intTypePromotion=1

Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
90
lượt xem
5
download

Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế trị giá gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 28/1998/N§-CP ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1998 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ thuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng. §iÒu 2. §èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam, trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. §èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, h×nh thøc, tæ chøc kinh doanh (gäi chung lµ c¬ së kinh doanh) vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ (gäi chung lµ ngêi nhËp khÈu). §iÒu 4. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau : 1. S¶n phÈm trång trät (bao gåm c¶ s¶n phÈm rõng trång), ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n cha chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc chØ s¬ chÕ th«ng thêng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt vµ b¸n ra. S¬ chÕ th«ng thêng lµ viÖc s¬ chÕ g¾n víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n mµ c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy qua s¬ chÕ cha trë thµnh lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¸c;
 2. 2 2. S¶n phÈm muèi ®îc s¶n xuÊt tõ níc biÓn, muèi má tù nhiªn, muèi tinh, muèi i-èt; 3. Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u s¶n xuÊt, nhËp khÈu, kinh doanh dÞch vô ®· chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; 4. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc lo¹i trong n- íc cha s¶n xuÊt ®îc mµ c¬ së cã dù ¸n ®Çu t nhËp khÈu ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®ã. Trêng hîp c¬ së nhËp khÈu d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nhng trong d©y chuyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc th× kh«ng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¶ d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cÊp tØnh x¸c nhËn lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc do c¬ së kinh doanh nhËp khÈu lµm tµi s¶n cè ®Þnh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc, hå s¬ ®èi víi c¬ së kinh doanh nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. 5. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; 6. Nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ níc do Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª; 7. Ho¹t ®éng cho vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng, quü ®Çu t vµ chuyÓn nhîng vèn theo ph¸p luËt; 8. B¶o hiÓm nh©n thä; b¶o hiÓm häc sinh; b¶o hiÓm vËt nu«i, c©y trång vµ c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh; 9. DÞch vô kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh, phßng dÞch bÖnh, ®iÒu dìng søc kháe cho ngêi vµ dÞch vô thó y; 10. Ho¹t ®éng v¨n hãa, triÓn l·m vµ thÓ dôc thÓ thao mang tÝnh phong trµo, quÇn chóng, tæ chøc luyÖn tËp, thi ®Êu kh«ng thu tiÒn hoÆc cã thu tiÒn nhng kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh; Ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt nh : ca, móa, nh¹c, kÞch, xiÕc; ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt kh¸c vµ dÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt; S¶n xuÊt phim c¸c lo¹i; Ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ chiÕu phim : ®èi víi phim nhùa kh«ng ph©n biÖt chñ ®Ò lo¹i phim, ®èi víi phim vi-®i-« chØ lµ phim tµi liÖu, phãng sù, khoa häc; 11. D¹y häc, d¹y nghÒ bao gåm d¹y v¨n hãa, ngo¹i ng÷, tin häc vµ d¹y c¸c nghÒ kh¸c; 12. Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc; 13. In, xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh : b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt, s¸ch in b»ng tiÕng d©n téc thiÓu sè; tranh, ¶nh, ¸p phÝch tuyªn truyÒn, cæ ®éng; in tiÒn;
 3. 3 14. DÞch vô phôc vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè vµ khu d©n c; duy tr× vên thó, vên hoa, c«ng viªn, c©y xanh ®êng phè, chiÕu s¸ng c«ng céng; dÞch vô tang lÔ; 15. Duy tu, söa ch÷a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng, c¬ së h¹ tÇng nhµ t×nh nghÜa b»ng nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ vèn viÖn trî nh©n ®¹o, kÓ c¶ trêng hîp ®îc Nhµ níc cÊp hç trî mét phÇn vèn kh«ng qu¸ 30% tæng sè vèn thùc chi cho c«ng tr×nh; 16. VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n trong néi thµnh, néi thÞ, trong c¸c khu c«ng nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c thµnh thÞ víi c¸c khu c«ng nghiÖp l©n cËn theo gi¸ vÐ thèng nhÊt do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña xe buýt; 17. §iÒu tra, th¨m dß ®Þa chÊt, ®o ®¹c, lËp b¶n ®å thuéc lo¹i ®iÒu tra c¬ b¶n cña Nhµ níc, do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ph¸t kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn; 18. Tíi, tiªu níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; níc s¹ch do tæ chøc, c¸ nh©n tù khai th¸c ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa; 19. Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, an ninh do Bé Tµi chÝnh cïng Bé Quèc phßng, Bé Néi vô x¸c ®Þnh cô thÓ. §èi víi vò khÝ, khÝ tµi ®îc mua, s¶n xuÊt b»ng nguån vèn ng©n s¸ch, viÖc kh«ng tÝnh thuÕ ph¶i ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong dù to¸n ng©n s¸ch; 20. Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau : hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; ®å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; ®å dïng cña ngêi ViÖt Nam sèng ë níc ngoµi khi vÒ níc mang theo. Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp trªn ®©y ®îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; 21. Hµng hãa chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam; hµng t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu, hµng t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu, nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng víi níc ngoµi; 22. Hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho tÇu biÓn, m¸y bay, tÇu háa hoÆc ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi vµ hµng hãa b¸n miÔn thuÕ ë c¸c cöa hµng b¸n miÔn thuÕ t¹i c¸c s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga quèc tÕ vµ cöa khÈu biªn giíi; 23. ChuyÓn giao c«ng nghÖ theo quy ®Þnh t¹i ch¬ng III cña Bé luËt d©n sù níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §èi víi nh÷ng hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ cã kÌm theo m¸y mãc, thiÕt bÞ th× viÖc kh«ng tÝnh thuÕ chØ thùc hiÖn ®èi víi phÇn gi¸ trÞ c«ng nghÖ chuyÓn giao; 24. Vµng nhËp khÈu d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha ®îc chÕ t¸c thµnh c¸c s¶n phÈm mü nghÖ, ®å trang søc hay s¶n phÈm kh¸c. Vµng d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh quèc tÕ;
 4. 4 25. S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c quy ®Þnh cô thÓ díi ®©y : - DÇu th«; - Than ®¸; - §¸ phiÕn, c¸t, ®Êt hiÕm; - §¸ quý; - QuÆng m¨ng-gan, quÆng thiÕc, quÆng s¾t, quÆng cr«m-mÝt, quÆng ªmªnhÝt, quÆng a-pa-tÝt. Bé Tµi chÝnh c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý tµi nguyªn, kho¸ng s¶n cña Nhµ níc tõng thêi kú tr×nh ChÝnh phñ ®iÒu chØnh söa ®æi, bæ sung lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy; 26. Hµng hãa, dÞch vô cña nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh cã møc thu nhËp b×nh qu©n th¸ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc. Thu nhËp ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh trõ chi phÝ hîp lý cña ho¹t ®éng kinh doanh ®ã; Tæ chøc, c¸ nh©n mua, b¸n, nhËp khÈu hµng hãa, cung øng dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô ë kh©u kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Ch¬ng II c¨n cø vµ Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ §iÒu 5. C¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 6. Gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa, dÞch vô theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau : 1. §èi víi hµng hãa, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ra lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu. Gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu. 3. §èi víi hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, sö dông néi bé, biÕu, tÆng lµ gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t- ¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. 4. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n kh«ng ph©n biÖt lo¹i tµi s¶n vµ h×nh thøc cho thuª lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ. Trêng hîp cho thuª theo h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª tõng kú hoÆc tr¶ tríc tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn sè tiÒn thuª tr¶ tõng kú hoÆc tr¶ tríc.
 5. 5 5. §èi víi hµng hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp tÝnh theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ cña hµng hãa ®ã b¸n tr¶ mét lÇn (kh«ng bao gåm kho¶n l·i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp tõng kú. 6. §èi víi gia c«ng hµng hãa lµ gi¸ gia c«ng cha cã thuÕ (bao gåm tiÒn c«ng, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng). 7. §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt lµ gi¸ x©y dùng, l¾p ®Æt cha cã thuÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay phÇn c«ng viÖc thùc hiÖn; tr- êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo tiÕn ®é h¹ng môc c«ng tr×nh, phÇn c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ hoµn thµnh bµn giao. 8. §èi víi hµng hãa, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï ®îc dïng lo¹i chøng tõ thanh to¸n ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, th× gi¸ cha cã thuÕ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ cã thuÕ chia cho (1 + (%) thuÕ suÊt cña hµng hãa, dÞch vô ®ã). 9. §èi víi c¸c ho¹t ®éng ®¹i lý, m«i giíi mua, b¸n hµng hãa vµ dÞch vô h- ëng hoa hång, gi¸ cha cã thuÕ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ lµ tiÒn hoa hång thu tõ c¸c ho¹t ®éng nµy. Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm mµ c¬ së kinh doanh ®îc hëng. C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô. §iÒu 7. ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau : 1. Møc thuÕ suÊt 0% ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, hµng gia c«ng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu bao gåm xuÊt ra níc ngoµi vµ c¸c trêng hîp ®îc coi lµ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. Møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô : a) Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së kinh doanh khai th¸c tõ nguån níc tù nhiªn b¸n cho c¸c ®èi tîng kh¸c, trõ níc s¹ch kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ nªu t¹i kho¶n 18 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c lo¹i níc ë møc thuÕ suÊt 10%; b) Ph©n bãn, quÆng ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn; thuèc trõ s©u bÖnh vµ chÊt kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång; c) ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng cho y tÕ; b«ng vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ; d) Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh cho ngêi vµ vËt nu«i; ®) Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp : m« h×nh, h×nh vÏ, b¶ng, phÊn, thíc kÎ, compa dïng ®Ó gi¶ng d¹y häc tËp vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng cho gi¶ng d¹y, nghiªn cøu, thÝ nghiÖm; e) §å ch¬i cho trÎ em; s¸ch khoa häc - kü thuËt, s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi, s¸ch ph¸p luËt, trõ s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy;
 6. 6 g) S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n cha qua chÕ biÕn bao gåm c¶ con gièng, c©y gièng, h¹t gièng, trõ c¸c s¶n phÈm kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy; h) L©m s¶n (trõ gç, m¨ng) cha qua chÕ biÕn; thùc phÈm t¬i sèng vµ l- ¬ng thùc. L©m s¶n cha qua chÕ biÕn lµ lo¹i l©m s¶n khai th¸c tõ rõng tù nhiªn nh song, m©y, tre, nøa, nÊm, méc nhÜ; rÔ, l¸, hoa, c©y lµm thuèc vµ c¸c lo¹i l©m s¶n kh¸c; Thùc phÈm t¬i sèng lµ lo¹i thùc phÈm cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬ chÕ th«ng thêng; L¬ng thùc bao gåm thãc, g¹o, ng«, khoai, s¾n; C¸c s¶n phÈm thùc phÈm t¬i sèng, l¬ng thùc nÕu lµ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n cha qua chÕ biÕn do tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, b¸n ra kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy; i) S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, nøa, l¸ lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ ®ay, cãi, tre, nøa, l¸; k) B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång ë trong níc lµ b«ng ®· ®îc bá vá, h¹t vµ ph©n lo¹i; l) Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c; m) DÞch vô khoa häc, kü thuËt bao gåm c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông, híng dÉn vÒ khoa häc, kü thuËt; n) DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm c¸c ho¹t ®éng cµy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p, n¹o, vÐt kªnh, m¬ng, ao, hå phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; phßng trõ s©u, bÖnh; nu«i, trång, ch¨m sãc, thu, h¸i s¶n phÈm n«ng nghiÖp; 3. Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô : a) DÇu má, khÝ ®èt, than ®¸, quÆng vµ s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c; b) §iÖn th¬ng phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn b¸n ra; c) S¶n phÈm ®iÖn tö, c¬ khÝ, ®å ®iÖn; d) S¶n phÈm hãa chÊt, mü phÈm; ®) Sîi, v¶i, s¶n phÈm may mÆc, thªu ren; e) GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy; g) §êng, s÷a, b¸nh, kÑo, níc gi¶i kh¸t vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chÕ biÕn kh¸c; h) S¶n phÈm gèm, sø, thñy tinh, cao su, nhùa, gç vµ s¶n phÈm b»ng gç; xi m¨ng, g¹ch, ngãi vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c; i) X©y dùng, l¾p ®Æt; k) VËn t¶i, bèc xÕp; l) DÞch vô bu ®iÖn, bu chÝnh, viÔn th«ng;
 7. 7 m) Cho thuª nhµ, v¨n phßng, kho tµng, bÕn b·i, nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i; n) DÞch vô t vÊn ph¸p luËt; o) Chôp, in, phãng ¶nh; in b¨ng, sang b¨ng, cho thuª b¨ng; sao chôp; quay vi-®i-«, chiÕu vi-®i-«; p) Uèn tãc, may ®o quÇn ¸o, nhuém, giÆt lµ, tÈy hÊp; q) C¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 4 §iÒu nµy vµ c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u kinh doanh th¬ng nghiÖp. 4. Møc thuÕ suÊt 20% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô : a) Vµng, b¹c, ®¸ quý do c¬ së kinh doanh mua vµo, b¸n ra; b) Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng; c) Xæ sè kiÕn thiÕt vµ c¸c lo¹i h×nh xæ sè kh¸c; d) §¹i lý tÇu biÓn; ®) DÞch vô m«i giíi. C¨n cø vµo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt ®èi víi c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô. §iÒu 8. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau : 1. Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Sè thuÕ ph¶i nép b»ng thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. a) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra b»ng gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra nh©n víi thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô ®ã. b) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo b»ng tæng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi trªn hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng mua hµng hãa, dÞch vô hoÆc chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng hãa nhËp khÈu dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §èi víi hµng ho¸ mua vµo lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy s¶n cha qua chÕ biÕn cña ngêi s¶n xuÊt b¸n ra vµ lo¹i hµng hãa, dÞch vô dïng lo¹i chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ th× thuÕ ®Çu vµo ®îc tÝnh khÊu trõ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc ¸p dông chung cho c¸c c¬ së kinh doanh, trõ c¸c ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng Sè thuÕ ph¶i nép b»ng gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ nh©n víi thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña lo¹i hµng hãa, dÞch vô ®ã. a) Gi¸ trÞ gia t¨ng b»ng gi¸ thanh to¸n cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trõ gi¸ thanh to¸n cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo t¬ng øng.
 8. 8 Gi¸ thanh to¸n cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo, b¸n ra lµ gi¸ thùc tÕ mua, b¸n ghi trªn hãa ®¬n mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô, bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c kho¶n phô thu, phÝ thu thªm mµ bªn b¸n ®îc hëng, bªn mua ph¶i tr¶. Gi¸ thanh to¸n cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo t¬ng øng cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô mua vµo mµ c¬ së kinh doanh ®· dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng b¸n ra. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh trªn ®©y th× gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ ®é, x¸c ®Þnh ®îc ®óng doanh thu b¸n hµng ho¸, dÞch vô nhng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng hãa, dÞch vô th× gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu nh©n víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu. - §èi víi c¸ nh©n kinh doanh cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng c¸ nh©n ®Ó Ên ®Þnh møc doanh thu tÝnh thuÕ; gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu Ên ®Þnh nh©n víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu. Tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng do c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng cô thÓ ®èi víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh. b) Ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau : - C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ; - C¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ; §iÒu 9. KhÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. 1.C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo (gäi lµ thuÕ ®Çu vµo) nh sau : a) ThuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc khÊu trõ toµn bé. b) ThuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô dïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
 9. 9 C¬ së kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ kh«ng ®îc khÊu trõ; trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc th× ®îc khÊu trõ theo tû lÖ (%) gi÷a doanh sè chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng so víi tæng doanh sè b¸n ra. c) ThuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®îc kª khai, khÊu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã. Riªng thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc khÊu trõ lín th× thùc hiÖn khÊu trõ dÇn hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy. d) Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn mua n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy s¶n cha qua chÕ biÕn cña ngêi s¶n xuÊt mµ kh«ng cã hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo theo mét tû lÖ (%) tÝnh trªn gi¸ trÞ hµng hãa mua vµo nh sau : - Tû lÖ 5% ®èi víi c¸c s¶n phÈm trång trät thuéc c¸c lo¹i c©y lÊy nhùa, lÊy mñ, lÊy dÇu, mÝa c©y, chÌ bóp t¬i, lóa, ng«, khoai, s¾n; s¶n phÈm ch¨n nu«i lµ gia sóc, gia cÇm; c¸, t«m vµ c¸c lo¹i thñy s¶n kh¸c; - Tû lÖ 3% ®èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm lµ n«ng s¶n, l©m s¶n kh«ng quy ®Þnh trong nhãm ®îc khÊu trõ 5% trªn ®©y. Bé Tµi chÝnh c¨n cø vµo t×nh h×nh gi¸ c¶ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh tõng mÆt hµng, tr×nh ChÝnh phñ ®iÒu chØnh danh môc s¶n phÈm vµ møc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. ViÖc tÝnh khÊu trõ thuÕ hoÆc hoµn thuÕ ®Çu vµo ®èi víi n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy s¶n mua vµo quy ®Þnh trªn ®©y kh«ng ¸p dông ®èi víi trêng hîp c¸c s¶n phÈm nµy ®îc lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. ®) Trêng hîp c¬ së kinh doanh mua hµng hãa, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï ®îc dïng lo¹i chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× c¨n cø vµo gi¸ ®· cã thuÕ vµ c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ kh«ng cã thuÕ nªu t¹i kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. 2. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ quy ®Þnh trªn ®©y lµ : a) §èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo lµ sè tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi trªn hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng mua hµng hãa, dÞch vô. b) §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ sè tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ghi trªn chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu. c) §èi víi hµng hãa lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy s¶n cha qua chÕ biÕn mua cña ngêi s¶n xuÊt ®îc tÝnh khÊu trõ theo ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy lµ gi¸ thùc tÕ mua vµo ®îc kª vµo b¶n kª hµng hãa mua vµo do c¬ quan thuÕ h- íng dÉn. d) §èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo lµ lo¹i cã tÝnh ®Æc thï ®îc dïng lo¹i chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc c¨n cø vµo chøng tõ ®ã ®Ó tÝnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy;
 10. 10 §iÒu 10. C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô cã hãa ®¬n, chøng tõ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hãa ®¬n mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh nh sau : 1.C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ph¶i sö dông hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Khi lËp hãa ®¬n b¸n hµng hãa, dÞch vô, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ, ®óng c¸c yÕu tè : gi¸ b¸n cha cã thuÕ, phô thu vµ phÝ tÝnh ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã), thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ. Trong trêng hîp hãa ®¬n kh«ng ghi kho¶n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ thanh to¸n theo hãa ®¬n nh©n víi thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 2. C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng sö dông hãa ®¬n th«ng thêng. Gi¸ b¸n hµng hãa, dÞch vô ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 3.C¸c c¬ së kinh doanh muèn sö dông lo¹i hãa ®¬n, chøng tõ kh¸c víi mÉu quy ®Þnh chung ph¶i ®¨ng ký mÉu hãa ®¬n, chøng tõ ®ã víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) vµ chØ ®îc sö dông khi ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n. Trêng hîp c¬ së kinh doanh trùc tiÕp b¸n lÎ hµng hãa cho ngêi tiªu dïng, ®èi víi hµng hãa cã gi¸ b¸n díi møc quy ®Þnh ph¶i lËp hãa ®¬n b¸n hµng, nÕu c¬ së kh«ng lËp hãa ®¬n b¸n hµng th× ph¶i lËp b¶n kª hµng b¸n lÎ theo mÉu b¶n kª cña c¬ quan thuÕ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; trêng hîp ngêi mua yªu cÇu lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông hãa ®¬n, chøng tõ; ph¸t hµnh vµ kiÓm tra viÖc sö dông hãa ®¬n, chøng tõ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. Ch¬ng III ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 11. C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ nh sau : 1. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy, kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ, chi nh¸nh trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ®Òu ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ n¬i c¬ së kinh doanh vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, lao ®éng, tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo híng dÉn cña c¬ quan thuÕ. §èi víi c¬ së míi thµnh lËp, thêi gian ®¨ng ký nép thuÕ chËm nhÊt lµ mêi ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ së ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; trêng hîp c¬ së cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nhng cã ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ tríc khi kinh doanh. C¸c c¬ së kinh
 11. 11 doanh ®· ®¨ng ký nép thuÕ, nÕu cã thay ®æi do s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n hoÆc thay ®æi ngµnh nghÒ, n¬i kinh doanh, c¬ së kinh doanh còng ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ n¨m ngµy tríc khi cã sù thay ®æi ®ã. 2. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng nÕu thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn : chÕ ®é hãa ®¬n, chøng tõ, sæ kÕ to¸n, kª khai, nép thuÕ ®óng chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, ®îc c¬ quan thuÕ kiÓm tra x¸c ®Þnh ®· thùc hiÖn ®óng, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®©y th× c¬ quan thuÕ th«ng b¸o cho c¬ së thùc hiÖn; nÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mµ c¬ së kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh th× c¬ quan thuÕ ra th«ng b¸o ®×nh chØ viÖc ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc ®¨ng ký nép thuÕ vµ thÈm quyÒn xem xÐt cho c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 12. C¬ së kinh doanh vµ ngêi nhËp khÈu ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh nh sau : 1.C¬ së kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõng th¸ng vµ nép tê kª khai thuÕ kÌm theo b¶n kª hµng hãa, dÞch vô mua vµo, b¸n ra lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng cho c¬ quan thuÕ trong mêi ngµy ®Çu th¸ng tiÕp theo. Trong trêng hîp kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng hãa, dÞch vô, thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. Tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi kh«ng cã v¨n phßng hay trô së ®iÒu hµnh ë ViÖt Nam cã cung øng hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi tîng ë ViÖt Nam th× tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam tiªu thô hµng hãa, dÞch vô nµy lµ ®èi tîng chÞu thuÕ ph¶i kª khai nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho phÝa níc ngoµi. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn gi¸ hµng hãa, dÞch vô ph¶i tr¶ cho phÝa níc ngoµi. 2. C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu cã nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan thu thuÕ nhËp khÈu hµng hãa. 3.C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ theo tõng chuyÕn hµng víi c¬ quan thuÕ n¬i mua hµng, tríc khi vËn chuyÓn hµng ®i. 4.C¬ së kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng hãa, dÞch vô cã møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c nhau ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, dÞch vô; nÕu c¬ së kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt th× ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ së cã s¶n xuÊt, kinh doanh.
 12. 12 C¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý cã ho¹t ®éng gia c«ng, chÕ t¸c c¸c s¶n phÈm nµy, nÕu kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng doanh thu, thuÕ cña ho¹t ®éng nµy th× ¸p dông chung møc thuÕ suÊt 20% ®èi víi c¶ gia c«ng, chÕ t¸c vµ tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 13. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh sau : 1.C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çy ®ñ ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng ®îc ghi trong th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi nh÷ng hé, c¸ nh©n kinh doanh ë nh÷ng ®Þa bµn xa Kho b¹c Nhµ níc hoÆc kinh doanh lu ®éng, kh«ng thêng xuyªn th× c¬ quan thuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Thêi h¹n c¬ quan thuÕ ph¶i nép tiÒn thuÕ ®· thu vµo ng©n s¸ch nhµ níc chËm nhÊt kh«ng qu¸ 3 ngµy, riªng ®èi víi vïng nói, h¶i ®¶o, vïng ®i l¹i khã kh¨n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 6 ngµy, kÓ tõ ngµy thu ®îc tiÒn thuÕ. 2. C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu hµng hãa ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu. Thêi h¹n th«ng b¸o vµ thêi h¹n nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi lo¹i hµng hãa kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu th× thêi h¹n ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thùc hiÖn nh thêi h¹n quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng hãa (bao gåm c¶ vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ...) nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng khi nhËp khÈu, nÕu b¸n ra hoÆc dïng vµo môc ®Ých kh¸c th× c¬ së ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh quy ®Þnh ®èi víi hµng hãa kh¸c. 3. Trong mét kú tÝnh thuÕ, nÕu c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ nép thõa kú tríc ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo, nÕu kú tríc nép thiÕu th× ph¶i nép ®ñ sè kú tríc cßn thiÕu. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu trong kú tÝnh thuÕ cã sè thuÕ ®Çu vµo lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®Çu ra th× ®îc tÝnh khÊu trõ sè thuÕ lín h¬n ®ã vµo kú tÝnh thuÕ tiÕp theo.Trong c¸c trêng hîp c¬ së kinh doanh ®Çu t míi tµi s¶n cè ®Þnh cã sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín th× ®- îc thùc hiÖn khÊu trõ dÇn hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng §ång ViÖt Nam. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã doanh thu, thuÕ ®Çu ra, thuÕ ®Çu vµo b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ngo¹i tÖ ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ ph¶i nép. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thñ tôc nép thuÕ phï hîp ®èi víi tõng ph- ¬ng thøc nép thuÕ vµ ®èi tîng nép thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 13. 13 §iÒu 14. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®ù¬c tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m, c¬ së kinh doanh ph¶i göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ vµ ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n, nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép kú tiÕp theo. Trong c¸c trêng hîp c¬ së kinh doanh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, c¬ së kinh doanh còng ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai toµn bé sè thuÕ ph¶i nép, sè ®· nép, sè cßn thiÕu hay nép thõa tÝnh ®Õn thêi ®iÓm quy ®Þnh ph¶i quyÕt to¸n thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng c¸c chØ tiªu sè liÖu theo mÉu quyÕt to¸n thuÕ vµ göi b¶n quyÕt to¸n thuÕ ®Õn c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së ®¨ng ký nép thuÕ trong thêi gian quy ®Þnh trªn ®©y. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh biÓu mÉu vµ híng dÉn viÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 15. ViÖc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng chØ thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp sau : 1.C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc xÐt hoµn thuÕ hµng quý nÕu sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña c¸c th¸ng trong quý thêng xuyªn lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ph¸t sinh c¸c th¸ng trong quý. Nh÷ng c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mÆt hµng theo thêi vô hoÆc theo tõng kú víi sè lîng hµng lín, nÕu ph¸t sinh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng hãa xuÊt khÈu lín th× ®îc xÐt hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõng kú. 2. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, cã ®Çu t, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, nÕu sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc khÊu trõ lín ®îc xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh nh sau : a) §èi víi c¬ së kinh doanh ®Çu t míi, ®· ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ nhng cha ph¸t sinh thuÕ ®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t tõ mét n¨m trë lªn ®îc xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m. Trêng hîp c¬ së cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t ®îc hoµn lín th× ®îc xÐt hoµn thuÕ tõng quý. b) §èi víi c¬ së kinh doanh ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u, nÕu sè thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t ®· tÝnh khÊu trõ sau 3 th¸ng mµ sè thuÕ ch- a ®îc khÊu trõ vÉn cßn lín h¬n sè thuÕ ®· ®îc khÊu trõ th× ®îc xÐt hoµn l¹i sè thuÕ cha ®îc khÊu trõ. 3. C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ nép thõa. 4. C¬ së kinh doanh cã quyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 14. 14 §Ó gi¶i quyÕt hoµn thuÕ, c¬ së kinh doanh ph¶i göi ®¬n ®Ò nghÞ kÌm theo hå s¬ xin hoµn thuÕ tíi c¬ quan qu¶n lý thu thuÕ c¬ së. C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ hoµn tr¶ vµ thùc hiÖn hoµn tr¶ thuÕ hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn hoµn tr¶ thuÕ cho c¬ së theo thÈm quyÒn quy ®Þnh. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc hå s¬, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 16. C¬ quan thuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. Híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh ®· ®¨ng ký kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Nh÷ng c¬ së kinh doanh kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o, nÕu ®· th«ng b¸o mµ c¬ së vÉn kh«ng thùc hiÖn th× cã quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ. §èi víi c¬ së cã ho¹t ®éng kinh doanh nhng kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh, nÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn ®îc th× yªu cÇu c¬ së ph¶i ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ ®èi víi nh÷ng c¬ së nµy. 2. Th«ng b¸o nép thuÕ cho c¬ së kinh doanh vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi h¹n nép thuÕ ®óng thêi gian quy ®Þnh. Th«ng b¸o nép thuÕ ph¶i göi tíi ®èi tîng nép thuÕ tríc ngµy ph¶i nép thuÕ ghi trªn th«ng b¸o chËm nhÊt lµ ba ngµy, thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp sau. NÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ c¬ së kinh doanh cha nép th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o vÒ sè tiÒn thuÕ vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 19 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Thêi h¹n tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ hµng th¸ng kÓ tõ ngµy 26 cña th¸ng tiÕp theo; thêi h¹n tÝnh ph¹t chËm nép ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu vµ c¸c trêng hîp kh¸c lµ sau ngµy quy ®Þnh ph¶i nép theo LuËt ®Þnh ®îc ghi trªn th«ng b¸o thuÕ. NÕu c¬ së vÉn kh«ng chÊp hµnh nép tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn ¸p dông hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 19 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t. NÕu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn mµ c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× c¬ quan thuÕ chuyÓn hå s¬ sang c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®Ó xö lý theo ph¸p luËt. 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ së kinh doanh ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.Yªu cÇu c¸c ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ c¸c hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ; yªu
 15. 15 cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã liªn quan cung cÊp c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ. 6. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ c¬ së kinh doanh vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 17. C¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®èi víi c¸c ®èi tîng nép thuÕ trong c¸c trêng hîp sau : 1. Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ. §èi víi nh÷ng c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy. §èi víi c¸ nh©n kinh doanh võa vµ nhá, sè thuÕ Ên ®Þnh ph¶i nép tõng lÇn cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh lµm c¨n cø thu thuÕ trong thêi gian lµ 6 th¸ng hoÆc 12 th¸ng, tïy theo ngµnh nghÒ vµ møc biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, t×nh h×nh kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ. C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o c«ng khai vÒ møc thuÕ Ên ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy. C¸ nh©n kinh doanh võa vµ nhá nép thuÕ theo møc Ên ®Þnh, nÕu cã thay ®æi kinh doanh hoÆc nghØ kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ ®Ó xem xÐt, ®iÒu chØnh møc thuÕ ®· Ên ®Þnh; nh÷ng c¸ nh©n nghØ kinh doanh trong th¸ng tõ 15 ngµy trë lªn ®îc xÐt gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng, nÕu nghØ c¶ th¸ng th× ®îc miÔn nép thuÕ cña th¸ng ®ã. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸ nh©n kinh doanh võa vµ nhá; thñ tôc khai b¸o nghØ kinh doanh vµ viÖc gi¶m thuÕ ®èi víi hé nghØ kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. 2. Kh«ng kª khai hoÆc qu¸ thêi gian quy ®Þnh göi tê khai mµ ®· ®îc th«ng b¸o nh¾c nhë nhng vÉn kh«ng thùc hiÖn ®óng, ®· nép tê khai thuÕ nhng kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; 3. Tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; 4. Kinh doanh nhng kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh, kh«ng ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ mµ bÞ kiÓm tra, ph¸t hiÖn. C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së hoÆc c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép cña c¬ së kinh doanh cïng ngµnh nghÒ, cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh trong c¸c trêng hîp nªu trªn ®©y. Trong trêng hîp c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi sè thuÕ ph¶i nép ®- îc Ên ®Þnh th× cã quyÒn khiÕu n¹i tíi c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh thuÕ hoÆc c¬ quan thuÕ cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh thuÕ. Trong khi chê gi¶i quyÕt, c¬ së kinh doanh hay ngêi khiÕu n¹i vÉn ph¶i nép theo møc thuÕ ®· ®îc c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh.
 16. 16 Ch¬ng IV Xö lý vi ph¹m, khen thëng §iÒu 18. §èi tîng nép thuÕ vµ c¸n bé thuÕ vi ph¹m LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× tïy theo hµnh vi vµ møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ §iÒu 21 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. §iÒu 19 . C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 20. Nh÷ng trêng hîp ®îc xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau : 1. §èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i trong nh÷ng n¨m ®Çu ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mµ bÞ lç do sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ tÝnh theo møc thuÕ doanh thu tríc ®©y th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép. 2. Møc ®îc xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi tõng c¬ së t¬ng øng víi sè lç do nguyªn nh©n nªu trªn, nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ 50% sè thuÕ ph¶i nép cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i cña n¨m ®îc xÐt gi¶m thuÕ. Nh÷ng c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i thuéc ®èi tîng ®îc xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nÕu cã ho¹t ®éng kinh doanh ngµnh nghÒ kh¸c th× viÖc xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng chØ thùc hiÖn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i. 3. Thêi gian gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy ®îc xÐt tõng n¨m tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch vµ chØ thùc hiÖn trong thêi gian ba n¨m ®Çu, kÓ tõ n¨m 1999 lµ n¨m LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cã hiÖu lùc thi hµnh. ViÖc xÐt gi¶m thuÕ ®îc c¨n cø vµo kÕt qu¶ kinh doanh vµ quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ së kinh doanh; ®èi víi nh÷ng c¬ së cha cã quyÕt to¸n mµ dù to¸n n¨m ph¸t sinh lç, ®Ó gi¶m bít khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cho c¬ së, c¬ quan thuÕ xem xÐt, gi¶i quyÕt cho t¹m gi¶m thuÕ. Møc cho t¹m gi¶m ®îc c¨n cø vµo dù to¸n n¨m vµ t×nh h×nh thùc tÕ kinh doanh n¨m tríc cña c¬ së, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 70% sè dù tÝnh ®îc gi¶m theo LuËt ®Þnh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc vµ quy ®Þnh thÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 17. 17 §iÒu 21. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999, b·i bá c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c quy ®Þnh, híng dÉn vÒ thuÕ doanh thu kÓ tõ ngµy thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vÒ thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ doanh thu tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 vÉn thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh t¬ng øng cña LuËt thuÕ doanh thu, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ doanh thu trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c. Nh÷ng trêng hîp ®îc miÔn, gi¶m thuÕ doanh thu theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt tham gia hoÆc c¸c cam kÕt cña ChÝnh phñ th× ®îc thùc hiÖn miÔn, gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t¬ng øng theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ hoÆc cam kÕt ®ã. §iÒu 22. ViÖc tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh nh sau : 1. Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ gi¶i quyÕt hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa, dÞch vô cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh trong níc. 2. Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu. 3. Tæng côc ThuÕ vµ Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong c¶ níc. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 23. Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoµn tr¶ cho ®èi tîng nép thuÕ ®îc trÝch tõ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· thu. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc tæ chøc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 24. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2