intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 30/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

121
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 30/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 30/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 30/2005/N§­CP ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng  ®o ®¹c vµ b¶n ®å ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2002/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   01   n¨m 2002 vÒ ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng,   Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh h×nh thøc xö  ph¹t, møc xö  ph¹t,   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t,   thñ   tôc   xö   ph¹t   vµ   c¸c   biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å lµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  do tæ chøc, c¸ nh©n cè   ý  hoÆc   v« ý vi ph¹m mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m nh ng theo quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ   ®Þnh nµy  ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc ph¹m vi  ®iÒu  chØnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c, kh«ng quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh nµy mµ  cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc xuÊt b¶n vµ  ph¸t hµnh c¸c s¶n phÈm b¶n  ®å  th×  thùc hiÖn xö  ph¹t hµnh  chÝnh  theo  quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  ®ã. 
 2. 2 § i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å trªn l∙nh thæ ViÖt  Nam  ®Òu bÞ  xö  ph¹t nh tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, trõ  tr ­ êng hîp c¸c §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  ¸p dông theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u   3.   Nguyªn   t¾c   vµ   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh 1. Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t   ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3   cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 3 cña NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 2.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn; nÕu qu¸ thêi h¹n trªn th×   kh«ng xö ph¹t, nhng bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i  kho¶n 4 §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó  kh¾c phôc hËu qu¶ do   hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   4.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å, nÕu qua mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy  chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hoÆc   kÓ   tõ   ngµy   hÕt  thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i §iÒu  69 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  kh«ng t¸i ph¹m  th×   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  hµnh   vi ®ã.  §i Ò u  5.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông   trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi  vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   II   NghÞ   ®Þnh   nµy   thùc   hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP  ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt  thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh n¨m 2002.
 3. 3 § i Ò u   6.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t hµnh chÝnh vµ  biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  1. Mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c   vµ   b¶n   ®å,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m   ph¶i   chÞu   mét  trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2. Møc quy  ®Þnh ph¹t tiÒn tèi  ®a  ®èi víi mét hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh   trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  lµ  100.000.000 ®ång. 3.  Tuú  theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  tæ chøc,  c¸  nh©n cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã thÓ bÞ  ¸p dông mét  hoÆc c¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung sau ®©y: a)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å  hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ b¶n ®å; b) TÞch thu trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 4. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 3 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å cßn cã thÓ bÞ   ¸p dông mét hoÆc nhiÒu  biÖn ph¸p kh¾c  phôc  hËu qu¶ sau  ®©y: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b) Buéc th¸o dì  mét phÇn hoÆc toµn bé  c«ng tr×nh x©y  dùng vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  sö  dông c«ng tr×nh  ®o  ®¹c vµ b¶n ®å;  c) Buéc  ®a ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam hoÆc hñy bá  s¶n  phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å mµ ph¸p luËt ViÖt Nam cÊm; d) Buéc hñy bá  s¶n phÈm, th«ng tin, t liÖu  ®o  ®¹c vµ  b¶n ®å do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; ®) Buéc cung cÊp th«ng tin, t  liÖu  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  ®óng quy ®Þnh;  e) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ kiÓm tra kü thuËt,   nghiÖm thu chÊt lîng c«ng tr×nh, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å; vÒ  trao  ®æi quèc tÕ, kinh  doanh  xuÊt nhËp  khÈu  s¶n  phÈm, th«ng tin, t liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å. §i Ò u  7.  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc ph¹t tiÒn Khi xö ph¹t b»ng h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc ph¹t cô thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng ®o 
 4. 4 ®¹c vµ  b¶n  ®å  lµ  møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi hµnh vi ®ã; nÕu vi ph¹m cã   t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th× møc ph¹t cã thÓ gi¶m thÊp h¬n nhng  kh«ng ®îc thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; ®èi   víi vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc tiÒn ph¹t cã  thÓ  t¨ng cao h¬n nhng kh«ng  ®îc cao h¬n møc tèi  ®a cña  khung tiÒn ph¹t. Ch¬ng II hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng  ®o ®¹c vµ b¶n ®å, H×nh thøc vµ møc xö ph¹t  §i Ò u   8.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  thi c«ng c¸c c«ng  tr×nh ®o ®¹c vµ b¶n ®å 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn viÖc kiÓm  ®Þnh, kiÓm nghiÖm thiÕt  bÞ   m¸y   mãc   thuéc   diÖn  ph¶i   kiÓm   ®Þnh,  kiÓm   nghiÖm  tr íc  khi ®a vµo sö dông; b) Sö  dông thiÕt bÞ, m¸y mãc kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn kü  thuËt ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh, s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Thi c«ng c«ng tr×nh  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  khi cha cã  v¨n b¶n cho phÐp cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; b)  Thi c«ng  kh«ng   ®óng  thiÕt  kÕ  kü  thuËt   ®∙  ®îc  c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  Huû  bá  s¶n phÈm  ®∙ thi c«ng  ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i          kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   9.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®¨ng ký, cÊp giÊy  phÐp ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å  1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å   ®∙ hÕt thêi h¹n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng   ®o   ®¹c   vµ   b¶n   ®å   kh«ng   cã   ®¨ng   ký   theo   quy   ®Þnh   hoÆc   gi¶   m¹o,   gian   dèi  trong viÖc ®¨ng ký ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å.
 5. 5 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   gi¶   m¹o,   gian   dèi   trong   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   cÊp  giÊy phÐp ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  kh«ng cã  giÊy phÐp theo  quy  ®Þnh hoÆc kh«ng  ®óng víi néi dung cña giÊy phÐp ho¹t  ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi söa ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n   ®å cña tæ chøc ®îc cÊp. 6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a) Thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu   nµy; b)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n ®å trong thêi h¹n mét n¨m ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy; c) Huû  bá  s¶n phÈm  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1, 2 vµ 4 §iÒu nµy.      §i Ò u   10.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý, b¶o vÖ  vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh ®o ®¹c 1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng b¸o c¸o víi c¸n bé   ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ  trÊn khi sö  dông  ®iÓm  ®o  ®¹c c¬  së  hoÆc  ®iÓm gèc  ®o  ®¹c  quèc gia; b)  Chñ  sö  dông   ®Êt,  chñ  së   h÷u c«ng  tr×nh  hoÆc  chñ  qu¶n lý  c«ng tr×nh n¬i cã  dÊu mèc  ®o  ®¹c (®iÓm  ®o  ®¹c c¬   së  hoÆc  ®iÓm gèc  ®o  ®¹c quèc gia) kh«ng b¸o c¸o víi c¸n  bé   ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ  trÊn  khi  x©y  dùng  hoÆc c¶i  t¹o c¸c c«ng tr×nh mµ cã ¶nh hëng ®Õn ®iÓm mèc ®o ®¹c nãi  trªn; c) Kh«ng kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu sau khi sö  dông ®iÓm ®o ®¹c c¬ së hoÆc ®iÓm gèc ®o ®¹c quèc gia. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi dÞch chuyÓn, x©m h¹i  ®iÓm  ®o  ®¹c c¬  së  hoÆc  ®iÓm ®o ®¹c quèc gia. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) DÞch chuyÓn, x©m h¹i ®iÓm gèc ®o ®¹c quèc gia;
 6. 6 b) Lµm h háng c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m kiÓm nghiÖm thiÕt   bÞ ®o ®¹c. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc   kh«i   phôc   l¹i   t×nh   tr¹ng   ban   ®Çu   ®èi   víi   c¸c  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 1, kho¶n 2 vµ  kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   11.   C¶n trë  nh©n viªn  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  thùc  hiÖn c«ng vô Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   200.000   ®ång   ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi c¶n trë  nh©n viªn  ®o  ®¹c vµ  b¶n ®å thùc hiÖn c«ng vô. §i Ò u  12.  Gi¶ m¹o sè liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi gi¶ m¹o gi¸ trÞ ®o cña c¸c tham sè kh«ng ph¶i   lµ ®¹i lîng ®o chÝnh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi gi¶ m¹o gi¸ trÞ   ®o cña c¸c  ®¹i lîng  ®o  chÝnh lµm sai lÖch kÕt qu¶ ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 3.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  vµ  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶:  a)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å  trong thêi h¹n mét n¨m hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   ®o   ®¹c   vµ   b¶n   ®å   ®èi   víi   hµnh   vi   vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc hñy bá  s¶n phÈm  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.  §i Ò u   13.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  chÊt l­ îng, khèi lîng c«ng tr×nh, s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å 1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   kh«ng   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   x¸c  nhËn chÊt lîng trªn s¶n phÈm ®∙ hoµn thµnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   KiÓm   tra   kü   thuËt,   nghiÖm   thu   chÊt   l îng   c«ng  tr×nh, s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å kh«ng b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c   h¹ng môc theo quy ®Þnh; b) Giao viÖc kiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh, s¶n phÈm  ®o   ®¹c   vµ   b¶n   ®å   cho   c¸n   bé   kh«ng   ®¹t   c¸c   yªu   cÇu   vÒ  tr×nh ®é chuyªn m«n;
 7. 7 c)   Sö   dông   ph¬ng   tiÖn   thiÕt   bÞ   kiÓm   tra   chÊt   lîng  c«ng tr×nh, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  kh«ng  ®¹t yªu cÇu  vÒ chØ tiªu kü thuËt theo quy ®Þnh. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  a) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ kiÓm tra kü thuËt,   nghiÖm thu chÊt lîng c«ng tr×nh, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å   ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc hñy kÕt qu¶ kiÓm tra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  ®iÓm b vµ c kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   14.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o trong  qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å  1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh   vi   kh«ng   b¸o   c¸o   trong   qu¸   tr×nh   thi   c«ng   c«ng  tr×nh, s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kh«ng b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng ph¸t sinh trong  qu¸ tr×nh thi c«ng. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  Hñy bá s¶n phÈm ph¸t sinh ®∙ thi c«ng ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   15.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh thanh tra, kiÓm tra  ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn  500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi tõ  chèi cung cÊp th«ng tin  liªn quan  ®Õn viÖc thanh tra, kiÓm tra ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c  vµ b¶n ®å. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi c¶n trë  thanh tra, kiÓm tra ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c  vµ b¶n ®å. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å trong thêi h¹n mét n¨m hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn ®¨ng  ký ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
 8. 8 § i Ò u   16.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  cung cÊp vµ  khai  th¸c sö dông th«ng tin t liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn  1.000.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau  ®©y: a) Cung cÊp th«ng tin t  liÖu  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  kh«ng  ®óng thÈm quyÒn; b) Sö  dông th«ng tin, t liÖu, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å kh«ng râ nguån gèc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi cung cÊp sai th«ng tin t  liÖu  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:  Buéc   cung   cÊp   th«ng   tin,   t  liÖu   ®óng   quy   ®Þnh   vµ  chÝnh x¸c  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu nµy. §i Ò u   17.   Vi ph¹m quyÒn së  h÷u th«ng tin, t  liÖu,  s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quyÒn së  h÷u th«ng tin, t  liÖu,  s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  TÞch thu toµn bé  th«ng tin, t  liÖu, s¶n phÈm  ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy. §i Ò u   18.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  trao  ®æi quèc tÕ  th«ng tin, t liÖu, s¶n phÈm ®o ®¹c vµ b¶n ®å  1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Trao ®æi víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi th«ng tin,  t  liÖu, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  ghi kh«ng  ®óng vÒ   ®Þa  giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp vµ ®Þa danh cña ViÖt Nam; b) Mang vµo ViÖt Nam c¸c th«ng tin, t  liÖu, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  ghi kh«ng  ®óng chñ  quyÒn cña ViÖt Nam  ®èi víi  ®¶o, quÇn  ®¶o trªn c¸c vïng biÓn thuéc chñ  quyÒn  cña ViÖt Nam vµ   ®èi víi c¸c  ®Þa danh kh¸c trªn l∙nh thæ  ViÖt Nam nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu th«ng tin, t 
 9. 9 liÖu,   s¶n   phÈm   ®o   ®¹c   vµ   b¶n   ®å   ghi   kh«ng   ®óng   vÒ   ®Þa  giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp vµ ®Þa danh. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi trao  ®æi quèc tÕ  c¸c th«ng tin, t  liÖu,  s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  ghi kh«ng  ®óng chñ  quyÒn cña  ViÖt Nam  ®èi víi  ®¶o, quÇn  ®¶o trªn c¸c vïng biÓn thuéc  chñ  quyÒn cña ViÖt Nam vµ   ®èi víi c¸c  ®Þa danh kh¸c trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam. 4. Ph¹t tiÒn tõ  70.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu th«ng tin, t  liÖu, s¶n phÈm  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  ghi kh«ng  ®óng chñ  quyÒn  cña   ViÖt   Nam   ®èi   víi   ®¶o,   quÇn   ®¶o   trªn   c¸c   vïng   biÓn  thuéc chñ quyÒn cña ViÖt Nam vµ ®èi víi c¸c ®Þa danh kh¸c  trªn l∙nh thæ ViÖt Nam. 5. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  trao  ®æi quèc tÕ,  kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu s¶n phÈm, th«ng tin, t liÖu ®o  ®¹c vµ b¶n ®å ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a  kho¶n 1, kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy; b) Buéc tiªu hñy s¶n phÈm, th«ng tin, t  liÖu  ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  2, 3 vµ 4 §iÒu nµy. Ch¬ng III T h È m   q u y Ò n ,   t h ñ   t ô c   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h  trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ B¶n ®å §i Ò u   19.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  cña Uû  ban nh©n d©n c¸c   cÊp 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång;  c) TÞch thu tang vËt, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  ®∙  sö   dông   ®Ó   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cã   gi¸   trÞ   ®Õn   500.000   ®ång;  d) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  hµnh vi vi ph¹m g©y ra quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a vµ  d kho¶n 4  §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o;
 10. 10 b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å  hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ b¶n ®å; d) TÞch thu tang vËt, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  ®∙  sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;  ®) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  hµnh vi vi ph¹m g©y ra quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n   4 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã quyÒn:  a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång;  c)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å  hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ b¶n ®å; d) TÞch thu tang vËt, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  ®∙  sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; ®) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  hµnh vi vi ph¹m g©y ra quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 6 cña  NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   20.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong   ho¹t   ®éng   ®o   ®¹c   vµ   b¶n   ®å   cña   Thanh   tra   chuyªn  ngµnh Tµi nguyªn vµ M«i trêng  1. Thanh tra viªn Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®ang thi  hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  ®îc  sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh  cã  gi¸ trÞ   ®Õn 2.000.000  ®ång; d) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  hµnh vi vi ph¹m g©y ra quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n   4 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Ch¸nh   Thanh   tra   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng   cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å  hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ b¶n ®å; 
 11. 11 d) TÞch thu tang vËt, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  ®îc  sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; ®) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  hµnh vi vi ph¹m g©y ra quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n   4 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3.   Ch¸nh   Thanh   tra   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng   cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; c)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c  vµ  b¶n  ®å  hoÆc thu håi giÊy x¸c nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ b¶n ®å; d) TÞch thu tang vËt, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn  ®îc  sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; ®) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  hµnh vi vi ph¹m g©y ra quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n   4 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   21.   ñy   quyÒn   vµ   nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm  quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n ®å  1.   ViÖc   ñy   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 41 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 14   NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   Nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   ®o   ®¹c   vµ   b¶n   ®å   thùc   hiÖn  theo quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh vµ §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14  th¸ng   11   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi  hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 12. 12 § i Ò u   22.  Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å  1.   Thñ   tôc,   tr×nh   tù   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  2. C¸c vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  bÞ  xö  ph¹t  ®Òu ph¶i lËp thµnh hå  s¬  vµ  l u gi÷   ®Çy  ®ñ t¹i c¬ quan xö ph¹t. 3.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   tiÒn   ph¶i   nép   tiÒn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ  §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý   vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. Khi ¸p dông h×nh thøc tÞch thu tµi liÖu ®o ®¹c b¶n  ®å, tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m, ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i  thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 60 vµ  kho¶n 1 §iÒu 61  cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   23.   Thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t   ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å  1. Tæ chøc,  c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  theo NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i nghiªm chØnh thi hµnh quyÕt  ®Þnh  xö   ph¹t   cña   c¬   quan,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   trong  thêi h¹n quy  ®Þnh. NÕu tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t kh«ng  thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hoÆc   trèn   tr¸nh   thi   hµnh   quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× sÏ bÞ cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh  xö   ph¹t   theo   §iÒu   66   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ  b¶n  ®å, c¬  quan, ngêi cã  thÈm quyÒn ph¶i tu©n thñ  tr×nh  tù, thñ tôc cìng chÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 13. 13 Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o, xö  lý vi ph¹m §i Ò u  24.  KhiÕu n¹i, tè c¸o  1. Tæ chøc,  c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä  cã  quyÒn khiÕu n¹i vÒ  quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña c¬ quan, ngêi cã thÈm quyÒn.  2. C«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å tr¸i víi ph¸p luËt. 3. Thñ tôc khiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,   tè  c¸o  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   25.   Xö  lý   ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å  Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  ho¹t  ®éng  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  mµ  s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao  che cho ngêi vi ph¹m,  kh«ng  xö  ph¹t hoÆc xö  ph¹t kh«ng  ®óng møc, xö ph¹t vît thÈm quyÒn, th× tuú theo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hµnh chÝnh hoÆc truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; trêng hîp g©y thiÖt h¹i th× ph¶i  båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   26.   Xö lý vi ph¹m ®èi víi ngêi bÞ xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh Ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng   ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  nÕu cã  hµnh vi chèng ng êi thi hµnh c«ng  vô,   tr×   ho∙n,   trèn   tr¸nh   viÖc   chÊp   hµnh   hoÆc   cã   nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m kh¸c th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi  ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi thêng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  27.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 
 14. 14 § i Ò u  28.  Tæ chøc thùc hiÖn Bé   trëng   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   trong   ph¹m   vi  chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh, cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  tæ chøc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2