intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 40/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

72
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 40/1998/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 40/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  40/1998/N§­C P  n g µ y 10 th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò  kinh d o a n h  v Ë n  t¶i Ó n  c ñ a  n g    d o a n h   g hi Ö p    bi c« ty, n t n h © n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  ËtHµng    ÖtNam   µy  th¸ng6  cø  lu   h¶iVi   ng 30    n¨m  1990; C¨n  LuËt  cø  c«ng    µy  th¸ng 12  ty ng 21    n¨m  1990  µ  Ët  öa  æi    v Lu s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët c«ng    µy  th¸ng6  m s® c Lu   tyng 22    n¨m 1994; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp   ©n  µy  th¸ng 12  tnh ng 21    n¨m 1990  µ  Ët  v Lu söa  æi    ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  m s® c Lu   nghiÖp   ©n  µy  th¸ng  tnh ng 22  6  n¨m 1994; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Giao  th«ng  Ën  , v t¶i Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    Þ   nh  µy  1. Ngh ®× n quy  nh    iÒu  Ön,thñ  ôc cÊp  Ðp  ®Þ c¸c ® ki   t   ph kinh doanh  Ën    Ón    v t¶i bi cho  c«ng    ty,doanh nghiÖp   ©n  µ    iÒu  Ön, tnh v c¸c® ki   thñ tôccÊp  Ðp  ¹t®éng  Ën        Õn  µng       ph ho   v t¶itrªnc¸ctuy h h¶icho  µu biÓn  Öt t  Vi   Nam   éc së  ÷u   ©n  ÖtNam. thu   h tnh Vi   §i Ò u  2. Tµu  Ón  Öt  bi Vi Nam   éc  ë  ÷u   nh©n   Öt  thu s h t Vi Nam     quy ®Þnh  ¹  tiNghÞ   nh  µy, sau  y   äit¾t lµ "tµu biÓn   ©n",lµ tµu  Ón  ®Þ n  ®© g         tnh     bi thuéc  ë  ÷u  ña  sh c c«ng    ty,doanh  nghiÖp   nh©n  îc thµnh  Ëp  t ®  l theo  Ët Lu   c«ng    µ  Ët Doanh  tyv Lu   nghiÖp   ©n, ®∙  îc®¨ng  ý  µo  t nh  ®  k v "Sæ   ¨ng  ý  µu ® kt  biÓn  èc  qu gia". §i Ò u    µu  Ón   ©n  ã    iÒu  Ön  3. T bi tnh c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy,c¸cquy  nh  n   ®Þ kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËtViÖtNam   µ           v c¸cquy ®Þnh  ña  Òu  cquèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  c §i í   t m Vi   k k hoÆc   tham    u   ã  Ó  gia ®Ò c th ® îccÊp  Ðp  ¹t®éng  Ën        Õn  µng    ph ho   v t¶i trªnc¸ctuy h h¶i. §i Ò u  4. TuyÕn   µng    ãi t¹i§iÒu  NghÞ   nh   µy  h h¶i n     3  ®Þ n bao  å m   g tuyÕn  µng    éi®Þa  µ  Õn  µng    èc  Õ: h h¶in   v tuy h h¶iqu t 1­  Õn  µng    éi®Þa   µ tuyÕn  µng    õ m ét  Tuy h h¶in   l  h h¶it   c¶ng  Ón  bi hoÆc   m ét c¶ng  êng  ñy  éi ®Þa   Öt Nam   n   ét  ® th n   Vi   ®Õ m c¶ng  Ón  bi kh¸c cña  Öt   Vi   Nam   hoÆc   îcl¹ . ng   i
  2. 2 2­ TuyÕn  µng    èc  Õ  µ tuyÕn  µng    õ c¶ng  Ón  Öt Nam   h h¶i qu t l   h h¶i t   bi Vi   ®Õ n   c¶ng  Ón  ña  ícngoµivµ  îcph©n  nh  ô  Ó    bi c n    ®  ®Þ c th nh sau:   TuyÕn  µng    èc  Õ  a)  h h¶i qu t ven  Ón  µ tuyÕn  µng    õ c¶ng  Ón  bi l   h h¶i t   bi ViÖt Nam   n     ®Õ c¶ng  Ón  éc  bi thu tØnh  Qu¶ng  ©y  T Trung  èc  Qu hoÆc   n   ®Õ c¶ng  Ón  ña  bi c Cam­pu­ chia. b) TuyÕn  µng    èc  Õ  Çn  µ tuyÕn  µng    õ c¶ng  Ón  Öt h h¶i qu t g l  h h¶i t   bi Vi   Nam   n   ®Õ c¶ng  Ón    íc §«ng  bi c¸c n   Nam     ¸,§«ng  ¾c     µi c¸c c¶ng  Ón  B ¸,ngo     bi quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 2.a,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n c) TuyÕn  µng    èc  Õ  Ôn  ¬ng  µ tuyÕn  µng    õ c¶ng  Ón    h h¶iqu t vi d l  h h¶it   bi ViÖt Nam   n     ®Õ c¶ng  Ón  ña  Êtc¶    íctrªnthÕ  í   µic¸cc¶ng  Ón  bi c t   c¸cn     gi ingo     , bi quy  nh  ¹ ®iÓ m     µ    ®Þ t  i 2.a v 2.b,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n §i Ò u    5. C«ng    ty,doanh  nghiÖp   ©n  îcphÐp  tnh ®  kinh doanh  Ën      v t¶i biÓn      Õn  µng    éi®Þa,    ã      iÒu  Ön  trªnc¸ctuy h h¶in   khic ®ñ c¸c® ki sau  : 1­  ã       iÒu  Ön  C ®ñ c¸c ® ki theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu C«ng    ty hoÆc   Ët Lu   Doanh nghiÖp   ©n; tnh 2­ Cã   è  èn    s v ph¸p ®Þnh  t  Êt lµ2    Ý nh     (hai) û®ång  ÖtNam;    t Vi   3­  êi qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t®éng  Ng   l  h ho   kinh doanh ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c ®iÒu  Ön  ki nghiÖp  ô  v chuyªn m«n     theo  íng dÉn  ña  é   h  c B Giao  th«ng  Ën    v t¶i , Ýt  Êt ph¶itètnghiÖp  nh      trung häc    chuyªn ngµnh  µng    ã  © m       h h¶i,c th niªnc«ng  t¸ctrongngµnh  Ën    Ón  õ3        v t¶i bi t   (ba)n¨m  ëlªn; tr   4­  Õ   K to¸n tr ng    ë ph¶i b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki nghiÖp  ô  v chuyªn m«n   theo quy  nh  ña  é  µichÝnh;   ®Þ c BT  5­  îc ñy  §   ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, (sau ¬    ®©y  äichung  µñy  g  l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh),n¬ic«ng       ty,doanh nghiÖp  ã  c trô së  Ýnh  ã    ch c v¨n  b¶n    Þ   é   ®Ò ngh B Giao  th«ng  Ën    Êp  Ën  Öc  v t¶ich thu vi cÊp  Ðp  ph kinh doanh  Ën    Ón.   v t¶ibi §i Ò u    6. C«ng    ty,doanh  nghiÖp   ©n  îcphÐp  tnh ®  kinh doanh  Ën      v t¶i biÓn      Õn  µng    èc  Õ    ã      iÒu  Ön  trªnc¸ctuy h h¶iqu t khic ®ñ c¸c® ki sau  : 1­  ã       iÒu  Ön  C ®ñ c¸c ® ki theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu c«ng    ty hoÆc   Ët Lu   Doanh nghiÖp   ©n; tnh 2­  ã   è  èn  C s v ph¸p  nh  t  Êt  µ 5  û ®ång  Öt Nam   i  íituyÕn  ®Þ Ý nh l   t   Vi   ®è v   hµng    èc  Õ  h¶i qu t ven  Ón, 10  û  ng  Öt  bi   t ®å Vi Nam   i  íituyÕn  µng    ®è v   h h¶i quèc  Õ  Çn  µ  tû ®ång  ÖtNam   i víi Õn  µng    èc  Õ  Ôn  ­ tg v 15    Vi   ®è    tuy h h¶iqu t vi d ¬ng; 3­  êi qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t®éng  Ng   l  h ho   kinh doanh  ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c ®iÒu  Ön  ki nghiÖp  ô  v chuyªn m«n     theo  íng dÉn  ña  é   h  c B Giao  th«ng  Ën    v t¶i , Ýt  Êt ph¶itètnghiÖp  nh      trung häc    chuyªn ngµnh  µng    i víi Õn  µng    h h¶i,®è     tuy h h¶iquèc  Õ    t ven  Ón,®¹ihäc  µng    i víituyÕn  µng    èc  Õ  Çn  bi     h h¶i,®è     h h¶iqu t g vµ  Õn  µng    èc  Õ  Ôn  ¬ng, cã  © m   tuy h h¶i qu t vi d   th niªn c«ng      t¸ctrong  µnh  ng vËn    Ón  õ 5  t¶ibi t   (n¨m) n¨m  ëlªn,cã  ×nh ®é   Õng    tr     tr   ti Anh  Çn  Õtcho  ¹t c thi   ho   ®éng  kinhdoanh  Ën    Ón      Õn  µng    èc  Õ;   v t¶i bi trªnc¸ctuy h h¶iqu t
  3. 3 4­  Õ   K to¸n tr ng    ë ph¶i b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki nghiÖp  ô  v chuyªn m«n   theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh, cã  ×nh ®é   Õng  ®Þ c BT    tr   ti Anh  Çn  Õtcho  ¹t c thi   ho   ®éng  Ö m  ô  nhi v kinh doanh  Ën    Ón      Õn  µng    èc  Õ;   v t¶i bi trªnc¸ctuy h h¶iqu t 5­  îcñy  §   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i c«ng    n  ty,doanh nghiÖp  ã  ôsë  c tr   chÝnh  ã  c v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ   é   B Giao th«ng  Ën    Êp  Ën  Öc  Êp  v t¶ich thu vi c phÐp kinh doanh  Ën    Ón.   v t¶i bi §i Ò u    ñ íng  Ýnh  ñ  y  Òn  7. Th t Ch ph ñ quy cho  é   ëng  é   B tr B Giao th«ng  vËn    t¶ixem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  Ðp  x  ®Þ vi c ph cho c«ng    ty,doanh nghiÖp    t nh©n kinhdoanh  Ën    Ón      Õn  µng    èc  Õ.   v t¶i bi trªnc¸ctuy h h¶iqu t §i Ò u 8.  Öc  µnh  Ëp  Vi th l doanh nghiÖp kinh doanh  Ën    Ón  îc   v t¶ibi ®   thùc hiÖn    theo tr×nh tùsau:      1­  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õp  Ën  å  ¬  ña  ¬ng  ù    ti nh hsc ® s xin kinh  doanh  Ën    Ón  v t¶i bi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   2­ Trong  êih¹n  (b¶y)ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, ñy  th   07    k t  nh ®ñ h s h l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã    c v¨n b¶n  öiBé  g   Giao  th«ng  Ën    Ìm  v t¶i k theo  å  ¬  hs cña  ¬ng  ù; ® s 3­ Hå   ¬    s ph¶icã      ®ñ b¶n  sao      c¸cv¨n b»ng,chøng    chØ  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 5  hoÆc   Òu  NghÞ   nh  µy; §i 6  ®Þ n 4­ Trong  êih¹n  (mêi)ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬  îp lÖ,Bé     th   10    k t  nh h s h     Giao  th«ng  Ën      êi v t¶i l   tr¶ b»ng    v¨n b¶n  Ò   Öc  Êp  Ën  v vi ch thu hay  kh«ng  Êp  Ën  ch thu cho  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp.N Õ u     kh«ng  Êp  Ën  × ph¶inªu  â lýdo; ch thu th     r    5­ Sau    Ën  îcv¨n b¶n  Êp  Ën  ña  é     khinh ®     ch thu c B Giao  th«ng  Ën  , y  v t¶i ñ  ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh  quyÕt  nh   Êp  Ðp  µnh  Ëp  ®Þ c ph th l c«ng   ty hoÆc   doanh  nghiÖp   ©n.  t nh C«ng    ty,doanh nghiÖp   ©n  Õn  µnh    ñ  ôc t nh ti h c¸c th t   ph¸p lýtiÕp theo theo quy  nh  ña           ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    9. C«ng    ty,doanh  nghiÖp   ©n  ∙  îcphÐp  tnh ®®  kinh doanh  Ën    v t¶i Ón  Õn  µng    éi®Þa  èn     bi tuy h h¶in   mu bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  Ën    v t¶i Ón  Õn  µng    èc  Õ,ngoµiviÖc   bi tuy h h¶iqu t     ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön      ® c¸c® ki quy ®Þnh   ¹  Òu  vµ  Òu  cña  t i§i 6  §i 10  NghÞ   nh   µy  ®Þ n cßn  ph¶i cã    v¨n  b¶n    x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  ã  Èm  Òn  Ò   Öc  t  c th quy v vi c«ng    ty,doanh nghiÖp  ®∙  ùc hiÖn  y    Üa  ô  µichÝnh  th   ®Ç ®ñ ngh v t   trong n¨m  µichÝnh  íc®ã.   t  tr   §i Ò u 10.  µu  Ón   ©n  îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  µng    T bi tnh ®  "Gi ph ho   h h¶i" trªnc¸ctuyÕn  µng    Õu  ã      iÒu  Ön     h h¶i,n c ®ñ c¸c® ki : 1­ Chñ  µu lµdoanh    t    nghiÖp  îcphÐp  ®  kinh doanh  Ën    Ón    v t¶i bi theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy; ®Þ n 2­  µu  Ón  ã    iÒu  Ön  toµn  ü  Ët ®Ó   ¹t®éng      T bi c ®ñ ® ki an  k thu   ho   trªnc¸c tuyÕn  µng    µ  ∙  îc c¬  h h¶i v ® ®   quan  §¨ng  Óm   Öt Nam   ki Vi   hoÆc     ¬  c¸c c quan  ®¨ng  Óm   îc c¬  ki ®   quan  §¨ng  Óm   Öt Nam   y  Òn  Êp    Êy  ki Vi   ñ quy c c¸c gi chøng 
  4. 4 nhËn  ïhîp víi ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ    Òu  cquèc  Õ  µ        v c¸c§i í   tm ViÖtNam   ý  Õt    k k hoÆc   tham  gia; 3­ Tµu  Ón  ã  îp ®ång    bi c h   b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m  ©n  ù  ña  ñ  µu;   d s c ch t 4­ ThuyÒn  é  ña  µu ph¶i® îcbè  Ý®ñ   nh    µ  ng    bc t      tr   ®Þ biªnv ®ó chøc danh  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    Òu  cquèc  Õ  µ   Öt Nam   lu     v c¸c §i í   t m Vi   ký  Õt  k hoÆc   tham gia. §i Ò u 11. ViÖc  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  µng      c "Gi ph ho   h h¶i"cho  µu  Ón   t bi t nh©n  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: 1­ C«ng    ty,doanh nghiÖp  öi Côc  µng    Öt Nam   å  ¬  g  H h¶iVi   h s bao  å m   g c¸cgiÊy têsau       (b¶n  sao  îp ph¸p theo quy  nh  ña  h      ®Þ c ph¸p luËt)   : a) GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ña    c c«ng    ty,doanh  nghiÖp; b) C¸c  Êy  ê cã  ªnquan  Ò   ¨ng  Óm,  gi t   li   v® ki thuyÒn viªn,b¶o  Ó m     hi tr¸ch   nhiÖ m  ©n  ù  ña  ñ  µu. d s c ch t 2­ Trong  êih¹n  (n¨m) ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Côc    th   05    k t  nh ®ñ h s h     Hµng    Öt Nam   h¶i Vi   ph¶icÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  µng      "Gi ph ho   h h¶i"cho  µu  t theo   m É u   èng  Êt  Bé   ëng  é   th nh do  tr B Giao th«ng  Ën    v t¶iquy  nh.  êng  îp ®Þ Tr h  kh«ng    iÒu  Ön  ×,trong thêih¹n  µy  ôc  µng    Öt Nam   ®ñ ® ki th     nC H h¶iVi   ph¶itr¶    lêi  cho  ¬ng  ù  ® s b»ng    v¨n b¶n  râ lýdo. nªu      §i Ò u    12. 1­ Tµu  Ón   ©n  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  µng      Õn  µng    bi tnh c "Gi   ho   h h¶i"trªntuy h h¶iquèc  Õ    t ven  Ón  îc phÐp  ¹t®éng    Õn  µng    èc  Õ    bi ®   ho   trªntuy h h¶iqu t ven biÓn  µ  Õn  µng    éi®Þa; v tuy h h¶in   2­ Tµu  Ón   ©n  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  µng      Õn  µng    bi tnh c "Gi   ho   h h¶i"trªntuy h h¶i quèc  Õ  Çn  îc phÐp  ¹t®éng  Ën      Õn  µng    èc  Õ    tg ®  ho   v t¶itrªntuy h h¶i qu t gÇn, tuyÕn  µng    èc  Õ    h h¶iqu t ven  Ón  µ  Õn  µng    éi®Þa; bi v tuy h h¶in   3­ Tµu  Ón   ©n  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  µng      Õn  µng    bi tnh c "Gi   ho   h h¶i"trªntuy h h¶iquèc  Õ  Ôn  ¬ng  ×  îc phÐp  ¹t®éng  Ën      Êtc¶    Õn    t vi d th ®   ho   v t¶itrªnt   c¸c tuy hµng h¶i. §i Ò u 13. C«ng    ty,doanh nghiÖp   nh©n  ã  Òn  Õu  ¹itheo  t c quy khi n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Öc      vi c«ng    ty,doanh  nghiÖp kh«ng  îcphÐp  ®  kinh  doanh  Ën    Ón  v t¶ibi hoÆc   µu  Ón  ña  t bi c c«ng    ty,doanh nghiÖp kh«ng  îc ®  cÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  µng  "Gi   ho   h h¶i". §i Ò u 14. C«ng      ty,doanh nghiÖp   ©n    ¹m    t nh viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   lu     v kinh doanh  Ën    Ón,viph¹m    Òu  cquèc  Õ    v t¶ibi     c¸c §i í   t m µ   Öt Nam   ý  Õt  Vi   k k hoÆc   tham    ×  ïytheo  gia th t   møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ý ®é viph s   x l   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  5. 5 §i Ò u 15. C«ng      ty,doanh nghiÖp   ©n  µ  µu  Ón   ©n  ang  t nh v t bi t nh ® kinh doanh  Ën    Ón  õ tr cngµy    v t¶ibi t   í   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc,ph¶ihoµn  ®Þ n c hi l     tÊtc¸c thñ tôc ph¸p  ýtheo       l  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  ®Þ n trong thêih¹n        365 (ba tr¨m s¸u m ¬il¨m)ngµy,kÓ   õngµy            t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ n c hi l §i Ò u 16. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ban  µnh.Nh÷ng  h   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    é  ëng  é  17. B tr B Giao  th«ng  Ën    Þu  v t¶i ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng    ¬  B tr   tr c¸c c quan  ngang  é,  ñ  ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2