Nghị định 19-HĐBT của Hội đống Bộ trưởng

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Nghị định 19-HĐBT của Hội đống Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 19-HĐBT của Hội đống Bộ trưởng về việc quy định chi tiết về giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 19-HĐBT của Hội đống Bộ trưởng

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   éI ® å N G  B é  T R ë N G   è  19­H § B T  N G µ Y  17­1­1992 H S Q U Y   Þ N H  C HI  Õ T  V Ò  GI¶ M  T H U Õ ,   Ô N  N « N G   G HI Ö P   ® TI MI N HéI  ®åNG   TR ëNG   Bé  C¨n  LuËt tæ  cø    chøc    Héi ®ång  tr Bé  ëng ngµy  th¸ng7  4    n¨m  1981; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  thuÕ  vÒ  n«ng nghiÖp ngµy  2­ 25­ 1983  Ph¸p  vµ  lÖnh  söa  æi    ® bæ sung Ph¸p lÖnh  thuÕ n«ng nghiÖp ngµy  1­ 30­ 1989 cña Héi  ®ång  Nhµ níc, NGHÞ   ®ÞNH:  §iÒu      1. ­ ViÖc    xÐt quyÕt  ®Þnh  gi¶m  thuÕ, miÔn    thuÕ  trong tr   êng    hîp bÞ thiªntai    , ®Þch    ho¹,mïa mµng  thiÖth¹inÆng   bÞ      ph¶ic¨n cø      vµo  s¶n îng l   thu ho¹ch thùc tÕ  víimøc     so    s¶n îng  l tÝnh  thuÕ    trªntoµn  diÖn  bé  tÝch  ®Êt  chÞu thuÕ  cña  chøc,c¸nh©n  tæ      nép thuÕ. ViÖc quyÕt ®Þnh  gi¶m  thuÕ cho  x∙ viªn,tËp  hé      ®oµn    viªnnhËn kho¸n  hoÆc  hîp      t¸cx∙,tËp ®oµn  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp c¨n  vµo    thiÖth¹i cø  tû lÖ      theo    ®∙  tû lÖ  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       a, ®iÒu    8, NghÞ ®Þnh  H§BT  52­ ngµy  5­ 27­ 1989 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng. §èi víitr     êng hîp ®Êt c©y trång l©u n¨m, ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp  ng¾n  ngµy  îc ph©n  ®   h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ nh ®Êt trång c©y hµng n¨m    th× viÖc    xÐt gi¶m,miÔn    thuÕ  îc¸p dông  ®     theo quy    ®Þnh  nµy.  §iÒu 2. ­ Thêi h¹n  îc miÔn    ®   thuÕ n«ng nghiÖp ®èi    víi®Êt    míi khai   hoang  ®Êt  vµ  phôc    îctÝnh    thu ho¹ch ®Çu   ho¸ ®   tõvô      tiªn. 1. Thêi h¹n  îc miÔn      ®   thuÕ n«ng nghiÖp ®èi    víi®Êt    míi khaihoang    nh  sau: a)      §èi víi®Êt trång hµng n¨m:  n¨m.  3  Riªng ®èi    víi®Êt khai hoang    ë  miÒn    m     nói,®Ç lÇy,ven  biÓn:5    n¨m. b) §èivíi       ®Êt  trång c©y  n¨m, trõ®Êt    l©u      trång c©y      4    lÊy gç:3­ n¨m. 2.Thêih¹n  îcmiÔn      ®   thuÕ  n«ng  nghiÖp      ®èi víi®Êt  phôc    sau: ho¸ nh  a)      §èivíi®Êt trång c©y    hµng n¨m: 1    n¨m. Riªng        ®èi víimiÒn    m   nói,®Ç lÇy vµ    ven  biÓn:3    n¨m. b)      §èi víi®Êt trång c©y    l©u n¨m    trång l¹ míi,trõ®Êt  kÓ c¶    i       trång c©y    lÊy gç:2­ n¨m.     3    §iÒu      3. ­ Trong  êng    tr hîp thiªntai®Þch          ho¹ mµ mïa  mµng  thiÖth¹i bÞ      nÆng,  thuÕ n«ng  nghiÖp  îcxÐt vµ  ®     quyÕt ®Þnh    gi¶m  hoÆc   miÔn      ®èi víivô  thu ho¹ch ®ã.     
  2. 2 §iÒu 4.­ NghÞ  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ n¨m thuÕ n«ng  nghiÖp  1992. Nh÷ng  quy  ®Þnh      tr¸víi i NghÞ  ®Þnh  nµy  ®Òu       b∙ibá. §iÒu 5. ­  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh nµy. Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    chØ  ®¹o  viÖc    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. 
Đồng bộ tài khoản