Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
305
lượt xem
4
download

Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N ghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 208/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 vµ NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. §iÒu chØnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng ®èi víi c¸c ®èi tîng sau ®©y: 1. C¸n bé, c«ng chøc, c«ng nh©n, viªn chøc, lùc lîng vò trang, ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu hëng l¬ng hu hµng th¸ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. 2. C«ng nh©n, viªn chøc vµ ngêi lao ®éng hëng l¬ng hu hµng th¸ng võa cã thêi gian hëng tiÒn l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh, võa cã thêi gian hëng tiÒn l¬ng kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. 3. C«ng nh©n, viªn chøc ®ang hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng, kÓ c¶ ngêi hëng trî cÊp hµng th¸ng theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 4. C«ng nh©n cao su ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng. 5. C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng theo NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2005, t¨ng thªm 10% møc l¬ng hu, trî cÊp hµng th¸ng hiÖn hëng ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng hu, trî cÊp hµng th¸ng tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy.
  2. 2 § iÒu 3. Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµm c¨n cø tÝnh l¬ng hu, trî cÊp mét lÇn khi nghØ hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, trî cÊp tuÊt mét lÇn vµ møc ®iÒu chØnh l ¬ng hu ®èi víi ngêi hëng tiÒn l- ¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng míi quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; QuyÕt ®Þnh sè 128/Q§-TW ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc c¬ quan §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ; NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng ¸p dông trong c¸c c«ng ty nhµ níc, nghØ hu, hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn 30 th¸ng 9 n¨m 2005 nh sau: 1. Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµm c¨n cø tÝnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh nh sau: a) §èi víi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tr íc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004: tÝnh theo møc tiÒn l¬ng ®· hëng vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ, NghÞ quyÕt sè 35/NQ-UBTVQHK9 ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vµ QuyÕt ®Þnh sè 69-Q§/TW ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Ban BÝ th Trung ¬ng; b) §èi víi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 trë ®i: tÝnh theo møc tiÒn l¬ng thuéc thang l¬ng, b¶ng l¬ng míi quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, NghÞ quyÕt cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ QuyÕt ®Þnh cña Ban BÝ th Trung ¬ng vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng míi nªu trªn. 2. §èi víi ngêi nghØ hu tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2005, l¬ng hu cña ngêi nghØ hu ®îc ®iÒu chØnh mét lÇn khi nghØ hu víi møc t¨ng øng víi thêi ®iÓm nghØ hu theo quy ®Þnh sau: Th¸ng nghØ NghØ hu vµo 3 NghØ hu vµo 9 th¸ng ®Çu cña n¨m 2005 hu tõ 10/2004 th¸ng cuèi cña - 9/2005 n¨m 2004 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Møc ®iÒu chØnh (%) 10 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 §iÒu 4. §èi víi ngêi nghØ hu thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy, th× chØ ®iÒu chØnh phÇn l¬ng hu hëng theo tiÒn l- ¬ng thuéc thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. C¸c møc ®iÒu chØnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy.
  3. 3 § iÒu 5. Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh hëng l¬ng hu ®èi víi ngêi nghØ chê ®ñ tuæi ®êi ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2005 míi hëng chÕ ®é hu trÝ ®îc tÝnh theo møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n nªu t¹i tiÕt a kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy. Møc ®iÒu chØnh l¬ng hu ®îc thùc hiÖn nh møc ®iÒu chØnh l¬ng hu ®èi víi ngêi vÒ hu tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. §iÒu 6. Kinh phÝ ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp hµng th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Kinh phÝ ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1995 do ng©n s¸ch Nhµ níc b¶o ®¶m. 2. Kinh phÝ ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1995 trë ®i (bao gåm c¶ c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng theo NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ) do quü b¶o hiÓm x· héi b¶o ®¶m. §iÒu 7. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy ®îc hëng møc l¬ng hu, trî cÊp hµng th¸ng ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. §iÒu 8. 1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: a) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; b) Tr×nh ChÝnh phñ tiÕp tôc ®iÒu chØnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng cña c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2005 ®Õn ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2008. 2. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m kinh phÝ ®iÒu chØnh l¬ng hu cña c¸c ®èi tîng nghØ hu, nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng, kÓ c¶ ngêi hëng trî cÊp hµng th¸ng theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 8 n¨m 2000, trî cÊp c«ng nh©n cao su tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1995. 3. B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m kinh phÝ ®iÒu chØnh l¬ng hu cña ®èi tîng nghØ hu vµ trî cÊp ®èi víi c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1995 trë ®i; tæ chøc híng dÉn c¸c c¬ quan B¶o hiÓm x· héi ®Þa ph¬ng thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi vµ tæ chøc chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
  4. 4 § iÒu 9. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản