Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
185
lượt xem
8
download

Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 30/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ChÝnh phñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 03/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Ph¹m vi ¸p dông thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp §iÒu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô cã thu nhËp ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bao gåm : 1. C¸c tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô : Doanh nghiÖp nhµ níc; C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; C«ng ty cæ phÇn; doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¸c c«ng ty níc ngoµi vµ tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; doanh nghiÖp t nh©n; hîp t¸c x·; tæ hîp t¸c; tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô. 2. C¸ nh©n trong níc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô bao gåm: a) C¸ nh©n vµ nhãm c¸ nh©n kinh doanh; b) Hé c¸ thÓ; c) C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp : B¸c sü, luËt s, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, häa sü, kiÕn tróc s, nh¹c sü vµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp kh¸c; d) C¸ nh©n cho thuª tµi s¶n nh nhµ, ®Êt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c; e) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n cã gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng hãa trªn 90 triÖu ®ång/ n¨m vµ cã thu nhËp trªn 36 triÖu ®ång/ n¨m, ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp trªn 36 triÖu ®ång/ n¨m. 3. C«ng ty níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¬ së thêng tró t¹i
 2. 2 ViÖt Nam. C¬ së thêng tró cña c«ng ty níc ngoµi ë ViÖt Nam lµ c¬ së kinh doanh mµ th«ng qua c¬ së nµy c«ng ty níc ngoµi thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¹i ViÖt Nam mang l¹i thu nhËp. C¬ së thêng tró cña c«ng ty níc ngoµi bao gåm c¸c h×nh thøc sau : a) Chi nh¸nh, v¨n phßng ®iÒu hµnh, nhµ m¸y, xëng s¶n xuÊt, kho giao nhËn hµng hãa, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hÇm má, má dÇu hoÆc khÝ ®èt, ®Þa ®iÓm th¨m dß hoÆc khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn hay c¸c thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn; b) §Þa ®iÓm x©y dùng; c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt, l¾p r¸p; c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt, l¾p r¸p; c) C¬ së cung cÊp c¸c dÞch vô bao gåm c¶ dÞch vô t vÊn th«ng qua ng- êi lµm c«ng cho m×nh hay mét ®èi tîng kh¸c; d) §¹i lý cho c«ng ty níc ngoµi; ®) §¹i diÖn ë ViÖt Nam trong c¸c trêng hîp : - Cã thÈm quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn c«ng ty níc ngoµi. - Kh«ng cã thÈm quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn c«ng ty níc ngoµi nhng thêng xuyªn thùc hiÖn viÖc giao hµng hãa hoÆc cung øng dÞch vô t¹i ViÖt Nam. Trong trêng hîp HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt cã quy ®Þnh kh¸c vÒ c¬ së thêng tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh ®ã. 4. C¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. §iÒu 2. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bao gåm hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c, hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã thu nhËp tõ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n, trõ hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng II C¨n cø tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt §iÒu 3. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ theo §iÒu 8 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau : 1. §èi víi hµng hãa, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ra lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng, tiÒn cung øng dÞch vô kÓ c¶ trî gi¸, phô thu, phô tréi mµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng. NÕu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. §èi víi hµng hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp lµ doanh thu cña hµng hãa b¸n tÝnh theo gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn, kh«ng bao gåm l·i tr¶ chËm. 3. §èi víi hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, biÕu, tÆng doanh thu
 3. 3 tÝnh thuÕ theo gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm trao ®æi, biÕu, tÆng. 4. §èi víi s¶n phÈm tù dïng, doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. 5. §èi víi gia c«ng hµng hãa lµ tiÒn thu vÒ gia c«ng bao gåm c¶ tiÒn c«ng, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ chi phÝ kh¸c phôc vô cho viÖc gia c«ng hµng hãa. 6. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n lµ sè tiÒn thuª thu ®îc tõng kú theo hîp ®ång thuª. Trêng hîp bªn thuª tr¶ tiÒn tríc cho nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m th× doanh thu lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc. 7. §èi víi ho¹t ®éng tÝn dông lµ tiÒn l·i cho vay thùc thu ®îc trong kú tÝnh thuÕ. 8. §èi víi ho¹t ®éng kh¸c do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. §iÒu 4. C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ®îc trõ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô bao gåm : 1. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh. Møc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 2. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng, hµng hãa thùc tÕ sö dông vµo s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ trong kú, ®îc tÝnh theo møc tiªu hao hîp lý vµ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. 3. TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, tiÒn ¨n gi÷a ca : a) TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc theo chÕ ®é hiÖn hµnh. b) TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng trong c¸c c¬ së kinh doanh kh¸c theo hîp ®ång lao ®éng. NÕu cha thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng th× tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh vµo chi phÝ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ c¨n cø vµo møc tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng b×nh qu©n cña ngµnh nghÒ t¹i ®Þa ph¬ng. Kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng c¸c kho¶n chi phÝ sau : - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña chñ doanh nghiÖp t nh©n, chñ hé c¸ thÓ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô. - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña s¸ng lËp viªn c¸c c«ng ty mµ hä kh«ng trùc tiÕp tham gia ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô. c) Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng. 4. Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ; s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn; tµi trî cho gi¸o dôc; y tÕ; ®µo t¹o lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. 5. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : ®iÖn , níc, ®iÖn tho¹i, söa ch÷a tµi s¶n
 4. 4 cè ®Þnh, tiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh, kiÓm to¸n, b¶o hiÓm tµi s¶n, chi tr¶ tiÒn sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt, b»ng s¸ng chÕ, giÊy phÐp c«ng nghÖ kh«ng thuéc tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c dÞch vô kü thuËt. 6. C¸c kho¶n chi cho lao ®éng n÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; chi b¶o hé lao ®éng; chi b¶o vÖ c¬ së kinh doanh; trÝch nép quü b¶o hiÓm x· héi; b¶o hiÓm y tÕ thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh sö dông lao ®éng; kinh phÝ c«ng ®oµn; kho¶n trÝch nép h×nh thµnh nguån chi phÝ qu¶n lý cho cÊp trªn theo chÕ ®é quy ®Þnh. 7. Chi tr¶ l·i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña ng©n hµng, cña c¸c tæ chøc tÝn dông theo l·i suÊt thùc tÕ; chi tr¶ l·i tiÒn vay cña c¸c ®èi tîng kh¸c theo l·i suÊt thùc tÕ, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ tû lÖ l·i suÊt trÇn do ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh cho c¸c tæ chøc tÝn dông. 8. TrÝch c¸c kho¶n dù phßng: gi¶m gi¸ hµng tån kho, gi¶m gi¸ c¸c lo¹i chøng kho¸n trong ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ dù phßng c¸c kho¶n thu khã ®ßi. 9. Trî cÊp th«i viÖc cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10. Chi vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô bao gåm : chi bao gãi, vËn chuyÓn, bèc v¸c, thuª kho, b·i, b¶o hµnh s¶n phÈm. 11. Chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ®îc khèng chÕ tèi ®a kh«ng qu¸ 7% tæng sè chi phÝ. §èi víi ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp tæng chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh møc khèng chÕ kh«ng bao gåm gi¸ mua vµo cña hµng hãa b¸n ra. Bé Tµi chÝnh híng dÉn møc khèng chÕ kho¶n chi phÝ nµy phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ. 12. C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) bao gåm : - ThuÕ xuÊt khÈu; thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (®èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng); thuÕ m«n bµi; thuÕ tµi nguyªn; thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; thuÕ nhµ ®Êt; - LÖ phÝ ®êng, phÝ qua cÇu, qua phµ, lÖ phÝ s©n bay, lÖ phÝ chøng th...; - TiÒn thuª ®Êt. 13. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty níc ngoµi ph©n bæ cho c¬ së thêng tró ë ViÖt Nam theo tû lÖ doanh thu cña c¬ së thêng tró so víi tæng doanh thu c«ng ty ë níc ngoµi. §iÒu 5. C¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ hîp lý ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c¬ së kinh doanh b»ng §ång ViÖt Nam. Trêng hîp cã doanh thu, chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu, chi ngo¹i tÖ.
 5. 5 §iÒu 6. Kh«ng tÝnh vµo chi phÝ hîp lý c¸c kho¶n chi phÝ sau : 1. C¸c kho¶n trÝch tríc vµo chi phÝ mµ thùc tÕ kh«ng chi nh : trÝch tríc vÒ söa ch÷a lín, phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm hµng hãa, c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c kho¶n trÝch tríc kh¸c; 2. C¸c kho¶n chi kh«ng cã chøng tõ hoÆc chøng tõ kh«ng hîp ph¸p; 3. C¸c kho¶n tiÒn ph¹t nh ph¹t vi ph¹m hîp ®ång, ph¹t vi ph¹m luËt giao th«ng, ph¹t vi ph¹m chÕ ®é ®¨ng ký kinh doanh, ph¹t vi ph¹m vÒ kÕ to¸n thèng kª, ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t kh¸c; 4. C¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ nh chi vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; chi ñng hé c¸c ®Þa ph¬ng, ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi; chi tõ thiÖn vµ c¸c kho¶n chi kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ; 5. C¸c kho¶n chi do c¸c nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä nh chi phÝ sù nghiÖp; chi trî cÊp khã kh¨n thêng xuyªn, khã kh¨n ®ét xuÊt ... §iÒu 7. C¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c bao gåm : 1. Chªnh lÖch vÒ mua, b¸n chøng kho¸n; 2. Thu nhËp vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n : a) Thu nhËp vÒ cho thuª tµi s¶n. b) Thu nhËp tõ viÖc cho sö dông hoÆc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. c) Thu nhËp kh¸c vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n. 3. L·i tõ chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n; 4. L·i tiÒn göi, cho vay vèn; 5. Chªnh lÖch do b¸n ngo¹i tÖ; 6. KÕt d cuèi n¨m c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n, dù phßng bï ®¾p c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi; 7. Thu c¸c kho¶n thu khã ®ßi ®· xãa sæ kÕ to¸n nay ®ßi ®îc; 8. Thu c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî; 9. C¸c kho¶n thu nhËp tõ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña nh÷ng n¨m tríc bÞ bá sãt míi ph¸t hiÖn ra; 10. C¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ë níc ngoµi. Trêng hîp nhËn ®îc kho¶n thu nhËp ®· nép thuÕ thu nhËp ë níc ngoµi th× c¬ së kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh sè thu nhËp tríc khi nép thuÕ thu nhËp ë níc ngoµi ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp c¶ n¨m sÏ ®îc trõ sè thuÕ thu nhËp ®· nép ë níc ngoµi nhng sè thuÕ ®- îc trõ kh«ng vît qu¸ sè thuÕ thu nhËp tÝnh theo luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho kho¶n thu nhËp nhËn ®îc ®ã; 11. C¸c kho¶n thu nhËp liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô hµng hãa, cung cÊp dÞch vô kh«ng tÝnh trong doanh thu, sau khi ®· trõ c¸c kho¶n chi phÝ theo
 6. 6 quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ®Ó t¹o ra kho¶n thu nhËp ®ã; 12. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. §iÒu 8. C¬ së kinh doanh nhËn thu nhËp do c¬ së kinh doanh nhËn gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh liªn kÕt kinh tÕ chia cho (sau khi ®· nép thuÕ) th× kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi kho¶n thu nhËp ®ã nhng ph¶i gép vµo phÇn thu nhËp sau thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ thu nhËp bæ sung. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 9. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau : 1. ThuÕ suÊt chung lµ 32%; 2. ThuÕ suÊt 25% ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh díi ®©y trong thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ khi LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh : - Khai th¸c má, kho¸ng s¶n, l©m s¶n vµ thñy s¶n; - LuyÖn kim; s¶n xuÊt s¶n phÈm c¬ khÝ; - S¶n xuÊt hãa chÊt c¬ b¶n, ph©n bãn, thuèc trõ s©u; - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (trõ s¶n xuÊt xi m¨ng); - X©y dùng (trõ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t vÊn, gi¸m s¸t); - VËn t¶i (trõ vËn t¶i hµng kh«ng, vËn t¶i taxi); 3. C¸c c¬ së kinh doanh cã ®Þa ®iÓm kinh doanh thuËn lîi, ngµnh nghÒ kinh doanh Ýt bÞ c¹nh tranh mang l¹i thu nhËp cao th× sau khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt 32% cßn ph¶i nép thuÕ thu nhËp bæ sung víi thuÕ suÊt 25% ®èi víi phÇn thu nhËp cßn l¹i tÝnh trªn vèn hiÖn cã (trõ vèn vay) cao h¬n 12%. T¹m thêi cha thu thuÕ thu nhËp bæ sung ®èi víi c¸c trêng hîp sau : - §èi víi c¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25% trong thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ khi LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh theo kho¶n 2, §iÒu nµy. - C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25%; 20%; 15% theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, kho¶n 5 §iÒu nµy. - C¬ së s¶n xuÊt xuÊt khÈu trªn 50% s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hoÆc cã doanh thu xuÊt khÈu chiÕm trªn 50% tæng doanh thu; 4. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t míi thuéc c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 25%;
 7. 7 5. C¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ u ®·i ®Çu t, nÕu ®Çu t vµo c¸c huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói vµ h¶i ®¶o, vïng cã khã kh¨n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc ¸p dông thuÕ suÊt lµ 20%; nÕu ®Çu t vµo c¸c huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc ¸p dông thuÕ suÊt lµ 15%. §iÒu 10. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau : 1. ThuÕ suÊt chung lµ 25%. 2. ¸p dông møc thuÕ suÊt 20% trong thêi h¹n 10 n¨m kÓ tõ khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cã mét trong c¸c tiªu chuÈn sau : a) XuÊt khÈu Ýt nhÊt 50% s¶n phÈm. b) Sö dông tõ 500 lao ®éng trë lªn. c) Nu«i trång, chÕ biÕn n«ng s¶n, l©m s¶n, h¶i s¶n. d) Sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®Çu t vµo nghiªn cøu ph¸t triÓn. ®) Sö dông nhiÒu nguyªn liÖu, vËt t s½n cã t¹i ViÖt Nam; chÕ biÕn, khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn t¹i ViÖt Nam; s¶n xuÊt s¶n phÈm cã tû lÖ néi ®Þa hãa cao ... 3. ¸p dông møc thuÕ suÊt 15% trong thêi h¹n 12 n¨m kÓ tõ khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cã mét trong c¸c tiªu chuÈn sau : a) XuÊt khÈu Ýt nhÊt 80% s¶n phÈm. b) §Çu t vµo lÜnh vùc luyÖn kim, hãa chÊt c¬ b¶n, c¬ khÝ chÕ t¹o, hãa dÇu, ph©n bãn, s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, linh kiÖn « t«, xe m¸y. c) X©y dùng - kinh doanh c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng (cÇu, ®êng, cÊp tho¸t níc, ®iÖn, x©y dùng bÕn c¶ng...). d) Trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m. ®) §Çu t vµo vïng cã khã kh¨n (kÓ c¶ dù ¸n kh¸ch s¹n). e) ChuyÓn giao kh«ng båi hoµn tµi s¶n cho Nhµ níc ViÖt Nam sau khi kÕt thóc thêi h¹n ho¹t ®éng (kÓ c¶ dù ¸n kh¸ch s¹n). g) C¸c dù ¸n cã hai tiªu chuÈn trong kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. ¸p dông møc thuÕ suÊt 10% trong thêi h¹n 15 n¨m, kÓ tõ khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi c¸c dù ¸n : a) X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i vïng khã kh¨n. b) §Çu t vµo miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa. c) Trång rõng. d) C¸c dù ¸n thuéc danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t kh¸c. 5. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t theo hîp ®ång BOT, BTO, BT, dù ¸n x©y dùng
 8. 8 h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt th× møc thuÕ suÊt u ®·i 20%, 15%, 10% ¸p dông trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. 6. C¸c thuÕ suÊt nªu t¹i kho¶n 2, 3, 4, 5 §iÒu nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n kh¸ch s¹n (trõ trêng hîp ®Çu t vµo vïng khã kh¨n, miÒn nói, h¶i ®¶o, chuyÓn giao kh«ng båi hoµn tµi s¶n cho Nhµ níc ViÖt Nam), c¸c dù ¸n tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, cung cÊp dÞch vô, th¬ng m¹i. §iÒu 11. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi tiÕn hµnh t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ lµ 50%; khai th¸c tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c th× cã thÓ ¸p dông møc thuÕ suÊt tõ 32% ®Õn 50% phï hîp víi tõng dù ¸n, tõng c¬ së kinh doanh. Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng dù ¸n ®Çu t cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc; c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ®Çu t quyÕt ®Þnh cô thÓ ®èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi, nhng ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 12. Thu nhËp mµ nhµ ®Çu t níc ngoµi thu ®îc do ®Çu t t¹i ViÖt Nam (kÓ c¶ sè thuÕ thu nhËp ®îc hoµn l¹i vµ sè thu nhËp thu ®îc do chuyÓn nhîng vèn) nÕu chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc ®îc gi÷ l¹i ngoµi ViÖt Nam ®Òu ph¶i chÞu thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi. ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi ¸p dông nh sau : a) Møc 5% ¸p dông ®èi víi nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®Ó hîp doanh tõ 10 triÖu USD trë lªn vµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc; b) Møc 7% ¸p dông ®èi víi nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®Ó hîp doanh tõ 5 triÖu USD ®Õn díi 10 triÖu USD; c) Møc 10% ¸p dông ®èi víi nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®Ó hîp doanh díi 5 triÖu USD. Ch¬ng III §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 13. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cïng víi viÖc ®¨ng ký nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Thñ tôc ®¨ng ký thuÕ theo NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ híng dÉn chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
 9. 9 §iÒu 14. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai vµ nép tê khai thuÕ t¹m nép c¶ n¨m cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng 1 hµng n¨m. MÉu tê khai thuÕ do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. NÕu viÖc kª khai thuÕ t¹m nép c¶ n¨m cña c¬ së kinh doanh kh«ng cã c¨n cø th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ t¹m nép tõng quý vµ c¶ n¨m. §iÒu 15. ViÖc ®iÒu chØnh sè thuÕ thu nhËp t¹m nép hµng quý vµ c¶ n¨m chØ trong trêng hîp cã sù thay ®æi lín vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh. C¬ quan thuÕ nhËn ®îc ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh sè thuÕ t¹m nép hµng quý vµ c¶ n¨m cña c¬ së kinh doanh, ph¶i xem xÐt nÕu ®óng cã sù thay ®æi lín vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, vÒ sè thuÕ thu nhËp t¹m nép, ph¶i th«ng b¸o ®Ó ®iÒu chØnh l¹i sè t¹m nép cho phï hîp. §iÒu 16. Tæng côc ThuÕ híng dÉn viÖc kª khai kho¸n doanh thu vµ tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ ¸p dông trªn doanh thu ®èi víi c¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ theo kho¶n 2 §iÒu 12 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh, gi÷a c¸c huyÖn trong cïng tØnh, thµnh phè vµ gi÷a c¸c huyÖn gi¸p ranh cña hai tØnh, thµnh phè. §iÒu 17. ViÖc nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh nh sau : 1. C¬ së kinh doanh t¹m nép sè thuÕ hµng quý ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ ®îc ghi trong th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy cuèi quý. 2. C¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ th× tÝnh thuÕ theo tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu, ph¶i nép thuÕ hµng th¸ng theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng ®îc ghi trong th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. 3. C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ theo tõng chuyÕn hµng víi c¬ quan thuÕ n¬i mua hµng tríc khi vËn chuyÓn hµng ®i. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh kh«ng cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam nhng cã thu nhËp ph¸t sinh ë ViÖt Nam th× tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc cïng thêi ®iÓm chuyÓn tr¶ tiÒn cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi. §iÒu 18. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc tÝnh vµ nép b»ng ®ång ViÖt Nam. §iÒu 19. C¬ së kinh doanh ph¶i quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ theo mÉu do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trêng hîp c¬ së kinh
 10. 10 doanh ®îc phÐp ¸p dông n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch th× ®îc quyÕt to¸n theo n¨m tµi chÝnh ®ã. QuyÕt to¸n thuÕ ph¶i thÓ hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ c¸c kho¶n : 1. Doanh thu. 2. Chi phÝ hîp lý. 3. Thu nhËp chÞu thuÕ. 4. Sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép. 5. Sè thuÕ thu nhËp ®· t¹m nép trong n¨m. 6. Sè thuÕ thu nhËp ®· nép ë níc ngoµi cho c¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®îc tõ níc ngoµi. 7. Sè thuÕ thu nhËp nép thiÕu hoÆc nép thõa. §iÒu 20. C¬ së kinh doanh ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh; nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu theo b¸o c¸o quyÕt to¸n trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n; nÕu nép thõa ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo. §iÒu 21. Trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n trong thêi h¹n 45 ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. §iÒu 22. Sau khi nhËn ®îc b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, c¬ quan thuÕ ph¶i xem xÐt kiÓm tra. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®îc phÐp tiÕn hµnh kiÓm tra t¹i c¬ së kinh doanh. KÕt thóc kiÓm tra ph¶i cã biªn b¶n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo biªn b¶n kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ. §iÒu 23. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ, nÕu ph¸t hiÖn gi¸ mua, gi¸ b¸n, chi phÝ kinh doanh cña c¬ së kinh doanh kh«ng hîp lý, c¬ quan thuÕ cã quyÒn x¸c ®Þnh l¹i theo gi¸ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®Ó b¶o ®¶m thu ®óng, thu ®ñ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §iÒu 24. C¬ quan thuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. Híng dÉn c¬ së kinh doanh thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi h¹n nép
 11. 11 thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. NÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ ghi trªn th«ng b¸o mµ c¬ së kinh doanh cha nép th× tiÕp tôc ra th«ng b¸o vÒ sè thuÕ vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép; nÕu c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× cã quyÒn ¸p dông hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 24 cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn mµ c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ së kinh doanh. 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ. 5. Yªu cÇu c¬ së kinh doanh cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ; yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cung cÊp tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ. 6. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ c¬ së kinh doanh vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 25. C¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ ®èi víi c¬ së kinh doanh trong c¸c trêng hîp sau : 1. Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ. 2. Kh«ng kª khai hoÆc kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ hoÆc kh«ng chøng minh ®îc c¸c c¨n cø ®· ghi trong tê khai theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ. 3. Tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ. 4. Kinh doanh kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh mµ bÞ ph¸t hiÖn. C¬ quan thuÕ c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së kinh doanh hoÆc c¨n cø vµo thu nhËp chÞu thuÕ cña c¬ së kinh doanh cïng ngµnh nghÒ, cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó Ên ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. Trong trêng hîp c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi møc Ên ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ th× cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn trùc tiÕp; trong khi chê gi¶i quyÕt c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i nép thuÕ theo møc thuÕ ®· Ên ®Þnh. Ch¬ng IV MiÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp
 12. 12 §iÒu 26. C¬ së s¶n xuÊt trong níc míi thµnh lËp ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong thêi gian 2 n¨m tiÕp theo. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt thµnh lËp ë miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng cã khã kh¨n kh¸c thêi gian gi¶m thuÕ ®îc kÐo dµi thªm 2 n¨m n÷a. §iÒu 27. C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ ®îc u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ nh sau : 1. §Çu t ë nh÷ng huyÖn ngoµi vïng miÒn nói, h¶i ®¶o vµ c¸c vïng cã khã kh¨n kh¸c ®îc miÔn thuÕ thu nhËp 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 3 n¨m tiÕp theo. 2. §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 4 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 9 n¨m tiÕp theo. 3. §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói vµ h¶i ®¶o ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 4 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 7 n¨m tiÕp theo. 4. §Çu t ë nh÷ng vïng khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 3 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 5 n¨m tiÕp theo. §iÒu 28. C¬ së kinh doanh, dÞch vô míi thµnh lËp thuéc ngµnh nghÒ ®îc u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ nh sau : 1. §Çu t ë nh÷ng huyÖn ngoµi vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói, h¶i ®¶o vµ c¸c vïng cã khã kh¨n kh¸c ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. 2. §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 5 n¨m tiÕp theo. 3. §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói vµ h¶i ®¶o ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 4 n¨m tiÕp theo. 4. §Çu t ë nh÷ng vïng khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 1 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 3 n¨m tiÕp theo.
 13. 13 §iÒu 29. C¬ së s¶n xuÊt trong níc ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm cña n¨m ®Çu vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép 2 n¨m tiÕp theo do ®Çu t míi mang l¹i. Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t míi mang l¹i ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ. §iÒu 30. C¬ së kinh doanh trong níc di chuyÓn ®Õn miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng cã khã kh¨n kh¸c ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. §iÒu 31. MiÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp cña c¸c c¬ së kinh doanh trong níc nh sau : 1. PhÇn thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc. 2. PhÇn thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång dÞch vô kü thuËt trùc tiÕp phôc vô n«ng nghiÖp. 3. PhÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña c¬ së kinh doanh dµnh riªng cho lao ®éng lµ ngêi tµn tËt. 4. PhÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt, d©n téc thiÓu sè, trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, ®èi tîng tÖ n¹n x· héi. 5. Hé c¸ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cã thu nhËp b×nh qu©n th¸ng trong n¨m díi møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc. §iÒu 32. ViÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ¸p dông nh sau : 1. C¸c dù ¸n ghi t¹i kho¶n 2 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong 1 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong 2 n¨m tiÕp theo. 2. C¸c dù ¸n ghi t¹i kho¶n 3 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong 3 n¨m tiÕp theo. 3. C¸c dù ¸n ghi t¹i kho¶n 4 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong 4 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong 4 n¨m tiÕp theo. 4. C¸c dù ¸n trång rõng vµ c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i miÒn nói, h¶i ®¶o vµ c¸c dù ¸n kh¸c ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 8 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. 5. ViÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp trªn ®©y kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n kh¸ch s¹n (trõ trêng hîp ®Çu t vµo miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng cã khã
 14. 14 kh¨n hoÆc chuyÓn giao kh«ng båi hoµn tµi s¶n cho Nhµ níc ViÖt Nam sau khi kÕt thóc thêi gian ho¹t ®éng), c¸c dù ¸n ®Çu t vµo lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, cung cÊp dÞch vô, th¬ng m¹i. §iÒu 33. MiÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi trong c¸c trêng hîp sau : 1. Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc gi¶m 20% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép, trõ trêng hîp ®- îc hëng møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 10%. 2. B»ng s¸ng chÕ, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ, dÞch vô kü thuËt dïng ®Ó gãp vèn ph¸p ®Þnh. 3. MiÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi trong trêng hîp chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc hoÆc c¸c doanh nghiÖp mµ nhµ níc n¾m cæ phÇn chi phèi. Gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c. §iÒu 34. 1. Nhµ ®Çu t níc ngoµi dïng thu nhËp ®îc chia ®Ó t¸i ®Çu t ®îc hoµn l¹i sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép cña sè thu nhËp t¸i ®Çu t, nÕu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau : - T¸i ®Çu t vµo c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t nªu t¹i §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy; - Vèn t¸i ®Çu t ®îc sö dông 3 n¨m trë lªn. - §· gãp ®ñ vèn ph¸p ®Þnh ghi trong giÊy phÐp ®Çu t. 2. Møc hoµn thuÕ thu nhËp do t¸i ®Çu t nh sau : - 100% ®èi víi c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy. - 75% ®èi víi c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy. - 50% ®èi víi c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thñ tôc, hå s¬ ®Ó xÐt hoµn thuÕ thu nhËp vµ quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ thu nhËp. §iÒu 35. C¬ së kinh doanh trong níc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i sö dông tõ 10 ®Õn 100 lao ®éng n÷ vµ sè lao ®éng n÷ chiÕm trªn 50% tæng sè lao ®éng cã mÆt thêng xuyªn hoÆc sö dông thêng xuyªn trªn 100 lao ®éng n÷ chiÕm trªn 30% tæng sè lao ®éng thêng xuyªn cña doanh nghiÖp ®îc gi¶m thuÕ thu nhËp b»ng møc chi phÝ t¨ng thªm cho lao ®éng n÷. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ t¨ng thªm cho lao ®éng n÷ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 15. 15 §iÒu 36. ViÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ chØ ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n vµ nép thuÕ theo kª khai. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ vµ quyÕt ®Þnh viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®èi víi c¬ së kinh doanh trong níc. §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®îc ghi trong giÊy phÐp ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp sau khi ®îc sù thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 37. C¬ së kinh doanh trong níc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi sau khi quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× ®îc chuyÓn lç sang nh÷ng n¨m sau, sè lç nµy ®îc trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi gian chuyÓn lç kh«ng qu¸ 5 n¨m. Ch¬ng V Xö lý vi ph¹m §iÒu 38. §èi tîng nép thuÕ, c¸n bé thuÕ vµ c¸ nh©n kh¸c vi ph¹m LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× tïy theo hµnh vi, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo §iÒu 24, §iÒu 26 cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. §iÒu 39. C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao; tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 40. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1999. ViÖc gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vÒ thuÕ lîi tøc tríc ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1999 ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ lîi tøc, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ lîi tøc trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c. §iÒu 41. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
 16. 16 Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản