §i Ò u    Òn,  Üa  ô  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héi 29. Quy ngh v c tæ  ® th ch tr        b¶o    l∙nhb»ng  Ýn  Êp t ch 1.Gióp  ,híng dÉn, t¹o®iÒu  Ön    ®ì        ki cho    ©n, hé    nh  Ìo vay  c¸nh   gia®× ngh   vèn  µ  ö  ông  èn  vsd v vay  ng  ôc  ch, cã  Öu  ®ó m ®Ý   hi qu¶; ®«n  c    î ®Çy     ®è tr¶n   ®ñ,  ng  ¹n cho  chøc  Ýn  ông. ®ó h   tæ  td  
 13. 13 2.  õ   èi viÖc  T ch   b¶o    Õu   Ðt  Êy  nh©n,  é   l∙nh n x th c¸  h gia  nh  Ìo ®× ngh   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ö  ông  èn  sd v vay    ®Ó s¶n  Êtkinh doanh,lµm  Þch  ô  µ  xu       d vv tr¶nîcho  chøc  Ýn  ông.    tæ  td §i Ò u    Üa  ô  ña    ©n,hé    nh  Ìo® îcb¶o  ∙nhvay  èn 30.Ngh v c c¸nh   gia®× ngh     l   v 1.Sö  ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch  ∙  ®ó m ®Ý ® cam  Õt. k 2. T¹o  iÒu  Ön  Ën  îcho  chøc  Ýn  ông  µ  chøc  oµn  Ó    ® ki thu l  i tæ  td v tæ  ® th chÝnh  Þ­x∙héikiÓm    Öc  ö  ông  èn  tr        travi s d v vay. 3.Tr¶  î®Çy    èc vµ  i  ng  ¹n    n  ®ñ (g   l∙  ®ó h cho  chøc  Ýn  ông. ) tæ  td C h ¬ n g   V x ö  l ý t µI ¶ n b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v ay ® Ó  thu h å i n î   s ® è i v íi c¸c k h o ¶ n  c h o  v a y c ã  b ¶ o  ® ¶ m  b » n g  t µi ¶ n  s §i Ò u   Nguyªn  ¾c  ö  ýtµis¶n  ®¶m   Òn vay      åinî 31.   t x l    b¶o  ti   ®Ó thu h   ViÖc  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m   Òn vay      åinî ®èi víi   ® ti   ®Ó thu h         kho¶n    c¸c cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  îcthùc hiÖn  t  ®    theo c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© 1. Khi ®Õ n   ¹n  µ      h m kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nhkh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   thùc  Ön  hi kh«ng  ng  Üa  ô  i  íitæ  ®ó ngh v ®è v   chøc  Ýn  ông, th×  µis¶n    td   t  b¶o ®¶m   Òn vay  îcxö  ý®Ó     åinî. ti   ®   l   thu h   2. Tµi s¶n     b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   ph¶i® îcxö  ýtheo    ¬ng      l  c¸c ph thøc  µ     m c¸c bªn ®∙    tho¶ thuËn    trong hîp ®ång, tr ng  îp c¸c bªn      ê h     kh«ng  ö  ý® îctheo    x l    c¸c ph¬ng thøc ®∙    tho¶ thuËn  × tæ    th   chøc  Ýn  ông  ã  Òn: td c quy   a) B¸n,chuyÓn  îng tµis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp      åinî;     nh     c c  ch ®Ó thu h   b) Yªu  Çu    c bªn b¶o    ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nhth   ngh v b¶o l∙nh;n Õu    bªn b¶o    l∙nh kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô  × xö  ýtµis¶n  ña  ®ó ngh v th   l     c bªn  b¶o      ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nh®Ó th   ngh v b¶o  l∙nh. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  td c quy chuyÓn  giao  Òn  quy thu  åi nî vµ  û  h   u quyÒn cho  thø  xö  ýtµis¶n  bªn  ba  l     b¶o  ¶m   Òn vay;trong tr ng  îp nµy  × ® ti      ê h   th   bªn  ba  òng  ã  Òn  ö  ýtµis¶n  thø  c c quy x l     b¶o  ¶m   Òn vay      åinînh    ® ti   ®Ó thu h     tæ chøc  Ýn  ông. td 4. Trêng  îp m ét  µis¶n    h  t  b¶o  ¶m   ® cho  Òu  Üa  ô    î,n Õu  nhi ngh v tr¶n   ph¶i   xö  ýtµis¶n  l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay    ùc hiÖn  ét  Üa  ô    î ®Õ n   ¹n, ®Ó th   m ngh v tr¶n   h  th× c¸cnghÜa  ô    î kh¸c tuy cha  n   ¹n  òng  îccoilµ®Õ n   ¹n  µ  îc    v tr¶n      ®Õ h c ®      h v®  xö  ýtµis¶n  l    b¶o  ¶m   Òn vay      åinî. ® ti   ®Ó thu h   5.Trêng  îp tµis¶n  îcc¸cbªn  ö  ýtheo tho¶ thuËn  × ph¶ithùc hiÖn    h   ®     x l      th       nhanh  ãng,c«ng  ch   khai,b¶o  ¶m   î Ých  ña      ® l  i c c¸c bªn;n Õu  µis¶n    t  kh«ng  ö  x lý ® îc do      kh«ng  tho¶  Ën  îc gi¸ b¸n, th×  chøc  Ýn  ông  ã  thu ®       tæ  td c quyÒn   quyÕt ®Þnh      µis¶n      åinî.   gi¸b¸n t   ®Ó thu h   6. C¸c    Ý       chiph ph¸tsinh trong xö  ýtµis¶n      l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  kh¸ch do    hµng vay,bªn    b¶o    Þu. TiÒn thu ® îctõ xö  ýtµis¶n  l∙nhch           l    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   sau    õchiphÝ   ö  ý,th×  chøc  Ýn  ông  nî theo  khitr     x l   tæ  td thu    thø  ù:nî gèc,l∙ t      i vay,l∙qu¸ h¹n,c¸c kho¶n  Ý           i ph kh¸c (nÕu  ã).Tµi s¶n    c   b¶o  ¶m   Òn vay    ® ti   sau
 14. 14 khi® îc xö  ýn Õu      l  kh«ng      ùc hiÖn  Üa  ô    î,th×  ®ñ ®Ó th   ngh v tr¶n   kh¸ch  µng  h vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶itiÕp tôcthùc hiÖn  Üa  ô    î®∙         ngh v tr¶n   cam   Õt. k 7. C¸c  ¬    c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ã  Nh n   th quy c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön,   t  ki   hç  î   tr  bªn  ö  ýtµis¶n  c¸c x l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay    håinî cho  chøc  Ýn  ®Ó thu      tæ  t dông.  8.  Öc  ö  ý tµis¶n  Vi x l     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  µ biÖn  l  ph¸p    ®Ó thu  åi nî, h   kh«ng  ph¶ilµho¹t®éng       kinh doanh  µis¶n  ña  chøc  Ýn  ông.   t  c tæ  td §i Ò u    tr ng  îp tæ  32. C¸c  ê h   chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n    td c quy x l    b¶o ®¶m   Òn vay      åinî ti   ®Ó thu h     1. Sau  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi®Õ n   ¹n    î,m µ   µis¶n    th   60  k t    h tr¶n   t   b¶o  ¶m   ® tiÒn vay  a  îcxö  ýtheo tho¶ thuËn.   ch ®   l       2. Kh¸ch  µng    h vay  ph¶ithùc hiÖn    îtr ch¹n      tr¶n   í   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt, ng   nh kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    î. ®ó ngh v tr¶n 3. Kh¸ch  µng    h vay  µtæ  l   chøc  kinh tÕ  Þ    Ó  íckhi®Õ n   ¹n    î,   b gi¶i th tr     h tr¶n   th× nghÜa  ô    î tuy cha  n   ¹n  òng  îc coi lµ ®Õ n   ¹n, n Õu   v tr¶ n     ®Õ h c ®      h  kh¸ch  hµng vay  kh«ng    îvµ  tr¶n   kh«ng  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m   Òn vay      î,th×  ® ti   ®Ó tr¶n   tæ chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµi td c quy x l     s¶n      åinî. ®Ó thu h   4. Xö   ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  13 cña  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ¬ng  33. Ph thøc xö  ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   1.B¸n  µis¶n    t  b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti     2. Tæ     chøc  Ýn  ông  Ën  Ýnh  µis¶n  td nh ch t  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay    ®Ó thay  thÕ  cho  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  îcb¶o  ¶m. vi th   ngh v ®   ® 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  îctrùctiÕp nhËn    td ®      c¸ckho¶n  Òn hoÆc   µis¶n  õ ti   t  t  bªn  ba  thø  trong tr ng  îp bªn  ba  ã  Üa  ô    Òn hoÆc   µis¶n     ê h   thø  c ngh v tr¶ti   t  cho kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o  l∙nh. §i Ò u    ùc  Ön  ö  ýtµis¶n  ®¶m   Òn vay 34. Th hi x l     b¶o  ti   1. C¸c    bªn tho¶  Ën  Ò   Öc  ùc  Ön    ¬ng  thu v vi th hi c¸c ph thøc  ö  ý tµis¶n  x l    b¶o  ¶m   Òn vay    ® ti   nh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 33  NghÞ   nh  µy. ®Þ n Trong  êng  îp c¸cbªn  tr h     tho¶ thuËn  ùc hiÖn  ¬ng    th   ph thøc b¸n tµis¶n         b¶o ®¶m   Òn vay  × bªn  îcb¸n  µis¶n  ã  Ó  µkh¸ch hµng  ti   th   ®   t   c th l     vay  hoÆc   b¶o  bªn  l∙nhb¸n,tæ      chøc  Ýn  ông      td b¸n,haibªn  èihîp cïng b¸n,uû  Òn  ph         quy cho    bªn thø  b¸n.Bªn  îcb¸n  µis¶n  ã  Ó  ùctiÕp b¸n  ba    ®   t  c th tr     cho  êimua,  û  Òn  ng   u quy cho Trung  ©m   t b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   hoÆc  doanh nghiÖp b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   thùc hiÖn  Öc    µis¶n    vi b¸n t   b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti   2. Trong  êng  îp  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n    tr h tæ  td c quy x l    b¶o  ¶m   ® tiÒn vay    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  32  NghÞ   nh  µy,th× kh¸ch hµng  ®Þ n     vay,   bªn b¶o    l∙nhph¶igiao tµis¶n       cho  chøc  Ýn  ông    ö  ý. tæ  td ®Ó x l   Tæ   chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùc hiÖn  ö  ýtµis¶n  td c quy th   x l    b¶o  ¶m   iÒn vay    ® t  nh sau:
 15. 15 a) Trùc tiÕp b¸n cho  êimua;        ng   b) ñy  Òn  Öc  ®Êu    µis¶n    quy vi b¸n  gi¸t   cho Trung  ©m  ®Êu    µis¶n  t b¸n  gi¸t   hoÆc   doanh nghiÖp  ®Êu    µis¶n  b¸n  gi¸t   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ         b¸n ®Êu    µis¶n; gi¸t     c) ñy  Òn    quy hoÆc   chuyÓn  giao cho  chøc  ã    tæ  c chøc  n¨ng  îcmua    ®  b¸n tµis¶n      ®Ó b¸n; d) Khitæ      chøc  Ýn  ông  Ën  Ýnh  µis¶n  td nh ch t  b¶o  ¶m   Òn vay    ® ti   ®Ó thay  thÕ cho  Üa  ô    î th×  µis¶n    îc chuyÓn  Òn  ë  ÷u  ngh v tr¶ n   t  ®ã ®   quy s h cho   tæ chøc  Ýn  ông; td ®) Trong  êng  îp  tr h bªn  thø  cã  Üa  ô    Òn  ba  ngh v tr¶ti hoÆc   µis¶n    t  cho kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    ×  chøc  Ýn  ông  îc trùc tiÕp  Ën    l∙nh th tæ  td ®    nh c¸c kho¶n  Òn hoÆc   µi ti   t s¶n  õbªn  ba. t   thø  3. Trong  êigian tµis¶n    th      b¶o  ¶m   Òn vay  a  ö  ý® îc,tæ  ® ti   ch x l     chøc  Ýn  t dông  îcquyÒn  ®  khaith¸c, ö  ông  µis¶n     d s t  b¶o  ¶m. Sè   Òn thu ® îctõ viÖc  ®   ti         khaith¸c,sö  ông  µis¶n     d t  b¶o  ¶m   ® sau    õc¸c chiphÝ   Çn  Õt,hîp  ý khitr       c thi   l   cho  Öc  vi khaith¸c, ö  ông  µis¶n  Ï® îcdïng ®Ó     åinî.    d s t  s      thu h   4. Trong  êng  îp      tr h c¸c bªn  ã  c tranh chÊp  µ  ëikiÖn, th×  µis¶n      v kh     t  b¶o ®¶m   Òn  ti vay  îc xö  ýtheo  ®   l  b¶n  cã  Öu  ùc ph¸p  Ëtcña  µ  hoÆc   ¸n  hi l   lu   To ¸n  quyÕt ®Þnh  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 5. Trong  êng  îp kh¸ch hµng    tr h    vay,bªn    b¶o    µdoanh  l∙nhl   nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n,th×  µis¶n    t  b¶o  ¶m   Òn vay  îcxö  ýtheo  ® ti   ®   l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   ph¸ s¶n    doanh nghiÖp.  §i Ò u 35. Tr¸ch nhiÖm   ña    ¬      c c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy trong  viÖc xö  ýtµi   l     b¶o  ¶m   iÒnvay      åinîcho  chøc  Ýn dông s¶n  ® t   ®Ó thuh     tæ  t  1. Trong  êng  îp  Öc  ö  ýtµis¶n    tr h vi x l     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay gÆp   ã  kh kh¨n  kÓ   nguyªn  ©n  ñ  c¶  nh ch quan  µ  v kh¸ch quan, c¸c c¬      quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön,hç  î   ã    Þ  ña  chøc  Ýn    t  ki   tr  c ®Ò ngh c tæ  khi t dông.   2. Bé     C«ng  híng  Én  ¬  an  d c quan  C«ng  c¸c cÊp  ùc hiÖn    Ön  an    th   c¸c bi ph¸p hç  î tæ    tr  chøc  Ýn  ông    td trong viÖc  ö  ýtµis¶n      x l    khikh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nh kh«ng  ùc  Ön  Öc  ö  ý tµis¶n  th hi vi x l     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay   ®∙  nh tho¶  thuËn. 3. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ®¹ c¸c ngµnh,c¸ccÊp  éc quyÒn     thu   qu¶n  ýcña  ×nh  ùc hiÖn  l  m th   NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ nv cã  Ön  bi ph¸p hç  î Öc  ö  ýtµis¶n    tr vi x l     b¶o  ¶m   Òn vay      åinî cho    ® ti   ®Ó thu h     c¸c tæ chøc  Ýn  ông. td 4. Sau    µis¶n    khit   b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ∙  îc xö  ý,c¬  ® ®   l   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm   Òn  ã  quy c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  µis¶n,   th   vi ® k quy s h t    chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê cho  êi mua   µis¶n,ngêi nhËn  ng   t      chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 16. 16 C h ¬ n g  VI h ¹ ch to¸n k Õ  to¸n,  b¸o c¸o,  thanh tra, ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi  p h ¹ m §i Ò u    ¹ch    Õ   36. H to¸nk to¸n,       c¸o,thanh    Óm  b¸o tra,ki tra 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶itæ    chøc  ¹ch to¸nkÕ   h     to¸n,thùc hiÖn  Õ         ch ®é th«ng    tin,b¸o c¸o  èng  viÖc  th kª  cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, cho    t    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  µ  ö  ýtµis¶n  t  v x l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. c Ng h Nh n     2.  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m     thanh    Óm     tra,ki tra viÖc  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n  §i Ò u    ö  ýviph¹m 37. X l     1.    Tæ chøc, c¸  ©n    ¹m    nh vi ph quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   µy, tïytheo  ®Þ n    tÝnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  ch   ®é viph s   x ph     ®Þ c ph¸p luËt.     2. Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m  îp ®ång     viph h   b¶o  ¶m   Õu  ©y  Öth¹iph¶i ® n g thi       båith ng    ê cho  bªn  Þ   Öth¹itheo  b thi     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;m äi  lu   tranh chÊp    hîp ®ång  îcgi¶i   ®     Õt theo quy  nh  ña  quy     ®Þ c ph¸p luËt.                         C h ¬ n g  VII ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 38. Hi l     1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k 2. Quy  nh  ¹  iÓ m     ôc    ña    ®Þ ti® 1, m IIc NghÞ   Õt  è  quy s 49/CP­   µy    m ng 06 th¸ng5    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  Ò  c¸cdoanh  c Ch ph v     nghiÖp  µ  ícvay  èn  ña  nh n   vc c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i quèc    h th m  doanh kh«ng  ph¶ithÕ  Êp  µ      ch v c¸c quy  nh   ®Þ tr c®©y   Ò   Õ  Êp, cÇ m   è,b¶o    í  v th ch   c  l∙nhvay  èn  ©n  µng  Õt  Öu  ùcthi v ng h h hi l     hµnh. 3. C¸c  îp ®ång  Ýn  ông  ã    ông    Ön    h  td c ¸p d c¸c bi ph¸p  Ç m   è,thÕ  Êp, c c  ch   b¶o    µ  l∙nh v cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  îc x¸c lËp  íc ngµy  t  ®   tr   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc,tiÕp tôc thùc hiÖn  ®Þ n c hi l        theo    iÒu  c¸c ® kho¶n      c¸c bªn ®∙ tho¶  Ën  ï hîp  íiquy  nh   ña  thu ph   v  ®Þ c ph¸p  Ët t¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp lu   ith   kk h  ®ång  cho  n     ®Õ khikh¸ch hµng    vay    Õt  î cho  chøc  Ýn  ông  tr¶h n   tæ  td cho  vay;  riªng viÖc  ö  ý tµis¶n    x l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  i  íic¸c hîp  ng  ãi trªn® îc ®è v     ®å n      thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    39. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn  µ    µnh   h  v thih 1. Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Þu    h Nh n     ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam,  é    ph¸p, Bé   BT   C«ng an,  é   µi B T  chÝnh, Tæng   ôc  Þa  Ýnh  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ªnquan    c§ ch ph   v     ng li   ban  µnh  h
 17. 17 Th«ng   íng dÉn  Öc  ö  ýtµis¶n  th   vi x l     b¶o  ¶m   Òn vay      åinî cho    ® ti   ®Ó thu h     c¸c tæ  chøc  Ýn  ông. td 3. Bé       T ph¸p  íng dÉn  ñ tôc c«ng  h  th     chøng,Bé     C«ng    é   an, B Giao  th«ng  vËn  , é   û  t¶i  Thu s¶n  íng dÉn  Öc  ö  ông  B h  vi s d b¶n sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  ¬ng  Ön  ph ti giao th«ng  Ën  , µu  v t¶i t thuyÒn  ¸nh  ¾t  ñy    ® b th h¶i s¶n   u  ®Ó l hµnh  ¬ng  Ön khicÇ m   è,thÕ  Êp  ph ti     c  ch vay  èn  ¹ c¸ctæ  v t     chøc  Ýn  ông. i td   4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản