intTypePromotion=1

Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
189
lượt xem
22
download

Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 207/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é  t r ¸ c h   n h i Ö m   ® è i   v í i   c ¸ c   t h µ n h   v i ª n   H é i   ® å n g   q u ¶ n   t r Þ ,   T æ n g  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty nhµ níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ph¹m vi ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn th­ ëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, bao  gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: ­ Tæng c«ng ty nhµ níc; ­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   nªu   trªn   ®îc   gäi   t¾t   lµ  c«ng ty. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông: 1. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi  ®ång qu¶n trÞ; thµnh   viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc (kh«ng kÓ  Tæng gi¸m  ®èc,   Gi¸m ®èc lµm viÖc theo hîp ®ång). 
  2. 2 § i Ò u  3.  ChÕ ®é tiÒn l¬ng: 1.   Thµnh   viªn   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc ®îc xÕp l¬ng chøc vô; thµnh viªn kh«ng  chuyªn tr¸ch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hëng phô  cÊp tr¸ch nhiÖm  c«ng viÖc theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  205/2004/N§­CP  ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng  thang  l¬ng, b¶ng  l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp  l¬ng trong  c¸c  c«ng ty nhµ níc.  2. TiÒn l¬ng vµ  phô  cÊp cña thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n   trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc ®îc tr¶ c¨n cø vµo viÖc thùc  hiÖn   lîi   nhuËn   vµ   n¨ng   suÊt   lao   ®éng   cña   c«ng   ty   theo  nguyªn t¾c: lîi nhuËn vµ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× tiÒn   l¬ng, phô  cÊp t¨ng; lîi nhuËn vµ  n¨ng suÊt lao  ®éng gi¶m   th× tiÒn l¬ng, phô cÊp gi¶m, nhng thÊp nhÊt b»ng møc l¬ng  tÝnh trªn c¬  së  hÖ  sè  l¬ng theo h¹ng c«ng ty, phô  cÊp l­ ¬ng (nÕu cã) vµ møc l¬ng tèi thiÓu chung. 3.   Quü   tiÒn   l¬ng   cña   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ  (gåm   tiÒn   l¬ng   cña   thµnh   viªn   chuyªn   tr¸ch   vµ   phô   cÊp  tr¸ch   nhiÖm   cña   thµnh   viªn   kh«ng   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ), Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty x¸c  ®Þnh theo  n¨m, hµng th¸ng ®îc t¹m øng tèi ®a b»ng 80% quü tiÒn l¬ng  kÕ  ho¹ch. PhÇn cßn l¹i  ®îc thanh to¸n vµo cuèi n¨m theo  møc  ®é  hoµn thµnh nhiÖm vô. Quü  tiÒn l¬ng nµy kh«ng n»m  trong   ®¬n  gi¸  tiÒn  l¬ng  cña  c«ng  ty nhng  ®îc h¹ch  to¸n  vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh.  §i Ò u   4.  Quü tiÒn l¬ng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty: 1. Khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh   sè   206/2004/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   12   n¨m   2004   cña  ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   qu¶n   lý   lao   ®éng,   tiÒn   l¬ng   vµ   thu  nhËp trong c¸c c«ng ty nhµ  níc th×  c«ng ty  ®îc lùa chän  hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 2 lÇn quü  l¬ng kÕ  ho¹ch  ®îc tÝnh trªn c¬  së  hÖ  sè  l¬ng theo h¹ng c«ng ty,  phô  cÊp l¬ng (nÕu cã) vµ  møc l¬ng tèi thiÓu do c«ng ty  lùa chän.  Trêng hîp kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty  kh«ng   l∙i   hoÆc   lç     th×   quü   tiÒn   l¬ng   kÕ   ho¹ch   chØ   ®îc  tÝnh trªn c¬  së  hÖ  sè  l¬ng theo h¹ng c«ng ty, phô  cÊp l­ ¬ng (nÕu cã) vµ møc l¬ng tèi thiÓu chung.  2.  Quü  tiÒn  l¬ng  kÕ  ho¹ch  ph¶i   ®îc  ®¹i diÖn  chñ  së  h÷u hoÆc c¬ quan Nhµ níc thÈm ®Þnh tríc khi thùc hiÖn. §èi  víi c«ng  ty h¹ng   ®Æc  biÖt vµ   c«ng ty  thùc hiÖn  ho¹t ®éng c«ng Ých cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ 
  3. 3 quèc d©n th×  quü  tiÒn l¬ng kÕ  ho¹ch do Bé  Lao  ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ X∙ héi, Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh vµ b¸o c¸o Thñ   tíng ChÝnh phñ. 3. Quü  tiÒn l¬ng thùc hiÖn  ®îc x¸c  ®Þnh theo møc  ®é  hoµn thµnh chØ tiªu lîi nhuËn, n¨ng suÊt lao  ®éng vµ  tr¶  l¬ng   cho   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc,  Gi¸m ®èc theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña c«ng ty. §i Ò u  5.  ChÕ ®é tiÒn thëng: 1.   Quü   tiÒn   thëng   hµng   n¨m   cña   thµnh   viªn   Héi   ®ång  qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty, bao gåm: a) Quü  thëng Ban qu¶n lý   ®iÒu hµnh c«ng ty theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña  c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh  nghiÖp kh¸c; b) Quü  thëng tõ  quü  khen thëng cña c«ng ty theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh sè  206/2004/N§­CP ngµy  14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh qu¶n lý  lao  ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c c«ng ty nhµ níc.  2. Quü  tiÒn thëng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy  hµng   n¨m   ®îc   trÝch   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   60%   ®Ó   thëng   cuèi  n¨m, phÇn  cßn  l¹i  dïng   ®Ó  thëng  sau  khi  kÕt  thóc  nhiÖm  kú.  3.   Khi   kÕt   thóc   nhiÖm   kú,   nÕu   tæng   lîi   nhuËn   thùc  hiÖn kh«ng thÊp h¬n tæng lîi nhuËn kÕ  ho¹ch cña c¶ nhiÖm  kú  th×  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc,  Gi¸m   ®èc   c«ng   ty   ®îc   hëng   phÇn   tiÒn   thëng   cßn   l¹i   quy  ®Þnh t¹i kho¶n  2 cña §iÒu  nµy;  nÕu tæng lîi nhuËn  thùc  hiÖn thÊp h¬n tæng lîi nhuËn kÕ ho¹ch cña c¶ nhiÖm kú th×  cø gi¶m 1% tæng lîi nhuËn thùc hiÖn, ph¶i gi¶m trõ  0,5%  phÇn tiÒn thëng cßn l¹i. 4. TiÒn thëng cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc  ®îc thùc hiÖn theo quy chÕ  thëng  cña c«ng ty. §i Ò u  6.  ChÕ ®é tr¸ch nhiÖm: 1. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty thùc hiÖn  ®óng quyÒn h¹n, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña   LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc th×   ®îc hëng chÕ   ®é  tiÒn l¬ng,  tiÒn thëng quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 3, 4 vµ §iÒu 5 NghÞ ®Þnh   nµy.
  4. 4 2. Khi ®Ó x¶y ra mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y nhng  cha ®Õn møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× kh«ng ®îc  n©ng bËc l¬ng hoÆc ph¶i h¹  bËc l¬ng, kh«ng  ®îc hëng l¬ng  theo hÖ sè ®iÒu chØnh, kh«ng ®îc thëng:  a) §Ó c«ng ty lç, ®Ó mÊt vèn nhµ níc; b) QuyÕt  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t  kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng thu  håi ®îc vèn ®Çu t, kh«ng tr¶ ®îc nî; c) Kh«ng b¶o ®¶m tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­ êi   lao   ®éng   ë   c«ng   ty   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   lao  ®éng; d)   §Ó   x¶y   ra   sai   ph¹m   vÒ   qu¶n   lý   vèn,   qu¶n   lý   tµi  s¶n, vÒ  chÕ   ®é  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c do  Nhµ níc quy ®Þnh; ®)   Lç   2   n¨m   liªn   tiÕp   hoÆc   kh«ng   ®¹t   tû   suÊt   lîi  nhuËn trªn vèn 2 n¨m liªn tiÕp hoÆc lç  l∙i  ®an xen nhau  nhng kh«ng kh¾c phôc ®îc (trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm  a kho¶n 3 §iÒu 25 LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc). §i Ò u   7.  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc,  Gi¸m ®èc c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm: 1.  Quý  I hµng  n¨m,  x©y dùng  quü  tiÒn  l¬ng  kÕ  ho¹ch  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy tr×nh ®¹i diÖn chñ  së  h÷u hoÆc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc thÈm  ®Þnh tríc khi  thùc hiÖn,  ®ång thêi göi cho c¬  quan thuÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng  ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. §èi  víi c«ng  ty h¹ng   ®Æc  biÖt vµ   c«ng ty  thùc hiÖn  ho¹t ®éng c«ng Ých cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ  quèc d©n ph¶i b¸o c¸o quü  tiÒn l¬ng kÕ  ho¹ch víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Bé Tµi chÝnh.  2. QuyÕt ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch, t¹m øng tiÒn l­ ¬ng, quü tiÒn thëng vµ quyÕt ®Þnh viÖc hoµn tr¶ phÇn tiÒn   l¬ng,  tiÒn thëng  hëng qu¸ møc quy  ®Þnh cña Nhµ  níc  ®èi  víi Gi¸m  ®èc c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch to¸n   ®éc  lËp;  x©y  dùng quy chÕ tr¶ l¬ng, quy chÕ thëng. 3. Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u hoÆc  c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙  héi ®Þa ph¬ng tiÒn l¬ng, tiÒn thëng n¨m tríc cña Héi ®ång  qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty.
  5. 5 § i Ò u   8.   C¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   cã   tr¸ch  nhiÖm: 1. C¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng: a) ThÈm  ®Þnh quü  tiÒn l¬ng kÕ  ho¹ch; quyÕt  ®Þnh t¹m  øng tiÒn l¬ng, quü tiÒn thëng vµ quyÕt ®Þnh viÖc hoµn tr¶  phÇn tiÒn l¬ng, tiÒn thëng hëng qu¸ møc quy  ®Þnh cña Nhµ  níc  ®èi víi Héi  ®ång  qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m   ®èc,  Gi¸m  ®èc  c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi,  Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh quü  l¬ng kÕ  ho¹ch  ®èi víi c«ng ty  h¹ng  ®Æc biÖt vµ  c«ng ty thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých cã  vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; c) Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi  tiÒn  l¬ng,  tiÒn thëng  n¨m  tríc cña c¸c thµnh  viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty. 2. Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi: a)   Híng   dÉn   ph¬ng   ph¸p   x©y   dùng   quü   tiÒn   l¬ng   kÕ  ho¹ch; x¸c  ®Þnh quü  tiÒn l¬ng thùc hiÖn, quü  tiÒn thëng  hµng n¨m vµ kÕt thóc c¶ nhiÖm kú; b) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ   quy  ®Þnh chÕ   ®é  tiÒn l¬ng, tiÒn thëng  ®èi víi Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n  trëng lµm viÖc theo hîp  ®ång; híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  phô   cÊp   tr¸ch   nhiÖm,   tiÒn   thëng   ®èi   víi   ngêi   ®¹i   diÖn  phÇn vèn gãp cña c«ng ty nhµ  níc  ë  doanh nghiÖp kh¸c vµ  thÈm  ®Þnh quü  tiÒn l¬ng kÕ  ho¹ch cña thµnh viªn Héi  ®ång  qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt  vµ  c«ng ty thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých cã  vÞ  trÝ  quan  träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; c) KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i   NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  9.  HiÖu lùc thi hµnh: 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.  C¸c quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy   ®îc thùc  hiÖn  tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. §i Ò u   10.   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh  vµ  X∙ héi chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan chÞu tr¸ch  nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy.
  6. 6 § i Ò u   11.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2