Nghị định 21/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
3
download

Nghị định 21/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 21/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 21/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 3 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 21/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B NGO I GIAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t, quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Ngo i giao là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v i ngo i g m: công tác ngo i giao, biên gi i lãnh th qu c gia, c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ký k t và th c hi n i u ư c qu c t , Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; qu n lý nhà nư c các d ch v công và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Ngo i giao có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t khác v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ;
  2. 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t và các văn b n pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 5. V công tác ngo i giao: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án v vi c thi t l p ho c ình ch quan h ngo i giao, lãnh s v i các nư c và t ch c qu c t liên chính ph ; l p ho c rút các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; c và tri u h i i s c m nh toàn quy n, Trư ng Phái oàn i di n Thư ng tr c c a Vi t Nam bên c nh Liên h p qu c; b) i di n cho Nhà nư c trong quan h ngo i giao v i các nư c, t ch c qu c t ; ti n hành các ho t ng i ngo i c a Nhà nư c; c) Tri n khai vi c ch p thu n i di n ngo i giao c a các nư c và t ch c qu c t t i Vi t Nam. Qu n lý ho t ng c a các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, k c cơ quan lãnh s danh d , cơ quan i di n các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c và các t ch c qu c t liên chính ph t t i Vi t Nam phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và lu t pháp qu c t ; d) Ch trì chuNn b cho các oàn c p cao c a Nhà nư c ta i thăm các nư c ho c d các h i ngh qu c t và ón ti p các oàn c p cao c a các nư c, các t ch c qu c t thăm Vi t Nam trong ph m vi các lĩnh v c do B ph trách theo quy nh c a Chính ph ; ) T ch c, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t v các lĩnh v c do B qu n lý; e) Phát ngôn quan i m, l p trư ng chính th c c a Vi t Nam v các v n qu c t ; t ch c các cu c h p báo qu c t và chuNn b n i dung tr l i ph ng v n c a lãnh o c p cao c a ng và Nhà nư c cho phóng viên nư c ngoài thư ng kỳ ho c theo yêu c u t xu t; g) Ch trì vi c theo dõi, t ng h p dư lu n báo chí nư c ngoài liên quan n Vi t Nam; theo dõi tình hình và tri n khai các ho t ng thông tin i ngo i nư c ngoài; h) Qu n lý và c p phép cho ho t ng báo chí c a phóng viên nư c ngoài t i Vi t Nam; qu n lý và gi i quy t các ho t ng thông tin báo chí c a các oàn i bi u nư c ngoài thăm Vi t Nam theo l i m i c a lãnh o Nhà nư c, Chính ph và B Ngo i giao; i) Ch trì các ho t ng c a U ban Qu c gia v T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hoá Liên h p qu c (UNESCO); k) B o v l i ích c a Nhà nư c, các quy n, l i ích chính áng c a t ch c và công dân Vi t Nam nư c ngoài theo pháp lu t Vi t Nam và lu t pháp qu c t ; l) Th c hi n nhi m v v lãnh s , v xu t nh p c nh c a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài theo phân công c a Chính ph ; th c hi n các công vi c v h p pháp hoá,
  3. ch ng nh n lãnh s , qu c t ch và h t ch; th c hi n b o h công dân Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 6. V biên gi i lãnh th qu c gia: a) Nghiên c u, t ng h p, ánh giá tình hình qu n lý biên gi i lãnh th qu c gia, vùng tr i, vùng bi n, các h i o và th m l c a c a Vi t Nam; xu t ch trương, chính sách và các bi n pháp qu n lý thích h p; b) Giúp Chính ph xác nh biên gi i qu c gia, xác nh ph m vi ch quy n và các quy n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trên t li n, trên bi n, trên không, các h i o và th m l c a; c) Ch trì so n th o các phương án ho ch nh biên gi i qu c gia; xác nh ranh gi i vùng c quy n kinh t và th m l c a c a Vi t Nam v i các nư c láng gi ng liên quan; d) Ch o, hư ng d n t ch c th c hi n và yêu c u các ngành, các a phương liên quan báo cáo nh kỳ ho c t xu t v công tác qu n lý biên gi i; phân gi i và c m m c qu c gi i trên cơ s các i u ư c qu c t v ho ch nh biên gi i qu c gia ư c ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c láng gi ng; ) Trình Th tư ng Chính ph x lý ho c hư ng d n x lý theo thNm quy n các v n phát sinh trong ho t ng c a các ngành, các a phương liên quan n ch quy n và các quy n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trên t li n, trên bi n, trên không, các h i o và th m l c a. 7. V c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài: a) Nghiên c u, t ng h p tình hình, xu t v i Chính ph và các cơ quan có thNm quy n v ch trương, chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; b) Ch trì, ph i h p, hư ng d n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c chính ph và chính quy n a phương trong công tác thông tin, tuyên truy n, v n ng và th c hi n chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài và thân nhân c a h ; c) H tr , hư ng d n ngư i Vi t Nam nư c ngoài trong các m i liên h , óng góp xây d ng t nư c; d) Qu n lý t ch c và ho t ng c a Qu h tr , v n ng c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 8. V qu n lý Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài: a) Ch o, ki m tra vi c th c hi n ư ng l i, chính sách i ngo i c a Nhà nư c và vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a Cơ quan i di n và thành viên c a Cơ quan i di n; b) Ch o vi c ph i h p ho t ng gi a Cơ quan i di n v i các cơ quan h u quan trong nư c;
  4. c) i u ng cán b , công ch c, viên ch c c a Cơ quan i di n theo quy nh c a Chính ph ; d) Ch trì th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng ph c v kinh t c a Cơ quan i di n; ) Ch o vi c xây d ng và qu n lý cơ s v t ch t, k thu t và kinh phí c a Cơ quan i di n. 9. V ký k t và th c hi n i u ư c qu c t , tho thu n qu c t : a) Trình Chính ph vi c àm phán, ký k t ho c gia nh p các i u ư c qu c t do B ph trách; b) T ch c àm phán v i các nư c và các t ch c qu c t ; ký k t ho c gia nh p các i u ư c qu c t theo y quy n c a Chính ph ; c) Hư ng d n, ôn c, ki m tra và ph i h p t ch c vi c th c hi n các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; d) T ch c sao l c, lưu tr , lưu chi u và th ng kê nhà nư c v i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia và ký k t; ) Hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c ký k t và th c hi n các tho thu n qu c t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i và t ch c xã h i - ngh nghi p c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Hư ng d n vi c lưu tr , sao l c các tho thu n qu c t ; ch o th ng kê các tho thu n qu c t ó; 10. Hư ng d n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân a phương v vi c th c hi n ch trương, chính sách, quy nh c a pháp lu t có liên quan t i ho t ng i ngo i c a Nhà nư c và nghi p v v công tác i ngo i; 11. T ch c công tác nghiên c u khoa h c v quan h qu c t ; nghiên c u, t ng k t, biên so n và xu t b n các n phNm v ngo i giao Vi t Nam và các công trình nghiên c u khoa h c v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 12. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B ; 13. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; 14. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi chính ph nư c ngoài trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t;
  5. 15. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v các lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B ; 16. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 17. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương, phong hàm ngo i giao và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c trong ngành ngo i giao; 18. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Chính sách i ngo i; 2. V T ng h p kinh t ; 3. V H p tác kinh t a phương; 4. V Châu á I; 5. V Châu á II; 6. V Châu Âu I; 7. V Châu Âu II; 8. V Châu M ; 9. V Tây á - Châu Phi; 10. V ASEAN; 11. V Lu t pháp và i u ư c Qu c t ; 12. V các T ch c qu c t ; 13. V L tân; 14. V Văn hoá - UNESCO; 15. V Thông tin báo chí;
  6. 16. V T ch c cán b ; 17. V Qu n tr tài v ; 18. C c Lãnh s ; 19. Thanh tra B ; 20. Văn phòng B ; 21. U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài; 22. Ban Biên gi i; 23. S Ngo i v thành ph H Chí Minh. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. H c vi n Quan h qu c t ; 2. Báo Qu c t ; 3. Trung tâm hư ng d n báo chí nư c ngoài; 4. Trung tâm Thông tin kinh t i ngo i và tin h c; 5. C c Ph c v Ngo i giao oàn. c) Các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài do B Ngo i giao th ng nh t qu n lý g m: 1. Các i s quán; 2. Các T ng Lãnh s quán và Lãnh s quán; 3. Các Phái oàn i di n thư ng tr c c a Vi t Nam nư c ngoài và bên c nh Liên h p qu c và các t ch c qu c t liên chính ph . i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ngh nh này thay th các Ngh nh s 82/CP ngày 10 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao, Ngh nh s 37/CP ngày 26 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thu c B Ngo i giao và Ngh nh s 21/CP ngày 08 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban Biên gi i c a Chính ph . i u 5. Trách nhi m thi hành
  7. ưB trư ng B Ngo i giao, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản