Nghị định 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
324
lượt xem
44
download

Nghị định 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 202/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng   12 n¨m 1997  vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè  ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12 th¸ng 12 n¨m   1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt C¸c tæ   chøc tÝn dông ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy bao gåm c¸c vi  ph¹m: ­ VÒ giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, giÊy phÐp ho¹t   ®éng nghiÖp vô, vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña tæ chøc tÝn dông; ­ VÒ qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, kiÓm to¸n; ­ VÒ huy ®éng vèn; ­ VÒ  cho vay, b¶o l∙nh ng©n hµng, chiÕt khÊu vµ  cho  thuª tµi chÝnh; ­ VÒ qu¶n lý ngo¹i hèi, qu¶n lý kinh doanh vµng;
 2. 2 ­  VÒ  thanh to¸n, mua,  ®Çu t  vµo tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  kinh doanh bÊt ®éng s¶n; ­ VÒ b¶o ®¶m an toµn ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông; ­ VÒ   kÕ  to¸n,  thèng  kª, th«ng  tin,  b¸o  c¸o, bÝ   mËt  ho¹t ®éng ng©n hµng; ­ VÒ x©m ph¹m quyÒn tù chñ kinh doanh cña tæ chøc tÝn  dông; c¶n trë  viÖc thanh tra, kiÓm tra, kh«ng thùc hiÖn  yªu cÇu cña cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh;  c¹nh tranh bÊt hîp ph¸p. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông  1. C¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc trong níc vµ  níc ngoµi  (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc) cã  hµnh vi cè   ý  hoÆc v«  ý  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m  ®Òu bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy  ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  trêng  hîp  §iÒu  íc  quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt   hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. 2. Tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  mäi hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh do m×nh g©y ra. Sau khi chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t x¸c  ®Þnh c¸ nh©n  cã  lçi g©y ra vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh tr¸ch nhiÖm  ph¸p lý cña ngêi ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tiÒn   tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  4.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng lµ  2 n¨m, kÓ  tõ  ngµy  vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn. NÕu qu¸ thêi h¹n nãi trªn th×  kh«ng xö  ph¹t, nh ng bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh  nµy. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh ­ ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ  vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh  th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong thêi h¹n ba ngµy  lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   ra   quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   ®iÒu   tra, 
 3. 3 ®×nh chØ vô  ¸n, ngêi ra quyÕt   ®Þnh ph¶i  göi  quyÕt   ®Þnh  cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t; trong trêng hîp nµy, thêi  hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba th¸ng, kÓ  tõ  ngµy  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3.   Trong   thêi   h¹n   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   kho¶n   1,   2  §iÒu nµy mµ  c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh míi trong cïng lÜnh vùc tríc ®©y ®∙ vi ph¹m hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng ¸p dông  thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 §iÒu nµy; thêi hiÖu  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc thêi  ®iÓm  chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.       §i Ò u   5.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh  C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu  sau mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t  hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc coi nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh.   §i Ò u  6.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng Khi tiÕn hµnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng, chØ nh÷ng t×nh tiÕt  sau  ®©y  ®îc coi lµ  nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  vµ  t×nh tiÕt  t¨ng nÆng: 1. Nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ: a) Ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ ng¨n chÆn, lµm gi¶m bít   t¸c h¹i cña vi ph¹m hoÆc tù nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶, båi  thêng thiÖt h¹i;  b)   Ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®∙   tù   nguyÖn   khai   b¸o,  thµnh thËt hèi lçi; c) Vi ph¹m do bÞ Ðp buéc hoÆc bÞ lÖ thuéc vÒ vËt chÊt   hoÆc tinh thÇn;  d) Vi ph¹m do tr×nh ®é l¹c hËu. 2. Nh÷ng t×nh tiÕt t¨ng nÆng: a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b)   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   trong   cïng   lÜnh   vùc   hoÆc   t¸i  ph¹m trong cïng lÜnh vùc; c) Ðp buéc ngêi bÞ lÖ thuéc vµo m×nh vÒ vËt chÊt hoÆc  tinh thÇn vi ph¹m; 
 4. 4 d) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m; ®)   Lîi   dông   hoµn   c¶nh   chiÕn   tranh,   hoµn   c¶nh   thiªn   tai hoÆc nh÷ng khã  kh¨n  ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi  ®Ó  vi  ph¹m;   e) Vi ph¹m trong thêi gian  ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t   cña b¶n ¸n h×nh sù  hoÆc  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh; g) TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc  dï ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã; h) Sau khi vi ph¹m ®∙ cã hµnh vi trèn tr¸nh, che giÊu  vi ph¹m hµnh chÝnh.  §i Ò u   7.   H×nh thøc xö  ph¹t vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng, c¸ nh©n, tæ chøc vi  ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh sau  ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y: a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; b)   §Ò   nghÞ   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   ®×nh   chØ   cã   thêi   h¹n  hoÆc   kh«ng   cã   thêi   h¹n   viÖc   thùc   hiÖn   mét   hoÆc   mét   sè  ho¹t  ®éng  nghiÖp  vô  liªn quan   ®Õn  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng theo  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  LuËt C¸c  tæ chøc tÝn dông. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n   1, 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã   thÓ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc   chÊp   hµnh   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh.  Ch¬ng II H µ n h   v i   V i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   l Ü n h   v ù c   t i Ò n   t Ö  v µ   h o ¹ t   ® é n g   N g © n   h µ n g ,   h × n h   t h ø c   x ö   p h ¹ t   v µ   m ø c  ph¹t
 5. 5 Môc 1 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ giÊy phÐp thµnh lËp  vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông §i Ò u   8.   Vi   ph¹m   vÒ   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   vµ   ho¹t  ®éng,  giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng  nghiÖp   vô   (gäi   chung   lµ  giÊy   phÐp) 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Ho¹t ®éng kh«ng ®óng quy ®Þnh ghi trong giÊy phÐp; b)  Ho¹t  ®éng  khi  cha  ®îc cÊp  cã  thÈm  quyÒn  chuÈn  y  ®iÒu lÖ, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Cho mîn, cho thuª hoÆc chuyÓn nhîng giÊy phÐp cho  tæ chøc, c¸  nh©n kh¸c; b) TÈy xo¸, söa ch÷a giÊy phÐp. 3. Ph¹t tiÒn tõ 45.000.000 ®ång ®Õn 70.000.000 ®ång  ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  a) Ho¹t ®éng ng©n hµng kh«ng cã giÊy phÐp;  b) TiÕp tôc ho¹t  ®éng ng©n hµng khi  ®∙ bÞ   ®×nh chØ,  bÞ tíc giÊy phÐp hoÆc giÊy phÐp ®∙ hÕt thêi h¹n.  4. ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  §Ò  nghÞ  cÊp cã  thÈm quyÒn  ®×nh chØ cã  thêi h¹n hoÆc  kh«ng   cã   thêi   h¹n   viÖc   thùc   hiÖn   mét   hoÆc   mét   sè   ho¹t  ®éng   nghiÖp   vô   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu nµy. Môc 2 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, kiÓm to¸n  §i Ò u  9.  Vi ph¹m vÒ qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm nhiÖm chøc vô Tæng   gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc) cña   tæ   chøc   tÝn   dông,   trõ   trêng   hîp   ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh  kh¸c; b)   Chñ   tÞch   hoÆc   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   cña   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  uû  quyÒn cho ngêi kh«ng ph¶i lµ  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh;
 6. 6 c) Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  tham gia Héi  ®ång qu¶n  trÞ  hoÆc tham  gia   ®iÒu  hµnh tæ chøc tÝn dông kh¸c;  trõ  trêng hîp tæ chøc ®ã lµ c«ng ty cña tæ chøc tÝn dông hoÆc   Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  tham gia Héi  ®ång qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ­ ¬ng; d) Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), Phã  Tæng gi¸m  ®èc (Phã   Gi¸m  ®èc) kh«ng c  tró  t¹i ViÖt Nam trong thêi gian  ®¬ng  nhiÖm; Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña tæ chøc tÝn dông lµm  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña tæ chøc tÝn dông kh¸c, trõ  trêng hîp tæ chøc ®ã lµ c«ng ty cña tæ chøc tÝn dông. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi bÇu hoÆc bæ nhiÖm nh÷ng  ngêi   lµ   bè,   mÑ,   vî,   chång,   con,   anh,   chÞ,   em   ruét   cña  thµnh  viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,  Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   lµm thµnh viªn Ban KiÓm so¸t, KÕ  to¸n trëng cña cïng mét  tæ chøc tÝn dông;  hµnh  vi bÇu  hoÆc  bæ nhiÖm  nh÷ng  ngêi  sau  ®©y lµm thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t,  Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc),   Phã   Tæng   gi¸m   ®èc   (Phã   Gi¸m  ®èc), KÕ to¸n trëng: a) §ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; b) §∙ bÞ  kÕt ¸n vÒ  c¸c téi nghiªm träng x©m ph¹m an  ninh quèc  gia,  c¸c téi nghiªm  träng  x©m ph¹m së  h÷u x∙  héi chñ  nghÜa, së  h÷u cña c«ng d©n, c¸c téi nghiªm träng  vÒ kinh tÕ mµ kh«ng ®îc xo¸ ¸n; c) §∙ bÞ  kÕt ¸n vÒ  c¸c téi ph¹m kh¸c mµ  ch a  ®îc xo¸  ¸n; d) §∙ tõng lµ  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Tæng  gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc) cña   mét c«ng ty ®∙ bÞ ph¸ s¶n, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 94 LuËt   Ph¸ s¶n n¨m 2004, trõ  c¸c trêng hîp ph¸ s¶n v×  lý  do bÊt  kh¶ kh¸ng; ®) §∙ tõng lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña mét c«ng ty  bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng do vi ph¹m ph¸p luËt nghiªm träng. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc  (Gi¸m   ®èc)   ban   hµnh   v¨n   b¶n   híng   dÉn   nghiÖp   vô   cã   néi  dung tr¸i quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thêi   h¹n   02   th¸ng   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c  kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy.     
 7. 7 § i Ò u   10.   Vi ph¹m vÒ  nh÷ng thay  ®æi ph¶i  ®îc chÊp  thuËn 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi thay  ®æi mét trong nh÷ng néi dung sau  ®©y mµ  cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n: a) Tªn cña tæ chøc tÝn dông; b) Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), thµnh viªn Ban KiÓm so¸t. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi thay ®æi mét trong nh÷ng néi dung sau ®©y  mµ cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n: a) Møc vèn §iÒu lÖ, møc vèn ®îc cÊp;  b)   ChuyÓn   nhîng   cæ   phÇn   cã   ghi   tªn   kh«ng   ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Tû lÖ cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng lín. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  chÝnh, së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn mµ  cha  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  40.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y mµ cha ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n: a) Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, mua l¹i, gi¶i thÓ  tæ chøc tÝn dông; b)   Më   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh,   c«ng   ty   trùc   thuéc,  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,  v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   t¹i   c¸c   ®Þa   bµn  trong níc, níc ngoµi, kÓ c¶ n¬i ®Æt trô së chÝnh.  5. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thêi   h¹n   01   th¸ng   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c  kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu nµy.   §i Ò u   11.   Vi   ph¹m   vÒ   kiÓm   so¸t   néi   bé,   kiÓm   to¸n  ®éc lËp  1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)   Tæ   chøc   bé   m¸y   kiÓm   so¸t   néi   bé   kh«ng   ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; b)   Kh«ng   lËp   ch¬ng   tr×nh   kiÓm   so¸t   néi   bé   theo   quy   ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   kh«ng   thùc   hiÖn   kiÓm   to¸n   ®éc   lËp   vÒ   ho¹t 
 8. 8 ®éng   nghiÖp   vô   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. 3. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ : Buéc chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong thêi   h¹n   3   th¸ng   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   kho¶n 1, 2 §iÒu nµy.  Môc 3 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ huy ®éng vèn §i Ò u  12.  Vi ph¹m vÒ nhËn tiÒn göi Ph¹t tiÒn tõ  15.000.000  ®ång  ®Õn 30.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng kh«ng thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh vÒ  nhËn tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u  13.  Vi ph¹m vÒ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi ph¸t hµnh giÊy tê  cã   gi¸ vît qu¸ tæng mÖnh gi¸  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn chÊp  thuËn b»ng v¨n b¶n. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  45.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi ph¸t hµnh giÊy tê  cã   gi¸ b»ng  ®ång ViÖt Nam, b»ng ngo¹i tÖ  hoÆc b»ng vµng  ®Ó  huy   ®éng   vèn   cña   c¸   nh©n,   tæ   chøc   trong   níc   hoÆc  níc  ngoµi  mµ  cha  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn chÊp  thuËn  b»ng v¨n  b¶n. 3. ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ sung. §Ò   nghÞ   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   ®×nh   chØ   ho¹t   ®éng   ph¸t  hµnh giÊy tê cã gi¸ trong thêi h¹n tõ 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng   ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi t¸i vi ph¹m quy  ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy. Môc 4 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ cho vay, b¶o l∙nh ng©n hµng,  chiÕt khÊu vµ cho thuª tµi chÝnh §i Ò u  14.  Vi ph¹m vÒ cho vay 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   kh«ng   c«ng   khai   c¸c   møc   l∙i   suÊt   cho   vay   cho  kh¸ch hµng biÕt.
 9. 9 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000  ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng lu gi÷   ®ñ  hå  s¬  tÝn dông  ®óng quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt;  b) LËp hîp  ®ång tÝn dông (hay v¨n b¶n kh¸c thay thÕ  hîp  ®ång tÝn dông  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp) kh«ng  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000  ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng x©y dùng quy tr×nh cho vay;  b) Kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay   vèn, sö  dông vèn vay vµ  tr¶ nî  cña kh¸ch hµng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng lËp hîp ®ång tÝn dông; b)   Kh«ng   chuyÓn   nî   qu¸   h¹n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; c) MiÔn gi¶m l∙i suÊt; gia h¹n nî  gèc hoÆc l∙i,  ®iÒu  chØnh   kú   h¹n   tr¶   nî   gèc   vµ   l∙i;   ®¶o   nî   kh«ng   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)   Cho   vay   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh«ng   ®ñ   ®iÒu  kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Cho vay hîp vèn, uû th¸c cho vay, nhËn uû th¸c cho  vay kh«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi  cho vay trªn c¬  së  cÇm cè  b»ng cæ phiÕu   cña chÝnh tæ chøc tÝn dông cho vay. 7.  ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ cho vay   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3,  4, 5, 6 §iÒu nµy. §i Ò u   15.  Vi ph¹m vÒ chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th­ ¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c Ph¹t  tiÒn tõ  5.000.000   ®ång   ®Õn  12.000.000   ®ång   ®èi   víi hµnh vi cÊp tÝn dông díi h×nh thøc chiÕt  khÊu, t¸i  chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c kh«ng  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 10. 10 § i Ò u   16.   Vi ph¹m vÒ  b¶o l∙nh vay, b¶o l∙nh thanh   to¸n,  b¶o  l∙nh  thùc hiÖn hîp  ®ång,  b¶o l∙nh dù  thÇu vµ  c¸c h×nh thøc b¶o l∙nh ng©n hµng kh¸c (gäi chung lµ  b¶o  l∙nh) 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi  kh«ng lu gi÷ ®ñ hå s¬ b¶o l∙nh theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) B¶o l∙nh cho c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) NhËn tµi s¶n b¶o  ®¶m cho b¶o l∙nh hoÆc thùc hiÖn  kh«ng ®óng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c vÒ b¶o l∙nh. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc tÝn dông cha  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn cho  phÐp   thùc  hiÖn   thanh   to¸n  quèc   tÕ       mµ   cã  hµnh   vi  b¶o  l∙nh vay, b¶o l∙nh thanh to¸n vµ  c¸c h×nh thøc b¶o l∙nh  ng©n hµng kh¸c  ®èi víi ngêi nhËn b¶o l∙nh lµ  c¸ nh©n, tæ  chøc níc ngoµi. 4. ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  §Ò   nghÞ   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   ®×nh   chØ   viÖc   thùc   hiÖn  nghiÖp vô b¶o l∙nh trong thêi h¹n 3 th¸ng ®èi víi tæ chøc  cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy kÓ  tõ  ngµy ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m. §i Ò u  17.  Vi ph¹m vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng lu gi÷   ®ñ  hå  s¬  cho thuª tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; b)   LËp   hîp   ®ång   cho   thuª   tµi   chÝnh   kh«ng   ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng x©y dùng quy tr×nh cho thuª tµi chÝnh;  b) Kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh cho   thuª tµi chÝnh, sö  dông tµi s¶n thuª tµi chÝnh vµ  tr¶ nî  cña kh¸ch hµng. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng lËp hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh; 
 11. 11 b)   Kh«ng   chuyÓn   nî   qu¸   h¹n   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; c) MiÔn gi¶m l∙i suÊt; gia h¹n nî  gèc hoÆc l∙i,  ®iÒu  chØnh kú  h¹n tr¶ nî  gèc vµ  l∙i kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  a) Cho thuª tµi chÝnh  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng  ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b)   Cho   thuª   tµi   chÝnh   hîp   vèn,   uû   th¸c   vµ   nhËn   uû  th¸c   cho   thuª   tµi   chÝnh   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt. 5. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc chÊp hµnh  ®óng quy  ®Þnh cho thuª tµi chÝnh  ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   kho¶n   1,  2,   3,   4  §iÒu nµy.  Môc 5 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi,  Qu¶n lý kinh doanh vµng §i Ò u   18.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi vµ  qu¶n lý kinh doanh vµng 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi kh«ng niªm yÕt c«ng khai tû  gi¸ mua vµ  b¸n ngo¹i  tÖ  t¹i  ®Þa  ®iÓm giao dÞch theo quy  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm  quyÒn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi mua, b¸n, thanh to¸n ngo¹i tÖ   ®èi víi kh¸ch  hµng   hoÆc   chi   tr¶   ngo¹i   tÖ   cña   kh¸ch   hµng   göi   tõ   níc  ngoµi  vÒ  ViÖt  Nam  kh«ng   ®óng tû  gi¸  giao dÞch theo  quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Cho vay, cho thuª tµi chÝnh hoÆc tr¶ nî  trong níc  b»ng ngo¹i tÖ kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) ChuyÓn, mang ngo¹i tÖ ra níc ngoµi vµ vµo ViÖt Nam  kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ trêng hîp quy ®Þnh  t¹i kho¶n 6 §iÒu nµy;  c)   Thanh   to¸n   tiÒn   hµng   ho¸,   dÞch   vô   b»ng   ngo¹i   tÖ  víi ngêi níc ngoµi kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 12. 12 d)   Mua,   b¸n,   thanh   to¸n,   cho   vay   ngo¹i   tÖ   víi   nhau  hoÆc niªm yÕt gi¸ hµng ho¸, dÞch vô  b»ng ngo¹i tÖ  kh«ng  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  a)   C¸   nh©n,  tæ   chøc  më   tµi   kho¶n   hoÆc   sö   dông   tµi  kho¶n   ngo¹i   tÖ   ë   níc   ngoµi   mµ   cha   ®îc   phÐp   hoÆc   kh«ng  ®óng quy ®Þnh trong giÊy phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn; b) Tæ chøc tÝn dông kh«ng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña   ph¸p   luËt   vÒ   tr¹ng   th¸i   ngo¹i   tÖ   hoÆc   tr¹ng   th¸i   ®ång  ViÖt Nam; c) Tæ chøc cã nguån thu ngo¹i tÖ chÊp hµnh kh«ng ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  viÖc b¸n ngo¹i tÖ  thu  ®îc cho  tæ chøc tÝn dông; d)   Tæ   chøc   kh«ng   chÊp   hµnh   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt   vÒ   vay,   tr¶   nî   níc   ngoµi,   vÒ   b¶o   l∙nh   vµ   t¸i   b¶o  l∙nh cho kho¶n vay níc ngoµi; ®) C¸ nh©n, tæ chøc mua, b¸n, sö dông vµng tiªu chuÈn   quèc tÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) C¸ nh©n, tæ chøc che giÊu hoÆc  ®ång lo∙ víi hµnh  vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng ngo¹i hèi; g) C¸ nh©n, tæ chøc cã nguån thu ngo¹i tÖ ë níc ngoµi  chÊp   hµnh   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   viÖc  chuyÓn ngo¹i tÖ vÒ níc. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  45.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  a) c¸ nh©n, tæ chøc ho¹t  ®éng ngo¹i hèi mµ  kh«ng  ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp hoÆc giÊy phÐp ho¹t  ®éng  ngo¹i hèi ®∙ hÕt thêi h¹n hoÆc bÞ ®×nh chØ; b)  C¸ nh©n,  tæ chøc  kh«ng  ph¶i  lµ  tæ chøc  tÝn dông  thùc hiÖn dÞch vô kiÒu hèi mµ kh«ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  cÊp phÐp; c)  C¸   nh©n,   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   ngo¹i tÖ, vµng mµ kh«ng cã giÊy phÐp cña Ng©n hµng Nhµ n­ íc. 6.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh   cã   mang   ngo¹i tÖ hoÆc vµng ra níc ngoµi hoÆc vµo ViÖt Nam qua c¸c  cöa khÈu kh«ng   ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  vÒ  khai  H¶i  quan th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc H¶i  quan. 7. ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ sung:
 13. 13 TÞch   thu   sè   ngo¹i   tÖ   hoÆc   vµng   ®èi   víi   hµnh   vi   vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i   ®iÓm b kho¶n 3 vµ   ®iÓm  ®  kho¶n 4 §iÒu   nµy. Môc 6 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thanh to¸n; mua, ®Çu t  vµo tµi s¶n cè ®Þnh vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n §i Ò u  19.  Vi ph¹m vÒ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m tån quü tiÒn mÆt ®Þnh møc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)  Vi ph¹m  quy  ®Þnh  vÒ  c¸c  kho¶n  chi  ®îc  dïng tiÒn  mÆt ®Ó thanh to¸n; b) Vi ph¹m h¹n møc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. §i Ò u   20.   Vi ph¹m vÒ  cung øng vµ  sö  dông sÐc, vÒ  thanh to¸n qua c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi cè ý ký ph¸t sÐc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n   vµ  kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô  tr¶ toµn bé  sè  tiÒn bÞ  truy  ®ßi cho ngêi thô  hëng hoÆc ngêi  ®∙ chi tr¶ cho ngêi thô  hëng. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Lu gi÷, lu hµnh, chuyÓn nhîng, sö  dông ph¬ng tiÖn  thanh to¸n gi¶; b)   X©m   nhËp   hoÆc   t×m   c¸ch   x©m   nhËp,   ph¸   ho¹i,   lµm  thay  ®æi tr¸i phÐp ch¬ng tr×nh hoÆc c¬  së  d÷  liÖu trong  m¹ng m¸y tÝnh sö dông trong thanh to¸n.  §i Ò u  21.  Vi ph¹m vÒ an toµn kho quü 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m chÕ   ®é  an toµn kho  quü theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   ph¸   ho¹i   tiÒn   ViÖt   Nam   mµ   cha   ®Õn   møc  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
 14. 14 § i Ò u  22.  Vi ph¹m vÒ mua, ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh Ph¹t tiÒn tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc tÝn dông cã hµnh vi mua, ®Çu t vµo tµi s¶n cè  ®Þnh cña m×nh vît qu¸ tû  lÖ  cho phÐp theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u  23.  Vi ph¹m vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n Ph¹t tiÒn tõ  30.000.000  ®ång  ®Õn 50.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi trùc tiÕp kinh doanh bÊt  ®éng s¶n.  Môc 7 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ b¶o ®¶m an toµn ho¹t ®éng  cña tæ chøc tÝn dông §i Ò u   24.  Vi ph¹m vÒ më tµi kho¶n vµ duy tr× dù tr÷  b¾t buéc 1. Ph¹t c¶nh c¸o  ®èi víi hµnh vi kh«ng më  tµi kho¶n  tiÒn göi dù  tr÷  b¾t buéc t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc hoÆc më  nhng duy tr×  t¹i  ®ã  sè  d  b×nh qu©n thÊp h¬n møc dù  tr÷  b¾t buéc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc thùc hiÖn ngay møc dù tr÷ b¾t buéc theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt. §i Ò u   25.   Vi   ph¹m   vÒ   an   toµn   trong   ho¹t   ®éng   cho  vay, b¶o l∙nh, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c, cho thuª tµi chÝnh 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi cho vay, cho thuª tµi chÝnh kh«ng cã b¶o ®¶m;  cho   vay,   cho   thuª   tµi   chÝnh   víi   nh÷ng   ®iÒu   kiÖn  u   ®∙i  kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tæng d nî cho vay, cho  thuª tµi chÝnh cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi c¸c  ®èi tîng  sau vît qu¸ 5% vèn tù cã cña tæ chøc tÝn dông: a) Tæ chøc kiÓm to¸n, KiÓm to¸n viªn cã  tr¸ch nhiÖm   kiÓm to¸n t¹i tæ chøc tÝn dông, KÕ to¸n trëng cña tæ chøc  tÝn   dông,  Thanh   tra   viªn   ®ang  thùc   hiÖn   nhiÖm  vô   thanh   tra t¹i tæ chøc tÝn dông; b) C¸c cæ ®«ng lín cña tæ chøc tÝn dông; c) Doanh nghiÖp cã  mét trong nh÷ng  ®èi tîng quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÓm a, b, c kho¶n 2 §iÒu nµy së h÷u trªn 10% vèn 
 15. 15 ®iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp  ®ã; trõ  trêng hîp ph¸p luËt cã  quy ®Þnh kh¸c. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Cho vay, cho thuª tµi chÝnh ®èi víi thµnh viªn Héi   ®ång   qu¶n  trÞ,   thµnh   viªn  Ban  KiÓm   so¸t,   Tæng  gi¸m   ®èc   (Gi¸m  ®èc), Phã  Tæng gi¸m  ®èc (Phã  gi¸m  ®èc) cña tæ chøc  tÝn dông; trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c;  b)   Cho   vay,   cho   thuª   tµi   chÝnh   ®èi   víi   ng êi   thÈm  ®Þnh,  xÐt  duyÖt   cho   vay,   cho   thuª  tµi  chÝnh;   trõ   tr êng  hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c; c)  Cho vay,  cho thuª  tµi  chÝnh  ®èi víi  bè, mÑ,  vî,  chång, con cña thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn  Ban   KiÓm   so¸t,   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc),   Phã   Tæng  gi¸m   ®èc (Phã  gi¸m   ®èc)  cña tæ chøc  tÝn dông; trõ  trêng  hîp  ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c; d) ChÊp nhËn b¶o l∙nh cña c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i  c¸c  ®iÓm a, b, c kho¶n 2 §iÒu nµy  ®Ó  lµm c¬  së  cho viÖc  cho vay, cho thuª tµi chÝnh ®èi víi kh¸ch hµng. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  a) Cho vay, cho thuª tµi chÝnh ®èi víi mét kh¸ch hµng   mµ  tæng d  nî  vît qu¸ tû  lÖ  so víi vèn tù  cã  cña tæ chøc  tÝn dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ  c¸c trêng hîp  sau: ­ Kho¶n cho vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; cho vay,   cho   thuª   tµi   chÝnh   tõ   c¸c   nguån   vèn   uû   th¸c   cña   ChÝnh  phñ, cña tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc tr êng hîp kh¸ch hµng vay,  thuª tµi chÝnh lµ tæ chøc tÝn dông kh¸c; ­ Cho vay cÇm cè  b»ng sæ tiÒn göi do chÝnh quü  tÝn  dông ®ã ph¸t hµnh; b) Thùc hiÖn b¶o l∙nh  ®èi víi mét kh¸ch hµng, chiÕt   khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c vît qu¸ tû lÖ  so víi vèn tù  cã  cña tæ chøc tÝn dông theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt; c) Cho vay  ®èi víi nhu cÇu vèn bÞ  cÊm cho vay theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt.    4. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Tïy theo hµnh vi vi ph¹m, tæ chøc tÝn dông cßn bÞ  ¸p  dông mét trong c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau: a) Buéc thu håi nî  cho vay  ®èi víi vi ph¹m t¹i kho¶n  2 §iÒu nµy trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ  tõ  ngµy ph¸t hiÖn  hµnh vi vi ph¹m;
 16. 16 b) Buéc thu håi nî  cho vay vît møc quy  ®Þnh  ®èi víi  vi   ph¹m   t¹i   c¸c   kho¶n   1,   3   §iÒu   nµy   trong   thêi   h¹n   6  th¸ng. §i Ò u   26.   Vi ph¹m vÒ  tû  lÖ  b¶o   ®¶m  an toµn  trong  ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi kh«ng thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  duy tr×  mét trong nh÷ng tû  lÖ  b¶o ®¶m an toµn sau ®©y: ­ Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶; ­ Tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu; ­ Tû  lÖ  tèi  ®a cña nguån vèn ng¾n h¹n  ®îc sö  dông  ®Ó  cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n; ­ C¸c tû lÖ an toµn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc  thùc  hiÖn  ®óng tû   lÖ  b¶o  ®¶m  an toµn  theo  quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ  tõ  ngµy ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u  27.  Vi ph¹m vÒ giíi h¹n gãp vèn, mua cæ phÇn  1. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  a) Tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi gãp vèn, mua cæ phÇn  vµo mét doanh nghiÖp hoÆc tæng møc gãp vèn, mua cæ phÇn  trong   tÊt   c¶   c¸c   doanh   nghiÖp   vît   møc   tèi   ®a   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Tæ chøc tÝn dông cæ phÇn sö  dông vèn  ®iÒu lÖ  vµ  c¸c quü ®Ó mua cæ phÇn, gãp vèn víi c¸c cæ ®«ng cña chÝnh   tæ chøc tÝn dông cæ phÇn ®ã.  2. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  Buéc   kh¾c   phôc   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy   trong  thêi h¹n 12 th¸ng, kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m.  §i Ò u  28.  Vi ph¹m vÒ dù phßng rñi ro 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi ph©n lo¹i tµi s¶n "Cã"  ho¹t  ®éng  ng©n  hµng vµ  trÝch lËp dù  phßng  rñi  ro kh«ng  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 17. 17 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi kh«ng trÝch lËp dù  phßng  rñi ro theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi sö  dông dù  phßng rñi   ro kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ dù phßng rñi ro trong   thêi h¹n 01 th¸ng kÓ  tõ  ngµy ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u  29.  Vi ph¹m vÒ trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000  ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a)   Kh«ng   trÝch   lËp   c¸c   quü   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; b) TrÝch lËp vµ  sö  dông c¸c quü  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc trÝch lËp c¸c quü ®óng quy ®Þnh; b)   Buéc   kh«i   phôc   l¹i   t×nh   tr¹ng   ban   ®Çu   do   ®∙   sö  dông c¸c quü kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   §i Ò u  30.  Vi ph¹m vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi 1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi b¾t buéc nhng  kh«ng  nép  phÝ  b¶o  hiÓm  tiÒn göi theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt; b) Tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi kh«ng niªm yÕt  c«ng khai viÖc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi t¹i trô  së  vµ  c¸c ®Þa ®iÓm giao dÞch. 2. Hµnh vi vi ph¹m vÒ  nép chËm phÝ  b¶o hiÓm tiÒn göi  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  b¶o hiÓm tiÒn göi. Môc 8 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ kÕ to¸n, thèng kª; chÕ ®é  th«ng tin, b¸o c¸o; bÝ mËt ho¹t ®éng Ng©n hµng
 18. 18 § i Ò u  31.   Vi ph¹m vÒ kÕ to¸n, thèng kª Hµnh vi vi ph¹m vÒ  kÕ  to¸n, thèng kª trong lÜnh vùc  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kÕ to¸n, thèng kª. §i Ò u   32.   Vi ph¹m vÒ  qu¶n lý  th«ng tin, ho¹t  ®éng  ng©n hµng 1.  Ph¹t c¶nh  c¸o  ®èi víi  hµnh vi  göi b¸o  c¸o kh«ng  ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi  hµnh vi kh«ng göi  ®ñ  b¸o c¸o hoÆc göi b¸o c¸o kh«ng  ®óng   quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi  kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt; trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 31. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) B¸o c¸o kh«ng trung thùc vÒ  ho¹t  ®éng cña tæ chøc  tÝn dông; b) Cung cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n nh÷ng th«ng tin cã  liªn quan   ®Õn  ho¹t   ®éng cña Ng©n hµng  Nhµ  níc,  tæ chøc  tÝn dông mµ kh«ng ®îc phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  hoÆc cha cã   sù  chÊp  thuËn  cña  kh¸ch  hµng, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 102, 103 vµ kho¶n  2 §iÒu 104 LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc tÝn dông cã  hµnh vi kh«ng b¸o c¸o ngay  cÊp   cã   thÈm   quyÒn   vÒ   nguy   c¬   mÊt   kh¶   n¨ng   chi   tr¶   cho  kh¸ch hµng cña m×nh cã thÓ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn t×nh  h×nh kinh doanh cña tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  33.  Vi ph¹m vÒ bÝ mËt ho¹t ®éng ng©n hµng Ph¹t tiÒn  ®èi víi hµnh vi v«  ý  tiÕt lé  bÝ  mËt hoÆc  lµm mÊt tµi liÖu, sè  liÖu thuéc danh môc bÝ  mËt nhµ  níc  cña   ngµnh   Ng©n   hµng,   nhng   cha   ®Õn   møc   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm h×nh sù gåm:  1. Tõ  1.000.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh  vi lµm lé bÝ mËt hoÆc lµm mÊt c¸c tµi liÖu, sè liÖu trong   danh   môc   bÝ   mËt   nhµ   níc   cña   ngµnh   Ng©n   hµng   thuéc   ®é  "MËt". 2. Tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 9.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh  vi lµm lé bÝ mËt hoÆc lµm mÊt c¸c tµi liÖu, sè liÖu trong  
 19. 19 danh môc bÝ mËt nhµ níc cña ngµnh Ng©n hµng thuéc ®é "Tèi  mËt". 3. Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 12.000.000 ®ång ®èi víi hµnh  vi lµm lé bÝ mËt hoÆc lµm mÊt c¸c tµi liÖu, sè liÖu trong   danh   môc   bÝ   mËt   nhµ   níc   cña   ngµnh   Ng©n   hµng   thuéc   ®é  "TuyÖt mËt". Môc 9  V i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   v Ò   x © m   p h ¹ m   q u y Ò n   t ù   c h ñ   k i n h   d o a n h   c ñ a  tæ chøc tÝn dông; c¶n trë viÖc thanh tra, kh«ng  thùc hiÖn yªu  cÇu cña cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh; C¹nh tranh bÊt hîp ph¸p §i Ò u   34.  Hµnh vi x©m ph¹m quyÒn tù  chñ  kinh doanh  cña   tæ   chøc   tÝn   dông   vµ   c¸c   tæ   chøc   kh¸c   cã   ho¹t   ®éng  ng©n hµng Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau:  1.  Ðp   buéc  hoÆc   dïng   ¶nh   hëng   cña   m×nh   yªu   cÇu  tæ  chøc   tÝn   dông   cÊp   tÝn   dông,   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   hoÆc  ho¹t ®éng ngo¹i hèi sai quy ®Þnh. 2. Che dÊu hoÆc  ®ång lo∙ víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   35.   Hµnh   vi   c¶n   trë   viÖc   thanh   tra,   kh«ng  thùc hiÖn yªu cÇu cña cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Tr× ho∙n, lÈn tr¸nh hoÆc kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ tµi   liÖu,  chøng  tõ, sè  liÖu theo yªu cÇu cña tæ chøc thanh  tra,  ®oµn  thanh  tra; cung  cÊp  tµi  liÖu,  sè  liÖu sai sù  thËt; b) Che dÊu, söa ch÷a chøng tõ, sæ s¸ch hoÆc thay  ®æi  tang vËt trong khi ®ang bÞ thanh tra; c) Tù   ý  th¸o bá, di chuyÓn hoÆc cã  hµnh vi kh¸c lµm  thay   ®æi   hiÖn   tr¹ng   niªm   phong:   kho,   quü,   kÐt   b¹c,   sæ  s¸ch, chøng tõ  kÕ  to¸n, hå  s¬  tÝn dông, hå  s¬  b¶o l∙nh,  hå  s¬  cho thuª tµi chÝnh hoÆc c¸c tang vËt  ®ang bÞ  niªm  phong, t¹m gi÷. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Kh«ng chÊp hµnh yªu cÇu cña Thanh tra Ng©n hµng vµ   c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c;
 20. 20 b) Can thiÖp tr¸i phÐp vµo viÖc xö lý cña Thanh tra. §i Ò u  36.  Hµnh vi c¹nh tranh bÊt hîp ph¸p 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau: a) Tung tin sai sù  thËt lµm tæn h¹i lîi  Ých cña tæ  chøc tÝn dông vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n  kh¸c; b) KhuyÕn m¹i bÊt hîp ph¸p; c) Cã  hµnh vi c¹nh tranh bÊt hîp ph¸p kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi ®Çu c¬ lòng ®o¹n thÞ trêng tiÒn tÖ, ngo¹i  tÖ, vµng mµ cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Ch¬ng III ThÈm quyÒn vµ Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u  37.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1. Thanh tra viªn Ng©n hµng  ®ang thi hµnh c«ng vô  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; d)  ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ theo quy  ®Þnh   t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c)  ¸p   dông   h×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung   vµ   biÖn   ph¸p  kh¾c   phôc   hËu   qu¶   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   2   vµ  kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy; d) §Ò nghÞ Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  ®×nh chØ cã  thêi h¹n hoÆc  kh«ng   cã   thêi   h¹n   viÖc   thùc   hiÖn   mét   hoÆc   mét   sè   ho¹t  ®éng nghiÖp vô  liªn quan  ®Õn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ LuËt  C¸c tæ chøc tÝn dông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản