Nghị định 31/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
98
lượt xem
4
download

Nghị định 31/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 31/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 31/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ sè 31/2004/N§­CP ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2004  vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc l¬ng hu cña ngêi  nghØ hu tríc th¸ng 4 n¨m 1993 ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n cø Bé  LuËt Lao  ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 vµ   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø c¸c NghÞ  quyÕt sè  17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng   11 n¨m 2003 "vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2004" vµ   NghÞ  quyÕt sè  19/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 "vÒ   nhiÖm vô n¨m 2004" cña Quèc héi Khãa  XI;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.   Tõ   ngµy   01   th¸ng   01   n¨m   2004   ®iÒu   chØnh  t¨ng thªm møc l¬ng hu hiÖn hëng ®èi víi ngêi nghØ hu theo  NghÞ  ®Þnh sè 218/CP ngµy 27   th¸ng 12 n¨m 1961, NghÞ ®Þnh  sè 161/CP ngµy 30  th¸ng 10 n¨m 1964 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ  ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985 cña Héi ®ång Bé  trëng  (nay   lµ  ChÝnh   phñ).  C¸c  møc   ®iÒu   chØnh   tÝnh  trªn   møc   l¬ng   hu   hiÖn   hëng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  03/2003/N§/CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  nh sau: 1. §èi víi c«ng nh©n, viªn chøc nghØ hu: T¨ng thªm 7% møc l¬ng hu hiÖn hëng  ®èi víi ngêi nghØ  hu theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1961 cña  ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985   cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). 2.   §èi   víi   sÜ   quan,   h¹   sÜ   quan,   qu©n   nh©n   chuyªn   nghiÖp, ngêi hëng tiÒn l¬ng theo thang b¶ng l¬ng cña lùc  lîng vò trang nghØ hu: a) T¨ng thªm 7% møc l¬ng hu hiÖn hëng  ®èi víi ngêi  nghØ   hu   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   161/CP   ngµy   30   th¸ng   10   n¨m  1964 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18 th¸ng   9 n¨m 1985 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ).
  2. 2 b) §èi víi ngêi gi÷  chøc vô  l∙nh  ®¹o hëng l¬ng theo  cÊp   hµm   khi   nghØ   hu   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   161/CP   ngµy   30  th¸ng 10 n¨m 1964 cña ChÝnh phñ  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  236/H§BT  ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985 cña Héi  ®ång Bé  trëng (nay lµ  ChÝnh  phñ),  ngoµi  møc  t¨ng  thªm 7% quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a  nãi trªn cßn ®îc ®iÒu chØnh t¨ng thªm 2% møc l¬ng hu hiÖn  hëng. 3. Kinh phÝ  t¨ng thªm tiÒn l¬ng hu ¸p dông  ®èi víi  c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy do   ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. §i Ò u   2.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Bé  trëng   Bé   Lao   ®éng  –  Th¬ng  binh   vµ  X∙  héi chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Quèc phßng  híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  nµy. §i Ò u   4.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản