intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 209/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

716
lượt xem
133
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý chất lượng XDCT, ngày 16/12/2004.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 209/2004/NĐ-CP

 1. chÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam --------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------------------------------------------------------------- P310 Sè : 209/2004/N§-CP ----- Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ VÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng -------- chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé X©y dùng, nghÞ ®Þnh : Ch ¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ¸p dông ®èi víi chñ ®Çu t , nhµ thÇu, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan trong c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ,
 2. 2 thi c«ng x©y dùng, b¶o hµnh vµ b¶o tr×, qu¶n lý vµ sö dông c«ng tr×nh x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. §iÒu 2. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng 1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm quy chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng. 2. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng. 3. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu chuÈn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông bao gåm c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n cø vµo quy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh. 4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c lÜnh vùc sau ®©y b¾t buéc ¸p dông: a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng; b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ t îng thñy v¨n; c) Ph©n vïng ®éng ®Êt; d) Phßng chèng ch¸y, næ; ®) B¶o vÖ m«i tr êng;
 3. 3 e) An toµn lao ®éng. Trong tr êng hîp néi dung thuéc c¸c ®iÓm d, ®, e cña kho¶n nµy mµ tiªu chuÈn ViÖt Nam cha cã hoÆc cha ®Çy ®ñ th× ®îc phÐp ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi sau khi ®îc Bé qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 5. Bé X©y dùng quy ®Þnh viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn níc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam. §iÒu 3. Gi¸m s¸t cña nh©n d©n vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng 1. Chñ ®Çu t ph¶i treo biÓn b¸o t¹i c«ng tr êng thi c«ng ë vÞ trÝ dÔ nh×n, dÔ ®äc víi néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 cña LuËt X©y dùng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n gi¸m s¸t. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng th× ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi víi chñ ®Çu t , Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i ®Æt c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng. 3. Ngêi tiÕp nhËn th«ng tin ph¶n ¸nh cña nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, xö lý kÞp thêi vµ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n ¸nh. Ch ¬ng II Ph©n lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng §iÒu 4. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng C«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n lo¹i nh sau: 1. C«ng tr×nh d©n dông:
 4. 4 a) Nhµ ë gåm nhµ chung c vµ nhµ riªng lÎ; b) C«ng tr×nh c«ng céng gåm: c«ng tr×nh v¨n hãa; c«ng tr×nh gi¸o dôc; c«ng tr×nh y tÕ; c«ng tr×nh th ¬ng nghiÖp, dÞch vô; nhµ lµm viÖc; kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch; nhµ phôc vô giao th«ng; nhµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c, th¸p thu ph¸t sãng ph¸t thanh, ph¸t sãng truyÒn h×nh; nhµ ga, bÕn xe; c«ng tr×nh thÓ thao c¸c lo¹i. 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp gåm: c«ng tr×nh khai th¸c than, khai th¸c quÆng; c«ng tr×nh khai th¸c dÇu, khÝ; c«ng tr×nh ho¸ chÊt, hãa dÇu; c«ng tr×nh kho x¨ng, dÇu, khÝ ho¸ láng vµ tuyÕn èng ph©n phèi khÝ, dÇu; c«ng tr×nh luyÖn kim; c«ng tr×nh c¬ khÝ, chÕ t¹o; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®iÖn tö - tin häc; c«ng tr×nh n¨ng lîng; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhÑ; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng; c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3. C«ng tr×nh giao th«ng gåm: c«ng tr×nh ®êng bé; c«ng tr×nh ®êng s¾t; c«ng tr×nh ®êng thñy; cÇu; hÇm; s©n bay. 4. C«ng tr×nh thñy lîi gåm: hå chøa níc; ®Ëp; cèng; tr¹m b¬m; giÕng; ®êng èng dÉn níc; kªnh; c«ng tr×nh trªn kªnh vµ bê bao c¸c lo¹i. 5. C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt gåm: c«ng tr×nh cÊp níc, tho¸t níc; nhµ m¸y xö lý níc th¶i; c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i: b·i chøa, b·i ch«n lÊp r¸c; nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i; c«ng tr×nh chiÕu s¸ng ®« thÞ. §iÒu 5. Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng 1. C¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n theo cÊp t¹i Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. CÊp c«ng tr×nh lµ c¬ së ®Ó xÕp h¹ng vµ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; x¸c ®Þnh sè bíc thiÕt kÕ, thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng.
 5. 5 2. Khi cÊp cña c«ng tr×nh x©y dùng ®îc quy ®Þnh theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau th× cÊp cña c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo tiªu chÝ cña cÊp cao nhÊt. Ch ¬ng II I Qu¶n lý chÊt lîng kh¶o s¸t x©y dùng §iÒu 6. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng 1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng do tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ hoÆc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. 2. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng bíc thiÕt kÕ, bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Môc ®Ých kh¶o s¸t; b) Ph¹m vi kh¶o s¸t; c) Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t; d) Khèi lîng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn; ®) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®îc ¸p dông; e) Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t. §iÒu 7. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng 1. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng do nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. 2. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt;
 6. 6 b) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông. §iÒu 8. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng 1. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm: a) Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; b) §Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh; c) VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t x©y dùng; d) Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; ®) Khèi l−îng kh¶o s¸t; e) Quy tr×nh, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t; g) Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; h) §Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; i) KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ; k) Tµi liÖu tham kh¶o; l) C¸c phô lôc kÌm theo. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®îc chñ ®Çu t kiÓm tra, nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. B¸o c¸o ph¶i ®îc lËp thµnh 06 bé, trong tr êng hîp cÇn nhiÒu h¬n 06 bé th× chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tháa thuËn víi nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng. 3. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc vµ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kh¶o s¸t; båi th êng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm
 7. 7 vô kh¶o s¸ t, ph¸ t sinh khèi lîng do kh¶o s¸ t sai; sö dông c¸c t h«ng t in, t µi liÖu, quy chuÈn, t iªu chuÈn vÒ kh¶o s¸ t x© y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸ c g© y ra t hiÖt h¹i. §iÒu 9. Bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng 1. NhiÖm vô kh¶o s¸ t x© y dùng ®îc bæ sung t rong c¸c t rêng hîp sau ®© y: a) Trong qu¸ t r× nh t hùc hiÖn kh¶o s¸ t x© y dùng, nhµ t hÇu kh¶o s¸ t x© y dùng ph¸ t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸ c t hêng ¶nh hëng t rùc t iÕp ® Õn gi¶i ph¸ p t hiÕt kÕ; b) Trong qu¸ t r× nh t hiÕt kÕ, nhµ t hÇu t hiÕt kÕ ph¸ t hiÖn t µi liÖu kh¶o s¸ t kh«ng ® ¸p øng yªu cÇu t hiÕt kÕ; c) Trong qu¸ t r× nh t hi c«ng, nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng ph¸ t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸ c t hêng so víi t µi liÖu kh¶o s¸ t ¶nh hëng t rùc t iÕp ® Õn gi¶i ph¸ p t hiÕt kÕ vµ biÖn ph¸ p t hi c«ng. 2. Chñ ® Çu t cã t r¸ ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt ® Þnh viÖc bæ sung néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸ t t rong c¸c t r êng hîp quy ® Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy t heo ® Ò nghÞ cña c¸c nhµ t hÇu t hiÕt kÕ, kh¶o s¸ t x© y dùng, t hi c«ng x© y dùng vµ chÞu t r¸ ch nhiÖm t r íc ph¸ p luËt vÒ quyÕt ® Þnh cña m× nh. §iÒu 10. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng vÒ b¶o vÖ m«i tr êng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t t¹i hiÖn tr êng, nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: 1. Kh«ng ®îc lµm « nhiÔm nguån níc, kh«ng khÝ vµ g©y tiÕng ån qu¸ giíi h¹n cho phÐp; 2. ChØ ®îc phÐp chÆt c©y, hoa mµu khi ®îc tæ chøc, c¸ nh©n qu¶n lý hoÆc së h÷u c©y, hoa mµu cho phÐp;
 8. 8 3. Phôc håi l¹i hiÖn t rêng kh¶o s¸ t x© y dùng; 4. B¶o vÖ c«ng t r× nh h¹ t Çng kü t huËt vµ c¸c c«ng t r× nh x© y dùng kh¸ c t rong vïng, ® Þa ® iÓm kh¶o s¸ t. NÕu g© y h h¹i cho c¸c c«ng t r× nh ® ã t h× ph¶i båi t hêng t hiÖt h¹i. §iÒu 11. Gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng 1. Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã bé phËn chuyªn tr¸ch tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng; b) Chñ ®Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng th - êng xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn khi hoµn thµnh c«ng viÖc. Tr êng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× chñ ®Çu t ph¶i thuª t vÊn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. 2. Néi dung tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: a) Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; b) Ghi chÐp kÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng. 3. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña chñ ®Çu t: a) KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng so víi hå s¬ dù thÇu vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô kh¶o s¸t, phßng thÝ nghiÖm ®îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng sö dông; b) Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi lîng kh¶o s¸t vµ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph¬ng ¸n kü thuËt ®· ®îc phª
 9. 9 duyÖt. KÕt qu¶ t heo dâi, kiÓm t ra ph¶i ®îc ghi chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸ t x© y dùng; c) Theo dâi vµ yªu cÇu nhµ t hÇu kh¶o s¸ t x© y dùng t hùc hiÖn b¶o vÖ m«i t rêng vµ c¸c c«ng t r× nh x© y dùng t rong khu vùc kh¶o s¸ t t heo quy ® Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ ® Þnh nµy. §iÒu 12. NghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng 1. C¨n cø ®Ó nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng: a) Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng; b) NhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; c) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; d) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 2. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng vµ tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè l îng cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; c) NghiÖm thu khèi l îng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng theo hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng ®· ký kÕt. Tr êng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kh¶o s¸t vµ tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông nhng kh«ng ®¸p øng ®îc môc tiªu ®Çu t ®· ®Ò ra cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t vÉn ph¶i thanh to¸n phÇn ®· nghiÖm thu theo hîp ®ång. 3. KÕt qu¶ nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i lËp thµnh biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ viÖc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng.
 10. 10 Ch ¬ng IV Qu¶n lý chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 13. ThiÕt kÕ kü thuËt 1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt: a) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¬ së trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt; b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bíc thiÕt kÕ c¬ së, c¸c sè liÖu bæ sung vÒ kh¶o s¸t x©y dùng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËt; c) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t . 2. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ c¬ së vµ dù ¸n ®Çu t x©y dung ®îc duyÖt, bao gåm: a) ThuyÕt minh gåm c¸c néi dung t heo quy ® Þnh t¹i NghÞ ® Þnh cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸ n ® Çu t x© y dùng c«ng t r× nh, nhng ph¶i t Ýnh to¸ n l¹i vµ lµm râ ph¬ ng ¸ n lùa chän kü t huËt s¶n xuÊt , d© y chuyÒn c«ng nghÖ, lùa chän t hiÕt bÞ, so s¸ nh c¸c chØ t iªu kinh t Õ kü t huËt , kiÓm t ra c¸c sè liÖu lµm c¨ n cø t hiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü t huËt ; gi¶i t hÝch nh÷ ng néi dung mµ b¶n vÏ t hiÕt kÕ cha t hÓ hiÖn ®îc vµ c¸c néi dung kh¸ c t heo yªu cÇu cña chñ ® Çu t ; b) B¶n vÏ ph¶i t hÓ hiÖn chi t iÕt vÒ c¸c kÝch t híc, t h«ng sè kü t huËt chñ yÕu, vËt liÖu chÝnh ® ¶m b¶o ® ñ ® iÒu kiÖn ® Ó lËp dù to¸ n, tæng dù to¸ n vµ lËp t hiÕt kÕ b¶n vÏ t hi c«ng c«ng t r× nh x© y dùng; c) Dù to¸ n, tæng dù to¸ n x© y dùng c«ng t r× nh. §iÒu 14. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng
 11. 11 1. C¨ n cø ® Ó lËp t hiÕt kÕ b¶n vÏ t hi c«ng: a) NhiÖm vô t hiÕt kÕ do chñ ® Çu t phª duyÖt ® èi víi t r êng hîp t hiÕt kÕ mét bíc; t hiÕt kÕ c¬ së ®îc phª duyÖt ® èi víi t rêng hîp t hiÕt kÕ hai bíc; t hiÕt kÕ kü t huËt ®îc phª duyÖt ® èi víi t rêng hîp t hiÕt kÕ ba bíc; b) C¸ c t iªu chuÈn x© y dùng vµ chØ dÉn kü t huËt ®îc ¸ p dông; c) C¸ c yªu cÇu kh¸ c cña chñ ® Çu t . 2. Hå s¬ t hiÕt kÕ b¶n vÏ t hi c«ng bao gåm: a) ThuyÕt m inh ph¶i gi¶i t hÝch ® Çy ® ñ c¸c néi dung mµ b¶n vÏ kh«ng t hÓ hiÖn ®îc ® Ó ngêi t rùc t iÕp t hi c«ng x© y dùng t hùc hiÖn t heo ® óng t hiÕt kÕ; b) B¶n vÏ ph¶i t hÓ hiÖn chi t iÕt t Êt c¶ c¸c bé phËn cña c«ng t r× nh, c¸c cÊu t¹o víi ® Çy ® ñ c¸c kÝch t híc, vËt liÖu vµ t h«ng sè kü t huËt ® Ó t hi c«ng chÝnh x¸c vµ ® ñ ® iÒu kiÖn ® Ó lËp dù to¸ n t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh; c) Dù to¸ n t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh. §iÒu 15. Yªu cÇu vÒ quy c¸ch hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. B¶n vÏ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã kÝch cì, tû lÖ, khung tªn vµ ®îc thÓ hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn x©y dùng. Trong khung tªn tõng b¶n vÏ ph¶i cã tªn, ch÷ ký cña ngêi trùc tiÕp thiÕt kÕ, chñ tr× thiÕt kÕ, chñ nhiÖm thiÕt kÕ, ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thiÕt kÕ vµ dÊu cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, trõ tr êng hîp nhµ thÇu thiÕt kÕ lµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp. 2. C¸c b¶n thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n ph¶i ®îc ®ãng thµnh tËp hå s¬ thiÕt kÕ theo khu«n khæ thèng nhÊt cã danh môc, ®¸nh sè, ký hiÖu ®Ó tra cøu vµ b¶o qu¶n l©u dµi.
 12. 12 §iÒu 16. NghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. S¶n phÈm t hiÕt kÕ t ríc khi ®a ra t hi c«ng ph¶i ®îc chñ ® Çu t nghiÖm thu vµ x¸c nhËn. Chñ ® Çu t ph¶i chÞu t r¸ch nhiÖm vÒ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ giao cho nhµ thÇu thi c«ng x© y dùng. Biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh ®îc lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¨n cø nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: a) Hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ; b) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¸c bíc tr íc ®ã ®· ®îc phª duyÖt; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n, tæng dù to¸n. 3. Néi dung nghiÖm t hu: a) §¸ nh gi¸ chÊt lîng t hiÕt kÕ; b) KiÓm t ra h× nh t høc vµ sè lîng hå s¬ t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh. 4. Tïy t heo t Ýnh chÊt , quy m« vµ yªu cÇu cña c«ng t r× nh x© y dùng, chñ ® Çu t ®îc t huª t vÊn cã ® ñ ® iÒu kiÖn n¨ ng lùc phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ng t r× nh ® Ó t hùc hiÖn t hÈm t ra t hiÕt kÕ vµ ph¶i chÞu t r¸ ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ t hÈm t ra. Tr êng hîp t hiÕt kÕ kh«ng b¶o ® ¶m yªu cÇu t heo hîp ® ång t h× nhµ t hÇu t hiÕt kÕ ph¶i t hiÕt kÕ l¹i vµ chÞu mäi chi phÝ, kÓ c¶ chi phÝ t hÈm t ra t hiÕt kÕ. 5. Nhµ t hÇu t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh chÞu t r¸ ch nhiÖm t ríc chñ ® Çu t vµ ph¸ p luËt vÒ chÊt l îng t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh vµ ph¶i båi t hêng t hiÖt h¹i khi sö dông t h«ng t in, t µi liÖu, quy chuÈn, t iªu chuÈn x© y dùng, gi¶i ph¸ p kü t huËt , c«ng nghÖ kh«ng
 13. 13 phï hîp g© y ¶nh hëng ® Õn chÊt lîng c«ng t r× nh x© y dùng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸ c g© y ra t hiÖt h¹i. §iÒu 17. Thay ®æi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· phª duyÖt chØ ®îc phÐp thay ®æi trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: a) Khi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh cã yªu cÇu ph¶i thay ®æi thiÕt kÕ; b) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý nÕu kh«ng thay ®æi thiÕt kÕ sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. 2. Tr êng hîp thay ®æi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng mµ kh«ng lµm thay ®æi thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ c¬ së ®îc duyÖt th× chñ ®Çu t hoÆc nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t ®îc söa ®æi thiÕt kÕ. Nh÷ng ngêi söa ®æi thiÕt kÕ ph¶i ký tªn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc söa ®æi cña m×nh. Ch ¬ng V Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 18. Tæ chøc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. Qu¶n lý chÊt lîng t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh bao gåm c¸c ho¹t ® éng qu¶n lý chÊt l îng cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng; gi¸m s¸ t t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh vµ nghiÖm t hu c«ng t r× nh x© y dùng cña chñ ® Çu t ; gi¸m s¸ t t¸c gi¶ cña nhµ t hÇu t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh. 2. Nhµ thÇu thi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ® Ó thùc hiÖn néi dung qu¶n lý chÊt l îng thi c«ng
 14. 14 x© y dùng c«ng t r× nh ®îc quy ® Þnh t¹i §iÒu 19, §iÒu 20 cña NghÞ ® Þnh nµy. 3. Chñ ® Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m s¸ t t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh t heo néi dung quy ® Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ ® Þnh nµy. Tr êng hîp chñ ® Çu t kh«ng cã tæ chøc t vÊn gi¸ m s¸ t ® ñ ® iÒu kiÖn n¨ ng lùc t h× ph¶i t huª tæ chøc t vÊn gi¸m s¸ t t hi c«ng x© y dùng cã ® ñ ® iÒu kiÖn n¨ ng lùc ho¹t ® éng x© y dùng t hùc hiÖn. Chñ ® Çu t tæ chøc nghiÖm t hu c«ng t r× nh x© y dùng. 4. Nhµ t hÇu t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh t hùc hiÖn gi¸m s¸ t t¸ c gi¶ t heo quy ® Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ® Þnh nµy. §iÒu 19. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu 1. Néi dung qu¶n lý chÊt l îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu: a) LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt l îng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; b) Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, vËt t , thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tr íc khi x©y dùng vµ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu chuÈn vµ yªu cÇu thiÕt kÕ; c) LËp vµ kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng; d) LËp vµ ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; ®) KiÓm tra an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr êng bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng tr êng;
 15. 15 e) NghiÖm t hu néi bé vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cho bé phËn c«ng t r× nh x© y dùng, h¹ng môc c«ng t r× nh x© y dùng vµ c«ng t r× nh x© y dùng hoµn t hµnh; g) B¸ o c¸o chñ ® Çu t vÒ t iÕn ® é, chÊt lîng, khèi lîng, an toµn lao ® éng vµ vÖ sinh m«i t rêng t hi c«ng x© y dùng t heo yªu cÇu cña chñ ® Çu t ; h) ChuÈn bÞ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu theo quy ® Þnh t¹i §iÒu 24, §iÒu 25, §iÒu 26 cña NghÞ ® Þnh nµy vµ lËp phiÕu yªu cÇu chñ ® Çu t tæ chøc nghiÖm thu. 2. Nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh ph¶i chÞu t r¸ ch nhiÖm t ríc chñ ® Çu t vµ ph¸ p luËt vÒ chÊt l îng c«ng viÖc do m× nh ® ¶m nhËn; båi t hêng t hiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ® ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ® óng chñng lo¹i, t hi c«ng kh«ng b¶o ® ¶m chÊt l îng hoÆc g© y h háng, g© y « nhiÔm m«i t r êng vµ c¸c hµnh vi kh¸ c g© y ra t hiÖt h¹i. §iÒu 20. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu 1. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi nhµ thÇu phô. 3. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn vµ do c¸c nhµ thÇu phô thùc hiÖn; båi th êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt l îng hoÆc g©y h háng, g©y « nhiÔm m«i tr êng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.
 16. 16 4. Nhµ t hÇu phô ph¶i chÞu t r¸ ch nhiÖm t r íc tæng t hÇu vÒ chÊt lîng phÇn c«ng viÖc do m× nh ® ¶m nhËn. §iÒu 21. Gi ¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t 1. Néi dung gi¸m s¸ t chÊt lîng thi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh cña chñ ® Çu t : a) KiÓm t ra c¸c ® iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng t r× nh x© y dùng t heo quy ® Þnh t¹i §iÒu 72 cña Lu Ët X© y dùng; b) KiÓm t ra sù phï hîp n¨ ng lùc cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh víi hå s¬ dù t hÇu vµ hîp ® ång x© y dùng, bao gåm: - KiÓm t ra vÒ nh© n lùc, t hiÕt bÞ t hi c«ng cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh ®a vµo c«ng t rêng; - KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt l îng cña nhµ thÇu thi c«ng x© y dùng c«ng tr× nh; - KiÓm t ra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸ y mãc, t hiÕt bÞ, vËt t cã yªu cÇu an toµn phôc vô t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh; - KiÓm t ra phßng t hÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x© y dùng phôc vô t hi c«ng x© y dùng cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh. c) KiÓm t ra vµ gi¸m s¸ t chÊt lîng vËt t , vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ® Æt vµo c«ng t r× nh do nhµ thÇu thi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh cung cÊp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm: - KiÓm t ra giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña nhµ s¶n xuÊt , kÕt qu¶ t hÝ nghiÖm cña c¸c phßng t hÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm ® Þnh chÊt lîng t hiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®îc c¬ quan nhµ níc cã t hÈm quyÒn c«ng nhËn ® èi víi vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm
 17. 17 x© y dùng, t hiÕt bÞ l¾p ® Æt vµo c«ng t r× nh t r íc khi ®a vµo x© y dùng c«ng t r× nh; - Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm t ra chÊt lîng vËt liÖu, t hiÕt bÞ l¾p ® Æt vµo c«ng t r× nh do nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng cung cÊp t h× chñ ® Çu t t hùc hiÖn kiÓm t ra t rùc t iÕp vËt t , vËt liÖu vµ t hiÕt bÞ l¾p ® Æt vµo c«ng t r× nh x© y dùng. d) KiÓm t ra vµ gi¸ m s¸ t t rong qu¸ t r× nh t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh, bao gåm: - KiÓm t ra biÖn ph¸ p t hi c«ng cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh; - KiÓm t ra vµ gi¸m s¸ t thêng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ t r× nh nhµ thÇu thi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh t riÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn t rêng. KÕt qu¶ kiÓm t ra ® Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸ t cña chñ ® Çu t hoÆc biªn b¶n kiÓm t ra theo quy ® Þnh; - X¸ c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng; - Tæ chøc nghiÖm t hu c«ng t r× nh x© y dùng t heo quy ® Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ® Þnh nµy; - TËp hîp, kiÓm t ra t µi liÖu phôc vô nghiÖm t hu c«ng viÖc x© y dùng, bé phËn c«ng t r× nh, giai ® o¹n t hi c«ng x© y dùng, nghiÖm t hu t hiÕt bÞ, nghiÖm t hu hoµn t hµnh tõng h¹ng môc c«ng t r× nh x© y dùng vµ hoµn t hµnh c«ng t r× nh x© y dùng; - Ph¸ t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ t hiÕt kÕ ® Ó ® iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ t hÇu t hiÕt kÕ ® iÒu chØnh; - Tæ chøc kiÓm ® Þnh l¹i chÊt lîng bé phËn c«ng t r× nh, h¹ng môc c«ng t r× nh vµ c«ng t r× nh x© y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt l - îng; - Chñ t r× , phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ ng víng m¾c, ph¸ t sinh t rong t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh.
 18. 18 2. Néi dung gi¸ m s¸ t chÊt lîng t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh cña chñ ® Çu t ® èi víi h× nh t høc tæng t hÇu: a) Tr êng hîp t hùc hiÖn h× nh t høc tæng t hÇu t hi c«ng x© y dùng vµ tæng t hÇu t hiÕt kÕ, cung øng vËt t t hiÕt bÞ, t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh (EPC): - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ® Þnh t¹i ® iÓm a, ® iÓm b vµ ® iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy ® èi víi tæng t hÇu vµ víi c¸c nhµ t hÇu phô; - Thùc hiÖn kiÓm t ra vµ gi¸m s¸ t t heo ® iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ® èi víi tæng t hÇu x© y dùng; - Tham gia cïng tæng t hÇu kiÓm t ra vµ gi¸m s¸ t t hi c«ng x© y dùng cña c¸c nhµ t hÇu phô. b) Tr êng hîp t hùc hiÖn h× nh t høc tæng t hÇu ch× a khãa t rao tay: - Chñ ® Çu t phª duyÖt t iÕn ® é t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh vµ t hêi ® iÓm nghiÖm t hu hoµn t hµnh c«ng t r× nh x© y dùng; - Tr íc khi nghiÖm t hu hoµn t hµnh c«ng t r× nh, chñ ® Çu t t iÕp nhËn t µi liÖu vµ kiÓm ® Þnh chÊt lîng c«ng t r× nh x© y dùng nÕu t hÊy cÇn t hiÕt lµm c¨ n cø ® Ó nghiÖm t hu. 3. Chñ ® Çu t ph¶i t h«ng b¸o quyÕt ® Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ngêi gi¸ m s¸ t t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh cho nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh vµ nhµ t hÇu t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh biÕt ® Ó phèi hîp t hùc hiÖn. 4. Chñ ® Çu t chÞu t r¸ ch nhiÖm båi t hêng do vi ph¹m hîp ® ång cho nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh; chÞu t r¸ ch nhiÖm t r íc ph¸ p luËt khi nghiÖm t hu kh«ng b¶o ® ¶m chÊt lîng lµm sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm t hu, nghiÖm t hu khèi lîng kh«ng ® óng, sai t hiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸ c. Khi ph¸ t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt lîng c«ng t r× nh x© y dùng cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh t h× ph¶i buéc nhµ t hÇu dõng t hi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶.
 19. 19 5. Nhµ t hÇu gi¸m s¸ t t hi c«ng x© y dùng c«ng t r× nh cña chñ ® Çu t ph¶i båi t hêng t hiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ® ång; chÞu t r¸ ch nhiÖm t ríc ph¸ p luËt vµ chñ ® Çu t khi nghiÖm t hu kh«ng b¶o ® ¶m chÊt lîng t heo t iªu chuÈn vµ chØ dÉn kü t huËt ®îc ¸ p dông, sai t hiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi kh¸ c g© y ra t hiÖt h¹i. §iÒu 22. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Nhµ t hÇu t hiÕt kÕ x© y dùng c«ng t r× nh cö ngêi ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng. 2. Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ngêi gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t yªu cÇu thùc hiÖn ®óng thiÕt kÕ. Trong tr êng hîp kh«ng kh¾c phôc, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t . ViÖc thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t . Qua gi¸m s¸t, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu th× nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n göi chñ ®Çu t nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu. §iÒu 23. Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng 1. Nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng ph¶i t ù tæ chøc nghiÖm t hu c¸c c«ng viÖc x© y dùng, ® Æc biÖt c¸c c«ng viÖc, bé phËn bÞ che khuÊt ; bé phËn c«ng t r× nh; c¸c h¹ng môc c«ng t r× nh vµ c«ng t r× nh, t r íc khi yªu cÇu chñ ® Çu t nghiÖm t hu. §èi víi nh÷ ng c«ng viÖc x© y dùng ® · ®îc nghiÖm t hu nhng cha t hi c«ng ngay t h× t r íc khi t hi c«ng x© y dùng ph¶i nghiÖm t hu l¹i. §èi víi c«ng viÖc, giai ® o¹n t hi c«ng x© y
 20. 20 dùng sau khi nghiÖm t hu ®îc chuyÓn nhµ t hÇu kh¸ c t hùc hiÖn t iÕp t h× ph¶i ®îc nhµ t hÇu ® ã x¸c nhËn, nghiÖm t hu. 2. Chñ ® Çu t cã t r¸ ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm t hu c«ng t r× nh x© y dùng kÞp t hêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiÖm t hu cña nhµ t hÇu t hi c«ng x© y dùng. NghiÖm t hu c«ng t r× nh x© y dùng ®îc ph© n t hµnh: a) NghiÖm t hu tõng c«ng viÖc x© y dùng t rong qu¸ t r× nh t hi c«ng x© y dùng; b) NghiÖm t hu bé phËn c«ng t r× nh x© y dùng, giai ® o¹n t hi c«ng x© y dùng; c) NghiÖm t hu hoµn t hµnh h¹ng môc c«ng t r× nh, c«ng t r× nh x© y dùng ® Ó ®a vµo sö dông. 3. C¸c h¹ng môc c«ng t r× nh x© y dùng hoµn thµnh vµ c«ng t r× nh x© y dùng hoµn thµnh chØ ®îc phÐp ®a vµo sö dông sau khi ®îc chñ ® Çu t nghiÖm t hu. 4. Khi chñ ® Çu t , nhµ t hÇu lµ ngêi níc ngoµi t h× c¸c biªn b¶n nghiÖm t hu, b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng t r× nh vµ c«ng t r× nh x© y dùng ®îc t hÓ hiÖn b»ng t iÕng ViÖt vµ t iÕng níc ngoµi do chñ ® Çu t lùa chän. §iÒu 24. NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng 1. C¨n cø nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng: a) PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; b) Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=716

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2