intTypePromotion=1

Nghị định 33-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
134
lượt xem
5
download

Nghị định 33-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 33-CP của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 33-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  33­C P  N G µ Y  19­4­1994 C P V Ò  Q U ¶ N  L ý  N H µ  N íC  èI VíI O ¹ T  ® é N G ®  H X U Ê T   H È U, N H Ë P   H È U. K K CHÝNH   PHñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  cña ChÝnh  phñ  trong phiªn häp    ngµy  th¸ng 1  13    n¨m 1994; §Ó   khuyÕn  khÝch  m¹nh  xuÊt khÈu, híng nhËp  mÏ        khÈu  phôc  tèts¶n  vô    xuÊtvµ      tiªudïng,b¶o  vµ    iÓns¶n    vÖ  ph¸ttr   xuÊttrong níc,n©ng        cao hiÖu  qu¶  xuÊt,nhËp    khÈu, më     réng      hîp t¸ckinh tÕ    ¬ng          ­ th m¹ivíi ngoµi,gãp  níc   phÇn   thùc hiÖn    môc    tiªukinh tÕ         ­x∙héicña  ®Êt níc; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i; NGHÞ   ®ÞNH:  CH ¬NG   I QUY   §ÞNH  CHUN G   §iÒu  1.­ NghÞ  ®Þnh   dông  ¸p  cho c¸c ho¹t ®éng    xuÊt khÈu, nhËp  khÈu    díi®©y: 1. XuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng  ho¸ (kÓ  thiÕt bÞ   c¶    toµn  bé)      víiníc ngoµivµ      víikhu  chÕ  xuÊt,th«ng    qua  ¬ng        th m¹i,hîp t¸ckinh tÕ  khoa    vµ  häc  kü  thuËt,       t¸c®Çu  ,viÖn    hîp t  trîvay  tr¶nî. , vµ    2. C¸c    h×nh thøc    díi®©y  còng  îc coilµ xuÊt khÈu, nhËp  ®           khÈu hµng  ho¸: ­ T¹m    nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt;t¹m    xuÊt ®Ó   i   t¸ nhËp, chuyÓn    khÈu; qu¸ c¶nh      hµng  ho¸; ­ChuyÓn    giao së    h÷u  c«ng  nghiÖp; ­ Gia    c«ng,chÕ    biÕn  hµng    b¸n  ho¸ vµ  thµnh  phÈm   cho    nícngoµihoÆc     thuªnícngoµigiac«ng,chÕ            biÕn; §¹ilýmua,  hµng    th¸cvµ      b¸n  ho¸,uû    nhËn  th¸cxuÊt khÈu,nhËp  uû        khÈu  cho    c¸cdoanh nghiÖp  trong nícvµ        nícngoµi. §iÒu 2.­  ViÖc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng  ho¸,vµ      c¸c dÞch  sau  vô  ®©y   îc qu¶n    ®   lýtheo quy chÕ  riªng,kh«ng    thuéc ph¹m    vi®iÒu chØnh cña  NghÞ  ®Þnh nµy: ­Vµng,b¹c,®¸        quý. ­Quµ    biÕu. ­Tµis¶n        dichuyÓn.
  2. 2 ­Bu    phÈm,  kiÖn  bu  kh«ng  mang  tÝnh  chÊtth   ¬ng  m¹i. ­ Hµng    cña    c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam       mang theo    ®Ó dïng    khixuÊt c¶nh,     nhËp  c¶nh. ­ Hµng    cña    c¸ nh©n  tæ  vµ  chøc    níc ngoµimang    theo    ®Ó dïng    khixuÊt  c¶nh,nhËp    c¶nh. ­ Hµng        ho¸,vËtdông  cña    quan  c¸cc¬  ngo¹igiao vµ    chøc      c¸ctæ  quèc  tÕ  ë  ViÖtNam   ­ Hµng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu gi÷a    c¸c khu chÕ  xuÊt víinhau  gi÷a     vµ    c¸ckhu    chÕ  xuÊtvíi       ngoµi. níc ­ C¸c    dÞch  du  vô  lÞch,ng©n    hµng,b¶o    hiÓm,  ®iÖn, hµng  bu    kh«ng,® ­   êng  s¾t,® êng    biÓn,® êng    bé. §iÒu  ­ ViÖc  3.   qu¶n    lýNhµ    níc®èi        víic¸c ho¹t®éng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îcthùc hiÖn  ®     theo c¸cnguyªn t¾c:       1. Tu©n    thñ luËtph¸p  c¸c chÝnh    vµ    s¸ch  li   cã  ªnquan cña Nhµ    níc vÒ  s¶n  xuÊt,l th«ng  qu¶n    tr  u  vµ  lýthÞ  êng. 2.T«n    träng c¸ccam      kÕt      víi ngoµivµ  qu¸n th níc   tËp    ¬ng    m¹iquèc  tÕ. 3. B¶o    ®¶m  quyÒn    tù chñ kinh doanh cña    c¸c doanh nghiÖp, vµ    b¶o  ®¶m   qu¶n    sù  lýcña  Nhµ    níc. CH ¬NG   II NH÷NG   QUY   ®ÞNH     VÒ HµNG  HO¸  XUÊT,  NHËP   KHÈU   §iÒu 4.­  TÊt  hµng  c¶  ho¸ ®Òu   îc xuÊt  ®   khÈu, nhËp    khÈu  chÞu  vµ  ®iÒu    tiÕtb»ng  thuÕ theo    luËtthuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu, trõmét      sè  hµng    ho¸ thuéc c¸c danh      môc    díi®©y  cßn chÞu  ®iÒu  sù  chØnh b»ng  nh÷ng  biÖn  ph¸p qu¶n        lýphiquan  thuÕ. 1.Hµng    cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu. 2.Hµng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  qu¶n    lýb»ng    h¹n ng¹ch. 3.Hµng    chuyªn dông.   4.Hµng  li     cã  ªnquan  ®Õn     c¸cc©n      ®èi líncña  nÒn  kinhtÕ    quèc  d©n. Trong tõng      thêikú,Thñ íng ChÝnh  t   phñ    phª duyÖt  hoÆc   quyÒn  uû  Chñ  nhiÖm     Uû ban    KÕ ho¹ch  Nhµ    níc phª duyÖt    c¸c danh môc  hµng ho¸ xuÊt,   nhËp khÈu  t¹ §iÒu  nµy  uû  nªu   i 4  vµ  quyÒn  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹ic«ng bè. CH ¬NG   I II DOANH   NGHIÖP   KINH DOANH   XUÊT,  NHËP   KHÈU   §iÒu  ­ §Ó     5.   kinh doanh xuÊt,nhËp    khÈu, doanh    nghiÖp ph¶icã    giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt,nhËp,do  Th¬ng        Bé  m¹icÊp.
  3. 3 §iÒu 6.­ §iÒu kiÖn    îc cÊp  ®Ó ®   giÊy phÐp kinh doanh xuÊt,nhËp    khÈu,nh    sau: 1.§èivíi       doanh  nghiÖp  chuyªn kinh doanh      xuÊt,nhËp    khÈu: a) Thµnh lËp theo ®óng    luËtph¸p  cam   vµ  kÕt tu©n thñ    c¸c quy ®Þnh  cña    luËtph¸p hiÖn    hµnh; b) Doanh  nghiÖp ph¶i cã    møc   vèn u  l ®éng    tèithiÓu  tÝnh b»ng tiÒn  ViÖt Nam   ¬ng  ¬ng    t ® 200.000 USD   ithêi®iÓm   t¹    ®¨ng  kinh  ký  doanh  xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu.Riªng ®èi víi         doanh nghiÖp thuéc c¸ctØnh      miÒn    c¸c nóivµ    tØnh  khã  cã  kh¨n vÒ    kinh tÕ,c¸cdoanh        nghiÖp kinh doanh    nh÷ng  Æt   m hµng  cÇn khuyÕn  khÝch xuÊt khÈu    mµ kh«ng  ®ßi    hái nhiÒu vèn, møc     vèn u  l ®éng  trªn® îcquy  nªu      ®Þnh ¬ng  ¬ng  t ® 100.000 USD; c) Ho¹t ®éng      theo ®óng ngµnh hµng  ®¨ng  khi thµnh  ®∙  ký    lËp doanh  nghiÖp; d) Cã      ®éi ngò    ®ñ  c¸n bé  tr×nh ®é    kinh doanh,ký      kÕt    hîp ®ång  mua  b¸n  ngo¹ith   ¬ng. 2.§èivíi       doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt: C¸c doanh nghiÖp  îcthµnh    ®   lËp theo ®óng      luËtph¸p,cã  së    c¬  s¶n  xuÊt  hµng  xuÊt khÈu    mËu   dÞch  cã  vµ  thÞ  êng    tr tiªuthô  níc ngoµi,cã  ë      ®éi  ngò  c¸n bé      ®ñ tr×nh ®é    kinh doanh  kÕt  thùc hiÖn      ký  vµ    hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹i   th¬ng  quyÒn    cã  trùc tiÕp xuÊt khÈu    hµng  ho¸  m×nh   do  s¶n xuÊt  nhËp  vµ  khÈu     vËt tnguyªn liÖu cÇn      thiÕtcho    s¶n  xuÊt cña    chÝnh  doanh nghiÖp.Tr­   êng    hîp kh¸ch hµng      nícngoµithanh      to¸nb»ng  hµng  (®æi  hµng),ph¶i® îcBé        Th¬ng    m¹ixem      xÐt gi¶iquyÕt hîp lýcho       tõng tr   êng    thÓ. hîp cô    §iÒu 7.­Trêng  c¸c doanh    hîp    nghiÖp  chuyªn kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu,nÕu  kh¶    cã  n¨ng kinh doanh    nh÷ng  Æt   m hµng ngoµingµnh    hµng  ® ­ ®∙  îc quy    ®Þnh   trong giÊy phÐp  kinh doanh  xuÊt,nhËp    khÈu,  quyÒn    cã  ®Ò nghÞ  Th¬ng      Bé  m¹i bæ sung  ngµnh  hµng  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu sau  khi ®∙    ®¨ng  bæ   ký  sung c¸c ngµnh  hµng  nµy trong giÊy phÐp  thµnh lËp  doanh  nghiÖp  ®¨ng  t¹ Träng    vµ  ký    i tµikinh tÕ.     §iÒu 8.­  Doanh nghiÖp  îc cÊp  ®   giÊy  phÐp kinh doanh  xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  nghÜa  nép  phÝ  cã  vô  lÖ  (mét lÇn) b»ng      tiÒn ViÖt Nam.  Tµi   Bé    chÝnh  cïng  Th¬ng    Bé  m¹i quy ®Þnh  møc   phÝ  híng  lÖ  vµ  dÉn thèng nhÊt  viÖc  nép  sö  vµ  dông  phÝ. lÖ  CH ¬NG  IV CHÝNH   S¸CH  KHUYÕ N   KHÝCH   XUÊT   KHÈU   §iÒu 9.­  Nhµ    níc khuyÕn khÝch  cã  vµ  chÝnh s¸ch  trî®èi      hç    víic¸c doanh  nghiÖp ph¸ttr   më     iÓn vµ  réng thÞ  êng    xuÊt khÈu  îc nh÷ng  tr míi,vµ    ®   m Æt   hµng    mµ Nhµ    níckhuyÕn  khÝch  xuÊtkhÈu.   Bé  Th¬ng  m¹i cïng    Uû ban    KÕ ho¹ch Nhµ       níc,Bé Tµi chÝnh, Ng©n  hµng Nhµ       cã  ªnquan  níc,c¸c Bé  li   tr×nh ChÝnh phñ  danh môc   Æt   m hµng 
  4. 4 khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, c¸c chÝnh        s¸ch  biÖn  vµ  ph¸p    ®Ó thùc hiÖn môc  ®Ých trªn. §iÒu  10.­  Nh»m  khuyÕn  khÝch xuÊt khÈu, tr êng hîp c¸c doanh  nghiÖp  cã  ®∙  giÊy  phÐp  kinh doanh  xuÊt  nhËp  khÈu, nÕu  t×m  îc kh¸ch ®     hµng  thÞ  êng  vµ  tr xuÊt khÈu  hiÖu  cã  qu¶  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng ngoµi  ph¹m    vidanh môc ngµnh  hµng  ®¨ng  trong giÊy  ®∙  ký    phÐp kinh doanh    xuÊt  nhËp  khÈu, th×  Th¬ng    tr¸chnhiÖm     Bé  m¹i cã    xÐt  gi¶iquyÕt  thÓ  vµ    cô  tõng  hîp ®ång    xuÊtnh÷ng  Æt     m hµng  ®ã.  §iÒu  11.­  C¨n  §iÒu  LuËt  cø  9  ThuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu,  thuÕ  suÊtu    îc¸p dông    ®∙i®     cho    êng  c¸ctr hîp: 1. C¸c    thiÕtbÞ    toµn  vµ  bé  c«ng nghÖ nhËp khÈu      ®Ó t¹othªm n¨ng    lùc s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn hµng  xuÊtkhÈu  îcc¸ccÊp  thÈm    ®     cã  quyÒn    phª duyÖt. 2. S¶n    phÈm  xuÊt khÈu    îc t¹ora        míi ®     bëi c¸c n¨ng    lùc s¶n xuÊt míi do      c¸cdoanh    nghiÖp  trong nícgãp      vèn cïng ®Çu      tx©y  dùng. Bé    Tµi chÝnh bµn    Th¬ng    víiBé  m¹i quy ®Þnh  híng  vµ  dÉn  thÓ  cô  vÒ  møc  thuÕ  thêigian u  vµ      ®∙I. §iÒu 12.­Hµng    xuÊt khÈu          ®Ó tr¶nî,ViÖn    cho  trîvµ  vay cña ChÝnh  phñ        ®èi víi ngoµithùc hiÖn  níc     theo quichÕ      riªng. CH ¬NG   V BIÖN  PH¸P QU¶N   Lý  §iÒu 13.­Bé    Th¬ng      quan  m¹i lµc¬  thùc hiÖn    chøc  n¨ng  qu¶n    lýNhµ  níc thèng    nhÊt ®èi    víiho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp    khÈu. Bé    Th¬ng    m¹i cã  tr¸chnhiÖm:   1. Nghiªn cøu      chiÕn îc ngo¹ith l     ¬ng; nghiªn cøu      thÞ  êng  tr trong níc vµ      thÞ  êng    tr c¸ckhu  vùc    nícngoµi,®Ò     xuÊt nh÷ng      ®èi s¸ch víi     tõng  khu vùc thÞ  tr êng    níc ngoµi;cïng      c¸c Bé, ngµnh h÷u  quan    t¹o m«i  êng  tr kinh doanh  vµ  ®Þnh  híng ph¸ttr   Æt       iÓnm hµng xuÊtkhÈu;ban      hµnh hoÆc   tr×nh ChÝnh    phñ  ban hµnh  c¸c v¨n  b¶n nh»m  hoµn  chØnh   hÖ thèng chÝnh  s¸ch, luËt ph¸p      ngo¹ith   ¬ng. 2. KiÓ m  tra viÖc ch Êp  hµnh  luËt ph¸p trong ho¹t ® é n g  xu Êt  nh Ë p khÈu. §iÒu 14.­C¸c  c¸c Uû    Bé,    ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    tham      Th¬ng    gia víiBé  m¹i qu¶n      lýho¹t®éng xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu      Æt: trªnc¸cm 1. H íng    ®Én   chØ   vµ  ®¹o thùc hiÖn ®óng    c¸c chÝnh s¸ch  qui ®Þnh  vµ    cña Nhµ    qu¶n    níc vÒ  lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu trong ph¹m      vingµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng.
  5. 5 2. KiÕn nghÞ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, biÖn    ph¸p qu¶n    lý ho¹t®éng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu.  §iÒu 15.­  ViÖc qu¶n      Æt   lý c¸c m hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu b»ng  h¹n ng¹ch ® îcquy        ®Þnh  sau: nh  1. Vµo      thêigian chuÈn  kÕ   bÞ  ho¹ch  hµng n¨m,    qu¶n    c¸c Bé  lý ngµnh  hµng    ®Ò xuÊt  Æt   m hµng cÇn  a  ® vµo  danh môc  qu¶n    lý b»ng h¹n  ng¹ch,   tæng  ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp  h¹n        khÈu  cho n¨m sau cña tõng  Æt   m hµng  cÇn  qu¶n    lýb»ng    h¹n ng¹ch. 2. Uû    ban    KÕ ho¹ch Nhµ    nícchñ    tr×cïng Bé    Th¬ng    m¹i tæng    hîp tr×nh  Thñ íng  t ChÝnh  phñ phª duyÖt tæng h¹n ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cho  n¨m  sau. 3. Sau    khi tham  kh¶o  kiÕn  ý  c¸c ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  ªnquan, c¸c li       HiÖp    héixuÊt khÈu    (nÕu    Th¬ng    cã),Bé  m¹iquy  ®Þnh  c«ng  c¸ch ph©n  vµ  bè    bæ  h¹n ng¹ch (kÓ  h¹n  c¶  ng¹ch    níc ngoµi ph©n      bæ cho ViÖt nam)      trùc tiÕp  cho    c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt,kinh doanh      xuÊt nhËp    khÈu, vµ    híng dÉn      thi hµnh. C¸c doanh  nghiÖp kh«ng  îcphÐp    ®   trao ®æi, chuyÓn    nhîng hoÆc     mua  b¸n h¹n ng¹ch ®∙  îcph©n        ®   bæ. §iÒu 16.­  C¨n  néi dung  cø    yªu cÇu  cña  nhiÖm   kinh  ­      vô  tÕ  x∙ héi hµng  n¨m,    ®Ó ®¶m   b¶o    c¸c c©n  ®èi    líncña nÒn  kinh tÕ    quèc  d©n  thùc vµ    hiÖn    c¸c cam   kÕt  cña  ChÝnh  phñ,trªnc¬  ®Ò       së  nghÞ cña  ban    Uû  KÕ ho¹ch  Nhµ    níc,Thñ íng  t ChÝnh  phñ  phª duyÖt  giao  vµ  cho mét  doanh  sè  nghiÖp  Nhµ    níc nhiÖm   xuÊt khÈu, nhËp  vô      khÈu  mét  m Æt   sè  hµng thiÕtyÕu,    theo  mét    nhÊt ®Þnh, kÌm  tûlÖ      theo c¸c®iÒu      kiÖn ¬ng  t øng    ®Ó thùc hiÖn.     §iÒu  17.­§èivíithiÕtbÞ          toµn   bé, thiÕtbÞ    chuyªn dïng,vËt tvµ         mét  sè hµng    li   ho¸ cã  ªnquan ®Õn   ninh,quèc  an    phßng,chÝnh    s¸ch c«ng    nghiÖp  quèc    gia,m«i sinh,m«i  êng...   tr  (hµng chuyªn  dông),Bé    Th¬ng    m¹i chØ cÊp  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu sau    ý  khicã  kiÕn  ®ång  cña  quan  ý  c¬  qu¶n  lýNhµ      ních÷u  quan.   §iÒu 18.­ViÖc    nhËp  khÈu m¸y mãc, thiÕtbÞ    thiÕtbÞ    lÎvµ    toµn bé  sö dông nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ    îc thùc hiÖn  níc ®     theo QuyÕt ®Þnh sè  91­TTg ngµy  11­ 13­ 1992  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.  §iÒu  19.­Bé    Th¬ng    m¹iphèihîp víi TµichÝnh,Ng©n        Bé      hµng  Nhµ  n­ íc,Tæng    côc    H¶i quan theo chøc    n¨ng cña m×nh  quy ®Þnh  híng dÉn  vµ    viÖc  ký kÕt  thùc hiÖn    vµ    hîp ®ång  mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng;cÊp    giÊy phÐp    xuÊtnhËp    khÈu ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng ph¶icã    giÊy  phÐp xuÊt nhËp    khÈu; kiÓm       tra kh¶ n¨ng    tµichÝnh  thanh  vµ  to¸n;thu    thuÕ  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu;  hoµn  thuÕ;thñ tôch¶iquan...          
  6. 6 §iÒu 20.­ViÖc    thanh    to¸ntiÒn hµng    xuÊt,nhËp    khÈu    víikh¸ch hµng    níc ngoµi (kÓ  tr¶ chËm)      c¶    thùc hiÖn theo quy ®Þnh  híng dÉn cña Ng©n  hµng.  §iÒu 21.­§èivíi       mét  m Æt   sè  hµng  quan  träng hoÆc   kim    cã  ng¹ch lín,     Bé Th¬ng    m¹iquy  ®Þnh  møc    gi¸hoÆc  ph¬ng  ph¸p ®Þnh      gi¸tèithiÓu      ®èi víi hµng xuÊt khÈu, gi¸tèi®a           ®èi    víihµng nhËp khÈu trong tõng      thêigian sau  khi®∙    thèng  nhÊt ý    kiÕn    ban    víiUû  KÕ ho¹ch Nhµ    c¸c Bé.  Th¬ng  níc vµ    Bé  m¹ic«ng  danh    bè  môc    Æt   c¸cm hµng nµy. §iÒu  22.­Bé    Th¬ng   m¹icïng Tæng    côc    H¶i quan quy ®Þnh      thñ tôcvµ  tæ  chøc viÖc cÊp giÊy phÐp    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thÝch      hîp víitõng ngµnh  hµng  trong tõng      thêigian  thÓ, theo  cô    híng  ®¬n gi¶n    tôc,gi¶m  ho¸ thñ    dÇn  danh  môc  hµng    ho¸ ph¶ixingiÊy phÐp        xuÊt nhËp    khÈu,t¹o®iÒu      kiÖn thuËn  lîcho      i c¸cdoanh  nghiÖp,®ång      thêib¶o  ®¶m   kiÓm    sù  so¸tcña Nhµ  níc. Tæng  côc    H¶i quan  H¶i quan  i   vµ    t¹  cöa  c¸c khÈu  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng  b¸o kÞp    thêicho  Th¬ng    t×nh  Bé  m¹i vÒ  h×nh hµng    ho¸ thùc xuÊt,thùc nhËp        ®Ó  phôc  cho  vô  viÖc chØ ®¹o  qu¶n    vµ  lýxuÊt,nhËp    khÈu. §iÒu  23.­Bé    Th¬ng    m¹ichñ    tr×cïng c¸c Bé, Uû        ban  nh©n  d©n  tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  ®Þnh   rµ  kú  so¸t c¸c    doanh  nghiÖp  kinh  doanh  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cã  vµ  nh÷ng  biÖn ph¸p  thÝch        hîp ®èi víinh÷ng  doanh  nghiÖp  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn kinh doanh    hoÆc     viph¹m Ph¸p    luËttrong  qu¸ tr×nh ho¹t®éng.         §iÒu  24.­Bé    Th¬ng   m¹ichñ    tr×cïng Bé  ph¸p,Bé      T    Tµi chÝnh,Tæng    côc    H¶i quan x©y  dùng  tr×nh Thñ íng ChÝnh  vµ    t   phñ ban hµnh  quy  ®Þnh  vÒ  c¸cchÕ          tµi®èi víiviÖc    viph¹m  cña    c¸c doanh nghiÖp kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu.  §iÒu 25.­  Bé Th¬ng    m¹i chñ    tr× bµn    Tµi chÝnh, Ng©n   víiBé      hµng  Nhµ    c¸c ngµnh  níc vµ    h÷u quan so¹n th¶o  tr×nh Thñ íng    vµ    t ChÝnh phñ    phª duyÖt c¸cQuy      chÕ  sau ®©y: 1. Quy  chÕ     vÒ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam     më cöa hµng, lËp    chi nh¸nh,c«ng    nícngoµi.   tyë    2. Quy    chÕ  héichî,tr   vµ  vÒ      iÓn l∙m  qu¶ng    ¬ng    c¸o th m¹i trong vµ    ngoµi   níc. Bé  Th¬ng    m¹i chÞu  tr¸chnhiÖm     qu¶n    híng dÉn  lývµ    thùc hiÖn      c¸c Quy  chÕ  trªn. nªu  §iÒu 26.­  Bé Th¬ng    m¹i chñ    tr× bµn    Tµi chÝnh, Ng©n   víiBé      hµng  Nhµ    níc,Tæng  côc H¶i quan  c¸c ngµnh  ªnquan    vµ    li   ®Ó so¹n th¶o  ban  vµ  hµnh    c¸cQuy chÕ  sau ®©y: 1.Quy    chÕ  ®¹ilýb¸n hµng  vÒ        cña  ngêinícngoµit¹ ViÖtNam.        i  
  7. 7 2. Quy    chÕ     vÒ h×nh thøc kinh doanh t¹m nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt;t¹m    xuÊt  ®Ó     t¸ nhËp  vÒ  i vµ  h×nh  thøc kinhdoanh      chuyÓn  khÈu. 3.Quy    chÕ  qu¸ c¶nh  vÒ    hµng  ho¸. 4. Quy    chÕ  uû    nhËn  th¸cxuÊt,nhËp  vÒ  th¸cvµ  uû      khÈu hµng    ho¸ cho  c¸cdoanh    nghiÖp  trong nícvµ        nícngoµi. 5.Quy    chÕ  giac«ng  vÒ    cho    nícngoµivµ        thuªnícngoµigiac«ng.     6.Quy    chÕ  gi¸m  vÒ  ®Þnh  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu. Bé Th¬ng    m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm     ban hµnh, qu¶n    híng    lý vµ  dÉn thùc  hiÖn    c¸cquy  chÕ  trªn. nªu     CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI HµNH   §iÒu 27.­  NghÞ  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  vµ  ký  thay  thÕ NghÞ  ®Þnh  114­ sè  H§BT  ngµy  4­ 7­ 1992  c¸c quy  vµ    ®Þnh  kh¸c tr     íc®©y  tr¸víi     i NghÞ ®Þnh  nµy  ®Òu   b∙i bÞ    bá. §iÒu 28.­Mäi    hµnh      viviph¹m    c¸c quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  nµy  ®Òu   bÞ  lýtheo ph¸p luËt. xö        §iÒu 29.­Bé    Trëng  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr×cïng  tr Bé  ëng, Chñ    nhiÖm  Uû  ban    KÕ ho¹ch Nhµ    tr níc,Bé  ëng  Tµi chÝnh, Thèng  Bé      ®èc Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖt Nam,    Tæng côc  Trëng Tæng  côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    híng  dÉn    thihµnh NghÞ ®Þnh nµy.  §iÒu 30.­ é  tr  B ëng, Thñ tr ëng c¬ quan ngang  é, thñ tr B ëng c¬  quan kh¸c thuéc ChÝnh phñ, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2