Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
179
lượt xem
22
download

Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 33/2003/N§-CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2003 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé LuËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng (sau ®©y gäi lµ Bé LuËt Lao ®éng) nh sau: 1. §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''§iÒu 5. ViÖc ®¨ng ký néi quy lao ®éng theo §iÒu 82 cña Bé LuËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Néi quy lao ®éng ®îc ®¨ng ký t¹i Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi). Khi ®¨ng ký néi quy lao ®éng ph¶i kÌm theo c¸c v¨n b¶n cña ®¬n vÞ quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt (nÕu cã). 2. Doanh nghiÖp thuéc khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao (sau ®©y gäi chung lµ khu c«ng nghiÖp), néi quy lao ®éng ®îc ®¨ng ký t¹i Ban Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp theo ñy quyÒn cña Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi n¬i cã trô së chÝnh cña Ban Qu¶n lý ®ã. §Þnh kú s¸u th¸ng mét lÇn Ban Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ b¸o c¸o cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ t×nh h×nh ®¨ng ký néi quy lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý. 3. Trong thêi h¹n 10 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ® îc néi quy lao ®éng cña doanh nghiÖp, Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi hoÆc Ban Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ viÖc ®¨ng ký néi quy lao ®éng, nÕu hÕt thêi h¹n trªn mµ kh«ng cã th«ng b¸o th× b¶n néi quy lao ®éng ®¬ng nhiªn cã hiÖu lùc. Trêng hîp néi quy lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh kÌm theo cã ®iÒu kho¶n tr¸i ph¸p luËt th× híng dÉn cho ngêi sö dông lao ®éng söa ®æi, bæ sung vµ ph¶i ®¨ng ký l¹i''.
  2. 2 2. §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''§iÒu 6. ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý, vi ph¹m kû luËt lao ®éng theo §iÒu 84, §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. H×nh thøc khiÓn tr¸ch b»ng miÖng hoÆc b»ng v¨n b¶n ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng ph¹m lçi lÇn ®Çu, nhng ë møc ®é nhÑ. 2. H×nh thøc kÐo dµi thêi h¹n n©ng bËc l¬ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng hoÆc chuyÓn lµm viÖc kh¸c cã møc l¬ng thÊp h¬n trong thêi h¹n tèi ®a lµ s¸u th¸ng hoÆc c¸ch chøc ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng ®· bÞ khiÓn tr¸ch b»ng v¨n b¶n mµ t¸i ph¹m trong thêi h¹n ba th¸ng kÓ tõ ngµy bÞ khiÓn tr¸ch hoÆc nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ®· ®îc quy ®Þnh trong néi quy lao ®éng. Ngêi sö dông lao ®éng c¨n cø vµo møc ®é vi ph¹m kû luËt cña ng êi lao ®éng, t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ hoµn c¶nh cña ngêi lao ®éng ®Ó lùa chän mét trong ba h×nh thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. 3. H×nh thøc sa th¶i ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng vi ph¹m mét trong nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng vµ ®· cô thÓ hãa trong néi quy lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Ngêi lao ®éng vi ph¹m mét trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng, nÕu hµnh vi vi ph¹m ®ã cha cã ®Çy ®ñ hoÆc khã x¸c ®Þnh chøng cø th× yªu cÇu c¬ quan cã thÈm quyÒn ®iÒu tra, x¸c minh, kÕt luËn ®Ó lµm c¨n cø xö lý kû luËt. b) Ngêi lao ®éng tù ý bá viÖc 5 ngµy céng dån trong mét th¸ng hoÆc 20 ngµy céng dån trong mét n¨m mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng ® îc tÝnh trong th¸ng d¬ng lÞch, n¨m d¬ng lÞch. C¸c trêng hîp ®îc coi lµ cã lý do chÝnh ®¸ng bao gåm: bÞ thiªn tai; háa ho¹n; b¶n th©n, th©n nh©n bÞ èm cã x¸c nhËn cña c¬ së y tÕ ® îc thµnh lËp hîp ph¸p, c¸c trêng hîp kh¸c ®îc quy ®Þnh trong néi quy lao ®éng''. 3. §iÒu 8 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''§iÒu 8. Thêi hiÖu ®Ó xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng theo §iÒu 86 cña Bé LuËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Thêi hiÖu ®Ó xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng tèi ®a lµ ba th¸ng, kÓ tõ ngµy x¶y ra hoÆc ph¸t hiÖn vi ph¹m, trêng hîp cã hµnh vi vi ph¹m liªn quan ®Õn tµi chÝnh, tµi s¶n, tiÕt lé bÝ mËt c«ng nghÖ, kinh doanh cña doanh nghiÖp th× thêi hiÖu xö lý kû luËt lao ®éng tèi ®a lµ 6 th¸ng. 2. Kh«ng ®îc xö lý kû luËt lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng ®ang trong thêi gian: a) NghØ èm ®au, ®iÒu dìng; nghØ viÖc ®îc sù ®ång ý cña ng êi sö dông lao ®éng. b) BÞ t¹m giam, t¹m gi÷. c) Chê kÕt qu¶ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®iÒu tra, x¸c minh vµ kÕt luËn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ® îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng. d) Ngêi lao ®éng n÷ cã thai; nghØ thai s¶n; nu«i con nhá díi 12 th¸ng tuæi. Ngêi lao ®éng nam ph¶i nu«i con nhá díi 12 th¸ng.
  3. 3 Khi hÕt thêi gian quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c kho¶n 2 §iÒu nµy, nÕu cßn thêi hiÖu ®Ó xö lý kû luËt lao ®éng th× ng êi sö dông lao ®éng tiÕn hµnh xö lý kû luËt lao ®éng ngay, nÕu hÕt thêi hiÖu th× ®îc kh«i phôc thêi hiÖu ®Ó xö lý kû luËt lao ®éng, nh ng tèi ®a kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt thêi gian nªu trªn. Khi hÕt thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu nµy, mµ thêi hiÖu xö lý kû luËt lao ®éng ®· hÕt th× ® îc kÐo dµi thêi hiÖu ®Ó xem xÐt xö lý kû luËt lao ®éng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 60 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt thêi gian nªu trªn''. 4. §iÒu 10 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''§iÒu 10. Ngêi cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng, kÓ c¶ t¹m ®×nh chØ c«ng viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 87 vµ §iÒu 92 cña Bé LuËt Lao ®éng lµ ngêi sö dông lao ®éng; ngêi ®îc ngêi sö dông lao ®éng ñy quyÒn chØ ®îc xö lý kû luËt lao ®éng theo h×nh thøc khiÓn tr¸ch. C¸c h×nh thøc kû luËt kh¸c chØ ®îc ñy quyÒn khi ngêi sö dông lao ®éng ®i v¾ng vµ ph¶i b»ng v¨n b¶n''. 5. §iÓm a kho¶n 3 §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''a) Ngêi cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng ph¶i ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n (trõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch b»ng miÖng), tr êng hîp xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc sa th¶i, ng êi sö dông lao ®éng ph¶i trao ®æi, nhÊt trÝ víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së. Trong trêng hîp kh«ng nhÊt trÝ th× Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së b¸o c¸o víi C«ng ®oµn cÊp trªn trùc tiÕp, ngêi sö dông lao ®éng b¸o c¸o víi Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. Sau 20 ngµy kÓ tõ ngµy b¸o c¸o Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, ngêi sö dông lao ®éng míi cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh''. 6. Kho¶n 1 §iÒu 12 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1. Khi quyÕt ®Þnh gi¶m thêi h¹n hoÆc xãa kû luËt ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ xö lý vi ph¹m kû luËt kÐo dµi thêi h¹n n©ng bËc l¬ng, chuyÓn lµm viÖc kh¸c cã møc l¬ng thÊp h¬n th× ngêi sö dông lao ®éng ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ gi¶i quyÕt nh sau: Ngêi lao ®éng bÞ xö lý kû luËt kÐo dµi thêi h¹n n©ng bËc l¬ng, th× viÖc n©ng bËc l¬ng cho ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh gi¶m thêi h¹n hoÆc xãa kû luËt, nÕu ngêi lao ®éng ®· ®ñ ®iÒu kiÖn n©ng bËc l¬ng. Ngêi lao ®éng bÞ xö lý kû luËt chuyÓn lµm viÖc kh¸c cã møc l¬ng thÊp h¬n th× bè trÝ ngêi lao ®éng trë l¹i lµm viÖc cò theo hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt''. 7. §iÒu 18 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1. ChËm nhÊt sau 3 th¸ng kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nh÷ng ®¬n vÞ cha cã hoÆc ®· cã néi quy lao ®éng th× ph¶i x©y dùng míi hoÆc söa ®æi, bæ sung cho phï hîp vµ ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Nh÷ng ®¬n vÞ míi thµnh lËp th× sau 6 th¸ng kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i ®¨ng ký b¶n néi quy lao ®éng t¹i Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi''.
  4. 4 8. B·i bá §iÒu 2. §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm h íng dÉn NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản