Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
398
lượt xem
47
download

Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 34/2005/N§­CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  C¨n cø LuËt Tµi nguyªn níc ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 02/2002/QH11 ngµy 05 th¸ng 8 n¨m   2002 cña Quèc héi níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam   kho¸ XI, kú  häp thø nhÊt quy  ®Þnh danh s¸ch c¸c Bé  vµ  c¬   quan ngang Bé cña ChÝnh phñ; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung                                         §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.  NghÞ   ®Þnh  nµy  quy  ®Þnh  c¸c hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc; h×nh thøc xö  ph¹t,  møc ph¹t, thÈm quyÒn xö ph¹t, thñ tôc xö ph¹t vµ c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.   2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc  lµ   nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   qu¶n   lý   nhµ   níc  trong  lÜnh  vùc tµi nguyªn  níc do c¸ nh©n,  tæ chøc  thùc  hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ ®Þnh nµy ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  3. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn níc; b)   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc; 
 2. 2 c)  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh vÒ   thu thËp,  qu¶n  lý, khai  th¸c, sö dông d÷ liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc vµ c¸c  vi ph¹m kh¸c trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc. 4.   Nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   liªn   quan   ®Õn  lÜnh vùc tµi nguyªn  níc  ®îc quy  ®Þnh  t¹i  c¸c  nghÞ   ®Þnh  kh¸c cña ChÝnh phñ th× ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ  ®Þnh ®ã ®Ó xö ph¹t. §i Ò u  2.  §èi tîng bÞ xö ph¹t 1. C¸ nh©n, tæ chøc trong níc vµ c¸ nh©n, tæ chøc níc  ngoµi (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc) cã  hµnh vi  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   tµi   nguyªn   níc   trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam  ®Òu bÞ  xö  ph¹t theo c¸c quy  ®Þnh cña  NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cã liªn quan.  Trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   Céng   hßa   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c víi  quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh  nµy th×  thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  cña §iÒu íc quèc tÕ ®ã. 2. Ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   trong   lÜnh   vùc   tµi   nguyªn   níc   th×   bÞ   xö   ph¹t   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.  C¸n bé,  c«ng chøc  khi  thùc hiÖn  c«ng  vô  cã  liªn  quan   ®Õn   qu¶n   lý   tµi   nguyªn   níc   mµ   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m  ph¸p   luËt   vÒ   tµi   nguyªn   níc   th×   kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy mµ  xö  lý  theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.  §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn   níc ph¶i ®îc ph¸t hiÖn, ®×nh chØ, xö lý kÞp thêi. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng,  c«ng minh,  triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh  g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy  vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh khi cã  vi  ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy. 3.  ViÖc xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  do ngêi  cã  thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   17,   18,   19   vµ   20   cña  NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn. 4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh mét lÇn. NhiÒu   ngêi   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh th× tõng ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t.
 3. 3 Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  th×   bÞ   xö   ph¹t   vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. 5. Kh«ng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr êng hîp  thuéc  t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,  phßng   vÖ   chÝnh   ®¸ng,   sù  kiÖn   bÊt ngê  hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c bÖnh  t©m thÇn hoÆc  c¸c  bÖnh  kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn  thøc  hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. 6. H×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  ®îc ¸p dông  ®éc lËp; h×nh  thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ chØ ®îc  ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh  ®èi víi nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  quy  ®Þnh h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc quy  ®Þnh trong  NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy.  7. H×nh thøc, møc  ®é  xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo  tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh,  nh©n th©n  cña  ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng. §i Ò u   4.   C¸c   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng  nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông   khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn  níc  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 cña  Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   §iÒu   6   cña   NghÞ  ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ  ®Þnh sè 134/2003/N§­CP). §i Ò u  5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc   tµi   nguyªn   níc   lµ (1) mét n¨m, kÓ tõ ngµy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ® îc  thùc hiÖn. Qu¸ thêi h¹n nãi trªn th×  kh«ng xö  ph¹t, nhng  vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù nh ng  sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh th×   bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong trêng hîp nµy thêi  hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  nhËn   ®îc 
 4. 4 quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ vµ  hå  s¬  vô  vi ph¹m cña c¬  quan tiÕn   hµnh tè tông.  3.   Trong   thêi   h¹n   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2  §iÒu   nµy   mµ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   l¹i   thùc   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   míi  trong  lÜnh   vùc   tµi   nguyªn  níc   hoÆc   cè   t×nh   trèn   tr¸nh,   c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh  t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   §iÒu   nµy;   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh  chÝnh   ®îc tÝnh  l¹i  kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  thùc  hiÖn  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  míi hoÆc thêi  ®iÓm  chÊm  døt  hµnh vi cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. §i Ò u  6.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc thùc hiÖn theo kho¶n 1 §iÒu  11 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 7 NghÞ ®Þnh   sè 134/2003/N§­CP. §i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc tµi nguyªn  níc, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ph¶i  chÞu  mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Møc ph¹t tiÒn tèi ®a ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   lÜnh vùc tµi nguyªn níc lµ 100.000.000 ®ång. Møc   ph¹t   cô   thÓ   ®èi   víi   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc lµ møc trung b×nh cña  khung   ph¹t   tiÒn   ®îc   quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµnh   vi   ®ã;   møc  trung  b×nh   cña   khung   ph¹t  tiÒn   thùc   hiÖn   theo  quy   ®Þnh   t¹i kho¶n 2 §iÒu 57 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ   §iÒu 24 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. NÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t tiÒn  cã  thÓ  gi¶m xuèng nhng kh«ng  ®îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu  cña khung ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ®ã. NÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t tiÒn  cã   thÓ   t¨ng   lªn   nhng   kh«ng   ®îc   vît   qu¸   møc   tèi   ®a   cña  khung ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ®ã. 2. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, c¸ nh©n, tæ  chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  hai h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y:
 5. 5 a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö   dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc; giÊy phÐp  hµnh nghÒ khoan níc díi ®Êt; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh  cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc th¸o dì  c«ng tr×nh  x©y   dùng   tr¸i   phÐp,   dì   bá,   di   dêi   c¸c   vËt   g©y   c¶n   trë  dßng ch¶y; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng vµ  sè  lîng cña nguån níc do  vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; c) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh trong giÊy phÐp; d)  Buéc cung  cÊp  ®Çy  ®ñ  vµ   trung  thùc c¸c  d÷  liÖu,  th«ng   tin   vÒ   tµi   nguyªn   níc   t¹i   khu   vùc   th¨m   dß,   khai  th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc,  x¶ níc th¶i vµo nguån níc  khi c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn yªu cÇu. 4. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m nÕu kh«ng tù  nguyÖn thùc  hiÖn c¸c h×nh thøc xö  ph¹t, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy th×  bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng  chÕ  vµ  ph¶i chÞu mäi chi phÝ  cho viÖc ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p cìng  chÕ   ®ã.  ViÖc  cìng  chÕ  thi  hµnh   ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh. Ch¬ng II hµnh vi vi  ph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc  tµi nguyªn níc, h×nh thøc xö ph¹t  vµ møc ph¹t §i Ò u   8.   Vi ph¹m trong viÖc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc kh«ng cã  giÊy phÐp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö   dông   tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u díi 50 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y díi 50 kW;
 6. 6 c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng díi 0,2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng díi 3.000 m3/ngµy ®ªm;  ®) Khai th¸c, sö dông níc díi ®Êt víi lu lîng díi 200  m3/ngµy ®ªm.  2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u tõ 50 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 50 kW ®Õn díi 300 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,2 m3/gi©y ®Õn díi 0,5 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  3.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 20.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  200  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 400 m3/ngµy ®ªm. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 80 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 300 kW ®Õn díi 700 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,5 m3/gi©y ®Õn díi 1 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  20.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 50.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  400  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 800 m3/ngµy ®ªm. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 80 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 700 kW ®Õn díi 1.800 kW;
 7. 7 c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 1 m3/gi©y ®Õn díi 2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ 50.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 100.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  800  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 1.500 m3/ngµy ®ªm. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 100 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 1.800 kW ®Õn díi 3.500 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 2 m3/gi©y trë lªn; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ   100.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi   200.000  m3/ngµy ®ªm; ®)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  1.500 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 3.000 m3/ngµy ®ªm. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 100 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 3.500 kW ®Õn díi 5.000 kW; c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ   200.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi   300.000  m3/ngµy ®ªm; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  3.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 4.000 m3/ngµy ®ªm.  7. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a) Khoan th¨m dß níc díi  ®Êt víi c«ng tr×nh gåm tõ  4  giÕng khoan trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 5.000 kW trë lªn;
 8. 8 c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ 300.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  4.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn. 8.  Hµnh vi  x¶ níc  th¶i vµo  nguån  níc  kh«ng  cã  giÊy  phÐp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: a) Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  12.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   vµo   nguån   níc   lîng   níc   th¶i   tõ   10  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 50 m3/ngµy ®ªm; b) Ph¹t  tiÒn  tõ  12.000.000   ®ång   ®Õn  14.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   vµo   nguån   níc   lîng   níc   th¶i   tõ   50  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 100 m3/ngµy ®ªm; c) Ph¹t  tiÒn  tõ  14.000.000   ®ång   ®Õn  16.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 100 m3/ ngµy ®ªm ®Õn díi 500 m3/ngµy ®ªm; d) Ph¹t  tiÒn  tõ  16.000.000   ®ång   ®Õn  18.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 500 m3/ ngµy ®ªm ®Õn díi 1.000 m3/ngµy ®ªm; ®) Ph¹t  tiÒn  tõ  18.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  1.000  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 2.000 m3/ngµy ®ªm; e) Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  25.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  2.000  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 5.000 m3/ngµy ®ªm; g) Ph¹t  tiÒn  tõ  25.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  5.000  m3/ngµy ®ªm trë lªn. 9. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu   qu¶   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu  nµy: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc. §i Ò u   9.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   cña   giÊy   phÐp   th¨m   dß,  khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån  níc 1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß theo quy ®Þnh;
 9. 9 b)   C¶n   trë   quyÒn   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö   dông   tµi   nguyªn níc hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c; c) Kh«ng cung cÊp  ®Çy  ®ñ  vµ  trung thùc c¸c d÷  liÖu,  th«ng   tin   vÒ   tµi   nguyªn   níc   t¹i   khu   vùc   th¨m   dß,   khai  th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc  khi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn yªu cÇu; d)   Kh«ng   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   vÒ   kÕt   qu¶   khai  th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc  cho c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 2. §èi víi hµnh vi khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc  vît qu¸ quy ®Þnh trong giÊy phÐp th× phÇn lu lîng vît quy  ®Þnh ¸p dông xö  ph¹t theo quy  ®Þnh trong tr êng hîp kh«ng  cã giÊy phÐp (§iÒu 8) trong NghÞ ®Þnh nµy.     3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Khai th¸c níc díi ®Êt kh«ng ®óng tÇng chøa níc;  b)   Khai   th¸c   níc   díi   ®Êt   kh«ng   theo   chÕ   ®é   ®∙   quy  ®Þnh trong giÊy phÐp; c) Khai th¸c níc díi  ®Êt kh«ng  ®óng vÞ  trÝ  quy  ®Þnh  trong giÊy phÐp. 4. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Th¨m dß níc díi  ®Êt kh«ng  ®óng theo néi dung giÊy  phÐp; b)   Kh«ng   gi¸m   s¸t   qu¸   tr×nh   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc theo híng  dÉn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn; c)   Kh«ng   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   ®¶m   an   toµn,   phßng ngõa, kh¾c phôc sù cè trong qu¸ tr×nh th¨m dß, khai   th¸c, sö dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc;  d) Chñ giÊy phÐp x¶ níc th¶i vµo nguån níc kh«ng ®óng  vÞ trÝ quy ®Þnh trong giÊy phÐp. 5. Hµnh vi x¶ níc th¶i vµo nguån níc víi lu lîng x¶  vît qu¸ quy ®Þnh trong giÊy phÐp: a) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸ quy  ®Þnh trong giÊy phÐp tõ 10 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 50 m3/ngµy  ®ªm; b) Ph¹t tiÒn tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸ quy  ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   tõ   50   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi   100  m3/ngµy ®ªm;
 10. 10 c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   9.000.000   ®ång   ®Õn   11.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy  ®Þnh trong giÊy phÐp tõ  100 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 500  m3/ngµy ®ªm; d) Ph¹t  tiÒn  tõ  11.000.000   ®ång   ®Õn  13.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   vµo   nguån   níc   lîng   níc   th¶i   vît   qu¸   quy   ®Þnh   trong  giÊy phÐp tõ 500 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 1.000 m3/ngµy ®ªm; ®) Ph¹t  tiÒn  tõ  13.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   tõ   1.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi  2.000 m3/ngµy ®ªm; e) Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   tõ   2.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi  5.000 m3/ngµy ®ªm; g) Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  25.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy ®Þnh trong giÊy phÐp tõ 5000 m3/ngµy ®ªm trë lªn. 6. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy: a) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc; b) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh trong giÊy phÐp.    §i Ò u   10.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   vµ   møc   ph¹t   ®èi   víi  hµnh   vi   cho   mîn,   cho   thuª,   chuyÓn   nhîng,   söa   ch÷a   néi  dung giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn n ­ íc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc. 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  12.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi cho mîn, cho thuª, chuyÓn nhîng giÊy  phÐp. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi söa ch÷a néi dung giÊy phÐp. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi vi ph¹m t¹i §iÒu  nµy:  a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp trong thêi h¹n tõ chÝn   m¬i (90) ngµy ®Õn mét tr¨m t¸m m¬i (180) ngµy ®èi víi tr­ êng hîp cho mîn, cho thuª giÊy phÐp; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   ®èi   víi   tr êng   hîp  chuyÓn nhîng giÊy phÐp vµ söa ch÷a néi dung giÊy phÐp.
 11. 11 § i Ò u  11.  Sö dông giÊy phÐp ®∙ qu¸ h¹n 1. Ph¹t c¶nh c¸o  ®èi víi hµnh vi th¨m dß, khai th¸c,  sö   dông   tµi   nguyªn   níc,   x¶   níc   th¶i   vµo   nguån   níc   khi  giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n díi ba m¬i (30) ngµy, trõ  trêng hîp  ®∙ nép hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tiÕp   tôc   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u díi 50 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y díi 50 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng díi 0,2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng díi 3.000 m3/ngµy ®ªm;  ®) Khai th¸c, sö dông níc díi ®Êt víi lu lîng díi 200  m3/ngµy ®ªm. 3. Ph¹t tiÒn tõ 400.000 ®ång ®Õn 800.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tiÕp   tôc   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u tõ 50 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 50 kW ®Õn díi 300 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,2 m3/gi©y ®Õn díi 0,5 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  3.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 20.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  200  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 400 m3/ngµy ®ªm. 4. Ph¹t tiÒn tõ  800.000  ®ång  ®Õn 1.500.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi tiÕp tôc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh:
 12. 12 a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 80 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 300 kW ®Õn díi 700 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,5 m3/gi©y ®Õn díi 1 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  20.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 50.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  400  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 800 m3/ngµy ®ªm. 5. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi tiÕp tôc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 80 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 700 kW ®Õn díi 1.800 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 1 m3/gi©y ®Õn díi 2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ 50.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 100.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  800  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 1.500 m3/ngµy ®ªm. 6. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi tiÕp tôc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 100 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 1.800 kW ®Õn díi 3.500 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 2 m3/gi©y trë lªn; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ 100.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 200.000 m3/ngµy ®ªm; ®)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  1.500 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 3.000 m3/ngµy ®ªm.
 13. 13 7.   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i (30)  ngµy  ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ  trêng hîp  ®∙ nép hå  s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 100 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt   l¾p   m¸y   tõ 3.500 kW ®Õn díi 5.000 kW; c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ 200.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 300.000 m3/ngµy ®ªm; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  3.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 4.000 m3/ngµy ®ªm.  8. Ph¹t  tiÒn  tõ  12.000.000   ®ång   ®Õn  16.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i (30)  ngµy  ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ  trêng hîp  ®∙ nép hå  s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a) Khoan th¨m dß níc díi  ®Êt víi c«ng tr×nh gåm tõ  4  giÕng khoan trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 5.000 kW trë lªn; c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ 300.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  4.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn. 9.   Hµnh   vi   tiÕp   tôc   x¶   níc   th¶i   vµo   nguån   níc   khi  giÊy phÐp x¶ níc th¶i  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i (30) ngµy  ®Õn  díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép hå s¬ xin gia  h¹n theo quy ®Þnh:  a) Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 10 m3/ ngµy ®ªm ®Õn díi 50 m3/ngµy ®ªm;  b) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 50  m3/ngày ®ªm ®Õn díi 100 m3/ngµy ®ªm; c) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  100 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 500 m3/ngµy ®ªm;
 14. 14 d) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  500 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 1.000 m3/ngµy ®ªm; ®) Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  1.000 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 2.000 m3/ngµy ®ªm; e) Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  2.000 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 5.000 m3/ngµy ®ªm; g)   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i  tõ 5.000 m3/ngày ®ªm trë lªn. 10.  §èi víi  trêng  hîp giÊy  phÐp  qu¸ h¹n  tõ  60 ngµy  trë lªn, ¸p dông  h×nh thøc xö ph¹t nh  trêng hîp th¨m dß,  khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån  níc kh«ng cã giÊy phÐp (§iÒu 8) trong NghÞ ®Þnh nµy. 11. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö   dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc; c) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc. §i Ò u   12.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  hµnh nghÒ  khoan níc  díi ®Êt  1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o  ®Þnh kú  hµng n¨m vÒ  khoan th¨m dß, khoan khai th¸c theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) TiÕp tôc hµnh nghÒ khoan níc díi ®Êt khi giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n; b)   Thi   c«ng   c¸c   giÕng   khoan   kh«ng   theo   ®óng   quy   tr×nh,  thiÕt kÕ  kü  thuËt  ®∙  ®îc phª duyÖt g©y ¶nh hëng  tíi sè lîng vµ chÊt lîng níc díi ®Êt; c) Kh«ng lÊp lç khoan theo quy ®Þnh; d) Thi c«ng th¨m dß, khoan khai th¸c níc díi  ®Êt cho  tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng cã giÊy phÐp.
 15. 15 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  14.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)  Hµnh nghÒ  khoan  níc díi  ®Êt  ë  ngoµi  khu  vùc quy  ®Þnh cña giÊy phÐp; b) Sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  cña c¸ nh©n, tæ chøc  kh¸c ®Ó hµnh nghÒ khoan níc díi ®Êt; c) Hµnh nghÒ  khoan níc díi  ®Êt mµ  kh«ng cã  giÊy phÐp  hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m t¹i ®iÓm a kho¶n 2; ®iÓm a kho¶n 3; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp hµnh nghÒ khoan n íc d­ íi  ®Êt  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm b kho¶n  3; c) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi   do   vi   ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra; buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm, suy   gi¶m   chÊt   lîng   vµ sè lîng cña nguån níc ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i ®iÓm  b kho¶n 2. §i Ò u   13.   G©y   h  h¹i   c¸c   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   tr×nh,  thiÕt   bÞ   trong   hÖ   thèng   líi   tr¹m   ®iÒu   tra   c¬   b¶n   tµi  nguyªn níc  1. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång  ®èi víi  hµnh   vi   ch¨n   th¶   sóc   vËt   trong   ph¹m   vi   b¶o   vÖ   t¹i   c¸c  ®µi, tr¹m, vên quan tr¾c,  ®o  ®¹c, thu thËp c¸c d÷  liÖu,  th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   x©m   ph¹m   hµnh   lang   an   toµn   kü   thuËt   trªn  kh«ng, mÆt níc, díi níc vµ  díi  ®Êt g©y c¶n trë, sai lÖch  c¸c kÕt qu¶  ®o  ®¹c, quan tr¾c,  thu thËp d÷  liÖu, th«ng  tin vÒ tµi nguyªn níc. 3. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi g©y h  h¹i c¸c ph¬ng tiÖn, c«ng tr×nh, thiÕt  bÞ   ®o  ®¹c, quan tr¾c, thu thËp d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi  nguyªn níc. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.
 16. 16 § i Ò u   14.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   thu   thËp,   qu¶n  lý, khai th¸c, sö  dông d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi nguyªn  níc 1. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi g©y c¶n trë  viÖc quan tr¾c, thu thËp, trao  ®æi,  khai th¸c, sö  dông d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi nguyªn níc  ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång  ®èi víi  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Kh«ng   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   xö   lý   d÷   liÖu,  th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc; b)   Cung   cÊp   d÷   liÖu,   th«ng   tin   vÒ   tµi   nguyªn   n íc  kh«ng ®óng chøc n¨ng, kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi   hµnh   vi   x©m   nhËp   tr¸i   phÐp   vµo   hÖ   thèng   lu   tr÷   d÷  liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc.  4.   Ph¹t   tiÒn   tõ     1.000.000   ®ång   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi nép kh«ng  ®Çy  ®ñ  c¸c sè  liÖu  ®iÒu tra,  kh¶o s¸t, quan tr¾c vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c cho c¬  quan lu tr÷ d÷ liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc theo quy  ®Þnh cña cÊp cã thÈm  quyÒn. 5. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®Õn 4.000.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi lµm sai lÖch, tÈy xo¸ d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi  nguyªn níc. 6. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi cung cÊp c¸c sè  liÖu tÝnh to¸n; c¸c kÕt luËn  ®iÒu tra, kh¶o s¸t kh«ng trung thùc cho c¬ quan lu tr÷ d÷  liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc. §i Ò u   15.  C¶n trë  ho¹t  ®éng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  tµi  nguyªn níc   1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi c¶n trë  ho¹t  ®éng nghiªn cøu khoa häc,  ®iÒu tra,  ®¸nh gi¸ nguån níc  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho  phÐp tiÕn hµnh t¹i khu vùc ®∙ ®îc cÊp phÐp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi c¶n trë  c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra vÒ  tµi  nguyªn níc do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh. §i Ò u   16.   C¸c   vi   ph¹m   kh¸c   trong   lÜnh   vùc   tµi  nguyªn níc 1. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi khai th¸c níc díi  ®Êt quy m« nhá  trong ph¹m vi 
 17. 17 gia  ®×nh thuéc diÖn ph¶i  ®¨ng ký  nhng kh«ng lµm c¸c thñ  tôc ®¨ng ký. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Ng©m   tre,   nøa,   l¸,   gç,   ®ay,   trµm;   c¾m   ®¨ng,   ®¸y  hoÆc c¸c vËt kh¸c g©y c¶n trë dßng ch¶y s«ng, ngßi vµ g©y  ¶nh hëng xÊu  ®Õn viÖc khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc  cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c; b) §æ vµo s«ng, ngßi, ao, hå,  ®Çm c«ng céng c¸c chÊt  phÕ th¶i, ®Êt, ®¸ víi khèi lîng díi 2 m3; c)   Khai   th¸c   c¸t,   sái,   vËt   liÖu   x©y   dùng;   ®µo,   ®∙i  kho¸ng s¶n b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬  trên sông, ngòi g©y «  nhiÔm nguån níc. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi  ®æ vµo s«ng, ngßi, ao, hå,  ®Çm c«ng céng c¸c  chÊt phÕ  th¶i,  ®Êt,  ®¸ víi khèi l îng tõ  2 m3  ®Õn díi 10  m3.  4. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi  ®æ vµo s«ng, ngßi, ao, hå,  ®Çm c«ng céng c¸c  chÊt   phÕ   th¶i,   ®Êt,   ®¸   víi   khèi   lîng   tõ   10   m3   trë   lªn  hoÆc san lÊp, lÊn chiÕm mÆt níc víi diÖn tÝch tõ  10 m2  trë lªn. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   7.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Khai   th¸c   c¸t,   sái,   vËt   liÖu   x©y   dùng;   ®µo,   ®∙i  kho¸ng s¶n b»ng ph¬ng tiÖn c¬ giíi g©y « nhiÔm nguån níc;  g©y xãi, lë lßng, bê s«ng, hå; b)   Thi   c«ng   x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   ngÇm,   c¸c   c«ng  tr×nh trªn mÆt  ®Êt, xö  lý  nÒn mãng c«ng tr×nh kh«ng tu©n  theo c¸c quy tr×nh, quy ph¹m vÒ  an toµn kü  thuËt, vÒ  b¶o  vÖ c¸c tÇng chøa níc vµ m«i trêng liªn quan. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi g©y « nhiÔm vïng b¶o hé  vÖ  sinh cña khu  vùc lÊy níc sinh ho¹t do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  quy ®Þnh. 7. Ph¹t tiÒn tõ  70.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi mét trong c¸c  hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:  a) X¶ níc th¶i tr¸i phÐp vµo tÇng chøa níc; b) Khai th¸c níc díi ®Êt trong vïng cÊm khai th¸c. 8. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy:
 18. 18 a) Buéc dì  bá, di dêi c¸c vËt g©y c¶n trë  dßng ch¶y  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m t¹i ®iÓm a kho¶n 2; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do hµnh vi vi ph¹m t¹i ®iÓm b kho¶n 2; kho¶n 3; kho¶n   4; ®iÓm a kho¶n 5; c) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm do hµnh vi vi ph¹m g©y ra. Ch¬ng III  T h È m   q u y Ò n ,   t h ñ   t ô c   x ö   p h ¹ t   v i     p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc §i Ò u   17.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n  cÊp x∙ 1. Ph¹t c¶nh c¸o. 2. Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 3.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 500.000 ®ång. 4.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   18.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn  1. Ph¹t c¶nh c¸o. 2. Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång. 3.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh. 4. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc. 5.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   19.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh 1. Ph¹t c¶nh c¸o. 2. Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång. 3. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc.
 19. 19 4.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh.  5.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   20.   ThÈm quyÒn xö  ph¹t cña Thanh tra chuyªn   ngµnh tµi nguyªn vµ m«i trêng  1. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ  m«i tr­ êng cña Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  cña Bé  Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng  cã  quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  trong  lÜnh vùc tµi nguyªn níc: a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc; d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; ®)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc; d)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; ®)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 20. 20 § i Ò u  21.  Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Khi   ph¸t   hiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  tµi nguyªn níc, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i ra lÖnh  ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m,  ®ång thêi lËp biªn b¶n vÒ  hµnh vi vi ph¹m; biªn b¶n lËp theo  ®óng mÉu quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vµ tiÕn hµnh xö ph¹t theo thÈm quyÒn; tr êng hîp  hµnh vi vi ph¹m kh«ng thuéc thÈm quyÒn xö  ph¹t cña ngêi  lËp biªn b¶n th×  biªn b¶n ph¶i  ®îc göi  ®Õn ngêi cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t.  2. Tr×nh tù, thñ tôc xö ph¹t ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ h×nh thøc xö ph¹t lµ  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång th× ng êi cã thÈm  quyÒn xö ph¹t ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç; QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra  quyÕt ®Þnh; hä, tªn, nghÒ nghiÖp, ®Þa chØ cña c¸ nh©n, tæ   chøc vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m;  ®Þa  ®iÓm x¶y ra vi ph¹m;  hä, tªn, chøc vô  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh;  ®iÒu, kho¶n cña  v¨n b¶n ph¸p luËt   ®îc ¸p dông.  QuyÕt   ®Þnh  nµy  ®îc giao  cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t mét b¶n; Trêng hîp ph¹t tiÒn th×  trong quyÕt  ®Þnh ph¶i ghi râ  møc   tiÒn   ph¹t;   c¸ nh©n,  ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m cã  thÓ  nép tiÒn ph¹t  t¹i chç  cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vµ   ®îc nhËn biªn  lai thu tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh; b) Khi ph¹t tiÒn trªn 100.000  ®ång th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t ph¶i lËp biªn b¶n vÒ  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh. Biªn b¶n ph¶i  ®îc lËp  Ýt nhÊt hai b¶n,  ®ång thêi  trong biªn b¶n ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m, ®Þa ®iÓm lËp biªn   b¶n;   hä,   tªn,   chøc   vô   ngêi   lËp   biªn   b¶n;   hä,   tªn,   ®Þa  chØ, nghÒ nghiÖp c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m; ngµy,   th¸ng, n¨m, ®Þa ®iÓm x¶y ra vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m, c¸c  biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  ph¹t; t×nh tr¹ng,  chñng lo¹i tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  t¹m gi÷  (nÕu cã); ký  x¸c nhËn cña ngêi vi  ph¹m hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m;   ký  x¸c nhËn cña ngêi chøng kiÕn, ngêi bÞ  thiÖt h¹i hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc bÞ  thiÖt h¹i ph¶i ghi râ  hä, tªn, nghÒ  nghiÖp, ®Þa chØ. 3.  Tæ chøc,  c¸ nh©n  bÞ  ph¹t  tiÒn  ph¶i nép  tiÒn  t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ   ®îc  nhËn biªn lai ghi tiÒn ph¹t. Trong trêng hîp viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh x¶y  ra t¹i nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh, trªn s«ng, trªn biÓn,   nh÷ng vïng mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n th×  c¸ nh©n, tæ  chøc   bÞ   xö   ph¹t   cã   thÓ   nép   tiÒn   ph¹t   cho   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö  ph¹t. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t cã  tr¸ch nhiÖm   thu tiÒn ph¹t t¹i chç vµ nép vµo Kho b¹c Nhµ n íc theo quy 
Đồng bộ tài khoản