Nghị định 35/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
188
lượt xem
19
download

Nghị định 35/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 35/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 35/CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  35/CP  g µ y  23 th¸ng 4 n¨ m  1997  u y  ® Þ n h n q x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n   ý l n h µ  n íc v Ò  k h o¸ng  n s¶ C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Kho¸ng  cø    s¶n  µy  th¸ng3  ng 20    n¨m  1996; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp; Ngh Þ   Þ nh ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  ­  ¹m    i t ng ¸p dông 1.  Ph vi,  î     ®è 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  µnh    è       ch vic ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  bao  å m     g c¸c quy  nh  Ò:  ®Þ v kh¶o   s¸t,th¨m    dß, khaith¸c,chÕ   Õn      bi kho¸ng  s¶n,b¶o  Ö   µinguyªn    v t  kho¸ng s¶n  a  ch khaith¸c    vµ  iÒu    ¬  ® trac b¶n  a  Êt vÒ   µinguyªn kho¸ng  ®Þ ch   t     s¶n,díi y  äichung  µ    ®© g   l  viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  µ   a  m ch ®Õ n   møc    truycøa tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtph¶ibÞ        xö  ¹thµnh  Ýnh  ph   ch theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch ngµy  th¸ng7  06    n¨m  1995  µ  v NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   h vi vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong  ¹t ho   ®éng  kho¸ng s¶n  Þ   ö  ¹ttheo  b x ph   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹thµnh  ®Þ c Ch ph v x ph   chÝnh  Ò   v b¶o  m«i  êng  tr (NghÞ  nh  è  CP   µy  th¸ng 4  ®Þ s 26­ ng 26    n¨m 1996).  C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   h viviph h ch v b¶o  ¶m   toµn    ng  µ  Ö   ® an  lao ®é v v sinh   lao ®éng    trong ho¹t®éng     kho¸ng  s¶n  Þ   ö  ¹ttheo  b x ph   quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh      ¹m  v x ph   ch vh vi vi ph ph¸p  Ët lao ®éng  lu     (NghÞ  ®Þnh  è  CP   µy  th¸ng6  s 38­ ng 25    n¨m 1996). C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng  ÷,vËn    vt tr   chuyÓn,  mua  b¸n, xuÊt,nhËp  Èu      kh kho¸ng s¶n  µ   ã  ªnquan  n     ¹m  µnh  m c li   ®Õ vi ph h chÝnh trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¶ng  s¶n  Þ  ö  ¹ttheo      b x ph   c¸cquy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹i(NghÞ  nh  è  CP   µy  th¸ng01    ®Þ s 01­ ng 03    n¨m  1996). C¸c  µnh      ¹m  Ò   Üa  ô  ép  Õ, phÝ   µ  Ö  Ý   h viviph v ngh v n thu   v l ph trong ho¹t    ®éng kho¸ng s¶n  Þ   ö  ¹ttheo  b x ph   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ, phÝ   µ  lu   thu   v lÖ  Ý. ph
 2. 2 3.    Tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     n   h vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  trong ph¹m    t  Òn,h¶i®¶o, néi   vi®Ê li        thuû,l∙nhh¶i, ïng ® Æc   Òn      v  quy kinhtÕ  µ  Ò m   ôc®Þa  ña  ícCéng  µ      v th l  c n  ho x∙ héi chñ    nghÜa  Öt Nam   òng  Þ   ö  ¹ttheo  Vi   c b x ph   quy  nh  ña  Þ   nh   ®Þ c ngh ®Þ nµy, trõ tr ng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt     ê h ® í  t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    2.­Nguyªn  ¾c  µ  êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t v th   x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n.   1. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  l  nícvÒ     kho¸ng  s¶n  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   3  Ph¸p  Önh  ö  ývi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 2. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ   kho¸ng s¶n  µhain¨m  Ó   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn,n Õu     l    k t  viph h ch ®      qu¸  êih¹n    ×  th   trªnth kh«ng  ö  ¹tnhng  Þ   dông    Ön  x ph   b ¸p  c¸c bi ph¸p  îc quy  ®  ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  µy    ¾c  ôc  Ëu  ®Þ n ®Ó kh ph h qu¶  hµnh      ¹m  µnh  do  viviph h chÝnh  ©y  g ra. 3. Thêi h¹n  îc coicha  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      ®   b x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  µ m ét  l  n¨m, kÓ   õ ngµy  chøc,c¸ nh©n  Þ     t  tæ     b xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ∙    µnh  ph     h ch ® thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   Ó   quy ®Þ x ph   k tõngµy  Õt ®Þnh  ö  ¹th Õt  Öu  ùcm µ     quy   x ph   hi l   kh«ng    ¹m. t¸ ph i §i Ò u   p  ông  ×nh  3.­¸ d h thøc xö  ¹tvµ  Ön    ph   bi ph¸p kh¸c.   1.    ö  ¹tb»ng  ×nh  Khi x ph   h thøc  ¹ttiÒn,møc   ¹tcô  Ó  èi víim ét  ph     ph   th d     hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n  µ l  møc   trung  ×nh  ña  b c khung  Òn  ¹tquy  nh   i  íihµnh    ;  Õu     ti ph   ®Þ ®è v   vi ®ã n vi ph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  ct ti   nh th møc  ¹tcã  Ó  ph   th gi¶m  Êp  ¬n  ng  th h nh kh«ng  ® îcgi¶m      qu¸ møc  èi Óu cña  t thi   khung  Òn ph¹t; Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng ti    n viph c t ti     nÆng   × møc  ¹tcã  Ó    th   ph   th t¨ngcao  ¬n  ng  h nh kh«ng  îct¨ngqu¸ møc  èi®a   ®     t  cña  khung  Òn ph¹t. ti   C¸c  ×nh  Õt gi¶m  Ñ,  t ti   nh t¨ng nÆng   îc thùc  Ön    ®  hi theo quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu  vµ  Òu  cña  7  §i 8  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 2. C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kÌm    theo  ×nh  h thøc ph¹t    chÝnh    ông  ¸p d theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. GiÊy  Ðp  ¹t®éng    ph ho   kho¸ng  s¶n  Þ     åitrong tr ng  îp tæ  b thu h     ê h   chøc,   c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng    s¶n theo quy  nh  ña  Ët Kho¸ng    ®Þ c Lu   s¶n  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  II N h ÷ n g  h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  k h o¸ng s ¶ n, h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t
 3. 3 §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   4.­Vi ph quy  v kh¶o    s¸tkho¸ng s¶n   1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  n   ph   t  ®Õ 200.000  ng  i  íi ®å ®è v   m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a)  ¹t®éng  Ho   kh¶o    s¸tkho¸ng s¶n kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   b) Ho¹t®éng      kh¶o    s¸tkho¶n  s¶n    Êy  Ðp  khigi ph kh¶o    ∙  Õt  ¹n,trõ s¸t® h h     tr ng  îp ®∙  ép  n      ¹n ®óng  ê h   n ®¬ xingiah   quy  nh  µ   ang  îcxem   Ðt; ®Þ m® ®  x c)Ho¹t®éng      kh¶o    s¸tkho¶ng  s¶n    µikhu  ùc  îcquy  nh  ¹ giÊy ë ngo   v ®  ®Þ t  i   phÐp kh¶o  s¸t; d) Ho¹t®éng      kh¶o    s¸tkho¸ng  s¶n    ¬  ë  ö  ông  Êy  Ðp  ña    trªnc s s d gi ph c tæ chøc    ©n  c¸nh kh¸c; e)  ¹t®éng  Ho   kh¶o    s¸tkho¸ng s¶n  µ   m kh«ng  th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho kh¶o  s¸tvíi   ¬      c quan  c¸c qu¶n  ýnhµ  íctheo quy  nh  ña  l  n    ®Þ c ph¸p luËt;     g) Nép  n      ¹n  Êy phÐp    ®¬ xingia h gi   kh¶o    s¸tsau    Êy phÐp    ∙  Õt  khigi   ®ã ® h h¹n  hoÆc   chØ cßn  Öu  ùcÝt  ¬n  m ¬ingµy  hi l   h ba    trong tr ng  îp ® îcBé     ê h     C«ng  nghiÖp cho    ¹n. giah 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  n          ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c hµnh     visau  y:   ®© a) Kh«ng  ép  n b¸o c¸o  èi cïng  Ò   Õt  cu   v k qu¶  kh¶o    s¸t cho  é   B C«ng  nghiÖp hoÆc   ép  Ë m   õ 30  µy  ëlªn,kÓ   õ ngµy  Êy  Ðp  n ch t   ng tr     t   gi ph kh¶o    s¸t chÊ m     Öu  ùc. døthi l b) Chuy Ón  ngoµi khu  ùc  ra    v kh¶o      É u   Ët víisè îng  µ  ñng  s¸tc¸c m v     l v ch lo¹  ikh«ng  ï hîp  íi®Ò   kh¶o    ∙  îc thÈm   nh  ph   v  ¸n  s¸t® ®   ®Þ hoÆc     íi®iÒu  tr¸ v   i kiÖn  îcquy  nh  ¹ giÊy phÐp. ®  ®Þ t i   3. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi   µnh           h c¸c viquy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n a)  íc quyÒn  ö  ông    åi)giÊy  Ðp  i  íihµnh    T  sd (thu h   ph ®è v   viquy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m   kho¶n  cña  iÒu  µy; d  1  ® n b) Buéc  ùc hiÖn  Öc    th   vi th«ng  kÕ   ¹ch kh¶o    b¸o  ho   s¸ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®èi víi µnh           h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; ®Þ t i e  1  §i n c)Buéc  ùc hiÖn  Öc  ép      èicïng vÒ   Õt    th   vi n b¸o c¸o cu     k qu¶  kh¶o    i víi s¸t®è     hµnh    viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  iÒu  µy. ®Þ t i a  2  ® n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   5.­Vi ph quy  v th¨m  kho¸ng s¶n. dß    1.  ¹t tiÒn  õ 200.000  n   Ph   t  ®Õ 500.000  ng  i  íic¸c hµnh    ®å ®è v     vi kh«ng  th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho th¨m  víic¸c c¬  dß      quan  qu¶n  ýnhµ  íc theo  l  n  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  n          ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c hµnh     visau  y:   ®© a) Ho¹t®éng      th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   th¨m  theo    dß  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 4. 4 b) Ho¹t®éng      th¨m  kho¸ng  dß  s¶n    Êy phÐp  khigi   th¨m  ®∙  Õt  ¹n,trõ dß  h h     tr ng  îp  ∙  ép  n     ê h ®n ®¬ xin gia  ¹n  h hoÆc     xin khai th¸c ®óng      quy  nh   µ   ®Þ m ®ang  îcxem   Ðt; ®  x c)  ¹t ®éng  Ho   th¨m  kho¸ng  dß  s¶n    µi khu  ùc  ë ngo   v theo quy  nh   ¹  ®Þ ti giÊy phÐp    th¨m  dß; d) Ho¹t®éng      th¨m  kho¸ng s¶n  µ   dß    m kh«ng th«ng    Õ   ¹ch th¨m    b¸o k ho   dß hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn  Õ     c¸o ®Þnh  ú  íic¸c c¬  th   ch ®é b¸o    k v     quan  qu¶n  ýnhµ  l  níctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   e)  ép  n      ¹ng  Êy  Ðp  N ®¬ xin gia h gi ph th¨m  sau    Êy  Ðp  ∙  Õt  dß  khigi ph ®h h¹n hoÆc   Êy phÐp    gi   chØ cßn  Öu  ùcÝt  ¬n  ngµy  hi l   h 30  trong tr ng  îp ® îcBé   ê h     C«ng  nghiÖp cho    ¹n. giah 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  n   ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ép  n b¸o c¸o cuèi cïng vÒ   Õt qu¶    k th¨m    dß cho Bé  C«ng  nghiÖp hoÆc   ép  Ë m   õ 30  µy  ë lªn,kÓ   õ ngµy  Êy  Ðp  n ch t   ng tr     t   gi ph th¨m    dß chÊ m     Öu  ùc; døthi l b) Trong  êih¹n theo quy  nh  ña    th       ®Þ c ph¸p luËtm µ       kh«ng  ùc hiÖn  Öc  th   vi san  Êp  l c«ng  ×nh th¨m  hoÆc   ùc hiÖn  tr   dß  th   kh«ng  y    cÇu  ®Ç ®ñ yªu  b¶o  Ö   v tµinguyªn    kho¸ng s¶n, b¶o  Ö     v m«i  êng    Êy  Ðp  tr khi gi ph th¨m  chÊ m     dß  døt hiÖu  ùc; l c) Chuy Ón  ngoµi khu  ùc    ra    v th¨m  c¸c m É u   Ët víisè îng  µ  ñng  dß    v     l v ch lo¹  ikh«ng  ï hîp  íi®Ò   th¨m  ®∙  îc thÈm   nh  ph   v  ¸n  dß  ®   ®Þ hoÆc     íi®iÒu  tr¸ v   i kiÖn  îcquy  nh  ¹ giÊy phÐp. ®  ®Þ t i   4.C¸c  µnh      h viquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m       vµ  kho¶n  vµ    µnh    ®Þ ti     a,b,c  d  2  c¸ch vi quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti   3  §i n trong tr ng  îp viph¹m  ã  chøc   ê h     c tæ  hoÆc   viph¹m  Òu  Çn    nhi l hoÆc   i ¹m,  t¸ ph hoÆc   î dông  l i chøc  ô, quyÒn  ¹n      v  h ®Ó vi ph¹m  ã  Ó  Þ  ¹ttiÒn ®Õ n   c th b ph     10.000.000 ®ång.   5. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi   µnh           h c¸c viquy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n a)  íc quyÒn  ö  ông    åi)giÊy  Ðp  i  íihµnh    T  sd (thu h   ph ®è v   viquy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m   kho¶n  vµ  i  íic¸c hµnh   ¬ng  d  2  ®è v     vi t øng quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  4  §iÒu  µy; n b) Buéc  ùc hiÖn  Öc    th   vi th«ng  kÕ   ¹ch th¨m  theo  b¸o  ho   dß  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®èi víi µnh           h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; ®Þ t i d  2  §i n c) Buéc  ùc hiÖn      th   c¸cc«ng  Öc    ¾c  ôc    µnh      ¹m    vi ®Ó kh ph c¸ch viviph quy ®Þnh  ¹ c¸c®iÓ m   vµ  kho¶n  cña  Òu  µy. t    i a  b  3  §i n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò       6.­Vi ph quy  v khaith¸ckho¸ng s¶n   1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  n          ®Õ 500.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong c¸c hµnh       vi sau  y: ®© a) Kh«ng th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho khaith¸cvíic¸c c¬          quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Kh«ng  ¨ng  ý  µy  ¾t  u   ©y  ùng  ¬  ® k ng b ®Ç x d c b¶n  á   m hoÆc   µy  ¾t  ng b ®Ç u   ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,khaith¸c, Õ   Õn  xu      ch bi kho¸ng s¶n;  
 5. 5 c) Kh«ng    giao  ép  ÕtkÕ   á   n thi   m hoÆc   kh«ng th«ng b¸o  Õ   ¹ch  Õn k ho ti   ®é   khaith¸c, Õ   Õn      ch bi kho¸ng  s¶n cho  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   d) Kh«ng th«ng b¸o  Ò   v Gi¸m  c  iÒu  µnh  á   ®è ® h m cho  ¬  c quan qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   n   kho¸ng s¶n    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  n          ®Õ 1.000.000 ®èi víi ét       m trong c¸chµnh         visau ®©y: a)  ¹t ®éng  Ho   khaith¸ckho¸ng     s¶n  µ   m kh«ng  ã  c Gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h m á,  õtr ng  îp ChÝnh  ñ  ã  tr   ê h   ph c quy  nh  ®Þ kh¸c; b) Kh«ng  ùc  Ön  Õ     th hi ch ®é b¸o  c¸o  nh   ú  Ò   ¹t®éng  ®Þ k v ho   khai th¸c    kho¸ng s¶n theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   lu   b¸o c¸o  Êt  êng  b th theo    yªu cÇu  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn; l  n   th quy c) Khai th¸ctËn         thu kho¸ng s¶n  µm  Ët liÖu x©y  ùng  l v    d th«ng  êng  µ   th m kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph hoÆc   Êy  Ðp  ∙  Õt  ¹n  gi ph ® h h hoÆc   ö  ông  Êy  Ðp   sd gi ph cña  êikh¸c; ng   d)  ép  n      ¹n  Êy  Ðp  N ®¬ xin gia h gi ph khaith¸ckho¸ng     s¶n    Êy  Ðp   khigi ph ®ã   ∙  Õt  ¹n  ® h h hoÆc   chØ  cßn  Öu  ùcÝt  ¬n  ngµy  hi l   h 90  trong tr ng  îp ® îcc¬   ê h     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy phÐp    c th quy c gi   ®ã cho    ¹n. giah 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  n   ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a)  ¹t®éng  Ho   khaith¸ckho¸ng     s¶n  õkho¸ng  (tr   s¶n  ý, hiÕ m,  c  ¹i) qu   ®é h   kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   khaith¸ckho¸ng s¶n       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b)  ¹t®éng  Ho   khaith¸ckho¸ng     s¶n  õkho¸ng  (tr   s¶n  ý, hiÕ m,  c  ¹i) qu   ®é h   khigiÊy  Ðp    ph khaith¸ckho¸ng     s¶n  ∙  Õt  ¹n,trõtr ng  îp  ∙  ép  n    ® h h     ê h ® n ®¬ xin giah¹n ®óng     quy  nh  µ   ang  îcxem   Ðt; ®Þ m® ®  x c) Ho¹t®éng      khaith¸ckho¸ng     s¶n  õkho¸ng  (tr   s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹i)   qu   ®é h   ë ngoµi khu  ùc    v hoÆc   ¹  lo ikho¸ng s¶n kh¸c cha  îc phÐp    ®  theo quy  nh   ¹  ®Þ ti giÊy phÐp    khaith¸c;   4. Ph¹t tiÒn  õ 6.000.000  n       t  ®Õ 30.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) §èivíi ét       m trong c¸chµnh       viquy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti  3  §i n trong   tr ng  îp khaith¸ckho¸ng  ê h     s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹ihoÆc   qu   ®é h   trong tr ng  îp khai  ê h     th¸cc¸c kho¸ng     s¶n kh«ng  éc  ¹  thu lo ikho¸ng s¶n  ý  Õ m,  c  ¹inhng    qu hi ®é h   vi ph¹m  ã  chøc  c tæ  hoÆc     ¹m  Òu  Çn  viph nhi l hoÆc   i ¹m t¸ ph hoÆc   îdông    l i chøc  vô,quyÒn  ¹n ®Ó     ¹m.   h   viph b) Trong  êih¹n  th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtkhigiÊy  Ðp  lu     ph khaith¸c    chÊ m     Öu  ùcm µ   døt hi l   kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    Öc  ®Ç ®ñ vi ® a  á   µo  ¹ngth¸  toµn,phôc  åi®Êt  ai,m«i  êng, m«i  m v tr   i an    h  ®  tr   sinh,b¶o  Ö     v tµinguyªn kho¸ng s¶n  a        ch khaith¸c;   c) Kh«ng    giao nép    hoÆc  giao nép    kh«ng  y  ,  Þp  êib¸o    Õt  ®Ç ®ñ k th   c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   khaith¸cvµ  µiliÖu kh¸cli       t      ªnquan cho  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ  kho¸ng  s¶n hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn  ÷ng  Öc  th   nh vi kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Öc  ng  öa  á.     vi ®ã c m 5. Ph¹ttiÒn tõ 30.000.000 ®Õ n            100.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong c¸c    hµnh    viquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy  3  §i n trong tr ng  îp    ê h khaith¸ckho¸ng     
 6. 6 s¶n  ý, hiÕ m,  c  ¹im µ     ¹m  ã  chøc  qu   ®é h   vi ph c tæ  hoÆc     ¹m  Òu  Çn  vi ph nhi l hoÆc     ¹m  t¸ ph hoÆc   îdông  i l  i chøc  ô,quyÒn  ¹n ®Ó     ¹m. v  h   viph 6.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íihµnh        v  vi quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n a) Buéc  ùc hiÖn      th   c¸cc«ng  Öc  vi theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Ó   ¾c     kh phôc    ¹m  i víi   µnh    viph ®è     h c¸c viquy  nh  ¹ kho¶n      iÓ m   vµ  kho¶n  ®Þ ti  1,c¸c® a  b  2  µ    iÓ m     kho¶n  cña  Òu  µy; v c¸c® b,c  4  §i n b)  Þch  T thu kho¸ng s¶n khai th¸c ® îc ®èi  íic¸c hµnh        v    vi quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n    c  2,kho¶n    iÓ m   kho¶n  vµ  3,® a  4  kho¶n  cña  Òu  µy; 5  §i n c) TÞch    thu  ¬ng  Ön  îc sö  ông    ©y  viph¹m  µ   ph ti ®   d ®Ó g ra    m ph¸p  Ët lu   quy  nh  îc phÐp  Þch  ®Þ ®  t thu  i  íihµnh    ®è v   vi quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti® a  3 ®èi  íic¸c hµnh   ¬ng  v    vit øng trong tr ng  îp khaith¸ckho¸ng   ê h      s¶n  ý,hiÕ m,  qu   ®éc  ¹i h; d)  íc quyÒn  ö  ông  T  sd (thu håi)giÊy  Ðp     ph khaith¸ckho¸ng     s¶n  i  íi ®è v   hµnh    viquy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  µ  i  íic¸c hµnh    ¬ng  ®Þ ti ® d  3  n v ®è v     vit øng  trong tr ng  îp khaith¸ckho¸ng s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹i.  ê h        qu   ®é h §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   Õ   Õn  7.­Vi ph quy  v ch bi kho¸ng s¶n   1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  n          ®Õ 500.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong c¸c hµnh       vi sau  y: ®© a) Kh«ng  ùc  Ön  Õ     th hi ch ®é b¸o  c¸o hoÆc  kh«ng th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho ho¹t®éng  Õ   Õn    ch bi kho¸ng  s¶n cho c¸c  ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Ho¹t®éng  Õ   Õn      ch bi kho¸ng  s¶n  õkho¸ng  (tr   s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹i) qu   ®é h   khigiÊy phÐp      khaith¸choÆc   Êy phÐp  Õ   Õn     gi   ch bi kho¸ng s¶n  ∙  Õt  ¹n,trõ   ®h h    tr ng  îp ®∙  ép  n      ¹n ®óng  ê h   n ®¬ xingiah   quy  nh  µ   ang  îcxem   Ðt. ®Þ m® ®  x 2.Ph¹ttiÒn tõ500.000  n          ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ¹t®éng  Õ   Õn    ®è       ho ch bi kho¸ng s¶n  õkho¸ng  (tr   s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹i) µ   qu   ®é h   kh«ng  ã  Êy  Ðp  m c gi ph khai   th¸choÆc   Êy phÐp  Õ   Õn    gi   ch bi kho¸ng s¶n    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   3. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  n       t  ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    viquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong tr ng  îp chÕ   Õn   ê h   bi kho¸ng   s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹i. qu   ®é h 4. TícquyÒn  ö  ông    åi)giÊy  Ðp  Õ   Õn     sd (thu h   ph ch bi kho¸ng  s¶n  i  íi ®è v   hµnh    viquy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  µ  i  íihµnh   ¬ng    ®Þ ti ® b  2  n v ®è v   vit øng trongtr ng  îp chÕ   Õn   ê h   bi kho¸ng s¶n  ý,hiÕ m,  c  ¹i   qu   ®é h . §i Ò u      ¹m    Ò   8.­Vi ph kh¸cv qu¶n  ýkho¸ng  l  s¶n 1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  n          ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c hµnh     visau  y:   ®© a) C¶n  ëviÖc  Õn  µnh  îp ph¸p    ¹t®éng  iÒu    ¬  tr   ti h h  c¸c ho   ® trac b¶n  a   ®Þ chÊt vÒ   µinguyªn    t  kho¸ng s¶n hoÆc   ¹t®éng  ho   kho¸ng s¶n  ña  chøc,c¸ c tæ     nh©n  kh¸c;
 7. 7 b)  C¶n   ë hoÆc   ói dôc  êi kh¸c  tr   x  ng   c¶n  ë viÖc  tr   b¶o  Ö   µi nguyªn v t    kho¸ng s¶n  a    ch khaith¸cm µ   a  n       ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s 2. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  n       t  ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  giao  ép  n hoÆc   ép  n kh«ng  y   ,  Þp  êitiÒn  ö  ông  è  ®Ç ®ñ k th   sd s liÖu,th«ng    Ò   µinguyªn kho¸ng s¶n  ña  µ   íctheo quy  nh  ña    tinv t       c Nh n     ®Þ c ph¸p   luËt; b)  © y   G tæn  Êtkho¸ng  th   s¶n trong qu¸ tr×nh thic«ng,thanh  ýc¸c c«ng          l    tr×nh khoan,khai®µo,        c«ng  ×nh m á   tr   trong ho¹t®éng  iÒu    ¬     ® trac b¶n  a   ®Þ chÊt vÒ   µinguyªn kho¸ng    t    s¶n hoÆc  trong ho¹t®éng     kh¶o    s¸t,th¨m    dß, khai   th¸ckho¸ng s¶n;     c)  © y   G tæn  Êt kho¸ng  th   s¶n  ît®Þnh   v  møc  cho  Ðp  ph (theo  ÕtkÕ)  thi   trongho¹t®éng     khaith¸c, Õ   Õn     ch bi kho¸ng s¶n;   d)  ö   ông  Sd kho¸ng s¶n  ã    Þ cao    µm  Ët liÖu x©y  ùng  c gi¸tr   ®Ó l v     d th«ng  th ng  µ   ê m kho¸ng  s¶n    ®ã theo  quy  nh   ña  é   ®Þ c B C«ng  nghiÖp  éc  ¹  thu lo i kho¸ng s¶n  µm  ËtliÖu x©y  ùng    l v    d th«ng  êng; th e)  Êt  Êu,lµm  C gi   gi¶m  Êt l ng  ch  î hoÆc   mua, b¸n    tr¸ ph¸p  Ëtc¸c m É u   i lu     vËt  a   Êt,kho¸ng  ®Þ ch   s¶n  Æc   Öt quý  Õ m   ® bi   hi theo quy  nh   ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ ph¶ib¸n    hoÆc   ép  n cho  µ   ícm µ   a  n   Nh n   ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù; s g) Kh«ng  c¸o hoÆc   c¸o saisù  Ëtvíic¬    b¸o    b¸o      th     quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn      Ön  îcc¸c®iÓ m   khiph¸thi ®     kho¸ng s¶n  µ   ã    m c ¶nh  ëng  Êu  n   Öc  h x ®Õ vi b¶o  Ö     µi v c¸ct   nguyªn kho¸ng s¶n  ;     ®ã h) TiÕt léth«ng    Ò   µinguyªn kho¸ng       tinv t     s¶n  éc bÝ   Ët  µ  ícm µ   thu   m nh n   cha  n   ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s i)C¶n  ëc¸c ho¹t®éng  Óm       tr       ki tra,thanh    Ò   trav kho¸ng s¶n  ña  êivµ  c ng   c¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íihµnh        v  vi quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n T¹m  nh  ®× chØ  ÷ng  ¹t®éng  ªnquan  n     ¹m, buéc  ùc hiÖn  nh ho   li   ®Õ viph   th   c¸cc«ng  Öc    vi theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Ó   ¾c  ôc    ¹m  i víi       kh ph viph ®è     c¸c hµnh    viquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m         kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t    i a,b,c,d  2  §i n C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh  v ù c q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  k h o¸ng s ¶ n §i Ò u 9.­ ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n  ña  û     c U ban  ©n  ©n    Êp nh d c¸cc 1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn    ông    nh d x∙,ph   tr   quy ¸p d c¸c h×nh  thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 26  Ph¸p  Önh  l Xö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c viph¹m  l    h ch ®è v       quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  ®Þ n
 8. 8 theo  Èm  Òn  th quy qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  ña  Ýnh  Òn  a   ­ c ch quy ®Þ ph ¬ng,cô  Ó  å m:   th g a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã       ti   d ®Ó viph h ch c gi¸ trÞ®Õ n     500.000  ng; ®å d) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång. 2.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,  Ën  µ  Êp  ¬ng  ¬ng  ã  qu vc t ® c quyÒn    ông    ×nh  ¸p d c¸c h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 27  ña  c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  õquyÒn  íc quyÒn  ö  ông  l X l    h ch (tr   t  sd giÊy phÐp  ¹t®éng    ho   kho¸ng s¶n)®èi víi     ¹m          viph quy  nh  ¹ NghÞ   nh   c¸c ®Þ t i ®Þ nµy theo  Èm  Òn  th quy qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  ña  Ýnh  Òn  a   c ch quy ®Þ ph¬ng,cô  Ó  å m:   th g a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti   d ®Ó viph h ch d) TÞch      thu kho¸ng s¶n    khaith¸ctr¸phÐp;      i e) Buéc båi th ng thiÖt ¹i ê  h  do vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y  ra ®Õ n   1.000.000 ®ång.   3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn    ông    ×nh  ¸p d c¸c h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 28  ña  c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  õquyÒn  íc quyÒn  ö  ông  l X l    h ch (tr   t  sd giÊy phÐp  ¹t®éng    ho   kho¸ng  s¶n  Bé  do  C«ng  nghiÖp  Êp) ®èi víi     ¹m  c       viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  ®Þ n theo  Èm   Òn  th quy qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng   s¶n  ña  Ýnh  Òn  a  ¬ng,cô  Ó  å m: c ch quy ®Þ ph   th g a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c) Tíc quyÒn  ö  ông     sd (thu håi)giÊy  Ðp     ph khai th¸c kho¸ng     s¶n  éc thu   thÈm  Òn  Êp  ña  û   quy c c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh; d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch e) TÞch      thu kho¸ng s¶n    khaith¸ctr¸phÐp;      i g)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  viph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y  g ra; h) Buéc båi th ng thiÖt ¹i ê  h  do vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y  ra ®Õ n   1.000.000 ®ång.   §i Ò u 10.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  ña    ¬  c c¸c c quan qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng   s¶n. 1. Thanh        tra viªn chuyªn  µnh  ng kho¸ng s¶n  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  ã  vc quyÒn    ông    Òn  ¸p d c¸c quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti  1  34  Ph¸p  Önh  ö   ý l X l 
 9. 9 viph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    h ch ®è v     viviph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n,vÒ   toµn    ng  µ  Ò     an  lao ®é v v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trongho¹t®éng     kho¸ng s¶n,cô  Ó  å m:     th g a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông    ©y    ¹m  ã    Þ v  ti s d ®Ó g vi ph c gi¸tr   ®Õ n   500.000  ng; ®å d)  éc  nh  Bu ®× chØ   µnh      ¹m,  ¾c  ôc  Ëu  h viviph kh ph h qu¶  hµnh      do  vivi ph¹m  ©y  g ra. 2. Ch¸nh    Thanh    tra chuyªn  µnh  ng kho¸ng s¶n, thñ  ëng  ¬    tr c quan  ùc th   hiÖn  chøc n¨ng thanh    trachuyªn ngµnh    kho¸ng s¶n  ña  ë   c S C«ng  nghiÖp  ã  c quyÒn    ông    Òn  ¸p d c¸c quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti   2  34  Ph¸p  Önh  ö   ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  i víi     ¹m    h ch ®è     viph quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy,cô  Ó  c¸c ®Þ ti  ®Þ n   th gå m: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông    ©y    ¹m  ã    Þ v  ti s d ®Ó g vi ph c gi¸tr   ®Õ n   1.000.000 ®ång;   d)  éc  nh  Bu ®× chØ   µnh      ¹m,  ¾c  ôc  Ëu  h viviph kh ph h qu¶  hµnh      do  vivi ph¹m  ©y  g ra; e)  éc  åi th ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  ©y  cã    Þ ®Õ n   Bu b   ê thi     h vi vi ph g ra  gi¸tr   1.000.000 ®ång.   3. Ch¸nh    thanh    tra chuyªn  µnh  ng kho¸ng s¶n, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  ùc th   hiÖn  chøc n¨ng thanh    trachuyªn ngµnh    kho¸ng s¶n  ña  é   c B C«ng  nghiÖp  ã  c quyÒn    ông    Òn  ¸p d c¸c quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti   3  34  Ph¸p  Önh  ö   ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  i víi     ¹m    h ch ®è     viph quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy,cô  Ó  c¸c ®Þ ti  ®Þ n   th gå m: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti   d ®Ó viph h ch d) TÞch      thu kho¸ng s¶n    khaith¸ctr¸phÐp;      i e)  éc  nh  Bu ®× chØ   µnh      ¹m,  ¾c  ôc  Ëu  h vi vi ph kh ph h qu¶  vi ph¹m  do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; g) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y    ã      b   ê thi     h viviph h ch g ra c gi¸ trÞ®Õ n     1.000.000 ®ång.   §i Ò u 11.­Uû   Òn  µ    quy v nguyªn t¾c  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ývi   ph ®Þ th quy x l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n.   1. Uû   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    quy x l    h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ  kho¸ng  s¶n  dông  ¸p  theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 36  Ph¸p  Önh  ö   ý vi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch
 10. 10 2. Nguyªn  ¾c  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    t ph ®Þ th quy x l    h ch trong  lÜnh  ùc  v qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng  s¶n  dông  ¸p  theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 37 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u  12.­Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t   ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  lýnhµ  ícvÒ     n   kho¸ng s¶n.   1. Thñ  ôc,tr×nh tù xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t      ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   n   kho¸ng s¶n  ùc hiÖn    th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  l X l    hµnh  Ýnh. ch 2.C¸c  ô    ¹m  µnh  Ýnh    v viph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng   s¶n  Þ   ö  ¹t®Ò u   b x ph   ph¶i lËp  µnh  å  ¬  µ u  ÷ ®Çy     ¹  ¬    th h s v l gi   ®ñ t i quan  ö  c x ph¹t. 3.    Tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶i nép  Òn  ¹tt¹  ¬i ghi trong   ti ph   in       quyÕt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph   Nghiªm  Ê m   êi xö  ¹ttrùctiÕp  tiÒn  ¹tdíibÊt c ng   ph     thu  ph       kú  ×nh  h thøc nµo.   4. Khi ¸p  ông  ×nh    d h thøc  Þch  kho¸ng  t thu  s¶n, tang  Ët,ph¬ng  Ön      v  ti vi ph¹m, ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ithùc hiÖn  ng      th quy x ph       ®ó quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   51 vµ  kho¶n  §iÒu  cña  1  52  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u 13.­Thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  ìng chÕ     µnh  Õt     quy ®Þ x ph   c   thih quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng   s¶n. 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     x ph     h ch theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶inghiªm    chØnh    µnh  Õt  nh  ö  ¹tcña  ¬  thih quy ®Þ x ph   c quan, ngêicã  Èm       th quyÒn  ö  ¹ttrong  êih¹n  x ph   th   quy  nh.  Õ u   chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹t ®Þ N tæ     b x ph   kh«ng    µnh  thih quyÕt  nh   ö  ¹t hoÆc   è    èn tr¸nh thihµnh  ®Þ x ph   c ý tr      quyÕt  ®Þnh  ö  ¹tth×  Ï bÞ   ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹ttheo  Òu    x ph   s   c ch thih quy ®Þ x ph   §i 55 cña  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. Khi ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi c ch thih quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng  s¶n,c¬    quan  µ  v ngêicã  Èm  Òn    th quy ph¶itu©n  ñ tr×nh tù,thñ tôc cìng chÕ     th           theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o x ö  l ý vi p h ¹ m  t §i Ò u 14.­KhiÕu  ¹i, è c¸o  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    n     quy ®Þ t x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n.   1.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n  kho¸ng s¶n (hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä)  ã  chc quyÒn  Õu  ¹ivÒ   Öc  ö  ¹t®èi víi ä. khi n   vi x ph       h 2.C«ng  ©n  ã  Òn  èc¸o víi ¬    d c quy t       quan  µ  íccã  Èm  Òn  ÷ng  c nh n   th quy nh vi ph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n   kho¸ng s¶n  ña    c tæ
 11. 11 chøc, c¸ nh©n  µ  è c¸o  µnh      ¹m  ña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi    v t  h viviph c ng   th quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n.   3.Thñ  ôc,tr×nh tù,thêih¹n,thÈm  Òn  Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt    t         quy khi n       gi¶i t quy khiÕu  ¹i  è c¸o thùc hiÖn  n ,    t   theo  quy  nh  ¹ c¸c ®iÒu    vµ  cña  ®Þ ti     87,88  90  Ph¸p  lÖnh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  X l    h ch ng 06    n¨m 1995  µ    v c¸c quy  nh   ®Þ cña Ph¸p  Önh  ñ tôc gi¶iquyÕt    ô  hµnh  Ýnh  µy  th¸ng 5    l th       c¸c v ¸n  ch ng 25    n¨m 1996. §i Ò u 15.­Xö   ýviph¹m  i  íingêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m    l    ®è v     th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng s¶n.   Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x l    h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýl  nhµ  íc vÒ   n   kho¸ng  s¶n  µ   ã  µnh    m ch vi s¸ch  Ôu, dung  óng, bao  nhi   t   che    vi ph¹m, kh«ng  ö  ýhoÆc   ö  ýkh«ng  Þp  êi    x l  x l  k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  kh«ng  ng  ®ó thÈm   Òn,  Õm   o¹t,sö  ông    Ðp  Òn,kho¸ng  quy chi ®  d tr¸ ph i ti   s¶n, tang  Ët,ph­   v  ¬ng  Ön    ¹m  ×  ú  ti vi ph th tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý hµnh  t ch   ®é viph s   x l  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith   h s  g thi          ­ êng. C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 16.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 7    ®Þ n c hi l     t  01    n¨m 1997.C¸c    quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   n   kho¸ng s¶n  íc®©y    íi   tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 17.­Bé  ëng  é    tr B C«ng nghiÖp,Bé   ëng    é, Thñ  ëng      tr c¸c B   tr c¸c c¬ quan  éc ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản