Nghị định 27-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
261
lượt xem
6
download

Nghị định 27-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 27-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 27-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  27­C P  N G µ Y  23­5­1993 C P Q U Y   Þ N H  T ¹ M  T H ê I VI Ö C  ® I Ò U  C H Ø N H  M ø C  L ¬ N G  H U ® V µ  M ø C  T R î C Ê P  ® è I  íI V  C¸ C   è I T î N G  H ë N G ® C H Ý N H  S¸ C H   X∙ H é I.  CH Ý NH   ñ   PH C¨n  luËttæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  NghÞ   Õt kú  äp  2,Quèc  éikho¸IX; cø  quy   h thø    h    Theo    Þ  ña  é  ëng  é    ng   ¬ng  ®Ò ngh c B tr B lao®é ­Th binh vµ    éi,   x∙h   NGH Þ   NH    ®Þ : §i Ò u      1. ­Nay  ¹m  êi®iÒu  t th   chØnh  møc ¬ng  u  µ  l h v møc  î Êp  i víi tr  c ®è     c¸c®èi t ng hëng  Ýnh     î   ch s¸ch x∙héinh        sau: 1. Møc ¬ng  u  ña    l h c c«ng  ©n, viªnchøc  îc®iÒu  nh    ®  chØnh  b»ng 120%,  møc ¬ng  u  ©n  ©n  l h qu nh b»ng 130%  møc  Ön  ëng  hi h (bao  å m   g møc ¬ng  u  l h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 203­ H§BT   µy  12­ ng 28­ 1988, trîcÊp  îtgi¸,tiÒn  ï gi¸    tr     b    ®iÖn,tiÒn tµu xe  i  ¹  Òn häc,tiÒn nhµ  ).       ® l iti   ,     ë 2. Møc   îcÊp  Êt    tr  m søc    ng,    ¹n    ng  lao ®é tain lao ®é hoÆc   Önh  b nghÒ   nghiÖp  ¹ng    ¹ng  ® îc®iÒu  h 1,h 2    chØnh b»ng 120%   møc  Ön  ëng  hi h (bao  å m   g møc  î Êp  tr c theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 203­H§BT   µy  12­ ng 28­ 1988,trî Êp  îtgi¸,    c tr     tiÒn bïgi¸®iÖn,tiÒn häc,tiÒn nhµ  ).              ë 3. Møc  î Êp  ña    i t ng hëng  Ýnh    tr c c c¸c ®è  î   ch s¸ch x∙héi® îcquy  nh  ¹        ®Þ t  i b¶ng    Õtban  µnh  Ìm  chiti   h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n Riªng  ©n  ©n  ñ  Õu  ña  liÖtsÜ   ëlªnngoµi trîcÊp  th nh ch y c 4    tr        nu«i dìng     hµng  th¸ng,cßn  ëng    h thªm  nh  Êtc¬  ®Þ xu   b¶n.  §i Ò u 2. ­  Õ     ®∙i®èi  íic¸n  é  ¹t®éng  Ch ®é u    v  b ho   c¸ch  ¹ng  íc n¨m  m tr   1945  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 128­H§BT  µy  10­ ng 8­ 1984  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1. Hµng    th¸ng trîcÊp  íimøc   èng  Êt  µ 100.000  ng/ngêi ®èi  íi    v  th nh l   ®å   v  c¸n bé  ¹t®éng    ho   c¸ch m¹ng  ícn¨m    tr   1945  ang  ëng ¬ng, l ng  u  ® h l  ¬ h hoÆc   ­h ëng sinhho¹tphÝ.    2.M çi th© m     ¹t®éng     niªnho   c¸ch m¹ng  ícn¨m    tr   1945  îcphô  Êp  ®  c 20.000  ®ång/th¸ng. 3. Møc    sinh ho¹tphÝ  i víi   é  ¹t®éng      êng  õ 1935  Ò   ­    ®è     b ho   c¸n ë x∙,ph t  v tr íclµ120.000  ng/th¸ng,tõ1936  n   ícn¨m     ®å    ®Õ tr   1945  µ85.000  ng/th¸ng. l  ®å C¸c quy  nh   ¹  Òu  nµy  ®Þ t i§i 2  thay  Õ  th møc   © m   th niªn,møc     sinh  ¹t ho   phÝ  µ    v c¸ckho¶n  î Êp  tr  c quy  nh  íc®©y.  ®Þ tr   §i Ò u      3. ­ C«ng  ©n    nh viªnchøc  nghØ  u, nghØ  Êt  h  m søc    ng  íc lao ®é tr   th¸ng 9    n¨m 1985, do    quy  nh  ®Þ chuyÓn  æi  ® møc  ¬ng  l theo NghÞ   nh  è  ®Þ s
  2. 2 236­H§BT  µy  9­ ng 18­ 1985    Êt hîp lý(chªnh lÖch  õ m ét  Ëc ¬ng  ëlªn) qu¸ b         t  bl tr     th× nay  îcchuyÓn  æi  ¹ t ng  ®  ® l  ¬ øng  íimøc ¬ng  ña  i v  l c c«ng  ©n, viªnchøc  nh    t¹  ichøc  ïng  ×nh    ïng chøc  ô, chuyªn  c tr ®é (c   v  m«n, nghiÖp  ô)  v theo NghÞ   ®Þnh  è  s 235­ H§BT   µy  9­ ng 18­ 1985  µm  ¬  ë    Ýnh  ¹ l ng  u  l c s ®Ó t l  ¬ h hoÆc   î i tr  cÊp  Êt  m søc    ng  lao®é theo §iÒu  cña    1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4.    ­ Gi¸o viªn,c¸n  é      b gi¶ng  ¹y  ∙  d ® nghØ   u, nghØ   Êt  h  m søc    lao ®éng  a  îc hëng  ô  Êp  © m   ch ®   ph c th niªn gi¸o dôc     theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 309­ H§BT   µy  12­ ng 10­ 1988  nay  îc tÝnh  µo ¬ng  u  µ  îcÊp  Êt  ®  vl h v tr  m søc    lao ®éng. §i Ò u 5. 1. Møc ¬ng  u  ña  êinghØ   u  ícngµy  th¸ng 4    l h c ng   h tr   1    n¨m 1993 ¬ng  ­ t ® ¬ng  íimøc  ¬ng  u  ña  êi nghØ   u  v  l h c ng   h sau  µy  th¸ng 4  ng 1    n¨m 1993  Ýnh (t   theo møc  ¬ng  íi)cã  ïng  l m c chøc  ô  µ  v v møc     èng  Õn, b¶o  ¶m   ®é c hi   ® chªnh  lÖch kh«ng    qu¸ 5%. 2. Kho¶n  î Êp  ét  Çn  i  íingêi bÞ   ¬ng    tr c m l ®è v     th hoÆc     nh  ÖtsÜ  gia ®× li   nay  quy  nh  èng  Êt b»ng  ®Þ th nh   200.000  ng/th¸ng. ®å   §i Ò u        á  Õ     ï tiÒn  iÖn, tiÒn  äc,tiÒn  µ  , trî Êp  ît 6. ­ B∙ib ch ®é b   ®   h  nh ë     c tr   gi¸,tiÒn  µu  ®i  ¹ hµng    t xe  l i   n¨m  ña  êi nghØ   u  µ    c ng   h v c¸c kho¶n  î Êp  tr  c thªm  ®èi víi ét  è  i t ng ®∙     m s ®è  î   ban  µnh  íc®©y. h tr   §i Ò u 7.    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 4  ­ Ngh ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m  1993. §èi víinh÷ng  êi ® îc x¸c nhËn  µ th ng     ng       l  ¬ binh  µ  ©n  ©n  îc gi¶i v qu nh ®   quyÕt  Õ     Önh  ch ®é b binh tõ ngµy  th¸ng4     1    n¨m  1993  ë®i  ëng  î Êp  tr   h tr  c theo   l ng  ¬ hoÆc   sinh ho¹tphÝ   òng  ùc  Ön      c th hi theo  iÓ m     Òu  NghÞ   nh   ® 3, §i 1  ®Þ nµy. C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ÷ng    nh  ña  ®Þ tr   tr¸v   i nh qui®Þ c NghÞ   nh  µy  u   ®Þ n ®Ò b∙i á.  b §i Ò u      é  8. ­B Lao  ng   ¬ng    µ    éicïng Bé  µichÝnh  Þu  ®é ­ Th binh v x∙h     T  ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    µnh    h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  9. ­ Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ë ë   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
  3. 3 B¶NG   QUY   NH   ®Þ CHI  ÕT  TI MøC   î  Ê P TR C Cñ A   C¸C  I  îNG  ëNG   Ý NH   ®è T H CH S¸CH  HéI X∙  (Ban  µnh  h kem  theo NghÞ   nh  è  CP   µy  5­   ®Þ s 27­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ). c Ch ph     Møc  î Êp  õ1­ 1993 tr  c t   4­ §ång/th¸ng §èivíi ÷ng  ­    nh ng êihëng  î Êp    tr c Sè §èit ng hëng  î   tÝnh theo l ng,  ¬     TT ngoµitrî Êp       c nh th¸ng3­   1993  îc ®  céng thªm  ng/ ®å th¸ng 1 Th¬ng  binh ­H¹ng    1  200.000    ® 40.000  ® ­H¹ng    2  110.000    ® 43.000  ® ­H¹ng    3 50.000    ® 19.000  ® ­H¹ng    4  25.000    ® 10.000  ® ­H¹ng  cã  ¬ng  Ët® Æc   Öt   1  th t  bi   240.000    ® 40.000  ® 2 Th¬ng  binh lo¹ B  µ  Önh     vb i binh ­H¹ng    1  166.000    ® 19.000  ® ­H¹ng    2  76.000    ® 24.000  ® ­H¹ng    3  35.000    ® 12.000  ® ­H¹ng  (Th¬ng    4  binh)   18.000    ®   6.000  ® ­  ¹ng  cã  ¬ng  Ët,b Önh  Ët® Æc   206.000    H 1  th t  t  ® 40.000  ® biÖt 3 TrîcÊp  êiphôc  ô:   ng   v 88.000  ® ­ Th¬ng    binh  ¹ng    Önh  h 1, b binh  h¹ng    1,  tai ¹n lao®éng  ¹ng    Önh  Ò       n h 1,b ngh 110.000  ® nghiÖp  ¹ng  h 1  ­Th¬ng    binh h¹ng    Önh    1,b binh h¹ng      1 4 cã  th ng  tËt, Önh  tËt ® Æc  biÖt ¬  b      nÆng  30.000  ® Th©n   ©n   Öt sÜ   µ  êi cã  nh li   v ng   c«ng  gióp ®ì    c¸ch m¹ng:   ­H ëng  nh  Êtc¬    ®Þ su   b¶n  120.000  ® ­H ëng  î Êp    tr c nu«idìng:   120.000  ® +  ©n  ©n  ÖtsÜ  µ yÕu  ®¬n  Th nh li   gi   c«  120.000  ®
  4. 4 +  Con  ÖtsÜ  å     li   m c«i 120.000  ® 5 +  Cha  Ñ   ã  m c con  c  Êt lµliÖtsÜ ®é nh       +  ©n   ©n   ñ  Õu  ña  liÖtsÜ  Th nh ch y c 3    20.000  ® trëlªn    TrîcÊp  Êtth ng:    tu   ê   53.000  ® ­H ëng  nh  Êtc¬    ®Þ su   b¶n  ­H ëng  î Êp    tr c nu«idìng:   50.000  ® +  ©n  ©n  êichÕt  ×  ¹ n¹n lao Th nh ng   v t      i 6   35.000  ® ®éng, b Önh  Ò     ngh nghiÖp  7 55.000    ® +  ©n  ©n  êichÕt  ×  m   au  Th nh ng   vè ® C«ng  ©n  nh cao  nghØ  Öc: su  vi   Sinh  ¹tphÝ  i t ng x∙héinu«i ho   ®è  î         dìng tËp    trung 
Đồng bộ tài khoản