Nghị định 23/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
366
lượt xem
23
download

Nghị định 23/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 23/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGHÞ®ÞNH Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 23/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 18  4  1996  QUY   NH   ®Þ CHI  ÕT  µ   TI V H íNG  É N   D THI  µ NH   é T   è  ÒU  ñ A   é   ËT   H M S §I C B LU LAO   NG   Ò   ÷ NG   ®é V NH QUY   NH   ®Þ RIªNG  I  íI  ®è V  LAO   NG   ÷. ®é N CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ëtlao®éng  µy  th¸ng6  cø  lu     ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu    èit ng  µ  ¹m    dông  Þ   nh  µy  îc quy  nh    1. §  î v ph vi¸p  Ngh ®Þ n ®  ®Þ nh sau: 1­ §èivíi êilao®éng  ÷:      ng     n a)  êi lao ®éng  ÷  µm  Öc  Ng     n l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  éc    µnh  thu c¸c th phÇn kinh tÕ,c¸ch×nh      thøc së  ÷u;  h b) Ng êilao ®éng  ÷  µm  Öc       n l vi trong c¸cc¬      quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  Nhµ   íc m µ   n   kh«ng  ph¶ilµ c«ng     chøc,viªnchøc  µ   íc;n Õu  µ c«ng     Nh n   l  chøc,   viªn chøc  µ   íc th×    Nh n   ph¶i lµ nh÷ng  êi ® îc lµm  ÷ng  Öc  µ      ng     nh vi m quy  Õ  ch c«ng  chøc  kh«ng  Ê m; c c) Ng êi lao ®éng  ÷  µm  Öc       n l vi trong lùc l ng  ò     î v trang  ©n  ©n,  ng  nh d nh kh«ng  ph¶ilµsÜ      quan,h¹ sÜ      quan  µ  Õn  Ü; v chi s d)  êi lao  ng  ÷  µm  Öc  Ng   ®é n l vi trong    oµn  Ó  ©n  ©n,      c¸c ® th nh d c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi kh¸c m µ   ch tr         kh«ng ph¶ilµ c¸n  é      b chuyªn tr¸chcña  oµn      ® thÓ,tæ    chøc  ; ®ã e) Ng êilao ®éng  ÷  µngêinícngoµilµm  Öc       n l       vi trong c¸c doanh     nghiÖp,  tæ chøc  µ    ©n  Öt Nam       v c¸ nh Vi   trªnl∙nhthæ  Öt Nam,  õtr ng  îp  Òu  c Vi   tr   ê h §i í   quèc  Õ  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  tm n  ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    gia cã  quy  nh  ®Þ kh¸c; g) Ng êilao ®éng  ÷  µm  Öc       n l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµi theo  Ët  Çu    íc ngoµi t¹  Öt Nam,      Lu § tn    i Vi   c¸c doanh nghiÖp trong    khu chÕ   Êt,khu  xu   c«ng nghiÖp    ¬  c¸c c quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi hoÆc      n    tæ chøc  èc  Õ  ng  ¹  Öt Nam   µ   qu t ®ã tiVi   m kh«ng  ph¶ilµ c«ng     chøc, viªnchøc     Nhµ   íc. n 2­ §èivíi êisö  ông    ng  ÷:      ng   d lao®é n a)  äi  chøc, c¸  ©n  ö  ông  M tæ    nh sd lao  ng  ÷  éc    µnh  Çn  ®é n thu c¸c th ph kinh  Õ, c¸c h×nh thøc së  ÷u  t h bao  å m: doanh  g nghiÖp Nhµ  níc,  doanh  nghiÖp   ©n, c«ng      Çn, c«ng    tnh   tycæ ph   tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,hîp t¸cx∙,tæ    h h       hîp t¸ccã      ng; doanh      thuªlao®é   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitheo LuËt §Çu   c v ®Ç tn        
  2. 2 t íc ngoµi t¹  Öt   n     iVi Nam;    c¸c doanh nghiÖp trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng  nghiÖp;c¸ nh©n, tæ       chøc  ¬  c quan  ícngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ng  ¹  n    tæ  qu t ®ã t i ViÖtNam.   b) C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  µ   íc,lùcl ng vò  Nh n    î   trang nh©n    d©n,  oµn  Ó  ©n  ©n,  chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi kh¸c cã  ® th nh d tæ  ch tr         thuªlao ®éng     n÷. §iÒu  .V Ò   Òn  µm  Öc  ×nh  ng   ña  ô  ÷  2   quy l vi b ®¼ c ph n trong quan  Ö       h lao ®éng theo kho¶n    Òu    1,§i 109  ña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh    c B Lu     ®  ®Þ nh sau: ­Quy Òn  µm  Öc  ×nh  ng   ña  ô  ÷  íi   l vi b ®¼ c ph n v   nam   í trong quan  Ö     gi   i   h lao ®éng  ÷a  êi sö  ông    ng  µ  êi lao ®éng  éc  äi  chøc, c¸ gi ng   d lao ®é v ng     thu m tæ     nh©n,  µnh  Çn  th ph kinh tÕ      Ünh  ùc;tuyÓn  ông, sö  ông, ®µo  ¹o,   trªnc¸c l v  d  d   t  n©ng  Ëc ¬ng, ®Ò   ¹t,tr¶c«ng    ng, c¸c chÕ     Ò   bl   b   lao ®é    ®é v b¶o  Ó m     éi, hi x∙ h   b¶o  Ó m   tÕ,®iÒu  Ön    ng  µ  toµn    ng, c¸cchÕ     óc  î hi y    ki lao®é v an  lao ®é     ®é ph l  i vÒ   ËtchÊtvµ    Çn,ch¨m  ãc  v    tinhth   s søc  Î. kho ­ Nhµ   ícb¶o  ¶m   ù  ×nh  ng   Ò     Ünh  ùc    n  ® sb ®¼ v c¸c l v nªu    trªntrong quan    hÖ  lao  ng,  Ýnh  ®é ch s¸ch  ®∙i,xÐt  u    gi¶m  Õ     ¹o ®iÒu  Ön  thu ®Ó t   ki cho    lao ®éng  ÷  ùc  Ön  ètc«ng      éi,chøc  n th hi t   t¸c x∙ h   n¨ng  µm  Ñ   µ  ï  p   ét  l m v b ®¾ m phÇn    c¸ckho¶n    chithªm  sö  ông    ng  ÷. do  d lao®é n CH ¬NG   II NH ÷ NG   QUY   NH   ô   Ó ®Þ C TH §iÒu  .V Ò   Õ     µm  Öc  ña    ng  ÷  3   ch ®é l vi c lao ®é n theo  kho¶n    Òu    1, §i 109 cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh    B Lu     ®  ®Þ nh sau: C¨n  vµo  Æc   iÓ m,  iÒu  Ön  µm  Öc,tÝnh  Êt c«ng  Öc  ña  cø  ® ® ® ki l vi   ch   vi c doanh  nghiÖp, ngêi sö  ông    ng  ÷  ñ  ng  µn  íic«ng  oµn  Ëp    d lao ®é n ch ®é b v  ® l  kÕ   ¹ch  è  Ý lao ®éng  ÷  ho b tr     n theo  êigian  Óu    ¹t,lµm  Öc  th   bi linhho   vi kh«ng  tränngµy,kh«ng  äntuÇn,giao viÖc  µm  ¹ nhµ, t¹o®iÒu  Ön      tr       l ti      ki cho  êilao ng     ®éng  ã  Öc  µm  êng  c vi l th xuyªn,phï hîp  íinguyªn  äng  Ýnh  ¸ng  ña        v  v ch ® c lao ®éng  ÷. n §iÒu    4.Doanh  nghiÖp  ö  ông    ng  ÷  sd lao ®é n ph¶ichñ  ng    ®é nghiªncøu    nh÷ng  Ò   µ   êilao ®éng  ÷  ngh m ng     n kh«ng  Ó  µm  Öc  ªntôc cho  n   th l vi li     ®Õ tuæi   vÒ   u,lËp kÕ   ¹ch ®µo  ¹onghÒ   ù  h     ho   t  d phßng  cho    ng  ÷  lao®é n theo  quy  nh   ®Þ t¹  Òu    i§i 11, NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/CP, ngµy  th¸ng 12    15    n¨m  1995  ña  Ýnh  c Ch phñ  quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët    ®Þ chi ti   h d thih m s® c B Lu lao ®éng  Ò   äc  Ò. v h ngh §iÒu  . Doanh  5  nghiÖp  ã    ét  c ®ñ m trong    iÒu  Ön  hai ® ki sau  y   µ ®© l   doanh  nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷: sd nhi lao®é n 1/ Doanh    nghiÖp  ö  ông  êng  sd th xuyªn  õ 10  n   t   ®Õ 100    ng  ÷  µ  lao ®é nv cã  è    ng  ÷  õ50%   ëlªnso  íi s lao®é n t   tr     v  tæng  è    ng  ã  Æt   êng  s lao®é c m th xuyªn  cña doanh nghiÖp. 2/Doanh    nghiÖp  ö  ông  êng  sd th xuyªn trªn100    ng  ÷  µ  ã  è       lao®é n v c s lao ®éng  ÷  õ  n t 30%   ë lªn so  íitæng  è  tr     v   s lao  ng  ã  Æt   êng  ®é cm th xuyªn  ña  c doanh  nghiÖp. §iÒu    6.Doanh nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  sd nhi lao ®é n theo  kho¶n    Òu  2, §i 110  ña  é  Ët lao®éng  îchëng    Ýnh  c B Lu     ®  c¸cch s¸ch u  ∙idíi y:  ®    ®©
  3. 3 1­  êng  îp  Tr h gÆp   ã  kh kh¨n  Æc   Öt,cã  ® bi   quyÕt  nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  × ® îcvay  èn  íi   Êt thÊp  õ quü  èc    Ò   Öc  µm    ph th     v v i l∙su   t  qu gia v vi l quy ®Þnh  ¹ m ôc    ti   d,kho¶n    Òu  cña  2, §i 6  NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP,ngµy  th¸ng10    31    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ®Þ chi ti   h d thih m ét  è  Òu  ña  é  Ët lao®éng  Ò   Öc  µm; s §i c b Lu     v vi l 2­  êng  îp  ã  ã  Tr h c kh kh¨n  Ò   µichÝnh, kh«ng  ù gi¶iquyÕt  Öc  iÒu  v t    t    vi ® chuyÓn    ng  ÷  ang  µm    lao®é n ® l c¸cc«ng  Öc  éc danh  ôc  vi thu   m c«ng  Öc  Ê m   vi c sö  ông    ng  ÷  d lao ®é n sang  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸c thÝch  îp  ×    h th doanh  nghiÖp  ® îc lËp  ù  xin kinh phÝ   ç  îm ét  Çn  õ quü  èc    Ò   Öc  µm    d ¸n      h tr  l t  qu gia v vi l theo   m ôc     b, kho¶n  §iÒu  cña  2,  6  NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP, ngµy  th¸ng 10    31    n¨m   1995  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph 3­ Doanh    nghiÖp  îcu    ö  ông,m ét  Çn  ®   tiªns d   ph trong tæng  è  èn  Çu     sv d t hµng n¨m  ña  c doanh  nghiÖp      ®Ó chicho  Öc    Ön  iÒu  Ön  µm  Öc  vi c¶ithi ® ki l vi cho    ng  ÷. lao®é n Bé  µichÝnh  íng dÉn  T  h  kho¶n    Òu  cña  3,§i 6  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    Öc  Ðt  7. Vi x gi¶m  Õ  thu theo kho¶n    Òu  2, §i 110  ña  é   Ët    c B Lu lao ®éng  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­ C¸c doanh nghiÖp  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 5  NghÞ   nh  µy  îcxÐt gi¶m  Õ; ®Þ n ®   thu 2­  îc gi¶m  Õ  î tøc;møc   §  thu l     i gi¶m kh«ng  Êp  îp    th h c¸c kho¶n    Ý  chi ph thªm  sö  ông  Òu    ng  ÷  µ   do  d nhi lao®é n m doanh  nghiÖp  Ýnh  îc; t ® 3­ Kho¶n  Òn ® îcgi¶m  Õ  doanh  ti     thu do  nghiÖp qu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d ®Ó chithªm    cho    ng  ÷; lao®é n 4­  èivíic¸c doanh  §     nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  ng  sd nhi lao ®é n nh s¶n  Êt xu   kh«ng  ã    ×    c l∙ th c¸c kho¶n    Ý   i chiph t¨ng thªm  sö  ông  Òu    ng  ÷    do  d nhi lao ®é n ® îccoilµm ét       kho¶n    îp lÖ. chih   Bé   µi chÝnh  íng  Én    Õtthùc  Ön  T  h d chi ti   hi kho¶n      quy  nh  ¹  2, 3, 4  ®Þ ti §iÒu  cña  7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu  8. Doanh  nghiÖp kh«ng    iÒu  Ön  µdoanh  ®ñ ® ki l   nghiÖp  ö  ông  Òu    sd nhi lao ®éng  ÷,c¨n cø  µo  iÒu  Ön,hoµn  n    v ® ki   c¶nh  ô  Ó  ña  ×nh  c th c m ph¶inghiªncøu      c¸cchÝnh    s¸ch cña  µ  íc®∙    nh n   ban  µnh  i víi   ng  ÷    µn  íi h ®è     ®é n ®Ó b v   lao c«ng  ®oµn  ×m  Ön  t bi ph¸p  ùc  Ön. Nh÷ng  iÓ m   th hi   ® tho¶  Ën  îc ph¶i ghi vµo  thu ®      tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th §iÒu  9 C¸c    nh  Ê m   i víi êisö  ông    ng  qui®Þ c ®è     ng   d lao ®é theo  Òu  §i 111  ña  é  cB LuËt lao®éng  îcquy  nh       ®  ®Þ nh sau: 1. C Ê m     ban  µnh  h quy  nh  ®Þ kh«ng  ã  îh¬n  ÷ng  c l  i nh quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtcho  êilao®éng  ÷;   ng     n 2.C Ê m   ÷ng  µnh    µm  ¹n  Õ     nh h vil h ch kh¶  n¨ng  îctiÕp nhËn    ng  ÷  ®    lao®é n vµo  µm  Öc; l vi 3. C Ê m   ¹t s¸t, ¸nh  p... óc  ¹m  n     m   ® ®Ë  x ph ®Õ danh  ù  µ  ©n  È m   ña  d v nh ph c ngêilao®éng  ÷     n trong khilµm  Öc.    vi
  4. 4 Trêng  îp ngêisö  ông    ng    ¹m    iÒu  Ê m   h   d lao ®é viph c¸c ® c quy  nh  ®Þ trªn,   tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña      ch   ®é viph s   s l     ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu  10 Ng êilao ®éng  ÷  ã    ã  Òn  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång       n c thaic quy ®¬ ph ch døt h   lao ®éng theo §iÒu    112  ña  é  Ët Lao  ng  îcquy  nh    c B Lu   ®é ®   ®Þ nh sau: 1. Ng êi sö  ông    ng     d lao ®é ph¶ichuyÓn    ngay  êi lao ®éng  ÷  ã    ng     n c thai ®ang  µm  l c«ng  Öc  ã  vi c nguy  ¬ c ¶nh  ëng  h kh«ng  èttíthainhisang  µm  t       i l c«ng  viÖc kh¸c phï hîp,khicã  Êy          gi chøng  Ën  ña    Ü   nh c b¸c s phßng  kh¸m  a   ® khoa  trongc¸cb Önh  Ön     vi hoÆc    c¸cphßng kh¸m  õcÊp  Ön  ëlªn; t  huy tr   2. Trêng  îp ngêisö  ông    ng    h   d lao ®é kh«ng  è  Ý ® îcc«ng  Öc  ï hîp b tr     vi ph     víi êilao ®éng  ÷  ã    × ngêilao®éng  ÷  ã  Òn  n  ¬ng  Ê m    ng     n c thaith      n c quy ®¬ ph ch døt hîp ®ång    ng  µ      lao®é m kh«ng  ph¶ibåith ng  Ý  o  ¹o(nÕu  ã).     ê ph ®µ t   c §iÒu  11 Doanh  nghiÖp  îcsö  ông    ng  ÷  µm  ® d lao ®é n l c«ng  Öc  éc danh  ôc   vi thu   m c¸c c«ng  Öc  Ê m   ö  ông    ng  ÷    vi c sd lao ®é n theo quy  nh  ña  é   ®Þ c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héi,Bé   tÕ,ph¶ilËp  ¬ng    iÒu    X∙    Y      ph ¸n ® chuyÓn    ng  ÷  lao ®é n sang  µm  l c«ng  Öc vi kh¸c theo    quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 113  ña  é   Ët lao ®éng  c B Lu     vµ kho¶n    Òu  cña  4, §i 6  NghÞ   nh  µy.Trong  êigian nghiªncøu  Ëp  ­ ®Þ n  th       l ph ¬ng    ãitrªn, ¸n n     doanh  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸cbi ph¸p sau:   1.§èivíi         c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹iph¶irótng ¾n  êi c¸c vi ® bi   nh   h     th   gian lµm  Öc    vi trong ngµy    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtlao®éng;      2.T¨ng  êng    Ön    c c¸cbi ph¸p c¶ithiÖn ®iÒu  Ön  µm  Öc;      ki l vi 3. Bè   Ý thêigian  µm  Öc  Ých  îp      ng  ÷  ã  iÒu  Ön    tr     l vi th h ®Ó lao ®é nc® ki häc  thªm  hoÆc   åidìng nghÒ   íi. b    m §iÒu  12 Tæ  chøc  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch ®èi  íilao ®éng  ÷    v    n theo  Òu  §i 118  ña  c Bé  Ët Lao  ng: Lu   ®é 1.Doanh    nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  sd nhi lao®é n ph¶iph©n   c«ng  êitrong ng     Ban  qu¶n  ý ®iÒu  µnh  l  h doanh nghiÖp  µm  Ö m   ô  l nhi v theo  âi thùc  Ön  d  hi chÝnh  s¸ch,chÕ     i  íilao ®éng  ÷; tæng  îp  µ    Êt víic¬    ®é ®è v     n  h v ®Ò xu     quan  qu¶n  ýNhµ   íc®Ó   öa  æi  l  n  s® hoÆc     bæ sung    Õ   ,  Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch ®èi víi      lao®éng  ÷;   n 2. Doanh    nghiÖp  ö  ông    ng  ÷  sd lao ®é n ph¶ithùc hiÖn  Õ         ch ®é b¸o    c¸o vÒ   ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ,  Ýnh  t h th hi ch ®é ch s¸ch  i  íilao ®éng  ÷  ®è v     n theo    quy ®Þnh  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  3. Doanh    nghiÖp  ∙  ã  chøc  ® c tæ  c«ng  oµn  ® hoÆc   chøc  tæ  c«ng  oµn   ® l©m  êith× ngêi®¹idiÖn  th        cho    ng  ÷  µban  ÷  lao®é n l   n c«ng. CH ¬NG   I II §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu  13 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý. ®Þ n c hi l     h t  k §iÒu  14
  5. 5 Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   µi chÝnh  v X∙    T   trong ph¹m      vichøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  × nh,  ã    vc m c tr¸ch nhiÖm   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh   ®Þ nµy. §iÒu  15 Bé   ëng, Thñ   ëng    ¬  tr   tr c¸c c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Þ  nh  µy.   thih ngh ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản