Nghị định 24/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
199
lượt xem
16
download

Nghị định 24/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 24/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 24/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  24/CP N G µ Y  18­4­1996 C P  V Ò  X ö  P H ¹ T VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H   T R O N G   Ü N H  V ù C  Q U è C  P H ß N G L CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  vµo  cø  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  l x l    h ch ng 6    n¨m   1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  èc  ®Ò ngh c B tr B Qu phßng, NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u  .­§èit ng  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  1    î b x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èc    v qu phßng: Tæ  chøc, c¸ nh©n  éc    i îng  îc quy  nh  ¹     thu c¸c ®è t ®   ®Þ tikho¶n  §iÒu    1  5 Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch ch vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  èc  v qu phßng  ×  Þ   ö  ¹t theo  ×nh  th b x ph   h thøc, møc   ¹tquy  nh     ph   ®Þ trongNghÞ   nh  µy.   ®Þ n Nh÷ng  êng  îp cÇn    ông  ×nh  tr h  ¸p d h thøc  ¹tt cquyÒn  ö  ông  ét  è  ph  í   sd ms giÊy  Ðp  ña  ©n  ©n,  ph c qu nh c«ng  ©n    nh viªnchøc  èc  qu phßng  qu©n  i do  ®é   cÊp, ho¹t®éng  ×  ôc  ch  èc     vm ®Ý qu phßng    ninh,th× ngêicã  Èm  Òn  ­ an       th quy xö  ¹tth«ng  vµ    Þ  ¬  ph   b¸o  ®Ò ngh c quan  ña  ©n  i ®∙  Êp  Êy phÐp  ö  ý c qu ®é   c gi   x l  theo quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  ®Þ t i® b  1  5  l x l    h chÝnh. §i Ò u    2.­Nguyªn  ¾c  ö  ¹thµnh  Ýnh  t x ph   ch trong lÜnh  ùc  èc    v qu phßng. 1­  Öc  ö  ¹t hµnh  Ýnh  i  íic¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Vi x ph   ch ®è v   h vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  èc  l v qu phßng  Uû   do  ban  ©n  ©n   nh d c¸c  Êp,  c c¶nh    ©n   s¸tnh d©n, qu¶n  ýthÞ  êng, thanh    èc  l  tr   traqu phßng    Êp  Õn  µnh  c¸c c ti h theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  èc    v qu phßng  ph¶i® îc    ph¸thiÖn  Þp  êi;   k th   ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay.ViÖc  ö  ¹tph¶i® îctiÕn hµnh    x ph        nhanh  ãng, c«ng  ch   minh, m äi  Ëu    h qu¶  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  do  viviph h ch g ra ph¶i® îckh ¾c  ôc       ph theo  ng  ®ó quy  nh;  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ®Þ tæ     ch vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  Öth¹ivËt chÊt th×  h ch g thi         ph¶i båi th ng      ê theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   3­ M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ xö  ¹tm ét  Çn.M ét  êithùc   ph   l  ng     hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      nhi h vi vi ph h ch th b x ph   t h vi vi ph¹m.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹tquyÕt  nh   ×nh  x ph   ®Þ h thøc  ö  ¹t®èi  íi x ph   v  tõng hµnh      ¹m.   viviph
 2. 2 NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × m çi ngêi ng       mh viviph h ch th       viph¹m  u   Þ  ö  ¹t.   ®Ò b x ph 4­ ViÖc  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      ¹m,   vt ch   ®é viph   nh©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ∙  th v nh t ti   nh t ti     ® quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c§iÒu    Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    Õt  nh  ×nh    7,8  l x l    h ch ®Ó quy ®Þ h thøc  xö  ¹tvµ    Ön  ph   c¸cbi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h 5­ Kh«ng  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch trong tr ng  îp thuéc t×nh  Õ  Êp  Õt,  ê h     th c thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,sù  Ön  Êt ngê,hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  v ch ®   ki b     viph h ch trong khi    ®ang  ¾ c   Önh  ©m  Çn  m b t th hoÆc     Önh  c¸cb kh¸clµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc   hoÆc   kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh  ® khi h vi. §i Ò u  3.­ Xö  lý vi ph¹m  ®èi víingêi cã thÈm  quyÒn  xö ph¹t hµnh           chÝnh. 1­  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹thµnh  Ýnh  x ph   ch ph¶i xö  ¹t®óng  êi,   ph   ng   ®óng  µnh      ¹m,  ng  Èm   Òn,  ng  h viviph ®ó th quy ®ó ph¸p  Ët,kiÕn  Þ   lu   ngh ngay  víi   ¬    c quan  ÷u  c¸c h quan  ùc hiÖn  ÷ng  Ön  th   nh bi ph¸p cÇn  Õt®Ó   ùc hiÖn    thi   th   c¸cquy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýtrong lÜnh  ùc  èc  l    v qu phßng. 2­  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  µ   x ph     h ch m s¸ch  Ôu, nhi   dung  óng,bao  t   che,kh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi    x ph   x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tqu¸  Èm   Òn  x ph   th quy quy  nh  ×  ú  ®Þ th tu theo  møc     Ýnh  Êt vi ®é t ch     ph¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     s   x l   lu   b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù. N Õ u   ©y     h s  g thiÖth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   II C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  I  íIC¸C  µ NH   VI  ¹M   µ NH   Ý NH   X PH ®è V   H VI  PH H CH TRON G   Ü NH   ù C   è C   L V QU PHßNG Mô C   1: C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  I  íIC¸C  µ NH   VI  ¹M   X PH ®è V   H VI  PH TRON G   ÖC   VI THù C   Ö N   HI C¸C QUY   NH   Ò   ®Þ V NGH Ü A   ô   © N   ù, V Ò   © Y   ù NG   ùC  îNG   V QU S  X D L L Dù   Þ   NG   B ®é VIªN §i Ò u  .­Vi ph¹m    ®Þnh  Ò   ¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù. 4   c¸cquy  v® k ngh v qu s 1­ Ph¹tc¶nh    i víic«ng  ©n      c¸o ®è     d nam   í ®ñ   tuæi trong n¨m  gi   17  i     kh«ng  chÊp  µnh  ng  ÷ng  h ®ó nh quy  nh  Ò   ¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù. ®Þ v® k ngh v qu s 2­  ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íic«ng  ©n  ®å ®è v   d nam   gií trong diÖn  µm  Üa  ô    i   l ngh v quan  ù  õ 18  s t   tuæi ®Õ n   Õt  tuæi ®∙    h 45    hoÆc   cha  qua  ôc  ô  ¹ ngò  ph v t i   trong qu©n  i nh©n  ©n  Öt Nam     ®é   d Vi   hoÆc     ôc  th«iph vô trong lùc l ng c«ng  nh©n  ©n;  ô  ÷  õ 18     î   an  d ph n t   tuæi ®Õ n   Õt  tuæi cã    h 40    chuyªn m«n   Çn    c cho  ©n  i  qu ®é ph¶i®¨ng  ý  µo  Ön  ½n  µng  Ëp  ò,   k v di s s nh ng   vµo  Ön  ©n  ©n  ù  Þ     ¹ng    m µ   di qu nh d b c¸c h 1, 2  kh«ng  Êp  µnh  ng  ÷ng  ch h ®ó nh quy  nh  Ò   ¨ng  ý  Çn  u,  ¨ng  ý    ®Þ v® k l ®Ç ® k bæ sung,®¨ng  ý      k dichuyÓn, ®¨ng    ký  ¾ng  Æt   µih¹n,®¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù  v m d    k ngh v qu s riªngvµ  ¨ng  ý    ¹ch   ® k gi¶ing dù  Þ  b theo quy  nh  Ò   ¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù.   ®Þ v® k ngh v qu s 3­ Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tngêi vi ph¹m  éc    b x ph      bu ph¶i chÊp  µnh    h c¸c    quy ®Þnh  Ò   ¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù. v® k ngh v qu s §i Ò u  .­Vi ph¹m  ®Þnh  Ò   5   quy  v kh¸m  søc  Î. kho
 3. 3 1­ Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víic«ng  ©n  ®å ®è     d trong  diÖn  äi nhËp  ò    ã  Önh  äi kh¸m  g  ng khic l g  søc  Î nhng  kho   kh«ng  ã  Æt     cm ®Ó kh¸m søc  Îm µ   kho   kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng. c l   ch ® 2­  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 600.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi gian  dèi hoÆc     mua   éc  ©n    tÕ  chu nh viªn y  nh»m   èn tr¸nh thùc  Ön  tr     hi nghÜa  ô  v qu©n  ù  ng  a  n   s nh ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3­ Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tngêi vi ph¹m  éc    b x ph      bu ph¶i chÊp  µnh    h c¸c    quy ®Þnh   Ò   v kh¸m  søc  Î theo  Õ   ¹ch  ña  éi  ng  kho   k ho c H ®å nghÜa  ô  ©n   ù  v qu s huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.     x∙,th ph thu   §i Ò u 6.­ Kh«ng  Êp  µnh    ch h nghiªm chØnh  Önh  äi nhËp  ò, lÖnh  l g  ng   ®éng  viªn. 1­ Ph¹ttiÒn tõ100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     c«ng  ©n  ∙  ­ d ®® îc lÖnh  äi nhËp  ò, lÖnh  ng      g  ng   ®é viªnkh«ng  ã  Æt   ng  êigian  cm ®ó th   hoÆc   ®Þa  iÓ m   ® quy  nh  ®Þ tronglÖnh  µ     m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng. c l   ch ® 2­ Ng êikh«ng  Êp  µnh      ch h nghiªm chØnh  Önh  äinhËp  ò,lÖnh  ng  l g  ng   ®é viªn®∙  Þ   ö  ¹tvÉn    b x ph   n»m  trong diÖn  äi nhËp  ò    g  ng hoÆc   Ön  ng    di ®é viªn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   Ëp  7.­Vi ph quy  v t trung huÊn  Ön,tËp    luy   trung kiÓm     trat×nh  ¹ngs ½n  µng  ng    tr   s ®é viªn, ½n  µng  Õn  u.  s s chi ®Ê 1­  ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  i  íiqu©n  ©n  ù  ®å ®è v   nh d bÞ   ∙  Ën  îc lÖnh  Ëp  ® nh ®  t trung  Ên  Ön, tËp  hu luy   trung  Óm     ×nh  ¹ng ki tra t tr   s ½n  µng  ng  s ®é viªn,s ½n  µng  Õn  u   ng    s chi ®Ê nh kh«ng  n   ng  êigian ®Õ ®ó th     vµ  a  iÓ m     ®Þ ® ghitrong lÖnh  äim µ     g   kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng. c l   ch ® 2­  êi bÞ   ö  ¹tph¶ichÊp  µnh  Önh  äitËp  Ng   x ph     h l g  trung huÊn  Ön, tËp    luy   trung kiÓm    ×nh  ¹ngs ½n  µng  Õn  u    trat tr   s chi ®Ê theo kÕ   ¹ch cña  ¬    ho   c quan  ã  c thÈm  Òn. quy §i Ò u 8.­ ©y   ã   G kh kh¨n hoÆc  c¶n  ë c«ng  ©n   ùc  Ön  tr   d th hi c¸c    quy ®Þnh  Ò   Üa  ô  ©n  ù. v ngh v qu s 1­  ¹t tiÒn  õ 100.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  i  íihµnh    ©y  ®å ®è v   vi g khã kh¨n hoÆc     c¶n  ëc«ng  ©n  ùc hiÖn    tr   d th   c¸c quy  nh  Ò   ¨ng  ý  Üa   ®Þ v® k ngh vô  ©n  ù, thùc hiÖn  Önh  äi nhËp  ò, tËp  qu s    l g  ng   trung huÊn  Ön, tËp    luy   trung  kiÓm     ×nh  ¹ng s ½n  µng  ng  trat tr   s ®é viªn,s ½n  µng  Õn  u;    s chi ®Ê chøa  Êp,ch   bao che  ©n  ©n  o  ò. qu nh ®µ ng 2­  ¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    è    ®å ®è v   vic ý g©y  ã  kh kh¨n c¶n  ë ngêi cã  tr     tr¸ch nhiÖ m     µnh      thih c¸c quy  nh   Ò   ùc ®Þ v th   hiÖn  Üa  ô  ©n  ù  µ   a  n   ngh v qu s m ch ®Õ møc   ph¶i truy cøu     tr¸chnhiÖm   ×nh    h sù. 3­ Ng êicã      chøc  ô  Òn  ¹n,lîdông  v quy h    i chøc  ô  Òn  ¹n g©y  ã  v quy h  kh kh¨n  hoÆc  c¶n  ëc«ng  ©n, hoÆc   ©n  ©n  ùc hiÖn    µnh    ãitrªnth×  tr   d   qu nh th   c¸c h vin     bÞ  ö  ýkû  Ët. x l   lu §i Ò u  9.­C¸c  µnh    µm  i   h vi l tr¸ hoÆc     kh«ng  ùc  Ön  th hi quy  nh   Ò   ®Þ v nghÜa  ô  ©n  ù. v qu s 1­ Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ¬    ®è     quan  µ   c Nh níc,tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc  kinh tÕ    kh«ng  è  Ý s ¾p  Õp  êigian,kh«ng  b tr   x th     t¹o®iÒu  Ön    ki cho  c«ng  ©n  ùc hiÖn  Õ     ¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù, d th   ch ®é ® k ngh v qu s 
 4. 4 thùc hiÖn  Önh    l kh¸m  søc  Î,lÖnh  äi nhËp  ò, lÖnh  äi tËp  kho   g  ng   g  trung huÊn    luyÖn,tËp    trung kiÓm    ½n  µng  ng    tras s ®é viªn,s ½n  µng  Õn  u;    s chi ®Ê kh«ng  b¸o    c¸o danh  s¸ch c«ng  ©n    d nam   í ®ñ   tuæi trong n¨m; kh«ng  c¸o sè  gi   17  i       b¸o    l ng qu©n  ©n  ù  Þ   µ  êis ½n  µng  Ëp  ò    ¬  î  nh d b v ng   s nh ng ë c quan  chøc  × nh   tæ  m ®óng  êigian,hoÆc   µm    th     l tr¸ hay  i kh«ng  µm  ÷ng  Ö m   ô  l nh nhi v kh¸c m µ   Ët   Lu   nghÜa  ô  ©n  ù  ∙  v qu s ® quy  nh  ®Þ cho  ¬  c quan,tæ    chøc. 2­  ¬   C quan, tæ    chøc  Þ   ö  ¹tph¶i chÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t, b x ph     h quy ®Þ x ph   ®ång  êitiÕn hµnh    nh  çi ña  êithuéc tæ  th     x¸c ®Þ l c ng     chøc  ña  × nh  ùctiÕp cm tr     g©y  vi ph¹m  µnh  Ýnh  ra    h ch trong      µnh  khi thih c«ng  ô    v ®Ó truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  û  Ëtvµ  åith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  k lu   b   ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  .­Xö   ¹t®èi  íiqu©n  ©n  µm  Üa  ô  ©n  ù  ôc  ô  10   ph   v   nh l ngh v qu s ph v t¹  ò  ing trong thêib×nh  ù ý  i  ái®¬n  Þ  ©n  i hoÆc      t   ® kh   v qu ®é   trong lóc®i      c«ng  t¸c,®i  Ðp,  i  Önh  Ön, an  ìng,chuyÓn  n  Þ...kh«ng  Ò   n   n     ph ®b vi   d   ®¬ v   v ®Õ ®¬ vÞ  ng  êigian m µ   n  Þ  ©n  i cÊp  ®ó th     ®¬ v qu ®é   trung ®oµn  µ ¬ng  ¬ng  ∙  öi   vt ® ®g  giÊy b¸o  o  ò    ®µ ng cho  û   U ban  ©n  ©n  µ  ¬  nh d v c quan  ©n  ù  Ön  µ ¬ng  qu s huy vt ® ¬ng: 1­  ¹tc¶nh  Ph   c¸o  íinh÷ng  êng  îp    ¹m  ng  v  tr h viph nh trong diÖn  ¹m    t ho∙n   gäinhËp  ò  µ   íc®©y  ä  ×nh    ng m tr   ht nguyÖn  Ëp  ò,hoÆc   µth ng  nh ng   l   ¬ binh cã    h¹ng,hoÆc   µ ngêi ®∙  ªntôc phôc  ô    l    li     v trong  ©n  «i  îtniªn h¹n  ôc  ô  qu ® v    ph v theo luËtnghÜa  ô  ©n  ù,hoÆc   µn÷  ©n  ©n.    v qu s  l   qu nh 2­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 300.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  i  íinh÷ng  êi ®å ®è v   ng   kh«ng  éc diÖn  thu   quy  nh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  µy  µ     ¹m  Çn  u. ®Þ t i 1  n m viph l ®Ç 3­ Ng êibÞ   ö  ¹tt¹  Òu  µy      x ph   i §i n ph¶itrël¹ qu©n  i,Uû        i ®é   ban  ©n  ©n   nh d ®Þa  ¬ng  µ    n  Þ  ©n  i cã  ph v c¸c®¬ v qu ®é   tr¸chnhiÖ m  «n  c  µ    ® ®è v ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ¾t  éc  ©n  ©n  ë vÒ   n   Þ.  b bu qu nh tr   ®¬ v C¸c  n   Þ   ©n  i  ã  ®¬ v qu ®é c tr¸ch  nhiÖ m   ¾p   Õp  µ  ¹o ®iÒu  Ön    ä  µn  µnh  s x v t  ki ®Ó h ho th nghÜa  ô  ©n   ù  v qu s phôc  ô  ¹ ngò. v t  i §i Ò u  .­S Ü   11   quan  ù  Þ  d b kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  ¨ng  ý  Ü  th   ngh v ® k s quan  dù  Þ  ¹ ®Þa  ¬ng. b t  i ph 1­  ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íisÜ   ®å ®è v   quan  ù  Þ   db khichuyÓn  n   µm  Öc    ®Õ l vi hoÆc     ót¹ ®Þa  ¬ng  µ   c tr   i   ph m kh«ng  ¨ng  ý  ¹ c¬  ® k ti  quan  ©n  ù  a   ¬ng  ¬i c  óhoÆc   ¬i ®ãng  ôsë  êng  ócña  ¬  qu s ®Þ ph n   tr   n  tr   th tr   c quan. 2­ Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹t, Ü       b x ph   quan  ù  Þ     ¹m, ph¶ichÊp  µnh  Öc  s d b viph     h vi ®¨ng  ý  k theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 12.­Kh«ng  Êp  µnh  Öc  ¨ng  ý  ¬ng  Ön  ü  Ët cÇn    ch h vi ® k ph ti k thu   ®éng    viªncho  ©n  i. qu ®é 1­  ¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n  ã  ¬ng  Ön kü  Ëtthuéc danh  ôc  ¹  ¬ng  Ön kü  Ëtdù  Þ   c ph ti   thu     m lo iph ti   thu   b cÇn huy  ng    ®é bæ sung  cho  ùcl ng th ng  ùccña  ©n  éivµ  l  î   ê tr   qu d   b¶o  ¶m     ® cho viÖc  Ên  Ön, huy  ng  ùc l ng  ù  Þ   ng    hu luy   ®é l  î d b ®é viªn kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c chÕ     ñ tôc®¨ng  ý. ®é th     k 2­ NgoµiviÖc  Þ   ö  ¹ttæ      b x ph   chøc,c¸ nh©n     ph¶ithùc hiÖn  Õ     ¨ng      ch ®é ® ký  ¬ng  Ön kü  Ët. ph ti   thu §i Ò u  .­Kh«ng  Êp  µnh  Önh  ®éng  ¬ng  Ön kü  Ët. 13   ch h l huy  ph ti   thu
 5. 5 1­  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸   nh©n  ã  ¬ng  Ön  ü  Ët ® îc xÕp  µo  n  Þ   ù  Þ   ng    c ph ti k thu     v ®¬ v d b ®é viªn kh«ng  chÊp  µnh  Önh  h l huy  ng  Ôn  Ëp, lÖnh  Óm     ×nh  ¹ng s ½n   µng  ®é di t  ki tra t tr   s chiÕn  u  ®Ê trongthêib×nh.    2­ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è    tæ     nh©n kh«ng  Êp  µnh  Önh  ch h l huy  ng  ¬ng  Ön  ü  Ëttrong tr ng  îp ®é ph ti k thu    ê h   cÇn  Õtcho  thi   nhu  Çu  èc  c qu phßng  trong thêichiÕn.    3­ Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 6.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n kh«ng  Êp  µnh  Önh  ch h l huy  ng  ¬ng  Ön  ü  Ët bæ   ®é ph ti k thu   sung   cho qu©n  i khicã  Önh  ng    µ   a  n   ®é     l ®é viªnm ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù.   4­ Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹t,tæ    b x ph   chøc, c¸  ©n    nh ph¶i thùc  Ön  Önh      hi l huy ®éng  ¬ng  Ön kü  Ët. ph ti   thu Mô C   2 C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  I  íIC¸C  µ NH   VI  ¹M   X PH ®è V   H VI  PH TRON G   QU¶N   ý, L  X © Y   ù NG   © N   © N   ù  Ö D D QU TV §i Ò u 14.­§èivíi µnh    èntr¸nh,c¶n  ë,chèng  i viÖc  ©y  ùng,      h vitr     tr   ®è   xd   ho¹t®éng  ña  ©n  ©n  ùvÖ.   cd qu t  1­  ¹t tiÒn  õ 100.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh    èn ®å ®è v   vi tr   tr¸nhtham    ©n  ©n  ùvÖ,    giad qu t  c¶n  ëviÖc  ©y  ùng  ©n  ©n  ùvÖ. tr   xd d qu t  2­  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vic¶n trëc¸n bé,chiÕn  Ü  ©n  ©n  ù vÖ   ùc hiÖn  Öm   ô  Çn        sd qu t   th   nhi v tu tra,canh    g¸c, truyb ¾t  Îph¹m    k  ph¸p. 3­  ¹t tiÒn  õ 300.000 ®ång   n   Ph   t ®Õ 1.000.000 ®ång   i víi µnh    ®è  h vi chèng  i viÖc  ©y  ùng  ©n  ©n  ù vÖ   ng  a  n   ®è   xd d qu t   nh ch ®Õ møc    truycøu  tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s §i Ò u 15.­Vi ph¹m     quy  nh  Ò   chøc,sö  ông  ùcl ng d©n  ©n  ®Þ v tæ   d l  î   qu tùvÖ.   1­  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n  ã  µnh    ch vihuy  ng, sö  ông  ©n  ©n  ù vÒ   µm  Ö m   ô  ®é  d d qu t   l nhi v kh«ng  ®óng chøc n¨ng,nhiÖ m  ô.   v 2­  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n  î dông  l  i chøc  ô,quyÒn  ¹n  chøc  ùc l ng d©n  ©n  ù vÖ     v  h tæ  l  î   qu t   tr¸ ph¸p  i luËtcha  n     ®Õ møc   truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3­ NgoµiviÖc  Þ   ö  ¹t, chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  ¹ kho¶n      b x ph   tæ     ch viviph t i   1  Òu  µy  §i n ph¶i®×nh    chØ  Öc  vi huy  ng, sö  ông  ©n  ©n  ùvÖ. ®é   d d qu t  §i Ò u 16.­§èivíihµnh      ¹m  ña  bé, chiÕn  Ü   ©n  ©n  ù      viviph c c¸n    sd qu t  vÖ. 1­ Ph¹ttiÒn tõ50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi   µnh  ®å ®è     hc¸c vi: a) Lîi ông     d danh  Üa  µm    Ö m  ô  îcgiao. ngh l tr¸nhi i v®  b)  Õu    Çn  Thi tinhth tr¸chnhiÖ m     ùc hiÖn  Ö m   ô      khith   nhi v ®Ó x¶y  m Êt  ra  trËttù hoÆc   µm  Êt     lm m¸t,thiÖth¹ivÒ   µis¶n  ng  a  n         t  nh ch ®Õ møc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
 6. 6 2­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vi s dông  ò  Ý    Ðp, cha  n   v kh tr¸ ph i   ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   ù t  ý  cho  êikh¸cm învò  Ý  õtr ng  îp trongchiÕn  u). ng       kh (tr   ê h     ®Ê 3­ Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh    Õu   ®è     h vithi   tr¸chnhiÖ m       áng    ®Ó h h hoÆc   µm  Êt  ò  Ý, trang bÞ   a  n   lm v kh     ch ®Õ møc     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4­ NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn ngêicã  µnh      ¹m        b ph      h viviph c¸cquy  nh    iÒu  ®Þ ë® nµy cßn  éc  bu ph¶i båi th ng  Öth¹ivµ  Õu     ¹m      ê thi     n vi ph kho¶n    §iÒu  µy  2, 3  n cßn  Þ ícgiÊy phÐp  ö  ông  ò  Ý. b t    sd v kh Mô C   3 C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  I  íIC¸C  µ NH   VI  ¹M   X PH ®è V   H VI  PH TRON G   ÖC   VI QU¶N   ý,B¶O   Ö   L  V C«NG   × NH   è C   TR QU PHßNG,  KHU   © N   ù QU S §i Ò u 17.­Vi ph¹m    ®Þnh    µo,®i  ¹trongkhu  ùc  Ê m,       c¸cquy  ra,v   l   i   vc khu vùc  b¶o  Ö,  µnh  ai an  µn  ña  vv ®   to c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng,khu  ©n  ù.   qu s 1­  ¹tc¶nh  Ph   c¸o  i  íihµnh    ý  vµo, ®i  ¹ trong khu  ùc  Ê m,  ®è v   viv«  ra    li    vc khu  ùc  v b¶o  Ö   ña  v c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng,khu  ©n  ù.   qu s 2­ Ph¹ttiÒn:     a) Tõ    50.000  ng  n   ®å ®Õ 200.000  ng  i víi µnh    è      µo,®i  ¹ ®å ®è     h vic ý ra,v   l  i trong khu  ùc    v b¶o  Ö   ña  v c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, khu  ©n  ù  Çn  u,  µ    qu s l ®Ç v kh«ng  Ìm  k theo c¸chµnh      ¹m     viviph kh¸c. b)  õ   T 300.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  i  íihµnh    è    vµo, ®i  ¹ ®è v   vi c ý ra    l  i trongkhu  ùc  Ê m   ña    vc c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng,khu  ©n  ù    qu s kh«ng  îcphÐp  ®  cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn. c th quy §i Ò u 18.­Vi  ¹m      ph c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v quay phim, chôp    ¶nh, vÏ c«ng     tr×nh quèc    phßng,khu  ©n  ù  a  n     qu s ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 1­ Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h viquay  phim,chôp    ¶nh,vÏë      khu  ùc  Ê m   vc kh«ng  îcphÐp  ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®  c c c th quy 2­  ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   viquay  phim, chôp    ¶nh, vÏë      khu  ùc  v b¶o  Ö   ña  v c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, khu  ©n     qu sù  kh«ng  îcphÐp  ña  Êp  ®  c c qu¶n  ýc«ng  ×nh. l  tr 3­  ¹t tiÒn  õ 50.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi quay  phim, chôp    ¶nh, vÏs¬    µnh  ai an  µn  ña      ®å v ®   to c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, khu    qu©n  ù  s kh«ng  îcphÐp  ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®  c c c th quy 4­ Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹t,ngêi vi ph¹m      b x ph      c¸c quy  nh    iÒu  µy  Þ   ®Þ ë® nb tÞch    ¬ng  Ön,tang vËt. thu ph ti     §i Ò u  .­§èivíihµnh    ×m  Óu  Þ  Ý,t¸cdông,néidung  Õt  Êu  19       vit hi v tr        kc cña  c«ng  ×nh quèc  tr   phßng,khu  ©n  ù.   qu s 1­  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ×m   ®å ®è v   vit hiÓu  Þ  Ý,t¸cdông, néi dung  Õt  Êu, ghi chÐp    è  Öu  ã  ªnquan  v tr        kc   c¸c s li c li   ®Õ n  c«ng  ×nh quèc  tr   phßng khu  ©n  ù  qu s kh«ng  ng  ®ó chøc tr¸ch,nhiÖm   ô    v vµ kh«ng  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy cho  Ðp  ng  a  n   ph nh ch ®Õ møc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
 7. 7 2­ Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹t,ngêi viph¹m    b x ph      cßn  Þ   Þch  c¸c tµiliÖu ®∙  bt thu        thu thËp.   §i Ò u 20.­Loan    truyÒn      Ò   tintøc v c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, khu  ©n     qu sù. Ph¹t tiÒn  õ    t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi loan  truyÒn    tintøc  µm  l ¶nh  ëng  n   Ý   Ët  ña  h ®Õ b m c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, khu    qu©n  ù  s hoÆc   ¬i cã  n   c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, khu  ©n  ù  ng  a  n     qu s nh ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u  .­LÊn  Õm   t  ai,khaith¸ctr¸ phÐp  21   chi ®Ê ®        i trong khu  ùc    v c«ng  tr×nh quèc    phßng,khu  ©n  ù.   qu s 1­ Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    Ên   ®è     h vil   chiÕm   t  ai,khai th¸c ®Êt  ¸    ãc, xung  ®Ê ®       ® trªn n   quanh, díi®¸y     c«ng  ×nh tr   quèc phßng, khu  ©n  ù; chÆt    qu s  ph¸  ©y  þ  c ngu trang  ña  c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng,khu  ©n  ù,x© m   ¹m  étm èc, biÓn      qu s  ph c     b¸o khu  ùc. v 2­ NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ngêiviph¹m      b ph        cßn  ph¶ikh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng     l i tr   ban  u   ña  ®Ç c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, khu  ©n  ù  µ  åith ng  Öth¹ido    qu s v b   ê thi     viph¹m  ©y    g ra. §i Ò u 22.­Ph¸  ìlµm    áng    d  hh c«ng  ×nh quèc  tr   phßng. 1­  ¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ph¸  ì,lµm   háng  Õt  Êu  ãng,  êng, th©n, n Òn   µ  Õt bÞ   ña  d  h kc m t     v thi   c c«ng  tr×nh quèc    phßng  µ  v c«ng  ×nh thuéc h Ö   èng  tr     th phßng  ñ d©n  ù,nhng  a  th   s  ch ®Õ n   møc    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 2­ Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi viph¹m    b ph        cßn ph¶ikh«iphôc  ×nh  ¹ng     t tr   ban  u   ña  ®Ç c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng  µ  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  ©y  v b   ê thi     viph g ra. §i Ò u  .­Sö  ông    Ðp  23   d tr¸ph c«ng  ×nh quèc  i tr   phßng. 1­ Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh    ö    ®è     h vis dông  ÕtbÞ,  Ët   chuyªn  ïng  ña  thi   vt d c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng  kh«ng  ng  ®ó m ôc  ch  ®Ý hoÆc   ö  ông, c¶i t¹o c«ng  ×nh  èc  sd     tr qu phßng    ö  ông  µo  ®Ó s d v viÖc kh¸ctr¸phÐp.    i 2­ Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi viph¹m    b ph        cßn ph¶ikh«iphôc  ×nh  ¹ng     t tr   ban  u   ña  ®Ç c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, khu  ©n  ù  µ  åith ng  Öth¹ido    qu s v b   ê thi     viph¹m  ©y    g ra. §i Ò u  .­X ©y  ùng  24   d c«ng  ×nh,® Æt  ÕtbÞ   µm  tr   thi   l ¶nh  ëng  í c«ng  h ti  tr×nh quèc    phßng,khu  ©n  ù.   qu s 1­ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.0000  ng  n          ®å ®Õ 20.000.0000  ng  i víi µnh    ®å ®è     h vi x©y  ùng    d c¸c c«ng  ×nh    a  ã    Õn  ña  ¬  tr khi ch c ý ki c c quan  qu¶n  ý trùc tiÕp l      c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, khu  ©n  ù  µ  a  îc cÊp  ã  Èm   Òn      qu s v ch ®   c th quy cho phÐp  µm  l ¶nh  ëng  íc«ng  ×nh quèc  h t i tr   phßng,khu  ©n  ù.   qu s 2­ Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víihµnh    Æt     ®è     vi® thiÕtbÞ   µm    l ¶nh  ëng  í cÊu  óc,t¸cdông,an  µn,bÝ   Ët  ña  h t i tr       to   m c c«ng  ×nh tr   quèc phßng,khu  ©n  ù.   qu s 3­ NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn,ngêiviph¹m      b ph        cßn ph¶ith¸odìc«ng  ×nh x©y       tr   dùng    Ðp, th¸odìthiÕtbÞ  µ  åith ng  Öth¹ido    ¹m  ©y  tr¸ph       i   v b   ê thi     viph g ra.
 8. 8 §i Ò u 25.­§Ó   Êt th¶i, Êt ®éc  ©m   Ëp  ©y  Öth¹icho    ch    ch   th nh g thi     c«ng  tr×nh quèc    phßng. 1­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ® æi    ëi,chÊt th¶ivµo  r¸cr      trong hoÆc     bªn  ¹nh  c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, ®Ó     hoÆc   ïng    Êt,th¶ichÊt ®éc, chÊt th¶itrong khu  ùc  d ho¸ ch              v c«ng  ×nh quèc  tr   phßng  µm  l cho  c«ng  ×nh quèc  tr   phßng  Þ     b ¨n mßn,  Þ     û  Õt  Êu  Õt b ph¸ hu k c thi   bÞ. 2­ Ngoµi  Öc  Þ   ¹t tiÒn, ngêi vi ph¹m  vi b ph        cßn ph¶i söa  ÷a  ¹    ch l ic«ng  tr×nh vµ  åith ng  Öth¹ido    ¹m  ©y    b   ê thi     viph g ra. Mô C   4 C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  I  íIC¸C  µ NH   VI  ¹M   X PH ®è V   H VI  PH TRON G   ÖC  ö   VI S Dô NG   Ó N  è  ¬NG   ÖN  Ë N       BI S PH TI V T¶I,XE M¸Y  © N   ù, VI  ¹ M  QU S   PH QUY   NH   ®Þ V Ò  QU¶N   ý  © N     L QU TRANG §i Ò u  .­Vi  ¹m  26   ph trong viÖc  ö  ông  Ón  è  ¬ng  Ön  Ën  ,     sd bi s ph ti v t¶i  xe m¸y  ©n  ù. qu s 1­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi tµng  ÷,u  µnh,mua      tr   h l   b¸n tr¸ph¸p luËtc¸clo¹ biÓn  è  ¬ng  Ön vËn      i     i   s ph ti   t¶i xe , m¸y  ©n  ù    Ón  è  Ëtvµ  Ón  è  qu s (c¶ bi s th   bi s gi¶). 2­  ¹ttiÒn  õ 2.000.000 ®ång  n   Ph   t    ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vis dông    Ðp  Ón  è, ph¬ng  Ön  Ën    ©n  ù  tr¸ ph i bi s   ti v t¶iqu s hoÆc     gi¶ danh  ¬ng  ph tiÖn vËn    m¸y  ©n  ù.   t¶i xe  , qu s 3­  ¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êttr¸phÐp    ¹ biÓn  è  ¬ng  Ön vËn    m¸y  ©n  ù. xu     i c¸clo i  s ph ti   t¶i xe  , qu s 4­ NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn,tæ      b ph     chøc    ©n    ¹m  c¸nh viph cßn  éc  bu ph¶i: a) Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  µy,th× bÞ  Þch    1  n  t thu tang vËt.   b) Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  µy,th× bÞ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  2  n     t  sd gi   trong  thêih¹n 6      th¸ng. c)Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  µy,th× bÞ  Þch    ¬ng  Ön,tang vËt. 3  n  t thu ph ti     §i Ò u 27.­Vi ph¹m    ®Þnh     c¸cquy  trong viÖc    qu¶n  ýqu©n  l  trang. 1­  ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vimang   m Æc   ©n  qu trang cã  ¾n   ©n  Öu,cÊp  Öu,phï hiÖu,cµnh  ïngtr¸ ph¸p   g qu hi   hi       t   i luËthoÆc     mua   b¸n    tr¸ ph¸p  Ëtvíisè îng  i lu     l kh«ng  ¸ng  Ó     ¹  Ô  ôc, ® k c¸c lo i ph   l qu©n  ôc  êng  ïng,qu©n  ôc    Õn,qu©n  ôc  ph th d   ph d∙chi   ph nghiÖp  ô  ¾n  ©n  vg qu hiÖu,phïhiÖu,cÊp  Öu,cµnh  ïng,®éi m ò        hi   t     kªpi, ò     Õn  µ  ö  ông      d∙chi v s d m c¸c lo¹ qu©n    i trang kh¸cchØ  µnh      d riªngcho  ©n  i khilµm  Ö m  ô.   qu ®é     nhi v  2­  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vis¶n xuÊt,tµng  ÷,u  µnh,kinh doanh,® æi      tr   h l       tr¸ph¸p  Ëtc¸c lo¹  Êp  Öu,qu©n  i lu     i c hi   hiÖu,phï hiÖu,m ò        kªpi, ò     Õn,lÔ  ôc,qu©n  ôc  êng  ïng,qu©n    d∙ chi   ph   m ph th d   phôc    Õn, qu©n  ôc  d∙ chi   ph nghiÖp  ô  µ    ¹  ©n  v v c¸c lo iqu trang kh¸c chØ   µnh      d riªng cho  ©n  i    qu ®é hoÆc     ¹  c¸c lo itrang  ôc    ¾t  íc theo  É u     ý  ph gi¶ b ch   m m∙, k hiÖu    ¹qu©n  c¸cl  i trang cña  ©n  i.   qu ®é 3­ NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn,ngêiviph¹m      b ph        cßn  éc  bu ph¶i: a) Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  µy,th× bÞ  Þch    ©n  1  n  t thu qu trang.
 9. 9 b) Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  µy,th× bÞ  Þch    ¬ng  Ön,tang vËt. 2  n  t thu ph ti     CH ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N   µ   ñ   ôC  ö  ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH         V TH T X PH VI  H CH       TRON G   LÜ NH   ù C   è C   V QU PHßNG §i Ò u  .­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  û   28   quy x ph     h ch c U ban  ©n  nh d©n    Êp: c¸cc Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp  ã  Òn  ö  ¹ttheo thÈm  Òn  nh d c¸cc c quy x ph     quy quy  nh  ¹    Òu    vµ  cña  ®Þ t i §i 26, 27  28  c¸c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch trong ph¹m    a   µn  m ×nh    vi®Þ b do  qu¶n  ý®èi  íic¸c hµnh      ¹m  îc quy  l  v    viviph ®   ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy. t i ®Þ n §i Ò u 29.­ È m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña   Th quy x ph     h ch c Thanh    tra quèc  phßng: 1­ Thanh    èc    traqu phßng  ã  Òn  ö  ¹tc¸c viph¹m  µnh  Ýnh    c quy x ph       h ch quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  µy  µ      ¹m  µnh  Ýnh  ®Þ n v c¸c viph h ch trong viÖc    qu¶n  ý,sö  l  dông  t  ®Ê chuyªn  ïng  d cho  èc  qu phßng, trong  Öc    vi qu¶n  ý nhµ    qu©n   l  ë do  ®éi ®ang    qu¶n  ýtheo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ. l     ®Þ hi h c Ch ph 2­ a) Thanh      èc     traviªnqu phßng      µnh  khithih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy ­Ph¹tc¶nh      c¸o. ­Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å ­ TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã     ti     d ®Ó viph h ch c gi¸trÞ®Õ n      500.000  ng. ®å ­ Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    l i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    g ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. bu th¸od   tr   d tr¸ph i b) Ch¸nh thanh    èc  traqu phßng tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬  cã  Òn: quy ­Ph¹tc¶nh        c¸o; ­Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   ­TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti   d ®Ó viph h ch ­ Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    l i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    g ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. bu th¸od   tr   d tr¸ph i ­ Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 1.000.000  ®ång. c)Ch¸nh    thanh    é  èc  traB Qu phßng  ã  Òn: c quy ­Ph¹tc¶nh      c¸o; ­Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   ­ p  ông  ¸d c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t bæ   x ph   sung  µ  v c¸c  Ön  bi ph¸p kh¸c    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  vµ  t i 2  kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 3  11  l x l    h ch §i Ò u  .­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  30   quy x ph     h ch c c quan c¶nh  s¸t:
 10. 10 Lùc îng  l c¶nh    ©n  ©n  ã  s¸tnh d c quyÒn  ö  ¹ttheo  Èm   x ph   th quyÒn    quy ®Þnh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ti §i 29  l x l    h ch ®è v     vivi ph¹m trong qu¶n  ý,b¶o  Ö   l  v c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, khu  ©n  ù, vi ph¹m     qu s    quy  nh   ö  ông  Ón  è  qu©n  ù, viÖc  ®Þ sd bi s xe  s  qu¶n  ý qu©n  l  trang  îc quy  ®  ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy. t i ®Þ n §i Ò u  .­ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  31   quy x l    h ch c c quan  qu¶n  ý l  thÞ  êng:lùcl ng qu¶n  ýthÞ  êng  ã  Èm  Òn  ö  ¹ttheo  tr    î   l   tr c th quy x ph   quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  i víic¸c hµnh      ¹m    33  l x l    h ch ®è       viviph quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýqu©n  l  trang ® îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.    ®Þ t i ®Þ n §i Ò u 32.­Trêng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   Òn  ö  ¹t   h viph h ch thu th quy x ph   cña  Òu  ¬  nhi c quan  × viÖc  ö  ¹tdo  ¬  th   x ph   c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn  th     tiªnth   theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. ®Þ t i 3  37  l x l    h ch §i Ò u  .­Thu  ép  Òn ph¹t. 33   n ti   C¸  ©n, tæ  nh   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  i víilÜnh  ùc  èc  viph h ch ®è     v qu phßng  Þ   b ph¹ttiÒn th× ph¶inép  Òn t¹ n¬iquy  nh. N Õ u   èntr¸nhhoÆc          ti   i     ®Þ   tr     kh«ng  ép  n ®óng  êigian ®Ó   ©y  a  Ðo  µith×  Þ   ìng chÕ     µnh  th     d dk d  bc   thih theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   Nghiªm  Ê m   êixö  ¹tthu tiÒn t¹ chç. c ng   ph        i §i Ò u  .­Tr×nh  ù,thñ tôcxö  ¹t. 34   t       ph Tr×nh  ù,thñ tôcxö  ¹tph¶itu©n  t       ph     theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  l x lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch §èivíi ÷ng    ¹m       nh viph c¸cquy  nh  ®Þ trong viÖc  ùc hiÖn  Ët nghÜa  ô    th   Lu   v qu©n  ù,x©y  ùng  ùcl ng dù  Þ  ng    µ  s  d l  î   b ®é viªnv qu¶n  ý, ©y  ùng  © n   ©n   l xd D qu tù vÖ   ×    i tr ng, chØ    th x∙®é   ë   huy  ëng  ©n  ù  Êp  Ön, cÊp  tr qu s c huy   tØnh  Õt  îp k h  víic¬    quan  c«ng  cïng  Êp  Ëp  an  c l biªn b¶n  Õn  Þ   íiChñ   Þch  û       ki ngh v   t U ban nh©n  ©n  Êp  × nh  ö  ¹ttheo thÈm  Òn. d cm x ph     quy §i Ò u 35 C ìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   thih quy   x ph     h ch 1­  nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  µ   C¸  tæ  b x ph     h ch m kh«ng  ùt  nguyÖn  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tth×  Þ   ìng  Ô     µnh  ch h quy ®Þ x ph   bc ch thih b»ng    c¸c biÖn  ph¸p theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.     ®Þ t  i 55  l x l    h ch 2­  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tcã  Òn  quyÕt  nh  ìng  Õ   µ  Ng   th quy x ph   quy ra  ®Þ c ch v cã  Ö m  ô  chøc  Öc  ìng chÕ. nhi v tæ  vi c   3­  ùc îng  L l C¶nh    ©n  ©n  ã  s¸tnh d c tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt  nh  ­   thih quy ®Þ c ìng chÕ   ña  û     c U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  µ  èihîp víic¸c c¬  nh d c  v ph         quan  µ   ícNh n   kh¸c tæ    chøc    µnh  Õt  nh  ìng chÕ   ña    ¬  thih quy ®Þ c  c c¸c c quan      îcyªu ®ã khi®     cÇu. 4­ Lùc îng kiÓm    ©n  ù    µnh  Õt  nh  ìng chÕ   ña    l  so¸tqu s thih quy ®Þ c  c thanh  traquèc    phßng    Êp. c¸cc 5­  nh©n,  chøc  Þ   ìng  Õ   C¸  tæ  bc ch ph¶i chÞu  äi    Ý   Ò   Öc      m chi ph v vi tæ chøc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cìng chÕ.     §i Ò u  .­KhiÕu  ¹i, èc¸o. 36   n    t
 11. 11 a)  nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  b x ph     h ch hoÆc   êi ®¹i ng     diÖn  îp ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi víi h    h c quy khi n       Õt ®Þnh  ö  ¹ttheo quy  quy   x ph     ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    t i VIIIPh¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch b) C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ña    ©n,  d c quy t    viph h ch c c¸ nh tæ chøc  µ  ÷ng    ¹m  ña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  íi v nh viph c ng   th quy x ph   ch v  c¸cc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u  .­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.B∙ibá    37   ®Þ n c hi l     t  k     c¸c quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 38.­Bé   ëng  é   èc    tr B Qu phßng, Bé   ëng  é   éi vô,Bé   ëng  é    tr B N     tr B Th¬ng  ¹i,Bé   ëng  é   µi chÝnh  m   tr BT  trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  Öm   ô  ña  nhi vc m × nh  ã  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    Õtvµ  chøc    µnh    h  chiti   tæ  thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 39.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  ùcthuéc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û   tr     ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc trung¬ng  Þu        ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản