Nghị định 22-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
95
lượt xem
2
download

Nghị định 22-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 22-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 22-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   é I ® å N G  B é  T R ë N G   è  22­H § B T  N G µ Y  24­1­1991 H S Q U Y  ® Þ N H   H Õ   é  T H U  V Ò  S ö  D ô N G  V è N  N G © N  S¸ C H  N H µ  N í C. C ®   HéI  NG   é  ëNG   ®å B TR C¨n  luËtTæ   cø    chøc  éi dång  é  ëng  µy  th¸ng7  H  B tr ng 4    n¨m  1981; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I §èITîNG  Ý NH   µ   é P   ÒN    T VN TI THU   Ò   ö   ô NG   è N   © N   VSD V NG S¸CH §i Ò u      1. ­Thu  Ò   ö  ông  èn  i víi   chøc    Õ  µkho¶n    v sd v ®è     tæ  c¸c kinh t l   thu tÝnh    èn  trªnv (bao  å m   èn  è  nh,  èn u  ng)  ng©n  g v c ®Þ v l ®é do  s¸ch  µ   íc Nh n   cÊp  µ  èn  ã  ån  èc  õ ng©n  v v c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc(gäichung  µvèn  ©n    n    l  ng s¸ch  Nhµ   íccÊp). n  Ch Õ     ®é thu  Ò   ö  ông  èn  ©n  vsd v ng s¸ch  µ nh»m   l  b¶o  ¶m   ® c«ng b»ng  trong  Öc  ö  ông    ån  èn, thóc  y   chøc  vi s d c¸c ngu v   ®È tæ  kinh  Õ  ö  ông  ã  tsd c hiÖu qu¶    ån  èn  ©n  c¸cngu v ng s¸ch. §i Ò u 2.    èi t ng  ép  Òn  vÒ   ö  ông  èn  ©n  ­ §  î n ti thu  s d v ng s¸ch  µ c¸c tæ  l    chøc  kinh doanh  ¹ch  ho to¸n kinh  Õ  c  Ëp,kÓ   c¸c ®¬n  Þ   ù    t ®é l   c¶    v s nghiÖp  h¹ch to¸nkinh tÕ,lùcl ng vò          î   trang lµm    kinh tÕ,ngµnh  ©n  µng,b¶o  Ó m,     ng h   hi xæ   è  Õn  Õtcã  ö  ông  èn  ©n  s ki thi   s d v ng s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  CH ¬NG   II C¨N  TÝ NH   µ   Cø  V MøC   THU §i Ò u 3.    ­ C¨n  ®Ó   Ýnh  è  Òn  vÒ   ö  ông  èn  ©n  cø  t s ti thu  s d v ng s¸ch  µ l  tæng  è  èn  éc diÖn  s v thu   ph¶ithu vµ  ûlÖ      t   thu. a) Tæng   è  èn  éc  Ön  s v thu di ph¶i thu  Ò   ö  ông  èn  ©n    vsd v ng s¸ch    bao gå m:  èn  è  nh, vèn u  ng  v c ®Þ   l ®é cho  ©n  ng s¸ch Nhµ   íccÊp  µ  èn  ã  ån    n  v v c ngu gèc  õng©n  t  s¸ch Nhµ   íc® îcx¸c®Þnh    ¬  ë      n      trªnc s biªnb¶n  giao nhËn  èn;sè    v  vèn    t¨ngthªm  chÕ     do  ®é b¶o  µn  èn. to v Tæng  è  èn  éc diÖn  s v thu   ph¶ithu vÒ   ö  ông  èn  ©n      sd v ng s¸ch ® îcgi¶m ­    t ¬ng  øng  è  èn  µ   íc ®∙  håi(khÊu  s v Nh n   thu    hao  ¬  c b¶n  ép  ©n  n ng s¸ch,ho¹ch     to¸ncho  ©n    ng s¸ch,®iÒu    chuyÓn  èn  v cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c.. ).. b) Tû  Ö    Ò   ö  ông  èn  ©n    l thu v s d v ng s¸ch ® îcquy  nh  µng     ®Þ h th¸ng®èi víi      c¸cngµnh      nh sau: 1. C«ng    nghiÖp  iÖn  ® nÆng, khaith¸cm á,  Ön     luy kim,c¬  Ý, ho¸ chÊt   kh       c¬ b¶n, ph©n  ãn, thuèc  õ s©u,  Ët  Öu  ©y  ùng, trång  õng, khai th¸c   b  tr   v li x d   r      l©m s¶n,thuû s¶n,x©y  ùng  ¬        d c b¶n,vËn      t¶i 0,2%   : ­0,40%.
  2. 2 2. C«ng nghiÖp  Ñ,  nh c«ng nghiÖp  ùc  È m   µ  th ph v c«ng nghiÖp kh¸c:   0,3%   ­0,4%. 3.Ngµnh    n«ng nghiÖp:n«ng  êng,tr¹m m¸y  Ðo, xÝ    tr    k   nghiÖp  û n«ng, thu     cung øng m¸y  ãc,  ÕtbÞ   m thi   n«ng  nghiÖp, ph©n  ãn, thuèc  õs©u: 0,2%      b  tr     ­ 0,3% . 4.  ¬ng  Th nghiÖp, cung    øng  Ët  , dÞch  ô  lÞch, bu  iÖn,  ©n  v t  v du   ® ng hµng,b¶o  Ó m,    è  Õn  Õtvµ    hi xæ s ki thi   kinh doanh    kh¸c:0,4%     ­0,5%  . Bé   µi chÝnh  ô  Ó  T  c th ho¸  û  Ö  t l thu  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ph   v  ® kinh  Õ  ü  tk thuËtcña  õng ngµnh.   t  CH ¬NG   I II Kª  KHAI  µ   é P   ÒN  VN TI THU   Ò   ö   ô NG   è N   © N   VSD V NG S¸CH §i Ò u 4. ­ C¸c  n   Þ   ép  ®¬ v n thu  Ò   ö  ông  èn  ©n  vsd v ng s¸ch  ã  c tr¸ch   nhiÖ m: 1. Khaib¸o      trung thùc vµ  y    íi ¬      ®Ç ®ñ v   quan  Õ  c thu theo  É u   m quy  nh   ®Þ cña  é  µichÝnh. BT  Khi cã    thay  æi  Ò   i  îng  Ýnh  ® v ®è t t thu,®¬n   Þ   ép    vn thu ph¶i khai bæ       sung  íi ¬  v   quan  Õ  c thu trong thêih¹n 10  µy  Ó   êkhicã  ù        ng k t     s thay ® æi.   2. Cung  Êp  y     µiliÖu  ã  ªnquan  n   Öc  Ýnh  c ®Ç ®ñ t   c li   ®Õ vi t thu  Ò   ö  vs dông  èn  v theo yªu cÇu  ña  ¬     c c quan  Õ. thu 3. Nép    µ  ng  ¹n  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  µo  ©n    ®ñ v ®ó h ti     s d v v ng s¸ch Nhµ   ­   n íc. §i Ò u      Òn    Ò   ö  ông  èn  îcnép  µng  5. ­ Ti thu v s d v ®  h th¸ngvµo  ©n    ng s¸ch  Nhµ   íc theo  n  quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  Õ,  Ë m   Êt  thu ch nh kh«ng  qu¸  µy    ng 5 th¸ng sau. Cuèi quý, cuèin¨m,  n  Þ  ép            ®¬ v n thu  Ò   ö  ông  èn  vsd v ph¶iquyÕt    to¸nsè      thu ph¶inép  íic¬    v   quan  Õ, n Õu  ép  Õu  thu   n thi ph¶inép    thªm cho  ,  ®ñ chË m   Êt kh«ng    ngµy  nh   qu¸ 10  sau    ã  Õt    ý  µ  ngµy  khic quy to¸nqu v 20  sau    khi cã  Õt  quy to¸n n¨m.  Õ u   ép  õa  ×  è  õa  îc tÝnh  µo  è  ép  ña  ú    N n th th s th ®   v sn c k sau. §i Ò u      ¬   6. ­ C quan  Õ  ã  thu c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, kiÓm     Öc  ùc   h    travi th   hiÖn  Õ       Ò   ö  ông  èn,kÓ   viÖc    Önh    Önh  ¹tvµ  ö  ý ch ®é thu v s d v   c¶  ra l thu,l ph   x l   c¸ctr ng  îp viph¹m.  ê h     CH ¬NG   IV GI¶M  THU,  Ô N   MI THU §i Ò u      îcxÐt  7. ­ §   gi¶m    Ò   ö  ông  èn  ©n  thu v s d v ng s¸ch trong nh÷ng  ­     tr êng  îp sau: h  1. §¬n  Þ   ép    v n thu  Ò   ö  ông  èn  vsd v gÆp   ã  kh kh¨n kh¸ch quan  s¶n  do  xuÊt,kinhdoanh    Æt   µng  ÕtyÕu;     c¸cm h thi  
