Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
104
lượt xem
10
download

Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh  § c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  31/2001/N§­C P  n g µ y  26 th¸ng 6 n¨ m   2001  V Ò   ö  p h¹t vi  h¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h tron g   Ü n h  v ù c  l v¨n h o¸ ­ th«n g  tin     ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt  æ   cø  T chøc  Ýnh  ñ  µy  th Ch ph ng 30  ¸ng  n¨m  9  1992; C¨n  LuËt  cø  B¸o  Ý  µy  th ch ng 28  ¸ng  n¨m  12  1989  µ  Ët  öa  æi b æ   v Lu s ® ,  sung  ét  è  i Òu  ña  Ët  m s® c Lu B¸o  Ý  µy  th ch ng 12  ¸ng  n¨m  6  1999; C¨n  LuËt  Êt  cø  Xu b¶n  µy  th ng 07  ¸ng  n¨m  7  1993; C¨n  Bé  Ët  © n  ù  µy  th cø  Lu D s ng 28  ¸ng  n¨m  10  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ý v   ¹ m  µnh  Ýnh  µy  th cø  l X l   i ph h ch ng 06  ¸ng  n¨m  7  1995; § Ó   ùc  iÖn  èng  Êt  iÖc  ö  ¹ v ph¹ m  µnh  Ýnh  rong  Ünh   th h th nh v x ph t  i  h ch t l vùc  ho¸   v¨n  ­th«ng int; Theo  Ò   Þ  ña  é r ng  é  ® ngh c B të B V¨n  ­Th«ng i , ho¸   tn ngh Þ   ® Þ nh:   C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹ m i ®iÒu  1. Ph v   chØnh 1.  ph¹ m  µnh  Ýnh rong  Ünh  ùc  ho¸    Vi  h ch t l v v¨n  ­ th«ng i l   µnh  i cè    t n  µ h v  ý ho Æc  ý  ña  nh ©n,  chøc  i ph¹ m  v«  c c¸  tæ  v  quy  ¾c  t qu¶n  ý nhµ  í t l  n c rong  Ünh  l vùc v¨n  ho¸    ­ th«ng i m µ   a  Õ n   øc  ruy  t n  ch ® m t cøu  r t ¸ch  iÖ m   ×nh  ù  µ  nh h sv theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ý v   ¹ m  µnh  Ýnh  µ  l X l   i ph h ch v Ngh Þ   nh  µy  ®Þ n th×  i bÞ  ö  ¹   µnh  Ýnh. ph¶   x ph t h ch 2.  ph¹ m   µnh  Ýnh  rong  Ünh  ùc  Vi  h ch t l v v¨n  ho¸  th«ng i quy  nh  ­  t n  ®Þ trong  NghÞ   nh  µy  ®Þ n bao  å m:  ÷ng  µnh  i v   ¹ m  g nh h v   i ph quy  ¾c  t qu¶n  ý nhµ  l  ní  rong  ho¹   ng  chÝ  ct c¸c  t ®é b¸o  (bao  å m:  i , b¸o  ã ,b¸o  ×nh,  ®i Ön  g b¸o  n   n i   h b¸o  tö ; xuÊt  )  b¶n  (bao  å m   Êt  g xu b¶n,  n   t  µnh  Êt  i , ph¸ h xu b¶n  È m);  iÖn  ph ® ¶nh;  c¸c  o ih×nh  Ö   Ët  iÓu  iÔn;  ¹   ng  ho¸  µ  Þch  ô  ho¸  ¬   l ¹  ngh thu b d ho t ®é v¨n  v d v v¨n  n i c«ng  éng;  ü   Ët tiÓn ∙m,  iÕp  c m thu ,  r l nh ¶nh;  Òn  ¸c  i¶ qu¶ng  ,  iÕt   quy t g ;  c¸o v , ® Æt  iÓn  iÖu;  b h b¶o  ån  t b¶o  µng th  iÖn;  Êt  Èu,  Ëp  Èu  t ;  v xu kh nh kh s¶n  È m   ph v¨n  ; c«ng  è,  æ   iÕn ¸c  È m   ní   µ . ho¸   b ph b t ph ra  c ngo i 3.  ph¹ m   µnh  Ýnh  rong  Vi  h ch t c¸c  ¹ ®éng  ho t  b¸o  Ý,  Êt  ch xu b¶n,  i Ön  ® ¶nh,  Êt  Èu  ho¸  È m   ã  é dung iÕ l   Ý  Ët  µ  í th×  dông  xu kh v¨n  ph c n i  t t  é b m nh n c  ¸p  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c  i Ó m   ,  m   ® c e,  kho¶n  § Òu  cña  1  i 27  NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/CP  µy  th ng 15  ¸ng  n¨m   8  1996  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹ v   ®Þ v x ph t  i ph¹ m  µnh  Ýnh rong  Ünh  ùc  n , t Ë   ù h ch t l v an  inh  r t t .
 2. 2 §i Ò u    èi îng  iÒu  2. § t ® chØnh 1.  nh ©n,  chøc  Öt  m   ã  µnh  i  i  ¹ m   µnh  Ýnh  rong  C¸  tæ  Vi Na c h v v ph h ch t lÜnh  ùc  ho¸    v v¨n  ­ th«ng in  Ò u  Þ   ö  ¹   t® b x ph t theo quy  nh  ña  ®Þ c Ngh Þ   nh   ®Þ nµy  µ  quy  nh  v c¸c  ®Þ kh¸c  ña  c ph¸p  uË cã i quan  Ò   ö  ¹   i ph¹ m  µnh  l t  lªn  v x ph t v   h chÝnh. 2.  C¸  ©n,  chøc  í ngoµ cã  µnh  i  i  ¹ m  µnh  Ýnh  rong    nh tæ  n c  i  h v v ph h ch t lÜnh  ùc  ho¸    v v¨n  ­ th«ng in  r l nh  t t ªn ∙ thæ  Öt  m   Þ   ö  ¹ nh  i  í     Vi Na b x ph t  ®è v i c¸ nh ©n,  chøc  Öt  m, rõ r ng  îp  i Òu  c  èc  Õ  µ   Öt  m   ý  Õt  tæ  Vi Na t tê h ® í qu t m Vi Na k k ho Æc tham  ia  ã  g c quy  nh  . ®Þ kh¸c 3.  ê cha  µnh  i cã  µnh  i  i  ¹ m  µnh  Ýnh  rong  Ünh  ùc  Ng i  th n ªn  h v v ph h ch t l v v¨n ho¸    ­ th«ng i bÞ   ö  ¹ theo  t n  x ph t  quy  nh  ¹  i Ó m   kho¶n  § Òu  vµ  ®Þ ti ® a  1  i 5  § Òu  Ph¸p  Önh  ö  ý v   ¹ m  µnh  Ýnh. i 6  l X l   i ph h ch §i Ò u    êi  iÖu  ö  ¹ 3. Th h x ph t 1.  ê h Öu  ö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh rong  ho¹   ng  i Ön  Th i  i x ph t v   h ch t c¸c  t ®é ® ¶nh;  c¸c  o ih×nh  Ö   Ët  iÓu  iÔn;  ¹   ng  ho¸  µ  Þch  ô  ho¸  ¬   l ¹  ngh thu b d ho t ®é v¨n  v d v v¨n  n i c«ng  éng;  ü   Ët tiÓn ∙m,  iÕp  c m thu ,  r l nh ¶nh;  Òn  ¸c  i¶ qu¶ng  ,  iÕt   quy t g ;  c¸o v , ® Æt  iÓn  iÖu;  b h b¶o  ån  t b¶o  µng th v Ön  µ  ét  t ;  i l m n¨m   Ó   õ  µy  i  ¹ m   k t ng v ph hµnh  Ýnh  î   ùc  iÖn.  ch ® c th h 2.  ê h Öu  ö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh rong  ho¹   ng  Êt  Th i  i x ph t v   h ch t c¸c  t ®é xu b¶n,  xuÊt b¶n  chÝ,  Êt  Èu,  Ëp  Èu  b¸o  xu kh nh kh s¶n  È m   ho¸  µ  i  ph v¨n  l ha n¨m  Ó   õ  kt ngµy  i ph¹ m  µnh  Ýnh  î thùc  iÖn.  Õ u  thê   ¹n  ã t ªn  ×  v  h ch ® c  h N qu¸  i h n i r th kh«ng  xö  ¹   ng  ã  Ó  Þ   dông  b Ön  ph t nh c th b ¸p  c¸c  i ph¸p  quy  nh ¹  ®iÓ m   b,    ®Þ tic¸c  a,  d kho¶n  § Òu  Ph¸p  Önh  ö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh. 3,  i 11  l X ph t v   h ch 3.  nh ©n  Þ   ë tè  ruy  è  Æc  ã  Õt  nh  a  ô  ra  Ðt  ö  C¸  b kh i  , t t ho c quy ®Þ ® v ¸n  x x theo  ñ  ôc  è  ông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t t t h s m c quy ®Þ ®× chØ   iÒu  ra  Æc   ® t ho ®×nh  chØ   ô  ,  ×  Þ   ö  ¹ hµnh  Ýnh  Õu  µnh  i  ã  Êu  iÖu  i v ¸n th b x ph t  ch n h vc d h v  ph¹ m  µnh  Ýnh,  ê h Öu  ö  ¹ hµnh  Ýnh  µ  th h ch th i  i x ph t  ch l ba  ¸ng  Ó   õ  µy  ã  k t ng c quy Õt  nh  nh  ®Þ ®× chØ. 4. Trong  ê   ¹n  î quy  nh ¹  kho¶n  2  µ  th i h ® c  ®Þ tic¸c  1,  v kho¶n  § Òu  µy  3  i n n Õu  nh ©n,  chøc  ã  i  ¹ m  µnh  Ýnh  í ho Æc  è  ×nh  rèn  r , c¸  tæ  c v ph h ch m i  ct t t ¸nh   c¶n  rë  iÖc  ö  ¹ th×  tv x ph t  kh«ng  dông  ê h Öu  ã ti c¸c  ¸p  th i  i n i  ¹  kho¶n  2  µ  1,  v kho¶n  § Òu  µy.  ê h Öu  ö  ¹ v   ¹ m  µnh  Ýnh  î tÝnh ¹  Ó   õ  3  i n Th i  i x ph t  i ph h ch ® c  lik t thê ®iÓ m   ùc  iÖn  i  ¹ m   µnh  Ýnh  í ho Æc   ê ®iÓ m   Ê m     i  th h v ph h ch m i  th i  ch døt hµnh  i t èn r , c¶n rë  iÖc  ö  ¹ . v  r t ¸nh   tv x ph t §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  ö  ¹ t x ph t 1.  nh ©n,  chøc  C¸  tæ  chØ  Þ   ö  ¹   µnh  Ýnh  i cã  µnh  i v   ¹ m   b x ph t h ch kh   h v   i ph hµnh  Ýnh  ph¸p  uË quy  nh.  ch do  l t  ®Þ Khi  t  iÖn  µnh  i  i  ¹ m   µnh  ph¸ h h v v ph h chÝnh  ×  ê cã  È m   Òn  ö  ¹   i  lÖnh  nh  th ng i  th quy x ph t ph¶ ra  ®× chØ ngay  µnh  i h v  v   ¹ m.  Öc  ö  ¹ ph¶ ® î t Õn  µnh  i ph Vi x ph t  i  c i h nhanh  ãng,  ch c«ng minh, r Ö ® Ó   ti t  theo  ng  ®ó ph¸p  uË . M äi  Ëu  l t  h qu¶  v ph¹ m  µnh  Ýnh  ©y  ph¶ ® î   do  i  h ch g ra  i  c kh ¾c  ôc  ph theo  ng  ®ó ph¸p  uË .lt
 3. 3 2.  ét  µnh  i  i  ¹ m  µnh  Ýnh  Mh v v ph h ch chØ   Þ   ö  ¹ m ét  Çn m ét  ê   b x ph t  l ;  ng i thùc  iÖn  iÒu  µnh  i v   ¹ m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹   Ò   õng  µnh  i h nh h v   i ph h ch th b x ph t v t h v  v   ¹ m;  iÒu  ê c ng  ùc  iÖn  ét  µnh  i v   ¹ m  µnh  Ýnh  ×  çi  i ph nh ng i  ï th h mh v   i ph h ch th m ngê   i ph¹ m  Ò u  Þ  ö  ¹ . iv   ® b x ph t 3.  Öc  ö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh  i c¨n  vµo  Ýnh  Êt   øc    Vi x ph t v   h ch ph¶   cø  t ch , m ®é v   ¹ m,  ©n  ©n  ê   i ph¹ m  µ  ÷ng  ×nh iÕ   i¶m  Ñ, ¨ng  Æng  Ó   i ph nh th ng i v   v nh t t tg nh t n ® quy Õt  nh  ×nh  ®Þ h thøc  ö  ¹   Ýnh,  ö  ¹   æ   x ph t ch x ph t b sung  µ  b Ön  v c¸c  i ph¸p  î   ®c quy  nh ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy. ®Þ n 4.  ê cã  È m   Òn  ö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh rong  Ünh  ùc    Ng i  th quy x ph t v   h ch t l v v¨n ho¸    ­ th«ng i ph¶ xö  ¹   ng  È m   Òn;  i  í   ÷ng  i ph¹ m  î    t n  i  ph t ®ó th quy ®è v i nh v  v t qu¸ thÈ m   Òn  ö  ¹ , nh÷ng  i ph¹ m  ã  Êu  iÖu  é   ¹ m  ×  ¬  quy x ph t   v  cd h t i ph th c quan,  ê   ng i thô  ý ph¶ lËp  i b¶n,  l   i  b ªn  chuy Ón  iao  i b¶n,  tµ  iÖu  ã i quan  g b ªn  c¸c  i l c lªn  kh¸c  vµ tang  Ët   ¬ng iÖn  i ph¹ m  Õ n  ¬  v , ph t v  ® c quan  ã  È m  Òn  ö  ¹   i ph¹ m   c th quy x ph t v   hµnh  Ýnh  Æc  ¬  ch ho c quan  ö  ý h×nh  ù  ã  È m  Òn  i¶   Õt x l  s c th quy g iquy . 5. Kh«ng  ö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh rong  têng  îp  éc  ×nh  Õ  x ph t v   h ch t c¸c r h thu t th cÊp  iÕt   th , phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,  ù  iÖn  Êt  ê  Æc  i ph¹ m  µnh  Ýnh  v ch ® sk b ng ho v  h ch trong  ×nh  r ng  ang  ¾ c   Önh  © m   Çn  Æc   t t¹ ® m b t th ho c¸c  Önh  b kh¸c  µm  Êt  lm kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc  Æc  ho kh¶ n¨ng  iÒu  iÓn  µnh  i cña  × nh. ® kh h v  m 6.  Nghi cÊ m   iÖc  i÷ ¹  vô  i ph¹ m  ªm  v g lic¸c  v   ph¸p  uË cã  Êu  iÖu  é   ¹ m   l t  d h t iph ® Ó   ö  ¹   µnh  Ýnh. x ph t h ch §i Ò u   p  ông  h×nh  5. ¸ d c¸c  thøc  ö  ¹   µnh  Ýnh  µ  iÖn  x ph t h ch vb ph¸p  kh¸c 1.  xö  ¹   i ph¹ m  µnh  Ýnh rong  Ünh  ùc  ho¸   Khi  ph t v   h ch t l v v¨n  ­th«ng in   ­ t ,ng ê cã  È m   Òn  ö  ¹   i  th quy x ph t chØ  î ¸p  ông  ÷ng  ×nh  ® c  d nh h thøc  ö  ¹   µ  iÖn  x ph t v b ph¸p  î   ® c quy  nh  i  í  µnh  i ®ã   ®Þ ®è v ih v   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uËt l. 2.  Khi  dông  ×nh  ¸p  h thøc  ¹ t Òn,  øc iÒn  ¹ cô  Ó   i  í   ét  ph t i m t ph t  th ®è v i m hµnh  i  i  ¹ m   µnh  Ýnh  µ  øc   rung  ×nh  ña  v v ph h ch lm t b c khung  iÒn  ¹ quy  t ph t  ®Þnh  i  í   µnh  i  ;  Õu  i  ¹ m  ã  ×nh iÕ g ®è v i h v ®ã n v ph ct t t  i¶m   Ñ   ×  øc iÒn  nh th m t ph¹   ã  Ó   i¶m  èng  Êp  ¬n  øc rung  ×nh  ng  t c th g xu th h m t b nh kh«ng  î g ® c  i¶m    qu¸ m øc  è   iÓu  ña  t i th c khung iÒn  ¹ ; n Õu  i  ¹ m  ã  ×nh iÕ t t ph t   v ph ct t t  ¨ng  Æng  ×  n th m øc iÒn  ¹   ã  Ó ¨ng ªn  t ph t c th t l cao  ¬n  øc rung  ×nh  ng  hm t b nh kh«ng  î   î    ® c v tqu¸ m øc  è   a  ña  t i® c khung iÒn  ¹ . t ph t T×nh iÕ g t t  i¶m  Ñ, ¨ng  Æng  î ¸p  ông  nh t n ® c  d theo quy  nh ¹  § Òu  ®Þ tic¸c  i 7  µ  Ph¸p  Önh  ö  ý v   ¹ m  µnh  Ýnh. v 8  l X l   i ph h ch 3. C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung  µ  b Ön  v c¸c  i ph¸p  kh¸c  î quy  nh  ® c  ®Þ tiNgh Þ   nh  µy  ¹  ®Þ n chØ  î   dông  Ìm  ® c ¸p  k theo  ×nh  h thøc  ö  ¹   Ýnh  x ph t ch nh»m   xö  ý tiÖ ® Ó   i ph¹ m,  o it õ  l  r t  v   l ¹ r nguyªn  ©n,  i Òu  iÖn ¸  ¹ m  µ  ¾c  ôc  nh ® k tiph v kh ph m äi  Ëu  h qu¶  v   ¹ m  µnh  Ýnh  ©y  . do  i ph h ch g ra 4.  Öc  å   êng  iÖt  ¹   v   ¹ m  µnh  Ýnh  ©y  t Vi b i th th h ido  i ph h ch g ra rong  Ünh  ùc  l v v¨n  ­ th«ng i ® î   ùc  iÖn  ho¸    t n  c th h theo quy  nh ¹  iÒu  cña  ®Þ ti§ 17  Ph¸p  Önh  ö  l X l   i ph¹ m  µnh  Ýnh. ýv   h ch C h ¬ n g  II h µ n h  vi vi p h¹ m  h µ n h  c h Ý n h  tron g  lÜ n h  v ù c   v¨n h o¸ ­ th«n g  tin, h × n h  thøc  v µ  m ø c  p h¹t
 4. 4 M ô c  1 h µ n h  vi vi p h¹ m  trong  lÜ n h  v ù c b¸o c h Ý,  h × n h  thøc v µ  m ø c  p h¹t §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ò   iÊy  Ðp  ¹   ng  chÝ 6. Vi  c¸c  ®Þ v g ph ho t ®é b¸o  1.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a) Söa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  ¹   ng  chÝ;   ch t xo¸  i ph ho t ®é b¸o  b)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  ®ó quy  nh  i rong  iÊy  Ðp  ¹   ng    ®Þ gh t g ph ho t ®é b¸o chÝ. 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  ¹ ®éng  nh g ph ho t  b¸o  Ý   í  Êt  h×nh  ch d i b cø  thøc  nµo; b)  ¬   C quan,  chøc  ¹ ®éng  Êt  tæ  ho t  xu b¶n b¸o  Ý   µ   ch m kh«ng  ã  iÊy  cg ph Ðp. 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í   Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  ¹   ng  chÝ  Õ n  th T c quy sd g ph ho t ®é b¸o  ® 3  ¸ng  i  í   ®è v i hµnh  i v   ¹ m  v   i ph kho¶n  § Òu  µy; 1  i n b)  Thu  å g Êy  Ðp  ¹   ng  chÝ  i  í  µnh  i v   ¹ m  iÓ m     h i  i ph ho t ®é b¸o  ®è v ih v   i ph ® a kho¶n  ho Æc ¸  ¹ m  2  tiph kho¶n  § Òu  µy. 1  i n §i Ò u  Vi  ¹ m  ®Þnh  Ò  r×nh  µy  chÝ 7.  ph quy  vt b b¸o  1.  ¹   Ph t c¶nh  ho Æc  ¹  iÒn  õ  c¸o  ph t t t 300.000  ng  Õ n  ®å ® 3.000.000  ng  ®å ®èi  í  ét rong  hµnh  i sau: v im t c¸c  v  a) Kh«ng  i    Æc  gh ®ñ ho kh«ng  i  ng  ÷ng  gh ®ó nh quy  nh  Ò  r×nh  µy  ®Þ vt b b¸o  Ý; ch b)  ×nh  µy rang  b¸o b×a  t p  Ý   Tr bt 1  ,  1 ¹ ch kh«ng  ï  îp  í   é dung    ph h v i n i  b¸o chÝ; c) Minh  äa  h kh«ng  ï  îp  é dung  ph h n i  b¸o  Ý,  iÕn  ê ®äc  iÓu  i ch kh ng i  h sa   né   i dung  Ên  Ò   chÝ  ra v ® b¸o  nªu  . 2.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: T Þch  Ên  È m   chÝ  i  í  µnh  i v   ¹ m  thu  ph b¸o  ®è v ih v   i ph quy  nh ¹  i Ó m     ®Þ ti® b, c  kho¶n  § Òu  µy  i g ©y  hËu  1  i n kh   ra  qu¶  i t äng. ngh ªm r §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò   i chÝnh r b¸o  Ý 8. Vi  quy  v c¶   t ªn  ch 1.  ¹   Ph t c¶nh  ho Æc  ¹  iÒn  õ  c¸o  ph t t t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  ®å ®èi  í  ét rong  hµnh  i sau: v im t c¸c  v 
 5. 5 a)  ùc  iÖn  i  Ýnh  Th h c¶ ch kh«ng  ng  ®ó c¸c quy  nh  Ò   Þ   rÝ d Ön  ®Þ v v t ,  i tÝch   ê  îng   ì ch÷;  , th i l , c   b)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  quy  nh  Ò   ¨ng  ê   t  iÓu  ña    ®ó c¸c  ®Þ v® l i ph¸ b c tæ chøc,  nh ©n  ã i quan  Õ n ¸ phÈ m   chÝ. c¸  c lªn  ® t c  b¸o  2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   µnh  i v   ®å ®è v i h v  i ph¹ m quy  nh  Ò   ê   ian  i chÝnh. ®Þ v th i g c¶   3.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: Buéc  i  å thêng  Ò   iÖt  ¹   hµnh  i  i  ¹ m  ph¶ b i  v th h i do  v v ph quy  nh  Ò   i ®Þ v c¶   chÝnh  ©y  . N Õ u  øc  å   êng  î  1.000.000  ng  ×  î g i quy Õt  g ra   m b i th v tqu¸  ®å th ® c  i¶   theo  ñ  ôc  è  ông  ©n  ù. th t t t d s §i Ò u  9.  ph¹ m  Vi  quy  nh  Ò   ÷ng  iÒu  ®Þ v nh ® kh«ng  î th«ng i t ªn  ® c  t n r b¸o  Ý ch 1.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í  ét rong    ®å ®è v im t c¸c hµnh  i sau: v  a)  Õt  é  Ý   Ët  i   i  a  î sù  ng    ña  ê ®ã   Æc  ©n  Ti l b m ®ê tkh ch ® c  ®å ý c ng i  ho th nh ©n  ña  ê    rõ r ng  îp  c ng i ®ã t tê h ph¸p  uË cã  l t  quy  nh  ; ®Þ kh¸c   b)  C«ng  è   i cña  nh ©n  i cha  î sù  ng    ña  ê   iÕt  , b th rªng  c¸  kh   ® c  ®å ý c ng i v th   ngê   Ën    Æc  ñ  ë  ÷u  îp  i nh th ho ch s h h ph¸p  bøc    ; th ®ã c)  Th«ng in  i sù  Ët  ©y  t sa   th g ¶nh  ëng  Êu. h x 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 30.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  Miªu  tØ  Ø   ÷ng  µnh  ng  © m   chÐ m   iÕt ïng în rong    t¶  m nh h ®é d «,  g r rt c¸c b¶n i ,bµ   iÕt   ×nh  tn   i v ,h ¶nh; b) §¨ng ph¸  ranh  ,  t t ¶nh  Ých  © m;  k d kho¶  ©n,  ë  ©n  iÕu  È m   ü,  th h th th th m kh«ng  ï  îp  í  Çn  ph h v ithu phong  ü   ôc  Öt  m; m t Vi Na c)  Truy Òn  hñ  ôc   tÝn   Þ  oan; b¸  t , mª  , d ® d)  Th«ng i sa   ù  Ët  ©y  t n  i s th g ¶nh  ëng  i t äng  i  í  ét  chøc,  h ngh ªm r ®è v im tæ  c¸  ©n. nh 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 70.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ph¹ m  Vi  kho¶n  § Òu  LuËt  4  i 10  B¸o  Ý  ng  a  Õ n  øc ruy    ch nh ch ® m t cøu t ¸ch  iÖ m   ×nh  ù r nh h s; b)  Xuyªn ¹ lÞch  ö phñ  Ën  µnh  ùu  t c  s ,  nh th t c¸ch  ¹ng,  óc  ¹ m  Ü  ©n,  m x ph v nh anh  ïng  ©n  éc  ng  a  Õ n  øc ruy  h d t nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù t ¸ch  i h s. c) Th«ng in  i sù  Ët  ©y  t sa   th g ¶nh  ëng  i t äng  Õ n  ∙ hé   ng  a  h ngh ªm r ® x   i nh ch ® Õ n  øc ruy  m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 70.000.000  ng  µ  Þch  tang  ®å v t thu  vËt   ¬ng iÖn  i ph¹ m  i  í  ét rong  hµnh  i sau: , ph t v  ®è v im t c¸c  v  a)  ph¹ m  Vi  kho¶n  2,  § Òu  LuËt  1,  3  i 10  B¸o  Ý  ng  a  Õ n  øc ruy  ch nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s b)  , ph¸  ¹ ¸   È m   chÝ  ∙  ã  Önh  Ê m u  µnh  Æc  Þch  hu §¨ng   tlit c ph b¸o  ®cl c lh ho t t.
 6. 6 5.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  Þch  T thu  n  È m,  Ê ph tang  Ët  µ  ¬ng iÖn  i  ¹ m  i  í   µnh  i v v ph t v ph ®è v i h v  quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  3  µ  § Òu  µy  Õu  ©y  Ëu  2,  v 4  i n n g h qu¶  i t äng; ngh ªm r b)  nh ©n,  chøc  i ph¹ m  quy  nh ¹  iÒu  µy  Õu  ©y  iÖt  C¸  tæ  v  c¸c  ®Þ ti§ nn g th h¹ cßn  Þ   dông  iÖn  i  b ¸p  b ph¸p  éc  å thêng  iÖt  ¹ theo  bu b i  th h i  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uËt l. §i Ò u 10.  ph¹ m  quy  nh  Ò   Vi  c¸c  ®Þ v cung  Êp  c th«ng in  t cho  chÝ b¸o  Ph¹  iÒn  õ  tt t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 2.000.000  ng  i  í   µnh  i v   ¹ m   ®å ®è v i h v   i ph quy  nh  Ò   Òn  ®Þ v quy cung  Êp  c th«ng in  t cho  chÝ  ña  chøc,  b¸o  c tæ  c«ng  ©n   d ®î c quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  § Òu  vµ  iÒu  LuËt  2  i 4  § 7  B¸o  Ý  ng  a  Õ n  øc  ch nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. ruy  t ¸ch  i h s §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ò   ö  ông  Î nhµ  ,  e  äa,    11. Vi  c¸c  ®Þ vsd th   b¸o ® d uy h Õp  Ýnh  ¹ng,  óc  ¹ m  it m x ph danh  ù,  ©n  È m,  d nh ph c¶n rë  µ  t nh b¸o  ¹   ng  ho t ®é ngh Ò   iÖp  ng  ngh ®ó ph¸p  uË lt 1.  ¹   Ph t c¶nh  ho Æc  ¹  iÒn  õ  c¸o  ph t t t 200.000  ng  Õ n  ®å ® 1.000.000  ng  ®å ®èi  í  ét rong  hµnh  i sau: v im t c¸c  v  a)  ö   ông  Î nhµ  Sd th   b¸o  ña  ê kh¸c  Æc  c ng i  ho cho  ê kh¸c  în  Î nhµ  ng i  m th   b¸o  Ó   ¹   ng; ® ho t ®é b)  ö  ông  Înhµ  kh«ng  ng  iÖ m   ô  î   iao Sd th   b¸o  ®ó nh v ® cg . 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.000.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau:  h v  a)  däa,  h Õp  Ýnh  ¹ng,  óc  ¹ m  §e  uy  i t m x ph danh  ù,  ©n  È m   ña  µ  d nh ph c nh b¸o c¶n rë  µ  ,  t nh b¸o  ¹ ®éng  Ò   iÖp  ng  ho t  ngh ngh ®ó ph¸p  uË nhng  a  Õ n   l t  ch ® m øc ruy  t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s  b)  î   ông   L id tc¸ch  µ  ® Ó   nh b¸o  can  iÖp riph¸p  uË ho Æc  th t ¸  l t  c¶n rë  ¹   t ho t ®éng  ña  c c¸c  ¬ c quan,  chøc  ng  a  Õ n   øc  ruy  tæ  nh ch ® m t cøu  r t ¸ch  iÖ m   nh h×nh  ù. s 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  åi  êng  iÖt  ¹   B th th h i cho  µ   nh b¸o  î g i  Õt  ® c  i¶ quy theo  ñ  ôc  è  ông  th t t t d ©n   ù   i  i ph¹ m   i Ó m   kho¶n  § Òu  µy,  Õu  m øc   å thêng    s kh v ® a  2  i n n b i  qu¸ 1.000.000  ng; ®å b)  í quy Òn  ö  ông  Î nhµ  tõ  n¨m  Õ n  n¨m  i  í   µnh  i v   T c  sd th   b¸o  1  ® 2  ®è v ih v  i ph¹ m  kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  § Òu  µy. 1  ® b  2  i n §i Ò u 12.  ph¹ m  quy  nh  Ò   äp  Vi  c¸c  ®Þ v h b¸o 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  äp  H b¸o  µ   m kh«ng  th«ng b¸o  r c  Æc  t í ho th«ng b¸o kh«ng  ng    ®ó quy ®Þnh  Õ n  ¬  ® c quan  qu¶n  ý nhµ  í   Ò   chÝ; l  n c v b¸o  b)  äp  cã  é dung  i ph¹ m  H b¸o  n i  v  quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  § Òu  LuËt    4  i 10  B¸o chÝ  ng  a  Õ n  øc ruy  nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù t ¸ch  i h s.
 7. 7 2.   ¹ t Òn  õ  Ph t i t 10.000.000  ng  Õ n   ®å ® 30.000.000  ng  i  í   ét  ®å ®è v i m trong c¸c  µnh  i sau:  h v  a)  æ   T chøc  äp  m µ   h b¸o  kh«ng  î   ¬  ® c c quan  qu¶n  ý nhµ  í   Êp   Ën  l  n c ch  nh ho Æc  ∙  ã  Önh  nh  ®cl ®× chØ; b)  äp  H b¸o  ã  é dung  i  ¹ m  c n i  v ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  2  µ  § Òu    1,  v 3  i 10 LuËt  B¸o  Ý  ng  a  Õ n  øc ruy  ch nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ò  u  iÓu  chÝ 13. Vi  c¸c  ®Þ v l ch b¸o  1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 500.000  ng  Õ n   ®å ® 2.000.000  ng  i  í   µnh  i  i ®å ®è v i h v v  ph¹ m  Ò   ê   ian   è îng u  iÓu  chÝ. v th i g , s l l ch b¸o  2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 3.000.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  kh«ng  ép u  iÓu  chÝ. n l ch b¸o  3.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: Tí quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  Êt  c  sd g ph xu b¶n  õ  kú  Õ n  kú  t 1  ® 3  b¸o  Ý   i  ch ®è v ihµnh  i v   ¹ m  í  v   i ph kho¶n  § Òu  µy. 2  i n §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ò   14. Vi  c¸c  ®Þ v qu¶ng  t ªn  chÝ c¸o r b¸o  1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 2.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   hµnh  ®å ®è v i c¸c  v v ph¹ m  Ò   Þ   rÝ tû  Ö  theo  è  rang thê l ng  t  ãng)  µ  ô  rang  i  i  v v t ,  l ( st ,  i î ph¸ s v ph t qu¶ng  .c¸o 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 5.000.000  ng  ® Õ n  ®å   20.000.000  ng  i  í   hµnh  ®å ®è v i c¸c  v  i qu¶ng  cã  é   c¸o  n i dung  i ph¹ m  iÒu  LuËt  v  § 10  B¸o  Ý,  ch qu¶ng  s¶n  È m   c¸o  ph thuéc  o i cÊ m   l ¹  qu¶ng  vµ  i ph¹ m  quy  nh  c¸o  v   c¸c  ®Þ ph¸p  uË kh¸c  Ò   l t  v qu¶ng  c¸o  ng  a  Õ n  øc ruy  nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: T Þch  Ên  È m   chÝ  i  í  µnh  i v   ¹ m  thu  ph b¸o  ®è v ih v   i ph quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n    2 § Òu  µy.   in    §i Ò u  15.  ph¹ m  quy  nh  Ò   t  µnh  chÝ,  ho¹   ­ Vi  c¸c  ®Þ v ph¸ h b¸o  ph¸  i ph ¬ng iÖn  ¹   ng  chÝ t ho t ®é b¸o  1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  t  µnh  Ph¸ h b¸o  Ý   ch kh«ng  ng  ®ó quy  nh  i  rong  iÊy  Ðp  ¹   ®Þ gh t g ph ho t ®éng  chÝ; b¸o  b)  B¸o  Ý  n kh«ng  i g ¸ b¸n  Æc  qu¸  i   ∙  i t ªn  chÝ; ch i   gh   i   ho b¸n  g ¸ ® gh  r b¸o  c)  ö  ông  b¨ng  n   Sd c¸c  i ,sao  Ëu  Ó   l ® qu¶ng  cho  iÖc  b¸o  Ý; c¸o  v b¸n  ch d)  ¹   ý ph¸   µnh  chÝ  µ  kh«ng  ¨ng  ý  inh  § il   t h b¸o  m  ® kk doanh; ®)  C¶n rë  iÖc  t hµnh  chÝ  îp  tv ph¸   b¸o  h ph¸p; e)  Ph¸  ¹   ¬ng iÖn  ¹   ng  chÝ  ña  µ  . ho iph t ho t ®é b¸o  c nh b¸o
 8. 8 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.000.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   iÖc    ®å ®è v i v thu t ùc iÕp  rt qua  Ö  i , qua  ¹ng  v t nh   m m¸y  Ýnh  Ó   t ® th«ng i licña  i  t thanh,  t n ¹  ®µ ph¸   ®µi ruyÒn  ×nh,  ¬  ë  te t   t t h c s In rne , In ranet  ña  tæ  c c¸c  chøc  Öt  m,  chøc  Vi Na tæ  ní ngoµ c  ró  ¹  Öt  m   µ   c  i  t ti Vi Na m kh«ng  ã  iÊy  Ðp  ña  é   cg ph c B V¨n  ­ ho¸ Th«ng  tn i. 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 3.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  t hµnh  n  È m   chÝ  Ph¸   Ê ph b¸o  kh«ng  ã  iÊy  Ðp  Êt  cg ph xu b¶n  ng  a  nh ch ® Õ n  øc ruy  m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s b)  t  µnh  n  È m   Ph¸ h Ê ph b¸o  Ý   ch kh«ng  î ph Ðp u  µnh  Æc   ∙  ã  ® c  lh ho ®c lÖnh  Ê m  u  µnh  ng  a  Õ n  øc ruy  c lh nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: T Þch  Ên  È m   chÝ,  thu  ph b¸o  tang  Ët  µ  ¬ng iÖn  i ph¹ m  i  í  µnh  v v ph t v  ®è v ih v   i ph¹ m  iv   kho¶n  § Òu  µy. 3  i n §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ò   ¾p  Æt  µ  ö  ông  iÕt  Þ    16. Vi  c¸c  ®Þ v l ® vsd th b thu ch¬ng r×nh ruyÒn  ×nh  í   µ t t h n c ngo i 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 3.000.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau:  h v  a)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é dung  i rong  iÊy  Ðp  ¾p  Æt  µ  ö  ®ó n i  gh t g ph l® vs dông  iÕt  Þ  ch¬ng r×nh ruyÒn  ×nh  í   µ   th b thu  t t h n c ngo i (TVR O); b)  öa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  ¾p  Æt  µ  ö  ông  iÕt  Þ  ch¬ng  S ch t xo¸  i ph l® vsd th b thu  t ×nh ruyÒn  ×nh  í   µ ( TVR O). r t h n c ngo i   2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau:     h v      a) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  nh g ph cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  Æc  ö  ông  ho sd g Êy  Ðp  ña  chøc,  nh ©n  i ph c tæ  c¸  kh¸c  Ó   ¾p  Æt  µ  ö  ông  iÕt  Þ     ®l® vsd th b thu ch¬ng r×nh ruyÒn  ×nh  í   µ   t t h n c ngo i (TVR O); b)  ¾p  Æt  µ  ö  ông  iÕt  Þ  ch¬ng r×nh ruyÒn  ×nh  í   µ   L ® vsd th b thu  t t h n c ngo i (TVR O)  µ   m kh«ng  ã  iÊy  Ðp; cg ph c)  Cho  ê kh¸c  ö  ông  iÕt  Þ   ng i  sd th b thu  ¬ng  r×nh  ruyÒn  ×nh  í   ch t t h nc ngoµ   i (TVR O). 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung  µ  iÖn  vb ph¸p  : kh¸c T Þch thu  Æc  éc  ì  á  iÕt  Þ   ho bu d b th b thu  ¬ng  r×nh  ruyÒn  ×nh  í   ch t t h nc ngoµ   i (TVR O)  i  í  µnh  i v   ¹ m  ®è v ih v   i ph kho¶n  § Òu  µy. 2  i n M ô c  2 h µ n h  vi vi p h¹ m  trong  lÜ n h  v ù c x u Êt b ¶ n,  h × n h  thøc v µ  m ø c  p h¹t §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò  r×nh  µy,  17. Vi  quy  vt b minh  äa  Êt  h xu b¶n  È m ph
 9. 9 1.  ¹   Ph t c¶nh  ho Æc  ¹  iÒn  õ  c¸o  ph t t t 300.000  ng  Õ n  ®å ® 3.000.000  ng  ®å ®èi v im ét rong  hµnh  i sau:   í  t c¸c  v  a) Kh«ng  i    Æc    gh ®ñ ho kh«ng  i  ng  ÷ng  gh ®ó nh quy  nh  Ò  r×nh  µy  ®Þ vt b xuÊt  b¶n  È m; ph b)  ×nh  µy  ×a  Êt  Tr b b xu b¶n  È m   ph kh«ng  ï  îp  í   é dung  ña  Êt  ph h v i n i  c xu b¶n  È m; ph c) Minh  äa    h kh«ng  ï  îp  í  é   ph h v in i dung  ña  Êt  c xu b¶n  È m. ph 2.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung  µ  iÖn  vb ph¸p  : kh¸c a)  Þch  T thu tang  Ët  i  í   µnh  i  i  ¹ m   v ®è v i h v v ph ph¸p  uË quy  nh  ¹  l t  ®Þ ti ®i Ó m   kho¶n  § Òu nµy  Õu  ©y  Ëu  b  1  i   n g h qu¶  i t äng; ngh ªm r b)  éc  å thêng  iÖt  ¹   Bu b i  th h i theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uËt  i  í   µnh  i l ®è v i h v  quy  nh ¹  iÓ m   kho¶n  § Òu  µy  Õu  µnh  i ®ã   ©y  iÖt  ¹   ®Þ ti® b  1  i n n h v  g th h i cho    tæ chøc,  nh ©n  . c¸  kh¸c §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò   µng r÷   t hµnh  Êt  phÈ m 18. Vi  quy  vt t , ph¸   xu b¶n  1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  C¶n rë  iÖc  t hµnh  Êt  tv ph¸   xu b¶n  È m   îp  ph h ph¸p; b) B¸n c¸c  o i s¸ch b¸o t l ¹  ,  ,  ranh, ¶nh,  Þch  Æc   l ho cho thuª c¸c  o i s¸ch   l ¹  , b¸o kh«ng  ã  iÊy  Ðp  Êt  ,  cg ph xu b¶n  Æc  iÊy  Êp  Ën  Õ   ¹ch  Êt  ho g ch nh k ho xu b¶n,  g Êy  Ðp  Ëp  Èu; i ph nh kh c) B¸n  Æc    ho cho  thuª  Êt  xu b¶n  È m   ã  é   ph c n i dung  Þ  ¸nh r ; b® t ¸o d)  µng r÷ riph Ðp  Êt  T t t ¸  xu b¶n  È m   n   ph i ,sao  Ëu  õ  b¶n  Õ n  l t 50  ® 200  b¶n. 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 3.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a) B¸n  Êt  xu b¶n  È m   éc  o i kh«ng  ph thu l ¹   nh»m   ôc  ch  inh  m ®Ý k doanh  ho Æc u  µnh  é   é;  lh n ib b)  µng r÷ riph Ðp  Êt  T t t ¸  xu b¶n  È m   n   ph i ,sao  Ëu r 200  l t ªn  b¶n. 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 30.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  t  µnh  Æc   µng  r÷  Ph¸ h ho t t nh»m   ôc  ch u  µnh  Êt  m ®Ý lh xu b¶n  È m   ph thuéc  o ikh«ng  î   Ðp u  µnh  Æc  ∙  ã  Õt  nh  hå ,tÞch  ; l ¹  ® c ph lh ho ® c quy ®Þ thu  i   thu b) B¸n  ,  , ranh ¶nh,  Þch  Æc  s¸ch b¸o t ,  l ho cho thuª  ,  s¸ch b¸o  ∙  ã  Õt  ® c quy ®Þnh  hå ,tÞch  , cÊ m  u  µnh; thu  i   thu   lh c) B¸n s¸ch b¸o t ,  ,  ranh, ¶nh,  Þch  Æc   l ho cho  thuª s¸ch b¸o  µ   ã  é   ,  m c ni dung  tuyªn ruyÒn  è   èng  i rôy   i d © m,  Ých  ng  ¹o  ùc  ng  a  t l is ®å t , kh ªu  k ®é b l nh ch ® Õ n  øc ruy  m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: T Þch  tang  Ët  i  í  µnh  i quy  nh ¹  ®i Ó m   c  µ  kho¶n  thu  v ®è v ih v  ®Þ tic¸c  b,  v d  1,  iÓ m   kho¶n  kho¶n  § Òu  µy. ® b  2,  3  i n
 10. 10 §i Ò u  19. Vi  ¹ m   quy  nh  Ò   ö  ông  iÊy  Ðp  ¹ ®éng  ph c¸c  ®Þ vsd g ph ho t  xuÊt  b¶n 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a) Kinh doanh  Þch  ô  ,  , ranh ¶nh,  Þch  Æc  d v s¸ch b¸o t ,  l ho cho thuª  ,  s¸ch b¸o  µ   m kh«ng  ã  ¨ng  ý  inh  c® kk doanh; b) Ho¹   ng  Êt    t ®é xu b¶n kh«ng  ng  a  i Ó m   i t ®ó ®Þ ® gh  rong  iÊy  Ðp. g ph 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é dung  i rong  iÊy  Ðp  Êt  ®ó n i  gh t g ph xu b¶n  Æc   ho g Êy  Êp  Ën  Õ   ¹ch  Êt  i ch nh k ho xu b¶n; b) Chuy Ón  îng  iÊy  Êp  Ën  Õ   ¹ch  Êt  nh g ch nh k ho xu b¶n  Æc  iÊy  Ðp  ho g ph xuÊt  b¶n  í  Êt  ú  ×nh  d ib k h thøc  µo; n c)  öa  ÷a,  Èy  S ch t xo¸  iÊy  Êp  Ën  Õ   ¹ch  Êt  g ch nh k ho xu b¶n  Æc   iÊy  ho g ph Ðp  Êt  xu b¶n. 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 30.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ¹ ®éng  t  µnh  Ho t  ph¸ h s¸ch b¸o Ên  È m   µ   ,  ,  ph m kh«ng  ã  iÊy  Ðp  cg ph ho¹   ng; t ®é b)  ¹   ng  Êt  Ho t ®é xu b¶n  µ   m kh«ng  ã  iÊy  Ðp  ¹   ng. cg ph ho t ®é 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í   Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  ¹   ng  Êt  T c quy sd g ph ho t ®é xu b¶n  i  í  µnh  i quy  ®è v ih v  ®Þnh ¹  iÓ m   kho¶n  § Òu  µy; ti® b  1  i n b)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í   µnh  i quy  nh ¹  ®i Ó m   T c  sd g ph ®è v i h v  ®Þ tic¸c  b  µ  kho¶n  § Òu  µy; v c  2  i n c)  Þch  T thu tang  Ët ph¬ng iÖn  i  ¹ m  i  í   µnh  i  v ,  t v ph ®è v i h v quy  nh  ¹  ®Þ ti ®i Ó m   kho¶n  ho Æc ¸  ¹ m  i  í   µnh  i quy  nh ¹  iÓ m   kho¶n    b  3  tiph ®è v i h v  ®Þ ti® a  3 § Òu  µy. in §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ê m   i  í  éi  20. Vi  c¸c  ®Þ c ®è v in dung  Êt  xu b¶n  È m ph 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í  ¸ g cã ¸c  ®å ®è v i t c  i¶  t phÈ m   Êt  xu b¶n  µ   é dung  óc  ¹ m   m n i  x ph danh  ù  Æc iÕ l   Ý   Ët  i    d ho t t  é b m ®ê t cña  nh ©n  µ   c¸  m kh«ng  î   ù  ng    ña  ê   ,  Æc  ©n  ©n  ña  ­ ® c s ®å ý c ng i ®ã ho th nh c ng ê    rõ r ng  îp  i ®ã t tê h ph¸p  uË   ã  l t c quy  nh  . ®Þ kh¸c 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   µ   Êt  ®å ®è v i nh xu b¶n,  chøc  î ph Ðp  Êt  tæ  ® c  xu b¶n  µ   Êt  m xu b¶n  ÷ng  Êt  nh xu b¶n  È m   ã  é   ph c ni dung  óc  ¹ m  x ph danh  ù  Æc iÕ   é bÝ  Ët  i   ña  nh ©n  µ   d ho t t l   m ®ê tc c¸  m kh«ng  î   ®c sù  ng    ña  ê     Æc  ©n  ©n  ña  ê ®ã, rõ r ng  îp  ®å ý c ng i ®ã ho th nh c ng i  t t ê h ph¸p  uË   lt cã quy  nh  . ®Þ kh¸c
 11. 11 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 30.000.000  ng  i  í ¸c  i¶  ã  ®å ®è v it g c t c  È m   Êt  ¸ ph xu b¶n,  µ  Êt  nh xu b¶n,  chøc  î ph Ðp  Êt  tæ  ® c  xu b¶n  µ   Êt    m xu b¶n phÈ m   ã  é dung  Ó   iÖn  è   èng  © m   ®åi  rôy c¸c  Ö  ¹n  ∙  é , mª   c n i  th h lis d «,  t ,  t n x h i   tÝn  Þ   oan,  d® ¶nh  ëng  Çn  h thu phong  ü   ôc ® a in  m t ;  t kh«ng  Ýnh  nh»m   ch x¸c  xóc  ¹ m  tÝn  ña  chøc  ng  a  Õ n  øc ruy  ph uy  c tæ  nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  t ¸ch  i h sù. 4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  g cã ¸c  È m   Êt  T¸c  i¶  t ph xu b¶n,  µ  Êt  nh xu b¶n,  chøc  î ph Ðp  Êt  tæ  ® c  xu b¶n  µ   é dung  Êt  m n i  xu b¶n  È m   i ph¹ m  ph v  quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  § Òu  LuËt  1  i 22  Xu Êt b¶n  ng  a  Õ n  øc ruy  nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s b)  g cã ¸c  È m   Êt  T¸c  i¶  t ph xu b¶n,  µ  Êt  nh xu b¶n,  chøc  î ph Ðp  Êt  tæ  ® c  xu b¶n  µ   Êt  m xu b¶n  È m   ã  é   ph c n i dung  Ó  iÖn  Ých  ng  ¹o  ùc   é   , tuyªn  th h k ®é b l , t i¸c   t Òn  iÕn ranh  © m  î , g ©y  ia Ïg ÷a  d ©n  éc  µ  ©n  ©n  n­ ruy ch t x lc   ch r   i c¸c  t v nh d c¸c  í ,  ruyÒn  t ëng,  ct b¸   t v¨n ho¸  ph¶n  ng  ng  a  Õ n   øc  ruy  ®é nh ch ® m t cøu  r   t ¸ch nh Ö m   ×nh  ù i h s; c)  g cã ¸c  È m   Êt  T¸c  i¶  t ph xu b¶n,  µ  Êt  nh xu b¶n,  chøc  î ph Ðp  Êt  tæ  ® c  xu b¶n  µ   Êt  m xu b¶n  È m   ã  é dung  ph c n i  xuyªn  ¹ lÞch  ö phñ  Ën  µnh  ùu  t c  s ,  nh th t c¸ch  ¹ng,  óc  ¹ m  Ü  ©n,  m x ph v nh anh  ïng  ©n  éc  ng  a  Õ n  øc ruy    h d t nh ch ® m t cøu t ¸ch  iÖ m   ×nh  ù r nh h s. 5.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: TÞch  hu  ang  Ë v   ¹m  i  í  µnh  i quy  nh ¹  tt v t  i ph ®è vi h v  ®Þ tikho¶n  vµ  § Òu   3  4  i nµy. 6.  Ngoµ c¸c  ×nh  i  h thøc  ö  ¹   x ph t quy  nh ¹  iÒu  µy,  nh ©n,  chøc  ®Þ ti§ n c¸  tæ  v ph¹ m  i  cßn  Þ   dông  iÖn  b ¸p  b ph¸p  éc  å thêng  iÖt  ¹   bu b i  th h i theo  quy  nh  ®Þ cña ph¸p  uËt l. §i Ò u    ph¹ m  quy  nh  Ò   ¹   ng  n 21. Vi  c¸c  ®Þ v ho t ®é i 1.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 1.500.000  ng  Õ n  ®å ® 5.000.000  ng  i  í  µnh  i ho¹   ®å ®è v ih v  t ®éng  inh  k doanh  ngh Ò   p  ò,  n roneo,  c¸c  Ð nh i   photocop ,ch Õ   i  b¶n  i tÝnh,  n l v  i  ­ í in  ôa)  ñ  i( l th c«ng,  n  ¾c  ç,  ng  Ðn,  Ët   iÕt  Þ   µnh  n   i kh g ®ã x v t th b ng i , s¶n  Êt  xu vËt iÖu  n   ¹y  l i , d ngh Ò   n   ©n  i , nh b¶n  µ   m kh«ng  ã  iÊy  cg chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh,  öa  ÷a  iÊy  s ch g chøng  Ën  ¨ng  ý  inh  nh ® kk doanh  Æc  inh  ho k doanh  kh«ng  ng  a  ®ó ®Þ chØ  ¨ng  ý   ® k. 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é   ®ó n i dung  i t gh  rong  iÊy  Ðp  ¹   ng  n g ph ho t ®é i ; b)  Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  ¹   ng  n dí  Êt  ú  ×nh  nh g ph ho t ®é i   ib k h thøc  µo; n c)  öa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  ¹   ng  n S ch t xo¸  i ph ho t ®é i ; d)  xuÊt  In  b¶n  È m   î  sè îng  i rong  iÊy  Ðp  Æc  îp  ng  ph v tqu¸  l gh t g ph ho h ®å i   í  è îng  õ  b¶n rë ªn n v is l t 50  t l; ®)  ¬   ë  ¹   ng  n   ©n  C s ho t ®é i , nh b¶n  i ph¸   iÖn  é   kh   t h n i dung  s¶n  È m   Æt  ph ® i v   ¹ m  iÒu  LuËt  Êt  n  i ph § 22  Xu b¶n  µ   m kh«ng  c¸o  b¸o  ngay  í  ¬  v ic quan qu¶n  ý  l nhµ  í   Ò   Êt  n c v xu b¶n.
 12. 12 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 30.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ,  ©n  In nh b¶n  Êt  xu b¶n  È m   ph kh«ng  ã  iÊy  Ðp  Êt  cg ph xu b¶n  Æc   ho g Êy  Êp  Ën  Õ   ¹ch  Êt  i ch nh k ho xu b¶n; b)  s¶n  È m   In  ph kh«ng  ng  ñ  ôc  ®ó th t quy  nh,  ®Þ kh«ng  ý  îp  ng  í   k h ®å vi bªn  Æt  n ® i; c)  ¬   ë  n   ©n  C s i , nh b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  í , tæ  nh n c   chøc  inh  Õ tæ  k t ,  chøc  ∙  x hé   i (kh«ng  i l   ph¶   µ doanh  iÖp  n nhµ  í ) ho¹   ng  n né   é  µ   ngh i  n c   t ®é i   i b m kh«ng  ã  c g Êy  Ðp; i ph   C ¬   ë  d)  s photocopy  ©n  nh b¶n b¸o  Ý,  Êt  ch xu b¶n  È m   éc  o i cÊ m   ph thu l ¹  l hµnh. u  4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ,  ©n  In nh b¶n  b¸o  Ý,  Êt  ch xu b¶n  È m   ∙  ã  Õt  nh  ph ® c quy ®Þ thu  å , h i  tÞch  , cÊ m  u  µnh, i hñy ho Æc  ã  é dung  i rôy   i d © m,  Ých  thu   lh tªu  ,  c n i  ®å t , kh ªu  k ®éng  ¹o  ùc  ng  a  Õ n  øc ruy  b l nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù t ¸ch  i h s; b)  ¬   ë  ¹ ®éng  inh  C s ho t  k doanh  n   ©n  i , nh b¶n  µ   m kh«ng  ã  iÊy  cg chøng  nhËn  ¨ng  ý  inh  ® kk doanh t õ r ng  îp  ( r tê h quy  nh ¹ ®Þ tikho¶n  § Òu  µy) 1  i n . 5.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í   µnh  i quy  nh ¹  T c  sd g ph ®è v i h v  ®Þ tikho¶n    1, c¸c  iÓ m   vµ  kho¶n  § Òu  µy; ® b  c  2  i n b)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í   µnh  i  T c  sd g ph ®è v i h v quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® a kho¶n  tiph¹ m  i  í  µnh  i quy  nh ¹  i Ó m   kho¶n  § Òu  µy; 4, ¸  ®è v ih v  ®Þ ti® a  3  i n c)  Þch  tang  Ët  i  í   µnh  i quy  nh ¹  i Ó m   vµ  kho¶n    T thu  v ®è v ih v  ®Þ ti® a  d  3, ®i Ó m   kho¶n  § Òu  µy. a  4  i n §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò  u  iÓu  Êt  phÈ m 22. Vi  quy  v l ch xu b¶n  1.  ¹   Ph t c¶nh  ho Æc  ¹  iÒn  õ  c¸o  ph t t t 200.000  ng  Õ n  ®å ® 1.000.000  ng  ®å ®èi  í  µnh  i nép u  iÓu  Êt  v ih v  l ch xu b¶n  È m   ph kh«ng    è îng  ®ñ s l theo  quy  nh. ®Þ 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.000.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  kh«ng  ép u  iÓu  Êt  n l ch xu b¶n  È m   ph theo quy  nh. ®Þ 3. Ngoµi  h×nh  c¸c  thøc  ö  ¹   x ph t quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  § Òu  µy,    1  2  i n tæ chøc,  nh ©n  i ph¹ m  c¸  v  cßn  Þ   éc  ép    è îng  Êt  b bu n ®ñ s l xu b¶n  È m  u  iÓu  ph l ch theo  quy  nh.  ®Þ M ô c  3 h µ n h  vi vi p h¹ m  trong  lÜ n h  v ù c ® i Ö n  ¶ n h,  h × n h  thøc v µ  m ø c  p h¹t §i Ò u  23. Vi  ¹ m   ph quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a   h ® h×nh
 13. 13 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.000.000  ng  Õ n  ®å ® 3.000.000  ng  i  í   ¹ ®éng  ®å ®è v i ho t  dÞch  ô  µm    ideo  µ   v l th v m kh«ng  ã  iÊy  cg chøng  Ën  ¨ng  ý  inh  nh ® kk doanh. 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 15.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a) Quay  im    ÷ng  ph ë nh khu  ùc  ã  iÓn  Ê m   v cb c quay  im  Æc  ã  é   ph ho c ni dung  Ê m   c quy  nh ¹  ®Þ tikho¶n  § Òu  Ngh Þ   nh  è  3  i 2  ®Þ s 48/CP  µy  th   ng 17  ¸ng 7 n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹   ng  iÖn  c Ch ph v tæ  v ho t ®é ® ¶nh; b)  S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ã  é dung iÕ l   Ý   Ët  i  h ® h c n i  t t  é b m ®ê tcña    c«ng  ©n; d c)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é dung  i rong  iÊy  Ðp  ®ó n i  gh t g ph s¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh; h ® h d) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  nh g ph cho  nh ©n,  chøc  c¸  tæ  kh¸c  Æc  ö  ông  ho sd g Êy  Ðp  ña  nh ©n,  chøc  i ph c c¸  tæ  kh¸c  Ó   ® s¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a   h ® h×nh; ®)  öa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  S ch t xo¸  i ph s¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh. h ® h 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 20.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a) S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  h ® h nh»m   ôc  ch  æ   iÕn  m ®Ý ph b réng ∙  µ   rim kh«ng  ã  iÊy  Ðp; cg ph b) Cung  Êp  Þch  ô  µm  im  cd v l ph cho  í   µ ho Æc  îp ¸c  µm  im  í   n c ngo i  h t l ph v i ní   µ   c ngo i kh«ng  ng  é   ®ó n i dung  quy  nh rong  iÊy  Ðp; ®Þ t g ph c) S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ã  é dung  khèng,  óc  h ® h c n i  vu  x ph¹ m   tÝn  ña  chøc,  uy  c tæ  danh  ù   µ  ©n  È m   ña  nh ©n  ng  a  d v nh ph c c¸  nh ch ® Õ n  øc ruy  m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a) S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ã  é dung  i  rôy kh ªu  h ® h c n i  ®å t ,  i d © m, khuy Õn  Ých  Ö  ¹n  ∙  é , hµnh  i té   , mª  Ýn  Þ   oan,  kh t n x h i  v   i ¸c   t d ® ¶nh  ëng  h thuÇn  phong  ü   ôc  µ  m t v m«i r ng  inh  ¸  ng  a  Õ n  øc ruy  tê s th inh ch ® m t cøu r   t ¸ch nh Ö m   ×nh  ù i h s; b)  ¹ ®éng  Þch  ô,  îp ¸ l m  im  í   í ngoµ m µ   Ho t  d v h t c  µ ph v i n c  i  kh«ng  ã  iÊy  cg ph Ðp. 5.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 50.000.000  ng  Õ n  ®å ® 70.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a) S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ã  é dung  èng ¹  µ   í   h ® h c n i  ch liNh n c C éng  µ  ∙ hé   ñ  Üa  Öt  m;  ho¹   è   oµn  Õt  µn  ©n; ho x   i ch ngh Vi Na ph¸  ikh i ® k to d b)  S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ã  é   h ® h c n i dung  Ých  ng  ¹o  ùc   k ®é b l , tuyªn ruyÒn  iÕn ranh  © m  î ,ch r  i÷a  d ©n  éc  µ  ©n  ©n  n­ t ch t x lc   ia Ïg c¸c  t v nh d c¸c  í , thÓ  iÖn  ëng,  ho¸  c  h tt v¨n  ph¶n  ng,  hµnh  i té   nhng  a  Õ n  øc  ®é c¸c  v   i ¸c  ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; ruy  t ¸ch  i h s c) S¶n  Êt  im,  xu ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ã  é dung  h ® h c n i  xuyªn ¹c  Þch  ö,  tl s phñ  Ën  µnh  ùu  nh th t c¸ch  ¹ng,  óc  ¹ m  Ü   ©n,  m x ph v nh anh  ïng  ©n  éc  ng  h d t nh cha  Õ n  øc ruy  ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s
 14. 14 d)  nh ©n,  chøc  í   µ s¶n  Êt  im ¹  Öt  m   µ   C¸  tæ  n c ngo i  xu ph tiVi Na m kh«ng  ã  c g Êy  Ðp. i ph 6.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í   Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í  µnh  i quy  nh ¹  iÓ m   ®   T c quy sd g ph ®è v ih v  ®Þ ti® d,  kho¶n  ®iÓ m   kho¶n  ®i Ó m   kho¶n  vµ  2,  b  3,  a  4  kho¶n  § Òu nµy; 5  i   b)  Þch  tang  Ët  i  í   µnh  i quy  nh ¹  T thu  v ®è v i h v  ®Þ tikho¶n  kho¶n  c¸c  1,  2,  ®i Ó m   vµ  kho¶n  ®i Ó m   kho¶n  vµ  a  c  3,  a  4  kho¶n  § Òu  µy; 5  i n c)  Þch  T thu  ¬ng iÖn  i  ¹ m   i  í   µnh  i  ph t v ph ®è v i h v quy  nh  ¹  i Ó m     ®Þ ti ® a kho¶n  ®iÓ m   kho¶n  vµ  2,  a  4  kho¶n  § Òu  µy. 5  i n §i Ò u  24.  ph¹ m   Vi  quy  nh  Ò   n   ©n  ®Þ v i , nh b¶n,  µng  r÷  im,  t t ph b¨ng  h×nh,  Ü a  ×nh ® h 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í   µnh  i tµng  ®å ®è v i h v  t ÷ riph Ðp  im,  r t ¸  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  éc  o ii ,nh ©n  h ® h thu l ¹  n   b¶n  Ëu  í  è îng  l v is l tõ  b¶n  Õ n  í  20  ® d i100 b¶n. 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.000.000  ng  Õ n   ®å ® 3.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ©n  Nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  a  î   Ðp u  µnh  í  è l h ® h ch ® c ph lh v is  ­ îng  í  b¶n; d i20  b)  µng r÷ riph Ðp  im,  T t t ¸  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  éc  o ii ,nh ©n    h ® h thu l ¹  n   b¶n lËu  í  è îng r 100  v is l t ªn  b¶n. 3.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 3.000.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ©n  Nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  a  î ph Ðp u  µnh  í  è ­ h ® h ch ® c  lh v is l îng  õ  b¶n  Õ n  í  t 20  ® d i100  b¶n; b) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  ¹   ng  ©n  nh g ph ho t ®é nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   h ® h×nh cho  chøc  tæ  kh¸c  Æc  ö  ông  iÊy  Ðp  ña  chøc  ho sd g ph c tæ  kh¸c  Ó   ¹   ® ho t ®éng  ©n  nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh; h ® h c)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é   ®ó n i dung  i t gh  rong  iÊy  Ðp  ¹   ng  ©n  g ph ho t ®é nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh; h ® h d)  öa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  ¹   ng  ©n  S ch t xo¸  i ph ho t ®é nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  h ® Ü a   ×nh.  h 4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 15.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ©n  Nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  a  î ph Ðp u  µnh  í  è ­ h ® h ch ® c  lh v is l îng  õ  t 100  b¶n rë ªn t l; b)  ©n  Nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  µ   h ® h m kh«ng  ã  iÊy  Ðp  ¹   cg ph ho t ®éng  ©n  nh b¶n; c)  Ých  Ðp,  ªm  m   Tr gh th © thanh,  ×nh  h ¶nh qu¶ng  nh÷ng  Æt  µng  c¸o  m h cÊ m   qu¶ng  vµo  im,  c¸o  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh.  h ® h   5.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v 
 15. 15 a)  ©n  Nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ∙  ã  Õt  nh  h ® h ® c quy ®Þ thu  å , h i  tÞch  , tªu  ñy  Æc  Ê m  u  µnh; thu  i h ho c lh b)  ©n  Nh b¶n  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ã  é dung  i  rôy kh ªu  h ® h c n i  ®å t ,  i d © m,  Ých  ng  ¹o  ùc  ng  a  Õ n  øc ruy  k ®é b l nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù t ¸ch  i h s; c)  Ých  Ðp,  ªm  m   Tr gh th © thanh,  ×nh  h ¶nh  ã  Ýnh  Êt  i  rôy kh ªu  ct ch ®å t ,  i d © m,  Ých  ng  ¹o  ùc  µo  im,  k ®é b l v ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ∙  î ph Ðp u  h ® h ® ® c  l hµnh  ng  a  Õ n  øc ruy  nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 6.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í   µnh  i quy  nh ¹  ®i Ó m   T c  sd g ph ®è v i h v  ®Þ tic¸c  b,  vµ  kho¶n  kho¶n  tiph¹ m  i Ó m   kho¶n  § Òu  µy; c  d  3,  5, ¸  ® a  4  i n b)  Þch  tang  Ët  i  í  µnh  i quy  nh ¹  kho¶n  2,  4  µ  T thu  v ®è v ih v  ®Þ tic¸c  1,  3,  v 5  iÒu  µy; § n c)  Þch  T thu  ¬ng iÖn  i  ¹ m   i  í   µnh  i  ph t v ph ®è v i h v quy  nh  ¹  i Ó m     ®Þ ti ® a kho¶n  c¸c  3,  kho¶n  vµ  tiph¹ m  i Ó m   kho¶n  § Òu  µy. 4  5, ¸  ® a  2  i n §i Ò u  25. Vi  ¹ m   ph quy  nh  Ò   t  µnh  im,  ®Þ v ph¸ h ph b¨ng  ×nh,  Ü a   h ® h×nh 1.  ¹ c¶nh  Ph t  c¸o  Æc  ¹ t Òn  õ  ho ph t i t 200.000  ng  Õ n   ®å ® 500.000  ng  ®å ®èi  í  ét rong  hµnh  i sau: v im t c¸c  v  a)  Mua  b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng  nh∙n  Æc  nh∙n  i¶  í  è ­ d¸n  ho d¸n  g v is l îng  õ  b¶n  Õ n  í  b¶n; t 10  ® d i20  b)  B¸n  Æc  ho cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng  nh∙n  Æc   d¸n  ho d¸n  nh∙n  i¶  í  è îng  í  b¶n; g v is l d i20  c) B¸n  Æc   ho cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  h ® h kh«ng  ng  a   ®ó ®Þ ®i Ó m   i t gh  rong  iÊy  Ðp; g ph d)  Mua,  nh∙n  b¸n  b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  a  i ®ñ   ® Ò   ôc  h ® h ch gh   c¸c  m theo    quy ®Þnh; ®)  Mua  nh∙n  b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  i¶  í  è îng  õ  ® Õ n  í  nh∙n h ® h g v is l t 10  d i50  ; e)  Èy  , söa  æi  T xo¸   ® nh∙n  t ªn  d¸n r b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh. h ® h 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í  ét rong    ®å ®è v im t c¸c hµnh  i sau: v  a) B¸n  Æc   ho cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  a  î ph Ðp u  h ® h ch ® c  l hµnh; b)  Mua,  ho Æc  b¸n  cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng  nh∙n  d¸n  ho Æc  nh∙n  i¶  í  è îng  õ  b¶n  Õ n  í  d¸n  g v is l t 20  ® d i100 b¶n; c)  §¸nh  r né dung  im,    t ¸o  i  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ∙  î d¸n  h ® h ® ® c  nh∙n  Ó   ® kinh  doanh; d) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  nh g ph cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  Æc  ö  ông  ho sd g Êy  Ðp  ña  chøc,  nh ©n  i ph c tæ  c¸  kh¸c  Ó   ,  ® b¸n cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  h ® Ü a  ×nh; h ®)  öa  ÷a,  Èy  S ch t xo¸  iÊy  Ðp  ,  g ph b¸n cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   h ® h×nh;
 16. 16 e) Mua    nh∙n  b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  i¶  í  è îng  õ  nh∙n rë ªn h ® h g v is l t 50  t l. 3.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c hµnh  i sau:   v  a) Mua  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng d¸n nh∙n  Æc  ho d¸n nh∙n  i¶  g v isè îng  õ  í  l t 100  b¶n rë ªn t l; b)  ,  B¸n cho  thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng d¸n nh∙n  Æc    ho d¸n nh∙n  i¶  í  è îng  õ  g v is l t 100  b¶n  Õ n  í  ® d i500 b¶n. 4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a) B¸n, cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  µ   h ® h m kh«ng  ã  iÊy  Ðp  cg ph cña  ¬  c quan  qu¶n  ý nhµ  í   Ò   ho¸  l  n c v v¨n  th«ng in              t ;             b) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  nh g ph cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  Æc  ö  ông  ho sd g Êy  Ðp  ña  chøc,  nh ©n  i ph c tæ  c¸  kh¸c  Ó   inh  ®k doanh  t  µnh  im,  ph¸ h ph b¨ng  h×nh,  Ü a  ×nh; ® h c)  t hµnh  im,  Ph¸   ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  a  ã  Õt  nh  h ® h ch c quy ®Þ cho  Ðp  ph l hµnh; u  d)  t hµnh  im,  Ph¸   ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ph¹ m  i ® î ph Ðp   rong  h ® h qu¸  v   c  ët ní ; c ®)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é   ®ó n i dung  i t gh  rong  iÊy  Ðp  inh  g ph k doanh  t  ph¸ hµnh  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh; h ® h e)  öa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  inh  S ch t xo¸  i ph k doanh  t hµnh  im,  ph¸   ph b¨ng  ×nh,  h ® Ü a  ×nh; h f   ,  ) B¸n cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng d¸n nh∙n  Æc    ho d¸n nh∙n  i¶  õ  g t 500  b¶n  Õ n  í  ® d i1.000 b¶n. 5.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 15.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a) Thªm,  í l m   i  é dung  ¸ phÈ m   i Ön  b t  µ sa n i  t c  ® ¶nh  ∙  î ph Ðp  æ   ® ® c  ph b Õn; i b) Kinh doanh  t hµnh  im,  ph¸   ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  µ   h ® h m kh«ng  ã  iÊy  cg ph Ðp  inh  k doanh; c) S¶n  Êt   µng r÷   nh∙n    xu , t t , b¸n  b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  i¶ h ® h g; d)  ,  B¸n cho thuª  im,  ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng d¸n nh∙n  Æc    ho d¸n nh∙n  i¶  õ  g t 1.000  b¶n rë ªn t l. 6.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 15.000.000  ng  Õ n   ®å ® 30.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  tµng  r÷  ri ph Ðp  ¸ phÈ m   i Ön  t t ¸  t c  ® ¶nh  éc  o i cÊ m   æ   iÕn  Æc  ∙  ã  thu l ¹   ph b ho ®c quy Õt  nh  hå ,tÞch  , tªu  ñy. ®Þ thu  i   thu  i h 7.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a) B¸n, cho thuª  Æc   t  µnh  im,  ho ph¸ h ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ∙  ã  h ® h ®c quy Õt  nh  hå ,tÞch  , cÊ m  u  µnh,  Æc i hñy; ®Þ thu  i   thu   lh ho tªu  b) B¸n, cho thuª  Æc   t  µnh  im,  ho ph¸ h ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ã  é   h ® h c ni dung  i rôy   i d © m,  Ých  ng  ¹o  ùc ®å t , kh ªu  k ®é b l .
 17. 17 8.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  Õ n  th T c  sd g ph ® 3  ¸ng  i  í   µnh  i quy  nh  ®è v ih v  ®Þ ti®iÓ m   kho¶n  § Òu  µy; ¹  c  1  i n b)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í   µnh  i quy  nh ¹  ®i Ó m   T c  sd g ph ®è v i h v  ®Þ tic¸c  d  µ    v ® kho¶n  c¸c  i Ó m   ®   µ  kho¶n  kho¶n  § Òu  µy; 2,  ® b,  v e  4,  7  i n c)  Þch  tang  Ët  i  í  µnh  i quy  nh ¹  ®iÓ m   b,  ®   µ  T thu  v ®è v ih v  ®Þ tic¸c  a,  d,  v e kho¶n  c¸c  iÓ m   b,  vµ  kho¶n  kho¶n  c¸c  i Ó m   , vµ   1,  ® a,  c  e  2,  3,  ® c   fkho¶n    4, c¸c  iÓ m   c  µ  kho¶n  kho¶n  kho¶n  § Òu  µy; ® a,  v d  5,  6,  7  i n d)  Þch  T thu  ¬ng iÖn  i  ¹ m   i  í   µnh  i  ph t v ph ®è v i h v quy  nh  ¹  i Ó m     ®Þ ti ® c kho¶n  § Òu  µy. 5  i n §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò   iÕu  im,  26. Vi  quy  v ch ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh h ® h 1.  ¹ c¶nh  Ph t  c¸o  Æc  ¹ t Òn  õ  ho ph t i t 150.000  ng  Õ n   ®å ® 300.000  ng  ®å ®èi  í  ét rong  hµnh  i sau: v im t c¸c  v  a)  Õu  im,  Chi ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ©y  n  m øc  h ® h g å qu¸  quy  nh; ®Þ b)  Cho r    í  tuæi  µo ¹p  iÕu  im,  ¬ ch Õu  tÎem d i16  v r ch ph n i  i b¨ng  ×nh,  Ü a   h ® h×nh  Ó   ® xem  im  Ê m  r  dí  tuæi ph c tÎem  i16  . 2.  ¹ c¶nh  Ph t  c¸o  Æc  ¹ t Òn  õ  ho ph t i t 200.000  ng  Õ n   ®å ® 500.000  ng  ®å ®èi  í  µnh  i ch Õu  im,  v ih v   i ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  h ® h kh«ng  nh∙n ¹  ¬ c«ng  d¸n  tin i  céng. 3.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í  ét rong    ®å ®è v im t c¸c hµnh  i sau: v  a)  Õu  im,  Chi ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  a  î ph Ðp u  µnh ¹  ¬ c«ng  h ® h ch ® c  lh tin i  céng; b) Chuy Ón  îng  iÊy  ¨ng  ý  inh  nh g ® kk doanh cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  ho Æc  ö  ông  iÊy  ¨ng  ý  inh  sd g ® kk doanh  ña  chøc,  nh ©n  c tæ  c¸  kh¸c  Ó   inh  ®k doanh  iÕu  im,  ch ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh; h ® h c)  ùc  iÖn  Th h kh«ng  ng  é dung  i  rong  iÊy  ¨ng  ý  inh  ®ó n i  gh t g ® kk doanh  ch Õu  im,  i ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh; h ® h d)  öa  ÷a,  Èy  S ch t xo¸  iÊy  ¨ng  ý  inh  g ® kk doanh  iÕu  im,  ch ph b¨ng  ×nh,  h ® Ü a  ×nh. h 4.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  ch Õu  im,  i ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  í   ôc  ch  inh  h ® h vi m ®Ý k doanh  µ   m kh«ng  ã  c g Êy  ¨ng  ý  inh  i® kk doanh. 5.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 30.000.000  ng  Õ n  ®å ® 50.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  Õu  im  Chi ph b¨ng  ×nh,  Ü a   ×nh  ∙  ã  Õt  nh  h ® h ® c quy ®Þ thu  å , tÞch  h i  thu   Ê m  u  µnh,  Æc i hñy ,c lh ho tªu  ; b)  Õu  im,  Chi ph b¨ng  ×nh,  Ü a  ×nh  ã  é dung  i rôy kh ªu  © m,  h ® h c n i  ®å t ,  i d kÝch  ng  ¹o  ùc ®é b l . 6.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung:
 18. 18 a)  í   Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í  µnh iquy  nh ¹  ¸c  iÓ m   ,    T c quy s d g ph ®è v ih v  ®Þ tic ® bc vµ  kho¶n  kho¶n  § Òu  µy; d  3,  5  i n b)  Þch  tang  Ët  i  í  µnh  i quy  nh ¹  T thu  v ®è v ih v  ®Þ tikho¶n  ®iÓ m   kho¶n  2,  a  3  , kho¶n  § Òu  µy; 5  i n c)  Þch  T thu  ¬ng iÖn  i  ¹ m   i  í   µnh  i  ph t v ph ®è v i h v quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    5 § Òu  µy. in §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò  u  iÓu, u r÷ ¸c  È m   iÖn  27. Vi  quy  v l ch l t t ph ® ¶nh 1.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 3.000.000  ng  Õ n  ®å ® 5.000.000  ng  i  í  µnh  i nép  ®å ®è v ih v  l ch Óu, u r÷ ¸c  È m   iÖn  u  i l t t ph ® ¶nh kh«ng    è îng kh«ng  ng  ñng  o i ®ñ s l ,  ®ó ch l ¹  theo  quy  nh. ®Þ 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 5.000.000  ng  Õ n   ®å ® 15.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  kh«ng  ép u  iÓu, u r÷ ¸c  È m   iÖn  n l ch l t t ph ® ¶nh theo  quy  nh. ®Þ 3. Ngoµi  h×nh  c¸c  thøc  ö  ¹   x ph t quy  nh ¹  kho¶n  vµ  § Òu  µy,  ®Þ tic¸c  1  2  i n c¸  ©n,  chøc  i  ¹ m   nh tæ  v ph cßn  Þ   éc  i  ép u  iÓu, u  r÷  ¸c  È m   b bu ph¶ n l ch l t t ph ®i Ön ¶nh theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  uË . lt M ô c  4 h µ n h  vi vi p h¹ m  tron g  lÜ n h  v ù c  n g h Ö  thu Ët  bi Ó u  di Ô n, h × n h  thøc v µ  m ø c  p h¹t §i Ò u 28.  ph¹ m  ®Þnh  Ò   ©n  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c Vi  quy  v nh b¶n  nh , ® nh 1.  ¹ c¶nh  Ph t  c¸o  Æc  ¹ t Òn  õ  ho ph t i t 200.000  ng  Õ n   ®å ® 500.000  ng  ®å ®èi  í   µnh  i nh ©n  v ih v  b¶n  b¨ng  ¹c ® Ü a  ¹c  a  î ph Ðp u  µnh  í   è ­ nh ,  nh ch ® c  lh v is l îng  í  b¶n. d i20  2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í  ét rong    ®å ®è v im t c¸c hµnh  i sau: v  a)  ©n  Nh b¶n  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  a  î   Ðp u  µnh  í  è îng  õ    nh , ® nh ch ® c ph lh v is l t 20 b¶n  Õ n  í  ® d i100 b¶n; b) Chuy Ón  îng  iÊy  ¨ng  ý  inh  nh g ® kk doanh cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  ho Æc  ö  ông  iÊy  ¨ng  ý  inh  sd g ® kk doanh  ña  chøc,  nh ©n  c tæ  c¸  kh¸c  Ó   ¹   ® ho t ®éng  ©n  nh b¶n b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c nh , ® nh . 3.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  ©n  Nh b¶n b¨ng  ¹c ® Ü a  ¹c  a  î ph Ðp u  µnh  í   è îng  õ  nh ,  nh ch ® c  lh vis l t 100  b¶n  Õ n  ® 300  b¶n; b)  ©n  Nh b¶n b¨ng  ¹c ® Ü a   ¹c  µ   nh ,  nh m kh«ng  ã  iÊy  Ðp  ¹ ®éng  cg ph ho t  nh ©n b¶n. 4.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 5.000.000  ng  Õ n   ®å ® 10.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  nh ©n b¶n b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  a  î   Ðp u  µnh  í  è îng r 300  nh , ® nh ch ® c ph lh v is l t ªn  b¶n. 5.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 10.000.000  ng  Õ n  ®å ® 30.000.000  ng  i  í  ét rong  ®å ®è v im t c¸c  µnh  i sau: h v 
 19. 19 a)  ©n  Nh b¶n  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ∙  ã  Õt  nh  Ê m  u  µnh  Æc   nh , ® nh ® c quy ®Þ c lh ho quy Õt  nh  hå ,tÞch  ; ®Þ thu  i   thu b)  ©n   Nh b¶n  b¨ng  ¹c ® Ü a   ¹c  ã  é dung  i  rôy kh ªu  © m,  nh ,  nh c n i  ®å t ,  i d kÝch  ng  ¹o  ùc ®é b l ; c)  ©n  Nh b¶n  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ã  é   nh , ® nh c n i dung  ph¶n  ng. ®é 6.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í quy Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í   µnh  i quy  nh ¹  T c  sd g ph ®è v i h v  ®Þ tikho¶n    4, kho¶n  § Òu  µy; 5  i n b)  Þch  T thu tang  Ët  i  í   µnh  i  v ®è v i h v quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÓ m     1,  a kho¶n  kho¶n  kho¶n  vµ  § Òu  µy; 2,  3,  4  5  i n c)  Þch  ph¬ng iÖn  i ph¹ m  i  í  µnh  i quy  nh ¹  kho¶n    T thu  t v  ®è v ih v  ®Þ tic¸c  3, 4  µ  § Òu  µy. v 5  i n §i Ò u    ph¹ m  ®Þnh  Ò   xuÊt  29. Vi  quy  v s¶n  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c nh , ® nh 1.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  i  í   ét  rong    ®è v i m t c¸c hµnh  i sau: v  a) S¶n  Êt  xu b¨ng  ¹c ® Ü a  ¹c  nh ,  nh kh«ng  ng  é dung,  a  iÓ m   i ®ó n i  ®Þ ® gh   trong  iÊy  Ðp; g ph b)  öa  ÷a,  Èy  g Êy  Ðp  S ch t xo¸  i ph s¶n  Êt  xu b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c nh , ® nh ; c)  Ých  Ðp,  ªm  m   Tr gh th © thanh,  ×nh  h ¶nh  ã  é dung  i  rôy kh ªu  c n i  ®å t ,  i d © m,  Ých  ng  ¹o  ùc  µo  k ®é b l v b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ∙  î ph Ðp u  µnh  ng  nh , ® nh ® ® c  lh nh cha  Õ n  øc ruy  ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s d) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  nh g ph cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  Æc  ö  ông  ho sd g Êy  Ðp  ña  chøc,  nh ©n  i ph c tæ  c¸  kh¸c  Ó   ® s¶n  Êt  xu b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c nh , ® nh . 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  S¶n  Êt  xu b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ã  é dung  i rôy   i d © m,  Ých  nh , ® nh c n i  ®å t , kh ªu  k ®éng  ¹o  ùc  Æc  rÝch  Ðp  ªm  m   b l ho t gh th © thanh,  ×nh  h ¶nh  ã  é dung  i  c n i  ®å t ôy   i d © m,  Ých  ng  ¹o  ùc  µo  r , kh ªu  k ®é b l v b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ∙  î ph Ðp u  nh , ® nh ® ® c  l hµnh  ng  a  Õ n  øc ruy  nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù; t ¸ch  i h s b)  S¶n  Êt  xu b¨ng  ¹c ® Ü a   ¹c  nh ,  nh nh»m   ôc  ch  inh  m ®Ý k doanh  µ   m kh«ng  ã  iÊy  Ðp. cg ph 3.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 10.000.000  ng  Õ n   ®å ® 30.000.000  ng  i  í   µnh  i ®å ®è v i h v  s¶n  Êt  xu b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ã  é   nh , ® nh c n i dung  ph¶n  ng  Æc rÝch  Ðp  ªm  ®é ho t gh th ©m  thanh,  ×nh  h ¶nh  ã  é   c n i dung ph¶n  ng  µo  ®é v b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ∙  î   nh , ® nh ® ® c ph Ðp u  µnh  ng  a  Õ n  øc ruy  lh nh ch ® m t cøu r nh Ö m   ×nh  ù. t ¸ch  i h s 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í   Òn  ö  ông  iÊy  Ðp  i  í  µnh iquy  nh ¹  ¸c  iÓ m   ,    T c quy s d g ph ®è v ih v  ®Þ tic ® bc vµ  kho¶n  ®iÓ m   kho¶n  kho¶n  § Òu  µy; d  1,  a  2,  3  i n b)  Þch  tang  Ët  i  í  µnh  i quy  inh ¹  iÓ m   kho¶n  ®iÓ m   T thu  v ®è v ih v  ® ti® c  1,  a  kho¶n  kho¶n  § Òu  µy; 2,  3  i n
 20. 20 c)  Þch  hu  ¬ng iÖn i ph¹ m  i  í  µnh i quy  nh ¹  iÓ m   kho¶n  T t ph t v  ®è v ih v  ®Þ ti® c  1 kho¶n  vµ  § Òu  µy. ,  2  3  i n §i Ò u  30.  ph¹ m  Vi  quy  nh  Ò   ®Þ v mua,  ,  b¸n cho thuª b¨ng  ¹c ® Ü a   nh ,  nh¹c 1.  ¹ c¶nh  Ph t  c¸o  Æc  ¹ t Òn  õ  ho ph t i t 200.000  ng  Õ n   ®å ® 500.000  ng  ®å ®èi  í   µnh  i  vi h v b¸n  Æc   ho cho  thuª b¨ng  ¹c ® Ü a   ¹c  nh ,  nh kh«ng  ng  a   ®ó ®Þ ®i Ó m   i t gh  rong  iÊy  ¨ng  ý  inh  g ® kk doanh. 2.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í  ét rong    ®å ®è v im t c¸c hµnh  i sau: v  a)  B¸n  Æc  ho cho  thuª  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  a  î   Ðp u  µnh; nh , ® nh ch ® c ph lh b)  Mua, b¸n b¨ng  ¹c ® Ü a  ¹c  éc  o i i , nh ©n  nh ,  nh thu l ¹  n   b¶n  Ëu  õ  b¶n  l t 50  t ë ªn   rl. 3.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau:  h v  a)  B¸n  Æc  ho cho  thuª  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  ã  é   nh , ® nh c n i dung  Ê m; c b) B¸n  Æc  ho cho thuª b¨ng  ¹c ® Ü a  ¹c  µ   nh ,  nh m kh«ng  ã  iÊy  ¨ng  ý  cg ® k kinh  doanh. 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹   æ   x ph t b sung: a)  í   Òn  ö  ông  iÊy  ¨ng  ý  inh  T c quy sd g ® kk doanh  Õ n  th ® 3  ¸ng  i  í  µnh  ®è v ih v  i quy ®Þ nh ¹    tikho¶n  ®iÓ m   kho¶n  § Òu  µy; 1,  a  3  i n b)  Þch  T thu  tang  Ët  i  í   µnh  i  v ®è v i h v quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÓ m     2,  a kho¶n  § Òu  µy. 3  i n §i Ò u     ph¹ m  31. Vi  quy  nh  Ò   µng  r÷   æ   iÕn  ®Þ vt t , ph b b¨ng  ¹c ® Ü a   nh ,  nh¹c 1.  ¹ c¶nh  Ph t  c¸o  Æc  ¹ t Òn  õ  ho ph t i t 200.000  ng  Õ n   ®å ® 500.000  ng  ®å ®èi  í  µnh  i ph æ   iÕn  v ih v  b b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  a  î   Ðp  æ   iÕn ¹  ¬   nh , ® nh ch ® c ph ph b tin i c«ng  éng. c 2.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 500.000  ng  Õ n  ®å ® 1.500.000  ng  i  í   µnh  i tµng  ®å ®è v i h v  t ÷ riph Ðp  r t ¸  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  éc  o ii ,nh ©n  nh , ® nh thu l ¹  n   b¶n  Ëu  õ  b¶n rë ªn l t 50  t l. 3.  ¹ t Òn  õ  Ph t i t 1.500.000  ng  Õ n   ®å ® 5.000.000  ng  i  í   ét  rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  µng r÷ riph Ðp  T t t ¸  b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c  éc  o icÊ m   æ   iÕn; nh , ® nh thu l ¹  ph b b) Chuy Ón  îng  iÊy  Ðp  nh g ph cho  chøc,  nh ©n  tæ  c¸  kh¸c  Æc  ö  ông  ho sd g Êy  Ðp  ña  chøc,  nh ©n  i ph c tæ  c¸  kh¸c  Ó   t hµnh  ® ph¸   b¨ng  ¹c   Ü a  ¹c nh , ® nh . 4.  ¹  iÒn  õ  Ph t t t 5.000.000  ng  Õ n  ®å ® 10.000.000  ng  i  í   ét rong  ®å ®è v i m t c¸c  µnh  i sau: h v  a)  æ   iÕn  Ph b b¨ng  ¹c ® Ü a   ¹c  ∙  ã   nh ,  nh ® c quy Õt  nh  Ê m  u  µnh,  ®Þ c lh quy Õt  nh  hå ,tÞch  , tªu  ñy; ®Þ thu  i   thu  i h
Đồng bộ tài khoản