Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
206
lượt xem
11
download

Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh  cña chÝnh phñ Sè 32/2005/N§­CP ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ Quy chÕ cöa khÈu biªn giíi ®Êt liÒn ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø LuËt Biªn giíi quèc gia ngµy 17 th¸ng 6 n¨m  2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng, NghÞ ®Þnh:  Ch¬ng I nh÷ng Quy ®Þnh chung §iÒu   1.  NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ Quy chÕ cöa khÈu  biªn   giíi   ®Êt   liÒn;   quy   ®Þnh   c¸c   ho¹t   ®éng   xuÊt   c¶nh,  nhËp   c¶nh,   qu¸   c¶nh,   xuÊt  khÈu,   nhËp   khÈu  (viÕt   t¾t   lµ  xuÊt, nhËp) qua cöa khÈu biªn giíi ®Êt liÒn cña ngêi, ph­ ¬ng tiÖn, hµng ho¸ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ë khu vùc cöa  khÈu nh»m  qu¶n  lý,  b¶o vÖ chñ quyÒn,  an ninh  biªn  giíi  quèc gia. §iÒu   2.   Cöa khÈu biªn giíi ®Êt liÒn (sau ®©y gäi  chung lµ cöa khÈu biªn giíi) bao gåm:  cöa khÈu quèc tÕ,  cöa khÈu chÝnh vµ cöa khÈu phô, ®îc më trªn c¸c tuyÕn ®­ êng bé, ®êng  s¾t,  ®êng thuû néi ®Þa  trong  khu vùc biªn  giíi  theo HiÖp ®Þnh vÒ Quy chÕ biªn giíi ®∙ ®îc ký kÕt  gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam víi  ChÝnh phñ níc l¸ng giÒng ®Ó thùc hiÖn viÖc xuÊt, nhËp vµ  qua l¹i biªn giíi quèc gia.  §iÒu  3.   1. Cöa khÈu quèc tÕ ®îc më cho ngêi, ph¬ng tiÖn, hµng  ho¸ cña ViÖt Nam, níc l¸ng giÒng vµ níc thø ba xuÊt, nhËp  qua biªn giíi quèc gia.
  2. 2 2. Cöa khÈu chÝnh ®îc më cho ngêi, ph¬ng  tiÖn, hµng  ho¸  cña ViÖt Nam vµ níc l¸ng giÒng xuÊt, nhËp qua biªn  giíi quèc gia. 3. Cöa khÈu phô ®îc më cho ngêi, ph¬ng tiÖn, hµng ho¸  ViÖt Nam vµ níc l¸ng giÒng ë khu vùc biªn giíi, vïng biªn  giíi qua l¹i biªn giíi quèc gia.  4.   ViÖc   n©ng   cÊp   cöa   khÈu,   x¸c   ®Þnh   c¸c   tuyÕn   ®êng  bé,   ®êng   s¾t,   ®êng   thuû   néi   ®Þa   dïng   cho   qu¸   c¶nh   do  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam  hoÆc ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.  §iÒu  4. 1. Ph¹m vi cô thÓ cña khu vùc cöa khÈu quèc tÕ, cöa  khÈu chÝnh do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh x¸c ®Þnh sau khi  ®∙   thèng   nhÊt   víi   Bé   Quèc   phßng,   Bé   C«ng   an,   c¸c   Bé,  ngµnh h÷u quan vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Ph¹m vi cô thÓ khu vùc cöa khÈu phô do Bé ChØ huy  Bé ®éi Biªn phßng tØnh x¸c ®Þnh sau khi ®∙ thèng nhÊt víi  C«ng   an   tØnh,   c¸c   ngµnh   h÷u   quan   vµ   xin   ý   kiÕn   Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn cã cöa khÈu vÒ quy ho¹ch, b¸o c¸o Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n  tØnh cã cöa khÈu quyÕt ®Þnh. 3.   Khu   vùc   cöa   khÈu   ®îc   c¾m   biÓn   b¸o   "Khu   vùc   cöa  khÈu". BiÓn b¸o lµm theo mÉu thèng nhÊt cña Bé Quèc phßng  vµ c¾m ë n¬i dÔ nhËn biÕt. 4.  Khu vùc  kiÓm so¸t  ®îc thiÕt  lËp  t¹i cöa  khÈu ®Ó  c¸c   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm  tra, kiÓm so¸t, lµm c¸c thñ tôc xuÊt, nhËp theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. §iÒu   5.   Mäi   ho¹t   ®éng   cña   c¬   quan,   tæ   chøc,   c¸  nh©n, ph¬ng tiÖn ViÖt Nam vµ níc ngoµi ë khu vùc cöa khÈu  ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, c¸c quy ®Þnh  kh¸c   cña   ph¸p   luËt   cã   liªn   quan   vµ   ®iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ  ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp;  trong trêng  hîp  ®iÒu  íc  quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c  th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. Ch¬ng II quy ®Þnh vÒ xuÊt, nhËp  ®èi víi ngêi,  Ph¬ng tiÖn, hµng ho¸
  3. 3 §iÒu  6. 1.   C«ng   d©n   ViÖt   Nam   mang   hé   chiÕu   hoÆc   giÊy   th«ng  hµnh   hîp   lÖ   ®îc   xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh   qua   c¸c   cöa   khÈu  biªn giíi ViÖt Nam. 2. C«ng d©n ViÖt Nam c  tró ë khu vùc biªn giíi khi  sang khu vùc biªn giíi níc l¸ng giÒng ph¶i cã giÊy th«ng  hµnh hoÆc giÊy chøng minh biªn giíi, giÊy chøng nhËn do  Uû ban nh©n d©n hoÆc c«ng an x∙, phêng, thÞ trÊn cÊp. §iÒu  7. 1. Ngêi níc ngoµi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh ViÖt Nam ph¶i  cã hé chiÕu hîp lÖ hoÆc giÊy tê cã gi¸ trÞ thay hé chiÕu  (gäi chung lµ hé chiÕu) vµ ph¶i cã thÞ thùc do c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp, trõ trêng hîp ®îc  miÔn thÞ thùc.  2. Ngêi c tró trong khu vùc biªn giíi níc l¸ng giÒng  khi sang khu vùc biªn  giíi  ViÖt Nam ph¶i cã giÊy th«ng  hµnh   hoÆc   giÊy   chøng   minh   biªn   giíi   theo   quy   ®Þnh   cña  HiÖp ®Þnh vÒ Quy chÕ biªn giíi ký kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ n­ íc l¸ng giÒng h÷u quan. §iÒu  8. 1.   Ph¬ng   tiÖn   ViÖt   Nam   vµ   níc   ngoµi   khi   xuÊt   c¶nh,  nhËp c¶nh qua cöa khÈu biªn giíi ph¶i cã c¸c lo¹i giÊy tê  sau: a) GiÊy ®¨ng ký ph¬ng tiÖn; b) GiÊy phÐp liªn vËn; c)   GiÊy   phÐp   vËn   chuyÓn   hµnh   kh¸ch,   hµng   ho¸   (nÕu  cã); d) GiÊy chøng nhËn an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­ êng.  2. Ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn, hµnh kh¸ch ®i trªn ph­ ¬ng tiÖn vµ hµng ho¸ ph¶i cã giÊy tê sau ®©y: a) GiÊy tê quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, §iÒu 7, §iÒu 9 cña  NghÞ ®Þnh nµy; b) GiÊy phÐp ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn (®èi víi ngêi ®iÒu  khiÓn ph¬ng tiÖn).
  4. 4 §iÒu   9.  Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh vµ  ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh qua cöa  khÈu biªn giíi ph¶i cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp ph¸p, thùc hiÖn  c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt h¶i  quan,  c¸c  quy  ®Þnh  kh¸c cña ph¸p luËt  ViÖt  Nam cã liªn  quan vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu   10.   Thñ   tôc   qua   l¹i   biªn   giíi   quèc   gia   t¹i  cöa khÈu phô ®îc tiÕn hµnh t¹i tr¹m kiÓm so¸t biªn phßng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Ch¬ng III qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ë khu vùc cöa khÈu §iÒu  11.  Khu vùc cöa khÈu bao gåm: 1. Khu vùc qu¸ c¶nh (®èi víi cöa khÈu quèc tÕ). 2.   Khu   vùc   kiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   ®èi   víi   ph¬ng   tiÖn,  hµng ho¸ khi xuÊt, nhËp qua biªn giíi. 3. Khu vùc nhµ chê lµm thñ tôc. 4.   Khu   vùc   lµm   thñ   tôc   xuÊt,   nhËp   cña   c¸c   c¬   quan  chøc n¨ng. 5. Trô së lµm viÖc cña c¬ quan chøc n¨ng vµ c¬ quan  liªn quan. 6. Khu vùc kho, b∙i tËp kÕt hµng chê xuÊt khÈu, nhËp  khÈu. 7. Khu vùc dµnh cho cöa hµng kinh doanh miÔn thuÕ. 8. Khu vùc dµnh cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, th¬ng m¹i. 9. Khu vùc b∙i xe, bÕn ®Ëu. 10. Khu vùc cÊm; khu vùc kh¸c (nÕu cã).  §iÒu  12. 1. Nh÷ng ngêi ®îc t¹m tró t¹i khu vùc cöa khÈu. a) C¸n bé, chiÕn sÜ, nh©n viªn cña c¸c c¬ quan qu¶n  lý nhµ níc chuyªn ngµnh vµ c¬ quan liªn quan cã trô së  hoÆc v¨n phßng lµm viÖc t¹i khu vùc cöa khÈu; b) Nh©n viªn c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng  dÞch vô, th¬ng m¹i t¹i khu vùc cöa  khÈu. 2. §èi víi nh÷ng trêng hîp ph¶i lu l¹i trong khu vùc  cöa khÈu biªn giíi v× lý do cha hoµn thµnh thñ tôc xuÊt 
  5. 5 c¶nh ®èi víi ngêi, ph¬ng tiÖn; xuÊt khÈu ®èi víi hµng ho¸  hoÆc ph¬ng tiÖn bÞ h  háng th× ph¶i ®¨ng ký t¹m tró theo  quy   ®Þnh   vµ   chÞu   sù   kiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   cña   §ån   Biªn  phßng cöa khÈu. §iÒu  13. 1. §èi víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, th¬ng m¹i cña nh©n  viªn c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n t¹i khu vùc cöa khÈu ph¶i  cã   giÊy   phÐp   do   Uû   ban   nh©n   d©n   hoÆc   c¬   quan   qu¶n   lý  chuyªn ngµnh cÊp theo thÈm quyÒn. 2.   Ngêi,   ph¬ng   tiÖn,   hµng   ho¸   thùc   hiÖn   viÖc   xuÊt,  nhËp qua cöa khÈu biªn giíi ph¶i cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp  ph¸p vµ chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan cã  thÈm quyÒn t¹i cöa khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu   14.   T¹i khu vùc cöa khÈu, mäi ho¹t ®éng cña  ngêi,  ph¬ng   tiÖn   ph¶i  chÊp   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh  phñ vÒ Quy chÕ khu vùc biªn giíi, quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  nµy vµ chÞu sù híng dÉn, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬ quan  cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu   15.   Nghiªm   cÊm   c¸c   ho¹t   ®éng   sau   ®©y   ë   khu  vùc cöa khÈu 1. C¸c hµnh vi lµm thay ®æi dÊu hiÖu, híng ®i cña ®­ êng biªn giíi quèc gia; lµm thay ®æi dßng ch¶y tù nhiªn  cña s«ng, suèi biªn giíi; g©y h h¹i mèc quèc giíi vµ c¸c  c«ng tr×nh thiÕt bÞ kh¸c, c¸c lo¹i biÓn b¸o khu vùc cöa  khÈu, vµnh ®ai biªn giíi, vïng cÊm. 2. Sö dông hé chiÕu, giÊy tê gi¶; tæ chøc, dÉn ®êng,  chuyªn chë ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh tr¸i phÐp. 3.  KÝch ®éng  hoÆc  cã hµnh  vi ph¸  ho¹i an  ninh,  g©y  mÊt trËt tù c«ng céng, kh«ng chÊp hµnh hoÆc ng¨n c¶n viÖc  kiÓm tra, kiÓm so¸t cña lùc lîng qu¶n lý chuyªn ngµnh; sö  dông, bu«n b¸n, vËn chuyÓn, tuyªn truyÒn tµi liÖu, s¸ch  b¸o, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i. 4. Bu«n lËu, vËn chuyÓn hoÆc sö dông tr¸i phÐp hµng  ho¸, tiÒn tÖ, c¸c lo¹i vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt  ®éc h¹i, chÊt phãng x¹, ma tuý vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c  mµ Nhµ níc cÊm xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 5. Bu«n b¸n phô n÷, trΠem. 6. Dïng ph¬ng tiÖn ®a, ®ãn ngêi, chuyªn chë, xÕp, dì  hµng ho¸ kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh, ®i vµo khu vùc cÊm.
  6. 6 7. Ngêi, ph¬ng tiÖn ra, vµo khu vùc cöa khÈu kh«ng ®ñ  giÊy tê vµ cha hoµn thµnh c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh. 8. Vøt bá c¸c lo¹i chÊt th¶i lµm mÊt vÖ sinh, g©y «  nhiÔm m«i trêng.  9. C¸c ho¹t ®éng kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn hµnh. Ch¬ng IV Tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý  c¸c ho¹t ®éng  xuÊt, nhËp qua cöa khÈu biªn giíi §iÒu  16. 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng xuÊt,  nhËp qua cöa khÈu biªn giíi trong ph¹m vi c¶ níc.  2.   C¸c   Bé,   ngµnh   chøc   n¨ng   trong   ph¹m   vi   nhiÖm   vô,  quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, híng dÉn c¸c  lùc lîng, c¬ quan chuyªn ngµnh thuéc quyÒn t¹i cöa khÈu  biªn giíi thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t, lµm c¸c thñ  tôc xuÊt, nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   cã   cöa   khÈu   biªn   giíi  thèng   nhÊt   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   chøc   n¨ng   quy   ho¹ch,   x©y  dùng cöa khÈu,  ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt,  nhËp vµ  kiÓm tra, kiÓm so¸t t¹i khu vùc cöa khÈu. §iÒu   17.   Trong trêng hîp v× lý do quèc phßng, an  ninh, lý do ®Æc biÖt kh¸c hoÆc theo ®Ò nghÞ cña níc h÷u  quan,   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   h¹n   chÕ   hoÆc   t¹m   dõng   c¸c   ho¹t  ®éng vµ qua l¹i biªn giíi ®îc quy ®Þnh nh sau: 1.   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quyÕt   ®Þnh   viÖc   h¹n   chÕ   hoÆc  t¹m dõng c¸c ho¹t ®éng t¹i c¸c cöa khÈu quèc tÕ theo ®Ò  nghÞ cña Bé trëng  Bé Quèc  phßng;  ®èi víi c¸c trêng  hîp  kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh viÖc  h¹n chÕ hoÆc t¹m dõng c¸c ho¹t ®éng qua l¹i biªn giíi t¹i  c¸c cöa khÈu phô theo ®Ò nghÞ cña ChØ huy trëng Bé ®éi  Biªn phßng tØnh. 3. ChØ huy trëng Bé ®éi Biªn phßng tØnh: ­ QuyÕt ®Þnh h¹n chÕ hoÆc t¹m dõng c¸c ho¹t ®éng t¹i  cöa khÈu chÝnh (trõ cöa khÈu quèc tÕ) kh«ng qu¸ 06 giê.  ­ QuyÕt ®Þnh h¹n chÕ hoÆc t¹m dõng c¸c ho¹t ®éng t¹i  cöa khÈu phô hoÆc ®êng qua l¹i t¹m thêi kh«ng qu¸ 12 giê. 
  7. 7 4. §ån trëng §ån Biªn phßng ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh h¹n  chÕ hoÆc t¹m dõng c¸c ho¹t ®éng t¹i cöa khÈu phô hoÆc ®­ êng qua l¹i t¹m thêi kh«ng qu¸ 06 giê.  §iÒu  18.   1. T¹i khu vùc cöa khÈu quèc tÕ, cöa khÈu chÝnh tr¹m  kiÓm so¸t ®îc x©y dùng theo quy ho¹ch thèng nhÊt, ®¶m b¶o  cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc chuyªn  ngµnh  ho¹t ®éng  theo d©y chuyÒn kiÓm so¸t: Cöa xuÊt: H¶i quan ­ KiÓm dÞch (y tÕ, ®éng vËt, thùc  vËt) ­ Biªn phßng; Cöa   nhËp:   Biªn   phßng   ­   KiÓm   dÞch   (y   tÕ,   ®éng   vËt,  thùc vËt) ­ H¶i quan;  2. T¹i cöa khÈu phô, tr¹m kiÓm so¸t ®îc x©y dùng theo  quy ho¹ch thèng nhÊt cña Uû ban nh©n d©n tØnh.  3. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh ho¹t ®éng t¹i  cöa khÈu ®îc bè trÝ n¬i lµm viÖc trong tr¹m kiÓm so¸t phï  hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng lùc lîng. §iÒu  19.   1. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh t¹i cöa  khÈu ho¹t  ®éng    theo chøc  n¨ng,  nhiÖm  vô,  quyÒn  h¹n do  ph¸p luËt quy ®Þnh vµ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, hiÖp ®ång  trong  thùc  hiÖn nhiÖm  vô vµ gi¶i quyÕt  c¸c vÊn ®Ò ph¸t  sinh t¹i cöa khÈu.  2.  C¸n bé,  chiÕn  sÜ, nh©n  viªn  c¸c c¬ quan  qu¶n  lý  nhµ   níc   chuyªn   ngµnh  t¹i  cöa  khÈu   biªn   giíi,  trong   khi  lµm   nhiÖm   vô   ph¶i   mÆc   trang   phôc   ngµnh,   ®eo   biÓn,   phï  hiÖu kiÓm so¸t theo quy ®Þnh. §iÒu   20.   §ån   trëng   §ån   Biªn   phßng   cöa   khÈu   chñ  tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn  ngµnh  t¹i  cöa  khÈu   vµ  chÝnh   quyÒn  ®Þa  ph¬ng  gi¶i   quyÕt  nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý, b¶o vÖ chñ  quyÒn, an ninh biªn giíi quèc gia, gi÷ g×n an ninh, trËt  tù, an toµn x∙ héi ë khu vùc cöa khÈu. Ch¬ng V khen thëng vµ xö lý vi ph¹m
  8. 8 §iÒu   21.   C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch  xuÊt s¾c trong viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy th× ®îc khen  thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §iÒu   22.  Mäi hµnh vi vi ph¹m cña tæ chøc, c¸ nh©n  ®èi víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu bÞ xö lý theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu   23.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y  tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §iÒu  24.    1. Hµng n¨m Bé Quèc phßng phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh,  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®Ó thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé Quèc phßng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh  cã liªn quan híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  nµy. §iÒu   25.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản