Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
112
lượt xem
3
download

Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  22/1999/N§­C P  n g µ y  14 th¸ng  n¨ m  1999 c 4   Q u y  ® Þ n h  v Ò  ® Ç u  t ra  íc n g o µ i  n c ñ a D o a n h  n g hi Ö p   Ö t N a m Vi ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho c¸c Doanh nghiÖp  Öt  Vi Nam   u    ra  íc ®Ç t n  ngoµi,gãp  Çn  ë   éng  µ  ©ng    ph mr vn cao  Öu  hi qu¶  ña  îp    c h t¸c kinh  Õ, kü   t  thuËt, ¬ng  ¹ivíi ícngoµi;  th m     n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1. 1. §Çu  t  ra níc ngoµi ña doanh nghiÖp ViÖt Nam  lµ viÖc Doanh   c nghiÖp  Öt Nam   a  èn  Vi   ® v b»ng  Òn,tµis¶n  ti     kh¸c ra nícngoµi®Ó   u    ùc        ®Ç ttr   tiÕp ë  ícngoµitheo quy  nh  ña   n       ®Þ c NghÞ   nh  µy; ®Þ n 2. NghÞ   nh  µy    ®Þ n kh«ng  iÒu  ® chØnh  Öc  u     ña  vi ®Ç t c Doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   níc ngoµi díic¸c h×nh    ra         thøc cho vay  Ýn  ông, mua     Õu; td   cæ phi   ®Ç u      ícngoµitrong lÜnh  ùc  ©n  µng,b¶o  Ó m. tra n       v ng h   hi §i Ò u 2. 1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   îc®Ç u      ícngoµibao  å m: Vi   ®  tra n     g a) Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt Doanh  ®  l      nghiÖp  µ   íc; Nh n b) Hîp      îcthµnh  Ëp theo LuËt Hîp      t¸cx∙®   l      t¸cx∙; c)Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt C«ng  ®  l      ty; d) Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp theo LuËt Doanh  th l      nghiÖp   ©n. tnh (C¸c doanh    nghiÖp nªu  ¹  ti kho¶n  µy  n sau  y   äit¾t lµ Doanh  ®© g       nghiÖp  ViÖtNam).   2. §Çu   níc ngoµicña    tra      Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ    c v ®Ç tn     c¸c Bªn tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh doanh theo quy  nh  ®Þ riªng cña  Ýnh    Ch phñ. §i Ò u    3. Doanh nghiÖp  Öt Nam   u    níc ngoµiph¶icã      Vi   ®Ç t ra        ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: 1.Dù     u      ícngoµicã  Ýnh    ¸n ®Ç tra n    t kh¶  ; thi
  2. 2 2.Cã     n¨ng  ùctµi Ýnh  ¸p  l   ch ® øng    Çu  u      ícngoµi; yªu c ®Ç tra n   3.Thùc  Ön  y      Üa  ô  µichÝnh  i víi µ   íc.   hi ®Ç ®ñ c¸cngh v t   ®è     Nh n §i Ò u    4. Doanh  nghiÖp  ÖtNam   îc®Ç u      ícngoµib»ng: Vi   ®  tra n     1.M¸y  ãc, thiÕtbÞ, bé  Ën  êi  Ëtt    m       ph r ;  ,nguyªn liÖu,nhiªnliÖu; v       2.    Þ  Gi¸ tr quyÒn  ë  ÷u  sh c«ng nghiÖp; bÝ     quyÕt  ü  Ët,quy  ×nh  k thu   tr c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ët; ngh d v k thu 3.TiÒn  ícngoµi;   n  4. C¸c quyÒn   µis¶n  t  kh¸c  õ nh÷ng  tr   quyÒn  µis¶n  t  kh«ng  îc phÐp  ®  chuyÓn    ícngoµitheo quy  nh  ña  ra n       ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 5. 1. ViÖc    chuyÓn  èn  u      ícngoµib»ng  Òn,tµis¶n  v ®Ç tra n     ti     nªu  ¹ §iÒu    ti   4 cña NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò     th     ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹i l    hèi,  quy  nh  Ò   ÊtkhÈu  µ  ®Þ v xu   v chuyÓn  giao c«ng  Ö;   ngh 2. ViÖc  Ôn  Õ  Êt khÈu  i víic¸c tµis¶n  u      ícngoµicña    mi thu xu   ®è         ®Ç tra n     Doanh nghiÖp  t¹ ®iÓ m   §iÒu  cña  nªu    i 1  4  NghÞ   nh  µy  îcthùc hiÖn  ®Þ n ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.     thu xu     nh kh Bé   ¬ng  ¹i x¸c nhËn  Th m   danh  ôc  µng  ãa  Ôn  Õ  ãitrªn;Tæng   m h h mi thu n     côc    H¶i quan    vµo    c¨n cø  v¨n b¶n    Ën  x¸c nh danh  ôc      Ôn  Õ  Êt m ®ã ®Ó mi thu xu   khÈu. §i Ò u 6. 1. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   u      ícngoµiph¶itu©n  ñ quy  nh   Vi   ®Ç tra n       th   ®Þ xinphÐp  u      ícngoµinªu  ¹ c¸c§iÒu      vµ  cña    ®Ç tra n     t   i 7,8,9  10  NghÞ   nh  µy  ®Þ n gå m: a) Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n b) Doanh    nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c nhng  ã  èn  u      c v ®Ç t ra nícngoµicã    Þtõ1.000.000 ®«    ü   ëlªn.      gi¸tr       laM tr   2. §èivíinh÷ng  êng  îp ®Ç u         tr h  tkh«ng  éc kho¶n  ®iÒu  µy,Doanh  thu   1  n  nghiÖp chØ  Çn  ¨ng  ý  ¹ Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   c® k t   K ho   § i ttheo m É u     quy  nh. ®Þ §i Ò u 7.  å   ¬  u   ra  íc ngoµi göi ®Õ n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu    H s ®Ç t n      B K ho v§ t bao  å m: g 1.§¬n    u      ícngoµi;   xin®Ç tra n   2.B¶n    sao  Quy Õt  nh  µnh  Ëp Doanh  ®Þ th l  nghiÖp; 3. V¨n    b¶n cho  Ðp  u    do  ¬  ph ®Ç t c quan  ã  Èm   Òn  ña  íc tiÕp c th quy c n    nhËn  u    Êp  ®Ç t c hoÆc   îp  ng, b¶n  áa  Ën  íibªn  íc ngoµivÒ   ù    h ®å   th thu v   n    d ¸n ®Ç u  ; t
  3. 3 4. Gi¶itr×nh vÒ   ôc    ña  ù    ån  èc        m tiªuc d ¸n,ngu g c¸ckho¶n  èn  u    ña  v ®Ç tc Doanh  nghiÖp; h×nh thøc ®Ç u  t , ph¬ng thøc chuyÓn  vèn, ph¬ng thøc  chuyÓn  înhuËn  Ò   íc; l i vn 5.T×nh  ×nh  µichÝnh  ña    h t  c Doanh  nghiÖp; 6. V¨n    b¶n  Êp  Ën  u    níc ngoµicña  ¬  ch thu ®Ç t ra      c quan  quyÕt  nh   ra  ®Þ thµnh  Ëp Doanh  l  nghiÖp  Õu  µDoanh  (n l   nghiÖp  µ   íc). Nh n §i Ò u 8. Sau    Ën  îc hå  ¬  ù    é   Õ   ¹ch  µ  Çu   tæ  khi nh ®   s d ¸n,B K ho v§ t chøc  Èm  nh  ù    Ò   ÷ng  éidung  ñ  Õu  th ®Þ d ¸n v nh n  ch y sau: 1.N¨ng  ùctµi Ýnh  ña    l   ch c Doanh  nghiÖp  ÖtNam   u      ícngoµi; Vi   ®Ç tra n   2. HiÖu    qu¶  ña  ù      c d ¸n (c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch,kh¶    n¨ng  ë   éng  Þ  mr th tr ng). ê §i Ò u    È m   Òn  Õt  nh  u      ícngoµi® îcquy  nh   9. Th quy quy ®Þ ®Ç tra n      ®Þ nh  sau: 1.  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quyÕt  nh   i  íinh÷ng  ù   cña  ®Þ ®è v   d ¸n  Doanh  nghiÖp  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  do  t  ph quy ®Þ th l hoÆc   èn  u    ña  v ®Ç t c Doanh nghiÖp  µ   íccã    Þtõ1.000.000 ®«    ü   ëlªn; Nh n   gi¸tr       laM tr   2. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Õt  nh  i víinh÷ng  ù        tr B K ho v§ tquy ®Þ ®è     d ¸n cßn l¹ . i §i Ò u 10. ViÖc  Èm   nh  ù  ®Ç u    níc ngoµi ® îc quy  nh     th ®Þ d ¸n  t ra       ®Þ nh  sau: 1. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   u    níc ngoµi lËp  å  ¬  Vi   ®Ç t ra      h s quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  7  NghÞ   nh  µy  µnh  bé  ®Þ n th 8  (trong ®ã   ã  bé  èc) göi Bé   Õ     c 1  g     K ho¹ch vµ  Çu ;  § t 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  îp  Ö, Bé   Õ     th   05  k t  nh ®   sh l  K ho¹ch vµ  Çu   öihå  ¬  ù    Êy ý  Õn  ña  é   µ  y   § tg   s d ¸n l   ki c B v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan; ph tr     ¬ c li   3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, c¸c c¬    th   10  k t  nh ®   s     quan    nªu trªngöi ý  Õn      ki b»ng  b¶n  n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   ÷ng  Ên    v¨n  ®Õ B K ho v§ t v nh v ®Ò cña  ù    éc ph¹m    d ¸n thu   viqu¶n  ýcña  × nh; l  m 4.  èi víinh÷ng  ù   thuéc  Èm   §   d ¸n  th quyÒn  quyÕt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ,chË m   Êt lµ15  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ù    é   Õ   ph   nh     ng k t   nh ®   s d ¸n,B K ho¹ch  µ  Çu   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Õn  Èm  nh  Ìm  v§ ttr   t  ph ý ki th ®Þ k theo  å  ¬  hs dù    µ    Õn  ña    é, ngµnh  µ  û   ¸n v ý ki c c¸cB   v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ªnquan    ñ íng ChÝnh  ñ    ¬ c li   ®Ó Th t   ph xem   Ðt,quyÕt  nh.  x  ®Þ Trong  êi h¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc Quy Õt  nh   ña  ñ   íng th   07  k t ng nh ®  ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ph   K ho   § tth«ng  quyÕt ®Þnh  b¸o    cho Doanh nghiÖp; 5. §èivíi ÷ng  ù         nh d ¸n cßn  ¹   l isau    Ën  îcý  Õn  , khinh ®   ki b»ng    v¨n b¶n  ña  c c¸c Bé, ngµnh  µ  y     v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c li   ªnquan, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t th«ng b¸o  Õt  nh  quy ®Þ cho Doanh  nghiÖp.  Trong  êng  îp  ã    Õn  tr h c ý ki kh¸c nhau, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ×nh  ñ íng     K ho v§ t tr Th t   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh; x   
  4. 4 6. Trêng  îp ®¬n    u    îcchÊp  Ën,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp    h  xin®Ç t®   thu   K ho v§ tc GiÊy  Ðp  u    ph ®Ç t cho  Doanh nghiÖp  µ  öi b¶n  vg  sao  n     é,  µnh  µ  ®Õ c¸c B ng v ñy  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan.   ph tr     ¬ c li   Trêng  îp ®¬n    u    h  xin®Ç tkh«ng  îcchÊp  Ën,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  ®  thu   K ho v§ t th«ng    Õt ®Þnh  ña  × nh  b¸o quy   cm cho Doanh  nghiÖp  µ  râ lýdo. v nªu      7. Thêi h¹n  Èm   nh  Êp  Êy  Ðp  u     níc ngoµi kh«ng        th ®Þ c Gi ph ®Ç t ra      qu¸ 30  µy  Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ. ng k t   nh ®   s h   §i Ò u  11. Doanh nghiÖp chØ   îc phÐp  iÓn  ®  tr khai c¸c  ñ  ôc  ªn   th t li   quan  n   Öc  ®Õ vi chuyÓn  Òn,tµis¶n  u      ícngoµi®Ó   ùc hiÖn  ù    ti     ®Ç t ra n     th   d ¸n sau    îc Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   cÊp  Êy  Ðp  µ  ù  ®Ç u    ® îc c¬  khi ®   K ho v§ t Gi ph v d ¸n  t   quan  ã  Èm  Òn  ña  íctiÕp nhËn  u    Êp  Ën. c th quy c n     ®Ç tch thu §i Ò u    Ó   ùc hiÖn  ù    u      ícngoµi,Doanh  12. § th   d ¸n ®Ç tra n     nghiÖp  ph¶i   m ë   ét  µikho¶n  ¹  ©n  µng  îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam.  äi  m t  ti ng h ®  ho   tiVi   M giao  dÞch  chuyÓn  Òn  níc ngoµi vµ  µo  Öt Nam   ªnquan  n   ¹t®éng  ti ra      v Vi   li   ®Õ ho   cña  Doanh  nghiÖp ph¶i® îcthùc hiÖn       th«ng qua  µikho¶n  µy. t  n §i Ò u 13. LîinhuËn  µ       v c¸c kho¶n  nhËp  ña  thu  c Doanh  nghiÖp  Öt Vi   Nam     ícngoµiph¶i® îcchuyÓn  Ò   íctrong thêigian chË m   Êt lµ6  ën        vn       nh     th¸ng   kÓ   õ khikÕt  óc n¨m  µichÝnh  ña  íctiÕp nhËn  u  .Trêng  îp qu¸ thêi t    th   t  c n    ®Ç t  h      h¹n nªu      trªnph¶inªu  â lýdo  Ë m     r     ch cho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n     §i Ò u 14. Doanh    nghiÖp  u    níc ngoµi n Õu  ö  ông  î nhuËn  ®Ç t ra      sd l i ®Ó   i u      ícngoµiph¶i® îcBé   Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Ën  µ  ¨ng  t¸ ®Ç të n           K ho   § tch thu v ® ký  íi ©n  µng  µ   ícViÖtNam. v  Ng h Nh n     §i Ò u      Õt  óc  ù  ®Çu      ícngoµi®óng  êih¹n  15. Khi k th d ¸n  të n     th   hoÆc   tr cthêih¹n.Doanh  í      nghiÖp ph¶itiÕn hµnh    ñ tôcthanh  ývµ      c¸cth     l   chuyÓn  Ò   v níc toµn  é      b c¸c kho¶n thu  îc qua  ®  thanh  ý trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 6  l  th   ch nh l   th¸ngkÓ   õngµy  Õt  óc viÖc    t  k th   thanh  ý. l §i Ò u    16. Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  u      ícngoµiph¶ithùc hiÖn  ho   ®Ç të n         c¸cnghÜa  ô  µichÝnh  µ  Üa  ô  Õ  i víi µ   íctheo quy  nh  ña    v t  v ngh v thu ®è     Nh n     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h N Õ u   Öc  u    îctiÕn hµnh  ¹ níc®∙  ý  Öp  nh  vi ®Ç t®     t i   k Hi ®Þ   tr¸nh®¸nh  Õ    thu trïng víiViÖt     Nam   ×    th c¸c nghÜa  ô  Ò   Õ   ña  v v thu c Doanh  nghiÖp  îc thùc ®    hiÖn theo c¸cquy  nh  ña  Öp  nh.    ®Þ c Hi ®Þ
  5. 5 §i Ò u 17. Hµng    n¨m, trong vßng  th¸ng kÓ   õ khi kÕt  óc  6    t    th n¨m  µi t  chÝnh  ña  íc tiÕp  Ën  u  , Doanh  c n  nh ®Ç t  nghiÖp  ph¶i b¸o    c¸o  Ò   ×nh  ×nh  vt h ho¹t®éng  µ  c¸o tµichÝnh  ã    v b¸o      c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Óm    ki to¸nhoÆc   c¬ quan  ã  Èm  Òn  ña  íctiÕp nhËn  u    c th quy c n    ®Ç tcho  é   Õ   ¹ch vµ  Çu , B K ho   § t  Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  T    h Nh n   Nam   µ  ¬  v c quan  quyÕt  nh   ra  ®Þ thµnh  Ëp Doanh  l  nghiÖp. §i Ò u 18. Trong  ¹m      ph vi chøc n¨ng  ña  × nh,    ¬  cm c¸c c quan qu¶n  ý l  Nhµ   íc qu¶n  ý Doanh  n  l  nghiÖp  u    níc ngoµi cã  µis¶n  éc  ë  ÷u  ®Ç t ra      t  thu s h Nhµ   íc chÞu  n  tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý,gi¸m    l  s¸tDoanh nghiÖp trong qu¸  ×nh tr   ®µ m   ph¸n,ký  Õt  µ  iÓnkhaiho¹t®éng    k v tr      nh»m  b¶o  µn  µ    iÓnvèn. to v ph¸ttr   §i Ò u 19. Doanh    nghiÖp, c¸ nh©n    ¹m       vi ph c¸c quy  nh  ®Þ nªu  ¹    ti c¸c §iÒu            vµ  cña  11,12,13,14,15,16  17  NghÞ   nh  µy  × tïytheo  Ýnh  Êt, ®Þ n th     t ch   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët,xö  ý hµnh  Ýnh  ®é viph s   x l   lu   l   ch hoÆc     truy cøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù; n Õu   ©y  Öth¹iph¶i båi th ng  h s  g thi         ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 20. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k Doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy  Ðp  u      ícngoµitr cngµy  ®®  Gi ph ®Ç tra n     í  NghÞ   ®Þnh  µy  ã  Öu  ùc® îctiÕp tôc ho¹t®éng  n c hi l          theo quy  nh  ña  Êy  Ðp   ®Þ c Gi ph ®Ç u    µ  tv ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  ña    th     ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn    µnh  K ho   § th   thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  × nh   ã    vc m c tr¸chnhiÖm     µnh    thih NghÞ   nh nµy. ®Þ  
Đồng bộ tài khoản