Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
70
lượt xem
1
download

Nghị định 26/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/2003/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 26/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C B O V VÀ KI M DNCH TH C V T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t ngày 25 tháng 7 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh X ph t vi ph m hành chính ư c áp d ng i v i cá nhân, t ch c có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t mà không ph i là t i ph m bao g m: 1. Vi ph m các quy nh v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 2. Vi ph m các quy nh v ki m d ch th c v t; 3. Vi ph m các quy nh v qu n lý thu c b o v th c v t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngư i t 14 tu i n dư i 16 tu i b x ph t hành chính v vi ph m hành chính do c ý; ngư i t 16 tu i tr lên b x ph t hành chính v m i hành vi vi ph m hành chính do mình gây ra trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t quy nh t i pháp lu t x lý vi ph m hành chính và quy nh t i Chương II c a Ngh nh này. 2. T ch c b x ph t hành chính v m i vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t do mình gây ra. Sau khi ch p hành quy t nh x ph t, t ch c b
 2. x ph t xác nh cá nhân có l i gây ra vi ph m hành chính xác nh trách nhi m pháp lý c a ngư i ó theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cá nhân, t ch c nư c ngoài n u vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t trong ph m vi lãnh th , vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thì b x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính 1.Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t ph i do ngư i có thNm quy n x ph t ư c quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và t i các i u 19, 20 c a Ngh nh này th c hi n. 2. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n; m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy t nh hình th c x ph t, m c x ph t và các bi n pháp x lý phù h p v i quy nh t i Ngh nh này. Ph t c nh cáo áp d ng i v i vi ph m nh , l n u, có tình ti t gi m nh ho c i v i m i hành vi vi ph m hành chính do ngư i chưa thành niên t 14 tu i n dư i 16 tu i th c hi n. 5. Không x ph t vi ph m hành chính trong trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c ngư i vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 4. Tình ti t gi m nh 1. Ngư i vi ph m hành chính ã ngăn ch n, làm gi m b t tác h i c a vi ph m ho c t nguy n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i. 2. Ngư i vi ph m hành chính ã t nguy n khai báo, thành th t h i l i. 3. Vi ph m trong tình tr ng b kích ng v tinh th n do hành vi trái pháp lu t c a ngư i khác gây ra. 4. Vi ph m do b ép bu c ho c b l thu c v v t ch t ho c tinh th n.
 3. 5. Ngư i vi ph m là ph n có thai, ngư i già y u, ngư i có b nh ho c tàn t t làm h n ch kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. 6. Vi ph m vì hoàn c nh c bi t khó khăn mà không do mình gây ra. 7. Vi ph m do trình l c h u. i u 5. Tình ti t tăng n ng 1. Vi ph m có t ch c. 2. Vi ph m nhi u l n trong cùng m t lĩnh v c ho c tái ph m trong cùng lĩnh v c. 3. Xúi gi c, lôi kéo ngư i chưa thành niên vi ph m, ép bu c ngư i b l thu c vào mình v v t ch t, tinh th n vi ph m. 4. Vi ph m trong tình tr ng say do dùng rư u, bia ho c các ch t kích thích khác. 5. L i d ng ch c v , quy n h n vi ph m. 6. L i d ng hoàn c nh chi n tranh, hoàn c nh thiên tai ho c nh ng khó khăn c bi t khác c a xã h i vi ph m. 7. Vi ph m trong th i gian ang ch p hành hình ph t c a b n án hình s ho c ang ch p hành quy t nh x lý vi ph m hành chính. 8. Ti p t c th c hi n hành vi vi ph m hành chính m c dù ngư i có thNm quy n ã yêu c u ch m d t hành vi ó. 9. Sau khi vi ph m ã có hành vi tr n tránh, che gi u vi ph m hành chính. i u 6. Th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Th i hi u x ph t trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong xu t khNu, nh p khNu ho c vi ph m hành chính là hành vi s n xu t, buôn bán thu c b o v th c v t c m, thu c b o v th c v t gi là hai năm k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính là qua m t năm, k t ngày cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 7. Các hình th c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu Khi th c hi n x ph t vi ph m hành chính theo Ngh nh này, ngư i có thNm quy n x ph t ch ư c áp d ng nh ng hình th c x ph t chính, bi n pháp b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu c th như sau:
 4. 1. i v i m i vi ph m hành chính, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. M c ph t ti n t i a trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t là 30.000.000 ng. 2. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t ph t b sung sau: a) Tư c quy n s d ng các lo i gi y phép kh o nghi m thu c b o v th c v t m i, gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t, ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t. 3. Ngoài các hình th c x ph t ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c tiêu hu i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c sinh v t gây h i l mà nh ng i tư ng này không có kh năng bao vây tiêu di t ư c t i Vi t Nam; d) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t, phương ti n b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c sinh v t gây h i l mà nh ng i tư ng này không có kh năng bao vây tiêu di t ư c t i Vi t Nam; ) Bu c tiêu hu i v i nh ng lo i thu c, nguyên li u thu c và bao bì ng thu c b o v th c v t c m s d ng, ngoài danh m c ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t Nam, thu c b o v th c v t gi , thu c b o v th c v t không rõ ngu n g c xu t x , thu c b o v th c v t quá h n mà không còn giá tr s d ng; e) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t i v i nh ng lo i thu c và nguyên li u thu c b o v th c v t c m s d ng, ngoài danh m c ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t Nam; thu c b o v th c v t gi , thu c b o v th c v t không rõ ngu n g c xu t x , thu c b o v th c v t quá h n mà không còn giá tr s d ng, nguyên li u thu c b o v th c v t có hàm lư ng ho t ch t th p hơn so v i quy nh;
 5. g) Bu c tái ch i v i nh ng lo i thu c và nguyên li u làm thu c có ch t lư ng th c t th p hơn m c ch t lư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Khi b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu cá nhân, t ch c vi ph m hành chính ph i ch u m i chi phí cho vi c th c hi n các bi n pháp ó. Chương 2: HÌNH TH C X PH T VÀ M C PH T CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C B O V VÀ KI M DNCH TH C V T M C A: HÌNH TH C X PH T VÀ M C PH T V B O V TH C V T i u 8. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) S d ng các bi n pháp phòng tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t không úng quy nh; b) Ngư i tr c ti p làm d ch v b o v th c v t không có trình chuyên môn v b o v th c v t theo quy nh c a pháp lu t; c) Không ch p hành các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t theo quy nh mà cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã ch o và yêu c u. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 700.000 ng i v i hành vi: ưa ra kh i vùng d ch các lo i tài nguyên th c v t nhi m sinh v t gây h i nguy hi m ã ư c công b là d ch h i vùng ó nhưng chưa ư c x lý. 3. Ph t ti n t 700.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi: V n chuy n, buôn bán, s d ng gi ng cây b nhi m sâu b nh n ng ho c sinh v t gây h i nguy hi m ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t công b là d ch h i t i các vùng trong nư c. 4. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S n xu t, tàng tr gi ng cây b nhi m sâu b nh n ng; b) Nhân nuôi sinh v t gây h i nguy hi m i v i cây tr ng. 5. Các bi n pháp kh c ph c h u qu :
 6. a) Bu c tiêu hu tài nguyên th c v t, sinh v t gây h i nguy hi m, gi ng cây iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3 và i m a kho n 4 i u này. b) Bu c kh c ph c h u qu gây ra do hành vi vi ph m quy nh t i i m a, c kho n 1 i u này. M C B: HÌNH TH C X PH T VÀ M C PH T V KI M DNCH TH C V T i u 9. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v ki m d ch th c v t xu t khNu, nh p khNu và quá c nh 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Không làm th t c theo quy nh v khai báo ki m d ch th c v t trư c khi nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n quá c nh tài nguyên th c v t; b) ưa vào lãnh th Vi t Nam v t th thu c di n ki m d ch th c v t mà không có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nư c xu t khNu (tr nh ng nư c chưa có cơ quan ki m d ch th c v t) ho c chưa qua ki m d ch t i c a khNu. 2. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Không th c hi n vi c ki m tra, ki m d ch tài nguyên th c v t; b) V n chuy n quá c nh tài nguyên th c v t không ư c phép c a cơ quan ki m d ch th c v t có thNm quy n c a pháp lu t Vi t Nam; c) V n chuy n quá c nh tài nguyên th c v t không th c hi n các bi n pháp ngăn ch n sinh v t gây h i theo quy nh c a Vi t Nam; d) V n chuy n quá c nh tài nguyên th c v t không có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan ki m d ch th c v t nơi xu t x c p (tr nh ng nư c chưa có cơ quan ki m d ch th c v t). 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Khai man, gi u di m ho c ánh tráo v t th thu c di n ki m d ch th c v t trong quá trình cơ quan ki m d ch th c v t ti n hành ki m d ch cho nh ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu; b) ưa thêm ho c thay th hàng hoá ã ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t b ng hàng hoá chưa ư c ki m d ch. 4. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 7. a) ưa vào lãnh th Vi t Nam i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c sinh v t gây h i l còn s ng mà chưa ư c phép c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; b) ưa t có sinh v t gây h i vào Vi t Nam. 5. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; b) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t v t th thu c di n ki m d ch th c v t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, c kho n 2 và kho n 4 i u này; c) Bu c tiêu hu i tư ng ki m d ch th c v t, sinh v t gây h i l i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 4 i u này. i u 10. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v ki m d ch th c v t n i a 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi vi ph m: Không có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t nơi xu t phát khi ưa tài nguyên th c v t thu c di n ki m d ch th c v t t vùng có d ch ra kh i vùng d ch. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi vi ph m V n chuy n và b c d tài nguyên th c v t b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t không úng v i quy nh. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) ưa i tư ng ki m d ch th c v t n các vùng trong lãnh th Vi t Nam; b) Không ch p hành các quy nh v x lý i v i v t th b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c sinh v t gây h i l ; c) V n chuy n, lưu thông tài nguyên th c v t ã có k t lu n b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t ho c sinh v t gây h i l mà không th c hi n úng quy nh c a cơ quan ki m d ch th c v t có thNm quy n; d) Không ch p hành các bi n pháp khoanh vùng, bao vây, tiêu di t d ch sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t theo l nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t ã công b . 4. Ph t ti n t 2.500.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m
 8. Không ch p hành các bi n pháp x lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t khi xu t khNu, nh p khNu do cơ quan ki m d ch th c v t quy nh; 5. Ph t ti n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không x lý tri t m t c ng t (T.G) trong kho mà cơ quan ki m d ch th c v t ã phát hi n và ch nh bi n pháp di t tr ; b) Không x lý tri t i tư ng ki m d ch th c v t ã ư c cơ quan ki m d ch th c v t công b , phát hi n và ch nh bi n pháp di t tr trong quá trình s n xu t, ch bi n, b o qu n và v n chuy n. 6. Ph t ti n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m: V n chuy n v t th thu c di n ki m d ch th c v t nhi m m t c ng t (T.G) không ư c x lý tri t mà cơ quan ki m d ch th c v t ã phát hi n và ch nh bi n pháp di t tr . 7. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan i tư ng ki m d ch th c v t i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2, i m a, c kho n 3 i u này; b) Bu c tiêu h y v t th b nhi m n ng m t TG, i tư ng ki m d ch th c v t khác ã ư c công b c th t ng nơi, t ng th i gian (n u không x lý ư c tri t ) i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 và kho n 6 i u này. i u 11. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v ki m d ch th c v t gi ng cây tr ng và sinh v t có ích nh p n i 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Gieo tr ng gi ng cây tr ng nh p n i không úng a i m theo quy nh c a cơ quan ki m d ch th c v t; b) Không khai báo cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t a phương khi ưa gi ng cây tr ng nh p n i làm gi ng n gieo tr ng ho c s d ng t i a phương ó. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) ưa ra gieo tr ng, s n xu t gi ng cây tr ng m i, l n u tiên nh p khNu khi chưa có k t lu n c a cơ quan ki m d ch th c v t v tình tr ng nhi m d ch i v i gi ng cây tr ng ó; b) Không tuân th các quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c nh p khNu, nhân nuôi và s d ng sinh v t có ích;
 9. c) Không tuân th các quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v th i gian theo dõi sinh v t gây h i i v i t ng nhóm cây tr ng nh p n i. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 i v i hành vi vi ph m Nh p khNu, quá c nh gi ng cây b nhi m sinh v t gây h i l ho c nhi m i tư ng ki m d ch th c v t thu c danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c tiêu hu gi ng cây tr ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; b) T ch thu gi ng cây tr ng nh p n i i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u này; c) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t gi ng cây nh p n i iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 12. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v xông hơi kh trùng 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Không có ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; b) i ngũ cán b , công nhân k thu t không áp ng ư c yêu c u v xông hơi kh trùng theo quy nh; c) Không có quy trình k thu t, thi u phương ti n, trang thi t b hành ngh xông hơi kh trùng theo quy nh; d) Kho ch a hoá ch t kh trùng không úng tiêu chuNn theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S d ng các lo i thu c xông hơi kh trùng chưa có tên thương m i trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t Nam; b) S d ng các lo i thu c xông hơi kh trùng không m b o ch t lư ng, không có nhãn theo úng quy nh, không rõ ngu n g c xu t x ; c) Ti n hành xông hơi kh trùng không úng quy trình k thu t v xông hơi kh trùng. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m:
 10. a) S d ng các lo i thu c xông hơi kh trùng thu c danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam; b) S d ng các lo i thu c xông hơi kh trùng sai quy nh gây nh hư ng x u n ch t lư ng v t th ư c xông hơi kh trùng ho c làm ô nhi m môi trư ng, nh hư ng x u i v i s c kho con ngư i và v t nuôi. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng gi y ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng n u có tình ti t tăng n ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này; c) ình ch ho t ng xông hơi kh trùng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, 2 i u này. M C C: HÌNH TH C X PH T VÀ M C PH T V QU N LÝ THU C B O V TH C V T i u 13. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Ngư i tr c ti p i u hành s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không có ch ng ch hành ngh ho c ch ng ch hành ngh ã h t h n; b) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không có ho c trang thi t b b o m v sinh, an toàn lao ng, an toàn s c kho cho ngư i, v t nuôi, môi trư ng, phòng ch ng cháy n không b o m theo quy nh. 2. Ph t ti n t 2.500.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không th c hi n quy trình công ngh theo quy nh; b) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không có ho c h th ng x lý ch t th i không b o m theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n v môi trư ng. 3. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m:
 11. a) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói các lo i thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam; b) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng, kh i lư ng; c) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không úng tiêu chuNn k thu t như ã ăng ký và ghi trên bao gói; d) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c không úng xu t x nguyên li u ã ăng ký; ) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c dư i d ng ng tiêm th y tinh. 4. Ph t ti n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c trong Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng n dư i 100 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; b) S n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c gi tương ương v i s lư ng c a hàng th t có giá tr n dư i ba mươi tri u ng. 5. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng gi y ch ng ch hành ngh i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này; b) T ch thu thu c, nguyên li u làm thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, d, kho n 3 i u này; c) T ch thu thu c, nguyên li u làm thu c và phương ti n s n xu t i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này; d) Bu c tiêu hu thu c và nguyên li u làm thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này; ) Bu c tái ch thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, c kho n 3 i u này. i u 14. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c b o v th c v t 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Buôn bán thu c không có ch ng ch hành ngh ho c ch ng ch hành ngh ãh t h n;
 12. b) Buôn bán thu c không có c a hàng và kho ch a thu c ho c có c a hàng và kho ch a thu c không úng quy nh; c) Buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c chung v i th c ăn chăn nuôi, lương th c, th c phNm, hàng gi i khát, thu c y t , thu c thú y và các hàng hóa v t tư tiêu dùng khác, tr phân bón; d) Buôn bán thu c dư i d ng ng tiêm th y tinh; ) Buôn bán thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t Nam, thu c b o v th c v t h t h n s d ng thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng, thu c không rõ ngu n g c xu t x có kh i lư ng n dư i 5 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; e) Buôn bán thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng n dư i 1kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam, thu c b o v th c v t h t h n s d ng, thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng, thu c không rõ ngu n g c xu t x có kh i lư ng t 5 kilôgam (ho c lít) n dư i 20 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; b) Buôn bán thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng t 1 kilôgam (ho c lít) n dư i 3kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t Nam, thu c b o v th c v t h t h n s d ng, thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng, thu c không rõ ngu n g c xu t x có kh i lư ng t 20 kilôgam (ho c lít) n dư i 100 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; b) Buôn bán thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng t 3 kilôgam (ho c lít) n dư i 5 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; c) Buôn bán thu c t sang chi t l t bao thùng kh i lư ng l n thành chai, gói nh ; d) Buôn bán thu c không nh lư ng như ã ghi trên bao gói. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng
 13. Vi t Nam, thu c b o v th c v t h t h n s d ng, thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng, thu c không rõ ngu n g c xu t x có kh i lư ng t 100 kilôgam (ho c lít) n dư i 300 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; b) Buôn bán thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng t 5 kilôgam (ho c lít) n dư i 10 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm. 5. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam, thu c không rõ ngu n g c xu t x có kh i lư ng t 300 kilôgam (ho c lít) n dư i 500 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; b) Buôn bán thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng t 10 kilôgam (ho c lít) n dư i 50 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; c) Buôn bán thu c b o v th c v t h t h n s d ng, thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng có kh i lư ng t 500 kilôgam (ho c lít) tr lên. 6. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam, thu c không rõ ngu n g c xu t x có kh i lư ng t 500 kilôgam (ho c lít) n dư i 1.000 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; b) Buôn bán thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng t 50 kilôgam (ho c lít) n dư i 100 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm; c) Buôn bán thu c gi tương ương v i s lư ng c a hàng th t có giá tr n dư i ba mươi tri u ng. 7. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng gi y ch ng ch hành ngh i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4, kho n 5 và kho n 6 i u này; b) T ch thu thu c i v i hành vi vi ph m nhi u l n quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này. c) T ch thu thu c và nguyên li u làm thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d, , kho n 1, i m a kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 và kho n 6 i u này; d) Bu c tiêu hu thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m e kho n 1, i m b kho n 2, i m b kho n 3, i m b kho n 4, i m b kho n 5 và i m b, c kho n 6 i u này.
 14. i u 15. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v v n chuy n, b o qu n và s d ng thu c b o v th c v t 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S d ng, tàng tr , b o qu n thu c b o v th c v t không có trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thuôc b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam, thu c b o v th c v t h t h n s d ng; b) Không m b o yêu c u k thu t an toàn v v n chuy n, b o qu n thu c và nguyên li u làm thu c c a phương ti n v n chuy n, kho tàng; c) B o qu n, v n chuy n thu c và nguyên li u làm thu c chung v i v t nuôi, th c ăn chăn nuôi, lương th c, th c phNm, hàng gi i khát, thu c y t , thu c thú y và các hàng hóa v t tư tiêu dùng khác, tr phân bón; d) V n chuy n thu c trên các phương ti n giao thông công c ng; ) S d ng thu c dư i d ng ng tiêm th y tinh. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S d ng thu c b o v th c v t không m b o úng k thu t và th i gian cách ly; b) S d ng thu c b o v th c v t c m s d ng t i Vi t Nam, thu c không rõ ngu n g c xu t x ; c) S d ng thu c b o v th c v t không úng i tư ng phòng tr i v i thu c h n ch s d ng; d) S d ng thu c b o v th c v t không nh m m c ích phòng tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi vi ph m S d ng thu c b o v th c v t không úng k thu t và th i gian cách ly gây nguy hi m cho ngư i, gia súc và làm ô nhi m môi trư ng. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m: a) V n chuy n thu c và nguyên li u làm thu c không có tên trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam; b) V n chuy n thu c c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng n 100 kilôgam (ho c lít) thu c thành phNm. 5. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu :
 15. a) T ch thu thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1, i m b, d kho n 2 và kho n 4 i u này; b) Bu c tiêu hu thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 4 i u này; c) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 16. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v xu t khNu, nh p khNu, kh o nghi m thu c b o v th c v t 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Không ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng khi nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c; b) Không n ăng ký úng h n khi b bu c ph i ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng trong th i h n quy nh. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c không có trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam mà không có gi y phép nh p khNu c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; b) Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c h t h n s d ng, thu c không rõ ngu n g c xu t x , thu c dư i d ng ng tiêm th y tinh; c) Nh p khNu các lo i thu c trong danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam không úng n i dung ghi trong gi y phép; d) Nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c có ch t lư ng th c t th p hơn m c ch t lư ng theo quy nh c a nhà nư c; ) Thu c và nguyên li u làm thu c nh p khNu không còn nguyên tr ng khi l y m u ki m tra ch t lư ng; e) Thu c và nguyên li u làm thu c nh p khNu ã ưa vào s d ng toàn b ho c m t ph n trư c khi có thông báo k t qu ki m tra nhà nư c t ch t lư ng nh p khNu; g) Kh o nghi m thu c b o v th c v t m i không úng n i dung ã ghi trong gi y phép. 3. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c có ch t lư ng kém, vi ph m các quy nh b t bu c v an toàn v sinh, b o v môi trư ng;
 16. b) Nh p khNu các lo i thu c trong Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam không có gi y phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c) C tình tr n tránh vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thu c và nguyên li u làm thu c xu t, nh p khNu; d) Kh o nghi m thu c b o v th c v t m i không có gi y phép. 4. Ph t ti n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c trong danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng t i Vi t Nam có kh i lư ng n 100 kilôgam (ho c lít). 5. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c tiêu hu ho c bu c tái xu t thu c và nguyên li u làm thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 2, i m a kho n 3, kho n 4 i u này; b) Bu c tái ch ho c bu c tái xu t thu c và nguyên li u làm thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d kho n 2 i u này; c) Tư c quy n s d ng gi y phép i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m g kho n 2 i u này. i u 17. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo và nhãn thu c b o v th c v t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Thông tin, qu ng cáo thu c b o v th c v t không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t thông qua v n i dung; b) Thông tin, qu ng cáo thu c không úng v i tư ng phòng tr ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký thu c b o v th c v t; c) Nhãn thu c không úng v i n i dung ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký thu c b o v th c v t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Thông tin, qu ng cáo thu c không có trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam; b) Qu ng cáo thu c trong danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam; c) Gi m o nhãn thu c, tên thu c c a các lo i thu c ang lưu hành trên th trư ng ã ư c ăng ký.
 17. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Qu ng cáo sai s th t, sai ch t lư ng thu c ã ăng ký; b) Qu ng cáo có n i dung làm gi m uy tín, ch t lư ng thu c c a cá nhân, t ch c khác. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m: Qu ng cáo thu c b o v th c v t c m s d ng t i Vi t Nam. 5. Nh ng vi ph m khác v nhãn hàng hoá thì x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i các Ngh nh c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c thương m i. 6. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : T ch thu nhãn thu c, thu c m o nhãn i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u này. i u 18. Hình th c x ph t và m c ph t i v i hành vi vi ph m quy nh qu n lý hành chính v b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thu c b o v th c v t 1. Ph t ti n t 1000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) S a ch a, tNy xoá các lo i gi y sau: - Gi y phép nh p khNu thu c trong Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam; gi y phép nh p khNu thu c chưa có trong Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng t i Vi t Nam kh o nghi m, s d ng trong các d án u tư nư c ngoài, gia công và tái xu t theo h p ng mà doanh nghi p ã ký v i nư c ngoài; - Gi y phép kh o nghi m thu c b o v th c v t m i; - Gi y ch ng nh n ăng ký thu c b o v th c v t Vi t Nam; - Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; - Gi y ch ng nh n ki m nghi m ch t lư ng, dư lư ng thu c b o v th c v t; - Gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t, hành ngh xông hơi kh trùng. b) Ngăn c n và không ch p hành các yêu c u c a cán b b o v th c v t, ki m d ch th c v t, thanh tra chuyên ngành b o v và ki m d ch th c v t khi thi hành nhi m v .
 18. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m: a) Cho ngư i khác s d ng gi y phép, gi y ch ng ch hành ngh ; b) e do ho c dùng vũ l c ch ng l i cán b ki m d ch th c v t, b o v th c v t, thanh tra chuyên ngành b o v và ki m d ch th c v t ang thi hành nhi m v mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m: Khai man h sơ xin c p các lo i gi y quy nh t i i m a kho n 1 i u này. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m: Làm gi các lo i gi y quy nh t i i m a kho n 1 i u này. 5. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : Tư c quy n s d ng gi y phép, gi y ch ng ch hành ngh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 và kho n 3 i u này. Chương 3: TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C B O V VÀ KI M DNCH TH C V T i u 19. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a thanh tra chuyên ngành b o v và ki m d ch th c v t 1. Thanh tra viên b o v và ki m d ch th c v t trong khi thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo, ph t ti n n 200.000 ng; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b, d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Chánh Thanh tra c a Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c quy n: a) Ph t c nh cáo, ph t ti n n 20.000.000 ng; b) Tư c quy n s d ng gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b, d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 19. 3. Chánh Thanh tra chuyên ngành C c B o v th c v t có quy n: a) Ph t c nh cáo, ph t ti n n 30.000.000 ng; b) Tư c quy n s d ng gi y phép kh o nghi m thu c b o v th c v t m i, gi y ch ng nh n ăng ký thu c b o v th c v t Vi t Nam, gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p; gi y ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b, d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành. i u 20. ThNm quy n x ph t c a Ch t ch y ban nhân dân các c p 1.Ch t ch U ban nhân dân c p xã có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 500.000 ng; t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 ng, bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; bu c tiêu hu v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, cây tr ng, v t nuôi. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 20.000.000 ng; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b, d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính . 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n i v i các hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này. i u 21. ThNm quy n x ph t c a các cơ quan khác Ngoài nh ng ngư i quy nh t i i u 19 và i u 20 c a Ngh nh này, nh ng ngư i có thNm quy n x ph t theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính mà phát hi n các hành vi vi ph m hành chính quy nh trong Ngh nh này thu c lĩnh v c, ngành mình qu n lý thì có quy n x ph t theo thNm quy n. i u 22. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t 1. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x lý c a nhi u cơ quan thì vi c x lý do cơ quan th lý u tiên th c hi n. 2. ThNm quy n x ph t c a nh ng ngư i ư c quy nh t i i u 19 và i u 20 là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n, thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m c th .
 20. Trong trư ng h p ngoài hình th c ph t ti n còn có th b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t v t th thu c di n ki m d ch th c v t, thu c và nguyên li u làm thu c b o v th c v t thì ph i chuy n h sơ v vi ph m hành chính cho Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, C c trư ng C c H i quan ho c C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u thu c T ng c c H i quan x lý theo thNm quy n quy nh t i kho n 5 i u 30, i m kho n 3, i m kho n 4 i u 34 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c sau ây: a) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i t ng hành vi u thu c thNm quy n c a ngư i x ph t, thì thNm quy n x ph t v n thu c ngư i ó; b) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i m t trong các hành vi vư t quá thNm quy n c a ngư i x ph t, thì ngư i ó ph i chuy n v vi ph m n c p có thNm quy n x ph t; c) N u các hành vi thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thu c các ngành khác nhau, thì quy n x ph t thu c Ch t ch U ban nhân dân c p có thNm quy n x ph t nơi xNy ra vi ph m. i u 23. U quy n x ph t vi ph m hành chính Trong trư ng h p nh ng ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính quy nh t i i u 19, i u 20 c a Ngh nh này v ng m t thì c p phó ư c u quy n có thNm quy n x lý vi ph m hành chính và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Chương 4: TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C B O V VÀ KI M DNCH TH C V T i u 24. Th t c x ph t vi ph m hành chính 1. Th t c, trình t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t th c hi n theo quy nh t i i u 53, 54, 55, 56, 57, 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. T ch c, cá nhân b ph t ti n ph i n p ti n t i nơi ghi trong quy t nh x ph t và ư c nh n biên lai ghi ti n ph t. T i nh ng vùng xa xôi, h o lánh, trên sông, trên bi n, nh ng vùng mà vi c i l i g p khó khăn ho c ngoài gi hành chính thì cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n cho ngư i có thNm quy n x ph t, n u không có biên lai thu ti n ph t thì ngư i b ph t có quy n không n p ph t. 3. Tr trư ng h p x ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000 ng thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ra quy t nh x ph t t i ch (theo th t c ơn gi n), các hành vi vi ph m hành chính b x ph t u ph i ư c l p thành h sơ và lưu gi y t i cơ quan có thNm quy n x ph t trong th i h n theo quy nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản