intTypePromotion=1

Nghị định 28/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
801
lượt xem
24
download

Nghị định 28/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 28/CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  28/C P n g µ y   C 28 th¸ng 3 n¨ m  1997 v Ò  ® æ i  m íi q u ¶ n   ý l  ti Ò n l¬ n g, thu  h Ë p  trong c¸c  o a n h  n g hi Ö p n d N h µ  N íc C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ   ícngµy  th¸ng4  Nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1. Nay  ®Þnh  quy  møc ¬ng  èithiÓu ®Ó   Ýnh  n    Òn l ng  l t   t ®¬ gi¸ti  ¬ trongc¸cdoanh     nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: 1. C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc dîc ¸p  ông  Ö   è  Òu  Nh n     d h s di chØnh    t¨ng thªm  tiÒn l ng  èithiÓu kh«ng      Çn  víi  ¬ t     qu¸ 1,5 l so    møc ¬ng  èithiÓu do  µ   ícquy  l t    Nh n   ®Þnh    µm  ¬  ë  Ýnh  n    Òn tiÒn l ng. Bé   ®Ó l c s t ®¬ gi¸ti    ¬   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th Binh  vµ  héic¨n cø  µo    sinh ho¹t, Òn c«ng    ng    Þ  êng    õng X∙      v gi¸c¶     ti   lao ®é trªnth tr ët   vïng,ngµnh  µ  Öu    v hi qu¶  kinh doanh    íng dÉn  ô  Ó  Ö   è  iÒu    ®Ó h   c th h s ® chØnh  nµy  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc. Nh n   2. Khi ¸p  ông  Ö   è  iÒu    d h s® chØnh    t¨ng thªm  µy  n ph¶ib¶o  ¶m     ® nguyªn  t¾c kh«ng  µm  l gi¶m    c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch  µ   íc,® Æc   Öt lµ kh«ng  Nh n   bi     gi¶m  î nhuËn  víin¨m  íc ®∙  ùc hiÖn, trõtr ng  îp  µ   íc can  Þªp l i so    tr   th       ê h Nh n   th   ®iÒu chØnh      gi¸b¸n s¶n  È m   ph hoÆc     Þch  ô  ña  gi¸d v c doanh  nghiÖp.  3. Hµng    n¨m, c¨n cø  µo      v chØ  è  îtgi¸, èc ®é     ëng  s tr       t¨ngtr t kinh tÕ,Bé   ­     tr ëng  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisau      æi, thèng  Êt ý  Õn    X∙    khitrao®   nh   ki víi é  µichÝnh  µ    T  B v Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam   iÒu  ®é Vi   ® chØnh  Ö   è  hs møc ¬ng  èi Óu ®Ó   Ýnh  n    Òn l ng  l t  thi   t ®¬ gi¸ti  ¬ cho  ïhîp. ph     §i Ò u  ViÖc  ng  µ  ëng  Õ     2.  ®ã v h ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  hi x∙h   hi y  cña c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong c¸c doanh     nghiÖp  µ   ícvÉn  Ýnh  Nh n   t theo  Ö   h sè møc  ¬ng  l quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993  cña  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v møc ¬ng  èi Óu chung  ChÝnh  ñ  l t  thi   do  ph quy  nh  ®Þ §i Ò u    ü   3. Qu khen  ëng  µ  ü  óc  î cña  th v qu ph l   i doanh nghiÖp  îcthùc ®    hiÖn theo quy  nh  ¹ kho¶n  vµ    Òu    ®Þ ti   4  5, §i 33,Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  l    v h¹ch to¸nkinh doanh  i víi      ®è     Doanh  nghiÖp  µ   ícban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 59/CP  µy  th¸ng10  ng 03    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
  2. 2 §iÒu    é   4. B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th Binh  µ  héi ban  µnh  É u    ¬ng  v X∙    h m sæ l thèng  Êt  nh trong  c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc.TiÒn ¬ng  µ  Nh n   l v thu  Ëp  ùc nh th   nhËn  µng  h th¸ngcña  êilao®éng  îcghi®Çy      ng     ®   ®ñ trong sæ  ¬ng  ña   l c doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña  é   ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi lµm  ¬  ë  v X∙    cs cho  Öc  Óm     vi ki tra,thanh    ùc  Ön  Ýnh  tra th hi ch s¸ch  Òn ¬ng  µ  ùc  Ön  ti l v th hi thuÕ    Ëp    ©n  thu nh c¸nh theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n   §iÒu    Öc  ©y  ùng, xÐt duyÖt  µ  5. Vi x d    v qu¶n  ý®¬n    Òn l ng  ña    l  gi¸ti  ¬ c c¸c doanh  nghiÖp  µ   ícph¶i®¶m   Nh n     b¶o    c¸cquy  nh  ®Þ sau  y:  ®© 1. §¬n    Òn ¬ng  îcx©y  ùng    ¬  ë  nh    gi¸ti l ®  d trªnc s ®Þ møc    ng  lao ®é trung  b×nh    Õn  ña  tiªnti c doanh  nghiÖp  µ    v c¸c th«ng  è  Òn ¬ng  Nhµ   íc quy  s ti l do  n  ®Þnh. 2.B¶o  ¶m     ® quan  Ö   Òn l ng  ×nh  ©n  îp lýgi÷a c¸cdoanh  h ti  ¬ b qu h       nghiÖp  Nhµ   íc;tiÒn l ng  ùc tÕ  ùc hiÖn  ×nh  ©n  ña  n   ¬ th   th   b qu c doanh  nghiÖp  cao  Êt nh   kh«ng  îtqu¸ 2  Çn  Òn l ng  ×nh  ©n  v     l ti  ¬ b qu chung  ña  Êtc¶    c t   c¸c doanh  nghiÖp  ® îcgiao ®¬n    µ      gi¸v ph¶i®¶m     b¶o  nguyªn t¾c  èc®é     Òn l ng  Êp  ¬n    t   t¨ngti  ¬ th h tèc®é       t¨ngn¨ng  Êtlao®éng. su     3. C¸c    doanh nghiÖp  a  ©y  ùng  nh  ch x d ®Þ møc    éng  µ  a  ã  n   lao d v ch c ®¬ gi¸tiÒn ¬ng  îc duyÖt  ×  ü  Òn ¬ng  ùc  Ön    l ®  th qu ti l th hi chØ   quyÕt to¸n b»ng    tæng  è    ng  ùc tÕ  ö  ông  íi Ö   è  s lao®é th   s d v   s møc ¬ng  ×nh  ©n  c¬  h l b qu do  quan  giao  n    Õt  nh  µ  ®¬ gi¸quy ®Þ v møc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  Ch Ýnh  ñ    do  ph quy ®Þnh.   §iÒu    éi ®ång  6. H   Qu¶n  ÞhoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ   íc(®èi Nh n     víidoanh    nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ång  sH § Qu¶n  Þ)ph¶i thùc  Ön  y       tr     hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. ChÊn    chØnh c«ng    t¸cqu¶n  ýlao ®éng, ®Þnh  l      møc     ng, tiÒn l lao ®é    ­ ¬ng,tiÒn th ng      ë theo ®óng    quy  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph 2. X ©y  ùng  µ  ¨ng  ý  nh    d v® k ®Þ møc    ng  lao ®é theo  íng dÉn  ña  é    h  c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi.   X∙  3. X ©y  ùng  n    Òn ¬ng    ¬  ë  nh    d ®¬ gi¸ti l trªnc s ®Þ møc     ng  µ    lao ®é v c¸c th«ng  è  Òn ¬ng  Ch Ýnh  ñ   s ti l do  Ph quy  nh     ×nh  ¬  ®Þ ®Ó tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt chË m   Êt vµo  ý   ña  phª duy   nh   qu Ic n¨m  Õ   ¹ch. k ho 4. Phèi hîp  íiBan  Êp  µnh      v  ch h C«ng  oµn  ©y  ùng  µ  ® x d v ban  µnh    h quy chÕ    ¬ng,    ëng  tr¶ l tr¶ th trong  doanh nghiÖp. Quy  Õ   µy    ch n ph¶i ®¶m       b¶o nguyªn t¾c  ©n  èitheo    ng, g ¾n  Òn l ng,tiÒn th ng  íi   ph ph   lao ®é   ti  ¬     ë v  n¨ng  Êt su   lao  ng,  Öu  ®é hi qu¶  c«ng  Öc  ña  õng  êi,khuyÕn  Ých  îc ngêi lao vi c t ng   kh d     ®éng  ã  ×nh ®é   c tr   chuyªn m«n,  ü  Ëtcao.Quy  Õ    ¬ng,tr¶th ng    k thu     ch tr¶l     ë ph¶i   ® îcphæ   Õn  n   õng  êi lao ®éng    bi ®Õ t ng     trong doanh    nghiÖp  µ  v ph¶i®¨ng  ý    k cïng  íinéi quy    ng  ¹  ë   v    lao ®é t i Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh  µ  héi theo    v X∙    quy ®Þnh  ña  é  Ëtlao®éng. c B lu       §iÒu    7. C¸c  ¬  c qu¶n  ýNhµ   íc thùc hiÖn  l  n    tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n    quy h theo  quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi:   X∙ 
  3. 3 ­  íng  Én  H d c¸c doanh nghiÖp  ¬ng  ph ph¸p  ©y  ùng  nh   x d ®Þ møc     lao ®éng  µ  ¨ng  ý  nh  v® k ®Þ møc    ng  íi ¬  lao®é v   quan  ã  Èm  Òn. c c th quy ­ H íng  Én      d c¸c doanh nghiÖp  ¬ng  ph ph¸p  ©y  ùng  n    Òn ¬ng, x d ®¬ gi¸ti l   c¸c th«ng  è  Òn l ng,h Ö   è  iÒu    s ti  ¬   s ® chØnh  Òn l ng  èithiÓu  ti  ¬ t   theo  ïng,theo  v   ngµnh    Ýnh  n    Òn l ng. ®Ó t ®¬ gi¸ti  ¬ ­ Qu¶n  ý,giao  n     Òn ¬ng  i  íic¸c doanh  l  ®¬ gi¸ti l ®è v     nghiÖp  Õp  ¹ng  x h ® Æc   Öttheo Quy Õt  nh  è  bi     ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng3  ng 28    n¨m 1996  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph ­Th«ng  møc ¬ng  ×nh  ©n    b¸o  l b qu chung  ña  Êtc¶    c t   c¸cdoanh  nghiÖp  ­ ® îc giao  n      iÒu    ®¬ gi¸®Ó ® chØnh møc  ¬ng  ùc hiÖn  ×nh  ©n  ña  l th   b qu c doanh  nghiÖp  cao  Êt. nh ­ ChØ   o  ®¹ c¸c  é,  µnh, c¸c  a   ¬ng  Óm     µ  iÒu  B ng   ®Þ ph ki tra v ® chØnh  ®Þnh  møc    ng, ®¬n    Òn l ng  ña  lao ®é   gi¸ti  ¬ c doanh  nghiÖp    ®Ó b¶o  ¶m   Òn ® ti   l ng  µ    Ëp  îp lý. ¬ v thu nh h   2. C¸c  é   B qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc  ùc  Ön  Öc  ¨ng  ý, qu¶n  ý l    v th hi vi ® k  l  ®Þnh møc     ng  µ  lao ®é v giao  n    Òn ¬ng  ®¬ gi¸ti l cho    c¸c doanh nghiÖp  éc thu   quyÒn qu¶n  ý. l 3.Së    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  hé    X∙  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý,qu¶n  ý®Þnh  th   ® k  l  møc    ng  µ  lao®é v giao ®¬n    Òn l ng    gi¸ti  ¬ cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   ícthuéc ®Þa   ¬ng  Nh n     ph qu¶n  ývµ    l   c¸c C«ng      tyCæ phÇn  ã    c trªn50%   èn  c¸c doanh  v do    nghiÖp  µ   ícgãp,®ãng    a  µn  Nh n     trªn®Þ b ®Þa  ¬ng. ph 4.  µng  H n¨m,    é   c¸c B qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc, Së   l    v   Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héitØnh, thµnh  è  ùcthuéc  v X∙      ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi kÕt  v X∙    qu¶  ¨ng  ý  nh  ® k ®Þ møc     ng, lao ®é   ®¬n    Òn ¬ng  µ  ×nh  ×nh  Òn l ng, thu nhËp  ña  gi¸ti l vt h ti  ¬     c doanh  nghiÖp  éc thu   quyÒn  qu¶n  ý. l §i Ò u 8. C¸c  é   B qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc,c¸c Së   l    v     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,c¸c doanh    X∙      nghiÖp  µ   íctæ  Nh n   chøc  µ  ñng  è  Ö   èng  µm  vc c h th l c«ng      ng   Òn l ng  t¸clao®é ­ti  ¬ nh»m   ùc hiÖn  y    Ö m  ô,yªu cÇu  ña  th   ®Ç ®ñ nhi v    c c«ng    t¸cqu¶n  ýtheo  é   ËtLao  ng  µ  Ët doanh  l  B lu   ®é v Lu   nghiÖp  µ   íc,thùc Nh n     hiÖn  Öc  ©y  ùng  nh  vi x d ®Þ møc,  chøc  µ  ©n  tæ  v ph c«ng    ng, x©y  ùng  lao ®é   d ®¬n    Òn ¬ng  µ  ©n  èitiÒn ¬ng  ¾n   íin¨ng  Êt,chÊt l ng,hiÖu  gi¸ti l v ph ph   l g v  su    î   qu¶ kinh doanh  ña    ¬n  Þ  µ    ©n  êilao ®éng    c c¸cd v v c¸nh ng     theo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n §i Ò u    é  9. B Lao  ng    ¬ng    µ  héisau      æi    Õn  ®é ­ Th binh v X∙    khitrao® ý ki víi é  µichÝnh  µ    T  B v Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam   íng dÉn  ô  Ó    ®é Vi   h  c th thi hµnh NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 10. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 01    ®Þ n c hi l     t  01    n¨m  1997.C¸c    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
  4. 4 §i Ò u 11. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B Tr   tr c quan ngang  é   µ  ¬  B v c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2