Nghị định 18/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
222
lượt xem
11
download

Nghị định 18/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 18/CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 18/CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  18/C P n g µ y   C 24 th¸ng 02 n¨ m  1997 v Ò   Ö c x ö  lý vi vi   p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c N g © n  h µ n g C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông: 1. Ph viv ®è  î     1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  ©n  µng  µnh÷ng  µnh    ña    v ng h l  h vic tæ chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸cquy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   íctrong lÜnh  ùc  ©n  l  n    v ng hµng  µ   a  n   m ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2. Ph¹m    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    vix ph     h ch trong lÜnh  ùc  ©n  µng  îc   v ng h ®  quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th trongc¸c®iÒu  éc ch¬ng       thu   IINghÞ   nh  µy. ®Þ n M äi  chøc  µ    ©n  tæ  v c¸ nh trong nícvµ  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh      n   h viviph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  ©n  µng    v ng h trong ph¹m        vil∙nhthæ  Öt Nam   u   Þ   Vi   ®Ò b xö  ¹ttheo  ph   NghÞ   nh  µy, trõnh÷ng  êng  îp  iÒu  c Quèc  Õ  µ   Öt ®Þ n    tr h® í  t m Vi   Nam  tham    ý  Õt  ã  giak k c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  µ  êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: t v th   x ph     h ch 1.Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t x ph     h ch tronglÜnh  ùc  ©n  µng  ­   v ng h ® îcthùc hiÖn      theo §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   3  l x ph     h ch 2. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ©n  µng  µ2    v ng h l  n¨m, kÓ   õngµy  ùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh.   t  th   h viviph h ch §i Ò u 3.  Öc  dông  ×nh  Vi ¸p  h thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh, h×nh  x ph   ch   thøc  ö  x ph¹tbæ     sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸ctrong lÜnh  ùc  ©n  µng          v ng h nh sau: 1. §èi víim çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh, c¸ nh©n,  chøc    ¹m        h vi vi ph h ch    tæ  vi ph ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© a.Ph¹tc¶nh      c¸o;
  2. 2 b.Ph¹ttiÒn.     2. Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m, c¸ nh©n,  chøc    ¹m    t ch   ®é viph     tæ  viph cßn chÞu  ét  m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  say  y: ®© a. Tíc quyÒn  ö  ông  ã  êih¹n     sd c th   hoÆc  kh«ng  êih¹n  Êy  Ðp  ¹t th   gi ph ho   ®éng  Ò   Òn tÖ,tÝn  ông,thanh  v ti     d   to¸n, ¹ihèivµ  ©n  µng;  ngo     ng h b.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti   d ®Ó viph h ch c.H¹n  Õ   ét  Çn    ch m ph hoÆc   Ê m   ùc hiÖn  ét  c th   m trong c¸c nghiÖp  ô  ã     vc li   ªnquan  n     ¹m  Ò   Òn  Ö, tÝn  ông, thanh  ®Õ viph v ti t   d   to¸n,ngo¹ihèi vµ  ©n         ng hµng. 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹  x ph   ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu  µy, c¸ 1  2  n    nh©n, tæ    chøc  ã  µnh      ¹m  ch viviph cßn  ã  Ó  Þ     ông  ét  c th b ¸p d m trong c¸c biÖn     ph¸p sau  y:   ®© a.Buéc  åith ng  Öth¹i   b   ê thi   ; b.  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra. C h ¬ n g  II H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c n g © n  h µ n g, h × n h  thøc x ö  p h ¹t v µ  m ø c  p h ¹t §i Ò u  Xö   ¹tc¸c tæ  4.  ph     chøc  µ    ©n    ¹m  v c¸ nh viph quy  nh  Ò   Êy ®Þ v gi   phÐp  ¹t®éng  ho   hoÆc   Êy  Ðp  Æt   gi ph ® v¨n phßng  i diÖn  ®¹   trong  Ünh  ùc  l v ng©n  µng: h 1. Ph¹t tiÒn  õ 8.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi l¹m  ông  Êp  Ðp  ¹t®éng  d gi ph ho   hoÆc   Êy phÐp  Æt    gi   ® v¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c ng©n  µng  µ  h v c«ng    µi Ýnh  ícngoµit¹ ViÖtNam   µm  Öc  tyt  ch n     i   l vi kh¸c; 2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  Õn           d 15.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© a. Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ép  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  n l ph c gi ph ho   theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n b. Tæ     chøc  Ýn  ông  td khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   trong khicha  ùc hiÖn       th   ®ñ c¸cthñ tôcghitronggiÊy phÐp  ¹t®éng;          ho   c. Cho  êi kh¸c sö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng    ng    d gi ph ho   hoÆc   Êy  Ðp  Æt   gi ph ® v¨n phßng  idiÖn;   ®¹   d.  ö   ông    äi,giÊp  Ðp  ¹t ®éng,  Sd tªn g   ph ho   hoÆc   Êy  Ðp  Æt     gi ph ® v¨n phßng  idiÖn  ®¹   kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ e.Ho¹t®éng      kh«ng  ng  iÒu  Ö,hoÆc   iÒu  Ö  ∙  öa  æi  ng  a  ®ó ® l  ® l®s ® nh ch ® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën;   h Nh n   nh g. Ho¹t®éng      kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  Êy phÐp  Ng ©n  µng  µ   ®Þ c gi   do  h Nh níccÊp.  
  3. 3 3. Ph¹ttiÒn  õ 15.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sau  y: ®© a. Ho¹t®éng  ©n  µng  µ       ng h m kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   hoÆc   Êy  gi phÐp  ∙  Õt  êih¹n  ® h th   quy  nh; ®Þ b. TÈy    öa  ÷a  Êy  Ðp  ¹t®éng    xo¸,s ch gi ph ho   hoÆc   Êy  Ðp  Æt     gi ph ® v¨n phßng  idiÖn; ®¹   c.T¸ch    îp nhÊt hoÆc     Ëp  chøc  Ýn  ông  µ   a  îcNg ©n     ra,h     s¸p nh tæ  td m ch ®   hµng  µ   ícchÊp  Ën. Nh n   thu 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a. TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ¹t®éng     sd gi   ho   trong thêih¹n  th¸ng®èi víi     3       tr ng  îp viph¹m  ê h    quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy; ®Þ t  i a,® c  2  n b. TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ¹t®éng     sd gi   ho   kh«ng  êih¹n,®èi víi êng  th         tr hîp viph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t i b  2  n §i Ò u    ¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n   5. Ph   t  ®å ®Õ 25.000.000 ®ång  i víi   ®è     m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© 1.ChuyÓn  ôsë,m ë     tr     hoÆc   ng  öa    ®ã c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  µ      ®¹   m kh«ng  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy cho  Ðp; ph 2. C¸c  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng  Òn  Ö, tÝn  ông, thanh    tæ     ho   ti t   d   to¸n,dÞch    vô  ©n  µng  îcNg ©n   µng  µ   íccÊp  Êy  Ðp  ng  ng h ®  h Nh n   gi ph nh kh«ng  ã  ôsë  c tr   giao dÞch    hoÆc   ôsë  tr   giao dÞch    kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ 3. Thay  æi  ôsë  ña  chøc, chinh¸nh,v¨n    ® tr   c tæ       phßng  idiÖn, hoÆc   ®¹     thay  æi  a   iÓ m   ® ®Þ ® kinh doanh  µ   m kh«ng  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  ®  h Nh n   phÐp.   §iÒu  Ph¹t tiÒn  õ  6.    t 25.000.000  ng  n   ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh    ù ®éng      îp nhÊt hoÆc   nhËp  chøc  Ýn  ông  µ   a  vit   t¸chra,h     s¸p  tæ  td m ch ® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.   h Nh n   thu §i Ò u 7. Ph¹tc¶nh  ®èi  íim ét    c¸o  v  trong  ÷ng    ¹m  Ò   i  îng nh vi ph v ®è t   cho  vay  ®∙i: u  1.Cho    vay  ®∙i,   i t ng; u    ®è  î sai 2.Vi ph¹m     quy  nh  ®Þ møc  èn  v cho vay  ®∙i. u  §i Ò u 8.  ö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  X ph   v  h viviph quy  nh  Ò   Ón  ®Þ v tuy dông,bè  Ýnh©n    tr   viªn; Ò     qu¶n  ýnghiÖp  ô  ña  chøc  Ýn  ông: v l  v c tæ  td 1.Ph¹tc¶nh    i víi chøc  Ýn  ông  ã  µnh      c¸o ®è     tæ  td ch vi: a. Bè   Ý,s ¾p  Õp  µo  µm  Öc  ¹  chøc  × nh  ÷ng  êim µ     tr   x v l vi t i tæ  m nh ng   ph¸p   luËtnghiªm  Ê m;   c b. Kh«ng    thay ® æi, thuyªn chuyÓn  Öm   ô        nhi v c«ng    ña  t¸cc c«ng  chøc,   nh©n      ÷ng  é  Ën  viªnë nh b ph nghiÖp  ô  Õ   v k to¸n,kho,quü, tÝn  ông    ∙          d khi® vi ph¹m  û  Ët. k lu
  4. 4 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 15.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ng,  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      ¹m    h viviph quy  nh  toµn  ®Þ an  trong ho¹t®éng  ©n  µng:    ng h a.Huy  ng  èn  îtqu¸ ph¹m      ®é v v     vitheo quy  nh  ña  Êy phÐp;   ®Þ c gi   b.Cho    vay  èn  v kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n c. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   ® kh¶ n¨ng      µ  chi tr¶ v kh¶  n¨ng  thanh    to¸ncho  kh¸ch hµng    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n d. Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   ïn  èn, li   ®Þ v h v   ªndoanh, mua     Çn    cæ ph theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   e.ChuyÓn  îng cæ   Çn    íi   nh   ph tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   g.Vi ph¹m  Ò   Ých lËp c¸cquü    íi    v tr       tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   h. Sö  ông    ü  µo  Öc        Çn, hoÆc    d c¸cqu v vi tr¶l∙cæ ph i   chuyÓn    ícngoµi ra n     kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 3.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:   a. H¹n  Õ     ch hoÆc   Ê m   ¹t®éng  ét  c ho   m trong c¸c nghiÖp  ô  Õu  i ¹m      vn t¸ ph   quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m         kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t    i a,b,c,d  2  n b. Buéc    kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   i  íinh÷ng    ¹m  ãi t¹   lit tr   ®Ç ®è v   vi ph n  i   ®iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy. e,® g,® h  2  n §i Ò u    ö  ¹t®èi víi   ¹m  Ò   ¹t®éng  9.­X ph       ph v ho   vi nghiÖp  ô  Ýn  ông: vt d 1.C¶nh    i víi ét    c¸o ®è     m trong nh÷ng  µnh    h vi: a. Kh«ng u  ÷ ®ñ   å  ¬  Ýn  ông    l gi   h s t d theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ c Ng h Nh níc; b. Cho gia  ¹n  î  h n qu¸  êigian  th   hoÆc  qu¸  è  Çn  s l theo quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© a.Kh«ng  ùc hiÖn  ,    th   ®ñ hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng    iÒu  Ön    ®ó c¸c® ki cho vay  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n b. Vi ph¹m  ét     m trong nh÷ng    quy  nh  Ò     itr¶l∙    Ö  Ý, hoa  ®Þ v thu l∙    ithu l ph   , , hång,tiÒn ph¹ttheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;        ®Þ c Ng h Nh n c. Kh«ng  Õn  µnh  Óm     íc,trong vµ    ti h ki tra tr     sau    khi cho vay theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n d. Ph¸thiÖn      bªn vay  èn  ö  ông  èn  v sd v vay    ôc  ch,  ng  saim ®Ý nh kh«ng  chÊ m     Öc  døt vi cho vay hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  Ých  îp    th h ®Ó thu håisè  Òn ®∙      ti   cho  vay. §i Ò u    ö  ¹t®èi víi ét  10. X ph       m trong c¸chµnh      ¹m     viviph quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Õ  Êp,cÇ m   è,b¶o    h Nh n   th ch   c  l∙nhvay  èn: v 1.C¶nh    i víi ét    c¸o ®è     m trong nh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  ¹m    i  îng  Õ  Êp, cÇ m   è  µ    ®ó ph vi,®è t th ch   c v b¶o l∙nhvay  èn  ©n  µng    v ng h theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n
  5. 5 b.  ùc  Ön  Th hi kh«ng  ng,  ®ó hoÆc  kh«ng  y     ®Ç ®ñ c¸c  quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   ×nh  ×nh  Õ  Êp,cÇ m   è,b¶o    h Nh n   t h th ch   c  l∙nhvay  èn  ©n   v ng hµng; c. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  ®ó møc   Òn  ti cho vay      Þ  µis¶n  Õ  trªn gi¸ tr t   th chÊp,cÇ m   è,b¶o      c  l∙nhtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 2.Ph¹ttiÒn tõ25.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© a. Nh Ën  Õ  Êp, cÇ m   è  µis¶n      th ch   c t  ®Ó cho vay kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n b. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng, hoÆc   ®ó   kh«ng  y     ®Ç ®ñ quy  nh  Ò   Üa  ®Þ v ngh vô  ña    c c¸c bªn  Õ  Êp  µ  th ch v bªn  Ën  Õ  Êp, cÇ m   è, b¶o    nh th ch   c  l∙nh vay  èn  v theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 3.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c:   a.H¹n  Õ   ét  Çn    ch m ph hoÆc   Ê m   ét  c m trong nh÷ng  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô: v  tÝn  ông,b¶o  d   l∙nh,cÇ m   è,n Õu  i ¹m  ét    c  t¸ ph m trong nh÷ng  µnh        h viquy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  ®iÒu  µy;   i 2  n b. Buéc  åi th ng  Öth¹in Õu   i ¹m  ét    b   ê thi     t¸ ph m trong  ÷ng  µnh      nh h vi quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     vµ  kho¶n  ®iÒu  µy. t i a,b  c  1  n  §i Ò u 11.  ¹ttiÒn  õ 30.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 40.000.000  ng  i ®å ®è   víi ÷ng    ¹m  Ò    nh viph v b¶o    µ    l∙nhv t¸ b¶o    i l∙nhsau  y: ®© 1. Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  v b¶o  l∙nh,t¸   i b¶o  l∙nh,b¶o    ë     l∙nhm L/C    Ë m   tr¶ch kh«ng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n 2.Kh«ng  Ých lËp,hoÆc   Ých lËp kh«ng      tr     tr     ®ñ møc  ý  ü  k qu b¶o    l∙nhtheo  ®óng quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n 3. B¶o      l∙nh hoÆc   i t¸ b¶o    l∙nhkh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  Êp  ã  Èm   ®Þ c c c th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   4. p dông biÖn ph¸p kh¸c: ¹n chÕ, hoÆc  cÊ m  m ét trong nh÷ng  ¸  H nghiÖp  ô:tÝn  ông, b¶o  v  d   l∙nh,t¸   i b¶o l∙nh,b¶o    ë     l∙nhm L/C    Ë m   Õu  i tr¶ch n t¸  ph¹m    c¸ckho¶n      ®iÒu  µy. 1,2,3  n §i Ò u    ö  ¹thµnh      ¹m  ®Þnh  12. X ph   viviph quy  qu¶n  ývay  µ    î níc l  v tr¶n     ngoµi: 1. Ph¹t tiÒn  õ 40.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íidoanh  ®å ®è v   nghiÖp  ùctiÕp vay  èn  ícngoµicã  ét  tr     v n    m trong nh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a.  Kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ng  ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v cung  cÊp  µiliÖu ®∙  ý  Õt  íi t     k k v   nícngoµicho  ©n  µng  µ   íchoÆc   bªn      Ng h Nh n   cho    c¸c ng©n  µng  h b¶o l∙nh; b. Kh«ng b¸o c¸o, hoÆc     b¸o c¸o kh«ng  y     ®Ç ®ñ theo quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  ph hoÆc   ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ×nh  ×nh  c Ng h Nh n   t h vay, sö  ông  èn   d v vay  înícngoµicña  n      doanh nghiÖp  µ    n  Þ  ùcthuéc. v c¸c®¬ v tr  
  6. 6 2.Ph¹ttiÒn tõ50.000.000 ®ång  n            ®Õ 70.000.000 ®ång  i víi ÷ng      ®è     nh tæ chøc  ã  µnh    ch vi vay hoÆc     î níc ngoµi kh«ng  ùc  Ön  tr¶ n       th hi qua  Ö   èng  h th ng©n  µng  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  13. ö   ¹t hµnh      ¹m   X ph   vi vi ph quy  nh   Ò   ®Þ v kinh doanh  Êt xu   hoÆc   Ëp  Èu  µng,b¹c: nh kh v   1.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© a.XuÊt  Èu    kh hoÆc   Ëp  Èu  µng,b¹c kh«ng  ã  Êy phÐp; nh kh v    c gi   b. XuÊt  Èu    kh hoÆc   Ëp  Èu  µng, b¹c  nh kh v   kh«ng theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ tronggiÊy phÐp;     c.Mua,      b¸n,chuyÓn  îng giÊy phÐp  ÊtkhÈu,nhËp  Èu  µng,b¹c; nh     xu     kh v   d. NhËp  µng  û      v u th¸ccho    c¸c doanh nghiÖp kh«ng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c ® ki theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n e. Kh«ng    b¸o    Õt  c¸o k qu¶  Ëp  µng  û    nh v u th¸ctheo quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n 2.¸ dông  ×nh   p  h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung hoÆc   Ön  bi ph¸p kh¸c:   a.  Þch  T thu  µng  h ho¸  i  íitr ng  îp    ¹m  ®è v   ê h vi ph quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® a, ®iÓ m   vµ    b  d,kho¶n  ®iÒu  µy; 1  n b. TícgiÊy phÐp  ã  êih¹n  n   th¸ngvíi êng  îp viph¹m       c th   ®Õ 3     tr h    quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy;   i c  1  n c. H¹n  Õ,    ch hoÆc   Ê m   Ëp  Èu  µng, b¹c  i  íic¸c  êng  îp    c nh kh v   ®è v   tr h vi ph¹m  ét  m trongnh÷ng  µnh      h viquy  nh    ®Þ ë kho¶n  ®iÒu  µy. 1  n §i Ò u    ö  ¹thµnh      ¹m  14. X ph   viviph quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý l  ngo¹itÖ:   1. C¶nh  c¸o  i  íihµnh    ®è v   vi kh«ng niªm  Õt  y c«ng khai tû      gi¸mua     b¸n ngo¹itÖ    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 2. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ûgi¸mua,    ¹itÖ  µ      ®Þ c Ng h Nh n   t     b¸n ngo   v chitr¶ kiÒu  èi. h 3. Ph¹t tiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íinh÷ng  ®å ®è v   hµnh    visau  y: ®© a. Mua, b¸n  µ  v thu  ¹itÖ  µ   ngo   m kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ©n   µng  c gi ph c Ng h Nhµ   íc; n b. Cho    vay,thanh    ¹itÖ    to¸nngo   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc; n c. Kh«ng  öi ngo¹itÖ    g    thu  îc vµo  µikho¶n  ña  × nh   ¹  ©n   µng  ®  t  cm ti Ng h Nhµ   íctheo quy  nh  ña  n    ®Þ c ph¸p luËt;   d. Ch Êp  µnh    h kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ   ¹ng ®Þ c Ng h Nh n   tr   th¸  ¹ihèi. i ngo  
  7. 7 4. Ph¹ttiÒn  õ 40.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng,  i  íic¸c tæ  ®å ®è v     chøc kinh tÕ  ã  µnh    ë   µikho¶n    ch vim t   hoÆc   ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ  ¹ níc sd t  ngo   t i     ngoµi kh«ng  îc phÐp,    ®  hoÆc   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong  Êy  Ðp  ña  gi ph c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 5.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ¹tbæ     ph   sung: a.TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   trong thêih¹n ®Õ n   th¸ng®èi víi êng      6       tr hîp t¸ ph¹m     i quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy; ®Þ t i 2  n b.TÞch    ¹itÖ  i víi   ¹m    thu ngo   ®è     ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®iÒu  µy. vi ®Þ t  i a  n §i Ò u    ö  ¹tc¸cdoanh  15. X ph     nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  th l   ho   theo  Ët  Lu ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   ã  µnh      ¹m  Ò   tn     i   ch viviph v qu¶n  ýngo¹itÖ  l    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt:   1. Ph¹ttiÒn tõ 15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi êng  îp   ®è     tr h  kh«ng  öi b¸o  ®Þnh  ú  g  c¸o  k theo  quy  nh  ña  é   ¬ng  ¹i vÒ   ¹t®éng  ®Þ c B Th m   ho   cña  µikho¶n    ícngoµi; t  ën   2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 40.000.000  ng  n   ®å ®Õ 50.000.000  ng,  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh    h vi: a. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   öi vµ  ö  ông    ®Þ v g  sd c¸c kho¶n  èn  v vµ    ån  b»ng  ¹itÖ  µo  µikho¶n    ©n   µng  c¸c ngu thu  ngo   v t   ë Ng h theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   b.Vay  èn  ícngoµikh«ng  ã  ù  Êp  Ën  ña  ©n  µng  µ   íc;   v n    c s ch thu c Ng h Nh n c.Sö  ông  µikho¶n  ¹itÖ   d t  ngo   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3.Ph¹ttiÒn tõ80.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi chøc    ®è     tæ  hoÆc   nh©n   ã  µnh    c¸  ch vi chuyÓn  ¹itÖ  níc ngoµi kh«ng  ng    ngo   ra      ®ó quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 4.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ¹tbæ     ph   sung:h¹n  Õ     ch hoÆc     åigiÊp  Ðp  thu h   ph vÒ   ¹t®éng  ¹itÖ  Õu  ã  µnh    i ¹m  ho   ngo   n ch vit¸ ph quy  nh    ®Þ kho¶n  vµ  ®iÒu  1  2  nµy. §i Ò u    ö  ¹thµnh      ¹m  ®Þnh  Ò   16. X ph   viviph quy  v thanh  to¸n: 1.Ph¹tc¶nh    i víi ét      c¸o ®è     m trong nh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a.  ph¹m  Vi  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ë   µikho¶n    ®Þ c Ng h Nh n   m t   cho kh¸ch hµng.   b.Vi ph¹m  êih¹n     th   thanh    i víi to¸n®è     kh¸ch hµng;   c.Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ñ tôc ®Þ c Ng h Nh n   th     thanh to¸n,  chuyÓn  Òn. ti 2. Ph¹ttiÒn tõ 15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  hoÆc     ©n  ã  ét  c¸nh c m trong nh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a.Ph¸thµnh  Ðc    è      µi     s qu¸ s d trªnt  kho¶n  Òn göithanh  ti     to¸n; b.Söa  ÷a    ch chøng  õthanh  t  to¸n;
  8. 8 c. Thanh    to¸n hoÆc     chuyÓn  îng  Ðc  ∙  Õt  êih¹n  Öu  ùc thanh  nh s ® h th   hi l   to¸ntheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.     ®Þ c Ng h Nh n 3. BiÖn    ph¸p  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi µnh      ¹m        h viviph t¹ ®iÒu  µy:   i n a. TÞch      thu tang  Ët ®èi víihµnh      ¹m  v     viviph quy  nh  ¹  iÓ m     vµ  ®Þ ti ® a, b  c,kho¶n  ®iÒu  µy;   2  n b.  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   i  íihµnh      ¹m      li t tr   ®Ç ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     t i a,kho¶n    iÒu  µy. 2,® n §i Ò u    ¹ttiÒn  õ 8.000.000  ng  n   17. Ph   t  ®å ®Õ 10.000.000 ®ång  i víi   ®è     m ét  trong nh÷ng  µnh      ¹m    h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v th«ng    c¸o vµ  tinb¸o    qu¶n  ýtµi l    liÖu ho¹t®éng  ©n  µng:    ng h 1.G öi b¸o      kh«ng  ng  êih¹n theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®ó th       ®Þ c Ng h Nh n 2. Kh«ng  öi ®ñ     g   b¸o  hoÆc   öi b¸o  kh«ng  ng  É u   Óu    c¸o  g  c¸o  ®ó m bi quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n 3.Lµ m   ÕtlébÝ  Ët    ¹ b¸o c¸o vµ  µiliÖu sau  y:   ti     m c¸clo       t     i ®© a. B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     c ®è     k to¸n,c¸c biÓu  è  Öu thèng    Òn m Æt,     s li   kª ti   sè    Òn göicña  d ti     kh¸ch hµng;   b. C¸c b¶ng  É u   ÷  ý  sè  iÖn  ö cña  ñ  µikho¶n  ïng  m ch k m∙  ® t  ch t   d trong  c«ng    t¸cthanh to¸n. §i Ò u    ö   ¹t®èi  íihµnh    18. X ph   v   vic¶n  ëviÖc  tr   thanh    Óm     µ  tra,ki trav kiÕn  Þ  ña  ngh c thanh  tra: 1.Ph¹tc¶nh    i víi µnh      c¸o ®è     h vi: a. Tr×    ho∙n,lÈn tr¸nhhoÆc        kh«ng cung  Êp    c v¨n b¶n,tµiliÖu,chøng         cø, sè  Öu  li theo  yªu  Çu  ña  chøc  c c tæ  thanh    µn  tra,§o Thanh    tra hoÆc   ã  ñ c th   ®o¹n  i phã  íi ®è   v  Thanh    ang    µnh  Ö m  ô; tra® thih nhi v b. Kh«ng  ùc kiÕn  Þ  ña  µn    th   ngh c §o Thanh    trasau    ∙  Êp  Ën.2. khi® ch thu     Ph¹ttiÒn tõ 15.000.000 ®ång  n          ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è    m trong nh÷ng    hµnh    visau  y: ®© a.  Êu   Õ m,  öa  ÷a  D di s ch chøng  õ,sæ   t  s¸ch hoÆc  thay  æi  ® tang  Ët v  trongkhi®ang  Þ     b thanh tra; b. Tù      á, dichuyÓn    ý th¸ob     hoÆc   ã    µnh    c c¸c h vikh¸c lµm    thay ® æi  ×nh    t tr¹ngniªm    phong kho,quü,kÐt b¹c,vµng,®¸  ý,sæ           qu   s¸ch,chøng  õ kÕ     t   to¸n,   hå  ¬  Ýn  ông, hå  ¬  st d   s b¶o    l∙nhhoÆc     c¸c tang  Ët ®ang  Þ   v  b niªm  phong,t¹m    gi÷m µ   a  ©y  Ëu    ch g h qu¶. C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh  v ù c n g © n  h µ n g
  9. 9 §i Ò u 19. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v ng©n  µng: h 1.Thèng  c  ©n  µng  µ   íccã  Òn:   ®è Ng h Nh n   quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c.¸ dông    ×nh   p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c quy  nh     ®Þ t¹ kho¶n      i 2,kho¶n    iÒu  NghÞ   nh  µy. 3,® 3  ®Þ n 2.Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   íccã  Òn: traNg h Nh n   quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c.¸ dông    ×nh    p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c quy  nh     ®Þ t¹ kho¶n      i 2,kho¶n    iÒu  NghÞ   nh  µy. 3,® 3  ®Þ n 3. Ch¸nh    Thanh      tra chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c quyÒn: a.Ph¹tc¶nh        c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;     c.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch d. ¸ dông  Ön   p  bi ph¸p  kh¸c quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti® b, kho¶n    iÒu  NghÞ   3, ® 3  ®Þnh  µy. n §i Ò u    êicã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ¾ng  Æt,  20. Ng   th quy x l     h ch v m th×  Êp  ã  ña  ÷ng  êi ®ã   ã  Èm   Òn  ö  ¹ttheo  c ph c nh ng   c th quy x ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  19  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 21. Tr×nh  ù,thñ  ôc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    t  t   ph     h ch trong  Ünh  l vùc  ©n  µng  îc thùc  Ön  ng h ®  hi theo  Òu                    §i 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u 22.  Öc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ýviph¹m  µnh  Vi c ch thih Quy ®Þ x l    h chÝnh,thùc hiÖn      theo §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   55  l x l    h ch §i Ò u  23.  Öc  Õu  ¹i,tè  Vi khi n   c¸o  µ    v gi¶iquyÕt  Õu  ¹itè  khi n   c¸o    vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  ©n  µng,thùc hiÖn    v ng h     theo quy  nh  ¹ c¸c   ®Þ t    i ®iÒu        Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  87, 88, 89, 90  l x l    h ch v theo quy  nh   ®Þ cña  Ph¸p  Önh  Õu  ¹itèc¸o. l khi n     §i Ò u 24. Xö   ýviph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m    l    ®è v     th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  ©n  µng:   v ng h Ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ©n     v ng hµng  µ   m dung  óng,bao  t   che cho  êi vi ph¹m,  ng     kh«ng  ö  ¹t,hoÆc   ö  ý x ph   x l  kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,xö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn  lu   ph       quy quy  nh   ®Þ th× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh;n Õu      t ch   ®é viph s   x l   lu   ch  
  10. 10 cã  Õu  è cÊu  µnh  éiph¹m  × bÞ    y t  th t  th   truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;n Õu  ©y    h s  g thiÖth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 25. Bé   ëng    é,  ñ  ëng  ¬    tr c¸c B Th tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  B Th tr c¬ quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý,nh÷ng  ®Þ n c hi l     k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i c¸cNghÞ   nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh.   ®Þ n ®Ò h hi l     h Thèng  c  ©n  µng  µ   íccã  ®è Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    µnh.   h  thih
Đồng bộ tài khoản