  3. 3 2. §¬n  Þ   ép    v n thu  Ò   ö  ông  èn  Þ   Öth¹ido  vsd v b thi     thiªntai  Þch  ¹   ,d ho   hoÆc     ¹n bÊt ngê. tai     n §i Ò u      îcxÐt  Ôn    Ò   ö  ông  èn  ©n    8. ­ §   mi thu v s d v ng s¸ch trong nh÷ng  ­   tr êng  îp sau: h  1.  µi s¶n  è  nh   ña  n   Þ   T  c ®Þ c ®¬ v ph¶i nép    thu  Ò   ö  ông  èn  ang  vsd v® tronggiai o¹n  Ën  µnh  ö theo chÕ   ;    ® vh th     ®é 2.Tµis¶n  è  nh  µ  µi    c ®Þ v t  s¶n u  ng  éc vèn  ù  ÷cña  µ   ícgiao l ®é thu   d tr   Nh n     cho  n  Þ  ®¬ v b¶o  qu¶n; 3. Tµi s¶n  è  nh  éc  Õt  Êu  ¹  Çng     c ®Þ thu k c ht kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng thu  åi h  vèn  :® êng    Çu  èng,®ª  iÒu,.. ; nh   x¸,c c  ® . 4. Tµi s¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  ®äng, chË m   ©n     c ®Þ v t  l ®é ø    lu chuyÓn  ê  ch thanh  ý® îcx¸c ®Þnh  l      trong c¸c biªnb¶n  Óm    ö  ýtheo  Õ     ícngµy       ki kª x l   ch ®é tr   ban  µnh  Õt ®Þnh  µy. h quy   n CH ¬NG   V Xö   ý  PH¹M   µ   L VI  V KHIÕ U   ¹I N §i Ò u 9.    Öc  ö  ýc¸c ®¬n  Þ  ã    ¹m  Õ     vÒ   ö  ông  ­ Vi x l     v c viph ch ®é thu  s d vèn  ©n  ng s¸ch quy  nh      ®Þ nh sau: 1. Kh«ng  ùc hiÖn  ng    ñ tôc kª khaith×  Þ     th   ®ó c¸c th         b c¶nh  hoÆc   Þ   c¸o  b ph¹ttiÒn ®Õ n       500.000  ng; ®å 2. Khai kh«ng  ng, kh«ng    ×  µiviÖc      ®ó   ®ñ th ngo   ph¶inép    è      ®ñ s thu theo  quy  nh,  ®Þ cßn  Þ   ¹ttõ 1  n   lÇn  è  Òn  b ph     ®Õ 3  s ti ph¶i nép  kª    do  khai kh«ng    ®óng, kh«ng  ;   ®ñ 3. Nép  Ë m   Òn  hoÆc   Òn  ¹t,ngoµiviÖc    ch ti thu  ti ph     ph¶inép    è  Òn    ®ñ s ti thu,tiÒn ph¹t,      cßn  Þ  ¹tm çi  µy  b ph   ng 0,5%. (n¨m  Çn  ×n) trªnsè  Òn nép    ph ngh     ti   chË m. §i Ò u 10. Tæ    ­  chøc, c¸ nh©n     kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó hoÆc  c¶n  ë tr   viÖc  ùc hiÖn  Õ       Ò   ö  ông  èn  ÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  Ön  th   ch ®é thu v s d v s   x ph     ®Þ hi hµnh. §i Ò u 11. ­ §¬n  Þ  ép  vÒ   ö  ông  èn  ã  Òn  Õu  ¹iviÖc     v n thu  s d v c quy khi n   thùc hiÖn    kh«ng  ng  Õ       Ò   ö  ông  èn  i víi n  Þ  ×nh. ®ó ch ®é thu v s d v ®è     ®¬ v m CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u      Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 1  12. ­ Ngh ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m  1991.
  4. 4 §i Ò u     é  µichÝnh  íng dÉn    Õtthihµnh  Þ   nh  µy. 13. ­B T   h  chiti     Ngh ®Þ n §i Ò u     é  ëng    é, Chñ  Öm  û   14. ­B tr c¸cB   nhi U ban  µ   íc,Thñ  ëng    Nh n   tr c¸c c¬ quan  kh¸c  éc  éi  ng  é   ëng, Chñ   Þch  û   thu H ®å B tr   t U ban  ©n   ©n     Nh d c¸c tØnh, thµnh  è, ® Æc     ph   khu  ùcthuéc  tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản