Nghị định 42/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
226
lượt xem
23
download

Nghị định 42/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 42/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 42/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 42/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 16  7  1996  Ò   ÖC   V VI BAN   µ NH   H §IÒU  Ö   L QU¶N   ý  U     µ   © Y   ù NG L ®Ç T V X D CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é   ëng    é: X ©y  ùng, Tµi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  ®Ò ngh c B tr c¸c B   d      ho v §Çu , t NGH Þ   NH: ®Þ §iÒu    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  Òu  Ö  ®Þ n §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng, thay  Õ  Òu  Ö  d   th §i l Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  ∙  l  t x d ® ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 177/CP  µy  th¸ng10  ng 20    n¨m  1994. §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2.­Ngh ®Þ n c hi l     k t  k §iÒu    é   ëng  é   ©y  ùng  ñ  × phèihîp  íiBé   µi chÝnh, Bé  3.­B tr B X d ch tr     v  T     K Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¸cBé, ngµnh  ã  ªnquan  Þu  ho   § t      c li   ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ    h  v kiÓm     Öc    µnh  Òu  Ö  tra vi thih §i l Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §iÒu    é   ëng    é,  ñ  ëng  ¬  4.­B tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Héi ®ång  ¬   Qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ   íc chÞu  ty Nh n   tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 2. 2 C H Ý NH   ñ                    é NG   µ   HéI  ñ   PH                  C HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM                                 §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc      l    do   ph §IÒU  Ö L QU¶N   ý  U     µ   © Y   ù NG L ®Ç T V X D (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng7  ng 16    n¨m  1996  cña ChÝnh  ñ  Ò   öa  æi    ph v s ® bæ sung  NghÞ   nh  ®Þ 177/CP) CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu      Ých  õng÷. 1.­Gi¶ith t  Trong  Òu  Ö  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    §i l n       d  ®© ®   nh sau: 1. " Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng" lµqu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ×nh ®Ç u       l  tv x d    l  n   qu¸ tr   t vµ  ©y  ùng  õbícx¸c®Þnh  ù    u      ùc hiÖn  u    µ  qu¸ tr×nh xd t      d ¸n ®Ç t®Ó th   ®Ç tv c¶      ® a  ù    µo  d ¸n v khaith¸c, ö  ông  tm ôc    ∙  nh. 2."Dù    u  " lµm ét     d s ®¹   tiªu® ®Þ    ¸n ®Ç t     tËp  îp  ÷ng    Êt vÒ   Öc  á  èn    ¹o míi,m ë   éng  h nh ®Ò xu   vi b v ®Ó t     r hoÆc     ¹o c¶i t   nh÷ng  i  îng  Êt  nh   ®è t nh ®Þ nh»m   t ® îc sù  ®¹     t¨ng tr ng  Ò   è îng,c¶i tiÕn  ë v s l       hoÆc   ©ng  n cao  Êt îng  ña  ch l c s¶n  È m   ph hay  Þch  ô  µo    d vn ®ã trong  ét  m kho¶ng  êigian x¸c®Þnh. th      3. "C«ng  ×nh  ©y  ùng"  µ s¶n  È m   ña    tr x d l  ph c c«ng  nghÖ   ©y  ¾p  ¾n   x lg liÒn víi t     ®Ê (bao  å m   m Æt   íc,m Æt   Ón  µ  Ò m   ôc®Þa)  îct¹othµnh  g c¶  n  bi v th l  ®   b»ng  ËtliÖu x©y  ùng,thiÕtbÞ  µ    ng. v    d     v lao®é C«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d bao  å m   ét  ¹ng  ôc   g mh m hoÆc   Òu  ¹ng  ôc   nhi h m c«ng  ×nh  tr n»m  trong  ©y  d chuyÒn  c«ng  nghÖ   ng  é,  µn  ®å b ho chØnh  ã (c   tÝnh  n   Öc  îp t¸cs¶n  Êt)®Ó   µm    ®Õ vi h     xu   l ra s¶n  È m   èicïng nªu  ph cu     trong dù    ¸n. 4. "Vèn  µ   íc"lµ vèn  éc  ë  ÷u  µn  ©n    Nh n     thu s h to d hoÆc   ã  ån  èc  õ c ngu g t   së  ÷u  µn  ©n  Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ýtheo ph¸p luËt. h to d do  n  nh   l      5. "Bé    qu¶n  ýngµnh" lµ Bé,  ¬  l     c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý ngµnh  l  trong  níc theo  c¶    quy  nh  ña  Ët    ®Þ c Lu Tæ chøc  Ýnh  ñ. Ch ph 6. "Ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u  " lµ tæ      th quy quy ®Þ ®Ç t     chøc hoÆc   ¬  c quan  Nhµ   íc® îcCh Ýnh  ñ  n    ph giao quyÒn    hoÆc   û  Òn  Õt  nh  u    u quy quy ®Þ ®Ç ttheo   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö  µy. ®Þ t i 7  §i l n 7. "Chñ  u  " lµ c¸ nh©n    ®Ç t       hoÆc   chøc  ã   tæ  c t c¸ch ph¸p  ©n  îcgiao   nh ®    tr¸chnhiÖ m   ùc tiÕp    tr   qu¶n  ý,sö  ông  èn  u    l  d v ®Ç t theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. ­ §èivíic¸c dù  ®Ç u    ö  ông  èn  µ   íc hoÆc   ù  cã    Çn          ¸n  ts d v Nh n   d ¸n  cæ ph chi phèi hoÆc     Çn  Æc   Öt cña  µ   íc th×  ñ   u    lµ doanh      cæ ph ® bi   Nh n   Ch ®Ç t   nghiÖp  µ   íc (Tæng  Nh n   c«ng    ty,C«ng    ¬  ty),c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  ch
 3. 3 trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héihoÆc   chøc  ch tr         tæ  qu¶n  ýdù    îcngêicã  Èm   l   ¸n ®     th quyÒn  quyÕt  nh   u   giao  ®Þ ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   ùc tiÕp    tr   qu¶n  ý sö  ông  èn  l  d v ®Ç u  . t ­ §èi víic¸c dù  ®Ç u    ña          ¸n  t c C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,C«ng        hh  ty cæ phÇn hoÆc   îp      ñ  u    µC«ng    H t¸cx∙,Ch ®Ç tl   tyhoÆc   îp    H t¸cx∙. ­§èivíi   ù    u    ña   ©n, Chñ  u    µngêichñ  ë  ÷u  èn.       d ¸n ®Ç tc tnh c¸c   ®Ç tl     sh v ­ §èivíi   ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµi, ñ  u    µc¸cbªn  îp       d ¸n ®Ç ttr   c¸c   n    Ch ®Ç tl     h   doanh  ®èivíih×nh  (    thøc  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh);lµ Héi ®ång  h  h          qu¶n  Þ tr   (®èivíi Ý       nghiÖp  ªndoanh);lµtæ  X li       chøc,c¸nh©n  êinícngoµibá  µn  é     ng       to b vèn  u    ®èivíi Ý  ®Ç t(     nghiÖp  x 100%   èn  ícngoµivµ  ù    v n    d ¸n BOT). 8. "Tæng    møc  u  " lµgií h¹n    Ý  èi®a  µ   êicã  Èm  Òn  ®Ç t       chiph t   m ng   th i quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç tcho  Ðp    ñ  u    ùa chän    ¬ng    ùc hiÖn  ph ®Ó ch ®Ç tl   c¸c ph ¸n th   dù    u  . ¸n ®Ç t 9. "Tæng  ù    d to¸n c«ng  ×nh"lµ tæng    tr    møc     Ý   Çn  Õtcho  Öc  chiph c thi   vi ®Ç u    ©y  ùng  tx d c«ng  ×nh thuéc dù    îctÝnh    ô  Ó      o¹n  Õt tr     ¸n ®   to¸nc th ë giai® thi   kÕ   ü  Ët.Tæng   ù  o¸n  k thu   d® c«ng  ×nh  tr bao  å m     g c¸c kho¶n    Ý   ã  ªn chi ph c li   quan  n   ®Õ kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p, mua   ¾ m   ÕtbÞ,    Ý   ö  ông  s¸t,thi   xl  s thi   chiph s d ®Êt  ai,®Ò n   ïvµ    ãng  Æt   ®  b   gi¶i ph m b»ng,chiphÝ     kh¸cvµ    Ý  ù    chiph d phßng. 10."Vèn  u    îcquyÕt    ®Ç t®   to¸n"lµtoµn  é    Ý  îp ph¸p ®∙  ùc hiÖn     b chiph h     th   trong qu¸ tr×nh ®Ç u      a  ù    µo       t®Ó ® d ¸n v khaith¸csö  ông.Chi phÝ  îp ph¸p lµ    d    h     chiphÝ     theo  ng  îp  ng  ∙  ý  Õt  ®ó h ®å ® k k b¶o  ¶m   ng  Õ     Õ   ® ®ó ch ®é k to¸n cña    Nhµ   íc vµ  îc kiÓm   n  ®  to¸n khi cã      yªu  Çu  ña  êi cã  Èm   c c ng   th quyÒn  quyÕt  ®Þnh  u  . ®Ç t 11. "TiªuchuÈn  ©y  ùng" lµc¸c tiªuchuÈn  ü  Ët® îcquy  nh        xd        k thu     ®Þ ®Ó thùc hiÖn      c¸c c«ng  Öc  vi kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p, nghiÖ m     ¶m     s¸t,thi   x l  thu,® b¶o chÊt l ng c«ng  ×nh,¸p dông   î   tr    cho  õng lo¹ chuyªn ngµnh  ©y  ùng  Nhµ   ­ t  i     xd do  n íchoÆc     é    c¸cB qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh    ban  µnh. h 12."Quy  Èn  ©y  ùng" lµv¨n b¶n    chu x d      quy  nh      Çu  ü  Ëttèi ®Þ c¸cyªu c k thu     thiÓu  ¾t  éc  b bu ph¶i tu©n  ñ  i  íim äi  ¹t ®éng  ©y  ùng  µ    th ®è v   ho   x d v c¸c    gi¶i ph¸p,c¸c tiªuchuÈn  ©y  ùng  îcsö  ông    t® îcc¸c yªu  Çu    Bé       xd ® d ®Ó ®¹       c ®ã do  x©y  ùng  èng  Êt ban  µnh. d th nh   h §iÒu    cÇu  ¬  cña  2.­Yªu  c b¶n  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ViÖc  Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d nh»m: 1. B¶o  ¶m   ng  ôc    Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ    éitrong tõng    ® ®ó m tiªuchi l     i     x∙h     thêikú    theo  nh  íng x∙héichñ  Üa. Thùc  Ön  ®Þ h      ngh   hi chuyÓn  ¬  Êu  c c kinh tÕ    theo  íng  h c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn  iho¸,®Èy    ®¹     nhanh  èc ®é   t   t¨ng tr ng    ë kinh  tÕ,n©ng    cao  i sèng  ËtchÊt,tinhthÇn  ña  ©n  ©n. ®ê   v     c nh d 2. Huy  ng  µ  ö  ông  ã  Öu    ®é vsd c hi qu¶  cao  Êt    ån  èn  u     nh c¸c ngu v ®Ç t trong  íc còng   cña  íc níc ngoµi ®Ç u    t¹  Öt  n  nh n      t iVi Nam;  khai th¸c tèt tµi       nguyªn,tiÒm    n¨ng    ng, ®Êt  ai vµ  äi  Òm  ùckh¸c ®ång  êib¶o  Ö   lao ®é   ®   m ti l     th   v m«i  êng  tr sinh th¸ichèng  äi  µnh       , mh vitham      Ý  «, l∙ngph trong ho¹t®éng  u      ®Ç tvµ  ©y  ùng.  x d 3. X ©y  ùng    d theo quy  ¹ch,kiÕn  ócvµ  ÕtkÕ   ü  Ët® îc duyÖt, ho   tr   thi   k thu       b¶o  ¶m   Òn  ÷ng,m ü   ® b v   quan.Thùc  Ön  ¹nh    hi c tranh trong x©y  ùng      d nh»m     ¸p
 4. 4 dông c«ng  Ö   ©y  ùng  Õn tiÕn,b¶o  ¶m   Êtl ng vµ  êih¹n x©y  ùng  ngh x d ti     ® ch  î   th     d víi   Ý  îp lývµ  ùc hiÖn    ph h     th   chi b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr §iÒu    ÷ng  3.­Nh nguyªn t¾c  ¬    c b¶n  ña  c Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 1.  µ   íc thèng  Êt  Nh n   nh Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  i  íitÊt c¶    l  t x d ®è v     c¸c thµnh  Çn  ph kinh tÕ  Ò   ôc    Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ    éi;quy  ¹ch  vm tiªuchi l     i     x∙h   ho   vµ  Õ   ¹ch    iÓn ngµnh,l∙nhthæ; quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch x©y  ùng  «   k ho ph¸ttr        ho   k ho   d ® thÞ  µ  v n«ng  th«n;quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ©y  ùng;lùa chän    chu x d    xd    c«ng  nghÖ,  ö  ông  t  ai,tµinguyªn,b¶o  Ö   sd ®Ê ®       v m«i  êng  tr sinh th¸i thiÕtkÕ   ü     ;  k thuËt,kiÕn  óc,x©y  ¾p, b¶o  Ó m,    tr   l  hi b¶o  µnh  h c«ng  ×nh vµ    Ýa  ¹nh  tr   c¸c kh c x∙héikh¸ccña  ù       d ¸n. Riªng c¸c dù    u    ö  ông  èn  µ   ícth×  µ   íccßn      ¸n ®Ç ts d v Nh n   Nh n   qu¶n  ývÒ   l  c¸cm Æt   ¬ng  ¹i,tµichÝnh  µ  Öu    th m    v hi qu¶  kinh tÕ  ña  ù      c d ¸n. 2.Thùc  Ön  ng  ×nh tù®Ç u    µ  ©y  ùng.   hi ®ó tr     tv x d 3. Ph ©n   nh  â    ®Þ r chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc víiqu¶n  ýs¶n  Êt kinh l  n   l  xu     doanh.Quy  nh  â tr¸chnhiÖ m   ña    ¬    ®Þ r    c c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc,Chñ   u   l  n  ®Ç t    chøc   Ên, c¸c doanh  , c¸c tæ  tv     nghiÖp  ©y  ùng, cung  x d   øng  Ët  thiÕtbÞ  vt   trongqu¸ tr×nh ®Ç u    µ  ©y  ùng.      tv x d §iÒu    ×nh  ù®Ç u    µ  ©y  ùng. 4.­Tr t  tv x d Tr×nh  ù®Ç u    µ  ©y  ùng  t  tv x d bao  å m   giai o¹n: g ba    ® 1.ChuÈn  Þ  u     b ®Ç t 2.Thùc  Ön  u     hi ®Ç t 3.K Õt  óc x©y  ùng  a  ù    µo    th   d ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    d §iÒu    ©n  ¹i ù    u  . 5.­Ph lo   ¸n ®Ç t d Tuú  theo  ×nh  h thøc,tÝnh  Êt vµ    ch   quy  m«,  ù  ®Ç u    trong  íc ® îc d ¸n  t n    ph©n  ¹  µnh  nhã m:  B,  §Æc   ng  ña  çi  ã m   îc quy  nh   lo ith ba  A,  C.  tr c m nh ®  ®Þ trong phô  ôc ban  µnh  Ìm    l  h k theo  Òu  Ö  µy. §èi víidù  ®Ç u     §i l n       ¸n  t b»ng  èn  v ®Ç u    ùc tiÕp  ña  íc ngoµi ® îc ph©n  ¹  t tr   c n     lo itheo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc. n §iÒu    6.­Tr¸chnhiÖm    qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   u    µ  ©y  ùng. l  n   ®Ç tv x d 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   cã  K ho v§ t tr¸ch nhiÖ m     nghiªn cøu  ©y  ùng  ¬  Õ,    x d c ch chÝnh  s¸ch qu¶n  ýkinh tÕ,qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Ünh  ùc  u      l     l  n  l v ®Ç ttrong nícvµ     ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam;    nh  ¬ng  íng vµ  ¬  Êu  äivèn  u    tn    i Vi   x¸c ®Þ ph h   cc g  ®Ç t cña  íc ngoµi t¹  Öt Nam,  n    iVi   b¶o  ¶m   ù  ©n  i  ÷a  u    trong  íc vµ  ® sc ®è gi ®Ç t n  ngoµi níc tr×nh  Ýnh  ñ  Õt  nh.  ×nh  Ýnh  ñ    ù  LuËt,    Ch ph quy ®Þ Tr Ch ph c¸c d ¸n    Ph¸p  Önh, c¸c v¨n  l    b¶n ph¸p  quy  ã  ªnquan  n   ¬  Õ,  Ýnh  c li   ®Õ c ch ch s¸ch  Ò   v qu¶n  ýkinh tÕ, khuyÕn  Ých  u    l     kh ®Ç ttrong vµ  µiníc nh»m   ùc hiÖn  ¬    ngo     th   c cÊu  kinh tÕ  ï hîp  íichiÕn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch      nh  µ      ph   v   l  ho   ho ®Ó æn ®Þ v ph¸t tr Ón kinh tÕ    éi.C Êp  Êy  Ðp  u    µ  íng dÉn    Ý  i    x∙h   gi ph ®Ç tv h   c¸c x nghiÖp  ã  èn  cv
 5. 5 ® Ç u    níc ngoµi tr Ón  t     i khai c«ng    Èn  Þ   u    theo  Ët  u    níc   t¸c chu b ®Ç t Lu ®Ç t   ngoµit¹  Öt Nam   µ     i Vi   v c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ña  Òu  Ö  µy. Tæ   ®Þ c li   c §i l n   chøc  viÖc  Èm  nh    ù    u    éc nhã m   theo chøc  th ®Þ c¸cd ¸n ®Ç tthu   A    n¨ng    ×nh Thñ  ®Ó tr   t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph xem   Ðt  x quyÕt  nh   u   . Tæng   îp  µ  ×nh  ñ   íng ®Þ ®Ç t   h v tr Th t   ChÝnh  ñ  Õ   ¹ch ®Ç u      iÓn hµng  ph k ho   tph¸ttr   n¨m  µ  n¨m. Phèihîp víi é  µi v 5         T B chÝnh  Óm    ki tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u    éc nguån  èn    s¸tvi th   k ho   tthu   v do Nhµ   ícqu¶n  ý.§¶m   n  l  b¶o    Õu  è ®Ó   ùc hiÖn  Õ   ¹ch  c¸c y t  th   k ho huy  ng  õng  ®é t phÇn  Õt  k qu¶  u    µo  ¹t®éng. Chñ   ×ho¹tdéng  íiBé   ©y  ùng, Bé  ®Ç t v ho     tr     v  X d   Th¬ng  ¹i vµ    é,  µnh, ®Þa   ¬ng    íng  Én  Óm     Öc  ùc m   c¸c B ng   ph ®Ó h d ki tra vi th   hiÖn  quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 2.Bé  ©y  ùng.  X d Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖm     nghiªncøu  ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh    xd c ch ch s¸ch   vÒ  qu¶n  ýx©y  ùng,quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  l  d   ho   d ® th v n«ng  th«n,tr×nh Thñ ­     t íng  Ýnh   ñ   Ch ph phª  duyÖt, ban  µnh    h hoÆc   îc Thñ   íng  Ýnh   ñ   û  ®  t Ch ph u quyÒn  ban  µnh; Ban  µnh  h   h hoÆc   tho¶  Ën      é   thu ®Ó c¸c B qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh    ban  µnh      Èn, quy  ¹m    h c¸c tiªuchu   ph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l    l ng  î c«ng  ×nh  µ  tr v kinh  Õ  ©y  ùng  Ö  èng    nh  tx d (h th c¸c ®Þ møc   µ  v chØ    tiªu kinh  Õ  kü  Ët x©y  ùng, gi¸chuÈn, ®¬n     ©y  ùng);Tæ   t ­  thu   d      gi¸x d   chøc  Öc  vi thÈm  nh  ®Þ tæng  ù      ù    ã m   ®Ó   é  d to¸nc¸c d ¸n nh A  B qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt. duy   Thèng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng,vÒ   Öc  Êp  nh   l  n   ch  î   tr   d   vi c chøng  chØ  n¨ng  ùc cho    l  c¸c doanh  nghiÖp   Ên  ©y  ùng  µ  ©y  ¾p.Chñ  tv x d vx l   tr×phèihîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ    é,  µnh, ®Þa       v   K ho v§ t  T   v c¸c B ng   ph¬ng    íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  Òu  Ö  ®Ó h d v ki tra vi th hi §i l Qu¶n  ý ®Ç u     µ  l  tv x©y  ùng. d 3.Bé  µichÝnh:   T  Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  T  th   chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   µichÝnh  l  n   t  trong  lÜnh  ùc  u    v ®Ç tph¸ttr Ón;Nghiªn cøu  ©y  ùng    Ýnh   i     xd c¸c ch s¸ch,chÕ     Ò     ®é v qu¶n  ý vèn  u    ®Ó   l  ®Ç t ban  µnh  h theo  Èm   th quyÒn  hoÆc   ×nh  ñ   íng tr Th t   ChÝnh  ñ  ph ban  µnh. Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éicña    h     s k ho ph¸ttr     ­ x∙ h   c¶ níc,c¸cc©n  i chñ  Õu  ña  Òn     ®è   y cn kinhtÕ  èc  ©n  ñ  ng  èihîp víi é     qu d ch ®é ph       B K Õ   ¹ch  µ  Çu   ©n    Õ   ¹ch cÊp    èn  u      iÓn cho    ho v§ tph bæ k ho   ph¸tv ®Ç tph¸ttr   c¸c Bé, ®Þa   ¬ng  µ      ph v c¸c c«ng  ×nh quan  äng cña  µ   íc.Thèng  Êt qu¶n  tr   tr   Nh n   nh   lýc¸c kho¶n  èn     v vay  µ  Ön  îcña  Ýnh  ñ  µnh  v vi tr  Ch ph d cho  u    ®Ç t ph¸ttr Ón;  i   Qu¶n  ýc¸c Quü   ña  µ   ícdïng  l    c Nh n   cho  u    ®Ç tph¸ttr Ón.Thanh    Óm      i   tra,ki tra tµichÝnh  i víic¸c tæ    ®è       chøc,®¬n  Þ  ã  ö  ông  èn  u    ña  µ   íc,h­   vcsd v ®Ç t c Nh n   íng dÉn  µ  Óm    Öc  Õt to¸nvèn  u    ña  µ   íc.   v ki travi quy     ®Ç tc Nh n Tæng  ôc  Çu     iÓn cã  Ö m   ô  óp Bé   ëng  é   µi chÝnh    c§ tph¸ttr   nhi v gi   tr BT  tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Êp  èn  u  , cÊp  µ  håi vèn  Ýn  ông  ®∙icña  th   vi c v ®Ç t  v thu    td u    Nhµ   íc (kÓ  c¸c nguån  èn  n  c¶    v vay,viÖn  î ña  Ýnh  ñ  µnh    tr c Ch ph d cho  u     ®Ç t ph¸ttr Ón)®èi  íic¸c dù    ôc   i   v     ¸n,m tiªu,ch¬ng  ×nh    tr theo  Õ   ¹ch  u    µ  k ho ®Ç t v chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®¹ c Th t   ph 4.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   h Nh n     Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ã  h Nh n     c tr¸chnhiÖ m    nghiªncøu  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Òn  Ö, tÝn  ông  ©n  µng  l  n   ti t   d ng h trong ®Ç u    µ  ©y    tv x dùng  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph ban  µnh  h hoÆc   îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  ®  t  ph u quyÒn  ban  µnh; H íng  Én  ©n   µng  Çu   µ  h   d Ng h § t v Ph¸ttr Ón,c¸c Ng ©n   µng   i     h th ng  ¹i vµ    chøc  µichÝnh, tÝn  ông  ¬ m   c¸c tæ  t    d kh¸c thùc hiÖn  Öc      vi huy  ng  ®é c¸c nguån  èn    v trong vµ  µiníc®Ó     ngo     cho  vay  µih¹n,trung h¹n    ù    µ  d      c¸c d ¸n v
 6. 6 cho vay  ¾n   ¹n  ôc  ô  u    ph¸ttr Ón vµ  ng h ph v ®Ç t   i   s¶n  Êt kinh  xu   doanh; Thùc    hiÖn  Õ     ch ®é b¶o    ù  Çu  µ  l∙nhd th v b¶o    ùc hiÖn  îp  ng  l∙nhth   h ®å cho    µ  c¸c nh thÇu  Öt Nam     Vi   khitham    u   Çu  èc  Õ  gia ®Ê th qu t theo  quy  nh  ña  ñ  íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ. C¸c  ©n   µng  ù quyÕt  nh  ph   Ng h t  ®Þ cho vay,thu nî b»ng  ån  èn       ngu v huy  ng  ®é theo l∙suÊtcña  Þ  êng.    i   th tr 5.C¸c  é    B qu¶n  ýngµnh  l  kh¸ccã  ªnquan.   li   ­ C¸c  é     B qu¶n  ýngµnh  Ò   t  ai,tµinguyªn,c«ng  Ö,  l  v ®Ê ®       ngh m«i  êng, tr   th ng  ¹i,b¶o  ån,b¶o  µng    Ých,dis¶n      ¬m  t  t dit    v¨n ho¸,c¶nh quan,quèc    phßng,   an ninh phßng    ch¸y vµ  ÷a    ch ch¸y cã    tr¸chnhiÖm     xem   Ðt vµ  ã    Õn  x   c ý ki b»ng  v¨n b¶n  Ò     Ên    ã  ªnquan  ña  ù    u      v c¸c v ®Ò c li   c d ¸n ®Ç ttrong thêih¹n      kh«ng    qu¸ 20  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc v¨n  ng k t   nh ®  b¶n    Þ   ña  êi cã  Èm   Òn  ®Ò ngh c ng   th quy quyÕt  nh  u    µ  ®Þ ®Ç tv cho  Ðp  u    ù    ph ®Ç td ¸n.Sau  ngµy,n Õu  20    kh«ng  Ën  nh ® îc ý  Õn    êicña    é     ki tr¶ l   c¸c B qu¶n  ý ngµnh  ×  îc xem    c¸c Bé     ∙  l  th ®   nh   ®ã ® thèng  Êt víi   nh     b¶n    Þ. v¨n ®Ò ngh ­ C¸c  é     B qu¶n  ýngµnh  ã  l  c tr¸chnhiÖm   íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    h  c th vi th   c¸c c¬  Õ,  Ýnh    ch ch s¸ch vÒ   u      iÓn ngµnh  µ    ®Ç tph¸ttr   v qu¶n  ýNhµ   ícc¸c dù  l  n    ¸n ®Ç u    éc ngµnh,®ång  êicã  Òn  Õn  Þ  nh    tthu     th   quy ki ngh ®× chØ  i víi ¹t ®è       ho ®éng  u    µ  ©y  ùng    íiquy  nh  éc  ®Ç t v x d tr¸ v   i ®Þ thu chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cña    é. c¸cB ­ C¸c  é   B qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  é  ©y   ùng  i  íix©y  ng (B X d ®è v   dùng  c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp,d©n  ông; Bé     d   Giao  th«ng  Ën    i  íix©y  v t¶i®è v   dùng  c«ng  ×nh  tr giao  th«ng; Bé     C«ng  nghiÖp  i  íix©y  ùng  ®è v   d c«ng  ×nh tr   hÇ m   á,  êng  ©y    iÖn  µ  ¹m biÕn  Õ;Bé  m® d t¶i ® v tr   th   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng  th«n  æi  íi ©y  ùng  ® v  xd c«ng  ×nh thuû  î  tr   l in«ng  ©m  , l nghiÖp;Tæng  ôc    c B u  iÖn  i  íix©y  ùng  ® ®è v   d c«ng  ×nh  u  iÖn)  íng  Én  ô  Ó  Öc  ùc tr B® h d c th vi th   hiÖn  c¸c  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch  ©y  ùng  x d cho  ï  îp  íi® Æc   ï cña    ph h v   th   c¸c chuyªn ngµnh; nghiªn  cøu vµ  ban hµnh theo quy ®Þnh  ph©n  c«ng cña  ChÝnh  ñ      Èn,quy  ×nh,quy  ¹m  ü  Ëtx©y  ùng;x©y  ùng  ph c¸ctiªuchu   tr   ph k thu   d   d ®Þnh  møc  kinh tÕ    ü  Ëtchuyªn ngµnh      ­ k thu     ®Ó ban  µnh  h sau    èng  Êt  khith nh víi é  ©y  ùng.  X B d 6.Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Uû   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ trong ph¹m    vichøc    n¨ng,quyÒn  ¹n,nhiÖ m   ô  îcph¸p  Ëtquy  nh  íisù  ©n  Êp    h  v®  lu   ®Þ v   ph c cña  Ýnh  ñ  µ    ¬  Ch ph v c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc Trung  ng  ã  l  n  ¬ c tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi Êtc¶    chøc  µ    ©n  ùc hiÖn  ù  l  n         c¸ctæ  t v c¸ nh th   d ¸n ®Ç u      a  µn    ttrªn®Þ b theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    È m   Òn  Õt  nh  u  ,cho  Ðp  u    µ  Êp  Êy 7.­Th quy quy ®Þ ®Ç t  ph ®Ç tv c gi   phÐp  u  . ®Ç t 1. ThÈ m   Òn  Õt  nh  u       ù  sö  ông  èn  µ   íc.a.   quy quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n  d v Nh n     Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  u      ù    éc nhã m   t  ph quy   ®Ç tc¸cd ¸n thu   A. b. Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh   ®Þ ®Ç u      ù  thuéc  ã m     µ  Riªng    ù  nhã m     íc khiquyÕt t c¸c d ¸n  nh B v C.  c¸c d ¸n  B tr       ®Þnh  u    Çn  ã    Õn  èng  Êt  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    ®Ç t c c ý ki th nh c B tr B K ho v§ t vÒ   Õ   ¹ch  u    µ  é   ëng  é   k ho ®Ç t v B tr B qu¶n  ý ngµnh  Ò   l  v quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  i  ngµnh  µ  éidung  vn  kinhtÕ   ü  Ëtcña  ù    ­k thu   d ¸n.
 7. 7 c.Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Õt  nh  u      ù      tr B K ho v§ tquy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n ODA   ã  c møc  èn  á  ¬n    iÖuUSD   v nh h 1,5 tr   (kh«ng  Ó   Çn  èn  i øng  k ph v ®è   trong níc).   d.C¸c    Tæng  ôc  µ  ôc  ùcthuéc c¸cBé  îcBé  ëng  û  Òn  Õt c v C tr       ®   tr u quy quy   ®Þnh  u      ù    éc nhã m   ®Ç tc¸cd ¸n thu   C. e. Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo  Quy Õt  nh  ®Þ 91/ TTg  µy  th¸ng3  ng 7    n¨m  1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  îcquyÕt  nh ®Ç u   c Th t   ph ®   ®Þ   tc¸c dù    ã m   cã      ¸n nh B  møc   èn  á  ¬n  v nh h 50%   møc  èn  í h¹n   ¬ng    v gi   i trªnt øng cña    ù  thuéc  ã m   quy  nh  ¹  ô  ôc ph©n  ¹  ù  ®Ç u     Ìm  c¸c d ¸n  nh B  ®Þ tiph l   lo i ¸n  d tk theo  Òu  Ö  µy  µ  îc quyÒn  Õt  nh  u      ù  thuéc nhã m     §i l n v ®   quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n    C. Trêng  îp  Æc   Öt ngoµi quy  nh    h® bi     ®Þ trªnph¶i® îc Thñ íng  Ýnh  ñ       t Ch ph cho phÐp.  Riªng  i  íic¸c dù  thuéc  ã m     íc khiquyÕt  nh  u    Çn  ®è v     ¸n  nh B tr     ®Þ ®Ç t c thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   b  ña  iÒu  µy.   ®Þ t i 1­ c ® n g. Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo Quy Õt  nh  ®Þ 90/ TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  îcquyÕt  nh  u   c Th t   ph ®   ®Þ ®Ç tc¸cdù    éc nhã m       ¸n thu   C. h. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H N   th ph H Ch Minh  îc uû  ®   quyÒn  cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n   Ën,  nh d qu huyÖn quyÕt  ®Þnh  u      ù    ã  ®Ç tc¸c d ¸n c møc  èn  u    íi tû ®ång  ú theo  iÒu  Ön  ô  v ®Ç td     2  tu   ® ki c thÓ  ña  õng  µnh  è. §èi víic¸c tØnh  µ  µnh  è  ct th ph         v th ph cßn  ¹   ñ   Þch  û   l iCh t , U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  îc uû  Òn  ®   quy cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ën, nh d qu   huyÖn  Õt  nh  u      ù    ã  quy ®Þ ®Ç tc¸cd ¸n c møc  èn  u    íi v ®Ç td   500  iÖu ®ång  ú tr   tu   theo ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  a  ¬ng.   ki c th c ®Þ ph 2. ThÈ m   Òn    quy cho  Ðp  µ  Êp  Êy  Ðp  u      ù  trong níc ph v c gi ph ®Ç t c¸c d ¸n     kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc. sd v Nh n a. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   cÊp  Êy  Ðp  u    dù  thuéc   tr B K ho v§ t gi ph ®Ç t ¸n    nhã m   sau    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  A  khi®   t  ph cho  Ðp  u  . ph ®Ç t b. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cho  Ðp  ng  êicÊp  Êy  Ðp  u    ù  thuéc  ã m   sau    ã    ph ®å th   gi ph ®Ç t d ¸n  nh B  khic ý kiÕn  ña  é  ëng  é  c B tr B Qu¶n  ýngµnh. l  c.Së  Õ   ¹ch vµ  u    Êp  Êy phÐp  u    ù    éc nhã m         K ho   ®Ç tc gi   ®Ç td ¸n thu   C sau khi® îcChñ  Þch  û      t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ cho  Ðp  u  . ph ®Ç t 3. C¸c  ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµithùc hiÖn    d ¸n ®Ç ttr     n      theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     ®Ç tn      i   §iÒu    8.­Tr¸ch nhiÖm   ña  ñ   u    µ    chøc   Ên  ©y  ùng,   c Ch ®Ç t v c¸c tæ  tv x d   cung  øng  ÕtbÞ  µ  ©y  ¾p.1.Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  : thi   v x l       c Ch ®Ç t a. Chñ   u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  ù    u      tæ  th   d ¸n ®Ç tth«ng    qua hîp ®ång    theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h b.  ñ   u    cã  Ó   ö  ông  Òu  ån  èn  Ch ®Ç t th s d nhi ngu v kh¸c  nhau theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  µy    Ëp  ù  cã  c §i l n ®Ó l d ¸n  tr¸chnhiÖm   µn  Ön, li   ôc vÒ     to di   ªnt   qu¶n  ýsö  ông    ån  èn  u    õ khilËp  ù    ùc hiÖn  ù    µ  a  l  d c¸c ngu v ®Ç tt     d ¸n,th   d ¸n v ® dù    µo  ¹t®éng  ¸n v ho   theo yªu cÇu         ®Ò ra trong dù    îcduyÖt.   ¸n ®   c. Chñ   u    ã    ®Ç t c tr¸chnhiÖm     î c¸c nguån  èn    tr¶ n     v vay, vèn    huy  ng  ®é ®óng  êih¹n vµ    iÒu  Ön  ∙  th     c¸c® ki ® cam   Õt  k kh¸ckhihuy  ng  èn.    ®é v
 8. 8 d. Khi thay ® æi  ñ   u    ×  ñ   u    íithay thÕ       Ch ®Ç t th Ch ®Ç tm     ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Õ   õa toµn  é  k th   b c«ng  Öc  u    ña  ñ  u    íc. vi ®Ç tc Ch ®Ç ttr e. Trêng  îp  ñ   u    µ doanh    h Ch ®Ç t l   nghiÖp  éc  äi  ×nh  thu m h thøc  ë  ÷u  sh khiph¸    s¶n  ×  th c«ng  Öc  u    ∙  ùc  Ön  ña  ñ   u      îc xö  ý vi ®Ç t ® th hi c Ch ®Ç t ®ã ®   l   theo luËtph¸ s¶n      doanh nghiÖp. g. Khi lËp hå  ¬        s nghiªncøu  Òn kh¶    µ    ti   thiv nghiªncøu    kh¶  , ñ   u   thi  Ch ®Ç tcã    tr¸chnhiÖ m  µ  ã  Òn    Çu    ¬    v c quy yªu c c¸cc quan  ÷u  h quan  ña  µ   ícchØ   c Nh n   dÉn    Ên    ã  ªnquan  n   ù  nh  t  ai,tµinguyªn,nguån  íc, c¸c v ®Ò c li   ®Õ d ¸n  ®Ê ®       n  ®iÖn,giao th«ng  Ën        v t¶i m«i  êng  , tr sinh th¸     iphßng  èng  , ch ch¸ynæ,    b¶o  Ö     v di tÝch v¨n ho¸,lÞch  ö, an    s   ninh,quèc    phßng  µ  v ph¶i chÊp  µnh  y         h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ     Ên    ®Þ c Nh n   c¸c v ®Ò nªu    trªntrong toµn  é    ×nh ®Ç u      b qu¸ tr   t vµ  ©y  ùng. xd 2. C¸c  chøc   Ên  u    ©y  ùng    tæ  t v ®Ç t x d (kh¶o    ÕtkÕ,  s¸t,thi   qu¶n  ýviÖc  l  thùc hiÖn  ù  .    d ¸n.. )cung  , øng  ÕtbÞ, vËt t    thi      ,thic«ng  ©y  ¾p  ã  x l c tr¸chnhiÖm     thùc  Ön  y     îp  ng  ∙  ý  íiChñ   u    hoÆc   ñ   Ö m   iÒu  hi ®Ç ®ñ h ®å ® k v  ®Ç t Ch nhi ® hµnh  ù   vµ  Þu  d ¸n  ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  ùc  Ön  îp th hi h   ®ång. §iÒu    9.­Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýsö  ông    ån  èn  u      iÓn. l  d c¸cngu v ®Ç tph¸ttr 1. Vèn  ©n     Ng s¸ch Nhµ   íc sö  ông    u      n  d ®Ó ®Ç t ph¸ttr Ón theo  Õ   ¹ch  i   k ho   Nhµ   ícbao  å m: n  g ­ C¸c  ù    u    ©y  ùng      d ¸n ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ        ­ x∙ héi,quèc    phßng, an    ninh  µ   m kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  håivèn  ×  îc qu¶n  ý thu    th ®   l  sö  ông  d theo ph©n  Êp  Ò     ©n    c v ching s¸ch Nhµ   íccho  u      iÓn.   n  ®Ç tph¸ttr ­ §Çu   µ  ç  î èn    tv h tr  v cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc,gãp  èn    Çn, Nh n   v cæ ph   li   ªndoanh  µo    v c¸c doanh  nghiÖp  éc  Ünh  ùc  Çn  Õtcã  ù  thu l vc thi   s tham    gia cña  µ   íctheo quy  nh  ña  Nh n     ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Chi cho  ü  ç  î u    èc    µ    ü  ç  î   iÓn®èi víi      qu h tr  ®Ç tqu giav c¸cqu h tr  ph¸ttr      c¸c ch¬ng  ×nh,dù      iÓnkinh tÕ  tr   ¸n ph¸ttr     (thuécng©n    s¸ch Trung  ng).   ¬ 2. Vèn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   ícdïng    u    i víic¸c dù    ©y    td u    Nh n   ®Ò ®Ç t®è       ¸n x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng  c s h  kinh tÕ,c¸c c¬  ë        s s¶n  Êt t¹oviÖc  µm, c¸c dù    u    xu     l     ¸n ®Ç t quan  äng cña  µ   íctrong tõng  êikú  ®iÖn,xim¨ng,s ¾t  Ðp,cÊp  tr   Nh n     th   (      th   tho¸t   níc. .vµ  ét  è  ù    .   m s d ¸n kh¸c cña    µnh  ã  )   c¸c ng c kh¶ n¨ng    åivèn  ∙  îcx¸c thu h   ®®     ®Þnh  trong c¬  Êu  Õ   ¹ch  ña  µ   íc.ViÖc  è  Ý ®Ç u      c k ho c Nh n   b tr   t cho    ù    c¸c d ¸n nµy  Ch Ýnh  ñ  Õt  nh   ô  Ó  do  ph quy ®Þ c th cho  õng  i  îng  t ®è t trong  êikú  Õ   th   k ho¹ch. 3.Vèn  éc c¸ckho¶n    thu     vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ    ån  Ön  n    Ch ph v c¸cngu vi trî èc  Õ  µnh   qu t d cho  u      iÓn (kÓ  vèn  ç  î ®Ç tph¸ttr   c¶  h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc  ODA)  îc qu¶n  ýthèng  Êt  ®  l  nh theo  ôc  kho¶n    Òu  cña  Ët  ©n   m b  2, §i 21  Lu Ng s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët Ng ©n  h  thih Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n 4.Vèn  éc quü  ç  î u    èc    µ    ü    thu   h tr  ®Ç tqu giav c¸cqu kh¸ccña  µ   ícdïng   Nh n     cho  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr 5.  èn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i dïng    u    x©y  ùng  íi,c¶i t¹o,m ë   V td th m  ®Ó ®Ç t d m    réng,® æi  íikü  Ëtvµ    m   thu   c«ng  Ö     ù    ngh c¸cd ¸n s¶n  Êt kinh doanh,dÞch  ô  xu       v cã  Öu  hi qu¶, cã    kh¶  n¨ng    åivèn  µ  ã    iÒu  Ön  thu h   v c ®ñ ® ki vay  èn  v theo    quy
 9. 9 ® Þnh  Ön  µnh.Vèn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i® îc¸p dông  hi h   td th m      theo  ¬  Õ   ù vay,tù c ch t      tr¶vµ  ùc hiÖn  y      ñ tôc®Ç u    µ  iÒu  Ön    th   ®Ç ®ñ c¸cth     tv ® ki vay    èn. tr¶v 6. Vèn  u    ña      ®Ç tc c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc(vèn  Êu  Nh n   kh hao  ¬  c b¶n,vèn    tÝch  ü  õ lî nhuËn  lu t     i sau  Õ, vèn  ù huy  ng)  ïng    u    cho    thu   t  ®é d ®Ó ®Ç t ph¸t tr Ón s¶n  Êt ­ kinh doanh  ©ng  i  xu       n cao  Êt l ng  µ  ch  î v kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh cña    s¶n  È m;  ph doanh  nghiÖp  ph¶i sö  ông   d theo  ng    Õ     ®ó c¸c ch ®é qu¶n  ý vèn  l  ®Ç u    Ön  µnh. Doanh  thi h   nghiÖp  éc tæ  thu   chøc  µo  n qu¶n  ýth×  chøc    l   tæ  ®ã cßn  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra chÆt  Ï,®¶m   ch   b¶o  ö  ông  èn  sd v theo   ®óng  ôc  ch  ã  Öu  m ®Ý c hi qu¶. 7.Vèn  îp t¸cli     h     ªndoanh  íi ícngoµicña    v   n   c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n Trêng  îp c¸c doanh  h   nghiÖp  µ   íc® îcphÐp  ãp  èn  ªndoanh  íi ­ Nh n     g v li   v  n ícngoµib»ng  Òn  ö  ông  t,hoÆc   Òn thuª®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón,     quy sd ®Ê   ti       n  bi   nhµ  ëng,thiÕtbÞ  µ    x     v c¸cc«ng  ×nh kh¸cthuéc vèn  µ   ícph¶i® îccÊp  ã  tr       Nh n      c thÈm  Òn  quy cho  Ðp  µ  µm  ñ tôc nhËn  èn    ã  ph v l th     v ®Ó c tr¸chnhiÖ m   µn      ho tr¶ vèn cho  µ   íctheo quy  nh  Ön  µnh. Nh n     ®Þ hi h 8.  èn  chÝnh  Òn  Êp  V do  quy c tØnh  µ  Êp  vc huyÖn  huy  ng  ù  ng  ®é s ®ã gãp  ña    chøc,c¸ nh©n    u    ©y  ùng    c c¸c tæ     ®Ó ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tr   c h  tÇng theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph Vèn  chÝnh  Òn  Êp    Þ  Ên  do  quy c x∙,th tr huy  ng  ù  ng  ãp  ña    ®é s ®ã g c c¸c tæ chøc,c¸ nh©n    u    ©y  ùng       ®Ó ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ña    tr   c h  c x∙, thÞ  Ên trªnnguyªn t¾c  ùnguyÖn. tr       t  C¸c  ån  èn    ngu v trªnph¶i® îc qu¶n  ýc«ng     l  khai,cã  Óm     Óm       ki tra,ki so¸t vµ b¶o  ¶m   ö  ông  ng  ôc   ch,  ng  Õ     ® sd ®ó m ®Ý ®ó ch ®é theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.   9. Vèn  u    ña    chøc    ®Ç t c c¸c tæ  kinh  Õ  t kh«ng  éc    thu c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   ícvµ  èn  u    ña  ©n, Chñ   u    n   v ®Ç tc d   ®Ç tph¶ilËp  ñ tôc tr×nh c¬    th       quan  ã  c thÈm  Òn  quy xem   Ðt cÊp  Êy phÐp  x  gi   kinh doanh,giÊy phÐp  ©y  ùng.       xd 10. ViÖc    qu¶n  ývèn  u    ùctiÕp  ña  íc ngoµithùc hiÖn  l  ®Ç t tr   c n      theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 11. Vèn  u    ña    ¬    ®Ç t c c¸c c quan  ¹igiao,tæ  ngo     chøc  èc  Õ  µ    ¬  qu t v c¸c c quan  ícngoµikh¸c ® îcphÐp  ©y  ùng    t  Öt Nam   îcqu¶n  ýtheo n       xd trªn®Ê Vi   ®  l    HiÖp  nh   ®Þ hoÆc  tho¶  Ën  ∙  îc ký  Õt  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Nam   íi thu ® ®   k gi Ch ph Vi   v  ChÝnh  ñ    íchoÆc     chøc,c¬  ph c¸cn   c¸ctæ    quan  ícngoµi. n  12. M ét  ù  ®Ç u    ã  Ó  ö  ông  Òu  ån  èn    d ¸n  t c th s d nhi ngu v kh¸c nhau, nhng      kh«ng  îctr¸víi ÷ng  ®     i nh quy  nh  Ò   ö  ông  èn  ña  Òu  Ö  µy;kh«ng  ­ ®Þ v sd v c §i l n   ® îcsö  ông  ån  èn  ù   d ngu v s nghiÖp    u    ©y  ùng  íi,trõc¸c c«ng  ×nh ®Ó ®Ç t x d m    tr   h¹ tÇng  éc c¸cCh ¬ng  ×nh quèc    Ch Ýnh  ñ    thu     tr   giado  ph quy  nh. C¸c  µnh, ®Þ   ng   c¸c ®Þa   ¬ng    ph kh«ng  îctù ý  ®     chuyÓn  èn  u    ∙  îccÊp  v ®Ç t ® ®   hoÆc  cho    vay theo kÕ   ¹ch tõdù    µy    ho     ¸n n sang  ù    d ¸n kh¸ckhicha  ã    Õn  ng    ña  ñ     c ý ki ®å ý c Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph §iÒu    Õ   ¹ch ho¸ ®Ç u  . 10.­K ho     t 1.K Õ   ¹ch ho¸ ®Ç u        Êp    ho     të c¸cc ph¶iph¶n  ® îctÊtc¶    ån  èn    ¸nh      c¸cngu v ®Ç u  : t
 10. 10 ­K Õ   ¹ch ®Ç u      Êp  Ü      ho   të c v m« ph¶itÝnh    ©n  i vèn  u    µn      to¸nc ®è   ®Ç tto x∙ héibao  å m:  èn  u    éc  ©n    g v ®Ç t thu ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  u  ,vèn    n  td ®Ç t  ®Ç u    ña    tc c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc(vèn  Êu  Nh n   kh hao  ¬  c b¶n, vèn  Ých  ü tõ   t lu     lîtøc sau  Õ  µ     i thu v huy  ng)  èn  u    ña  ©n  µ  ña  ñ  ®é v ®Ç tc d v c ch doanh  nghiÖp   t nh©n, vèn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.   ®Ç ttr     n  ­  Õ   ¹ch  u    ë  Êp  K ho ®Ç t c tØnh, thµnh  è    ph ph¶i tÝnh    to¸n ph¶n    ¸nh  µ  v theo  âi toµn  é  ¹t®éng  u    ña    µnh  Çn  d  b ho   ®Ç t c c¸c th ph kinh tÕ, trong ®ã   ã      c vèn  u    ®Þa  ¬ng  ùctiÕp qu¶n  ý; ng  êihíng dÉn  Ýnh  Òn  ®Ç tdo  ph tr     l  ®å th     ch quy cÊp  íitÝnh    ©n  i    ån  èn  u    d  to¸n c ®è c¸c ngu v ®Ç t ph¸ttr Ón (tõhuy  ng     i     ®é søc d©n, tõc¸ckho¶n    ©n       thu ng s¸ch ® îc®Ó   ¹vµ    Çu  î Êp  õcÊp      l   yªu c tr  i c t  trªn). ­  Õ   ¹ch  u    cña  K ho ®Ç t c¸c doanh  nghiÖp ph¶i c©n  i    ®è ph¶n  ¸nh    c¸c nguån  èn  Êu  v kh hao  ¬  c b¶n, tÝch  ü tõ lî tøc    lu      i sau  Õ, tõ c¸c nguån    thu       huy ®éng trongvµ  µiníc,vay  Ýn  ông  µ   ícvµ  ©n    ngo     td Nh n   ng s¸ch hç  î Õu  ã).   tr  (n c ­ C¬     quan  Õ   ¹ch Nhµ   ícc¸ccÊp  ã  k ho   n    c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Õ   ¹ch   th   k ho   ho¸ trùctiÕp nguån  èn  µ   íc.      v Nh n 2. Thùc  Ön  Õ   ¹ch  u      hi k ho ®Ç t theo  ¬ng  ×nh vµ  ù  ® îcduyÖt  i ch tr   d ¸n    ®è   víi: a. C¸c  ù    u    ö  ông  èn  µ   íc® îcduyÖt    d ¸n ®Ç ts d v Nh n     tæng møc  èn  u   v ®Ç tcho  µn  é  ù    to b d ¸n. b. C¸c  ¬ng  ×nh  èc  ch tr qu gia  îc Quèc  éi quyÕt  nh   ®  h  ®Þ danh  ôc   µ  m v Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª  Öt  ôc  duy m tiªu,tiÕn  ,    ®é tæng møc   èn  µ  ån  v v ngu vèn  µm  ¬  ë    è  Ý kÕ   ¹ch  l c s ®Ó b tr   ho cho    é   µ    a   ¬ng. Nh÷ng  ù  c¸c B v c¸c ®Þ ph   d ¸n  u    x©y  ùng  ö  ông  èn  µ   íc trong  ¬ng  ×nh  èc  ®Ç t d sd v Nh n   ch tr Qu gia ph¶i   thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  Òu  Ö  µy.   ®Þ c §i l n 3.  èn  V quy  ¹ch  µnh  µ    ho ng v l∙nh thæ, quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  ho x d ® th v n«ng th«n  u   ®Ò ph¶i ® îc ghi trong  Õ   ¹ch  µ   íc.Liªn Bé   Õ   ¹ch  µ      k ho Nh n     K ho v §Çu ,X ©y  ùng,TµichÝnh  íng dÉn  ô  Ó  Õ   ¹ch ho¸ nguån  èn  µy. t  d    h  c th k ho     vn 4. Vèn  ù    s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt x©y  ùng  îcsö  ông  u    ct ch   d ® d ®Ç tcho    ­ c¸cch ¬ng  ×nh quèc    é  µichÝnh  èng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   è  Ý tr   gia.B T   th nh     K ho   § B tb tr   kÕ   ¹ch vµ  ho   th«ng  vÒ     é, tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc b¸o  c¸c B     ph tr     ¬ th   hiÖn    ¬  ë        ã   Õ   ¹ch,cã  ù    ©n  trªnc s c¸c c¨n cø: C k ho   d to¸nng s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m, cã  ù      Õtcña  n  Þ  ô hëng  ©n    d to¸nchiti   ®¬ v th   ng s¸ch Nhµ   íc® îccÊp  ã    n    c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy 5. Néi dung, ®iÒu  Ön    Õ   ¹ch  u    µ       ki ghi k ho ®Ç t v b¸o  t×nh  ×nh  ùc c¸o  h th   hiÖn  Õ   ¹ch ® îcquy  nh    k ho     ®Þ nh sau:a.Néi dung  Õ   ¹ch ®Ç u         k ho   tbao  å m: g ­ K Õ   ¹ch vèn    ho   cho c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    µ  Ëp  s¸tv l quy  ¹ch ngµnh, ho     l∙nhthæ, quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ      ho   d ® th v n«ng  th«n. ­  Õ   ¹ch  Èn  Þ   u    bao  å m   èn  u    ®Ó   ùc  Ön  Öc  K ho chu b ®Ç t g v ®Ç t th hi vi ®iÒu    trakh¶o    Ëp  ù  tiÒn  s¸t,l d ¸n  kh¶  , thi kh¶  , Èm  nh  ù    µ  Õt  thi th ®Þ d ¸n v quy ®Þnh  u  . ®Ç t ­ K Õ   ¹ch  Èn  Þ   ùc hiÖn  ù      ho chu b th   d ¸n bao  å m   èn    ùc hiÖn  g v ®Ó th   c«ng  t¸ckh¶o    ÕtkÕ   ü  Ët,lËp    s¸t,thi   k thu   tæng  ù  d to¸n,lËp  å  ¬  êi  Çu, x©y    h s m th   dùng  khu  ô  înhµ    ¹m  ña  ph tr   , ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  i víi   ù    ã    nh xd ®è     d ¸n c nhu c¸c cÇu  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy cho  Ðp  µ      Ý  ph v c¸cchiph cho  c«ng    Èn  Þ   t¸cchu b thùc hiÖn    ù      c¸cd ¸n kh¸ccã  ªnquan.   li  
 11. 11 ­ K Õ   ¹ch thùc hiÖn  ù      ho     d ¸n bao  å m   èn  u      ùc hiÖn  Öc  g v ®Ç t®Ó th   vi mua   s ¾ m   Ët tthiÕtbÞ, x©y  ùng  µ      Ý  ã  ªnquan  n   Öc  a  ù    v       d v c¸c chiph c li   ®Õ vi ® d ¸n vµo  khaith¸csö  ông.    d b.§iÒu  Ön    Õ   ¹ch ®Ç u    µng    ki ghik ho   th n¨m: ­ C¸c  ù  ® îc ghi vµo  Õ   ¹ch  Èn  Þ   u      d ¸n      k ho chu b ®Ç t ph¶in»m     trong quy    ho¹ch ph¸ttr Ónngµnh  µ       i   v l∙nhthæ. ­ C¸c  ù  ® îc ghi vµo  Õ   ¹ch  Èn  Þ   ùc  Ön  ù  ph¶i cã  d ¸n      k ho chu b th hi d ¸n    quyÕt ®Þnh  u    ïhîp víi ÷ng    ®Ç tph       nh quy  nh  ña  Òu  Ö  µy. ®Þ c §i l n ­ C¸c  ù  ® îc ghivµo  Õ   ¹ch  ùc hiÖn  ù  ph¶icã    d ¸n      k ho th   d ¸n    tæng  ù    d to¸n c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. tr     c th quy x   Nh÷ng  ù    éc nhã m     n Õu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  d ¸n thu   A, B,  ch c thi   k thu   tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt, nhng       trong quyÕt  nh  u    ®∙  ®Þ ®Ç t quy  nh   ®Þ møc   èn  ña  vc tõng  ¹ng  ôc  µ  ∙  ã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ù    ña  ¹ng  ôc  ëic«ng  h m v ® c thi   k thu   d to¸nc h m kh   ® îcngêicã  Èm  Òn    Öt th× ® îcghikÕ   ¹ch ®Ç u  .     th quy phª duy         ho   t §èi víic¸c dù  ký  Õt  íiníc ngoµi,trong ®ã   ã  Òu  ù  nhá  ×        ¸n  k v         c nhi d ¸n  th tõng  ù  nhá    d ¸n  thic«ng trong n¨m    ph¶i cã  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ù    thi   k thu   d to¸n ® îc   cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy c.B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch:   c¸o t h th   k ho C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c Tæng   thu Ch ph     C«ng  ty ® îc thµnh  Ëp     l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m  1994  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  µ    t Ch ph v c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o    c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch hµng  ý,6  h th   k ho   qu   th¸ng,9    th¸ngvµ  n¨m  µo  Çn    c¶  v tu ®Ç u  th¸ngcuèiquý  n   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Bé  ©y  ùng,     ®Õ B K ho   § t  T    X d   Tæng   ôc  èng  vÒ   c Th kª  c¸c  Æt   m huy  ng  ®é c¸c nguån  èn, khèi l ng  ©y  v   î x dùng,cÊp      ph¸tthanh  to¸n, ù    µn  µnh,n¨ng  ùcmíihuy  ng    ¸n ho th d   l    ®é theo biÓu    m É u   Tæng   ôc  èng    do  c Th kª quy  nh.  ®Þ Riªng  i  íic¸c dù  nhã m   chñ  ®è v     ¸n  A,  ®Ç u    t ph¶ib¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  µo  µy  hµng    c¸o  h th   v ng 25  th¸ng ®Ó   é   Õ     BK ho¹ch vµ  Çu    § ttæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph CH ¬NG   II CHU È N   Þ   U   B ®Ç T §iÒu    11.­C«ng    Èn  Þ  u  . t¸cchu b ®Ç t Néi dung    c«ng    Èn  Þ  u    t¸cchu b ®Ç tbao  å m: g 1.Nghiªncøu  Ò   ù  Çn  Õtph¶i®Ç u    µ      v s c thi     tv quy    u  . m« ®Ç t 2. TiÕn  µnh  Õp xóc,th¨m  thÞ  êng    h ti     dß  tr trong níchoÆc   µiníc®Ó      ngo     t×m  ån  ngu cung  øng  Ët t  ÕtbÞ   v   , thi   hoÆc     ô  tiªuth s¶n  È m.  ph Xem   Ðt    x kh¶ n¨ng  ã  Ó  c th huy  ng    ån  èn    u    µ  ùachän  ×nh  ®é c¸cngu v ®Ó ®Ç tv l   h thøc ®Ç u  .   t 3.TiÕn  µnh  iÒu      h ® tra,kh¶o    µ  än  a  iÓ m   ©y  ùng. s¸tv ch ®Þ ® xd 4.LËp  ù    u     d ¸n ®Ç t 5.ThÈ m   nh  ù      Õt ®Þnh  u  .   ®Þ d ¸n ®Ó quy   ®Ç t
 12. 12 §iÒu    Ëp  ù    u  . 12.­L d ¸n ®Ç t 1.Tr×nh  ùlËp dù    u      t     ¸n ®Ç tbao  å m     ícsau: g c¸cb   a.X¸c  nh  ù  Çn  Õtcña  ù    u  .   ®Þ s c thi   d ¸n ®Ç t b.Nghiªncøu  Òn kh¶    µ      ti   thi nghiªncøu  v   kh¶  . thi 2. §èi víidù  nhã m     Õn  µnh    íc:nghiªn cøu  Òn        ¸n  A ti h hai b     ti kh¶    µ  thiv nghiªncøu    kh¶  . êng  îp Thñ íng Ch Ýnh  ñ  thi Tr   h  t  ph cho  Ðp  ph kh«ng  Ëp nghiªn l    cøu  Òn kh¶    × chñ  u    ti   thi   th ®Ç tchØ  Ëp nghiªncøu  l    kh¶  . thi  3.  èi víim ét  è  ù   nhã m     Ðt  Êy  Çn  Õt tiÒn  µnh  bíc: §   s d ¸n  B x th c thi   h 2    nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    µ  thiv nghiªn cøu    kh¶    ×  ngêi cã  Èm   thith do    th quyÒn  quyÕt ®Þnh  u    Õt ®Þnh.   ®Ç tquy   4.§èivíi   ù          d ¸n cßn  ¹thùc hiÖn  ét  ícnghiªncøu  c¸c l  i   m b    kh¶  . thi §iÒu    éi dung  ñ  Õu  ña      13.­N   ch y c b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  .   ti   thi Néi dung  ñ  Õu  ña        ch y c b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶      ti   thibao  å m: g 1. Nghiªncøu  ¬  é  Ò   ù  Çn  Õtph¶i®Ç u  ,c¸c®iÒu  Ön  Ën  î     s b v s c thi     t    ki thu l   i vµ  ã  kh kh¨n. 2.Dù   Õn    ki quy    u  ,lùachän  ×nh  m« ®Ç t    h thøc ®Ç u  .   t 3.Chän    khu  ùc  a  iÓ m   ©y  ùng  µ  ù  Õn  v ®Þ ® xd v d ki nhu  Çu  Ön  Ých  ö  c di t s dông  t. ®Ê 4.  ©n   Ých  ¬  é  Ò   Ph t s b v c«ng  nghÖ,  ü  Ët vµ  ©y  ùng, c¸c ®iÒu  k thu   x d    kiÖn  Ò   v cung  Êp  ËttthiÕtbÞ, nguyªn liÖu,n¨ng îng,dÞch  ô,h¹ tÇng. c v           l  v   5. Ph ©n  Ých  µichÝnh    t t  nh»m     nh  ¬  é  x¸c ®Þ s b tæng møc  u  ,c¸c kh¶  ®Ç t    n¨ng  µ  iÒu  Ön  v® ki huy  ng    ån  èn,kh¶  ®é c¸cngu v   n¨ng  µn  èn  µ    î,thu ho v v tr¶n     l∙ . i 6.TÝnh    ¬  é  Öu    to¸ns b hi qu¶  u    Ò   Æt   ®Ç tv m kinhtÕ,x∙héicña  ù         d ¸n. §iÒu    éi dung  ñ  Õu  ña      14.­N   ch y c b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi Néi dung  ñ  Õu  ña        ch y c b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    thibao  å m: g 1.Nh÷ng    ®Ó     nh  ù  Çn  Õtph¶i®Ç u  .   c¨n cø  x¸c®Þ s c thi     t 2.Lùa  än  ×nh    ch h thøc ®Ç u  .   t 3.Ch ¬ng  ×nh s¶n  Êtvµ    Õu  èph¶i®¸p    tr   xu   c¸cy t    øng. 4.C¸c  ¬ng    a  iÓ m   ô  Ó    ph ¸n ®Þ ® c th (hoÆc  Õn  tuy c«ng  ×nh). tr 5.Ph ©n  Ých  ùachän  ¬ng    ü  Ëtc«ng  Ö.   t l  ph ¸n k thu   ngh 6.C¸c  ¬ng    µ      ph ¸n v gi¶iph¸p x©y  ùng.   d 7.Tæ     chøc  qu¶n  ýkhaith¸c, ö  ông    ng. l     d s lao®é 8.Ph ©n  Ých  µi Ýnh    t t  ch kinhtÕ.   Néi dung    Õtcña  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ    chiti   b¸o      ti   thiv nghiªncøu      kh¶ thi Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  ©y  ùng  íng dÉn.  do  K ho   § tv B X d h 
 13. 13 §iÒu    cÇu  Èm  nh  ù    u  . 15.­Yªu  th ®Þ d ¸n ®Ç t TÊt  c¸c dù    u    ã  ©y  ùng  éc m äi  ån  èn  µ    µnh  c¶    ¸n ®Ç t c x d thu   ngu v v c¸c th phÇn  kinh  Õ  u   t ®Ò ph¶i thÈm   nh  Ò     ®Þ v quy  ¹ch  ©y  ùng, c¸c ph¬ng    ho x d    ¸n kiÕn  óc,c«ng  tr   nghÖ,  ö  ông  t  ai,tµinguyªn,b¶o  Ö   sd ®Ê ®       v m«i  êng  tr sinh  th¸   iphßng  èng  , ch ch¸ynæ   µ    Ýa  ¹nh x∙héicña  ù    v c¸ckh c       d ¸n. 2. §èivíi   ù    u    ö  ông  èn  µ   íccßn        d ¸n ®Ç ts d c¸c v Nh n   ph¶i® îcthÈm  nh      ®Þ vÒ   ¬ng    µichÝnh  µ  Öu  ph ¸n t   v hi qu¶  kinhtÕ  ña  ù    c d ¸n. 3. §èi víic¸c dù  ®Ç u    ö  ông  èn          ¸n  ts d v ODA  ph¶i phï hîp  íiquy  nh      v  ®Þ cña  µ   ícvµ  Nh n   th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t §iÒu    È m   nh  ù    u  . 16.­Th ®Þ d ¸n ®Ç t ViÖc  Èm  nh  ù    u    îcquy  nh    th ®Þ d ¸n ®Ç t®   ®Þ nh sau: 1. Chñ   u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖm   Ëp    l nghiªncøu  Òn    ti kh¶    µ  thiv nghiªncøu    kh¶      ×nh trùctiÕp ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u    Ðt duyÖt. thi®Ó tr         th quy quy   ®Ç tx   2. Nghiªn cøu  Òn      ti kh¶    îc ngêi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u   thi®     th quy quy ®Þ ®Ç t th«ng qua  b»ng    v¨n b¶n  µc¬  ë  Õn hµnh  Ëp  l   s ti   l nghiªncøu    kh¶  , thi  hoÆc     ®Ó tiÕp tôc th¨m    m      dß, ®µ ph¸n,ký    tho¶  Ën  ÷a c¸c ®èi t¸ctr ckhilËp  thu gi         í     nghiªn   cøu kh¶  .§èi víic¸c dù  nhã m     ñ   íng  Ýnh  ñ  thi        ¸n  A Th t Ch ph xem   Ðt  x quyÕt   ®Þnh  theo    Þ   ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ  é   ®Ò ngh c B K ho v§ t v B qu¶n  ýngµnh  l  trong  thêih¹n kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.    qu¸ 20  k t  nh ®ñ h s h   3.Nghiªncøu      kh¶  : thi ­ C¸c  ù    ã m   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Èm  nh; Bé  Õ   ¹ch vµ    d ¸n nh A:  K ho   § tth ®Þ   K ho   §Çu   ã  tc tr¸chnhiÖm   Êy ý  Õn  ña    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan    l   ki c c¸c B     ph c li   vµ  ù  d th¶o quyÕt  nh  u      ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    ®Þ ®Ç t®Ó tr   t  ph xem   Ðt,quyÕt  x  ®Þnh.  ú  Tu theo  Ýnh  Êt vµ  ù  Çn  Õtcña  õng  ù  Thñ íng  Ýnh  t ch   s c thi   t d ¸n  t Ch phñ    Çu  éi ®ång  Èm  nh  µ   ícvÒ     ù    u    yªu c H   th ®Þ Nh n   c¸c d ¸n ®Ç tnghiªncøu  µ    v tvÊn  íckhiquyÕt ®Þnh  u  .   tr       ®Ç t ­ C¸c  ù    ã m   C:  êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ã  Ó    d ¸n nh B,  Ng   th quy quy ®Þ ®Ç tc th sö  ông    ¬  d c¸c c quan  chuyªn m«n   ùc thuéc    tr   ®ñ n¨ng  ùc hoÆc   ã  Ó  ùa l  c th l   chän  chøc   Ên    Èm  nh  ù    íckhiquyÕt ®Þnh  u    ªngc¸c tæ  tv ®Ó th ®Þ d ¸n tr       ®Ç t(ri     dù    éc nhã m   ph¶icã    Õn  èng  Êt cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ¸n thu   B    ý ki th nh   B K ho   § t  Qu¶n  ýngµnh  l  theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 7). 4. ViÖc  Èm   nh    ù  níc ngoµi ® îc thùc  Ön    th ®Þ c¸c d ¸n       hi theo quy  nh   ®Þ riªng. §iÒu    éi ®ång  Èm  nh  µ   ícvÒ     ù    u  . 17.­H   th ®Þ Nh n   c¸cd ¸n ®Ç t Héi  ng  Èm   nh  µ   íc vÒ     ù  ®Ç u    îc thµnh  Ëp  ®å th ®Þ Nh n   c¸c d ¸n  t®   l theo   quyÕt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ     Ên  ®Þ c Th t   ph ®Ó tv cho  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Th t   ph c¸c dù    u    éc thÈm  Òn  Õt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ¸n ®Ç tthu   quy quy   c Th t   ph Kh«ng  µnh  Ëp Héi ®ång  Èm  nh  ù    u        Êp  th l    th ®Þ d ¸n ®Ç të c¸cc kh¸c. §iÒu    êigian thÈm  nh  ù  18.­Th     ®Þ d ¸n.
 14. 14 1. §èivíi   ù    u    éc nhã m   thêigian thÈm  nh        d ¸n ®Ç tthu   c¸c A,      ®Þ kh«ng    qu¸ 45  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. ng k t   nh ®ñ h s h   2. §èivíi   ù    u    éc nhã m   thêigian thÈm  nh        d ¸n ®Ç tthu   c¸c B,      ®Þ kh«ng    qu¸ 30  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. ng   t   nh ®ñ h s h   3. §èivíi   ù    u    éc nhã m   thêigian thÈm  nh        d ¸n ®Ç tthu   c¸c C,      ®Þ kh«ng    qu¸ 20  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. ng k t   nh ®ñ h s h   §iÒu    Õt  nh  u    µ  Êp  Êy phÐp  u  . 19.­Quy ®Þ ®Ç tv c gi   ®Ç t 1. C¸c  ù    u    ö  ông  èn  µ   ícph¶icã    d ¸n ®Ç ts d v Nh n     Quy Õt  nh  u    ña  ®Þ ®Ç tc ngêicã  Èm  Òn  íckhithùc hiÖn  u  .   th quy tr       ®Ç t Néi dung    Quy Õt  nh  u    ®Þ ®Ç tbao  å m: g a.X¸c  nh  ñ  u    µ  ×nh    ®Þ ch ®Ç tv h thøc qu¶n  ýdù    l   ¸n. b.X¸c  nh  a  iÓ m,  Ön  Ých  t  ö  ông.   ®Þ ®Þ ® di t ®Ê s d c.C«ng  ÊtthiÕtkÕ.   su     d.Tæng    møc  u    µ  ån  èn  ®Ç tv ngu v huy  ng. ®é e.Ph¬ng    thøc thùc hiÖn  ù      d ¸n. g.Thêigian x©y  ùng  µ    èc  Õn ®é   Ýnh.       d v c¸cm ti   ch 2. §èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç tkh«ng  ö  ông  èn  µ   ícth× chñ  u    îc c¸c sd v Nh n     ®Ç t®   cÊp  Êy phÐp  u    gi   ®Ç ttheo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t  i 7. Néi dung  Êy phÐp  u    Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     gi   ®Ç tdo  K ho   § tquy  nh. ®Þ §iÒu    20.­Thay  æi  éidung  ù    u  . ® n  d ¸n ®Ç t 1. Khi cÇn     thay ® æi  éidung  ù      n  d ¸n ph¶i® îcngêiquyÕt  nh  u    ù       ®Þ ®Ç td ¸n ®ã   Êp  Ën    ch nh b»ng    v¨n b¶n. 2. KhicÇn     thay ® æi  éidung  ù    ∙  îcquyÕt  nh  u      n  d ¸n ® ®   ®Þ ®Ç t(hoÆc  ­ ® îccÊp  Êy phÐp  u  )chñ  u      gi   ®Ç t   ®Ç tph¶igi¶i ×nh râ lýdo,néidung  ù  nh      tr           d ®Þ thay ® æi  µ    v ph¶itiÕn hµnh  Öc  Èm  nh  ¹ ®Ó   Õt  nh  u        vi th ®Þ l  i quy ®Þ ®Ç thoÆc   cÊp  Êy phÐp  u    íi. gi   ®Ç tm 3. Dù   cã  Ó  Þ   nh    ¸n  th b ®× chØ  hoÆc   û  á  hu b trong c¸c tr ng  îp      ê h sau:a.    Sau  th¸ng kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  u    12    t  c quy ®Þ ®Ç t(hoÆc  Êy phÐp  u  ) chñ  gi   ®Ç t   ®Ç u    t kh«ng  iÓn khaidù  m µ   tr     ¸n  kh«ng  ã  ù  Êp  Ën  ña  Êp  ã  Èm   c s ch thu c c c th quyÒn. b. Thay  æi  ôc     ña  ù  m µ   ® m tiªuc d ¸n  kh«ng  îc ngêi cã  Èm   ®    th quyÒn  quyÕt ®Þnh  u      ®Ç tcho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n. c.K Ðo  µiviÖc  ùc hiÖn  ù      th¸ng so  íi   èc  Õn ®é       d  th   d ¸n qu¸ 12    v  mc¸c ti   ghi trong quyÕt  nh  u      ®Þ ®Ç t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ) m µ   gi ph ®Ç t   kh«ng  â  ýdo  Ýnh  r l   ch ®¸ng. §iÒu    21.­Kinh  Ý  Ëp  ù    Èm  nh  ù    u  . ph l d ¸n,th ®Þ d ¸n ®Ç t
 15. 15 1. Dù   ®Ç u    éc  ån  èn  µo  ×    ¸n  t thu ngu v n th kinh phÝ     cho  Öc  Ëp,thÈm   vi l   ®Þnh  ù    îctÝnh  d ¸n ®   trong nguån  èn  .  èivíi   ù    a    nh  îc   v ®ã §     d ¸n ch x¸c ®Þ c¸c ®  nguån  èn  u    × chñ  u    ö  ông  ån  èn  îp ph¸p cña  ×nh  v ®Ç tth   ®Ç ts d ngu v h     m hoÆc   vay  èn  ©n  µng    ùc hiÖn  µ  v ng h ®Ó th   v sau      nh  îcnguån  èn  Ýnh  khix¸c ®Þ ®  v ch thøc sÏhoµn     tr¶. 2. Møc    kinh phÝ    cho c«ng     Ên  Ëp  ù    Èm  nh  ù    îcx¸c t¸ctv l d ¸n,th ®Þ d ¸n ®     ®Þnh trongvèn  u    ù    Bé  ©y  ùng    ®Ç td ¸n do  X d quy  nh  ®Þ sau    èng  Êt víi khith nh     Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh. K ho   § tv B T   CH ¬NG   I II THù C   Ö N   U   HI ®Ç T §iÒu    éi dung  ùchiÖn  ù    u  . 22.­N   th   d ¸n ®Ç t Néi dung  ùc hiÖn  ù    u      th   d ¸n ®Ç tbao  å m: g 1.Xin giao ®Êt       hoÆc     t  thuª®Ê theo quy  nh  ña  µ   íc(bao  å m       ®Þ c Nh n   g c¶ m Æt   íc,m Æt   Ón,thÒ m   ôc®Þa); n  bi   l  2.ChuÈn  Þ  Æt     bm b»ng  ©y  ùng; xd 3. Tæ     chøc  Ón  än   Ên  tuy ch tv kh¶o    ÕtkÕ,  s¸t,thi   gi¸m  nh  ü  Ëtvµ  ®Þ k thu   chÊtl ng c«ng  ×nh;  î   tr 4.ThÈ m   nh  ÕtkÕ     ®Þ thi   c«ng  ×nh; tr 5.Tæ     chøc  u  Çu  ®Ê th mua  ¾ m   ÕtbÞ, thi s thi       c«ng  ©y  ¾p; xl 6.Xin giÊy phÐp  ©y  ùng  µ  Êy phÐp       xd v gi   khaith¸ctµinguyªn (nÕu  ã);        c 7.Ký  Õt  îp ®ång  íi µ  Çu    ùc hiÖn  ù    k h  v  nh th ®Ó th   d ¸n; 8.Thic«ng  ©y  ¾p     x l c«ng  ×nh; tr 9.Theo  âi, Óm    Öc  ùc hiÖn    îp ®ång.   d  ki travi th   c¸ch   §iÒu    23.­Giao  Ën  t. nh ®Ê 1.Chñ  u    ã    ®Ç tc nhu  Çu  ö  ông  t  c sd ®Ê ph¶ilËp hå  ¬        s xingiao ®Êt    hoÆc   thuª®Êt    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Thêi gian      xem   Ðt    Õt  å  ¬    x gi¶iquy h s xin giao  t  ®Ê hoÆc  thuª®Êt      ®Ó ra quyÕt  nh    ®Þ giao ®Êt  ña  ¬    c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy kh«ng    ngµy,kÓ   qu¸ 25    tõngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.   nh ®ñ h s h   3. ViÖc    giao,nhËn  t  ¹  Ön  êng    Èn  Þ   ©y  ùng  îc thùc   ®Ê t ihi tr ®Ó chu b x d ®    hiÖn    ñ  u    ∙  ép  Òn sö  ông  t  khich ®Ç t® n ti   d ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt,lÖ  Ý  a   ti       ph ®Þ chÝnh  µ  ùc hiÖn    ñ tôc®Ò n   ïthiÖth¹itheo quy  nh  ña  v th   c¸cth     b       ®Þ c ph¸p luËt.     ViÖc  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îcthùc hiÖn  c gi   nh quy sd ®Ê ®     theo quy  nh     ®Þ cña ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® §iÒu    Èn  Þ  Æt   24.­Chu b m b»ng  ©y  ùng. xd
 16. 16 1. Chñ   u    Þu    ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   Ýnh  Ò   Öc  n   ï vµ      Æt     ch v vi ®Ò b   gi¶ito¶ m b»ng  ©y  ùng  íckhigiao m Æt   xd tr       b»ng  ©y  ùng  xd cho  n  Þ  ©y  ùng.Chñ   ®¬ v x d   ®Ç u    ã  Ó  ý  îp  ng  íitæ  t c th k h ®å v   chøc  chuyªn tr¸chc«ng    n   ï gi¶ito¶   t¸c®Ò b       m Æt  b»ng  ña  a  ¬ng    ùc hiÖn  Ö m  ô  µy. c ®Þ ph ®Ó th   nhi vn 2. ViÖc  n   ï vµ      Æt     ®Ò b   gi¶ito¶ m b»ng  îcthùc hiÖn  ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.C¸c  Êp  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ã  lu   c ch quy ®Þ ph c tr¸chnhiÖm   ¹o ®iÒu  Ön    t  ki cho  ñ  u    Èn  Þ  Æt   ch ®Ç tchu b m b»ng  ©y  ùng  ¸p  xd ® øng  îctiÕn ®é   ©y  ùng  ®   xd c«ng  ×nh. tr §iÒu    Ón  än   Ên  ©y  ùng 25.­Tuy ch tv x d ViÖc  Ón  än   Ên  ©y  ùng    tuy ch t v x d ®Ó kh¶o    ÕtkÕ,  s¸t,thi   gi¸m  nh  ü  ®Þ k thuËtvµ  Êt l ng c«ng  ×nh ® îcthùc hiÖn    ch  î   tr       theo  Quy  Õ   u  Çu  ña  µ  ch ®Ê th c nh níc. §iÒu    ÕtkÕ   26.­Thi   c«ng  ×nh. tr 1.TµiliÖu hîp ph¸p dïng ®Ó   ÕtkÕ.           thi   C¸c  µiliÖu vÒ   t    th¨m    dß, kh¶o    a   ×nh, ®Þa   Êt,thuû    Ý ­ s¸t®Þ h   ch   v¨n,kh t îng vµ    µiliÖu khidïng    ÕtkÕ   ©y  ùng      c¸c t      ®Ó thi   x d c¸c c«ng  ×nh ph¶ido    tr     tæ chøc  chuyªn m«n   ã   c¸ch  ct ph¸p  ©n  Ëp  nh l theo  quy  Èn  ©y  ùng, tiªu chu x d    chuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  µ   ícban  µnh.N Õ u     ông  k thu   d c Nh n   h   ¸p d quy  Èn  µ  chu v tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  ícngoµith×    k thu   d c n    ph¶i® îcBé   ©y  ùng  Êp    X d ch thuËn. 2.Tr×nh  ùthiÕtkÕ.   t    Tuú  theo tÝnh  Êtkü  Ëtphøc  ¹pcña    ch   thu   t  c«ng  ×nh m µ   ùc hiÖn  Õt tr   th   thi   kÕ   ét  íchoÆc   bíc. m b  2  ­ §èi víic«ng  ×nh  ã       tr c yªu  Çu  ü  Ët cao, cã  Òn   ãng  a   Êt c k thu    n m ®Þ ch   thuû v¨n phøc  ¹p th×  t  ph¶i thùc  Ön  ÕtkÕ     íc:thiÕtkÕ   ü  Ët vµ    hi thi   hai b     k thu   thiÕtkÕ     b¶n  Ïthi v    c«ng. ­ §èivíic«ng  ×nh kü  Ët®¬n       tr   thu   gi¶n hoÆc   ∙  ã  ÕtkÕ   É u,  ö  ý   ® c thi   m x l  n Òn  ãng  m kh«ng  phøc  ¹pth× ® îcthùc hiÖn  ÕtkÕ   bíc:thiÕtkÕ   ü  Ët t        thi   1      k thu   thi  c«ng. Tæ  chøc  ÕtkÕ   thi   ph¶i lËp    tæng  ù  d to¸n phï hîp  íithiÕtkÕ   ü  Ët    v    k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi thi   k thu     c«ng. Néi dung  å  ¬  ÕtkÕ   õng  íc® îc thùc hiÖn    h s thi   t b      theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB X ©y  ùng  d ban  µnh. h §iÒu    È m   nh  µ  duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù  27.­Th ®Þ v phª  thi   k thu   d to¸n.   TÊt  c¸cdù    u    ©y  ùng  éc m äi  ån  èn  µ  µnh  Çn  c¶    ¸n ®Ç tx d thu   ngu v v th ph kinh tÕ    ®Ò u   ph¶i® îcc¬      quan chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ   íckhix©y  ùng.   th ®Þ thi   tr     d 1.§èivíi   ù    u    ©y  ùng  ö  ông  èn  µ   íc:       d ¸n ®Ç tx d c¸c sd v Nh n ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh c¸c dù    éc nhã m     tr     ¸n thu   A do  ñ  ëng  é   Th tr B qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt  duy sau    îc c¬  khi®   quan  chuyªn m«n   thÈm  nh  Ò   ÕtkÕ   µ  é  ©y  ùng  Èm  nh  ®Þ v thi   v B x d th ®Þ tæng  ù  d to¸n.
 17. 17 ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh c¸cdù    éc nhã m     tr     ¸n thu   B, C   ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    do    th quy quy ®Þ ®Ç tphª  Öt  duy sau    îcc¬  khi®   quan  chuyªn  m«n   Èm   nh   Ò   Õt kÕ   µ  ¬  th ®Þ v thi   v c quan  qu¶n  ý x©y  ùng  Èm   l  d th ®Þnh  n    ù  ®¬ gi¸,d to¸n.C¬     quan  qu¶n  ýx©y  ùng  ña  l  d c Tæng   c«ng    µ c¸c ty l     tæ chøc  qu¶n  ý ®Ç u    ©y  ùng  ña  l  tx d c Tæng   c«ng    ¬   ty.C quan  qu¶n  ý x©y  l  dùng  ña    c c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µc¸cSë  ©y  ùng    ph tr       l    x d chuyªn   ngµnh. §èi víic¸c  ù  cã  èn  u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi,viÖc  Èm        d ¸n  v ®Ç t   c n    th ®Þnh  ÕtkÕ   îcthùc hiÖn  thi   ®     theo híng dÉn      riªng. 3. §èi víic¸c dù  ®Ç u            ¸n  t kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc chñ  u    sd v Nh n   ®Ç t ph¶i   thuª t vÊn  ã      c t c¸ch  ph¸p  ©n  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ®Ó     iÒu  nh th ®Þ thi   k thu   ®ñ ® kiÖn    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. xinc gi   xd §iÒu    Êy  Ðp  ©y  ùng. 28.­Gi ph x d 1. TÊt  c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  íi,c¶it¹o, öa  ÷a,thay ® æi    c¶    tr   d m    s ch     chøc  n¨ng hoÆc   ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd trong ®«   Þ  µ  ¹  ÷ng    th v t i nh khu  t  µi®«   ®Ê ngo   thÞ,®Ò u     ph¶ixin GiÊy  Ðp  ©y  ùng, trõc¸c tr ng  îp sau  y  îc miÔn     ph xd      ê h   ®Ê ®   GiÊy  Ðp  ©y  ùng. ph x d a. C«ng  ×nh  éc  ù  nhã m     ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt   tr thu d ¸n  A® ®   t Ch ph quy   ®Þnh  u    µ  Êp  ã  Èm   Òn  ®Ç t v c c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,nhng  íc duy thi   k thu   tr   khikhëic«ng  ©y  ùng  ñ  u        xd ch ®Ç tph¶igöim ét  é  å  ¬  ÕtkÕ   ©y  ùng     b h s thi   x d c«ng  ×nh ®Õ n   û   tr   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh hoÆc   µnh  è  ë  ¹ ®Ó   Óm    th ph s t i  ki tra, theo dâivµ u  ÷.     l tr b. C¸c  êng  îp söa  ÷a  á    tr h  ch nh kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Õt  Êu  h ®Õ k c c«ng  tr×nh c¸c  µ   ©n  Ën  µ  é   Æt   êng  è  nh l c vbm ® ph quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 18  ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý quy  l  ho¹ch ®«  Þ.   th 2.ThÈ m   Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  îcquy  nh      quy c Gi ph x d ®  ®Þ nh sau: a. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng    Gi ph x d c¸c c«ng  ×nh  éc    tr thu l∙nhthæ  × nh  m qu¶n  ýtheo  l  ®Ò   Þ  ña  ngh c gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ®è S x d hoÆc   Õn  ócs  ëng  ®èivíi   a   ki tr   tr (     ®Þ c¸c ph¬ng  ∙  ã  Õn  ócs  ëng). ® c ki tr   tr Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c thÓ  û  Òn  u quy cho Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ®è S x d hoÆc   Õn  ócs  ëng  ®èivíi   ki tr   tr (    c¸c ®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  óc s  ëng) trùc tiÕp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    ph ® c ki tr   tr    c Gi ph x d c¸c c«ng  ×nh thuéc l∙nhthæ  × nh  tr      m qu¶n  ý. l Khi  îc uû  ®   quyÒn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c Gi ph x d gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S x d hoÆc   Õn  óc s tr ng  ki tr   ë ph¶i chÞu   tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    ñ  ôc hµnh    th hi c¸c th t   chÝnh  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   ph¶i th ng   ê xuyªn b¸o c¸o cho  ñ  Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Õt vÒ   ×nh  ¬ bi   t h×nh  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  × nh. c Gi ph x d t  i ph m b. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ    c Gi ph x d nh ë riªnglÎ éc së  ÷u   ©n  µ      thu   h tnh v c¸cc«ng  tr×nh  ã  c quy    á  m« nh theo  ù  ©n  Êp  ña  ñ   Þch  û   s ph c c Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. ViÖc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    ¬  c Gi ph x d c¸c c«ng  ×nh thuéc nhã m   µy  tr     n ph¶itheo  ù    s chØ  o  ®¹ nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  ña    c
 18. 18 Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S x d hoÆc   Õn  ócs  ëng  ®èivíic¸c ®Þa  ¬ng  ∙  ã  ki tr   tr (      ph ®c kiÕn  ócs  ëng). tr   tr C¨n  ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  çi  a   ¬ng  cø  ki c th c m ®Þ ph gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S x d hoÆc   Õn  óc s  ëng  ®èivíic¸c ®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  óc s  ëng) lËp ki tr   tr (      ph ® c ki tr   tr    ph¬ng  tæ  ¸n  chøc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, ph©n  ¹  µ  ©n  nh    c Gi ph x d   lo i ph v ®Þ khu vùc,c¸c vÞ  Ýcã      tr   c«ng  ×nh cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng    ñ  Þch  û     tr   Gi ph xd ®Ó Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   §èi víithµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý      ph H N   ph H Ch Minh  Öc  vi quy  nh  Êp  ®Þ c GiÊy  Ðp  ©y  ùng  ph xd (bao  å m   viÖc  ©n  ¹  µ  ©n  nh  g c¶  ph lo i ph v ®Þ khu  ùc    v ®Ó cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng)  Chñ   Þch  û   Gi ph x d do  t U ban  ©n  ©n  µnh  è    nh d th ph ban hµnh sau    èng  Êt víi é  ©y  ùng. khith nh     X B d c. Ban    qu¶n  ý Khu  Õ   Êt,khu  l  ch xu   c«ng nghiÖp  Ëp  t trung do  ñ  íng   Th t   ChÝnh  ñ  quyÕt  nh  µnh  Ëp  îc quyÒn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ph ra  ®Þ th l®  c Gi ph x d c¸cc«ng  ×nh trong ph¹m      tr     viranh  í khu  Õ   Êt vµ  gi   i ch xu   khu  c«ng nghiÖp  theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ù  íng  Én  lu   s h d nghiÖp  ô  ña  v c Gi¸m  c  ë  ®è S x©y  ùng  d hoÆc   Õn  óc s  ëng  µnh  è  ®èivíi®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  ki tr   tr th ph (     ph ® c ki trócs  ëng).   tr 3.Bé  ©y  ùng  íng dÉn  ñ tôccÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng.  X d h  th     Gi ph x d §iÒu    Êy  Ðp      µinguyªn. 29.­Gi ph khaith¸ct   Trêng  îp  ù  ®Ç u     ã  h d ¸n  t c nhu  Çu  c khaith¸ctµinguyªn  ×  ñ  u          th ch ®Ç t ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtvÒ       kho¸ng s¶n.   §iÒu    Êu  Çu  µ  30.­§ th v chØ  nh  Çu. ®Þ th 1. C¸c  ù  ®Ç u     ö  ông  èn  µ  íc ®Ò u     d ¸n  ts d v nh n   ph¶i tæ    chøc  u   Çu  ®Ê th theo quy  Õ   u   Çu  ña  µ   íc trõ c¸c dù  sau  y   îc chØ   nh   ch ®Ê th c Nh n       ¸n  ®© ®   ®Þ thÇu: a.Dù     ã  Ýnh  Êtnghiªncøu,thö nghiÖm.   ¸n c t ch        b.Dù     ã  Ýnh  ÊtcÊp    ¸n c t ch   b¸ch do    thiªntai ®Þch  ¹.  ,   ho c.Dù     ã  Ýnh  ÊtbÝ  Ët  èc    ninh quèc    ¸n c t ch   m qu gia,an    phßng. d.Dù     ã    Þnhá  íi   ¸n c gi¸tr   d  500  iÖu®ång. tr   e.M ét  è  ù    Æc   Öt® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    s d ¸n ® bi     t  ph cho  Ðp. ph 2. KhuyÕn  Ých    ù    u      kh c¸c d ¸n ®Ç t kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc tæ  sd v Nh n   chøc  ®Êu   Çu  µ  th v khuyÕn  Ých  kh c¸c  ù  ® îc phÐp  d ¸n    chØ   nh   Çu  ®Þ th chuyÓn  sang  ×nh  h thøc  u   Çu  µn  é  ù    ®Ê th to b d ¸n hoÆc   õng  Çn  ù      ã  iÒu  t ph d ¸n khic ® kiÖn. 3. Tríc khiphª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu    ù  thuéc  ã m   n Õu        duy k ho ®Ê th c¸c d ¸n  nh B  cã  ãi thÇu    Þ trªn500  iÖu ®ång  Çn  dông  ×nh  g  gi¸tr     tr   c ¸p  h thøc chØ   nh   ®Þ thÇu  ×  êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ù    th ng   th quy quy ®Þ ®Ç td ¸n ph¶ib¸o    ñ íng   c¸o Th t   ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp. ph §iÒu    îp  ng  Ò    Ên,mua  ¾ m   ÕtbÞ  µ  ©y  ¾p. 31.­H ®å v tv   s thi   v x l
 19. 19 1. Sau    ã      khic v¨n b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   ®Ê thÇu, chñ  u      ®Ç t ph¶i ®µ m     ph¸n  µ  ý  Õt  îp  ng  íi®¬n  Þ  óng thÇu  v k k h ®å v  v tr   theo  ng  ®ó quy  Õ   u  Çu  ña  µ   íc.Trêng  îp ký  Õt  îp ®ång  íi   ch ®Ê th c Nh n   h k h  v  c¸c tæ chøc  ícngoµith×  n    cßn  ph¶itr×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u         th quy quy ®Þ ®Ç tphª duyÖt néidung  îp ®ång.       h  2. Trêng  îp thùc hiÖn    h    chØ  nh  Çu,chñ  u    ®Þ th   ®Ç tph¶ic¨n cø  µo  Õt     v thi   kÕ,  ù    îcduyÖt    ¬ng  d to¸n®   ®Ó th th¶o vµ  ý  Õt  îp ®ång    kk h  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   îp ®ång.     h  3. Trêng  îp  ñ  u    ú  Ön  ý  Õt  îp  ng    íiquy  nh      h ch ®Ç t tu ti k k h ®å tr¸ v   i ®Þ trªn th× c¬    quan  Êp  èn  c v kh«ng  Êp    c ph¸thoÆc   cho vay  èn  ng  êicßn  Þ  ö  v ®å th   bx lýkû  Ëttuú theo møc      ¹m.   lu       ®é viph §iÒu    Òu  Ön  ëic«ng  32.­§i ki kh   c«ng  ×nh. tr TÊt  c¸cc«ng  ×nh muèn  ëic«ng  c¶    tr   kh   ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: a. Cã   Êy  Ðp  ©y  ùng  ®èi víic¸c dù  ph¶i cã  Êy  Ðp  ©y    Gi ph x d (       ¸n    Gi ph x dùng); b. C¸c    c«ng  ×nh sö  ông  èn  µ   ícph¶icã  tr   d v Nh n     tæng  ù    îccÊp  ã  d to¸n®   c thÈm  Òn  quy phª  Öt.§èivíi   duy       c«ng  ×nh x©y  ùng  c¸c tr   d quy    ín, êigian m« l     th   x©y  ùng  µim µ   a    iÒu  Ön  Ëp  d d   ch ®ñ ® ki l tæng  ù    d to¸nngay  ×  th ph¶icã  Õt   thi   kÕ   ü  Ëtvµ  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  k thu   d to¸n®   c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët duy thi   k thu   vµ tæng  ù  d to¸n phª  Öt    duy theo    o¹n  giai® hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh  îc tr ®  khëic«ng      (nh san  ¹tm Æt   g  b»ng, c«ng  ×nh  ô  î nhµ      tr ph tr  , ë c«ng  ©n  ©y  nh x dùng,..   ng  Ë m   Êt sau    ùc hiÖn  îc1/3 gi¸trÞ khèil ng c«ng    .nh ch ) nh   khith   ®       î   t¸c x©y  ¾p  ña  µn  é  l c to b c«ng  ×nh  ×  tr th ph¶i cã  ÕtkÕ   ü  Ët vµ    thi   k thu   tæng  ù  d to¸ntr×nh cÊp  ã  Èm  Òn      c th quy phª  Öt  µm    ®Ó   duy l c¨n cø  qu¶n  ýchiphÝ   ù  l    d ¸n. c.Cã   îp ®ång    h  giao nhËn  Çu  îp lÖ.   th h   §iÒu    33.­Qu¶n  ýkü  Ëtvµ  Êtl ng x©y  ùng. l   thu   ch  î   d 1. C¸c  chøc    tæ  kh¶o    ÕtkÕ   s¸t,thi   ph¶itæ    chøc  ùc hiÖn  th   chÆt  ÏviÖc  ch   xÐt duyÖt  éibé  õng      õng      ÕtkÕ     n  t ®å ¸n.T ®å ¸n thi   ph¶icã  ñ   Ö m         Ch nhi ®å ¸n chÞu  tr¸chnhiÖ m     ©n  ícph¸p  ËtvÒ   Êt l ng vµ  Öu    c¸ nh tr   lu   ch  î   hi qu¶    ®ã.  ®å ¸n  Thùc  Ön  Õ     hi ch ®é gi¸m        ñ   Ö m     phèi hîp  s¸tt¸cgi¶.Ch nhi ®å ¸n    chÆt  Ï víi ch     chñ  u    µ  ®Ç tv doanh  nghiÖp  ©y  ùng    Õt kÞp  êinh÷ng  Ên      xd gi¶iquy   th   v ®Ò ph¸t sinhtrong qu¸ tr×nh x©y  ùng    ¶m          d ®Ó ® b¶o  Êtl ng. ch  î 2. C¸c    doanh nghiÖp  ©y  ùng  Þu  xd ch tr¸chnhiÖ m   íc chñ  u    Ò   ü    tr   ®Ç t v k thuËt,chÊt îng  ©y  ¾p    lx l c«ng  ×nh.Doanh  tr   nghiÖp  ©y  ùng  ã  é  Ën  x d c b ph kiÓm     ü  Ët vµ  Êt îng    ùc  Ön  tra k thu   ch l ®Ó th hi c«ng    t¸cqu¶n  ý kü  Ët vµ  l   thu   chÊtl ng x©y  ¾p;cïng víi ñ  u  ,tæ   î   l     ch ®Ç t  chøc  ÕtkÕ,  chøc  thi   tæ  gi¸m    ùc s¸tth   hiÖn  Öc  Ëp  å  ¬  vi l h s nghiÖ m   thu,kiÓm     Êt îng  õng    tra ch l t c«ng  Öc, tõng vi     h¹ng  ôc  µ  µn  é  m v to b c«ng  ×nh. tr 3. Chñ   u    ã    ®Ç t c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    th   hoÆc   thuª tæ    chøc   Ên  ùc t v th   hiÖn  Öc  Óm  nh  Êtl ng x©y  ùng  vi ki ®Þ ch  î   d trong qu¸ tr×nh thi       c«ng  ©y  ¾p. xl 4.Bé  ©y  ùng  µc¬   X d l   quan  ã  c chøc  n¨ng  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   th nh   l  n  chÊt l ng   î c«ng  ×nh x©y  ùng, phèihîp  íic¸c Bé   tr   d     v     qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn  
 20. 20 ngµnh    ®Ó ban  µnh  h hoÆc   ©n  Êp  ph c ban  µnh    h c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  chÊtl ng c«ng  ×nh chuyªn ngµnh.  î   tr     5. Së   ©y  ùng  µc¬   xd l   quan  óp Uû   gi   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ùc hiÖn    ¬ th   chøc n¨ng  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l th nh   l  n   ch  ­ îng c«ng  ×nh x©y  ùng    a   µn    tr   d trªn®Þ b tØnh,thµnh  è, cã    ph   tr¸chnhiÖ m   èi   ph   hîp  íic¸c  ë   v  S qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  íng  Én  µ  chøc  Öc  ng h d v tæ  vi thanh    Óm    tra,ki tra,gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng    ®Þ Nh n   ch  î   tr   d trªn ®Þa  µn  b tØnh,thµnh  è.   ph §iÒu    34.­NghiÖ m     thu c«ng  ×nh. tr C«ng    t¸cnghiÖ m   c«ng  ×nh ph¶i® îc tiÕn  µnh  õng  tngay    thu  tr      h t ®î   sau khi lµm    xong  ÷ng  èi l ng  nh kh  î c«ng  ×nh  Êt,nh÷ng  Õt  Êu  Þu  ùc, tr khu   kc ch l  nh÷ng  é  Ën  b ph hay  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh vµ  µn  é  tr   to b c«ng  ×nh.tr Chñ   u    ã  ®Ç tc tr¸chnhiÖm   chøc  Öc    tæ  vi nghiÖ m     thu c«ng  ×nh theo  ­ tr   h íng dÉn  ña  é  ©y  ùng.   c BX d §èivíi ét  è  ù       m s d ¸n quan  äng hoÆc   ã    Çu  ü  Ëtphøc  ¹p. êi tr   c yªu c k thu   t  Ng   quyÕt  nh   u    quyÕt  nh   µnh  Ëp  éi  ng  ®Þ ®Ç t ®Þ th l H ®å nghiÖ m  thu    Õn ®Ó ti   hµnh  Óm     ki tra,xem   Ðt  x c«ng    t¸cnghiÖm   cña  ñ  u    thu  ch ®Ç t theo    Þ  ®Ò ngh cña  ôc  C gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  éc Bé  ©y   ®Þ Nh n   ch  î   tr   d thu   X dùng. §iÒu    Êp  èn  µ  35.­C v v thanh  to¸n. 1. §èi víic¸c gãi thÇu  ©y  ¾p  îc ¸p  ông  ×nh           x l ® d h thøc chØ  nh  Çu  ®Þ th th×  Öc  Êp  vi c ph¸t,  cho  vay,thanh    èn  u    ©y  ¾p    theo    Þ   to¸nv ®Ç t x l c¨n cø  gi¸tr   khèil ng thùc hiÖn  îcnghiÖ m     µng   î     ®  thu h th¸ng,nhng    ph¶in»m     trong ph¹m      vi kÕ   ¹ch vèn  u    µng  ho   ®Ç th n¨m  µ  v trongph¹m      vitæng  ù    îcduyÖt. d to¸n®   §èi víic¸c gãi thÇu  chøc  u   Çu  ©y  ¾p  îc thùc hiÖn  ¹m           tæ  ®Ê th x l ®    t øng vèn 10%   n   ®Õ 20%   Õ   ¹ch  èn  n¨m  ú  k ho v c¶  tu theo quy    µ  iÒu  Ön  ô  m« v ® ki c thÓ  ña  õng  ãithÇu  µ  Öc  ct g  v vi thanh    èn  u    îcthùc hiÖn  to¸nv ®Ç t®     theo  Õn ti   ®é   ∙  îcx¸c®Þnh  ®®     trongkÕ   ¹ch n¨m.   ho   2.§èivíi Öc       vi mua  ¾ m   ÕtbÞ  Ó  thiÕtbÞ  Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ   s thi   (k c¶    nh kh v thi   chÕ   ¹otrong níc)® îc t¹m  t      øng  èn  ï hîp  íichÕ     v ph   v   ®é thanh    Ön  µnh  to¸nhi h vµ  iÒu  Ön  ña  îp ®ång  ÷a chñ  u    µ  chøc  ® ki c h   gi   ®Ç tv tæ  cung  øng  ÕtbÞ  ­ thi   nh ng  èi a  t   kh«ng  îtqu¸ kÕ   ¹ch vèn  n¨m  îcduyÖt. ® v     ho   c¶  ®  3. C¸c  îp  ng   vÊn  ©y  ùng  îc t¹m    h ®å t x d ®  øng  t  Êt  Ý nh 25%     Þ hîp gi¸tr     ®ång theo kÕ   ¹ch vèn  n¨m.   ho   c¶  4. ViÖc  Êp    èn  ù    c ph¸tv s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt x©y  ùng, vèn  ct ch   d   quy  ¹ch ho   ngµnh,l∙nhthæ, quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  µ       ho xd ® th v n«ng  th«n,do  é   µi chÝnh    BT  híng dÉn    sau    èng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  ©y  ùng. khith nh     K ho   § B tv B X d 5. Trong  n¨m  Õt  óc  ù  (c«ng  ×nh, h¹ng  ôc   k th d ¸n  tr   m c«ng  ×nh  µn  tr ho thµnh) c¬    quan  Êp  èn  ¹m  ÷ 5%     Þ x©y  ¾p  c v t gi   gi¸tr   l n¨m  Õ   ¹ch  ña  k ho c c«ng  tr×nh (h¹ng m ôc      c«ng  ×nh hoµn  µnh)vµ  Ïthanh    tr   th   s  to¸nngay sau    ã    khic b¸o c¸o quyÕt to¸n® îcduyÖt.      
Đồng bộ tài khoản