Nghị định 18-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
112
lượt xem
4
download

Nghị định 18-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 18-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 18-CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  18­C P  N G µ Y  16­4­1993 C P Q U Y  ® Þ N H   HI TI Õ T  VI Ö C  T HI H µ N H  L U Ë T  ® Ç U  T C N í C N G O µ I  ¹I T  VI Ö T   A M N CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  LuËt ®Ç u    íc ngoµit¹  Öt Nam   µy  th¸ng 12  cø    tn    i Vi   ng 29    n¨m  1987,  LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    iVi   ngµy  th¸ng 6  30    n¨m  1990, LuËt  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  m s® c Lu ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   µy  th¸ng 12  tn    i     ng 23    n¨m  1992 (sau  y  äit¾tlµ  ®© g     LuËt ®Ç u    ícngoµi);   tn   Theo    Þ  ña  é   ëng,Chñ   Ö m   û   ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  Nh n   h     ®Ç u  , t  NGH Þ   NH    ®Þ : CH ¬NG   I NH ÷ NG   IÒ U   ® KHO¶N   CHUN G   §i Ò u      Þ   nh  µy  ô  Ó    Ët ®Çu    ícngoµi,quy  nh  1. ­ Ngh ®Þ n c th ho¸ Lu   tn     ®Þ chitiÕtnh÷ng  ¹t®éng  u    ùctiÕp cña  êinícngoµi,kh«ng     ho   ®Ç ttr     ng       quy  nh   ®Þ nh÷ng  ¹t®éng  u      Õp nh  Ýn  ông  èc  Õ,viÖn  î èc  Õ..  ho   ®Ç tgi¸nti   t d qu t   tr qu t . §i Ò u  ­ Nh÷ng  õ ng÷  ïng  2.    t  d trong NghÞ   nh  µy    ®Þ n ph¶i® îc hiÓu       nh sau: 1. "Vèn    ph¸p  nh  ña  Ý  ®Þ c x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi"lµ vèn    c v ®Ç t n      ban ®Ç u   ña  Ý   c x nghiÖp, ® îc ghi trong  Òu  Ö  Ý       §i l X nghiÖp. C¸c    kho¶n  èn    v vay kh«ng  Ýnh  µo  èn  t v v ph¸p ®Þnh  ña  Ý    c x nghiÖp; 2.  èn  u   "  µ vèn    ùc  Ön  ù  ®Ç u   , bao  å m   èn  "V ®Ç t l   ®Ó th hi d ¸n  t  g v ph¸p  ®Þnh  µ  èn  v v vay.  §i Ò u     èit ng ®iÒu  3. ­§  î   chØnh  ña  Ët ®Ç u    ícngoµilµ: c Lu   tn     1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   éc c¸cthµnh  Çn  Vi   thu     ph kinh tÕ,gå m:    ­Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n ­Hîp      t¸cx∙; ­C¸c    doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt c«ng  ®  l      ty; ­Doanh    nghiÖp   ©n  îcthµnh  Ëp theo LuËt doanh  tnh ®  l      nghiÖp   ©n; tnh 2.Tæ     chøc  kinh tÕ  µ    ©n  ícngoµi®Ç u    ùctiÕp vµo  ÖtNam;   v c¸nh n    ttr     Vi   3.XÝ     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn  
 2. 2 4.  ¬   C quan  µ   íc ký  Õt  µ  ùc  Ön  îp  ng  ©y  ùng  kinh Nh n   k v th hi H ®å x d ­    doanh   ­chuyÓn  giao; 5.  êi ViÖt  Ng   Nam   nh    ë   íc ngoµi ®Ç u    trùc tiÕp  Ò   íc hoÆc   ®Þ c n    t   v n  chung  èn  íi chøc  v v  tæ  kinh tÕ  ÖtNam     îp t¸c®Ç u    íi ícngoµi.   Vi   ®Ó h     tv     n  Trong  c¶    êng  îp,hä  îc hëng  ÷ng  iÒu  Ön  Ën  î theo  ét  haitr h ®  nh ® ki thu l   i m quy  nh   ®Þ riªng.   §i Ò u 4. 1. C¸c  doanh nghiÖp  îc  µnh  Ëp  ® th l theo  Ët  Lu c«ng    Ët  ty, Lu doanh  nghiÖp   nh©n  îc ® øng  t ®  riªng ®Ó   îp    u    víitæ    h t¸c ®Ç t   chøc, c¸  ©n  íc   nh n  ngoµitrong c¸c lÜnh  ùc  ña  Òn       vcn kinh tÕ  èc  ©n, trõnh÷ng  µnh, nghÒ     qu d    ng   kh«ng  îckinhdoanh  ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      2. §èi víinh÷ng  µnh       ng nghÒ   µ   m theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu c«ng    µ ty v LuËt doanh    nghiÖp   ©n,  Öc  µnh  Ëp  t nh vi th l doanh  nghiÖp ph¶i® îc Thñ íng    t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp  ×    îp    íiníc ngoµi còng  ph th khih t¸cv       ph¶i thùc hiÖn      theo  quy  nh  .  ®Þ ®ã §i Ò u 5. 1. C¸c  chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi®Ç u    µo  Öt Nam     tæ     n    tv Vi   ph¶ithùc hiÖn      c¸cthñ tôc® îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy;      ®Þ t i ®Þ n 2. ViÖc    giao  t    ®Ê ®Ó kinh doanh    theo  Ët  u     íc ngoµi ph¶i tu©n  Lu ®Ç t n       thñ c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® 3.Nh÷ng  ù    ã  ©y  ùng    d ¸n c x d c«ng  ×nh ph¶itu©n  ñ ph¸p luËtvÒ   tr     th       qu¶n  lýx©y  ùng  ¬    d c b¶n.Trong  ©y  ùng  Õu  ïng    xd n d quy  ×nh,quy  ¹m  ícngoµi tr   ph n     th× ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  é  ©y  ùng;       ch thu c B X d 4. L Ö   Ý   Ðt  n    Êp  Êy  Ðp    ph x ®¬ xin c Gi ph kinh doanh, GiÊy  Ðp  u   ,     ph ®Ç t  Chøng  Ën  ¨ng  ý  Òu  Ö  Ý  nh ® k §i l x nghiÖp  ph¶itr¶m ét  Çn    ép  n;    l khin ®¬ §èi víiHîp  ng  îp       ®å h t¸ckinh doanh, X Ý       nghiÖp  ªndoanh, Bªn  ép  Ö  li     nl phÝ  c¸cBªn  do    tho¶ thuËn.     §i Ò u 6.    ¬   ­ C quan  µ   íc qu¶n  ý ®Ç u    íc ngoµi cña  Ýnh  ñ  Nh n   l  tn     Ch ph Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ãit¹ Ch ¬ng  LuËt ®Ç u    ícngoµilµ ho x∙h   ngh Vi   n    i V    tn      Uû   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u  . Nh n   h     ®Ç t  §i Ò u  ­C¸c    göicho  û   7.    v¨n b¶n    U ban  µ  ícvÒ   îp t¸cvµ  u      Nh n   h     ®Ç tph¶i lµm b»ng  Õng  Öt Nam   ti Vi   hoÆc  b»ng  Õng  Öt Nam   µ  Õng  íc ngoµi ti Vi   v ti n    th«ng  ông. Hai  d   v¨n b¶n  Õng  Öt Nam   µ  Õng  íc ngoµi ®Ò u   ã    Þ ti Vi   v ti n    c gi¸tr   ngang nhau. 
 3. 3 C H ¬NG   II HîP  NG   îP  ®å H T¸C KINH  DOANH   §i Ò u 8. 1.  îp  ng  îp    H ®å h t¸c kinh  doanh  µ v¨n  l  b¶n  ý  Õt  ÷a    k k gi hai Bªn  hoÆc   nhiÒu Bªn  äit¾t lµc¸c Bªn  îp doanh) ®Ó   ïng nhau  Õn hµnh  ét  (g         h    c  ti   m hoÆc   nhiÒu  ¹t®éng  ho   kinh doanh    Öt Nam     ¬  ë    ë Vi   trªnc s quy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖ m   µ    v ph©n chia kÕt    qu¶ kinh doanh cho  çi  m bªn, m µ     kh«ng  µnh  Ëp  ét  th l m ph¸p  nh©n; C¸c  îp  ng  ¬ng  ¹i vµ  îp  ng  H ®å th m   H ®å kinh  Õ  ã  Ýnh  Êt  tct ch trao ® æi    hµng  ho¸  n   Çn   giao  ®¬ thu nh nguyªn  Öu  Êy  li l s¶n  È m,  ph mua   ÕtbÞ     thi   tr¶ chË m  b»ng s¶n  È m...kh«ng  éc  ¹m    iÒu  ph   thu ph vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh   ®Þ nµy; 2. Thêi h¹n  Çn  Õtcña  îp  ng  îp        c thi   H ®å h t¸ckinh  doanh  c¸c bªn  îp  do    h doanh  tho¶  Ën  ï hîp  íitÝnh  Êt,m ôc    thu ph   v   ch   tiªukinh doanh  µ  îc Uû       v ®   ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Èn  n   h     ®Ç tchu y; 3. Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh    ®å h       ph¶ido  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña      ®¹   c th quy c c¸c Bªn  îp doanh  ý. h  k §i Ò u      ¬n    û   9. ­ § xinU ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Êy  Ðp  Nh n   h     ®Ç tc Gi ph kinhdoanh  c¸cBªn  îp doanh  ý,ph¶ikÌm    do    h  k    theo c¸cv¨n b¶n      sau: 1.Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh;   ®å h       2.C¸c    th«ng    ªnquan  n     tinli   ®Õ c¸cBªn  îp doanh    Òu  Ö  ña  h  nh §i l c c«ng    ty hoÆc    tc¸ch ph¸p lýcña    ©n       c¸nh tham    îp  ng, t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  giaH ®å   h t  c c¸cBªn.   3.Gi¶itr×nh kinh tÕ   ü  Ëtcña  îp  ng.        ­k thu   H ®å   §i Ò u 10. ­  îp  ng  îp        H ®å h t¸ckinh doanh ph¶i cã    éi dung  Ýnh    c¸c n   ch sau: 1. Quèc  Þch, ®Þa   t   chØ,  i Ön cã thÈm  quyÒn  cña c¸c  ®¹  di Bªn hîp  doanh; 2.Néi dung  ¹t®éng     ho   kinhdoanh;   3. Danh  ôc,  è îng,chÊt l ng  ÕtbÞ,  Ët t chñ  Õu;    m sl    î thi   v    y quy c¸ch,sè ­  l îng,chÊt l ng s¶n  È m;  ûlÖ  éitiªuvµ  ¹itiªu; ûlÖ    Òn nícngoµivµ     î   ph t   n     ngo       thu ti     t   tiÒn  Öt Nam.  Vi   Trong  êng  îp  tr h s¶n  Êt  µng  xu h thay  Õ  µng  Ëp  Èu, th h nh kh   cÇn    â ph¬ng  ghir   thøc thanh    to¸n; 4. Ngh Üa  ô  µ  Òn  î cña      v v quy l  i c¸c Bªn  îp doanh, ph¬ng  h    thøc    nh   x¸c ®Þ vµ  ©n   ph chia kÕt    qu¶ kinh doanh, ®iÒu  Ön    ki chuyÓn  îng  nh quyÒn   î vµ  li  nghÜa  ô    v ghitrongHîp  ng;   ®å 5.  êi h¹n  îp  ng,  Th   H ®å tr¸ch nhiÖ m   ña    c c¸c Bªn  îp  h doanh trong  Öc  vi thùc hiÖn  îp  ng, söa  æi  µ  Ê m     îp  ng;   H ®å   ® v ch døt H ®å 6.Gi¶iquyÕt tranhchÊp  ÷a c¸cBªn  îp doanh;        gi     h 
 4. 4 7.HiÖu  ùccña  îp  ng.   l  H ®å §i Ò u 11. 1. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n    Êp  Êy  Ðp    th   3    t  nh ®  xin c Gi ph kinh doanh, Uû       ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    Nh n   h t¸cv ®Ç t th«ng  b¸o  Õt  nh  ña  quy ®Þ c m × nh cho    c¸cBªn  îp doanh; h  2. Trong  êng  îp Uû     tr h   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    cÇu  Nh n   h     ®Ç tyªu  Bªn  îp h  doanh  cung  Êp  µiliÖu bæ   c t    sung hoÆc   öa  æi  ét  è  iÒu  s® m s® kho¶n  trong  Hîp  ng,  ×  ®å th ph¶i göi yªu  Çu     c cho c¸c Bªn  îp  h doanh  trong  êih¹n  ét  th   m th¸ngkÓ   õngµy  Ën  îc®¬n    Êp  Êy  Ðp    t  nh ®   xinc Gi ph kinhdoanh;   Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcyªu  Çu  ña  û   45  k t  nh ®   c c U ban  µ   ícvÒ   îp Nh n   h   t¸cvµ  u  , n Õu      ®Ç t  c¸c Bªn  îp doanh  h  kh«ng    êib»ng    tr¶l   v¨n b¶n  ×  n    th ®¬ xin cÊp  Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh    kh«ng  cßn    Þ.Trong  êng  îp néidung    êi gi¸tr   tr h   tr¶l   kh«ng  ¸p  ® øng    Çu  ña  û   yªu c c U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    × thêigian Nh n   h     ®Ç tth       ®ã   kh«ng  Ýnh  µo  êigian xÐt duyÖt ghitrong®iÓ m   §iÒu  µy; t v th           1  n 3. Trong  êng  îp ®¬n    Êp  Êy  Ðp    tr h  xinc Gi ph kinh doanh  îcchuÈn    û     ®  y,U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Nh n   h     ®Ç tc cho    c¸c Bªn  îp doanh  Êy  Ðp  h  Gi ph kinh  doanh. GiÊy  Ðp    ph kinh doanh  îc sao  öi cho    ¬    ®  g  c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cã  ªnquan. li   §i Ò u 12.    îp  ng  îp      ­ H ®å h t¸ckinh doanh chØ  ã  Öu  ùc sau    û   c hi l   khiU ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    Êp  Êy  Ðp  Nh n   h t¸cv ®Ç t c Gi ph kinh doanh. Trong  êih¹n      th   30  µy  Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  ng k t   ®  Gi ph kinh doanh, c¸c Bªn  îp doanh       h  ph¶i   ®¨ng b¸o Trung  ng  ¬ hoÆc   b¸o  a   ¬ng  íic¸c néidung  ñ  Õu  îc quy  ®Þ ph v      ch y ®  ®Þnh  trongGiÊy  Ðp    ph kinhdoanh,gå m:     ­Tªn,®Þa      chØ  µ  idiÖn    v ®¹   c¸cBªn  îp doanh; h  ­Néi dung  ¹t®éng  îp doanh;    ho   h  ­ Ng êi®¹idiÖn       cho    c¸cBªn  îp doanh  ícToµ    ¬  h  tr   ¸n,c quan  µ   ícViÖt Nh n     Nam; ­  êi h¹n  îp  ng  îp    Th   H ®å h t¸ckinh doanh  µ  µy  Êp  Êy  Ðp  v ng c Gi ph kinh  doanh. §i Ò u      çi  hîp doanh  ã  Òn  13. ­M Bªn    c quy chuyÓn  îng vèn  ña  ×nh, nh   cm   nhng ph¶iu      tiªncho    c¸cBªn  îp doanh    h  kia.Trong  êng  îp c¸cBªn  îp doanh  tr h   h  kh«ng tho¶  Ën  îc c¸c ®iÒu  Ön  thu ®     ki chuyÓn  îng,Bªn  nh   chuyÓn  îng  ã  nh c quyÒn chuyÓn  îng  nh cho Bªn thø    Òu  Ön  ba. §i ki chuyÓn  îng  nh cho Bªn    thø ba kh«ng  îcthuËn  îh¬n  víi iÒu  Ön  ∙  Æt    ®  l  i so    ® ki ® ® ra cho    c¸cBªn  îp doanh  h  kia; Bªn  îcchuyÓn  îng ph¶igöicho  û   ®  nh      U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t Hîp  ng  ®å chuyÓn  îng  µ  nh v c¸c  µi liÖu  Ò    c¸ch  t  vt ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µi l  h t  chÝnh,®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  ×nh;    c th quy c m Trong  êng  îp    Þ chuyÓn  îng  tr h gi¸tr   nh cao  ¬n    Þ ban  u   ×    h gi¸tr   ®Ç th Bªn chuyÓn  îng ph¶inép  Õ  nh     thu theo ph¸p luËtViÖtNam;       
 5. 5 ViÖc chuyÓn  îng  nh ph¶i® îc sù  Êt  Ý cña        nh tr   c¸c Bªn  îp  h doanh    µ  kia v cã  Öu  ùcsau    îcUû   hi l   khi®   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Èn    Nh n   h     ®Ç tchu y. §i Ò u      14. ­ Trong  êng  îp    hîp  tr h c¸c Bªn  doanh  tho¶  Ën  Ðo  µithêi thu k d     gian Hîp  ng  × Ýt  Êt 6    ®å th   nh   th¸ngtr ckhih Õt  ¹n  îp  ng, ph¶igöi®¬n      í    h H ®å      xin kÐo  µi thêih¹n  îp  ng  n   û   d    H ®å ®Õ U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u  . Trong  Nh n   h t¸cv ®Ç t  thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®¬n,  û     15  k t  nh ®  U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Nh n   h t¸cv ®Ç u    tth«ng    b¸o cho    c¸cBªn  îp doanh  ÕtquyÕt ®Þnh  ña  ×nh. h  bi     cm §i Ò u 15. 1. Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  ã  Ó  îckÕt  óc tr cthêih¹n  Õu  ã    ®å h     c th ®   th   í     n c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki quy  nh  ®Þ trong Hîp  ng;   ®å 2. Sau    îp  ng  Õt  ¹n,c¸c ®iÒu    khiH ®å h h     kho¶n  Ò     Õt  v gi¶iquy tranh chÊp,     vÒ   Õu  ¹iquy  nh  khi n   ®Þ trong Hîp  ng  Õp  ôc cã    Þ trong thêihiÖu  è   ®å ti t   gi¸tr      t  tông  ph¸p  Ët quy  nh,  do  lu   ®Þ hoÆc   êihiÖu  th   cho c¸c Bªn  îp  h doanh  tho¶  thuËn trongtr ng  îp ph¸p luËtcha   ê h      quy  nh; ®Þ 3. Trong  êng  îp      tr h c¸c Bªn  îp  h doanh  ã  µnh  ng    ¹m  ch ®é vi ph ph¸p  Ët lu   trong kinh doanh, hoÆc         kh«ng  ï hîp  íinéi dung  ph   v     quy  nh  ¹  Êy  Ðp   ®Þ tiGi ph kinh doanh,Uû       ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    ã  Òn    åiGiÊy  Ðp  Nh n   h     ®Ç tc quy thu h   ph kinhdoanh  ícthêih¹n.   tr     §i Ò u  16. C¸c   ­  Bªn  îp  h doanh ph¶i b¸o    c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  îp th hi h   ®ång theo quy  nh  ña  û     ®Þ c U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u  . Nh n   h     ®Ç t §i Ò u      çi  hîp doanh  17. ­M Bªn    ph¶i: 1.  ép      N ®ñ c¸c thø  Õ   thu ph¶i nép: Bªn  íc ngoµi thùc  Ön      n    hi nghÜa  ô  v thuÕ  theo  Ët  u    níc ngoµi;Bªn  Öt  Lu ®Ç t     Vi Nam   ùc  Ön  th hi nghÜa  ô  Õ  v thu theo c¸cLuËt thuÕ    ông  i víi      ¸p d ®è     doanh  nghiÖp trongníc;   2. ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   äi  ¹t®éng  ña  × nh  íc ph¸p  ËtCéng    v m ho   cm tr   lu   hoµ    éihoÆc   ñ  Üa  ÖtNam. x∙h   ch ngh Vi   §i Ò u 18. 1. C¸c    Bªn  îp  h doanh  ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi thanh  ýHîp  ng  l  ®å theo    quy ®Þnh     ghi trong  îp  ng  îp    H ®å h t¸ckinh  doanh. Thêi gian      thanh  ý Hîp  ng  l  ®å kh«ng qu¸  th¸ng kÓ   õ khikÕt  óc  êih¹n  îp  ng  6    t    th th   H ®å hoÆc   Ó   õ khicã  k t    quyÕt  nh  Ê m     îp  ng. Trong  êng  îp  Çn  Õt, êih¹n  µy  ã  ®Þ ch døt H ®å   tr hc thi     th nc thÓ  Ðo  µih¬n  ng  k d  nh kh«ng    ét  qu¸ m n¨m; 2.M äi    Ý  Ò     chiph v thanh  ýHîp  ng  c¸cBªn  îp doanh  Þu  µ  îc­ l  ®å do    h  ch v ®   u    tiªnthanh    víi     ô  to¸nso    tr¸v kh¸c; c¸c i 3.C¸c    ô    tr¸v kh¸c® îcthanh    i    to¸ntheo thø  ùu      t   tiªnsau: ­ L¬ng  µ    Ý    v chiph b¶o  Ó m     ng  µ     hi lao ®é m c¸cBªn  îp doanh  h  cßn  îngêi n    lao®éng;  
 6. 6 ­C¸c    kho¶n  Õ  µ  ã  Ýnh  ÊtthuÕ  thu v c t ch   ph¶inép    cho  µ   ícViÖtNam; Nh n     ­C¸c    kho¶n  vay  Ó  l∙ ) (k c¶  i ; ­C¸c    ô    tr¸v kh¸c. i CH ¬NG   I II XÝ   NGHI Ö P   LIªN  DOANH   §i Ò u 19. 1. XÝ     nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  ¹ ViÖt Nam     ¬  ë  îp  ng  li   ®  l ti     trªnc s H ®å Liªn doanh  ý  ÷a    k gi Bªn  hoÆc     c¸c Bªn  Öt  Vi Nam   íiBªn  v  hoÆc     c¸c Bªn  íc n  ngoµi,hoÆc   ÷a  Ý     gi X nghiÖp  ªndoanh  íiBªn  li   v  hoÆc     c¸c Bªn  íc ngoµi (d i n    í  ®©y  äilµc¸cBªn  ªndoanh)nh»m   ¹t®éng  g      li     ho   kinhdoanh  ¹ ViÖtNam;   t i   Trong  êng  îp  Æc   Öt,X Ý   tr h® bi   nghiÖp  ªndoanh  ã  Ó  îc thµnh  Ëp li   c th ®   l  trªnc¬  ë  Öp  nh  ÷a Ch Ýnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam     s Hi ®Þ gi   ph C ho x∙h   ngh Vi   víi Ýnh  ñ  ícngoµi;  Ch ph n   2.  Ý   X nghiÖp  ªndoanh  îc thµnh  Ëp  li   ®  l theo  ×nh  h thøc C«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n  µ  µ ph¸p  ©n  Öt  h h v l  nh Vi Nam;  çi  m Bªn  ªndoanh  Þu  li   ch tr¸ch   nhiÖ m   i víiBªn    íiX Ý   ®è     kia,v   nghiÖp  ªndoanh  µ  li   v Bªn thø  trong ph¹m    ba    vi phÇn  ãp  èn  ña  × nh  µo  èn  gvcm v v ph¸p ®Þnh;   3. XÝ     nghiÖp  ªndoanh  ¹t®éng  li   ho   theo  nguyªn  ¾c  ù chñ  µichÝnh, t t  t    trªn c¬  ë  îp  ng  ªndoanh, §iÒu  Ö  Ý     s H ®å li     l X nghiÖp  ªndoanh, phï hîp  íi li      v  GiÊy  Ðp  u    µ  ph ®Ç tv ph¸p luËtCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;    ho x∙h   ngh Vi   4. XÝ     nghiÖp  ªndoanh  îc thµnh  Ëp  li   ®  l sau    û   khiU ban  µ   íc vÒ   îp Nh n   h   t¸c vµ  u    cÊp  Êy  Ðp   u    vµ    ®Ç t Gi ph ®Ç t chøng  Ën  ¨ng  ý  Òu  Ö  Ý   nh ® k §i lX nghiÖp.  §i Ò u     ¬n    û   20. ­§ xinU ban  µ  ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Êy  Ðp  Nh n   h     ®Ç tc gi ph cho  u    c¸cBªn  ªndoanh  ý,ph¶ikÌm      ®Ç tdo    li   k    c¸cv¨n b¶n sau: 1.Hîp  ng  ªndoanh;   ®å li   2.§iÒu  Ö  Ý     l X nghiÖp  ªndoanh; li   3. Th«ng    ªnquan  n      tinli   ®Õ t c¸ch ph¸p  ©n,  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    nh t h t  c c¸cBªn  ªndoanh;   li   4.Gi¶itr×nh kinh tÕ   ü  Ët.        ­k thu §i Ò u      îp  ng  ªndoanh    ã  ÷ng  éidung  Ýnh  21. ­H ®å li   ph¶ic nh n  ch sau: 1. Quèc tÞch, ®Þa  chØ, ®¹i Ön cã thÈm  quyÒn  cña c¸c Bªn li      di ªn doanh; 2.Tªn,®Þa      chØ,  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  Ý     c X nghiÖp  ªndoanh; li   3. Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh, tû lÖ,ph¬ng  ®Þ      thøc vµ  Õn ®é   ãp  èn  µ    ti   g v v tiÕn ®é   ©y  ùng  Ý   xd x nghiÖp;®iÒu  Ön  µ  ñ tôcchuyÓn  îng vèn;   ki v th     nh   4. Danh  ôc  ÕtbÞ,  Ët t chñ  Õu    ×nh  µnh  Ý     m thi   v    y ®Ó h th X nghiÖp; s¶n    phÈ m   µ  Þ  êng    ô;tû lÖ    Òn nícngoµivµ  Òn ViÖt Nam.  v th tr tiªuth     thu ti       ti     Trong 
 7. 7 tr ng  îp  ê h s¶n  Êt hµng  xu   thay  Õ  µng  Ëp  Èu, cÇn    â  ¬ng  th h nh kh   ghi r ph thøc  thanh to¸n; 5.Thêih¹n  ¹t®éng, kÕt  óc vµ    Ó  Ý       ho     th   gi¶ith X nghiÖp  ªndoanh; li   6. Gi¶iquyÕt      tranh chÊp  ÷a      gi c¸c Bªn  ªndoanh; Träng  µivµ  Ët    li     t   Lu ¸p dông  trong tr ng  îp tranh chÊp;  ê h     7.Tr¸chnhiÖ m  ña        c c¸cBªn  trong viÖc  ùc hiÖn  îp  ng  ªndoanh;   th   H ®å li   8.HiÖu  ùccña  îp  ng  ªndoanh.   l  H ®å li   §i Ò u      Òu  Ö  ña  Ý   22. ­ §i l c X nghiÖp  ªndoanh    ã  éidung  Ýnh  li   ph¶ic n   ch sau: 1. Quèc tÞch, ®Þa  chØ, ®¹i Ön cã thÈm  quyÒn  cña c¸c Bªn li      di ªn doanh; 2.Tªn,®Þa      chØ,  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  Ý     c X nghiÖp  ªndoanh; li   3. Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh;  û lÖ  èn  ®Þ t   v ph¸p  nh  µ  Õn ®é   ãp  èn  ®Þ v ti   g v ph¸p ®Þnh;   4.  è  îng, thµnh  Çn,  Öm   ô, quyÒn   ¹n  µ  Öm   ú  ña  éi Sl  ph nhi v  h v nhi kc H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng  gi¸m  c  ña  Ý   ®è c X nghiÖp  li   ªndoanh; 5. Ng êi ®¹idiÖn       cho  Ý   X nghiÖp  ªndoanh  íc Toµ      li   tr   ¸n,Tæ chøc  äng  Tr tµivµ  ¬    c quan  µ   ícViÖtNam; Nh n     6. C¸c    nguyªn t¾c  Ò   µichÝnh,chÕ     Õ     µ  èng      v t    ®é k to¸nv th kª;b¶o  Ó m   hi tµis¶n  Ý     X nghiÖp  ªndoanh; li   7.Tû  Ö  ©n    l ph chial∙vµ  çcho        l  i c¸cBªn  ªndoanh; li   8.Thêih¹n  ¹t®éng, kÕt  óc vµ    Ó  Ý       ho     th   gi¶ith X nghiÖp; 9.Quan  Ö     ng    h lao®é trong XÝ     nghiÖp  ªndoanh; li   10.  Õ   ¹ch  o   ¹o c¸n  é   K ho ®µ t   b qu¶n  ý,kü  Ët,nghiÖp  ô  µ  l   thu   v v c«ng  nh©n; 11.Thñ  ôcsöa  æi  Òu  Ö  Ý     t  ® §i l X nghiÖp  ªndoanh. li   §i Ò u 23. 1. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n    Êp  Êy  Ðp    th   3    t  nh ®  xin c Gi ph ®Ç u  ,Uû   t  ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç tth«ng  quyÕt  nh  ña  × nh   b¸o  ®Þ cm cho    c¸cBªn  ªndoanh; li   2. Trong  êng  îp Uû     tr h   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    cÇu      Nh n   h     ®Ç tyªu  c¸c Bªn li   ªndoanh  cung  Êp  µiliÖu bæ   c t    sung, hoÆc     yªu  Çu  öa  æi  ét  è  iÒu  c s® m s® kho¶n  trong Hîp  ng, §iÒu  Ö,gi¶itr×nh kinh tÕ    ü  Ëtth×    ®å   l        ­ k thu   ph¶igöiyªu     cÇu  cho    c¸c Bªn  ªndoanh  li   trong thêih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n      1    t  nh ®  xincÊp  Êy  Ðp  u  ;   Gi ph ®Ç t Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcyªu  Çu  ña  û   45  k t  nh ®   c c U ban  µ   ícvÒ   îp Nh n   h   t¸cvµ  u  , n Õu      ®Ç t  c¸c bªn  ªndoanh  li   kh«ng    êib»ng  b¶n  ×  n    tr¶l   v¨n  th ®¬ xin ®Ç u    tkh«ng cßn    Þ.Trong  êng  îp néidung    êikh«ng  ¸p  gi¸tr   tr h    tr¶l   ® øng    yªu
 8. 8 cÇu  ña  û   c U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    × thêigian ®ã   Nh n   h     ®Ç tth       kh«ng  îctÝnh  ®  vµo  êih¹n xÐt duyÖt ghitrong ®iÓ m   §iÒu  µy; th            1  n 3. Trong  êng  îp  n    Êp  Êy  Ðp  u    îc chuÈn    û       tr h ®¬ xin c Gi ph ®Ç t ®   y, U ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  n   h     ®Ç tc cho    c¸c bªn  ªndoanh  Êy  Ðp  u    µ  li   Gi ph ®Ç tv chøng  Ën  ¨ng  ý  Òu  Ö  Ý   nh ® k §i l X nghiÖp. GiÊy  Ðp  u     îc sao  öi cho    ph ®Ç t ®   g  c¸cc¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan. l  n   li   §i Ò u 24.    îp  ng  ªndoanh  ã  Öu  ùcvµ  Ý   ­ H ®å li   c hi l   X nghiÖp  ªndoanh  li   cã   tc¸ch ph¸p  ©n  Ó   õ khiUû     nh k t     ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Êy  Nh n   h     ®Ç t c Gi phÐp  u    µ  ®Ç tv chøng  Ën  ¨ng  ý  Òu  Ö  Ý   nh ® k §i l X nghiÖp  ªndoanh. li   Trong  êi h¹n  ngµy  Ó   õ  µy  îc cÊp  Êy  Ðp   u   , XÝ   th   30  k t ng ®  Gi ph ®Ç t   nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶i®¨ng    b¸o Trung  ng  ¬ hoÆc  b¸o  a   ¬ng  íic¸c néi ®Þ ph v      dung  îcquy  nh  ®  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  ,gå m:   ph ®Ç t  1.Tªn,®Þa      chØ  µ  idiÖn    v ®¹   c¸cBªn  ªndoanh; li   2.Tªn,®Þa      chØ  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña  Ý     c X nghiÖp  ªndoanh; li   3. Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh, tû lÖ  ãp  èn  ®Þ     g v ph¸p  nh  ña    ®Þ c c¸c Bªn  ªn li   doanh; 4.Ng êi®¹idiÖn       cho  Ý   X nghiÖp  ªndoanh  ícToµ    ¬  li   tr   ¸n,c quan  äng  µi Tr t  vµ  ¬  c quan  µ   ícViÖtNam; Nh n     5. Ngµy  Êp  Êy  Ðp  u    µ  êih¹n  ¹t®éng  ña  Ý     c Gi ph ®Ç tv th   ho   c X nghiÖp  ªn li   doanh.   §i Ò u 25. Trong  êng  îp  Bªn  ªndoanh   ­  tr h c¸c  li   tho¶  Ën  öa  æi  thu s ® nh÷ng  iÒu  ® kho¶n  ña  îp  ng  ªndoanh  µ  Òu  Ö  Ý   c H ®å li   v §i l X nghiÖp  ªndoanh  li   th×  ÷ng  öa  æi  µy  nh s® n chØ  ã    Þ khi® îcUû   c gi¸tr       ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  Nh n   h     ®Ç u    Èn    tchu y. §i Ò u 26.    ­ C¸c Bªn  ªndoanh  ãp  èn  li   g v ph¸p  nh  ®Þ theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu    Òu  LuËt ®Ç u    ícngoµi; 7,§i 8    tn   Bªn  Öt Nam   Vi   huy  ng  èn  ù cã  µ  ån  èn  ña    ®é v t   v ngu v c c¸c doanh  nghiÖp  vµ    ©n  c¸ nh trong níc ®Ó      b¶o  ¶m   ÷ m ét  û lÖ  îp lýtrong vèn  ® gi   t  h       ph¸p  nh   ®Þ cña  Ý   X nghiÖp  ªndoanh. li   Trong  êng  îp  Çn  Õt,Bªn  Öt  tr hc thi   Vi Nam   ã  Ó   ãp  èn  c th g v b»ng    c¸c nguån  µinguyªn,gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ∙  îcc¸c t      sd ®Ê   n  bi ® ®     c¬  quan  µ   ícViÖtNam     Èm  Òn  Nh n     ®ñ th quy cho  Ðp  ö  ông  îp ph¸p; ph s d h  XÝ  nghiÖp  ªndoanh  îcquyÒn  Õt  nh  ¬ng  li   ®  quy ®Þ ph thøc  ãp  èn  µo  gvv vèn ph¸p  nh  ña  Ý   ®Þ c X nghiÖp  ªndoanh  íi,trõviÖc  Ých vèn  li   m   tr   ph¸p  nh   ®Þ cña  × nh; m ViÖc    nh    Þ phÇn  ãp  èn  ña  çi  x¸c ®Þ gi¸tr   g v c m Bªn  c¸c Bªn  do    tho¶  Ën  thu trªnc¬  ë    thÞ  êng  èc  Õ  µo  êi®iÓ m   ãp  èn;   s gi¸c¶  tr qu t v th   gv Uû  ban  µ   íc vÒ   îp t¸cvµ  u    ã  Òn  Nh n   h     ®Ç t c quy xem   Ðt vµ  cÇu  Ý   x   yªu  X nghiÖp,c¸c Bªn  ªndoanh    nh  ¹ gi¸trÞ c¸c kho¶n  èn  u  .Trong  ­    li   x¸c ®Þ l        i v ®Ç t  tr êng  îp cÇn  Õt, û   h  thi   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    ã  Òn  U Nh n   h     ®Ç tc quy chØ  nh   ®Þ
 9. 9 m ét  chøc  tæ  chuyªn m«n     ùc hiÖn  ®Ó th   yªu  Çu  µy. N Õ u     Ön    ãt c n  ph¸thi sais   do  çicña  Ý   l  X nghiÖp  hoÆc  Bªn  ªndoanh  ×    Ý   li   th chiph cho  Öc  ùc  Ön  vi th hi nµy  X Ý   do  nghiÖp  hoÆc  Bªn  ªndoanh  Þu. li   ch §i Ò u  27.    èn  ­V ph¸p  nh  t  Êt ph¶ib»ng  ®Þ Ý nh     30%   èn  u    ña  Ý   v ®Ç tc X nghiÖp  ªndoanh.Trong  êng  îp ® Æc   Öt,tûlÖ  µy  ã  Ó  Êp  ¬n  li     tr h  bi     n c th th h 30%   nhng ph¶i® îcUû       ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Ën; Nh n   h     ®Ç tch thu Tû   Ö  ãp  èn  ña  l g v c Bªn  íc ngoµihoÆc   ña    n    c c¸c Bªn  íc ngoµidùa    n    trªn c¬  ë  s tho¶ thuËn  ÷a c¸cBªn,nhng    gi       kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h 30%   èn  v ph¸p ®Þnh     cña  Ý   X nghiÖp  ªndoanh; li   §èivíi ÷ng  ¬  ë     nh c s kinh tÕ    quan  äng do  û   tr   U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  Nh n   h     ®Ç u      nh,    ý  Õt  îp ®ång  ªndoanh, c¸c Bªn  ªndoanh  îctho¶ tx¸c ®Þ khik k h   li      li   ®    thuËn  Ò   êi®iÓ m,  û lÖ  v th   t   t¨ng vèn  ãp  ña    g c Bªn  Öt Nam   Vi   trong  èn  v ph¸p  ®Þnh  ña  Ý   c X nghiÖp. §i Ò u      èn  28. ­ V ph¸p  nh  ã  Ó  îcgãp  änm ét  Çn    µnh  Ëp  ®Þ c th ®   tr   l khith l XÝ  nghiÖp  ªndoanh,hoÆc   õng  Çn  li     t ph trong m ét  êigian hîp lýdo        th         c¸c Bªn tho¶ thuËn;   Ph¬ng thøc vµ  Õn ®é   ãp  èn    ti   g v ph¸p ®Þnh    ph¶i® îcquy  nh     ®Þ trong Hîp    ®ång  ªndoanh  ïhîp víi   ×nh kinhtÕ   ü  Ët; li   ph       tr   gi¶i   ­k thu Uû  ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    ã  Òn    åiGiÊy  Ðp  u    Nh n   h     ®Ç tc quy thu h   ph ®Ç t trong  êng  îp  tr h c¸c  Bªn  ªndoanh  li   kh«ng b¶o  ¶m   Õn    ãp  èn  ® ti ®é g v ph¸p  ®Þnh  ∙  ® cam   Õt  µ   k m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng. c l   ch ® §i Ò u      29. ­Trong    ×nh ho¹t®éng, XÝ   qu¸ tr       nghiÖp  ªndoanh  li   kh«ng  ­ ® îcgi¶m  èn    v ph¸p  nh.  Öc    èn  u  ,vèn  ®Þ Vi t¨ngv ®Ç t  ph¸p  nh,  ®Þ thay ® æi  û lÖ    t  vèn ph¸p  nh  Héi ®ång  ®Þ do    qu¶n  Þ XÝ   tr   nghiÖp  ªndoanh  Õt  nh  µ  li   quy ®Þ v ph¶i® îcUû       ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Èn  Nh n   h     ®Ç tchu y. §i Ò u 30.    çi  liªndoanh  ã  Òn  ­ M Bªn    c quy chuyÓn  îng vèn  ña  × nh   nh   cm trongX Ý     nghiÖp  ªndoanh,nhng  li     ph¶iu      tiªncho    c¸cBªn  ªndoanh    li   kia.Trong  tr ng  îp c¸c Bªn  ªndoanh  ê h    li   kh«ng  tho¶  Ën  îc®iÒu  Ön  thu ®   ki chuyÓn  îng, nh   Bªn chuyÓn  nhîng cã  quyÒn  chuyÓn  nhîng cho Bªn thø ba. §iÒu kiÖn  chuyÓn  îng  nh cho  Bªn thø  kh«ng  îc thuËn  î h¬n  víi®iÒu  Ön  ∙  ba  ®  l  i so    ki ® ® Æt    ra cho    c¸cBªn  ªndoanh  li   kia; Bªn  îcchuyÓn  îng ph¶igöicho  û   ®  nh      U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t Hîp  ng  ®å chuyÓn  îng  µ  nh v c¸c  µi liÖu  Ò    c¸ch  t  vt ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µi l  h t  chÝnh,®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  ×nh;    c th quy c m Trong  êng  îp    Þ chuyÓn  îng  tr h gi¸tr   nh cao  ¬n    Þ ban  u   ×    h gi¸tr   ®Ç th Bªn chuyÓn  îng ph¶inép  Õ  nh     thu theo ph¸p luËtViÖtNam;        ViÖc chuyÓn  îng  nh ph¶i ® îc sù  Êt  Ý  ña  éi  ng      nh tr c H ®å qu¶n  Þ  Ý   tr X nghiÖp  ªndoanh  µ  ã  Öu  ùc sau    îc Uû   li   v c hi l   khi®   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Nh n   h t¸cv ®Ç u    Èn    tchu y. §i Ò u 31.
 10. 10 1. C¬     quan    o  l∙nh ®¹ cao  Êt  ña  Ý   nh c X nghiÖp  ªndoanh  µ Héi  ng  li   l  ®å qu¶n  ÞXÝ   tr   nghiÖp  ªndoanh; li   2. Sè  îng thµnh    ña  éi ®ång   l  viªnc H   qu¶n  Þ,tû lÖ  ©n    µnh    tr     ph bæ th viªn cho    c¸c Bªn  ªndoanh, viÖc  li     chØ  nh    µnh  ®Þ c¸c th viªn,viÖc  ö  ñ   Þch  éi   c Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng   gi¸m  c  îc thùc  Ön  ®è ®   hi theo  Òu  LuËt ®Ç u    ícngoµi.Chñ   Þch  éi ®ång  §i 12    tn     t H  qu¶n  Þ cã  Ó  tr   th kiªm  nhiÖ m Tæng  Gi¸m  c  Ý   ®è X nghiÖp  ªndoanh; li   3. NhiÖ m   ú  éi ®ång    kH  qu¶n  Þ do    tr   c¸c Bªn  ªndoanh  li   tho¶ thuËn,nhng      kh«ng  îcqu¸ n¨m  ®   n¨m; 4. §èivíiX Ý         nghiÖp  ªndoanh  íi(XÝ  li   m  nghiÖp  ªndoanh  ∙  îc thµnh  li   ®®  lËp hay  Õn hµnh  ªndoanh  íi ti   li   v Bªn hoÆc     c¸c Bªn  ícngoµi); n   trong tr ng  îp  ê h   li   ªndoanh    hai Bªn  Ý  (X nghiÖp  ªndoanh  µ  li   v Bªn  íc ngoµi),m çi  n    Bªn  ã  t  cÝ nhÊt haithµnh       viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þ;trong tr ng  îp li   tr     ê h   ªndoanh  Òu nhi Bªn  Ý   (X nghiÖp  ªn doanh  µ  Òu  li   v nhi Bªn  íc ngoµi),Bªn  Ý   n    X nghiÖp  ªn li   doanh  ã  t  Êt haithµnh    c Ý nh     viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þ. tr   §i Ò u 32. 1. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ häp  çi  tr   m n¨m  t  Êt  ét  Çn.C¸c  éc  äp  ña  Ý nh m l   cu h c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ do  ñ   Þch  éi  ng  tr   Ch t H ®å qu¶n  Þ tr Öu tËp  tr   i   hoÆc   2/3 do    thµnh viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr yªu  Çu.  c Tæng  Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã   Ph Tæng   Gi¸m  c  ã  Òn  Õn  Þ   ñ   Þch  éi ®ång  ®è c quy ki ngh Ch t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  éc  tr   i   cu häp  éi ®ång  H  qu¶n  Þ; tr 2. C¸c  éc  äp  ña  éi  ng    cu h c H ®å qu¶n  Þ ph¶icã  t  Êt 2/3  µnh    tr     Ý nh   th viªn Héi ®ång    qu¶n  Þ ®¹idiÖn  ña    tr     c c¸c Bªn  ªndoanh  li   tham    gia.C¸c  µnh    th viªn cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ cã  Ó  û  Òn  tr   th u quy b»ng    v¨n b¶n  îp ph¸p  h  cho  êi®¹i ng     diÖn  tham  gia  éc  äp  µ  Óu  cu h v bi quyÕt  thay  Ò   v c¸c  éi dung  ∙  îc uû  n  ®®  quyÒn. §i Ò u 33. 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ cã  Èm   Òn  Õt  nh  ÷ng  Ên    ña  tr   th quy quy ®Þ nh v ®Ò c XÝ   nghiÖp  ªndoanh.Nh÷ng  Ên    li     v ®Ò quan  äng sau  y  tr   ®© ph¶i® îcc¸cthµnh      viªnHéi ®ång     qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo nguyªn t¾c  Êt trÝ:     nh   ­ Ph¬ng      ¸n s¶n  Êtkinh doanh  µih¹n  µ  µng  xu     d  vh n¨m  ña  Ý   c X nghiÖp  ªn li   doanh;ng©n    s¸ch,vay  î;   n ­Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  Ý   §i l X nghiÖp  ªndoanh; li   ­    Öm,  Ôn  Öm   ñ   Þch  éi  ng  Bæ nhi mi nhi Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  ®èc, Phã    Tæng Gi¸m  c  nhÊt vµ  Õ     ëng; ®è thø    K to¸ntr 2.Nh÷ng  Õt ®Þnh    quy   kh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞchØ  ã    Þkhi® îc tr   c gi¸tr       2/3 sè  µnh    ña  éi ®ång    th viªnc H   qu¶n  Þcã  Æt   Êp  Ën; tr   m ch thu 3.§èivíi ÷ng  Ên    t¹ ®iÓ m   cña  Òu  µy  Õu       nh v ®Ò nªu    i 1  §i n n kh«ng  t® îc ®¹     nguyªn t¾c  Êt trÝtrong c¸cthµnh    éi ®ång    nh        viªnH   qu¶n  Þm µ   ©y    tr   g ra ¶nh  ­ h ëng  kh«ng  î®èi víi ¹t®éng  ña  Ý   l        i ho c X nghiÖp  × Héi ®ång  th     qu¶n  Þ cã  Ó  tr   th lùachän  ét    m trongc¸cph¬ng     thøc sau:  
 11. 11 ­ §a  Ên        Õt  ¹  ét  éi ®ång  µ    v ®Ò ra gi¶iquy t i m H  ho gi¶i  éi ®ång  µ    .  H ho gi¶i ® îc thµnh  Ëp    l theo  nguyªn  ¾c  t tho¶  Ën  ÷a    thu gi c¸c Bªn  ªndoanh, gå m     li     c¸c thµnh    idiÖn  viªn®¹   cho  çi  m Bªn  íisè îng  v   l ngang  nhau  µ  idiÖn  û     v ®¹   U ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    n   h     ®Ç ttham    íi   giav   c¸ch lµChñ  Þch  éi ®ång  µ  t    t H  ho gi¶i .   Quy Õt  nh  ña  éi ®ång  µ    îcth«ng  ®Þ c H  ho gi¶i®   qua theo  nguyªn t¾c  a  è  µ    ® sv lµquyÕt ®Þnh  èicïng,ph¶i® îcc¸cBªn  ªndoanh  Êp  µnh;     cu         li   ch h ­ §Ò   Þ  û     ngh U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    µm  äng tµihoµ  Nh n   h t¸cv ®Ç t l tr     gi¶i;   trong tr ng  îp nµy,quyÕt  nh  ña  û    ê h     ®Þ c U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    µ Nh n   h     ®Ç tl   cuèicïng;   ­Gi¶ithÓ  Ý      X nghiÖp  ªndoanh. li   §i Ò u     34. ­Tæng  Gi¸m  c  µ    ã  ®è v c¸cPh Tæng  Gi¸m  c  Ý   ®è X nghiÖp  ªn li   doanh qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng  Öc  µng  µy  ña  Ý   vi h ng c X nghiÖp  ªndoanh. li     Trong  êng  îp  Ý   tr h X nghiÖp  ªndoanh  ã  Òu  ã   li   c nhi Ph Tæng   Gi¸m  c,  éi ®è H   ®ång  qu¶n  Þ chØ   nh   ét  ã   tr   ®Þ m Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt.Tæng   nh   Gi¸m  ®èc hoÆc   ã  Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt ph¶ilµngêicña  ®è thø         Bªn  ÖtNam   µ  µ Vi   v l  c«ng  ©n  Öt Nam     ót¹ ViÖt Nam.  d Vi   c tr   i     Trong  êng  îp X Ý   tr h   nghiÖp  ªndoanh  li   cã  ét  ã  m Ph Tæng   Gi¸m  c  ×  ã  ®è th Ph Tæng   Gi¸m  c  ã  ®è c chøc  n¨ng    ã  nh Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt; ®è thø  Héi  ng  ®å qu¶n  Þ ph©n  nh  tr   ®Þ tr¸ch nhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ÷a    v quy h gi Tæng   Gi¸m  c  µ  ã  ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt.Tæng   nh   Gi¸m  c  µ  ã   ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt  Þu  nh ch tr¸chnhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vÒ   ¹t®éng  tr   ho   cña  Ý   X nghiÖp  ªndoanh. Trong  êng  îp  ã    Õn  li     tr h c ý ki kh¸c nhau  ÷a    gi Tæng   Gi¸m  c  µ  ã   ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt  nh trong ®iÒu  µnh    h c«ng  Öc  × vi th   ph¶i tu©n  ñ    Õn  ña    th ý ki c Tæng   Gi¸m  c,  ng  ã   ®è nh Ph Tæng   Gi¸m  c    ®è thø nhÊt  ã  Òn  c quy b¶o u    Õn  µ  a  Héi  ng  l ý ki v ® ra  ®å qu¶n  Þ xem   Ðt,quyÕt  tr   x  ®Þnh  ¹ m ét  ti  phiªnhäp  Çn  Êt,hoÆc   Õn  Þ  ñ   Þch  éi ®ång    g nh   ki ngh Ch t H  qu¶n  trÞtr ÖutËp    i   phiªnhäp  Êt th ng.   b  ê §i Ò u 35. 1. Thêi h¹n  ¹t®éng  ña  Ý       ho   c X nghiÖp  ªndoanh  c¸c Bªn  ªndoanh  li   do    li   tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  ªndoanh  ï  îp  íi§iÒu  LuËt  u    níc H ®å li   ph h v   15  ®Ç t   ngoµivµ  îcUû     ®   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Èn  Nh n   h     ®Ç tchu y; 2. Thêi gian  ¹t®éng  ña  Ý       ho   c X nghiÖp  ªndoanh  îc tÝnh  õ ngµy  Ý   li   ®  t  X nghiÖp  ªndoanh  îccÊp  Êy  Ðp  u  . li   ®  Gi ph ®Ç t  §i Ò u  .­ Trong  êng  îp    36     tr h c¸c Bªn  ªndoanh  li   tho¶  Ën  Ðo  µithêi thu k d    h¹n  ¹t®éng  ho   quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u    ×  t  Êt 6    ph ®Ç t th Ý nh   th¸ng tr c khi   í    kÕt  óc thêih¹n  ¹t®éng, c¸c Bªn  ªndoanh  th     ho      li   ph¶ilµm  n    û     ®¬ xinU ban  µ   Nh nícvÒ   îp t¸cvµ  u    Ðt vµ  Èn    h     ®Ç tx   chu y; Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  n,  û   th   30  k t  nh ®¬ U ban  µ   íc vÒ   îp Nh n   h   t¸cvµ  u      ®Ç tth«ng  quyÕt ®Þnh  b¸o    cho    c¸cBªn  ªndoanh.N Õ u   îcchuÈn    li     ®  y, c¸cBªn  ªndoanh  îctiÕp tôcho¹t®éng  µ     li   ®       m kh«ng  ph¶i®¨ng  ý  ¹ .   k li
 12. 12 §i Ò u 37. ­  Ý     X nghiÖp  ªndoanh  ã  Ó  Õt  óc  ¹t®éng  µ    li   c th k th ho   v gi¶i thÓ  ícthêih¹n  tr     quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç ttrong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h  1. C¸c    Bªn  ªndoanh  li   kh«ng  ùc hiÖn  îc Hîp  ng  nh÷ng  th   ®  ®å do  nguyªn  nh©n  Êt kh¶  b  kh¸ng; 2.M ét    Bªn  hoÆc     c¸cBªn  ªndoanh  li   kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v ghitrong   Hîp  ng  ªndoanh, do    Ý   ®å li     ®ã X nghiÖp  ªndoanh  li   kh«ng  ã  iÒu  Ön  Õp c® ki ti   tôcho¹t®éng;    3. XÝ     nghiÖp  ªndoanh  Þ   li   b thua  ç®Õ n   l  møc  kh«ng cßn kh¶ n¨ng  Õp ti   tôcho¹t®éng;    4.Nh÷ng  êng  îp kh¸cquy  nh    tr h    ®Þ trongHîp  ng  ªndoanh;   ®å li   Bªn  ªndoanh  ã  çi µ   Ý   li   c l   X nghiÖp  ªndoanh  m li   ph¶igi¶ithÓ  ×     th Bªn    ®ã ph¶i båi th ng      ê cho  Bªn    kia hoÆc     c¸c Bªn    äi  Öth¹itheo  kia m thi     tho¶  Ën  thu trong Hîp  ng  µ    ®å v kh«ng    íiph¸p  ËtCéng  µ    éi chñ  Üa  Öt tr¸ v   i lu   ho x∙ h   ngh Vi   Nam. §i Ò u 38.  ViÖc    Ó  Ý   ­  gi¶ith X nghiÖp  ªndoanh  íc thêih¹n  Héi li   tr     do    ®ång qu¶n  Þ quyÕt  nh   µ  ×nh  û   tr   ®Þ v tr U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u     Nh n   h t¸cv ®Ç t chuÈn y; Trong  êng  îp XÝ   tr h nghiÖp  ã  µnh ®éng    ph¹m   ch vi ph¸p  Ët hoÆc   lu   kh«ng  ïhîp víi ôc  ch  µ  Ö m  ô  ph       m ®Ý v nhi v quy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö  Ý     l X nghiÖp,   GiÊy  Ðp  u  ,Uû   ph ®Ç t  ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    ã  Òn    Ó  Ý   Nh n   h     ®Ç tc quy gi¶ith X nghiÖp  ªndoanh  ícthêih¹n. li   tr     §i Ò u 39. 1. Thêi h¹n      thanh  ýXÝ   l   nghiÖp  ªndoanh  li   kh«ng    th¸ng kÓ   õ khi qu¸ 6    t    XÝ  nghiÖp  Õt  êih¹n  ¹t®éng  h th   ho   hoÆc   õ khicã  Õt  nh    Ó  Ý   t     quy ®Þ gi¶ith X nghiÖp  íc thêih¹n.Trong  êng  îp  Çn  Õt,thêih¹n  µy  ã  Ó  Ðo  µi tr       tr hc thi     n c th k d  h¬n  ng  nh kh«ng    n¨m; qu¸ 1  2. Ýt  Êt  th¸ng tr c khi h Õt  êih¹n  ¹t®éng    nh 6    í    th   ho   hoÆc   Ë m   Êt    ch nh 1 th¸ng sau    ã  Õt  nh    Ó  Ý     khic quy ®Þ gi¶ith X nghiÖp  ªndoanh  ícthêih¹n,Héi li   tr         ®ång  qu¶n  Þ cã  tr   tr¸ch nhiÖm   µnh  Ëp    th l Ban  thanh  ý X Ý   l  nghiÖp  å m   t  g Ý nhÊt 3  µnh    th viªn,quy  nh  Öm   ô  µ  Òn  ¹n  ña    ®Þ nhi v v quy h c Ban  thanh  ý.C¸c  l  thµnh    viªnBan  thanh  ýcã  Ó  îcchän  l   th ®   trong c¸c nh©n    ña  Ý      viªnc X nghiÖp  li   ªndoanh,hoÆc       c¸cchuyªn giangoµiXÝ        nghiÖp  ªndoanh; li   3.  äi    Ý   Ò   M chi ph v thanh  ý XÝ   l  nghiÖp  ªndoanh  X Ý   li   do  nghiÖp  ªn li   doanh  Þu  µ  îcu    ch v ®   tiªnthanh    víic¸c tr¸vô  to¸nso        kh¸c cña  Ý   i   X nghiÖp  ªn li   doanh; 4. C¸c    ô    tr¸v kh¸ccña  Ý   i   X nghiÖp  ªndoanh  îcthanh    li   ®  to¸ntheo  tù u  thø    tiªnsau:   ­ L¬ng  µ    Ý     v chi ph b¶o  Ó m     ng  µ   Ý   hi lao ®é m X nghiÖp cßn  î ngêi lao n     ®éng; ­ C¸c    kho¶n  Õ  µ  ã  Ýnh  Êt thuÕ  Ý   thu v c t ch   X nghiÖp  ph¶inép    cho  µ   ­ Nh n ícViÖtNam;     ­C¸c    kho¶n  vay  Ó  l∙ ) (k c¶  i ; ­C¸c    ô    tr¸v kh¸ccña  Ý   i   X nghiÖp.
 13. 13 §i Ò u     40. ­Trong  êng  îp Ban  tr h  thanh  ýkh«ng  îcthµnh  Ëp theo thêi l  ®  l     h¹n quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  39  NghÞ   nh  µy,Uû   ®Þ n   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  Nh n   h     ®Ç u    Õt  nh  µnh  Ëp  tquy ®Þ th l Ban  Thanh  ý®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô  l  th   nhi v thanh  ýl  XÝ  nghiÖp. N Õ u   Çn  Õt,Uû     c thi   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    ã  Ó    Nh n   h t¸cv ®Ç t c th yªu cÇu  ét  m C«ng    Óm    ç  î tyki to¸nh tr  Ban  thanh  ý.   Ý  ¹t®éng  l   ph ho   Chi thanh  ýdo  l  XÝ   nghiÖp  ªndoanh  Þu. li   ch   §i Ò u      41. ­ Ban  thanh  ýX Ý   l   nghiÖp  ªndoanh  ã  li   c tr¸chnhiÖ m   c¸o   b¸o    víi û     ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    µy  µnh  Ëp  µ  µy  ¾t  u   ¹t U Nh n   h     ®Ç tng th l v ng b ®Ç ho   ®éng  ña  × nh,  Þu  cm ch tr¸chnhiÖ m   íc Toµ  vµ    ¬    tr   ¸n  c¸c c quan  µ   íc trong Nh n     m äi  µnh    ªnquan  n   Öc  h vili   ®Õ vi thanh  ý; l Ch Ë m   Êt  µ 2  nh l   th¸ng sau    Õt  óc thanh  ý,Ban    khik th   l  thanh  ýcã  l   tr¸ch   nhiÖ m  ép  Êy  Ðp  u  ,con  Êu  µ  c¸o thanh  ýcho  û   n Gi ph ®Ç t  d v b¸o    l  U ban  µ   ­ Nh n ícvÒ   îp t¸cvµ  u  .   h     ®Ç t  §i Ò u 42. ­ Trong  êng  îp  ã     tr h c tranh chÊp  ÷a c¸c Bªn  ªndoanh  Ò     gi     li   v viÖc  thanh  ý, û   l   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Én  Õt ®Þnh  Ê m     U Nh n   h     ®Ç tv quy   ch døt ho¹t®éng  ña    c Ban  thanh  ýn Õu  ∙  Õt  êih¹n  l  ® h th   thanh  ýghit¹ §iÒu  NghÞ   l    i  39  ®Þnh  µy.C¸c  Ên    n  v ®Ò tranh chÊp  Ï® îcxö  ýtheo    s     l  quy  nh  ña  Òu    ®Þ c §i 100 NghÞ   nh  µy; ®Þ n Uû  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    quyÕt  nh  håi giÊy  Ðp  Nh n   h t¸cv ®Ç t ra  ®Þ thu    ph ®Ç u    µ  tv th«ng    Õt ®Þnh    b¸o quy   ®ã cho    ¬  c¸cc quan  ÷u  h quan.   CH ¬NG   IV XÝ   NGHI Ö P   100%   è N   íC  O µI  V N NG §i Ò u  ­ XÝ   43.   nghiÖp 100%   èn  ícngoµilµX Ý   v n      nghiÖp  éc quyÒn  thu   së  ÷u  ña  chøc,c¸ nh©n  ícngoµido  chøc,c¸ nh©n  ícngoµithµnh  h c tæ     n    tæ     n    lËp t¹ ViÖtNam,  ùqu¶n  ývµ  Þu     i   t  l   ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  kinhdoanh.   §i Ò u 44. XÝ   ­  nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp  v n     l theo  ×nh  h thøc c«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,lµm ét    h h    ph¸p nh©n  ÖtNam;   Vi   XÝ  nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp  v n     l sau    û   khiU ban  µ   íc Nh n   vÒ   îp    µ  u    Êp  Êy  Ðp  u    µ  h t¸cv ®Ç t c Gi ph ®Ç t v chøng  Ën  ¨ng  ý  Òu  Ö  nh ® k §i l XÝ   nghiÖp. §i Ò u     êih¹n  ¹t®éng  ña  Ý   45. ­Th   ho   c X nghiÖp  100%   èn  ícngoµi® îc v n     quy  nh    êih¹n  ña  Ý   ®Þ nh th   c X nghiÖp  ªndoanh    ¹  Òu  NghÞ   nh   li   ghi t i§i 35  ®Þ nµy.  
 14. 14 §i Ò u 46.  §¬n    û   ­  xin U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    cÊp  Êy  Nh n   h t¸c v ®Ç t Gi phÐp  u    ngêi ®¹i diÖn    Èm   Òn  ý  ®Ç t do     ®ñ th quy k ph¶ikÌm    theo    c¸c v¨n    b¶n sau: 1.§iÒu  Ö  Ý     l X nghiÖp; 2.Nh÷ng    th«ng    ªnquan  n    tinli   ®Õ tc¸ch ph¸p nh©n, t×nh  ×nh  µichÝnh        h t  cña  ñ  u    ícngoµi; ch ®Ç tn   3.Gi¶itr×nh kinh tÕ   ü  Ët.        ­k thu   §i Ò u      û   47. ­ U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u      nh  ÷ng  ¬  ë  Nh n   h     ®Ç tx¸c ®Þ nh cs kinh tÕ    quan  äng vµ  íng dÉn  ñ  u    ícngoµithÓ  Ön  tr   h   ch ®Ç tn     hi trong ®¬n      xin ®Ç u    Ò   Öc  tv vi cho  doanh  nghiÖp  ÖtNam     ¬  ë  Vi   trªnc s tho¶ thuËn,® îcmua  ¹      l i m ét  Çn  èn  ña  Ý   ph v c X nghiÖp  µ  v chuyÓn  µnh  Ý   th X nghiÖp  ªndoanh. §¬n  li     xin®Ç u      nh  â nguyªn t¾c,tûlÖ  µ  êigian chuyÓn  îng;   tx¸c®Þ r        v th     nh Vèn  ph¸p  nh  t  Êt b»ng  ®Þ Ý nh   30%   èn  u    ña  Ý   v ®Ç t c X nghiÖp.Trong  ­   tr êng  îp ® Æc   Öt,tûlÖ  µy  ã  Ó  Êp  ¬n  h  bi     n c th th h 30%   ng  nh ph¶i® îcUû       ban  µ   Nh nícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Ën;   h     ®Ç tch thu Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng,  Ý   tr ho   X nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi kh«ng  îc v n    ®  gi¶m  èn  v ph¸p  nh.  Öc  ®Þ Vi t¨ng vèn    ph¸p  nh,  èn  u    do  Ý   ®Þ v ®Ç t X nghiÖp  quyÕt ®Þnh  µ    v ph¶i® îcUû       ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Èn  Nh n   h     ®Ç tchu y. §i Ò u 48.    Òu  Ö  Ý   ­ §i l X nghiÖp  100%   èn  ícngoµiph¶icã  ÷ng  éi v n      nh n  dung  Ýnh  ch sau: 1.  èc  Þch, ®Þa   Qu t   chØ,  i diÖn  ã  Èm   ®¹   c th quyÒn  ña  ñ  u    níc c ch ®Ç t   ngoµi; 2.Tªn,®Þa      chØ,  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  Ý     c X nghiÖp; 3.Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p ®Þnh, tiÕn ®é   ãp  èn  µ  ©y  ùng;       g v vx d 4. Ng êi ®¹i diÖn       cho  Ý   X nghiÖp  íc Toµ     chøc  äng  µivµ  ¬  tr   ¸n,tæ  Tr t  c quan  µ   ícViÖtNam; Nh n     5. C¸c    nguyªn t¾c  Ò   µichÝnh,chÕ     Õ     µ  èng      v t    ®é k to¸nv th kª;b¶o  Ó m   hi tµis¶n  Ý     X nghiÖp; 6.Thêih¹n  ¹t®éng, kÕt  óc vµ    Ó  Ý       ho     th   gi¶ith X nghiÖp; 7.Quan  Ö     ng    h lao®é trong XÝ     nghiÖp; 8.K Õ   ¹ch ®µo  ¹oc¸n bé    ho   t     qu¶n  ý, ü  Ët, l   thu   k nghiÖp  ô  µ  v v c«ng  ©n; nh 9.Thñ  ôcsöa  æi  Òu  Ö  Ý     t  ® §i l X nghiÖp. §i Ò u 49. ­ ViÖc  Êp  Êy  Ðp  u       c gi ph ®Ç t cho  Ý   X nghiÖp  100%   èn  íc v n  ngoµi® îctiÕn hµnh       theo  ×nh tù vµ  ñ tôc quy  nh    i víiX Ý   tr     th     ®Þ nh ®è     nghiÖp  li   ªndoanh  ¹ §iÒu    ¬ng  I t i 23,Ch II NghÞ   nh  µy. ®Þ n Trong  êi h¹n  ngµy  Ó   õ  µy  îc cÊp  Êy  Ðp   u   , XÝ   th   30  k t ng ®  Gi ph ®Ç t   nghiÖp  100%   èn  íc ngoµiph¶i®¨ng  v n      b¸o Trung  ng  ¬ hoÆc   b¸o  a   ¬ng  ®Þ ph theo néidung  ∙  îcquy  nh     ®®   ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  ,gå m:   ph ®Ç t 
 15. 15 ­Tªn,®Þa      chØ  ña  ñ  u    ícngoµi; c ch ®Ç tn   ­Tªn,®Þa      chØ,  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  Ý     c X nghiÖp; ­Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p ®Þnh  ña  Ý     c X nghiÖp; ­Ng êi®¹idiÖn       cho  Ý   X nghiÖp  ícToµ    ¬  tr   ¸n,c quan  äng  µivµ  ¬  Tr t   c quan  Nhµ   ícViÖtNam; n    ­Ngµy  Êp  Êy  Ðp  u    µ  êih¹n ho¹t®éng  ña  Ý     c Gi ph ®Ç tv th       c X nghiÖp.   §i Ò u      äi  öa  æi  Òu  Ö  Ý   50. ­ M s ® §i l X nghiÖp  100%   èn  ícngoµichØ   v n    cã  Öu  ùckhi® îcUû   hi l       ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Èn    Nh n   h     ®Ç tchu y. §i Ò u 51.  Ng êi chñ  Ý   ­    X nghiÖp, n Õu     kh«ng  êng  ó ë  Öt Nam,  th tr   Vi   ph¶icã  Êy  û  Òn  îp ph¸p    Gi u quy h  cho  êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  êng  ó ng     c th quy th tr   ë  Öt Nam.  êi®¹idiÖn    Vi   Ng     ®ã ph¶i®¨ng  ý  ¹  û     k t i ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  U Nh n   h     ®Ç u  . t  §i Ò u 52.  Trong  êng  îp  Ý   ­  tr h X nghiÖp  ã  µnh  ng    ¹m  ch ®é vi ph ph¸p  luËthoÆc     kh«ng  ï hîp víi ôc  ch  µ  Ö m   ô  ph       m ®Ý v nhi v quy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö    l XÝ  nghiÖp,GiÊy  Ðp  u  ,Uû     ph ®Ç t  ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    ã  Òn  Nh n   h     ®Ç tc quy ra quyÕt ®Þnh  ¹m  nh      t ®× chØ  ¹t®éng  ho   hay    Ó  Ý   gi¶ith X nghiÖp  ícthêih¹n. tr       §i Ò u 53. 1. ViÖc    thanh  ý X Ý   l   nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi do  Ý   v n    X nghiÖp  Õt quy   ®Þnh.  êigian  Th   thanh  ýX Ý   l   nghiÖp  kh«ng    th¸ng kÓ   õ khiXÝ   qu¸ 6    t     nghiÖp  h Õt  êih¹n  ¹t®éng  th   ho   hoÆc   õ khicã  Õt  nh    Ó  Ý   t     quy ®Þ gi¶ith X nghiÖp  íc tr   thêih¹n.Trong  êng  îp  Çn  Õt,thêih¹n  µy  ã  Ó  Ðo  µi h¬n  ng      tr hc thi     n c th k d  nh kh«ng    n¨m; qu¸ 1  2.M äi    kinh phÝ  Ò     v thanh  ýXÝ   l   nghiÖp  XÝ   do  nghiÖp  Þu  µ  îcu    ch v ®   tiªn thanh    víi     ô  to¸nso    tr¸v kh¸c; c¸c i 3.C¸c    ô    tr¸v kh¸c® îcthanh    i    to¸ntheo thø  ùu      t   tiªnsau: ­ L¬ng  µ    Ý     v chi ph b¶o  Ó m     ng  µ   Ý   hi lao ®é m X nghiÖp cßn  î ngêi lao n     ®éng; ­C¸c    kho¶n  Õ  µ  ã  Ýnh  ÊtthuÕ  thu v c t ch   ph¶inép    cho  µ   ícViÖtNam; Nh n     ­C¸c    kho¶n  vay  Ó  l∙ ) (k c¶  i ; ­C¸c    ô    tr¸v kh¸c; i 4. Ch Ë m   Êt lµ 2    nh     th¸ng sau    Õt  óc thanh  ý,XÝ     khik th   l   nghiÖp  ã  c tr¸ch  nhiÖ m  ép  Êy  Ðp  u  ,con  Êu  µ  c¸o thanh  ýcho  û   n Gi ph ®Ç t  d v b¸o    l  U ban  µ   ­ Nh n ícvÒ   îp t¸cvµ  u  .   h     ®Ç t
 16. 16 C H ¬NG   V KHU   Õ   Ê T,  Ý   CH XU X NGHI Ö P   Õ   Ê T, CH XU HîP  NG   © Y   ù NG    ®å X D ­KINH  DOANH    ­CHUY Ó N   GIAO   §i Ò u      ÷ng  54. ­ Nh quy  nh  Ò   ®Þ v Khu  Õ   Êt,XÝ   ch xu   nghiÖp  Õ   Êt ch xu   trong LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt m s® c Lu   tn    i Vi   Nam   µy  th¸ng 12  ng 23    n¨m  1992  îc híng dÉn  ¹  ®    ti Quy  Õ   ch riªngcña  Ýnh    Ch phñ; Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   ph Vi   khuyÕn  Ých  µnh  Ëp  kh th l C«ng    ªndoanh  ÷a tyli   gi   Bªn (hoÆc    c¸c Bªn)ViÖt Nam   íi     v  Bªn  (hoÆc    c¸c Bªn)nícngoµi®Ó   ©y  ùng       xd vµ  kinhdoanh      c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ña  tr   c h  c Khu  Õ   Êt. ch xu §i Ò u      îp  ng  ©y  ùng      55. ­ H ®å x d ­ kinh doanh   ­ chuyÓn giao lµv¨n b¶n       ký  Õt  ÷a chñ  u    íic¬  k gi   ®Ç tv   quan  µ   íccã  Èm  Òn    ©y  ùng    Nh n   th quy ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng   cÇu,  êng, s©n  tr ht nh ®   bay, b Õn     c¶ng, nhµ    m¸y  iÖn...t¹  ®  i ViÖtNam;   Hîp  ng  ©y  ùng  kinh  ®å x d ­  doanh  chuyÓn  ­  giao  îc thùc  Ön  ®  hi b»ng  100%   èn  íc ngoµi hoÆc   v n    b»ng  èn  íc ngoµi céng  íivèn  ña  Ýnh  ñ  v n    v  c Ch ph ViÖtNam   µ/hoÆc  ña  chøc,c¸nh©n  ÖtNam;   v c tæ     Vi   C¸c  ñ  u    Þu  ch ®Ç t ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ©y  ùng, kinh    tæ  x d   doanh c«ng  tr×nh trong m ét  êigian ®ñ       åivèn  u    µ  ã  înhuËn  îp lý;       th     ®Ó thu h   ®Ç tv c l  i h   sau ®ã   ã  Öm   ô  c nhi v giao c«ng  ×nh cho  µ   ícViÖtNam   µ     tr   Nh n     m kh«ng    Êt kú  thu b   m ét kho¶n  Òn nµo. ti     §i Ò u 56.    ÷ng  ­ Nh quy  nh  Ò   îp  ng  ©y  ùng    ®Þ v h ®å x d ­ kinh doanh    ­ chuyÓn  giao trong LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Ç u     íc m s® c Lu   tn   ngoµi t¹  Öt Nam   µy  th¸ng 12   i Vi   ng 23    n¨m 1992  îc híng  Én  ®  d theo  ét    m quy chÕ   riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph   §i Ò u 57.    îp  ng  ©y  ùng      ­ H ®å x d ­ kinh doanh    ­ chuyÓn giao  ã  Öu  c hi lùckhi® îcUû         ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  Êy  Ðp  u  . Nh n   h     ®Ç tc Gi ph ®Ç t  CH ¬NG   VI CHUY Ó N   GIAO   C«NG   NGH Ö   §i Ò u      Ýnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ¹o®iÒu  58. ­ Ch ph C ho x∙h   ngh Vi   t  kiÖn  Ën  î vµ  thu l   b¶o  é    Òn  µ  î Ých  îp  i h c¸c quy v l  i h ph¸p  ña    c c¸c Bªn  chuyÓn  giao c«ng  nghÖ   µ    ù  cã  èn  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam;  v c¸c d ¸n  v ®Ç t n    i Vi   khuyÕn  khÝch  µ  ®∙i®èi víi v u        chuyÓn giao c«ng  Ö     Õn.   ngh tiªnti §i Ò u      Öc  59. ­ Vi chuyÓn   giao c«ng  Ö   ícngoµivµo  Öt Nam   ña  ngh n     Vi   c dù    u    îcthùc hiÖn  íi ¹ng  ãp  èn  ¸n ®Ç t®     d d g v hoÆc       chitr¶theo  ú  ô    ¬  ë  k v trªnc s Hîp  ng  ®å chuyÓn  giao c«ng  Ö.   ngh
 17. 17 §i Ò u 60.    ­ C«ng  Ö   ngh chuyÓn giao  µo  Öt Nam     ùc hiÖn  ù  v Vi   ®Ó th   d ¸n  u    ®Ç t ph¶ilµ C«ng  Ö   ¸p     ngh ® øng  îc c¸c tiªuchuÈn  ®    nªu  ¹  Òu  Ph¸p  ti §i 4  lÖnh chuyÓn giao C«ng  Ö   íc ngoµivµo  Öt Nam   µy  th¸ng 12    ngh n     Vi   ng 5    n¨m 1988.  §i Ò u 61. ­ ViÖc     chuyÓn giao c«ng  Ö   µo  Öt Nam   íid¹ng  ãp  ngh v Vi   d  g vèn  Uû   do  ban  µ   íc vÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ trong qu¸    tr×nh thÈm   nh  ù  ®Ç u      ®Þ d ¸n  t sau    ã    Õn  khic ý ki b»ng  b¶n  ña  é   v¨n  c B Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng; tr C«ng  Ö   ngh chuyÓn  giao díi ¹ng         d chitr¶theo  ú  ô    ¬  ë  îp  ng  k v trªnc s H ®å chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh ph¶itheo thñ tôc,tr×nh tùquy  nh           ®Þ trong Ph¸p  Önh    l chuyÓn  giao c«ng  Ö   ícngoµivµo  ÖtNam.   ngh n     Vi   CH ¬NG   VII Tæ   CHøC   KINH  DOANH   §i Ò u      Bªn  îp  62. ­ C¸c  h doanh, X Ý     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã  c v ®Ç t n     toµn  Òn  Õt ®Þnh  ¬ng  ×nh vµ  Õ   ¹ch kinh doanh  ña  ×nh. quy quy   ch tr   k ho     cm   §i Ò u 63. 1. ThiÕt bÞ,      m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën  , m ph ti v t¶i nguyªn  Öu,vËt liÖu  Ëp  li     nh khÈu    ©y  ùng  ¬  ®Ó x d c b¶n  µnh  Ý   th X nghiÖp, ® îc lµm  n    Ëp  Èu     ®¬ xin nh kh m ét  Çn  l hoÆc   Òu  Çn; nhi l 2.  Õt bÞ,  Thi   m¸y  ãc,  ô  ïng thay  Õ, ph¬ng  Ön  Ën  ,nguyªn m ph t   th   ti v t¶i    liÖu,nhiªnliÖu,vËtliÖu..nhËp  Èu    ôc  ô           . kh ®Ó ph v kinhdoanh  îclµm  ñ tôc   ®  th     nhËp  Èu  ét  Çn  kh m l cho  õng n¨m  t  theo ®Ò   Þ  ña      ngh c c¸cBªn  îp doanh  µ  Ý   h  vX nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   3. Trong  êng  îp  Çn  Õt,danh  ôc  Ëp  Èu  ã  Ó  îc duyÖt   tr hc thi   m nh kh c th ®     bæ   sung  hoÆc   iÒu  ® chØnh; 4. Trong  iÒu  Ön  ¬ng  ¹i nh    ® ki th m   nhau, c¸c Bªn  îp     h doanh, X Ý     nghiÖp  cã  èn  u    íc ngoµi ph¶iu    v ®Ç t n       tiªnmua     Öt Nam   ë Vi   thay v×  Ëp  Èu      nh kh c¸c thiÕtbÞ, vËtttrªn;        5. Trªn c¬  ë  Êy  Ðp  u        s Gi ph ®Ç thoÆc   Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh  Uû       do  ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Êp  µ    n   h     ®Ç tc v c¸cQuy  nh  t¹ ®iÓ m         §iÒu  ®Þ nªu    i 1,2,3,4  nµy,Bé  ¬ng  ¹iquyÕt ®Þnh  Öc  Êp  Êy  Ðp  Ëp  Èu.   Th m    vi c Gi ph nh kh   §i Ò u 64.  C ¸c Bªn  îp  ­    h doanh  µ  Ý   v X nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     ® îcquyÒn  ÊtkhÈu    xu   hoÆc   û  Òn  ÊtkhÈu    u quy xu   c¸cs¶n  È m   ña  ×nh; ph cm C¸c Bªn  îp doanh,X Ý   h    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îctù thùc hiÖn  c v ®Ç tn          hoÆc   û      ô nh÷ng  u th¸ctiªuth   s¶n  È m   ña  × nh  îcphÐp    ô t¹ thÞ  ­ ph cm ®  tiªuth   i   tr êng  ÖtNam.  Vi  
 18. 18 C H ¬NG   VIII QUAN   Ö   H LAO   NG   ®é §i Ò u 65.­Quan  Ö     ng    h lao ®é trong xÝ    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     ® îc ®iÒu    chØnh b»ng  Ph¸p  Önh  îp  ng    ng  µy  th¸ng 9  l H ®å lao ®é ng 10    n¨m   1990  µ  v quy  Õ     ng  i  íiXÝ   ch lao ®é ®è v   nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ban  c v ®Ç t     hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 233­ H§BT   µy  th¸ng 6  ng 22    n¨m 1990  ña  éi c H  ®ång  é  ëng  B tr (nay lµchÝnh  µChÝnh  ñ).    l  ph   CH ¬NG   IX C¸C  Ê N     µI CH Ý NH   V ®Ò T   §i Ò u 66. ­  Ý     X nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi hîp n     doanh  ép  Õ  î tøc víilî suÊt 25%   î nhuËn    îc,trõnh÷ng  êng  îp n thu l         i i   l i thu ®     tr h  khuyÕn  Ých  u    ë  Òu  cña  kh ®Ç tnªu  §i 67  NghÞ   nh  µy; ®Þ n §èi víingµnh     khai th¸cdÇu  Ý  µ  ét  è  µinguyªn  ý  Õ m,  Õ     kh v m s t   qu hi thu suÊt,thuÕ  îtøc cao  ¬n    l    i h 25%   înhuËn    îcc¨n cø  µo  Ýnh  Êt vµ  éi l  i thu ®     v t ch   n   dung  ña  õng dù    c t   ¸n. §i Ò u      Õ   Êt lîtøc trong c¸c tr ng  îp  67. ­ Thu su       i     ê h khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t ® îc¸p dông       nh sau: 1.20%   i víi   ù    ã      ®è     d ¸n c haitrong c¸ctiªuchuÈn  c¸c     sau: ­Sö  ông  õ500    ng  ëlªn;  d t  lao®é tr   ­Sö  ông   d c«ng  Ö     Õn; ngh tiªnti ­XuÊt  Èu  t nhÊt 80%     kh Ý     s¶n  È m; ph ­ Vèn    ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn  ng  ãp    ùc hiÖn  îp  ng  îp    v ®ã g ®Ó th   H ®å h t¸c kinhdoanh  ã  t nhÊt 10  iÖu®«­laM ü.   c Ý    tr     2.15%   i víi   ù    ®è     d ¸n: c¸c ­X ©y  ùng    d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng; tr   s h   ­Khaith¸ctµinguyªn (trõdÇu  Ý  µ    µinguyªn quý  Õ m);           kh v c¸ct     hi ­ C«ng    nghiÖp nÆng:  Ön  luy kim, ho¸  Êt c¬    ch   b¶n, c¬  Ý  Õ   ¹o,xi   kh ch t     m¨ng...; ­Trång  ©y    c c«ng  nghiÖp  ©u  l n¨m; ­ §Çu   µo  Òn  ói vµ    ïng  ã  iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh tÕ    éi   t v mi n   c¸c v c® ki t       x∙ h   khã  kh¨n (kÓ  dù      c¶  ¸n kh¸ch s¹n;trõc¸cdù            ¸n khaith¸ckho¸ng s¶n  ý  Õ m);      qu hi ­ Chuy Ón    giao kh«ng  åi hoµn  µis¶n  b  t  cho  Öt Nam   Vi   sau    Õt  óc khik th   thêih¹n ho¹t®éng  Ó  dù        (k c¶  ¸n kh¸ch s¹n).   3.10%   i víi   Ý     ®è     X nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c¸c c v ®Ç tn   ­ X ©y  ùng    d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ¹  Òn  ói vµ    ïng  ã  iÒu  tr   s h t ti mi n   c¸c v c® kiÖn  ùnhiªn, t    kinhtÕ    éikhã    x∙h   kh¨n;
 19. 19 ­Trång  õng;   r ­C¸c  ù    Æc   Ötquan  äng.   d ¸n ® bi   tr §i Ò u      thuÕ  Êt nªu  ¹i Òu  kh«ng    ông  i  íic¸c dù  68. ­ C¸c  su   t  §i 67  ¸p d ®è v     ¸n kh¸ch  ¹n  õtr ng  îp  u    µo  Òn  ói vµ    ïng  ã  iÒu  Ön  ù s (tr   ê h ®Ç t v mi n   c¸c v c® ki t   nhiªn,kinh tÕ,x∙héikhã           kh¨n hoÆc     chuyÓn giao kh«ng  åihoµn  µis¶n      b  t  cho ViÖt Nam   sau    Õt  óc  êih¹n  ¹t ®éng), c¸c  ù   ng©n   µng, tµi khi k th th   ho     d ¸n  h    chÝnh,b¶o  Ó m,    Þch  ô  Õ     hi c¸cd v k to¸n, Óm   ki to¸n, ¬ng  ¹i.  th m §i Ò u      Öc  Ôn,  69. ­ Vi mi gi¶m  Õ  îtøc ®èi víic¸c XÝ   thu l           nghiÖp  ã  èn  i cv ®Ç u    ícngoµi¸p dông    tn      nh sau: 1. C¸c  ù      d ¸n quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy  ã  Ó  îcxÐt miÔn  ®Þ ti  66  ®Þ n c th ®     thuÕ  î tøc 1  l     n¨m  Ó   õ khikinh doanh  ã    µ  i k t      c l∙ v gi¶m  i 50%  trong thêigian tèi       ®a  n¨m  Õp theo. 2  ti   2. C¸c  ù  ghit¹  iÓ m   §iÒu  cã  Ó  îc xÐt  Ôn  Õ  î tøc 2    d ¸n    i ® 1  67  th ®   mi thu l     i n¨m  Ó   õ khikinh doanh  ã    µ  k t      c l∙v gi¶m  i 50%   trong thêigian tèi®a  n¨m  Õp        3  ti   theo; 3.C¸c  ù      ¹ ®iÓ m   trong §iÒu  ® îcmiÔn  Õ  îtøc trong thêi   d ¸n ghit  i 2    67    thu l     i    gian 2    n¨m  Ó   õkhikinh doanh  ã    µ  k t      c l∙v gi¶m  i 50%  trong4    n¨m  Õp theo. ti   4.C¸c  ù      ¹ ®iÓ m   §iÒu  ® îcmiÔn  Õ  îtøc 4    d ¸n ghit   i 3  67    thu l     n¨m  Ó   õkhi i k t    kinhdoanh  ã    µ    c l∙v gi¶m  i 50%   trong 4    n¨m  Õp theo; ti   5. C¸c  ù      d ¸n kh¸ch s¹n (trõtr ng  îp ®Ç u    µo  Òn  óivµ    ïng cã       ê h   tv mi n   c¸c v   ®iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh  Õ, x∙ héi khã  ki t     t      kh¨n  hoÆc  chuyÓn giao kh«ng  åi b  hoµn  µis¶n  t  cho  Öt Nam   Vi   sau    Õt  óc  êih¹n  ¹t®éng),c¸c dù    khi k th th   ho       ¸n ng©n   µng,  µichÝnh,  h t  b¶o  Ó m,  Þch  Õ   hi d k to¸n,kiÓm     to¸n vµ  ¬ng  ¹i   th m  kh«ng    ông  ¸p d quy  nh  Ôn, gi¶m  Õ  îtøc nªu  ¹ §iÒu  µy. ®Þ mi   thu l     t   i i n  §i Ò u        70. ­ Tæ chøc,c¸ nh©n  ícngoµinép  Õ     n    thu chuyÓn  înhuËn    l  i ra nícngoµitheo thuÕ  Êtdíi y:       su     ®© 1. 5%   înhuËn    l  i chuyÓn    ícngoµi®èi víitæ  ra n         chøc,c¸ nh©n  ícngoµi    n    gãp  èn  v ph¸p ®Þnh    hoÆc   ãp  èn    îp doanh  õ10  iÖu®«­laM ü   ëlªn. g v ®Ó h   t   tr     tr   2. 7%   înhuËn    l  i chuyÓn    ícngoµi®èi víitæ  ra n         chøc,c¸ nh©n  ícngoµi    n    gãp  èn  v ph¸p ®Þnh    hoÆc   ãp  èn    îp doanh  õ5  iÖu®«­laM ü   ëlªn. g v ®Ó h   t   tr     tr   3. 10%   î nhuËn    l i chuyÓn  níc ngoµi®èi  íic¸c tr ng  îp  ra      v     ê h kh«ng      ghi ë ®iÓ m   vµ  §iÒu  µy. 1  2  n  §i Ò u 71.    ­ C¨n  vµo  Ýnh  Êt,néi dung  ña  õng  ù    û     cø  t ch     ct d ¸n,U ban Nhµ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Õt  nh  Õ  Êt cô  Ó, thêih¹n    ông  n   h     ®Ç tquy ®Þ thu su   th     ¸p d thuÕ  Êt vµ    êng  îp  Ôn,  su   c¸c tr h mi gi¶m  Õ  thu theo    c¸c Quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 66, 67,69,70      NghÞ   nh  µy  ®Þ n sau    ã    Õn  khic ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  Trong    ×nh thùc hiÖn  ù    Õu  Ý   qu¸ tr     d ¸n,n X nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     vµ  Bªn  ícngoµihîp doanh  n     kh«ng  t® îcc¸c ®iÒu  Ön,tiªuchuÈn  ®¹       ki     khuyÕn 
 20. 20 khÝch  × Uû   th   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    ÏquyÕt  nh  iÒu  Nh n   h     ®Ç ts   ®Þ ® chØnh  ¹ l  i møc  Õ  òng    Öc  Ôn, gi¶m  Õ  thu c nh vi mi   thu quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp. ®Þ t i ph §i Ò u  72.      ­ Tæ chøc,c¸ nh©n  ícngoµidïng  înhuËn  îcchia®Ó        n    l  i ®    t¸i ®Ç u    t trong thêigian  õ 3     t   n¨m  ëlªn,® îc c¬  tr       quan  Õ  µn  ¹ sè  Òn  ∙  thu ho l i ti ®   nép  Õ  îtøc cña  Çn  înhuËn    u  . thu l     i ph l   i t¸ ®Ç t i §i Ò u 73. ­ N¨m   Ýnh  Õ  i  íiXÝ      t thu ®è v   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     vµ Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi b ¾t  u   µy  th¸ng 1  µ  Õt  óc  µy    n    ®Ç ng 1    v k th ng 31 th¸ng12    n¨m  ¬ng  Þch. d l XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ    c v ®Ç t     c¸c Bªn  îp  h doanh  ã  Ó    c th ®Ò nghÞ  é   µi chÝnh  BT  cho  dông  ¸p  n¨m  µichÝnh  th¸ng cña  ×nh    Ýnh  t  12    m ®Ó t vµ  ép  Õ  îtøc. n thu l   i §i Ò u      îitøc chÞu  Õ  ña  Ý   74. ­L     thu c X nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµ c v ®Ç tn      sè chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng   c¸c kho¶n thu  íitæng    v  c¸c kho¶n    éng  íic¸c chi c v    kho¶n  îtøc phô  l    i kh¸ccña  Ý     X nghiÖp  trong n¨m  Ýnh  Õ. Lîitøc chÞu  Õ    t thu       thu gå m   î tøc chÞu  Õ  ña  ¬  ë  Ýnh  éng  íilî tøc chÞu  Õ  ña  ¬  ë  l    i thu c c s ch c v    i thu c c s phô  Õu  ã)cña  Ý   (n c   X nghiÖp; 1. C¸c    kho¶n  gå m   do    ô  thu  thu  tiªuth s¶n  È m,  ph cung  Êp  Þch  ô  µ  cd vv c¸ckho¶n      thu kh¸ccña  Ý     X nghiÖp; 2.C¸c    kho¶n    å m: chig ­ Chi  Ò     v nguyªn  Ët liÖu  µ  v  v n¨ng îng    l ®Ó s¶n  Êt s¶n  È m   Ýnh, xu   ph ch   s¶n  È m   ô  ph ph hoÆc     ®Ó cung  øng  Þch  ô; d v ­TiÒn ¬ng  µ      l v c¸ckho¶n  ô  Êp    ph c tr¶cho  êilao®éng; ng     ­KhÊu    hao  µi t  s¶n  è  nh  ïng trongs¶n  Êtkinh doanh; c ®Þ d    xu     ­ Chi      ®Ó mua  hoÆc     Òn  ö  ông    µiliÖu  ü  Ët,b»ng  tr¶ti s d c¸c t   k thu   s¸ng  chÕ,  c«ng  Ö   µ  Þch  ô  ü  Ët; ngh v d v k thu ­Chi phÝ     qu¶n  ýX Ý   l   nghiÖp; ­C¸c    kho¶n  Õ  thu hoÆc   mang  Ýnh  ÊtthuÕ; t ch   ­Tr¶    Òn vay;   l∙ti   i ­ C¸c kho¶n      ªnquan  ùc tiÕp  n     ô  chi tiªuli   tr   ®Õ tiªuth s¶n  È m   ph hoÆc   cung  øng  Þch  ô; d v ­C¸c    kho¶n  Òn lËp quü  ti     b¶o  Ó m     éi; hi x∙h ­C¸c    kho¶n  Òn b¶o  Ó m   µi ti   hi t  s¶n  ña  Ý   c X nghiÖp; ­C¸c    kho¶n  çc¸cn¨m  íc; l    tr ­C¸c    Ý    chiph kh¸cnhng    kh«ng      qu¸ 5% tæng    Ý; chiph ­C¬     quan  Õ  ã  Òn  thu c quy xem  Ðt tÝnh  îp lýcña    x  h    c¸ckho¶n    thu,chi.
Đồng bộ tài khoản