Nghị định 27/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
77
lượt xem
6
download

Nghị định 27/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 27/2003/NĐ-CP về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 27/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 27/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 24/2000/N -CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u và Ph l c 1 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i chung là Ngh nh s 24/2000/N -CP) như sau: 1. i u 1 ư c s a i, b sung như sau: " i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau ây g i chung là Lu t u tư nư c ngoài). Ngh nh này i u ch nh các ho t ng u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m các ho t ng ưa v n b ng ti n ho c b t kỳ tài s n nào khác c a các nhà u tư nư c ngoài vào Vi t Nam tr c ti p ti n hành các ho t ng s n xu t, kinh doanh nh m thu l i nhu n theo các hình th c c a Lu t u tư nư c ngoài. Các ho t ng u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam u ph i tuân theo các quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài, Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác". 2. Kho n 2 i u 2 ư c s a i, b sung như sau:
 2. "2. Cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o, nghiên c u khoa h c trong nư c áp ng các i u ki n do Chính ph quy nh". 3. i u 6 ư c s a i, b sung như sau: " i u 6. Hình th c H p ng h p tác kinh doanh 1. H p ng h p tác kinh doanh là văn b n ký k t gi a hai bên ho c nhi u bên ti n hành u tưư, kinh doanh Vi t Nam, trong ó quy nh trách nhi m và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên mà không thành l p pháp nhân m i. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c h p tác v i t ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n h p ng h p tác kinh doanh. 2. H p ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí và m t s tài nguyên khác theo hình th c h p ng phân chia s n phNm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan và Lu t u tư nư c ngoài". 4. i u 11 ư c s a i, b sung như sau: - Kho n 1 ư c b sung thêm o n 2 như sau: "Doanh nghi p liên doanh bao g m c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ã ư c thành l p t i Vi t Nam liên doanh v i các i tư ng nêu t i các i m b, c và kho n 2 i u này". - Kho n 2 ư c s a i, b sung m c và b sung m c e như sau: " ) Doanh nghi p liên doanh; e) Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài". 5. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: " i u 21. Hình th c doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài 1. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài là doanh nghi p thu c s h u c a Nhà u tư nư c ngoài do Nhà u tư nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam t qu n lý và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ã thành l p t i Vi t Nam ư c h p tác v i nhau và/ho c v i nhà u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài m i t i Vi t Nam. 2. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo hình th c Công ty trách nhi m h u h n, có tưư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, ư c thành l p và ho t ng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư". 6. i u 31 ư c s a i, b sung như sau:
 3. " i u 31. T ch c l i doanh nghi p 1. Vi c chia, tách, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p, chuy n i hình th c u tư (sau ây g i chung là t ch c l i doanh nghi p) ph i ư c cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y theo các n i dung và th t c sau: a) "Chia doanh nghi p" là vi c chia toàn b v n b ng ti n và tài s n c a m t doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (g i là doanh nghi p b chia) thành l p hai ho c m t s doanh nghi p m i (g i là doanh nghi p ư c chia). b) "Tách doanh nghi p" là vi c chuy n m t ph n v n b ng ti n và tài s n c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngòai (g i là doanh nghi p b tách) thành l p thêm m t ho c m t s doanh nghi p m i (g i là doanh nghi p ư c tách). c) "Sáp nh p doanh nghi p" là vi c m t hay m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (g i là doanh nghi p b sáp nh p) chuy n toàn b v n b ng ti n và tài s n c a mình sáp nh p vào m t doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khác (g i là doanh nghi p nh n sáp nh p), d) "H p nh t doanh nghi p" là vi c hai hay m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (g i là doanh nghi p b h p nh t) mang toàn b v n b ng ti n và tài s n c a mình h p nh t v i nhau chuy n thành m t doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài m i (g i là doanh nghi p h p nh t). ) "Chuy n i hình th c u tư" là vi c d án ã ư c c p phép u tư theo m t hình th c c a Lu t u tư nư c ngoài chuy n i sang m t hình th c u tư khác c a Lu t u tư nư c ngoài". Vi c t ch c l i doanh nghi p ph i ư c s ng ý c a H i ng qu n tr ( i v i doanh nghi p liên doanh), ho c ch u tư nư c ngoài ( i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài), ho c các bên h p doanh ( i v i H p ng h p tác kinh doanh). Các doanh nghi p t ch c l i ph i làm h sơ theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u này trình Cơ quan c p phép u tư i u ch nh Gi y phép u tư và/ho c thành l p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài m i theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài. Trư ng h p chuy n thành doanh nghi p Vi t Nam thì ph i ăng ký theo m t trong các lo i hình doanh nghi p quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 24/2000/N - CP. 2. H sơ ngh t ch c t i doanh nghi p g m: a) ơn xin t ch c t i doanh nghi p; b) H sơ chuy n nhưư ng v n ( i v i trưư ng h p chuy n nhưư ng v n); c) Ngh quy t c a H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh ho c quy t nh c a nhà u tư ( i v i trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài); d) i u l doanh nghi p m i (tr trưư ng h p chuy n thành doanh nghi p Vi t Nam) ho c i u l doanh nghi p s a i, b sung;
 4. )H p ng liên doanh c a doanh nghi p m i ho c H p ng liên doanh s a i, b sung; e) H p ng sáp nh p ho c h p nh t gi a các doanh nghi p; g) Báo cáo tình hình ho t ng, tài chính c a các doanh nghi p trư c khi ư c t ch c l i; h) Gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p; i) Các tài li u liên quan n quy n s d ng t; k) Các tài li u khác khi cơ quan c p Gi y phép u tư yêu c u. 3. Gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p có các n i dung ch y u nhưư sau: a) Tên, a ch ngư i i di n theo pháp lu t; tên, a ch các doanh nghi p trư c và sau khi t ch c l i doanh nghi p; b) M c tiêu s n xu t, kinh doanh; c) Phưương án s d ng lao ng; d) Phưương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a các doanh nghi p trư c và sau khi t ch c l i doanh nghi p; ) Th i h n th c hi n vi c t ch c l i doanh nghi p. 4. Quy t nh t ch c l i doanh nghi p ư c g i n các ch n và ngư i lao ng bi t trong th i h n 15 ngày, k t ngày thông qua. 5. Trong vòng 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh ch p thu n vi c t ch c l i doanh nghi p dư i hình th c c p Gi y phép u tưư. Trưư ng h p không ch p thu n, cơ quan c p Gi y phép u tư ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. Trư ng h p doanh nghi p t ch c l i áp ng i u ki n nêu t i i m 2 kho n 22 i u 1 Ngh nh này thì th c hi n th t c ăng ký c p phép u tư". 7. i u 32 ư c s a i, b sung như sau: " i u 32. K th a quy n và nghĩa v sau khi t ch c l i doanh nghi p 1. Sau khi t ch c l i doanh nghi p và ư c c p Gi y phép u tư, doanh nghi p m i k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p cũ, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ư c Cơ quan c p phép u tư ch p thu n. Các quy n và nghĩa v này ư c th c hi n theo phưương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p ư c nêu trong gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p theo quy nh t i kho n 3 i u 31 Ngh nh này.
 5. 2. Tuỳ thu c vào lĩnh v c, a bàn, quy mô và i u ki n u tư c a các doanh nghi p t ch c l i, các ưu ãi i v i các doanh nghi p sau khi t ch c l i s ương nhiên ư c áp d ng theo các quy nh tương ng c a pháp lu t hi n hành. 3. Các doanh nghi p t ch c l i th c hi n vi c b cáo thành l p và ch m d t ho t ng theo quy nh t i i u 27 và 38 Ngh nh này". 8. i u 46 ư c s a i, b sung như sau: i m b kho n 1 ư c s a i, b sung như sau: "b) D án s n xu t không thu c lo i các d án nêu t i các kho n 2 và 3 i u này". i m d kho n 2 ư c s a i, b sung như sau: "d) Doanh nghi p s n xu t trong Khu công nghi p". i m d kho n 3 ư c s a i, b sung như sau: "d) Doanh nghi p phát tri n h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; doanh nghi p ch xu t trong lĩnh v c s n xu t". Kho n 3 ư c b sung m t o n vào cu i như sau: " i u ki n ưu ãi t i i m (a) kho n 3 i u này không áp d ng i v i d án s n xu t trong Khu công nghi p có t l xu t khNu dư i 50% s n phNm, tr trư ng h p d án nêu trên áp ng 2 trong s các i u ki n nêu t i i m a, b và kho n 2 i u này". - B sung thêm kho n 7 như sau: "7. Trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, H p ng h p tác kinh doanh u tư trong nhi u lĩnh v c và/ho c u tư nhi u a bàn khác nhau mà có m c ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p khác nhau, n u h ch toán riêng thì ư c áp d ng ưu ãi theo t ng lĩnh v c và a bàn; trư ng h p không th h ch toán riêng thì áp d ng ưu ãi theo t tr ng v n u tư". 9. Kho n 2 i u 48 ư c s a i, b sung như sau: "2. Các d án nêu t i kho n 2 i u 46 Ngh nh này ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p như sau: a) Doanh nghi p s n xu t trong Khu công nghi p có t l xu t khNu s n phNm dư i 50% và không áp ng các i u ki n nêu t i i m a, b và kho n 2 i u 46, ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 02 năm, k t khi kinh doanh có lãi. b) Các d án còn l i không nêu t i i m a kho n 2 i u này ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 02 năm, k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 03 năm ti p theo". 10. i u 57 ư c s a i, b sung như sau:
 6. Kho n 5 và 6 ư c s a i, b sung như sau: "5. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh u tư vào d án thu c Danh m c lĩnh v c c bi t khuy n khích u tư ho c u tư vào a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn quy nh t i Ph l c kèm theo Ngh nh này ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n trong 05 năm, k t khi b t u s n xu t. 6. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh u tư s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, i n, i n t ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n trong 05 năm, k t khi b t u s n xu t". - B sung thêm kho n 10 vào cu i i u 57 như sau: "10. B Thương m i ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành văn b n hư ng d n phân lo i chi ti t nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n ư c mi n thu nh p khNu trong 05 năm, k t khi b t u s n xu t nêu t i kho n 5 và 6 i u này". 11. i u 59 ư c s a i, b sung như sau: " i u 59. Giá tính thu nh p khNu Giá tính thu nh p khNu i v i hàng hoá nh p khNu áp d ng theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 60/2002/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh v vi c xác nh giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu theo nguyên t c c a Hi p nh th c hi n i u 7 Hi p nh chung v thu quan và thương m i". 12. Kho n 1 và 3 i u 67 ư c s a i, b sung như sau: "1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài ư c mua ngo i t t i ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t áp ng cho các giao d ch vãng lai và các giao d ch ư c phép khác theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i". "3. Chính ph Vi t Nam b o m h tr cân i ngo i t cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh u tư xây d ng công trình k t c u h t ng và m t s d án quan tr ng khác trong trưư ng h p các ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t không áp ng nhu c u ngo i t nêu t i kho n 1 i u này". 13. o n 1 kho n 2 i u 81 ư c s a i như sau: "2. Giá tr công ngh chuy n giao dùng góp v n do các bên tho thu n". 14. Kho n 1 i u 83 ư c s a i, b sung như sau: "1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ư c tr c ti p tuy n d ng lao ng Vi t Nam và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v lao ng". 15. i u 84 ư c s a i, b sung như sau:
 7. " i u 84. Lương tr cho lao ng Vi t Nam M c lưương t i thi u và lưương c a lao ng Vi t Nam làm vi c trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ư c th c hi n theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và tr b ng ng Vi t Nam". 16. i u 85 ư c s a i, b sung như sau: " i u 85. Thuê t, tr ti n thuê t và n p thu s d ng t 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t th c hi n d án u tư và ph i tr ti n thuê theo quy nh c a B Tài chính. 2. Trư ng h p Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng ho c ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng ho c ti n s d ng t ã n p không có ngu n g c t ngân sách, thì không ph i chuy n sang hình th c thuê t, Bên Vi t Nam có nghĩa v n p thu s d ng t theo pháp lu t hi n hành". 17. i u 88 ư c s a i, b sung như sau: " i u 88. ThNm quy n quy t nh cho thuê t U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho thuê t i v i các d án có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v t ai". 18. i u 89 ư c s a i, b sung như sau: " i u 89. B i thư ng, gi i phóng m t b ng, h sơ thuê t 1. Trưư ng h p ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t, y ban nhân dân c p t nh nơi có d án u tư có trách nhi m t ch c th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng, hoàn thành các th t c cho thuê t. Chi phí b i thư ng, gi i to ư c tính vào v n u tư c a d án. y ban nhân dân c p t nh tho thu n v i doanh nghi p ư c thuê t v ngu n tài chính th c hi n vi c b i thư ng, gi i to . 2. Trưư ng h p Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, Bên Vi t Nam có trách nhi m b i thư ng, gi i phóng m t b ng và hoàn thành các th t c ư c quy n s d ng t. Chi phí th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c tính trong ph n góp v n c a Bên Vi t Nam ho c do các Bên tho thu n. 3. ơn giá b i thư ng th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. 4. i v i d án do y ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép u tưư, vi c xem xét cho thuê t ư c ti n hành ng th i v i vi c xem xét c p Gi y phép u tưư. 5. i v i các d án do B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư, tài li u liên quan n t kèm theo h sơ xin c p Gi y phép u tư bao g m các n i dung sau:
 8. a) V trí, di n tích t s d ng; b) Giá ti n thuê t do y ban nhân dân c p t nh ngh trên cơ s khung giá ti n thuê t do B Tài chính quy nh; c) Phưương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng. 6. Th t c, h sơ thuê t, thuê l i t th c hi n theo hưư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng". 19. i u 92 ư c s a i, b sung như sau: " i u 92. Th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t trong các trư ng h p sau: a) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã tr ti n thuê t nhi u năm, n u th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t 05 năm; b) Doanh nghi p liên doanh mà Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, n u th i h n góp v n b ng quy n s d ng t còn l i ít nh t 05 năm. 2. Giá tr quy n s d ng t th ch p bao g m chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng và ti n thuê t ã tr tr i ti n thuê t cho th i gian ã s d ng. 3. H sơ và th t c th ch p giá tr quy n s d ng t th c hi n theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam". 20. i u 95 ư c s a i, b sung như sau: " i u 95. ThNm nh quy ho ch và phưương án ki n trúc i v i các d án u tư trong lĩnh v c xây d ng: c u, ư ng, sân bay, b n c ng; các công trình công nghi p thu c nhóm A; cơ s h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; khu ô th , khu du l ch, khu vui chơi gi i trí; công trình bi u di n ngh thu t; công trình qu ng cáo; nhà , khách s n, văn phòng và căn h ; trư ng h c; b nh vi n; công trình th thao thì trong h sơ xin c p Gi y phép u tư ph i kèm theo b n v quy ho ch t ng m t b ng công trình. Vi c thNm nh quy ho ch t ng m t b ng công trình ư c th c hi n trong quá trình thNm nh d án u tư". 21. Kho n 1 i u 98 ư c s a i, b sung như sau: "1. Nhà u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v ch t lư ng công trình; an toàn công trình; phòng, ch ng cháy, n ; b o v môi trư ng; an toàn lao ng, v sinh lao ng trong th i kỳ xây d ng công trình cũng nhưư trong su t th i gian s d ng công trình".
 9. 22. i u 105 ư c s a i, b sung như sau: i m b kho n 1 ư c s a i, b sung như sau: "b) Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành ho c quy ho ch s n phNm ã ư c duy t. Trong trư ng h p các quy ho ch trên chưa ư c duy t, thì ph i ư c s ng ý c a B qu n lý ngành". Kho n 2 ư c s a i, b sung như sau: "2. Ngoài các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này, d án thu c di n ăng ký c p Gi y phép u tư ph i áp ng m t trong các i u ki n sau: a) Các d án có t l xu t khNu s n phNm t 80% tr lên; b) D án u tư vào Khu công nghi p không thu c nhóm A, nhưng thu c Danh m c lĩnh v c c bi t khuy n khích u tư ho c Danh m c lĩnh v c khuy n khích u tư; c) Thu c lĩnh v c s n xu t có quy mô v n u tư n 05 tri u USD". 23. i u 106 ư c s a i, b sung như sau: " i u 106. ăng ký c p Gi y phép u tư ư 1. H sơ ăng ký c p Gi y phép u tư g m: a) ơn ăng ký c p Gi y phép u tưư; b) H p ng liên doanh và i u l doanh nghi p liên doanh ho c i u l doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ho c H p ng h p tác kinh doanh; c) Văn b n xác nh n tưư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên. 2. H sơ ăng ký c p Gi y phép u tư ư c l p thành 03 b , trong ó ít nh t có 01 b g c và t t c ư c n p cho Cơ quan c p Gi y phép u tư. 3. Cơ quan c p Gi y phép u tư xem xét h sơ xin ăng ký c p Gi y phép u tư, n u áp ng các i u ki n và th t c quy nh t i i u 105 và 106 Ngh nh này thì c p Gi y phép u tư mà không c n xin ý ki n c a b t kỳ cơ quan nào khác. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , Cơ quan c p Gi y phép u tư thông báo quy t nh ch p thu n dưư i hình th c Gi y phép u tư. 5. B K ho ch và u tư ban hành văn b n hưư ng d n l p h sơ d án ăng ký c p Gi y phép u tư"ư. 24. Kho n 2 i u 112 ư c s a i, b sung như sau: "2. Các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh l y ý ki n B K ho ch và u tư trư c khi ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n liên quan t i
 10. ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài; trưư ng h p có ý ki n khác nhau ph i báo cáo Th tưư ng Chính ph xem xét, quy t nh. y ban nhân dân c p t nh không ư c ban hành các quy nh ưu ãi v thu , tài chính và các ưu ãi khác vư t quá thNm quy n c a mình". 25. i u 113 ư c s a i, b sung như sau: " i u 113. Ph i h p ho t ng qu n lý nhà nư c 1. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh và các cơ quan c p phép u tư trong lĩnh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán và tư v n pháp lý hi n qu n lý nhà nư c và ch ph i h p trong công tác qu n lý ho t ng u tư nư c ngoài. 2. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m x lý k p th i các v n thu c thNm quy n và hưư ng d n các doanh nghi p ho t ng theo úng quy nh t i Gi y phép u tư và quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình x lý, n u các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh có ý ki n khác nhau v cùng m t v n , thì c n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. B K ho ch và u tư t ng h p, cung c p thông tin v tình hình u tư nư c ngoài cho các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh, nh kỳ làm vi c theo ch giao ban v i các B : Tài chính, Thưương m i, Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c và y ban nhân dân c p t nh có liên quan x lý k p th i các v n phát sinh, gi i quy t các v n ki n ngh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh xu t nh ng chính sách, bi n pháp c i thi n môi trưư ng u tư"ư. 26. i m a kho n 1 i u 114 ư c s a i, b sung như sau: "1. Th tưư ng Chính ph quy t nh các d án nhóm A g m: a) Các d án không phân bi t quy mô v n u tư thu c các lĩnh v c: Xây d ng cơ s h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, Khu ô th , d án BOT, BTO, BT; Xây d ng và kinh doanh c ng bi n, sân bay; kinh doanh v n t i ư ng bi n, hàng không; Ho t ng d u khí; D ch v bưu chính, vi n thông; - Xu t b n; d ch v in (tr nh ng d án in tài li u k thu t; in bao bì, in nhãn mác hàng hóa, in ho ti t thông thư ng trên hàng d t may, da gi y), báo chí; phát thanh, truy n hình; d ch v qu ng cáo có g n v i phát hành qu ng cáo; ho t ng i n nh; bi u di n ngh thu t; kinh doanh trò chơi có thư ng; cơ s khám, ch a b nh; giáo d c ph thông, ào t o các b c cao ng, i h c, trên i h c và tương ương; nghiên c u khoa h c; s n xu t thu c ch a b nh cho ngư i; B o hi m, tài chính, ki m toán, giám nh;
 11. Thăm dò, khai thác tài nguyên quý hi m; Xây d ng nhà bán; D án thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh". 27. Kho n 2 i u 115 ư c b sung thêm m c e và g như sau: "e) D án thu c lĩnh v c văn hóa, giáo d c, ào t o; g) Xây d ng và kinh doanh siêu th ". 28. Kho n 1 i u 116 ư c s a i, b sung như sau: "1. Căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i ã ư c duy t, ph i h p v i các B , ngành liên quan l p và công b quy ho ch và danh m c d án thu hút u tư nư c ngoài t i a phưương sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư; t ch c v n ng và xúc ti n u tư"ư. 29. i u 117 ư c s a i, b sung như sau: i m a kho n 1 ư c s a i, b sung như sau: "1. B K ho ch và u tư làm u m i gi i quy t các v n trong quá trình xúc ti n, hình thành, tri n khai và th c hi n d án u tư g m: a) Hưư ng d n, ph i h p các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh trong vi c l p quy ho ch, k ho ch, danh m c d án qu c gia g i v n u tư nư c ngoài; xây d ng chương trình, k ho ch xúc ti n u tư; xu t vi c c cán b và t i di n t ch c xúc ti n u tư t i nh ng khu v c và qu c gia có ti m năng u tư vào Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph ; ti n hành các ho t ng xúc ti n u tư". B sung thêm kho n 3 như sau: "3. B K ho ch và u tư tham gia và ph i h p v i B Tư pháp thư ng xuyên th c hi n vi c rà soát các văn b n pháp lu t có liên quan n ho t ng u tư nư c ngoài, ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t trái v i quy nh c a pháp lu t u tư nư c ngoài và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có giá tr pháp lý cao hơn". 30. Kho n 3 i u 121 ư c s a i, b sung như sau: "3. Các quy nh hi n hành mà ưưu ãi hơn các quy nh tưương ng trư c ó, thì s ương nhiên ư c áp d ng. Cơ quan c p Gi y phép u tư trên cơ s ngh c a nhà u tư i u ch nh Gi y phép u tư ưcho nhà u tư hư ng các ưu ãi k t ngày các văn b n pháp lu t hi n hành quy nh nh ng ưu ãi ó có hi u l c". 31. Kho n 3 i u 123 ư c s a i, b sung như sau:
 12. "3. Tiêu chuNn, i u ki n và th t c khen thư ng ư c áp d ng theo quy nh c a Chính ph v thi ua, khen thư ng". 32. Các i u 3 kho n 1 i m a và b, i u 46 kho n 2 i m a và kho n 3 i m b, kho n 4 i m a, i u 48 kho n 4, i u 57 kho n 8, i u 79 kho n 4, i u 81 kho n 3, i u 82 kho n 2 và 4, i u 87 kho n 2, i u 90, i u 113 kho n 3 và i u 117 kho n 1 i m c ư c s a i, b sung như sau: - Các i u 3 kho n 1 i m a và b, i u 46 kho n 2 i m a và kho n 3 i m b, kho n 4 i m a, i u 48 kho n 4, i u 57 Kho n 8 thay c m t "Danh m c d án c bi t khuy n khích u tư" thành "Danh m c lĩnh v c c bi t khuy n khích u tư" và thay c m t "Danh m c d án khuy n khích u tư" thành "Danh m c lĩnh v c khuy n khích u tư"; i u 79 kho n 4 o n cu i, c m t "T ng c c H i quan" thay b ng c m t "B Tài chính"; Các i u 81 kho n 3 o n cu i, i u 82 kho n 2 và 4 và i u 117 kho n 1 i m c, c m t "B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng" thay b ng c m t "B Khoa h c và Công ngh "; Các i u 87 kho n 2 và i u 113 kho n 3, c m t "T ng c c a chính" thay b ng c m t "B Tài nguyên và Môi trư ng"; i u 90 thay c m t "th i h n" thành "th i i m". 33. Ph l c 1 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ư c s a i, b sung như Ph l c kèm theo Ngh nh này. i u 2. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C I I. DANH M C LĨNH V C C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ
 13. - S n xu t, ch bi n xu t khNu 80% s n phNm tr lên; - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g ), thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c xu t khNu 50% s n phNm tr lên; - S n xu t các lo i gi ng m i có ch t lư ng và có hi u qu kinh t cao; - Nuôi tr ng nông, lâm, th y s n; - S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i m u, kim lo i c bi t, phôi thép, s t x p; luy n gang; - S n xu t máy móc, thi t b , c m chi ti t trong các lĩnh v c: khai thác d u khí, m , năng lư ng; s n xu t thi t b nâng h c l n; s n xu t máy công c gia công kim lo i, thi t b luy n kim; - S n xu t thi t b y t trong công ngh phân tích và công ngh chi t xu t trong y h c; - S n xu t thi t b ki m nghi m c ch t trong th c phNm; - S n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; ng d ng công ngh m i v sinh h c; công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; - S n xu t s n phNm công ngh thông tin; - Công nghi p k thu t cao; - u tư vào nghiên c u phát tri n (R&D) chi m 25% doanh thu; - S n xu t thi t b x lý ch t th i; - X lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch t th i; - S n xu t nguyên li u thu c kháng sinh; - u tư theo h p ng BOT, BTO, BT. II. DANH M C LĨNH V C KHUY N KHÍCH U TƯ - Thăm dò, khai thác và ch bi n sâu khoáng s n; - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 50% s n phNm tr lên; - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 30% s n phNm tr lên và s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c (có giá tr t 30% chi phí s n xu t tr lên); - S d ng thư ng xuyên t 500 lao ng tr lên - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g r ng t nhiên trong nư c), thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c;
 14. - B o qu n th c phNm; b o qu n nông s n sau thu ho ch; - Phát tri n công nghi p hoá d u; xây d ng, v n hành ư ng ng d n d u, d n khí, kho, c ng d u; - Ch t o thi t b cơ khí chính xác, thi t b ki m tra, ki m soát an toàn, s n xu t khuôn m u cho các s n phNm kim lo i và phi kim lo i; - S n xu t khí c i n trung, cao th ; - S n xu t các lo i ng cơ diezen có công ngh , k thu t tiên ti n; s n xu t máy, ph tùng ngành ng l c, thu l c, máy áp l c; - S n xu t ph tùng ô tô, ph tùng xe máy; s n xu t, l p ráp thi t b , xe máy thi công xây d ng; s n xu t thi t b k thu t cho ngành v n t i; - óng tàu thu ; s n xu t ng l c tàu th y, thi t b ph tùng cho các tàu v n t i, tàu ánh cá; - S n xu t thi t b thông tin, vi n thông; - S n xu t linh ki n, thi t b i nt ; - S n xu t thi t b , ph tùng, máy nông nghi p, lâm nghi p, thi t b tư i tiêu; - S n xu t thi t b ngành d t, may; - S n xu t các lo i nguyên li u thu c tr sâu b nh; - S n xu t các lo i thu c tr sâu b nh, thu c b o v th c v t, thu c thú y có ph n giá tr gia tăng n i a t 40% tr lên; - S n xu t các lo i hoá ch t cơ b n, hoá ch t tinh khi t, thu c nhu m, hoá ch t chuyên dùng; - S n xu t nguyên li u ch t tNy r a, ph gia cho ngành hóa ch t; - S n xu t xi măng c ch ng, v t li u composit, v t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay g , v t li u ch u l a, ch t d o xây d ng, s i thu tinh; - S n xu t các lo i v t li u xây d ng nh ; - S n xu t b t gi y; - S n xu t tơ, s i, v i c bi t dùng trong ngành công nghi p; - S n xu t nguyên li u, ph li u cao c p s n xu t gi y, dép, qu n áo xu t khNu; - S n xu t bao bì cao c p ph c v hàng xu t khNu;
 15. - S n xu t nguyên li u thu c, s n phNm thu c ch a b nh cho ngư i t tiêu chuNn GMP qu c t ; - C i t o, phát tri n ngu n năng lư ng; - V n t i hành khách công c ng; - Xây d ng, c i t o c u, ư ng b , ư ng s t, sân bay, b n c ng, nhà ga; - Xây d ng nhà máy s n xu t nư c, h th ng c p thoát nư c; - Xây d ng - kinh doanh k t c u h t ng c a các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; - D ch v k thu t ph c v nông, lâm, ngư nghi p. III. DANH M C NA BÀN KHUY N KHÍCH U TƯ STT T nh/thành ph M c A: M c B: a bàn có i u ki n kinh t - a bàn có i u ki n kinh xã h i c bi t khó khăn t - xã h i khó khăn 1 Hà Giang Toàn b các huy n và th xã 2 Cao B ng Toàn b các huy n và th xã 3 Lai Châu Toàn b các huy n và th xã 4 Lào Cai Toàn b các huy n và th xã 5 Sơn La Toàn b các huy n và th xã 6 B cK n Toàn b các huy n và th xã 7 Tuyên Quang Toàn b các huy n và th xã 8 L ng Sơn Toàn b các huy n và th xã 9 Yên Bái Toàn b các huy n và th xã 10 Thái Nguyên Toàn b các huy n, th xã và thành ph Thái Nguyên 11 B c Giang Toàn b các huy n và th xã 12 Vĩnh Phúc Các huy n: L p Th ch, Tam Các huy n không thu c Dương, Bình Xuyên M cA 13 Phú Th Toàn b các huy n, th xã và thành ph Vi t Trì 14 Hoà Bình Toàn b các huy n và th xã
 16. 15 B c Ninh Các huy n: Qu Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thu n Thành 16 Hà N i Huy n Sóc Sơn 17 Hà Tây Các huy n: Ba Vì, M c, Phúc Th , Qu c Oai, Th ch Th t, ng Hoà 18 Qu ng Ninh Các huy n: Ba Ch , Bình Huy n Yên Hưng và các Liêu, th xã: CNm Ph , Uông Bí m Hà, H i Hà, Hoành B , Tiên Yên, ông Tri u và th xã Móng Cái 19 H i Phòng Các huy n: Vĩnh B o, Tiên Lãng 20 H i Dương Huy n Chí Linh Toàn b các huy n không thu c m c A 21 Hưng Yên Toàn b các huy n và th xã 22 Thái Bình Toàn b các huy n và th xã 23 Hà Nam Toàn b các huy n và th xã 24 Nam nh Toàn b các huy n và thành ph Nam nh 25 Ninh Bình Các huy n: Nho Quan, Yên Th xã Tam i p và các Mô, Gia Vi n huy n không thu c m c A 26 Thanh Hoá Các huy n: Lang Chánh, Các huy n không thu c Thư ng Xuân, Quan Hoá, Bá m cA Thư c, Ng c L c, Như Xuân, CNm Thu , Th ch Thành, Quan Sơn, Mư ng Lát 27 Ngh An Các huy n: Kỳ Sơn, Tương Th xã C a Lò và các Dương, Con Cuông, Quỳ huy n không thu c m c A Châu, Qu Phong, Quỳ H p, Nghĩa àn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, ô Lương 28 Hà Tĩnh Toàn b các huy n Th xã Hà Tĩnh 29 Qu ng Bình Toàn b các huy n Th xã ng H i 30 Qu ng Tr Th xã Qu ng Tr và các Th xã ông Hà
 17. huy n 31 Th a Thiên Hu Toàn b các huy n Thành ph Hu 32 à N ng Huy n Hòa Vang và các qu n: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chi u 33 Qu ng Nam Toàn b các huy n và th xã Th xã Tam Kỳ H i An 34 Qu ng Ngãi Toàn b các huy n Th xã Qu ng Ngãi 35 Bình nh Toàn b các huy n Thành ph Quy Nhơn 36 Phú Yên Toàn b các huy n Th xã Tuy Hoà 37 Khánh Hoà Các huy n: Khánh Sơn, Các huy n không thu c Khánh Vĩnh m cA 38 Bình Thu n Toàn b các huy n Thành ph Phan Thi t 39 Ninh Thu n Toàn b các huy n Th xã Phan Rang 40 Kon Tum Toàn b các huy n và th xã 41 Gia Lai Toàn b các huy n và th xã 42 kL k Toàn b các huy n và thành ph Buôn Ma Thu t 43 Lâm ng Toàn b các huy n, th xã và thành ph à L t 44 ng Nai Các huy n: nh Quán, Tân Phú, Xuân L c 45 Bình Phư c Toàn b các huy n và th xã 46 Bình Dương Các huy n: B n Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, D u Ti ng 47 Tây Ninh Toàn b các huy n Th xã Tây Ninh 48 Thành ph Các huy n: C n Gi , C Chi H Chí Minh 49 Bà R a - Vũng Các huy n: Long t, Tàu Xuyên M c, 50 Long An Toàn b các huy n Th xã Tân An 51 ng Tháp Toàn b các huy n và th xã
 18. 52 Ti n Giang Toàn b các huy n và th xã Thành ph M Tho 53 B n Tre Toàn b các huy n và th xã 54 Vĩnh Long Toàn b các huy n và th xã 55 Trà Vinh Toàn b các huy n và th xã 56 An Giang Toàn b các huy n và thành ph Long Xuyên 57 C n Thơ Toàn b các huy n và th xã Thành ph C n Thơ 58 Sóc Trăng Toàn b các huy n và th xã 59 B c Liêu Toàn b các huy n và th xã 60 Cà Mau Toàn b các huy n và th xã 61 Kiên Giang Toàn b các huy n và th xã IV. DANH M C LĨNH V C U TƯ CÓ I U KI N 1. i u ki n v hình th c u tư: 1.1. Ch u tư theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh và Bên Vi t Nam là ơn v chuyên ngành ư c phép kinh doanh lĩnh v c này: - Thi t l p m ng vi n thông công c ng, cung c p d ch v vi n thông; kinh doanh d ch v chuy n phát thư trong nư c, chuy n phát thư qu c t ; - Ho t ng báo chí, phát thanh, truy n hình. 1.2. Ch u tư theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh ho c doanh nghi p liên doanh: - Khai thác, ch bi n d u khí, khoáng s n quý hi m; - V n t i hàng không, ư ng s t, ư ng bi n; v n t i hành khách công c ng; xây d ng c ng, ga hàng không (tr các d án BOT, BTO, BT); - Kinh doanh d ch v hàng h i, hàng không; - Văn hoá (tr nh ng d án in tài li u k thu t, in bao bì, in nhãn mác hàng hoá, in trên hàng d t may, da gi y; gia công v xen phim ho t hình b ng k thu t ho vi tính; các khu vui chơi gi i trí th thao); - Tr ng r ng (tr vi c tr ng r ng gián ti p thông qua các t ch c, h gia ình, cá nhân Vi t Nam ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t thu c r ng s n xu t, r ng phòng h
 19. và nhà u tư h tr v v n, gi ng, k thu t, phân bón và thu mua s n phNm theo h p ng); - Du l ch l hành; - S n xu t thu c n công nghi p; - D ch v tư v n (tr tư v n k thu t). 2. i u ki n d án g n v i u tư t o ngu n nguyên li u: - S n xu t, ch bi n s a; - S n xu t d u th c v t, ư ng mía; - Ch bi n g (tr d án s d ng g nh p khNu); 3. D án u tư vào d ch v nh p khNu, d ch v phân ph i trong nư c và d án ánh b t, khai thác h i s n xa b : th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . V. DANH M C LĨNH V C KHÔNG C P GI Y PHÉP U TƯ 1. Các d án gây nguy h i n an ninh qu c gia, qu c phòng và l i ích công c ng; 2. Các d án gây phương h i n di tích l ch s , văn hoá, thu n phong m t c c a Vi t Nam 3. Các d án gây t n h i n môi trư ng sinh thái; các d án x lý ph th i ch i ưa t bên ngoài vào Vi t Nam; 4. S n xu t các lo i hoá ch t c ho c s d ng tác nhân c h i b c m theo i u ư c qu c t .
Đồng bộ tài khoản