intTypePromotion=1

Nghị định 43/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
52
lượt xem
2
download

Nghị định 43/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 43/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  43/1999/N§­C P  n g µ y  29 th¸ng  n¨ m  1999 c 6  V Ò   Ý n  ô n g  ® Ç u    p h¸t tri Ó n c ñ a N h µ   íc t d t n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m  ®Ò ngh c B tr   nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   Òu    ôc  ch  ña  Ýn  ông  u    §i 1. M ®Ý ctd ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íclµ hç  î  i   Nh n     tr  c¸c dù  ®Ç u      ¸n  t ph¸ttr Ón cña    µnh  Çn   i   c¸c th ph kinh tÕ  éc  ét  è  µnh,   thu m s ng   lÜnh  ùc, ch¬ng  ×nh  v  tr kinh  Õ  ín cña  µ   íc vµ  t l  Nh n   c¸c  ïng  ã  v kh kh¨n  Çn  c khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t  Ch Ýnh  ñ  µnh  Ëp  ü   ç  î ph th l Qu h tr    iÓn ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  ph¸ttr   th   ch s¸ch hç    trî u      iÓncña  µ   íc.  ®Ç tph¸ttr   Nh n §i Ò u    ¹m    iÒu  2. Ph vi® chØnh 1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc ®Þ vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   th«ng qua    ×nh  c¸ch thøc: a) Cho    vay  u  ; ®Ç t b) Hç  î   Êtsau  u  ;   tr  i l∙su   ®Ç t c)B¶o    Ýn  ông  u  .   l∙nht d ®Ç t 2. ViÖc    huy  ng  èn  ®é v trong vµ  µiníc®Ó     ngo     cho vay  trung h¹n,dµih¹n       cña    chøc  Ýn  ông  îc thùc  Ön  c¸c tæ  td ®  hi theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu C¸c    tæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íc ttd ®Ç tph¸ttr   Nh n 1. ChØ   ç  îcho  ÷ng  ù  ®Ç u    Nhµ   íc cÇn    h tr  nh d ¸n  t n  khuyÕn  Ých, cã  kh   hiÖu  qu¶ kinhtÕ     éi, ¶m     ­x∙h   ® b¶o  µn    îcvèn  ho tr¶®   vay.  2. M ét  ù    ã  Ó  îchç  î ng  êib»ng  ×nh    d ¸n c th ®   tr  ®å th   h thøc cho  vay  u    ®Ç t vµ  b¶o    Ýn  ông  u  . l∙nht d ®Ç t 3. ViÖc    cho  vay  èn  u    v ®Ç t ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ôc    µ  Õn  ®ó m tiªuv ti ®é   u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n.
 2. 2 4.Dù       ¸n vay  èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   ícph¶i® îcQuü   ç  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n      h trî   iÓnthÈm  nh  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      îvèn   ph¸ttr   ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   vay  µ  Êp  v ch thuËn cho vay  íckhiquyÕt ®Þnh  u  . tr       ®Ç t §i Ò u 4. Trong NghÞ   nh   µy, c¸c tõ  ÷  ®Þ n     ng sau  y   îc hiÓu    ®© ®   nh sau: 1. Tæng     møc   èn  u    µ toµn  é    Ý   u    µ  ©y  ùng  Ó    v ®Ç t l   b chiph ®Ç t v x d (k c¶ vèn  s¶n  Êtban  u)  µ  µgiíh¹n chiphÝ  èi a  ña  ù    îcduyÖt. xu   ®Ç v l         i t   c d ¸n ®   ® 2. Thêih¹n      cho vay  µ kho¶ng  êigian tõ khinhËn  l  th        kho¶n vay  u     ®Ç tiªn ®Õ n   êi®iÓ m     Õt  îvay  th   tr¶h n   theo hîp ®ång  Ýn  ông.    td 3. Thêi h¹n  n   ¹n  µ kho¶ng  êigian  a      © h l  th   ch ph¶i tr¶nî gèc, tõ khi khëi             c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh hoÆc   tr   mua  ¾ m   ÕtbÞ   n     µn  µnh  a  s thi   ®Õ khiho th ® vµo  s¶n  Êtkinh doanh. xu     4. Thêi h¹n    î lµ thêigian  õ khidù  kÕt  óc thêih¹n  n   ¹n        tr¶n       t     ¸n  th     © h cho ®Õ n       Õt  îvay  khitr¶h n   theo hîp ®ång  Ýn  ông.    td 5. Kú   ¹n    î lµ kho¶ng  êigian    h tr¶n     th   quy  nh  ®Þ ph¶itr¶nî trong thêih¹n          tr¶nî.   6. Hîp  ng  Ýn  ông  µ hîp ®ång    ®å td l    kinh tÕ  îc ký    ®   b»ng    v¨n b¶n  Ò     v vay vèn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   ícgi÷a Quü   ç  î   iÓnhoÆc     td ®Ç tph¸ttr   Nh n     h tr ph¸ttr   tæ chøc  Ýn  ông  îcuû    íi ñ  u  . td ®   th¸cv  ch ®Ç t 7. B¶o    Ýn  ông  u    µ cam   Õt  ña  ü   ç  î   l∙nht d ®Ç t l   k c Qu h tr    iÓn víitæ  ph¸ttr     chøc  Ýn  ông  td cho  vay  èn  Ò   Öc    î ®Çy  ,  ng  ¹n  ña  v v vi tr¶n   ®ñ ®ó h c bªn  i  ® vay.   Trong  êng  îp  tr h bªn  i  ® vay kh«ng    îc nî hoÆc     tr¶®     tr¶kh«ng    î khi®Õ n   ®ñ n     h¹n,Quü   ç  î   iÓnsÏchÞu    h tr ph¸ttr     tr¸chnhiÖm    îthay cho  ®i    tr¶n     bªn  vay. 8. Hîp  ng    ®å b¶o    µ hîp  ng  l∙nhl   ®å kinh tÕ  îc ký    ®   b»ng  b¶n  Ò     v¨n  v b¶o l∙nhtÝn  ông  u    ÷a Quü   ç  î   iÓnvíi  d ®Ç tgi   h tr  ph¸ttr     ® îcb¶o  bªn    l∙nh. 9. Hç   îl∙ suÊt sau  u     µ viÖc  µ   íc th«ng    tr    i   ®Ç t l   Nh n   qua  ü   ç  îph¸t Qu h tr    tr Ón   ç  îm ét  Çn    Êt cho  ñ  u     i   h tr  ph l∙ su   i ch ®Ç t vay  èn  ña    chøc  Ýn  v c c¸c tæ  t dông    u    ù    ®Ó ®Ç td ¸n sau    ù    ∙  µn  µnh  a  µo  ö  ông. khid ¸n ® ho th ® v sd 10. Hîp  ng  ç  î   Êt lµhîp ®ång    ®å h tr  i l∙su       kinh tÕ  îcký    ®   b»ng    v¨n b¶n  Ò   v hç  î   Êt sau  u    ÷a Quü   ç  î tr  i l∙ su   ®Ç t gi   h tr    iÓn víichñ  u    ph¸ttr     ®Ç t vay  èn  ña  vc c¸ctæ    chøc  Ýn  ông    u    ù  td ®Ó ®Ç td ¸n. 11.Tæ     chøc  cho  vay  µQuü   ç  î   iÓnhoÆc   chøc  Ýn  ông  ­ l  h tr  ph¸ttr   tæ  td ® îcQuü   ç  î   iÓnuû      h tr  ph¸ttr   th¸ccho  vay. §i Ò u    Õ   ¹ch  Ýn  ông  u      iÓn lµm ét  é  Ën  ña  Õ   5. K ho td ®Ç tph¸ttr     b ph c k ho¹ch ®Ç u      iÓn cña  µ   íc,nh»m   ùc hiÖn  ÷ng  ôc    Õn îc   tph¸ttr   Nh n   th   nh m tiªuchi l   vÒ     iÓn kinh tÕ      éitheo  ¬  Êu  µnh,lÜnh  ùc  µ  ïng;ph¶n    ph¸ttr     ­ x∙h   c c ng   v vv   ¸nh ®Çy       ®ñ c¸c chØ     Ò   ån  èn  µ  tiªuv ngu v v tæng  møc   èn  Ýn  ông  u     vtd ®Ç t ph¸t   tr Ón cña  µ   íc cã  ©n  i  Nh n   ph theo    ×nh  c¸c h thøc   :cho vay  u  ,hç  î   Êt ®Ç t  tr  i l∙ su   sau  u  ,b¶o    Ýn  ông  u  . ®Ç t  l∙nht d ®Ç t
 3. 3 §i Ò u    ån  èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íc 6. Ngu v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n : 1.Vèn  iÒu  Ö  ña  ü   ç  î   iÓn.   ® l c Qu h tr  ph¸ttr 2.Vèn  ©n    ng s¸ch nhµ  íccÊp  µng    n  h n¨m. 3.Vèn    åinîhµng    thu h     n¨m. 4.Vèn  õph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ.   t    Tr¸iphi Ch ph 5.Vèn    vay  î,viÖn  î ícngoµicña  Ýnh  ñ  ïng ®Ó   n  tr    n   Ch ph d   cho  vay  ¹ . li 6.Vèn  Quü   ç  î   iÓnhuy  ng:   do  h tr  ph¸ttr   ®é a) Vay    ü :TÝch  òytr¶nînícngoµi, ÕtkiÖm  u  iÖn,B¶o  Ó m     c¸cQu   l         Ti   b®   hi x∙héi;   b) Huy  ng    ®é kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   7.C¸c  ån    ngu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 7.  ån  èn  Ýn  ông  u   ph¸ttriÓn cña  µ   íc ® îc sö  Ngu vtd ®Ç t     Nh n     dông    ¸p  ®Ó ® øng  cho    c¸cnhu  Çu: c 1.Cho    vay  u  ; ®Ç t 2.Hç  î   Êtsau  u  ;   tr  i l∙su   ®Ç t 3.Thùc  Ön  Üa  ô    hi ngh v b¶o    Ýn  ông  u  ; l∙nht d ®Ç t 4.Tr¶  îvèn    n  vay. C h ¬ n g  II c¸c h × n h  thøc h ç  trî ® Ç u  t    M ô c  I. h o  vay ® Ç u  t  C §i Ò u    èit ng cho  lµc¸cdù    u      iÓncã  n¨ng    8. §  î   vay      ¸n ®Ç tph¸ttr   kh¶  thu håivèn  ùctiÕp (bao  å m   dù      tr     g c¶  ¸n cho  vay  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  íi,   m  cho vay  æi  íithiÕtbÞ   ® m    c«ng  Ö   ë   éng  ngh m r s¶n  Êt)cña    µnh  Çn  xu   c¸c th ph kinh  tÕ,bao  å m :   g 1. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ¹    ïng  ã    d ¸n  tt ic¸c v kh kh¨n theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  Ýnh  ñ  Ò   íng  Én    µnh  Ët  Ch ph v h d thih Lu KhuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trong níc    (söa ® æi) thuéc c¸cngµnh         sau  y: ®© a) S¶n  Êt ®iÖn; khaith¸ckho¸ng    xu        s¶n  õdÇu  Ý, níckho¸ng,vµng, (tr   kh         ®¸  ý);ho¸ chÊtc¬  qu       b¶n;ph©n  ãn;thuèc trõs©u      b     visinh; b) Ch Õ   ¹om¸y    t  c«ng  ô,m¸y  ng  ùcphôc  ô  c  ®é l   v n«ng  nghiÖp;   c)X ©y  ùng  ¬  ë  Õ   Õn:n«ng    d c s ch bi   s¶n,l©m    s¶n,thuû s¶n,x©y  ùng  ¬        d c së  µm  èi; l mu d) S¶n  Êt hµng  Êt khÈu, ® Æc   Öt lµ c¸c dù  sö  ông  Òu    xu   xu     bi       ¸n  d nhi lao ®éng;
 4. 4 ®)  ång  õng  Tr r nguyªn  Öu tËp  li   trung;trång c©y      c«ng nghiÖp  µi ngµy, d    c©y    ¨n qu¶;  e) C¬   ë  ¹ tÇng  Ò     s h  v giao th«ng,cÊp  íc,nhµ    ã      n  ë c kh¶  n¨ng    åivèn  thu h   trùctiÕp.     2.C¸c  ù      d ¸n nu«itrångthuû h¶is¶n,ch¨n nu«ibß  ÷a.             s 3. C¸c  ù    ùc hiÖn  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ  Ò     éiho¸ y  Õ,gi¸o   d ¸n th   ch tr c Ch ph v x∙h     t     dôc,v¨n ho¸,thÓ  ôc  Ó       d th thao. 4.C¸c  ù    ã  ö  ông  èn  ç  î   iÓnchÝnh      d ¸nc s d v h trph¸t   tr   thøc(ODA)  vay  ¹ . cho  l i 5. M ét  è  ¬ng  ×nh,dù    u      s ch tr   ¸n ®Ç tkh¸c theo    Quy Õt  nh  ña  ñ íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ. ph §i Ò u   §iÒu  Ön  vay 9.   ki cho  1.§èivíi ù        ¸n: d a) Thuéc  i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy;   ®è  î   ®Þ t  i 8  ®Þ n b) §∙hoµn  µnh  ñ tôc®Ç u       th th     ttheo quy  nh  ña  µ   íc;   ®Þ c Nh n   2.§èivíi ñ  u  :      ch ®Ç t a) Chñ  u    µtæ    ®Ç tl   chøc,c¸nh©n  ã     c n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y  ; l  vid s ®Ç ®ñ b) Dù     u    ë   éng    ¸n ®Ç tm r s¶n  Êt,® æi  íic«ng  Ö   ÕtbÞ   ×  ñ  xu   m  ngh thi   th ch ®Ç u    tph¶icã  ×nh  ×nh  µichÝnh  â rµng,b¶o  ¶m    t h t  r    ® kh¶ n¨ng  thanh    µ  to¸nv chitr¶;   c)Cã   ¬ng      ph ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  ã  i xu     c l∙ ; d) §èivíi µis¶n  ×nh  µnh        t h th b»ng  èn  v vay  éc ®èi t ng mua  thu    î   b¶o  Ó m   hi b ¾t  éc,th×  ñ  u    bu   ch ®Ç tph¶icam   Õt    k mua   b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  trong suètthêi      h¹n vay  èn  ¹  ét  v ti m c«ng   ty b¶o  Ó m   îc phÐp  ¹t®éng  îp  hi ®  ho   h ph¸p  ¹  Öt ti Vi   Nam;  e) Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   iÒn vay  ¹ §iÒu  NghÞ   nh   ® t  ti   15  ®Þ nµy.   §i Ò u 10. Møc   èn  v cho  vay  i  íitõng  ù  thùc  Ön  ®è v   d ¸n  hi theo    quy ®Þnh  ña  Ët KhuyÕn  Ých  u    c Lu   kh ®Ç ttrongníc(söa ® æi).      §i Ò u    êih¹n  vay 11. Th   cho   Thêi h¹n    cho vay  îc x¸c ®Þnh  ®   theo kh¶ n¨ng thu  åi vèn  ï hîp  íi h  ph   v  ® Æc   iÓ m   ® s¶n  Êt kinh doanh  ña  õng  ù  vµ  xu     ct d ¸n  kh¶  n¨ng    î cña  ñ  tr¶n   ch ®Ç u    ng  èi®a   µ 10  t nh t   l   n¨m.  êng  îp  Æc   Öt vay    n¨m,  Héi Tr h® bi   trªn10  do    ®ång  qu¶n  ýQuü   ç  î   iÓnquyÕt ®Þnh. l  h tr ph¸ttr    
 5. 5 §i Ò u      Êtcho  12. L∙isu   vay 1.L∙i Êtcho     su   vay  µ9%/n¨m.Khil∙suÊtc¬  l       i   b¶n  ña  ©n  µng  µ   ­ c Ng h Nh n ícViÖtNam       t¨ng,gi¶m    10%,  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  iÒu  Th t   ph quy   ® chØnh    l∙i suÊtcho    vay. 2. §èivíim ét  ù         d ¸n,møc     Êt vay  èn  îc x¸c ®Þnh  ¹  êi®iÓ m   ý  l∙ su   i v ®   ti   th k hîp ®ång  Ýn  ông  µ  îcgi÷nguyªn trong suètthêih¹n cho    td v®            vay. 3. L∙isuÊt nî qu¸ h¹n           b»ng  130%     Êt cho  l∙su   i vay  trong h¹n      ghitrong hîp    ®ång  Ýn  ông. td 4.Sè        l∙ph¸tsinhtrong thêih¹n ©n  ¹n  îcxö  ýnh  : i         h ®   l   sau a)§èiví    ù    u     µnh lËpdoanh      i d ¸n®Ç t®Ó th     c¸c nghiÖp  íi  ñ  u   a    m, ch ®Ç tch ph¶i tr¶trongthêi ¹n©n  ¹n,mµ   îcph©n      u          h  ®  h bæ tr¶®Ò trongc¸ckú  ¹ntr¶nî;   h   b)  èi víic¸c  ù  ®Ç u    m ë   éng  §   d ¸n  t r s¶n  Êt,® æi  íi thiÕt bÞ   xu   m    c«ng  nghÖ,  ñ  u    ph¶idïng    ån  èn  îp  ch ®Ç t     c¸c ngu v h ph¸p        ®Ó tr¶l∙ vay  i trong thêi    h¹n ©n  ¹n.  h §i Ò u    å   ¬  µ  ×nh tùthÈm  nh 13. H s v tr     ®Þ 1. Tríc khiquyÕt  nh  u  , chñ  u         ®Þ ®Ç t  ®Ç t ph¶igöiQuü   ç  î    h tr    iÓn ph¸ttr   c¸chå  ¬    s sau: a) B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  , thi hoÆc  b¸o c¸o  u    ï hîp  íic¸c quy  ®Ç t ph   v    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ     Ên    ã  ªnquan  n   ù      c¸cv ®Ò c li   ®Õ d ¸n; b) Ph¬ng      ¸n s¶n  Êtkinhdoanh  µ    îvèn  xu     v tr¶n   vay; c) Riªng dù    ë   éng      ¸n m r s¶n  Êt,® æi  íithiÕtbÞ   xu   m    c«ng  Ö,  ñ  u   ngh ch ®Ç tph¶igöib¸o    µichÝnh  ña        c¸o t   c doanh  nghiÖp  n¨m  ªntôctr ckhi®Ç u  ; 2  li     í     t  C¸c  µi Öu nãitrªnlµb¶n  Ýnh. t         li ch 2.Trong  êigian 30  µy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    th     ng l vi k t   nh ®   ®ñ h s thÈm  nh  ®Þ quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy, Quü   ç  î 1  n  h tr    iÓn ph¶itr¶lêi ph¸ttr       b»ng    v¨n b¶n  Öc  Êp  Ën  vi ch thu cho  vay  hoÆc  kh«ng  cho  vay. §i Ò u    å   ¬  µ  ×nh tùvay  èn 14. H s v tr     v 1.Hå   ¬    s vay  èn  å m: vg a) §¬n      xinvay  èn; v b) B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  ,hoÆc   thi  b¸o c¸o  u    ®∙  îc th«ng    ®Ç t ®  qua theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c)Quy Õt  nh  u      ®Þ ®Ç thoÆc   Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinhdoanh;   d) V¨n    b¶n  Êp  Ën  ch thu cho  vay  ña  ü   ç  î   iÓn; c Qu h tr  ph¸ttr ®)  Tæng  ù    d to¸nhoÆc   ù    ¹ng  ôc  d to¸nh m c«ng  ×nh. tr C¸c  µiliÖu nãitrªnlµb¶n  Ýnh; riªngc¸c tµiliÖu nªu  ¹  iÓ m       t         ch          ti ® (c),(d), (®)cã  Ó  µ    th l  b¶n  sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸cnh c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy
 6. 6 2. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    th   20  l vi k t   nh ®   ®ñ h s vay  èn  v quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,Quü   ç  î   iÓnph¶ixem   Ðt vµ  ®Þ t  i 1  n  h tr  ph¸ttr     x  th«ng    b¸o cho  ñ  u    ch ®Ç tb»ng    v¨n b¶n: a)  êng  îp  ü   ç  îph¸ttr Ón cho  Tr h Qu h tr   i   vay  ùctiÕp  ×  ü   tr   th Qu th«ng    b¸o cho  ñ  u    ý  îp ®ång  Ýn  ông  íi ü; ch ®Ç tk h   td v  Qu b)  êng  îp Quü   ç  î Tr h  h tr    iÓn ñy    ph¸ttr   th¸ccho  chøc  Ýn  ông  tæ  td cho    vay th   ü   × Qu th«ng  cho  ñ  u    ý  îp ®ång  Ýn  ông  íi chøc  Ýn  ông  b¸o  ch ®Ç tk h   td v tæ  td ® îcñy    th¸c.Trong  êng  îp nµy,Quü   ç  î   tr h    h tr    iÓn sÏký  îp ®ång  y    ph¸ttr     h   ñ th¸c víitæ    chøc  Ýn  ông  td (trong ®ã,    quy  nh  éi dung  y  ®Þ n  ñ th¸c,quyÒn  ¹n  µ    hv tr¸chnhiÖ m   ña    c bªn  y    µ  ñ th¸cv bªn  Ën  y  nh ñ th¸c)vµ    chuyÓn  µn  é  å  ¬  to b h s vay  èn  v cho  chøc  Ýn  ông  îcñy  tæ  td ®   th¸c;tæ    chøc  Ën  y    nh ñ th¸ckh«ng  ph¶i  thÈm  nh  ¹ph¬ng    µichÝnh,ph¬ng      îcña  ù  ®Þ l i ¸n t     ¸n tr¶n   d ¸n; c) Hîp  ng  Ýn  ông  îcký  ét  Çn    ®å t d ®   m l cho  µn  é  ù    ã  to b d ¸n,c chiara tõng     n¨m theo  Õn    u    µ  ti ®é ®Ç t v ph¶ighirâ    éidung: m ôc  ch  ö  ông  èn      c¸c n     ®Ý sd v vay,c¸ch thøc vµ  Õn ®é     ©n, sè  Òn vay,l∙suÊt,thêih¹n        ti   gi¶ing   ti     i     vay,ph¬ng    thøc vµ  êih¹n    î,b¶o  ¶m   Òn vay  µ  Ön    th   tr¶n   ® ti   v bi ph¸p xö  ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   ® tiÒn vay;quyÒn, nghÜa  ô  ña          v c c¸c bªn  µ    v c¸c cam   Õt  k kh¸c ® îcc¸c bªn      tho¶  thuËn  ïhîp víi ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. C¨n  hîp  ng  Ýn  ông, hîp  ng    cø  ®å td   ®å giao  Çu  ©y  ¾p, t vÊn, hîp th x l       ®ång  cung  Êp  Ët t thiÕtbÞ,  ù    µ    c v      d to¸nv c¸c chøng  õ thanh    îp  Ö,tæ  t  to¸nh l   chøc  cho vay    ©n    gi¶ing ®Ó thanh    èil ng x©y  ùng  ¬  to¸nkh  î   d c b¶n  µn  µnh. ho th   M çi lÇn  ótvèn    r  vay,chñ  u      ®Ç tph¶iký  Õ   cnhËn  îvíi chøc    kh í   n    tæ  cho  vay. §i Ò u    Ò   ®¶m   Òn vay 15. V b¶o  ti   1. §èivíi ñ  u    µdoanh       ch ®Ç tl   nghiÖp  µ  íc,khivay  èn  Ýn  ông  u   nh n     vtd ®Ç tph¸ttr Óncña  µ   íc,chñ  u    îcdïng tµis¶n  ×nh  µnh     i   Nh n   ®Ç t®      h th b»ng  èn    v vay ®Ó  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay.Trong  êigian  a    Õt  î,chñ  u      th   ch tr¶h n   ®Ç t kh«ng  îc ®  chuyÓn  îng,b¸n hoÆc   Õ  Êp,cÇ m   è  µi nh    th ch   c t  s¶n      ®ã ®Ó vay  èn  ¬ikh¸c. v n  2. §èi víichñ  u         ®Ç t kh«ng  ph¶i lµ doanh     nghiÖp  µ  íc,khi vay  èn  nh n     v tÝn  ông  u    d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,ngoµi viÖc  ïng  µis¶n  ×nh  µnh   i   Nh n     d t  h th b»ng  èn  v vay   ®Ó b¶o  ¶m   Òn vay,ph¶icã  µis¶n  Õ  Êp  Þgi¸tèi Óu  ® ti       t  th ch tr       thi b»ng  50%  møc   èn  v vay.Trêng  îp  Æc   Öt do  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt    h® bi   Th t   ph quy ®Þnh. Trong thêi gian  a tr¶ h Õt nî, chñ ®Ç u    kh«ng  îc    ch     t ® cho, tÆng,   chuyÓn  îng,b¸n  nh   hoÆc   Õ  Êp, cÇ m   è    µis¶n      th ch   c c¸c t   trªn®Ó vay  èn  ¬i v n  kh¸c. 3. Khi chñ  u       ®Ç tkh«ng    îcnî,hoÆc     Ó, ph¸ s¶n,tæ  tr¶®     gi¶ith       chøc    cho vay  îc xö  ýtµis¶n  ×nh  µnh  ®   l    h th b»ng  èn  v vay    i  íitµis¶n  Õ  Êp  nh ®è v     th ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®Ó     åinî.     thu h     §i Ò u    Õt    èn  u    16. Quy to¸nv ®Ç t 1.     ù  hoµn  µnh  a  µo    Khi d ¸n  th ® v khaith¸csö  ông, chñ  u    ã    d   ®Ç t c tr¸ch   nhiÖ m   Ëp  l b¸o    Õt    èn  u    ©y  ùng  ¬  c¸o quy to¸nv ®Ç tx d c b¶n. Néi dung     b¸o    c¸o quyÕt  to¸n,tr×nh  ù  Ëp, thÈm     µ    tl   tra v phª duyÖt  ®èi víidù   do  (     ¸n  doanh  nghiÖp  µ  íclµm  ñ  u  ) b¸o    Õt    ùc hiÖn  nh n   ch ®Ç t   c¸o quy to¸nth   theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.  
 7. 7 2. Tæ     chøc cho vay  ã  c tr¸chnhiÖ m   Óm       Ën    ki tra,x¸c nh tæng  è  èn  ∙  sv ® cho vay,sè    î vµ  è        d n   s l∙ ph¸tsinh ®Õ n   êi®iÓ m   ù  hoµn  µnh  a  µo  i   th   d ¸n  th ®v sö  ông  µ  Ën  Ðt  ¸nh    ×nh  ×nh  d v nh x® gi¸t h qu¶n  ý sö  ông  èn  l  d v vay    ¬  ®Ó c quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt b¸o c¸o quyÕt to¸n. nh n   th quy phª duy         §i Ò u    nîvay  17. Tr¶    1. Chñ   u    ã  ¸chnhiÖm   µn    èn    ®Ç t c tr   ho tr¶v vay  cho  chøc  tæ  cho vay theo  ®óng  îp®ång  Ýn dông  ∙  ý.Chñ  u   îcdïngc¸cnguån  ®©y      î: h  t  ®k  ®Ç t®       sau  ®Ó tr¶n a)  Êu  Kh hao hoÆc   ån  phÝ   ö  ông  µis¶n  ×nh  µnh  ngu thu  sd t  h th b»ng  èn  v vay. b) Lîi     Ën  nhu sau  Õ  µ    ån  èn  îp ph¸p kh¸ccña  ñ  u  . thu v c¸cngu v h       ch ®Ç t 2. § Õn  ú  ¹n    î,n Õu    k h tr¶n   kh«ng    îc nî vµ  tr¶®     kh«ng  îcgia h¹n  ×    ®   th tæ chøc  cho  vay chuyÓn  è  î ®Õ n   ¹n  s n  h kh«ng    îc sang  î qu¸  ¹n  µ  ñ  tr¶®   n  h v ch ®Ç u    tph¶ichÞu    Êtqu¸ h¹n.   l∙su     i §i Ò u    Òu  18. §i chØnh  ú  ¹n    î,giah¹n  î k h tr¶n     n Trêng  îp do  h   nguyªn nh©n    kh¸ch quan,chñ  u        ®Ç tkh«ng    îcnî theo tr¶®       ®óng  tho¶  Ën  îc ghitrong hîp  ng  Ýn  ông, th×  ã  b¶n    Þ   thu ®       ®å td   c v¨n  ®Ò ngh kÌm theo ý  Õn  ña  Êp  Õt ®Þnh  u    öitæ    ki c c quy   ®Ç tg   chøc  cho vay    ®Ó xem  Ðt x  ®iÒu  chØnh  êi®iÓ m     î,gia h¹n  î,®iÒu  th   tr¶n     n   chØnh  ú  ¹n    î theo  Èm   k h tr¶n   th quyÒn  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.Thêih¹n    ¹n  î tèi®a  ®Þ ti  20  ®Þ n    gia h n     b»ng  1/3 thêih¹n    î®∙        tr¶n   ghitronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u    îp  ng  Ýn  ông  Ê m     19. H ®å t d ch døt khi: 1.Tr¶  Õt  îvay;   h n  2.Theo  Õt ®Þnh  ña  ¬    quy   c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  vay 20. Quy v ngh v c tæ  cho  1.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ü   ç  î   iÓn:   v ngh v c Qu h tr  ph¸ttr a) Yªu  Çu  ñ  u      c ch ®Ç tcung  Êp  µiliÖu chøng  c t    minh  ù    u    d ¸n ®Ç tkh¶  , thi  kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  × nh  íckhiquyÕt ®Þnh  t  cm tr       cho vay; b)  È m   nh  µ  Þu  Th ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  Èm   nh  ¬ng  tµi   v vi th ®Þ ph ¸n    chÝnh,ph¬ng      îcña  ù    Õ u   Ðt thÊy    ¸n tr¶n   d ¸n.N x  kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  µn    î vay,th×  ü   ã    ho tr¶n     Qu c v¨n b¶n  õ chèicho  t    vay  öichñ  u   ; g  ®Ç t  ®ång  êiph¶icã        ×nh vµ  Þu  th     b¸o c¸o gi¶itr   ch tr¸chnhiÖ m  Ò     Õn  ña  ×nh     v ý ki c m víi Êp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  ;  c c th quy quy   ®Ç t c)KiÓm  ,   tra  gi¸m  t   r×nhvayvèn,sö  ông  èn    µ    îcña  ñ  u ; s¸  t       d qu¸ v vay v tr¶n   ch ®Ç t d) Ch Ê m     Öc    døt vi cho vay,thu håinî tr cthêih¹n      Ön  ñ  u           í     khiph¸thi ch ®Ç tcung  Êp    c th«ng      ù  Ët,   ¹m  îp ®ång  Ýn  ông; tinsais th   ph h   vi td
 8. 8 ®)  ëikiÖn  ñ  u      ¹m  îp ®ång  Ýn  ông  Kh   ch ®Ç tviph h   td hoÆc   êib¶o    ng   l∙nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e) Khi®Õ n   ¹n    î,nÕu    kh«ng  ã     h tr¶n   c¸cbªn  c tho¶ thuËn    kh¸cm µ   ñ  u     ch ®Ç tkh«ng    îcnî th×  chøc    tr¶®     tæ  cho vay  îcquyÒn    ¹i tµis¶n  ×nh  µnh  ®  ph¸tm     h th b»ng  èn  vµ  µi v vay  t   thÕ  Êp      åinîtheo quy  nh  ña  s¶n  ch ®Ó thuh       ®Þ c ph¸p luËt.  g)  Òu  §i chØnh  êi®iÓ m     î vµ  ú  ¹n    î,gia h¹n  î,miÔn,  th   tr¶n   k h tr¶n     n  gi¶m  l∙ tiÒn    i vay theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®iÓ m     ®Þ ti §i 18    (a)kho¶n  §iÒu  NghÞ   3  22  ®Þnh  µy; n h)  ùc  Ön  Th hi cho  vay  ng  i îng,c¬  Êu  µnh, lÜnh  ùc,vïng  µ  ®ó ®è t   c ng   v  v tæng møc   èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç tph¸ttr Ón cña  µ   íc theo  Õt  nh  ña   i   Nh n   quy ®Þ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  t  ph v theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy;   ®Þ t  i ®Þ n i) ùc  Ön  ng   Th hi ®ó tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td k)Lu  ÷b¶o    gi   qu¶n  å  ¬  h s vay  èn  ïhîp víi v ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông  Ën  y    v ngh v c tæ  td nh ñ th¸c: a)Thùc  Ön      ®Þnh  ¹c¸c®iÓm   , , ®), , i     ña    hi theoc¸cquy  t    i (c)        )(k)c kho¶n  (d) ( (e) ( , 1    §iÒu  µy;      n b) §iÒu    chØnh  ú  ¹n    î; k h tr¶n c)Thùc  Ön  ng  îp ®ång  y    íi ü   ç  î   iÓn.   hi ®ó h   ñ th¸cv  Qu h tr  ph¸ttr §iªu    Òn  µ  Üa  ô  ña  ñ  u   21. Quy v ngh v c ch ®Ç t 1. Tõ   èi c¸c yªu  Çu  ña  chøc    ch     c c tæ  cho vay kh«ng  ng  íi c¸c quy  ®ó v      ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ        c¸ctho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td 2. KhiÕu  ¹i,khëi kiÖn  Öc    ¹m  îp  ng  Ýn  ông  ña  chøc    n    vi vi ph h ®å td c tæ  cho  vay  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.Cung  Êp  y  ,  Þp  êi,   c ®Ç ®ñ k th   trung thùc c¸cth«ng    µiliÖu li        tin,     ªnquan  t ®Õ n   Öc  vi vay  èn,sö  ông  èn  v d v vay  íi chøc  v  tæ  cho  vay  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m     vÒ   Ýnh  Ýnh    ña    t ch x¸cc c¸cth«ng    µiliÖu ®∙  tin,     cung  Êp. t c 4. Sö   ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch  µ  ùc hiÖn    éidung  ®ó m ®Ý v th   c¸c n   kh¸c ®∙    tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn  ông.    td 5.Tr¶  îgèc  µ    èn    n  v l∙v vay  i theo tho¶ thuËn      tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td 6.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët khi kh«ng  ùc  Ön  ng  ÷ng    tr   lu     th hi ®ó nh tho¶ thuËn  Ò   Öc    îvay  µ  ùc hiÖn  Üa  ô    v vi tr¶n   v th   ngh v b¶o  ¶m   îvay  ∙  ® n  ® cam   kÕt  tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u   Rñi ro vµ  ö  ýrñiro 22.       x l     1. C¸c  ù      d ¸n vay  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícbÞ  ñiro do  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   r     c¸cnguyªn nh©n      kh¸ch quan  îcxö  ýnh    ®   l   sau: a) Do  Ýnh    ch s¸ch nhµ  ícthay ® æi, do  Õn  ng  ña    thÞ  êng    n      bi ®é c gi¸c¶  tr trong vµ  µinícngoµidù  Õn  ∙  Ýnh      ngo       ki ® t to¸ntrong dù      ¸n kh¶    µ   ñ  u   thim ch ®Ç tgÆp   ã    kh kh¨n trong viÖc    î vay,th× ® îcxem   Ðt gia h¹n  î;miÔn, gi¶m      tr¶n       x     n    l∙tiÒn vay;khoanh  î;   i    n
 9. 9 b)  thiªntai  Do   , ho¶  ¹n,tain¹n  Êt  ê  µm  Êt  µis¶n, ® îc c¬  ho     b ng l m t      quan  nhµ  íccã  Èm  Òn    Ën  µ   ñ  u    n   th quy x¸c nh m ch ®Ç tkh«ng    îcnî,th× sau    tr¶®       khi ®∙  îcnhËn  Òn båith ng  ña  ¬  ®  ti     ê c c quan  b¶o  Ó m   Õu  ã) ® îcxem   Ðt xo¸ hi (n c     x   m ét  Çn  ph hoÆc   µn  é  î vay.Trêng  îp cßn  ã  to b n     h  c kh¶ n¨ng    î th× xö  ýnh  tr¶n     l   ®iÓ m     (a)kho¶n  µy. n 2.Kho¶n  ﮾ p   ñiro quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îclÊy tõQuü   ù    b  r   ®Þ t i 1  n ®      d phßng  ñiro  ña  ü   ç  î r   c Qu h tr    iÓn.Quü   ù  ph¸ttr   d phßng  ñiro  îc trÝch 2%   õ r  ®     t  nguån      thu l∙ cho  i vay  µng  h n¨m. Trêng  îp Quü   ù    h  d phßng  ñiro kh«ng    ï r   ®ñ b   ®¾ p   ×  éi ®ång  th H   qu¶n  ýQuü   ç  î l  h tr    iÓn b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  ph¸ttr   c¸o Th t   ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    3.ThÈ m   Òn  ö  ýrñiro:   quy x l    a) Quü   ç  î   iÓnquyÕt ®Þnh    ¹n nî,miÔn, gi¶m    Òn vay;   h tr  ph¸ttr     giah       l∙ti   i b)  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quyÕt  nh   ®Þ khoanh  î,xo¸ nî    ¬  ë    n     trªn c s ®Ò nghÞ  ña  ü   ç  î   iÓn. c Qu h tr  ph¸ttr §i Ò u 23. ViÖc    cho vay  i  íic¸c dù  ®Ç u     ö  ông  èn  ç  î ®è v     ¸n  ts d v h tr  ph¸t triÓn  Ýnh    ch thøc (ODA)  cho vay  ¹  ùc  Ön  l ith hi theo c¸c quy  nh   ¹i ®Þ t  NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 05    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ban hµnh  Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î l  s d ngu h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc (ODA)  vµ NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 07    n¨m  1998  ña  Ýnh  c Ch phñ ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î nícngoµivµ    l  v tr¶n       c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy.Trêng  îp c¸cNghÞ   nh  è  ®Þ n  h   ®Þ s 87/N§­   µ  Þ   nh  è  CP v Ngh ®Þ s 90/ N§­CP   ã  c quy  nh    íi ®Þ kh¸cv   Þ   nh  µy,th× thùchiÖn  Ngh ®Þ n       theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 87/N§­   µ  CP v NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/N§­   trªn. CP nªu  M ô c  II. ç  trîl∙i Ê t sau  Ç u  t  H    su ® §i Ò u    èit ng ® îchç  î   Êtsau  u    µc¸cdù    éc diÖn  24. §  î     tr  i l∙su   ®Ç tl     ¸n thu   ® îchëng  ®∙i®Ç u      u    ttheo  quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng dÉn  ®Þ hi h c Ch ph v h   thi µnh  Ët KhuyÕn  Ých  u      h Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa ® æi) do  ñ  u           ch ®Ç tvay  èn  v cña    chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  îp  c¸c tæ  td ho   h ph¸p  ¹  Öt  t iVi Nam     u   , ®∙  ®Ó ®Ç t   hoµn  µnh  a  µo  ö  ông  µ  ∙  µn    îcvèn  th ® v sd v ® ho tr¶®   vay. §i Ò u 25. Chñ   u      ®Ç t chØ  îc nhËn  ç  î   Êt ®èi  íisè  èn    ®  h tr  i l∙ su   v   v vay ®Ç u    ttrongph¹m      vitæng  møc  u    ña  ù    ®Ç tc d ¸n. §i Ò u    Òu  Ön    îchç  î   Êtsau  u   26. §i ki ®Ó ®   tr  i   ®Ç t l∙su 1. §îcc¬      quan  µ  íccã  È m  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ëng  ®∙i®Ç u    ph h u    ttheo  quy  nh  ña  Ët KhuyÕn  Ých  u    ®Þ c Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa  æi).    ® 2. Dù     a  îcvay  u  ,hoÆc     ¸n ch ®   ®Ç t  b¶o    Ýn  ông  u    l∙nht d ®Ç tb»ng  ån  ngu vèn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. td ®Ç tph¸ttr   Nh n
 10. 10 3. §îcQuü   ç  î   iÓn chÊp  Ën  µ  ý  îp ®ång  ç  î   Êt sau     h tr  ph¸ttr   thu v k h   h tr  i l∙su   ®Ç u  . t §i Ò u    îp  ng  ç  î   Êt sau  u      ã    éidung:tªn 27. H ®å h tr  i l∙su   ®Ç tph¶ic c¸c n      dù    u  ,tæ  ¸n ®Ç t  chøc  Ýn  ông  td cho vay  èn,sè  èn  v   v vay,thêih¹n      vay,kú  ¹n   h tr¶nî,sè  Òn hç  î   Êtcã      ti   tr  i l∙su   chiara theo kú  ¹n tr¶nî,quyÒn, nghÜa  ô  ña      h      vc c¸c bªn  µ      v c¸c cam   Õt  k kh¸c ® îcc¸c bªn      tho¶  Ën  thu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. §i Ò u    28. Møc  ç  î   Êtsau  u   h tr  i l∙su   ®Ç t 1. Sè   Òn  ç  î   Êt sau  u     îc x¸c ®Þnh    ti h tr  i l∙ su   ®Ç t ®     b»ng tæng  è  èn  ∙  sv ® vay  u    ña  chøc  Ýn  ông  ©n    íi ®Ç tc tæ  td nh (x)v   50%   møc    Êt tÝn  ông  u   l∙su   d i ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy. Møc     Êt    i   Nh n   ®Þ ti §i 12  ®Þ n  l∙ su   i hç  î îctÝnh  ¹ thêi®iÓ m   tr    ® t    i vay  èn  µ    nh  v v æn ®Þ trongsuètthêih¹n vay  èn.       v 2.ViÖc  Êp  Òn hç  î   Êt sau  u    îcthùc hiÖn  ét    c ti   tr  i l∙su   ®Ç t®     m n¨m  ét  Çn  ml vµo  èin¨m    ¬  ë  è  îgèc  ñ  u    ∙    cu   trªnc s s n   ch ®Ç t® tr¶cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td   3. Hç   î   Êt sau  u    Ê m       Õt  êih¹n    tr  il∙ su   ®Ç t ch døt khih th   cho vay    ghitrong  hîp ®ång  Ýn  ông.   td   §i Ò u    ×nh  ùvµ  ñ tôchç  î   Êtsau  u   29. Tr t   th     tr  il∙su   ®Ç t 1. § Ó   îcxem   Ðt hç  î   Êt sau  u  ,chñ  u      ®  x   tr  i l∙su   ®Ç t  ®Ç tph¶igöicho  ü      Qu hç  î   iÓnhå  ¬    ç  î   Êtgå m: tr ph¸ttr   s xinh tr  i l∙su   a) §¬n    ç  î   Êt;   xinh tr  i l∙su b) Quy Õt  nh  u      ®Þ ®Ç thoÆc   Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinh doanh;   c) Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ëng    ph h u ®∙i®Ç u      ttheo quy  nh  ña  Ët KhuyÕn khÝch  u      ®Þ c Lu     ®Ç ttrongníc(söa ® æi);      d) Hîp  ng  Ýn  ông.   ®å t d C¸c  Êy  ê quy  nh  ¹    iÓ m       µ      y   µb¶n  Ýnh  gi t   ®Þ ti ® c¸c (b),(c)v (d)trªn®© l   ch hoÆc   b¶n  sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸cnh c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 2. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬    th   20  l vi k t   nh ®ñ h s theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,Quü   ç  î   iÓnxem  Ðt,n Õu  Êp  Ën  × t i 1  n  h tr ph¸ttr   x  ch nh th   lµm  ñ tôc ký  îp ®ång  ç  î   Êt.N Õ u   th     h   h tr  i l∙su   kh«ng  Êp  Ën  × Quü   ã    ch nh th   c v¨n b¶n  öichñ  u  ;®ång  êiph¶icã  g  ®Ç t  th     b¸o      ×nh vµ  Þu  c¸o gi¶itr   ch tr¸chnhiÖm     vÒ     Õn  ña  ×nh  íi Êp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . ý ki c m v c c th quy quy   ®Ç t 3. § Ó   îccÊp  Òn hç  î   Êt,chñ  u      ®  ti   tr  il∙su   ®Ç tph¶igöicho  ü   ç  î    Qu h tr   ph¸t tr Ón: i a) Biªnb¶n      nghiÖm    µn  thu b giao c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc    tr   h m c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh  a  µo  ö  ông  th ® v sd (b¶n  Ýnh); ch b)  Õ   c nhËn  î (b¶n  Kh í   n  sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸c nh c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn);
 11. 11 c) Chøng  õ gèc    î trong n¨m  ña  ñ  u       t  tr¶n     c ch ®Ç t cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td cho  vay  èn. v 4. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬    th   05  l vi k t   nh ®ñ h s theo   quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,Quü   ç  î   iÓn lµm  ñ tôc cÊp  Òn hç  î   ti  3  n  h tr  ph¸ttr   th     ti   tr  il∙ suÊtcho  ñ  u  .   ch ®Ç t M ô c  III.B ¶ o  l∙nh t Ý n d ô n g  ® Ç u  t   §i Ò u    èit ng ® îcb¶o    µc¸cchñ  u    ã  ù    u    éc 30. §  î     l∙nhl     ®Ç tc d ¸n ®Ç tthu   diÖn  îchëng  ®∙i®Ç u    ®  u    ttheo quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng   ®Þ hi h c Ch ph v h   dÉn    µnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    thih Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa  æi) nhng     ®   kh«ng  îc ®  hç  î   Êt sau  u  ,kh«ng  îcvay  tr  i l∙ su   ®Ç t  ®  hoÆc   íi® îcvay  ét  Çn  èn  Ýn  m    m ph vt dông  u      iÓncña  µ   íc. ®Ç tph¸ttr   Nh n   §i Ò u 31.Chñ  u    èn  îcb¶o  ∙nhph¶icã      iÒu  Ön      ®Ç tmu ®  l    ®ñ c¸c ® ki sau ®©y:  1. §∙ ® îc tæ        chøc  Ýn  ông  Èm  nh  td th ®Þ cho vay  µ  ã    v c v¨n b¶n  cÇu  yªu  b¶o  l∙nh. 2. §îcQuü   ç  î   iÓn chÊp  Ën  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng         h tr  ph¸ttr   thu ph ¸n t     ¸n tr¶ nîvèn    vay. 3.Ph¶icã  µis¶n      t  b¶o  ¶m   ® cho  b¶o    l∙nhtheo quy  nh  íi y:   ®Þ d  ®© a) §èivíi ñ  u    µdoanh       ch ®Ç tl   nghiÖp  µ  íc,khi® îcb¶o  nh n       l∙nh,chñ  u     ®Ç t® îcdïng tµis¶n  ×nh  µnh        h th b»ng  èn  v vay    ®Ó b¶o  ¶m   ® cho b¶o l∙nh. b)  èi víichñ  u    §   ®Ç t kh«ng  ph¶i lµ doanh     nghiÖp  µ  íc,khi® îc b¶o  nh n       l∙nh,ngoµiviÖc  ïng  µis¶n  ×nh  µnh      d t  h th b»ng  èn  v vay   ®Ó b¶o  ¶m   ® cho    b¶o l∙nh,ph¶i cã  µis¶n  Õ  Êp  Þ gi¸tèithiÓu      t  th ch tr       b»ng 50%  møc   èn  îc b¶o  v ®  l∙nh. êng  îp ® Æc   Öt,do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.  Tr h  bi   Th t   ph quy   c) Trong  êih¹n    th   b¶o l∙nh,chñ  u      ®Ç tkh«ng  îccho,tÆng, chuyÓn  ­ ®      nh îng,b¸n hoÆc   Õ  Êp,cÇ m   è  µi    th ch   c t  s¶n      ®ã ®Ó vay  èn  ¬ikh¸c. v n  §i Ò u    êih¹n  32. Th   b¶o    îcx¸c ®Þnh  ïhîp  íithêih¹n  vèn  l∙nh®     ph   v     vay  ®∙  tho¶ thuËn  ÷a chñ  u    íi chøc  Ýn  ông    gi   ®Ç tv   tæ  td cho vay  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n. §i Ò u    33. Møc  l∙nh b¶o  1. Møc     b¶o    i  íim ét  ù  b»ng  l∙nh ®è v   d ¸n  møc   èn  v vay  ña  chøc  Ýn  c tæ  t dông  trong tæng    møc  u    ña  ù    ng  èi®a  ®Ç tc d ¸n,nh t   kh«ng  îtmøc  v  quy  nh   ®Þ cña  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrongníc(söa ® æi).      2. Tæng    møc b¶o    l∙nhcho    ù    c¸c d ¸n trong n¨m  ña  ü   ç  î   c Qu h tr    iÓn ph¸ttr   kh«ng  îtqu¸ tæng  è  èn  Ýn  ông  u    v    sv t d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc trong n¨m   i   Nh n     ®ã.
 12. 12 §i Ò u    µng  34. H n¨m, Quü   ç  î   h tr    iÓn ® îctrÝch 5%   ph¸ttr       tæng  è  èn  sv tÝn  ông  u    ph¸t tr Ón  ña  µ   íc (trõ vèn  d ®Ç t   i c Nh n     ODA  cho  vay  ¹ )®Ó   ù  li   d phßng    tr¶cho    chøc  Ýn  ông    ñ  u    îcb¶o    c¸c tæ  td khich ®Ç t ®   l∙nhkh«ng    î tr¶n   ®óng  ¹n. N Õ u   èi n¨m  h  cu   kh«ng  ö  ông  Õt, th×  è  èn  µy  îc chuyÓn  sd h  sv n ®  thµnh  ån  èn  ngu v cho  vay n¨m sau.Trêng  îp sè  èn  ù    h   v d phßng  kh«ng    ùc ®ñ th   hiÖn  Üa  ô  ngh v b¶o  l∙nh,th×  éi ®ång    H  qu¶n  ýQuü   l  b¸o  Thñ íng  Ýnh  c¸o  t Ch phñ  Õt ®Þnh. quy   §i Ò u 35. Chñ   u    îc b¶o      ®Ç t ®   l∙nhph¶itr¶cho  ü   ç  îph¸ttr Ón    Qu h tr   i   m ét  kho¶n  Ý  ph b¶o    µ0,5%/n¨m  Ýnh    è  Òn ®ang  l∙nhl   t trªns ti   b¶o l∙nh. §i Ò u    å   ¬    l∙nh 36. H s xinb¶o    1. §¬n      xinb¶o    ña  ñ  u    µ    l∙nhc ch ®Ç tv v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td yªu cÇu  b¶o  l∙nh; 2.  å   ¬  ù  xin b¶o    H s d ¸n    l∙nh theo quy  nh   ¹  iÓ m       ®Þ t i® (b),(c) kho¶n    1 §iÒu  vµ  iÓ m       ®)kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy; 13  ® (b),(c),   ( 1  14  ®Þ n 3.V¨n    b¶n  Èm  nh  th ®Þ cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông. c tæ  td §i Ò u 37. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å    th   20  l vi k t   nh ®ñ h s¬    xinb¶o  l∙nh, ü   ç  î   iÓnxem   Ðt,n Õu  Êp  Ën  × ký  Õt  îp  Qu h tr  ph¸ttr   x  ch thu th   k h   ®ång  b¶o    µ  µm  ñ tôc ph¸thµnh    l∙nhv l th       th b¶o l∙nh.N Õ u   õ chèib¶o    ×   t    l∙nhth   Quü   ã    c v¨n b¶n  öichñ  u  ; ®ång  êiph¶icã  g  ®Ç t  th     b¸o      ×nh vµ  Þu  c¸o gi¶itr   ch tr¸chnhiÖ m  Ò     Õn  ña  ×nh  íi Êp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  .   v ý ki c m v  c c th quy quy   ®Ç t §i Ò u    îp  ng  l∙nh 38. H ®å b¶o  1. Quü   ç  î   iÓnvµ  ñ  u    ý  Õt  îp ®ång    h tr  ph¸ttr   ch ®Ç tk k h   b¶o l∙nh,  trong ®ã     quy  nh  â  è  Òn  îc b¶o  ®Þ r s ti ®   l∙nh,thêih¹n     b¶o l∙nh,phÝ     b¶o l∙nh,c¸c h×nh     thøc b¶o  ¶m   ® cho kho¶n b¶o  l∙nh;quyÒn, nghÜa  ô  ña        v c c¸c bªn  µ    v c¸c cam   kÕt kh¸c® îcc¸cbªn        tho¶ thuËn  ïhîp víi   ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.Hîp  ng    ®å b¶o    Ê m     l∙nhch døt khi: a)  ñ   u    ® îc b¶o    ∙  µn    Õt  î  Ch ®Ç t   l∙nh ® ho tr¶ h n cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td hoÆc  cho  ü   ç  î Qu h tr    iÓn (trong tr ng  îp Quü   ç  î ph¸ttr    ê h   h tr    iÓn ph¶itr¶ ph¸ttr      nîthay);   b) Theo  Õt ®Þnh  ña  ¬    quy   c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy
 13. 13 §i Ò u 39. §Õn   êih¹n    î,chñ  u   kh«ng    îc m ét  Çn     th   tr¶ n   ®Ç t tr¶ ®   ph hoÆc   µn  é  è  î vay  µ   to b s n   m kh«ng  îc tæ  ®   chøc  Ýn  ông  td cho ho∙n,gi∙nnî,      th×  ü   ç  îph¸ttr Ón   Qu h tr    i   ph¶i tr¶nî thay  Çn       ph cßn  Õu  thi cho  chøc  Ýn  tæ  t dông;®ång  êichñ  u      th   ®Ç tph¶iký  Õ   cnhËn  îvay  íi ü   ç  î   iÓn   kh í   n  v Qu h tr  ph¸ttr   vÒ   è  Òn    î thay  íil∙ suÊt ph¹tb»ng  s ti tr¶ n   v   i     130%     Êt ®ang  l∙ su   i vay  ña    c tæ chøc  Ýn  ông. Quü   ç  î td   h tr    iÓn ® îc xö  ýtµis¶n  ph¸ttr     l     b¶o  ¶m   ® cho b¶o    l∙nh nh  i víi µis¶n  Õ  Êp      åinî hoÆc   ëikiÖn  ®è       t th ch ®Ó thu h     kh   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  b¶o    µ  ® îcb¶o    40. Quy v ngh v c bªn  l∙nhv bªn    l∙nh 1.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  b¶o    ü  ç  î   iÓn):   v ngh v c bªn  l∙nh(Qu h tr  ph¸ttr   a) Yªu  Çu  ñ  u    c ch ®Ç t cung  Êp    µiliÖu theo  c c¸c t     quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 36 cña  NghÞ   nh  µy; ®Þ n b) Yªu  Çu  ñ  u    c ch ®Ç t ph¶icã  µis¶n    t  b¶o  ¶m   ® cho  Öc  vi b¶o    l∙nhtheo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy; ®Þ t  i 3  31  ®Þ n c)Thu  Ý  Þch  ô    ph d v b¶o    l∙nhquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy; ®Þ t  i 35  ®Þ n d)  èi hîp  íitæ  Ph   v   chøc  Ýn  ông  td cho vay  èn  Óm     v ki tra,gi¸m      s¸tqu¸ tr×nh vay  èn,sö  ông  èn    v d v vay  µ    îcña  ñ  u  ; v tr¶n   ch ®Ç t ®)  õ  èib¶o    Õu  T ch   l∙nhn kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki b¶o  l∙nh; e) Thùc  Ön  y      hi ®Ç ®ñ cam   Õt  k trong thb¶o    µ  îp ®ång     l∙nhv h   b¶o  l∙nh.   2.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ® îcb¶o    ñ ®Ç u  ):   v ngh v c bªn    l∙nh(ch   t a) Yªu  Çu  ü   ç  î c Qu h tr    iÓn thùc hiÖn    ph¸ttr     c¸c cam   Õt  k trong hîp ®ång     b¶o  l∙nh; b) Cung  Êp  y       c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    µ  µiliÖu  ªnquan  n   Öc    tinv t   li   ®Õ vi b¶o l∙nh theo    yªu  Çu  ña  ü   ç  îph¸t tr Ón  µ  Þu  c c Qu h tr    i v ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Ýnh    vt chÝnh    îp ph¸p cña    x¸c,h     c¸cth«ng    µ  µi Öu nãitrªn; tinv t       li c)Thùc  Ön  y      hi ®Ç ®ñ cam  Õt  k tronghîp ®ång     b¶o  l∙nh;   d)  Þu  ù  Óm     Ch s ki tra,gi¸m    ña  ü   ç  îph¸ttr Ón ®èi  íic¸c ho¹t s¸tc Qu h tr   i   v      ®éng  ªnquan  n   Öc  li   ®Õ vi b¶o  l∙nh. Ch ¬ng  III q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch  hi Ö m  c ñ a  n c¸c c ¬  q u a n   q u ¶ n  lý n h µ  n íc §i Ò u    Ýnh  ñ  µ  ñ íng ChÝnh  ñ 41. Ch ph v Th t   ph 1.Quy Õt  nh  ¬ng  ×nh m ôc    µ  Ýnh    ®Þ ch tr   tiªuv ch s¸ch   ç  î u  .  h tr  ®Ç t 2. Quy Õt  nh  ån  èn  µ    ®Þ ngu v v tæng  møc  èn  Ýn  ông  u      iÓn vtd ®Ç tph¸ttr   cña  µ   íctrong tõng  êikú  Õ   ¹ch;quyÕt  nh  Nh n     th   k ho   ®Þ danh  ôc  µ  m v møc  èn  v cho  vay    ù    ã m   c¸cd ¸n nh A.
 14. 14 3. Giao    cho  ü   ç  îph¸ttr Ón c¸c chØ     Õ   ¹ch  Ò   ån  èn  Qu h tr   i     tiªuk ho v ngu v tÝn  ông  u    d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,tæng   i   Nh n   møc   èn  Ýn  ông  u     vtd ®Ç t ph¸t   tr Ón cña  µ   íctheo    ×nh  i  Nh n   c¸c h thøc hç  î   tr  (cho vay  u  ,hç  î   Êt sau  ®Ç t  tr  il∙su   ®Ç u  ,b¶o    Ýn  ông  u  )vµ  t  l∙nht d ®Ç t  theo c¬  Êu  µnh,lÜnh  ùc  µ  ïng.   c ng   v vv 4. Quy Õt  nh      ®Þ bæ sung,söa  æi  Ýnh    ® ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p  iÒu  µnh  ® h thùc hiÖn  Õ   ¹ch tÝn  ông  u      iÓncña  µ   íc.   k ho   d ®Ç tph¸ttr   Nh n §i Ò u  .Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu  42   K ho   § t 1. C¨n  m ôc    Ö m   ô  ña  Õ   ¹ch    cø  tiªu,nhi v c k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,  i     ­ x∙ h   x©y  ùng  µ  ×nh  Ýnh  ñ, Thñ   íng  Ýnh  ñ  d v tr Ch ph   t Ch ph quyÕt  nh   ®Þ giao  Õ   k ho¹ch  µng  h n¨m cho  ü   ç  î Qu h tr    iÓn vÒ   ån  èn, tæng  ph¸ttr   ngu v   møc   èn  Ýn  vt dông  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc cã  ©n   i   Nh n   ph theo    ×nh  c¸c h thøc  ç  î u     h tr  ®Ç t vµ theo c¬  Êu  µnh,lÜnh  ùc,vïng trong kú  Õ   ¹ch.   c ng   v      k ho 2. Trªn c¬  ë    Õn  ña    ¬      s ý ki c c¸c c quan  ªnquan  µ  Õt  li   v k qu¶  Èm  nh   th ®Þ cña  ü   ç  îph¸ttr Ón  Ò   ¬ng  tµichÝnh  µ  ¬ng  tr¶ nî;thÈm   Qu h tr    i v ph ¸n    v ph ¸n      ®Þnh  µ  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u    c¸c dù  nhã m     v tr Th t Ch ph quy ®Þ ®Ç t   ¸n  A; tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh    t  ph quy ®Þ danh  ôc  µ  m v møc  èn  v cho  vay  éc thu   c¸cdù    ã m     ¸n nh A. 3. C © n   i  ån  èn  ©n    ®è ngu v ng s¸ch nhµ  íccho  ü   ç  î   n  Qu h tr    iÓn ®Ó   ph¸ttr   thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch hç  î u      iÓncña  µ   íc.   tr  ®Ç tph¸ttr   Nh n 4. C«ng  è  éng  i µ  Ëp  Ët c¸c th«ng    Ò     br r∙ v c nh       tinv quy  ¹ch,chiÕn îcvµ  ho   l  ®Þnh  íng ph¸ttr Ón ngµnh,vïng,s¶n  È m;  Ò   Þ  êng  h    i       ph v th tr trong vµ  µin­   ngo   íc,vµ    Ýnh    c¸cch s¸ch khuyÕn  Ých  u      iÓncña  µ   íc.   kh ®Ç tph¸ttr   Nh n 5. KiÓ m     Öc  ùc  Ön    Ýnh    tra vi th hi c¸c ch s¸ch  ç  î®Ç u     h tr  t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc,qua    Õn  Þ, ®Ò   Êt víiChÝnh  ñ    n  ®ã ki ngh   xu     ph bæ sung, söa  æi      ® c¸c chÝnh  s¸ch khuyÕn  Ých  µ  ç  î u      iÓncña  µ   íc.   kh v h tr  ®Ç tph¸ttr   Nh n §i Ò u    é  µichÝnh 43. B T   1. H íng  Én  ü   ç  îph¸ttr Ón vµ    chøc  ªnquan    d Qu h tr    i   c¸c tæ  li   trong  Öc  vi huy  ng    ån  èn  ®é c¸cngu v cho  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. td ®Ç tph¸ttr   Nh n 2. Ph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ      Tr¸iphi Ch ph huy  ng  èn  ®é v cho  Ýn  ông  u     td ®Ç t ph¸ttr Óncña  µ   íc.  i   Nh n 3. Bè   Ý vèn  ©n    tr   ng s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  cho  ü   ç  î Qu h tr    iÓn ®Ó   ph¸ttr   thùc hiÖn    ×nh    c¸ch thøc hç  î u      iÓncña  µ   íc.   tr  ®Ç tph¸ttr   Nh n 4.KiÓ m       tra,gi¸m    ü   ç  î   iÓntrong viÖc  s¸tQu h tr  ph¸ttr     vay  èn,nhËn  îvµ  v  n  tr¶nî c¸c nguån  èn       v huy  ng; sö  ông  èn  Ýn  ông  u     ®é  d vtd ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc®Ó   n  cho vay  u  ,cÊp  Òn hç  î   Êt sau  u  ,tr¶nî thay b¶o  ®Ç t  ti   tr  i l∙su   ®Ç t        l∙nhtÝn  ông  u  .  d ®Ç t 5. Tr×nh  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  Èm   th quyÒn    Ýnh  c¸cch s¸ch,c¬  Õ   µichÝnh,huy  ng  µ  ö  ông  èn  Ýn  ông    ch t     ®é v s d vtd ®Ç u      iÓn cña  µ   íc;gi¸m    ü   ç  î tph¸ttr   Nh n   s¸tQu h tr    iÓn ban  µnh      ph¸ttr   h v¨n b¶n híng dÉn  Ò     v nghiÖp  ô  ña  ü. v c Qu
 15. 15 §i Ò u    ©n  µng  µ   ícViÖtNam 44. Ng h Nh n     Thùc  Ön  hi chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Òn tÖ,tÝn  ông  ã  ªnquan  l  n   ti     d c li   ®Õ n   Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íctheo  td ®Ç tph¸ttr   Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   chØ  o    chøc  Ýn  ông  ®¹ c¸ctæ  td huy  ng  èn    ®é v ®Ó cho  vay trung,dµih¹n  ôc      ph vô  Ýnh  ch s¸ch ph¸ttr Ón kinh tÕ  ña  µ   íc trong tõng  êikú  Ò   ôc  ô     i     c Nh n     th   v ph v ®Þnh  íng  h chuyÓn  Þch  ¬  Êu  µ    ¬ng  ×nh kinh tÕ, c¸c ngµnh  òi  d c c v c¸c ch tr       m nhän; phèihîp víiQuü   ç  î        h tr    iÓn,thùc hiÖn  Ën  y    ph¸ttr     nh ñ th¸ccho  vay,cho    vay    ù    îcQuü   ç  î   iÓnb¶o    µ  ç  î   Êtsau  u  . c¸cd ¸n ®   h tr  ph¸ttr   l∙nhv h tr  il∙su   ®Ç t §i Ò u    Bé, c¬  45. C¸c    quan  ngang  é  B kh¸c,c¬    quan  éc ChÝnh  ñ  thu   ph vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ 1.C«ng  è  éng  i   br r∙ quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ®Þnh  íng ph¸ttr Ónvµ        ho   ho   h     i   c¸cquy tr×nh,quy  ¹m    Èn,®Þnh    ph tiªuchu   møc kinh tÕ  ü  Ëtcña  µnh,lÜnh  ùc,   k thu   ng   v  s¶n  È m,  ïng l∙nhthæ  µ    ph v   v c¸cth«ng    Çn  Õtkh¸ctrong tõng  êikú  Õ   tinc thi       th   k ho¹ch lµm  ¬  ë  ©y  ùng  µ  Èm  nh    ù    îcNhµ   íchç  î u  .   csx d v th ®Þ c¸cd ¸n ®   n   tr  ®Ç t 2. Quy Õt  nh    ®Þ theo  Èm  Òn  µnh  Ëp    th quy th l c¸c doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ®Ó   µm  ñ  u      ù    îcNhµ   íchç  î u  .Xem   Ðt vµ  ã    Õn  l ch ®Ç tc¸c d ¸n ®   n   tr  ®Ç t  x   c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò     Ên    ã  ªnquan  n     ù    u    éc nhã m     v c¸cv ®Ò c li   ®Õ c¸cd ¸n ®Ç tthu   A lµm  ¬  ë  c s cho  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   Èm  nh,  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  B K ho   § tth ®Þ tr   t  ph quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t 3. ChØ   o, kiÓm       ñ  u    tr Ón khai thùc  Ön  u    theo ®¹   tra c¸c ch ®Ç t i     hi ®Ç t   ®óng  quy  nh  ña  µ   ícvÒ   u  ,®¶m   ®Þ c Nh n   ®Ç t  b¶o  Õn ®é   µ  µn    èn    ti   v ho tr¶v vay theo ®óng    cam   Õt  ña  îp ®ång  Ýn  ông. k c h  td 4. Phèi hîp víiQuü   ç  î        h tr    iÓn gi¶iquyÕt  Ëu  ph¸ttr     h qu¶  i víic¸c dù    ®è       ¸n bÞ   nh  ®× chØ  hoÆc   kh«ng    îcnî vay  éc ph¹m    tr¶®     thu   vitr¸chnhiÖ m     theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV q u ü  h ç  trî h¸t  p  tri Ó n §i Ò u  46. ü   ç  îph¸t triÓn  µ tæ   Qu h tr    l   chøc  µichÝnh  µ   íc ho¹t t  nh n     ®éng  kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn, b¶o  ¶m   µn  èn  µ  ï ®¾ p     Ý. vm ®Ý l  i   ® ho v v b   chiph   Quü   ã  é  c b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  èng  Êt  l  ® h th nh trong ph¹m    níc,cã     vic¶    t c¸ch ph¸p nh©n, ® îccÊp  èn  iÒu  Ö.        v® l
 16. 16 §i Ò u 47. Quü   ç  îph¸ttriÓn cã  Öm   ô    h tr      nhi v huy  ng  èn  ®é v trung vµ    dµih¹n,tiÕp nhËn  µ       v qu¶n  ýc¸c nguån  èn  ña  µ   ícdµnh  l    v c Nh n   cho  Ýn  ông  td ®Ç u      iÓn cña  µ   íc;cho  tph¸ttr   Nh n   vay  µ    åinî c¸c dù    v thu h       ¸n vay  èn  u  , v ®Ç t  hç  î   Êt sau  u  , b¶o    Ýn  ông  u    tr  i l∙ su   ®Ç t  l∙nht d ®Ç t theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy;nhËn  n  cho vay  y    i víic¸c nguån  èn  c¸c ®Þa   ¬ng  µ  ñ th¸c®è       v do    ph v c¸ctæ    chøc  trong,ngoµinícdµnh         ®Ó cho  vay  u  ;t¸ b¶o    ®Ç t  i  l∙nhcho    ü   c¸cQu ®Ç u    ña    µnh,c¸ctæ  tc c¸cng     chøc  µ    a  ¬ng;thùc hiÖn    Ö m   ô  v c¸c®Þ ph     c¸cnhi v kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph giao.    Ò u  §i 48.  ü   ç  î   iÓn ho¹t®éng  Qu h tr ph¸ttr     theo  iÒu  Ö  îcThñ íng ® l®   t  ChÝnh  ñ    Öt,chÞu  ù  ph phª duy   s qu¶n  ýnhµ  íccu¶    ¬  l  n  c¸cc quan  µ  íctheo nh n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc  µ  ¹t ®éng  ña  ü   ç  îph¸t tr Ón  ùc  Ön  v ho   c Qu h tr    i th hi theo   quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph C h ¬ n g  V b¸o c¸o, h a n h  tra, Ó m  tra v µ  X ö  l ý vi p h ¹ m  T  ki §i Ò u    49. Thanh    Óm      tra,ki tra,b¸o c¸o 1.TÊt  c¸cho¹t®éng  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc®Ò u     c¶      td ®Ç tph¸ttr   Nh n   ph¶i   chÞu  ù  s thanh    Óm    ña    ¬  tra,ki trac c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Tuú    theo  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng  ù    Öc  t h c th c t d ¸n,vi thanh    Óm     tra,ki tra cã  Ó  ùc hiÖn    õng  ©u  th th   ët kh hoÆc     Êtc¶    ©u  ña    ×nh ®Ç u     ë t   c¸c kh c qu¸ tr   t x©y  ùng,s¶n  Êt­kinhdoanh  µ  µn    èn  d   xu      v ho tr¶v vay. 3. Thñ  ëng    é, c¬    tr c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc hiÖn  Öc    ph tr     ¬ th   vi kiÓm     tra,gi¸m    s¸tqu¸  ×nh  iÓn khai thùc  Ön  Ýn  ông  u     tr tr     hi t d ®Ç t ph¸ttr Ón  i  cña  µ   íc®èi víi ù    ña  ñ  u    éc ph¹m    Nh n       ¸n c ch ®Ç tthu   d viqu¶n  ý. l 4. Hµng    th¸ng vµo  µy  vµ    ng 20  theo  quy  nh  Ò   c¸o ®Þnh  ú,Quü   ®Þ v b¸o    k  hç  îph¸t tr Ón  tr    i tæng  îp  h b¸o c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Öc  ùc  Ön  Õ   Th t Ch ph vi th hi k ho¹ch tÝn  ông  u      iÓn,®ång  êigöiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé   µi  d ®Ç tph¸ttr   th     K ho   § t  T   chÝnh,Tæng  ôc  èng    c Th kª. §i Ò u    ö  ýviph¹m 50. X l     1. Chñ   u    îc Nhµ   íc hç  î u    Õu    ¹m      ®Ç t ®   n   tr  ®Ç t n viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  × tuú theo  ®Þ n th     møc      ¹m  ã  Ó  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh, ®é viph c th b x ph   ch   n Õu  ©y  Öth¹ivÒ   µis¶n  ×  g thi     t   th ph¶ibåith ng  µ  ö  ýtheo      ê v x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.Ng êiquyÕt  nh  u      Ò   ñ  ¬ng  u  ,g©y  Ëu      ®Þ ®Ç tsaiv ch tr ®Ç t  h qu¶  nghiªm  trängvÒ     kinhtÕ     éi,   ­x∙h  m«i  êng  × ph¶ichÞu  tr th     tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     3. Quü   ç  îph¸ttr Ón,tæ    h tr    i   chøc  Ýn  ông  Õu     ¹m  îp  ng  Ýn  td n vi ph h ®å t dông, hîp ®ång  ç  î   Êt,hîp ®ång     h tr  i l∙ su     b¶o    ×  Þ   ö  ýtheo  l∙nhth b x l   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.  
 17. 17 C h ¬ n g  VI ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  th¸ng01    51. Ngh ®Þ n c hi l     t  01    n¨m 2000. §i Ò u 52.   èi víic¸c dù  vay  èn  Ýn  ông  ña  µ   íc tr c ngµy    §       ¸n  vtd c Nh n   í   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc,® îcthùc hiÖn  Õp c¸c ®iÒu  ®Þ n c hi l       ti     kho¶n  ∙    ® ghitrong   hîp ®ång  Ýn  ông  µ    Õt ®Þnh  íc®©y  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   td v c¸cquy   tr   c Th t   ph   §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng  é  Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  53. B tr B T     tr B K ho v§ tv Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Þu  ®è Ng h Nh n     ch tr¸chnhiÖm   íng  Én  ùc   h d th   hiÖn  NghÞ   nh  µy  ®Þ n theo chøc    n¨ng  µ  Èm  Òn. v th quy §i Ò u 54. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,Chñ   Þch  éi ®ång    ¬  t H  qu¶n  ýQuü   ç  î l  h tr    iÓn chÞu  ph¸ttr   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2