Nghị định 43/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
358
lượt xem
25
download

Nghị định 43/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 43/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 43/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 16  7  1996  Ò   ÖC   V VI BAN   µ NH   H QUY   Õ   U   Ç U CH ®Ê TH CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é   ëng    é: K Õ   ¹ch vµ  Çu ,X ©y  ùng,Th­ ®Ò ngh c B tr c¸c B   ho   § t  d   ¬ng  ¹i, m NGH Þ   NH: ®Þ §iÒu    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy    ®Þ n Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý.C¸c    2.­Ngh ®Þ n c hi l     k t  k  quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  3.­C¸c  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ñ  u    Þu  ¬ v c¸cch ®Ç tch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ã  K ho   § tc tr¸chnhiÖm   ñ  ×phèihîp víi é   ©y  ùng,   ch tr        X B d   Bé   ¬ng  ¹i vµ    é,  µnh  ã  ªnquan  íng dÉn  µ  Óm     Öc  ùc Th m   c¸c B ng c li   h  v ki travi th   hiÖn Quy  Õ   u  Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n
 2. 2 Q UY   Õ CH §Ê U   Ç U TH (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 43/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh     Ch phñ) Quy  Õ   u   Çu  îc ban  µnh  ch ®Ê th ®   h nh»m   èng  Êt qu¶n  ýho¹t®éng   th nh   l    ®Êu  Çu  th trong c¶  íc,b¶o  ¶m   Ýnh  ng  n,   n  ® t ®ó ®¾ kh¸ch quan,c«ng      b»ng  µ  v cã  Ýnh  ¹nh  t c tranh trong ®Êu   Çu  ù  hoÆc   õng  Çn  ù  ®Ç u     Ò       th d ¸n  t ph d ¸n  tv tuyÓn  än   Ên,mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ  µ    ch tv   s v      v thi c«ng  ©y  ¾p    ùc hiÖn  x l ®Ó th   c¸cdù    u          ¸n ®Ç ttrªnl∙nhthæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. n  ho x∙h   ngh Vi   CH ¬NG   I QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu      Ých    Ëtng÷. 1.­Gi¶ith c¸cthu   C¸c  Ëtng÷  ïng trong Quy  Õ   µy  îchiÓu    thu   d    ch n ®   nh sau: 1. "§Êu  Çu" lµ qu¸ tr×nh lùa chän  µ  Çu  ¸p    th          nh th ® øng  îc c¸c yªu  Çu  ®   c cña  m êi  Çu    ¬  ë  ¹nh tranh gi÷a c¸cnhµ  Çu. bªn  th trªnc s c        th 2."XÐt thÇu"lµqu¸ tr×nh ph©n  Ých,®¸nh      å  ¬  ù  Çu    Ðt             t   gi¸c¸ch s d th ®Ó x chän  tróngthÇu. bªn    3. "Bªn  êi  Çu" lµ chñ  u      m th     ®Ç t hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  ñ  u    c ch ®Ç t cã  ù    Çn  u  Çu. d ¸n c ®Ê th 4."Ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  " lµ:     th quy quy   ®Ç t   ­ Héi  ng    ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Ban qu¶n  Þ n Õu  èn  u     éc  ë  ÷u  tr   v ®Ç t thu s h cña  c«ng    tyhoÆc   îp t¸cx∙. h   ­ M ét  chøc    tæ  hoÆc   ét  ¬  m c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy hoÆc   îcuû  ®  quyÒn theo luËt®Þnh, n Õu  èn  u    µvèn  µ   íc.      v ®Ç tl   Nh n 5. "Nhµ  Çu" lµ tæ    th     chøc  kinh  Õ  ã    iÒu  Ön  µ  ã   c¸ch  t c ®ñ ® ki v c t ph¸p  nh©n    ®Ó tham    u  Çu,nhµ  Çu,nhµ  Çu  ã  Ó  µc¸ nh©n  gia ®Ê th   th   th c th l     trong tr  ­ êng  îp ®Êu  Çu  Ón  än   Ên. h  th tuy ch tv 6."GãithÇu"lµm ét         c«ng  Öc  ña  ù    u    îcph©n  vi c d ¸n ®Ç t®   chiatheo  Ýnh    t chÊt hoÆc   ×nh tùthùc hiÖn  ù    ã    tr       d ¸n,c quy    îp lývµ  m« h     b¶o  ¶m   Ýnh  ng  ® t ®å bé  ña  ù  ®Ó   chøc  ùa chän  µ  Çu. G ãi  Çu  òng  ã  Ó  µ toµn  c d ¸n  tæ  l  nh th   th c c th l   bé  ù  d ¸n. 7."T  Ên  u    µ  ©y  ùng" lµho¹t®éng  ¸p    v ®Ç tv x d      ® øng      Çu  Ò   Õn  c¸cyªu c v ki thøc,kinh nghiÖ m       chuyªn m«n  cho bªn  êi  Çu  m th trong viÖc    xem   Ðt  Õt  x quy ®Þnh  Óm      ×nh chuÈn  Þ  u    µ  ùc hiÖn  u  .8."X©y  ¾p"lµ ki traqu¸ tr   b ®Ç tv th   ®Ç t    l    nh÷ng  c«ng  Öc  ã  ªnquan  n     ×nh x©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  vi c li   ®Õ qu¸ tr   d vl ® thi   c¸cc«ng  ×nh,h¹ng  ôc    tr   m c«ng  ×nh. tr
 3. 3 9. "VËt t thiÕtbÞ"         bao  å m   ÕtbÞ   µn  é  g thi   to b hoÆc   ÕtbÞ   Π µnh  thi   l , th phÈ m,  thµnh  È m,  b¸n  ph nguyªn liÖu vµ  ËtliÖu.    v  10."S¬  Ón" lµbíclùachän    µ  Çu  ã       tuy         c¸cnh th c ®ñ tc¸ch vµ    n¨ng  ùc®Ó   l  tham  ù  u  Çu. d ®Ê th 11. "Nép  Çu" lµ thêih¹n  Ën  å  ¬  ù  Çu  îc quy  nh    th       nh h s d th ®   ®Þ trong hå    s¬  êi  Çu. m th 12.  ë   Çu"  µ thêi®iÓ m   chøc  ë   "M th l    tæ  m c¸c  å   ¬  ù   Çu  îc quy  h s d th ®   ®Þnh tronghå  ¬  êi  Çu.   s m th 13. "Danh    s¸ch ng ¾n"  µ danh    l  s¸ch thu  Ñp    µ  Çu  îc lùa chän   h c¸c nh th ®     qua    íc®¸nh    å  ¬  ù  Çu. c¸cb   gi¸h s d th §iÒu    ¹m    µ  i t ng ¸p dông  chÕ   u  Çu. 2.­Ph viv ®è  î     quy  ®Ê th Quy  Õ   u   Çu    ông    ùa chän  µ  Çu  ch ®Ê th ¸p d ®Ó l   nh th cho    ù    u   c¸c d ¸n ®Ç t t¹ ViÖtNam   µ    i   v ph¶i® îctæ      chøc  u  Çu  ¹ ViÖtNam   ®Ê th t   i   bao  å m: g a) C¸c  ù  ®Ç u    ® îc ngêi cã  Èm   d ¸n  t     th quyÒn quyÕt  nh   u    phª ®Þ ®Ç t   duyÖt theo quy  nh  ña  Òu  Ö      ®Þ c §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d b) C¸c  ù  ®Ç u    ªndoanh  d ¸n  t li   (hoÆc  îp    h t¸ckinh doanh) víiníc ngoµi          cña    c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íccã  Nh n   møc  ãp  èn  g v ph¸p ®Þnh  ña  ViÖtNam     c bªn    tõ30%   ëlªn.   tr   c) C¸c  ù  ®Ç u    Çn  ùa chän  i    ªndanh, 100%   èn  íc ngoµi   d ¸n  tc l  ®è t¸cli     v n    hoÆc  BOT   ©y  ùng    Ën  µnh    (X d ­v h ­ chuyÓn giao),BT   ©y  ùng      (X d ­ chuyÓn  giao). d) C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tkh¸cm µ   ñ  u    Õt ®Þnh  chøc  u  Çu.   ch ®Ç tquy   tæ  ®Ê th e) §èivíi   ù    ã  ö  ông  ån  èn  µitrî ña    chøc  èc  Õ        d ¸n c s d c¸c ngu v t     c c¸ctæ  qu t hoÆc   ña  íc ngoµi,c¬  c n    quan  îc giao  ®  tr¸ch nhiÖm   m     ®µ ph¸n  ý  Õt  Öp  k k hi ®Þnh ph¶itr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ      t  ph xem   Ðt quyÕt  nh  ÷ng  x  ®Þ nh quy  nh   ®Þ kh¸cvíi    quy  Õ   µy  íckhiký. ch n tr     §iÒu    ×nh  3.­H thøc lùachän  µ  Çu  µ  ¬ng     nh th v ph thøc ¸p dông.    1.H×nh    thøc lùachän  µ  Çu:    nh th a) §Êu  Çu  éng  i   th r r∙ . §Êu  Çu  éng  i µ h×nh  th r r∙    l thøc kh«ng  ¹n  Õ   è îng  µ  Çu  h ch s l nh th tham  gia.Bªn  êi  Çu    m th ph¶ith«ng    b¸o c«ng khaitrªnc¸c ph¬ng  Ön      ti th«ng    i tin®¹   chóng  µ    â    iÒu  Ön, thêigian  ù  Çu. §èi víinh÷ng  ãi thÇu  ín v ghi r c¸c ® ki     d th       g  l  phøc  ¹pvÒ   t   c«ng  Ö   µ  ü  Ët,bªn  êi  Çu  ngh v k thu   m th ph¶itiÕn  µnh  ¬  Ón    h s tuy ®Ó   ùachän  µ  Çu  ã     l  nh th c ®ñ tc¸ch vµ    n¨ng  ùctham  ù  u  Çu. l  d ®Ê th b) §Êu  Çu  ¹n chÕ.   th h   §Êu  Çu  ¹n  Õ   µ h×nh  th h ch l   thøc  u   Çu  µ   ®Ê th m bªn  êi  Çu  m th chØ   êi  m m ét  è  µ  Çu  ã  s nh th c kh¶  n¨ng  ¸p  ® øng      Çu  ña  å  ¬  êi  Çu. c¸cyªu c c h s m th c)ChØ   nh  Çu.   ®Þ th ChØ   nh  Çu  µ h×nh  ®Þ th l   thøc  Æc   Öt,® îc ¸p  ông  ® bi     d theo quy  nh   ®Þ cña  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   ãithÇu  ö  ông  èn  µ   l  tv x d ®è     g   c¸c sd v Nh
 4. 4 níc® îcphÐp     chØ  nh  Çu.Bªn  êi  Çu  ®Þ th   m th chØ  ¬ng  th th¶o hîp ®ång  íi ét     v  m nhµ  Çu  ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    th do    th quy quy ®Þ ®Ç tchØ  nh,  Õu  ®Þ n kh«ng  ®¹t® îcyªu cÇu  íith ng      m   ¬ th¶o víi µ  Çu    nh th kh¸c. 2.Ph¬ng    thøc ¸p dông:    a) §Êu  Çu  ét  ói å  ¬  étphong  ×).   th m t   s (m   h b Khidù  Çu    th theo ph¬ng    thøc nµy,nhµ  Çu  Çn  ép  ÷ng    ÊtvÒ       th c n nh ®Ò xu   kü  Ët,tµichÝnh,gi¸bá  Çu  µ  ÷ng  iÒu  Ön  thu         th v nh ® ki kh¸c trong m ét  óihå  ¬      t  s chung. b) §Êu  Çu    ói å  ¬      th hait   s (haiphong  ×). h b Khidù  Çu    th theo ph¬ng    thøc nµy,nhµ  Çu  Çn  ép  ÷ng    ÊtvÒ       th c n nh ®Ò xu   kü  Ëtvµ    ÊtvÒ   µichÝnh  thu   ®Ò xu   t   trong tõng tóihå  ¬        s riªngvµo  ïng m ét  êi   c  th   ®iÓ m.  ói hå  ¬    Êt vÒ   ü  ËtsÏ ® îc xem   Ðt  íc ®Ó   ¸nh    Õp  T   s ®Ò xu   k thu       x tr   ® gi¸,x h¹ng.Nhµ   Çu  îcxÕp  ¹ng  nhÊt vÒ   ü  ËtsÏ® îcxem   Ðt tiÕp tóihå    th ®   h thø    k thu       x     s¬    Êt vÒ   µichÝnh.Trêng  îp nhµ  Çu  ®Ò xu   t     h  th kh«ng  ¸p  ® øng      Çu  Ò   c¸cyªu c v tµichÝnh  µ    iÒu  Ön  ña  îp  ng, bªn  êi  Çu    v c¸c ® ki c h ®å   m th ph¶ixin ý  Õn  ña      ki c ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u  , n Õu   îc chÊp  Ën  íi ® îc m êi    th quy quy ®Þ ®Ç t  ®  thu m     nhµ  Çu  Õp theo ®Ó   th ti     xem   Ðt. x c)§Êu  Çu      o¹n.   th haigiai® Ph¬ng  thøc nµy    ông    ¸p d cho  ÷ng  ù    ín, nh d ¸n l  phøc  ¹pvÒ   t   c«ng  Ö   µ  ngh v kü  ËthoÆc   ù    éc d¹ng  ×a  thu   d ¸n thu   ch kho¸traotay.Trong    ×nh xem   Ðt,     qu¸ tr   x  chñ  u    ã  iÒu  Ön  µn  Ön yªu cÇu  Ò   Æt   ®Ç tc ® ki ho thi     vm c«ng  Ö,  ü  Ëtvµ  ngh k thu   c¸c®iÒu  Ön  µichÝnh  ña  å  ¬  êi  Çu.   ki t   c h s m th Giai®o¹n  nhÊt:C¸c  µ  Çu  ép    ÊtvÒ   ü  Ëtvµ  ¬ng      thø    nh th n ®Ò xu   k thu   ph ¸n tµichÝnh  ¬  é  a  ã      m êi  Çu    s b (ch c gi¸) ®Ó bªn  th xem   Ðt vµ  x   th¶o luËn  ô  Ó  íi   c th v   tõng  µ  Çu  nh th nh»m   èng  Êt vÒ   th nh   yªu  Çu  µ    Èn  ü  Ët®Ó   µ  c v tiªuchu k thu   nh thÇu  Ýnh  ch thøc chuÈn  Þ  µ  ép    Êtkü  Ëtcña  × nh.   b v n ®Ò xu   thu   m Giai®o¹n    thø    hai:Bªn  êi  Çu  êi    µ  Çu  m th m c¸c nh th tham    gia trong    giai ®o¹n  thø  Êt nép    Êt kü  Ët ®∙  îc bæ   nh   ®Ò xu   thu   ®   sung  µn  ho chØnh    ïng trªnc   m ét  Æt   m b»ng  ü  Ët vµ    Êt ®Çy       iÒu  Ön  µichÝnh, tiÕn k thu   ®Ò xu   ®ñ c¸c ® ki t       ®é   ùc hiÖn,®iÒu  Ön  îp ®ång, gi¸bá  Çu    ¸nh    µ  Õp  ¹ng. th     ki h       th ®Ó ® gi¸v x h d) Chµo  µng  ¹nh tranh.   h c  Ph¬ng thøc  µy  n chØ  dông  ¸p  cho  ÷ng  ãithÇu  nh g  mua   ¾ m   Ët t thiÕt s v      bÞ   ã  c quy    á  µ  n  m« nh v ®¬ gi¶n.M çi  ãithÇu    g  ph¶icã  t  Êt 3    Ý nh   b¶n  µo   ch gi¸ cña  nhµ  Çu  3  th kh¸cnhau    ¬  ë    Çu  ña  m êi  Çu.Nhµ   Çu  ¸p    trªnc s yªu c c bªn  th   th ® øng    Çu  µ  ã    á  Çu  îc®¸nh    Êp  Êt sÏ® îcxem   Ðt traohîp yªu c v c gi¸b th ®   gi¸th nh       x     ®ång. ®)  Mua  ¾ m   ùctiÕp. s tr   Ph¬ng thøc nµy  îc¸p dông    ®    trong tr ng  îp ngêicã  Èm  Òn  Õt  ê h     th quy quy   ®Þnh  u    ®Ç tcho  Ðp  i víi   ¹ vËt tthiÕtbÞ  ã  ph ®è     lo i    c¸c     c nhu  Çu  Êp    µn  c g ®Ó ho thµnh  ù    µ   íc®ã     ¹  Ët tthiÕtbÞ   µy  ∙  îctiÕn hµnh  u  Çu  d ¸n m tr   c¸c lo i    v   n ®®    ®Ê th vµ  îcngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u    ®    th quy quy   ®Ç tcho  Ðp  ùc hiÖn. ph th     e) Giao  Çu  ùctiÕp.   th tr   Lµ  ¬ng  ph thøc  än  ch ngay  ét  µ  Çu  ã      Ëy  m nh th c ®é tinc cao    ®Ó xem   Ðt  x th ng  ¬ th¶o hîp ®ång. Ph¬ng       thøc nµy    chØ  îc¸p dông  i víi ÷ng  ãithÇu  ®    ®è     nh g  cã quy    á  íi500  iÖu ®ång  µ    ãi thÇu  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  m« nh d   tr   v c¸c g   ®  t Ch ph
 5. 5 cho  Ðp  ph chØ  nh  Çu.Trêng  îp nhµ  Çu  îcchØ  nh  ®Þ th   h  th ®   ®Þ kh«ng  ¸p    ® øng yªu  Çu  ña  c c bªn  êi  Çu  ×  ñ  u     îc quyÒn  Õn  Þ   íingêi cã  m th th ch ®Ç t ®   ki ngh v     thÈm  Òn  Õt  nh  u    quy quy ®Þ ®Ç txem   Ðt  x thay ® æi  µ  Çu    nh th kh¸c ®Ó   ¬ng    th th¶o hîp ®ång.      f)Tù  µm.  l Ph¬ng  thøc  µy  n chØ  îc¸p  ông  i víic¸c c«ng  ×nh theo  ® d ®è       tr   quy  nh   ®Þ cña  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d cho  Ðp. ph §iÒu    ×nh  4.­H thøc vµ  ¬ng    ph thøc thùc hiÖn  îp ®ång.     h  ViÖc  ý  Õt  îp  ng  ÷a  k k h ®å gi bªn  êi  Çu  µ  m th v bªn  óng thÇu  µ yªu  Çu  tr   l  c b ¾t  éc.Hîp  ng  bu   ®å ph¶ithùc hiÖn      theo nguyªn t¾c      sau: a)  Ó   Ön  y       iÒu  Ön  Th hi ®Ç ®ñ c¸c ® ki cam   Õt  ña  k c bªn  êi  Çu  µ    m th v bªn tróngthÇu.   b) Gi¸tróng thÇu  îcghitrong hîp ®ång  µgi¸® îcngêicã  Èm  Òn       ®      l        th quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç t phª  Öt  µ  duy v kh«ng  îc phÐp  ®  thay ® æi    trong qu¸  ×nh   tr   thùc hiÖn  îp ®ång.   h  c) Tu ©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò   îp  ng  ña  Ëtph¸p  íc Céng  µ    ®Þ v h ®å c lu   n  ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam.   ngh Vi   Tuú  theo tÝnh  Êtcña  ãithÇu,h×nh    ch   g    thøc hîp ®ång  îcký  Õt  ã  Ó     ®   k c th lµ: ­Hîp  ng   Ên.   ®å tv ­Hîp  ng    ®å mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ. s v      ­Hîp  ng  ©y  ¾p.   ®å x l ­Hîp  ng  ù    ®å d ¸n. Ph¬ng thøc  ùc hiÖn  îp ®ång  îclùa chän  ú theo  êih¹n  µ  iÒu  th   h  ®   tu   th   v ® kiÖn    ® îcquy  nh  gi¸c¶    ®Þ trong hîp ®ång: ­ Hîp  ng  ängãi(theo gi¸kho¸n       ®å tr          gän). ­Hîp  ng  ×a    ®å ch kho¸traotay.    ­Hîp  ng  ã  iÒu    ®å c ® chØnh  gi¸. 1. Hîp  ng  än gãi:Hîp  ng  än gãilµ hîp ®ång  ùc hiÖn    ®å tr     ®å tr         th   theo    gi¸ kho¸n gän  îc¸p dông    ®    cho  ÷ng  ãithÇu  îcx¸c®Þnh  â vÒ   è îng,chÊtl nh g  ®   r  s l    ­ îng,thêigian..Gi¸tróngthÇu  µgi¸thanh    îp ®ång.       .   l    to¸nh   2. Hîp  ng  ×a    ®å ch kho¸ trao tay:ChØ   dông  i  íinh÷ng  ù  ® îc      ¸p  ®è v   d ¸n    ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u      th quy quy ®Þ ®Ç t cho  Ðp  u   Çu  µn  é  ù    ph ®Ê th to b d ¸n (thiÕtkÕ,    mua   ¾ m   Ët   thiÕtbÞ,  ©y  ¾p.. ) Chñ   u    nghiÖ m   s vt   x l . . ®Ç t thu  µ  v nhËn  µn  b giao khinhµ  Çu  µn  µnh  îp ®ång     th ho th h  theo  ng  éidung  µ    ®ó n  v gi¸ trÞ®∙      ghitrong hîp ®ång.    3. Hîp  ng  ã  iÒu    ®å c® chØnh      ông  gi¸: d ¸p cho  ÷ng  îp ®ång  nh h  phøc  ¹p, t  kh«ng  ã  iÒu  Ön    nh  Ýnh    Ò   è îng vµ  èil ng t¹ thêi®iÓ m   c® ki x¸c ®Þ ch x¸c v s l   kh  î   i     ký  Õt  îp ®ång  k h  hoÆc   ã  Õn  ng  ínvÒ       ã  êigian thùc hiÖn  îp  c bi ®é l   gi¸c¶,c th       h ®ång  t  Êt trªn12  Ý nh     th¸ng.
 6. 6 Hîp  ng  ã  iÒu  ®å c® chØnh    gi¸ph¶i ghi râ      danh  ôc,  iÒu  Ön, c«ng  m ® ki   thøc,gií h¹n  iÒu   i   ® chØnh    îc cÊp  Õt  nh  u    Êp  Ën  gi¸®   quy ®Þ ®Ç t ch thu b»ng  v¨n b¶n  Ò     Õu  è g©y  Õn  ng      ng, nguyªn  Ët liÖu,thiÕt v c¸c y t  bi ®é gi¸(lao ®é   v      bÞ... . ) §iÒu    Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ù  5.­K ho   th d ¸n. K Õ   ¹ch  u   Çu  ù  do  ho ®Ê th d ¸n  bªn  êi  Çu  Ëp  m th l ph¶i® îc ngêi cã  Èm        th quyÒn  Õt  nh  u   phª  Öt.Trêng  îp  a    iÒu  Ön  Ëp  Õ   quy ®Þ ®Ç t duy   h ch ®ñ ® ki l k ho¹ch  u   Çu  µn  é  ù    ×  ®Ê th to b d ¸n,th bªn  êi  Çu  ã  Ó  Ëp  Õ   ¹ch  u   m th c th l k ho ®Ê thÇu  õng phÇn  ù    t  d ¸n theo giai o¹n  u  .    ® ®Ç t Néi dung  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ù      k ho   th d ¸n bao  å m: g 1.Ph ©n    chiadù    µnh    ãithÇu.   ¸n th c¸cg   2.¦íctÝnh    ña  õng gãithÇu.    gi¸c t     3.H×nh    thøc lùachän  µ  Çu  µ  ¬ng     nh th v ph thøc ¸p dông.    4.Thêigian tæ        chøc  u  Çu  ®Ê th cho  õng gãithÇu. t    5.Ph¬ng    thøc thùc hiÖn  îp ®ång.     h  6.Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång.         h  §iÒu    Òu  Ön  êi  Çu  µ  ù  Çu. 6.­§i ki m th v d th 1.§iÒu  Ön  êi  Çu:   ki m th Bªn  êi  Çu  m th ph¶ichuÈn  Þ      å  ¬    b ®ñ c¸ch s sau: ­ V¨n    b¶n  Õt  nh  u    quy ®Þ ®Ç t hoÆc   Êy  Ðp  u    ña  Êp  ã  Èm   gi ph ®Ç t c c c th quyÒn. Trêng  îp cÇn  u  Çu  Ón  än   Ên  Ëp b¸o c¸o nghiªncøu      h  ®Ê th tuy ch tv l         kh¶ thi ph¶icã      ,   v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . ch thu c ng   th quy quy   ®Ç t ­K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  îcphª duyÖt.   ho   th ®     ­Hå   ¬  êi  Çu  êng  îp s¬  Ón    s m th (tr h   tuy ph¶icã  å  ¬  ¬  Ón).   h s s tuy 2.§iÒu  Ön  ù  Çu:   ki d th Nhµ   Çu  th tham    ù  Çu  giad th ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: ­Cã   Êy phÐp    gi   kinhdoanh    hoÆc   ¨ng  ý  µnh  Ò. ® kh ngh ­ §ñ    n¨ng  ùcvÒ   ü  Ëtvµ  µichÝnh  ¸p  l   k thu   t   ® øng  cÇu  trong hå  ¬  yªu  nªu   s m êi  Çu. th ­Hå   ¬  ù  Çu  îp lÖ,vµ    s d th h     chØ  îctham    ét  n  ù  Çu  ®  giam ®¬ d th trong m ét    gãithÇu,dïlµ®¬n  ¬ng        ph hay  ªndanh  ù  Çu. li   d th §iÒu    Òu  Ön  u  Çu  èc  Õ  µ  ®∙inhµ  Çu  7.­§i ki ®Ê th qu t v u    th trong níc.   1. Chñ   u      ®Ç t chØ   îc tæ  ®   chøc  u   Çu  èc  Õ  ®Ê th qu t trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau: a) C¸c  ãithÇu    g  kh«ng  ã  c hoÆc   chØ  ã  ét  µ  Çu  c m nh th trong níc®¸p       øng yªu cÇu  ña  ù    c d ¸n.
 7. 7 b) C¸c  ù  sö  ông  ån  èn  µitrîcña    chøc  èc  Õ  d ¸n  d ngu v t     c¸c tæ  qu t hoÆc   cña  ícngoµicã  n    quy  nh  ®Þ trong hiÖp  nh    ®Þ ph¶i®Êu  Çu  èc  Õ.2. Nhµ     th qu t     thÇu trong níc tham  ù  u   Çu  èc  Õ  ®¬n  ¬ng     d ®Ê th qu t ( ph hoÆc   ªndanh) ® îc li      xÐt  tiªnkhic¸c ®iÒu  Ön  Ën  Çu  îc ®¸nh   ¬ng  ¬ng  íic¸c ®iÒu  u        ki nh th ®   gi¸t ® v    kiÖn  Ën  Çu  ña  µ  Çu  ícngoµi. nh th c nh th n   3. Nhµ   Çu    th trong níctham    u  Çu  èc  Õ     gia ®Ê th qu t sau    óng thÇu  Ï khitr   s  ® îchëng  Õ     ®∙itheo quy  nh    ch ®é u      ®Þ riªngcña  µ   íc.   Nh n 4. Nhµ   Çu  ícngoµitham  ù  u   Çu  èc  Õ  ¹  Öt Nam     th n     d ®Ê th qu t t i Vi   ph¶icã    cam   Õt  ªndanh  íim ét  µ  Çu  Öt Nam   k li   v  nh th Vi   hoÆc  cam   Õt  ö  ông  Çu  k sd th phô  ©y  ¾p  µ  x l v mua  ¾ m     Ët tthiÕtbÞ   ï hîp cã  s c¸c v      ph     kh¶  n¨ng s¶n  Êt vµ  xu   giac«ng  ¹ ViÖtNam.   t  i   §iÒu    8.­ThuyÕt  minh  µ  öa  æi  µiliÖu ®Êu  Çu. vs ® t    th C¸c  µ  µu  nh th kh«ng  îc phÐp  ®  thay ® æi  å  ¬  ù  Çu    h s d th sau    ∙  Õt  khi® h thêih¹n  ép  Çu.Trong    ×nh ®¸nh    µ  s¸nh    å  ¬  ù  Çu,bªn    n th   qu¸ tr   gi¸v so  c¸ch s d th   m êi  Çu  ã  Ó  th c th yªu  Çu  µ  Çu  µm  c nh th l s¸ng  á m ét  è  Ên    ng  t  s v ®Ò nh kh«ng  lµm  thay ® æi  éidung  ¬    n  c b¶n  å  ¬  ù  Çu  µ    á  Çu.Nh÷ng    Þ  h s d th v gi¸b th   ®Ò ngh lµm  s¸ng tácña  m êi  Çu  òng    ÷ng    Õn    êi ña  µ  Çu  u      bªn  th c nh nh ý ki tr¶l   c nh th ®Ò ph¶igöi b»ng  b¶n. Nh÷ng    ¸p  ña  µ  Çu  Én  n   ù     v¨n    gi¶i® c nh th d ®Õ s thay ® æi    vÒ     á  Çu  ∙    Êt sÏ kh«ng  îc xem   Ðt.Bªn  êi  Çu  gi¸b th ® ®Ò xu     ®  x  m th ph¶i l tr÷  u    nh÷ng  µiliÖu ®Ò   Þ  µm  t     ngh l s¸ng távµ  ÷ng        nh gi¶iph¸p li     ªnquan. §iÒu    êih¹n  ép  Çu  µ  êih¹n  ã  Öu  ùccña  å  ¬  ù  Çu. 9.­Th   n th v th   c hi l   h s d th Trong  å  ¬  êi  Çu  m êi  Çu  h s m th bªn  th ph¶ighirâ thêih¹n  ép  Çu  µ  êi         n th v th   h¹n  ã  Öu  ùccña  å  ¬  ù  Çu.Thêih¹n  ép  Çu  Ïtuú thuéc quy    µ  c hi l   h s d th     n th s       m« v sù phøc  ¹p cña  ãi thÇu  ng  èi®a   t  g  nh t   kh«ng  qu¸  ngµy  i  íi®Êu   Çu  60  ®è v   th tuyÓn  än   Ên  µ  ch tv v mua   ¾ m   Ët tthiÕtbÞ, 90  µy  i víi®Êu   Çu  ©y  s v        ng ®è     th x l¾p  Ó   õngµy    µnh  å  ¬  êi  Çu.Trong  êng  îp ® Æc   Öt,bªn  êi  k t  ph¸th h s m th   tr h  bi   m thÇu  Çn  öa  æi  ét  è  éi dung  c s® m sn  trong  å  ¬  êi  Çu    a  Õt  ép  h s m th khi ch h n thÇu, cã  Ó    ¹n  êih¹n  ép  Çu. Bªn  êi  Çu    th gia h th   n th   m th ph¶igöi néi dung  öa      s ® æi b»ng  v¨n b¶n  í tÊtc¶    µ  Çu  t i   c¸c nh th tham    íc khih Õt  êih¹n  ép    gia tr     th   n thÇu  ∙  ® quy  nh   t  Êt  µ 10  µy    µ   Çu  ã  iÒu  Ön  µn  ®Þ Ý nh l   ng ®Ó nh th c ® ki ho chØnh  thªm  å  ¬  ù  Çu. h s d th Thêi h¹n  ã  Öu  ùc cña  å  ¬  ù  Çu  µ thêih¹n  Ó   õ ngµy  Õt  êi   c hi l   h s d th l     k t  h th   h¹n  ép  Çu  n   µy  n th ®Õ ng c«ng  è  Õt  b k qu¶  óng thÇu.Trêng  îp ph¶ikÐo  µi tr     h    d  thêih¹n  ã  Öu  ùccña  å  ¬  ù  Çu,bªn  êi  Çu    c hi l   h s d th   m th ph¶ith«ng  cho      b¸o  c¸c nhµ  Çu. N Õ u   µ  Çu  th   nh th kh«ng  Êp  Ën  ×  Én  îc hoµn    Òn    ch nh th v ®  tr¶ ti b¶o l∙nhdù  Çu.   th §iÒu    ë   Çu,xÕp  ¹ng  µ  Çu,xÐt  än  µ  10.­M th   h nh th   ch v c«ng  è  Õt    b k qu¶ ®Êu  Çu. th 1.M ë   Çu:Nh÷ng  å  ¬  ù  Çu  ép  ng  ¹n sÏdîcbªn  êi  Çu  Õp   th   h s d th n ®ó h       m th ti   nhËn  µ  v qu¶n  ý theo  Õ     l  ch ®é qu¶n  ý hå  ¬  Ët. ViÖc  ë   Çu  îc tiÕn l  s m   m th ®     hµnh  c«ng  khaitheo  µy, giê vµ  a   iÓ m       ng     ®Þ ® ghi trong hå  ¬  êi  Çu. Khi   s m th     m ë   Çu  th ph¶i cã  i diÖn  ¬    ®¹   c quan  µnh  Ýnh  µ   íc së  ¹  h ch Nh n   t i (tØnh, thµnh   
 8. 8 phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng) chøng  Õn  µ  ý    Ën. §¹idiÖn  ña  ¬  ki v k x¸c nh     c bªn  êi  m thÇu  µ    µ  Çu  v c¸cnh th tham  ù  Õu  ã)ph¶iký  µo    d (n c     v biªnb¶n  ë   Çu. m th Biªn b¶n  ë   Çu    â tªngãithÇu,ngµy,giê vµ  a   iÓ m   ë   Çu,   m th ghir             ®Þ ® m th   tªnvµ  a     ®Þ chØ    µ  Çu,gi¸bá  Çu  õ®Êu   Çu  Ón  än    Ên), c¸c nh th     th (tr   th tuy ch t v   b¶o    ù  Çu  Õu  ã),c¸cv¨n b¶n    l∙nhd th (n c       bæ sung hoÆc   öa  æi  µ      Õt s® v c¸cchiti   kh¸c. Nh÷ng  n  ù  Çu  ®¬ d th kh«ng  îp lÖ  h   theo quy  nh  ña  å  ¬  êi  Çu  Ï ®Þ c h s m th s   bÞ  ¹ . lo i 2.  Õ p   ¹ng  µ   Çu: C¸c  å   ¬  ù   Çu  îp  Ö  îc bªn  êi  Çu  X h nh th   h s d th h l ®   m th nghiªncøu, ®¸nh      Õtvµ  s¸nh  Õp  ¹ng    ¬  ë  å  ¬  êi  Çu      gi¸chiti   so  x h trªnc s h s m th vµ    Èn  ¸nh    îcngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    tiªuchu ® gi¸®     th quy quy ®Þ ®Ç tth«ng    qua tr ckhim ë   Çu. í     th 3.X Ðt  än  µ    ch v c«ng  è  Õt  b k qu¶  u  Çu: ®Ê th K Õt qu¶  u   Çu  ®Ê th ph¶itr×nh  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u      ng   th quy quy ®Þ ®Ç t phª duyÖt.   Bªn  êi  Çu  m th chØ  îc phÐp  ®  c«ng  è  Õt  b k qu¶  u   Çu    ã      ®Ê th khic v¨n b¶n phª duyÖt nhµ  Çu  óng thÇu.     th tr   §iÒu    ång  Òn  á  Çu  µ  11.­§ ti b th v ng«n  ÷  ö  ông  ng s d trong tµiliÖu ®Êu        thÇu. §ång  Òn  á  Çu  µ lo¹  Òn  bªn  êi  Çu  ti b th l   i ti do  m th quy  nh  ®Þ trong  å  ¬  hs m êi  Çu. Tû     th   gi¸quy  æi  ÷a  ng  Òn  Öt Nam   µ  ng  Òn  íc ngoµi ® gi ®å ti Vi   v ®å ti n     ® îc tÝnh    theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   t     Ng h Nh n     c«ng  è  ¹  êi®iÓ m   b ti  th m ë   Çu. th Ng«n  ÷  ö  ông  ng s d trong  µiliÖu  u   Çu  µ tiÕng  Öt  ®Êu  Çu  t  ®Ê th l   Vi ( th trongníc), Õng ViÖthoÆc   Õng Anh  ®Êu  Çu  èc  Õ).    ti     ti   ( th qu t §iÒu    12.­B¶o  Ët  å  ¬,tµiliÖu,th«ng  m hs     tin. TÊt  c¸c c¬  c¶    quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ùc hiÖn     th   c«ng    u   Çu  µ  t¸c®Ê th v xÐt  Çu  th ph¶i cã    tr¸chnhiÖ m   ÷ bÝ   Ët    å  ¬, tµiliÖu,th«ng      gi   m c¸c h s       tintheo  quy  nh  ®Þ sau  y: ®© ­ Kh«ng  îctiÕtlénéidung  å  ¬  êi  Çu  íibÊt cø  i t ng nµo  íc   ®        h s m th v     ®è  î   tr   ngµy  ñ  u      µnh  å  ¬  êi  Çu. ch ®Ç tph¸th h s m th ­ Kh«ng  îc mang  Ò   µ    ®  v nh xem   hoÆc  cho  êi kh¸c m în c¸c hå  ¬  ù  ng         sd thÇu,c¸c sæ       Ðp, c¸c biªnb¶n  éc  äp  Ðt  Çu,c¸c ý  Õn  Ën      tay ghich       cu h x th     ki nh xÐt ®¸nh    ña    gi¸c chuyªn gia hoÆc    Ên  i víitõng  µ  Çu  µ    µiliÖu    tv ®è     nh th v c¸c t     kh¸ccã  ªnquan  îc®ãng  Êu  èi Ët  µ  Ötm Ët.   li   ®  d t  m v tuy   ­ Kh«ng  îc tiÕtlé cho  Êt  ai vÒ   Õt  ®      b cø    k qu¶  ¸nh    Õp  ¹ng  µ  ® gi¸x h nh thÇu  íckhichñ  u    ý  Õt  îp ®ång  Ýnh  tr     ®Ç tk k h   ch thøc víi µ  Çu  óng thÇu.    nh th tr   N Õ u   ã  Êu  Öu  Õtlé bÝ   Ët  ×  cd hi ti     m th ph¶ixö  ýngay    l  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  45  Quy  Õ   µy. ch n
 9. 9 C H ¬NG   II §Ê U   Ç U   TH TUY Ó N   ä N     Ê N CH TV §iÒu    éi dung   Ên  u    µ  ©y  ùng. 13.­N   tv ®Ç tv x d T  Ên  u    µ  ©y  ùng  v ®Ç tv x d bao  å m     ¹ c«ng  Öc  g c¸clo i   vi sau: ­ChuÈn  Þ  u  .   b ®Ç t ­Thùc  Ön  u  .   hi ®Ç t ­C¸c   Ên    tv kh¸c. a) T  Ên  Èn  Þ  u  :   v chu b ®Ç t ­LËp        b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi ­ThÈ m   nh        ®Þ b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi T  Ên  v kh«ng  îcthÈm  nh  c¸o nghiªncøu  ®  ®Þ b¸o      kh¶    m × nh  Ëp. thido  l b) T  Ên  ùc hiÖn  u  :   v th   ®Ç t ­LËp  ÕtkÕ,    thi   tæng  ù    µ  ù  d to¸nv d to¸n. ­ThÈ m   nh  ÕtkÕ   µ    ®Þ thi   v tæng  ù  d to¸n. ­LËp  å  ¬  êi  Çu.   h s m th ­Ph ©n  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  Çu.   t ® gi¸h s d th ­Gi¸m        s¸tthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ. xd vl ® thi   T  Ên  v kh«ng  îcthÈm  nh  ÕtkÕ,  ®  ®Þ thi   tæng  ù    µ  ù    m × nh   d to¸nv d to¸ndo  lËp. c)C¸c   Ên    tv kh¸c: ­VËn  µnh    h trongthêigian ®Ç u.      ­Thùc  Ön  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o,   hi ch tr   t  chuyÓn  giao c«ng  Ö   µ    ngh v qu¶n  ýdù  l  ¸n. §iÒu    14.­N¨ng  ùcvµ  l   tr¸chnhiÖ m  ña   Ên  u    µ  ©y  ùng.   c tv ®Ç tv x d ­   vÊn  u    vµ  ©y  ùng  T ®Ç t x d ph¶i cã    chøng chØ  x¸c  nh   ×nh    ®Þ tr ®é chuyªn m«n  ïhîp víi   Çu  ña  ù    ph       c c d ¸n. yªu ­   vÊn  u   vµ  ©y  ùng  T ®Ç t x d ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   íc chñ  u    vµ    tr   ®Ç t ph¸p  Ët vÒ   Ýnh  ng  n,  Ýnh    lu   t ®ó ®¾ ch x¸c,kh¸ch quan  Ò   v chuyªn  m«n   µ  v hoµn  µnh  th c«ng  Öc  vi theo ®óng    quy  nh  ña  îp ®ång. ®Þ c h  §iÒu    ×nh  15.­H thøc tvÊn  u    µ  ©y  ùng.    ®Ç tv x d T  Ên  u    µ  ©y  ùng  îcthùc hiÖn  v ®Ç tv x d ®    th«ng qua    ×nh  c¸c h thøc:Thuª    c¸ctæ    chøc   Ên  ã   tv c tc¸ch ph¸p nh©n        (c¸cc«ng      ty,c¸ch∙ng,®¬n  Þ,tæ  îp..   v  h   . cña  Ýnh  ñ  Ch ph hoÆc     Ýnh  ñ) ho¹t®éng  phiCh ph     theo ph¸p luËt.     Thuª  ùctiÕp chuyªn gia tvÊn  tr          (chuyªn gia tvÊn  ã  Ó  ¹t®éng  c       c th ho   ®é lËp hoÆc   ¹t®éng    ho   trongm ét  chøc  ã     tæ  c tc¸ch ph¸p nh©n).    
 10. 10 §iÒu    ×nh  ù®Êu  Çu  Ón  än   Ên  u    µ  ©y  ùng.Bªn  16.­Tr t  th tuy ch tv ®Ç tv x d   m êi  Çu  Õn hµnh  u  Çu  Ón  än   Ên  th ti   ®Ê th tuy ch tv theo c¸cbícsau:     1.ChØ   nh      ®Þ Tæ chuyªn giagióp viÖc  u  Çu.      ®Ê th 2. LËp    ¬ng  Ón  än   Ên: X¸c  nh  â  ôc  ch,  éi dung,   ®Ò c tuy ch t v   ®Þ rm ®Ý n    ph¹m    vic«ng  Öc  µ  Õ   ¹ch tr Ónkhai, Öm  ô  µ  vi v k ho   i     nhi v v tr¸chnhiÖm  ña   Ên    c tv ph¶i thùc  Ön. Nh÷ng  éi dung      hi   n  trªn ph¶i ghi râ      trong  Òu  "§i kho¶n  tham  chiÕu"."§iÒu    kho¶n tham  Õu" còng  chi   bao  å m   tr¸chnhiÖ m   ña  g c¶    c bªn  êi  m thÇu. 3.Th«ng  m êi  Çu.   b¸o  th 4. M êi  Çu   Ên: Hå   ¬  êi  Çu   Ên  öi®Õ n     µ  Çu  îc lùa   th t v   s m th t v g   c¸c nh th ®     chän.Hå   ¬  êi  Çu   Ên    s m th tv bao  å m: g ­Th  êi  Çu.   m th ­"§iÒu    kho¶n  tham  Õu". chi ­C¸c    th«ng    ¬  tinc b¶n  ã  ªnquan  n   ù  c li   ®Õ d ¸n. ­TiªuchuÈn  ¸nh    ñ  Õu.    ® gi¸ch y ­C¸c  ô  ôcchitiÕtkÌm    ph l       theo. 5.NhËn  µ    v qu¶n  ýhå  ¬  ù  Çu. l   s d th 6.M ë   Çu.   th 7. X Ðt  Çu:ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ùc hiÖn    th   ® gi¸h s d th th   theo      Èn  c¸c tiªuchu ®¸nh    îcquy  nh  gi¸®   ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu.Trêng  îp ¸p dông  ¬ng    s m th   h    ph thøc  ®Êu   Çu    óihå  ¬, bªn  êi  Çu  ÏtiÕn hµnh  ë   íchå  ¬    Êt kü  th hait   s   m th s     m tr   s ®Ò xu   thuËt ®Ó     xem   Ðt, ®¸nh    µ  Õp   ¹ng  ×nh  ¬  x  gi¸ v x h tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn   quyÕt  nh  µ  a  µo  ®Þ v ® v danh  s¸ch xÕp  ¹ng    µ  Çu  ttõ65%     h c¸cnh th ®¹     tæng  è  s ®iÓ m   ë lªn.Nhµ   Çu  îc xÕp  ¹ng  tr     th ®   h thø  Êt  Ò   ü  Ët sÏ ® îc bªn  êi  nh v k thu       m thÇu  ë   Õp  å  ¬    Êt tµichÝnh    m ti h s ®Ò xu     ®Ó xem   Ðt  µ  êi  n   m   x v m ®Õ ®µ ph¸n   th ng  ¬ th¶o hîp ®ång.    Trêng  îp  ¬ng  h th th¶o  íinhµ  Çu  îc xÕp  ¹ng  v  th ®   h thø  Êt  Ò   ü  Ët nh v k thu   kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, bªn  êi  Çu    m th ph¶ixin ý  Õn  êicã  Èm  Òn  Õt      ki ng   th quy quy ®Þnh  u    íckhitiÕp tôcth ng  ®Ç ttr         ¬ th¶o víi µ  Çu  Õp theo.    nh th ti   C«ng  è  óng thÇu  µ  ý  Õt  îp  ng: C¨n  kÕt  b tr   v k k h ®å   cø  qu¶  u   Çu  ∙  ®Ê th ® ® îcphª  Öt,chñ  u      duy   ®Ç tth«ng  cho    µ  Çu  b¸o  c¸c nh th tham    ù  Çu  Õt gia d th bi   kÓ   nhµ  Çu  óng thÇu,®ång  êitiÕn hµnh  ý  Õt  îp ®ång  Ýnh  c¶  th tr     th     kk h  ch thøc  víi   Ên  óng thÇu.   v tr   t §iÒu      Ý   Ên. 17.­Chi ph tv 1.Chi phÝ   Ên  ícngoµibao  å m:    tv n     g TiÒn    thuªchuyªn giatvÊn  ¬ng  ¬       (l c b¶n,phÝ    éi, Ý    x∙h   ph qu¶n  ý,   l i l∙c«ng  tyvµ  ô  Êp    ph c kh¸ccña    chuyªn gia).   C¸c    Ý  µil ng  Р chiph ngo  ¬ (v m¸y  bay,phô  Êp    c c«ng      t¸c, phßng  È m,  v¨n ph th«ng    tin,trang thiÕtbÞ  µm  Öc,®µo  ¹o. . .     l vi   t .) Dù   phßng  Ý. ph
 11. 11 Dù   phßng  Ý  ph chØ  îcsö  ông    ã  ù  Êp  Ën  ña  êicã  Èm   ® d khic s ch thu c ng   th quyÒn  Õt ®Þnh  u  ,møc  èi a  quy   ®Ç t  t   kh«ng    ® qu¸ 10%     Þcña  îp ®ång. gi¸tr   h  2. Chi phÝ   Ên     tv trong nícthùc hiÖn       theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ®Þ hi h c Nh níc. §iÒu    18.­Phu  ôcI. l  Th«ng  b¸o  êi  Çu  µ  å  ¬  êi  Çu   Ên  îc thùc  Ön  m th v h s m th t v ®  hi theo chØ   dÉn  trong Phô  ôcIkÌm    l    theo Quy  Õ   µy.   ch n CH ¬NG   I II §Ê U   Ç U   TH MUA   ¾ M   Ë T    ÕT  Þ S V T THI B §iÒu    ×nh  ùtæ  19.­Tr t   chøc  u  Çu. ®Ê th 1.ChØ   nh      ®Þ Tæ chuyªn giagióp viÖc  u  Çu.      ®Ê th 2.ChuÈn  Þ  å  ¬  êi  Çu:   b h s m th ­Th«ng  m êi  Çu.   b¸o  th ­ChØ   Én  i víi µ  Çu.   d ®è     nh th ­C¸c    Çu  Ò     yªu c v c«ng  Ö,  ËttthiÕtbÞ  µ  Ýnh  ngh v      vt n¨ng  ü  Ët. k thu ­BiÓu    gi¸. ­§iÒu  Ön    ki chung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  îp ®ång. v® ki c th c h   ­B¶o    ù  Çu.   l∙nhd th ­M É u     tho¶ thuËn  îp ®ång.   h  ­B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång.   l∙nhth   h  Hå   ¬  ù  Çu  ¬  Ón  s d th s tuy (chØ    ông  i víi   ÕtbÞ  ã  ¸p d ®è     thi   c c«ng  Ö   c¸c ngh phøc  ¹p)chØ  c¸cyªu cÇu  Ýnh    ùa chän  t  nªu      ch ®Ó l   nhanh    µ  Çu  ã    c¸cnh th c ®ñ ®iÒu  Ön  Õp  ôc tham    u   Çu  ùc hiÖn    i  íis¬  Ón  µ  ki ti t   gia ®Ê th (th   nh ®è v   tuy nh thÇu  ©y  ¾p). xl 3. Th«ng    b¸o  êi  Çu: Bªn  êi  Çu  än  m th   m th ch c¸ch  th«ng b¸o  í    µ  ti c¸c nh thÇu  ïhîp víi ×nh  ph       h thøc ®Êu  Çu.ViÖc    th   cung  Êp  å  ¬  c h s cho  µ  Çu    nh th (b¸n hoÆc   Êp  Ôn  Ý)  bªn  êi  Çu  c mi ph do  m th quy  nh. ®Þ 4. Nép  Çu: C¸c  µ  Çu  ép  å  ¬  ù  Çu  ¹  a   iÓ m   µ  ng     th   nh th n h s d th t i ®Þ ® v ®ó thêih¹n ®∙  îcquy  nh    ®  ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th 5.  ë   Çu, xÕp  ¹ng  µ  Çu, xÐt  än  µ  M th   h nh th   ch v c«ng  è  Õt  b k qu¶  óng tr   thÇu. Bªn  êi  Çu  chøc  ë   Çu,xÕp  ¹ng  µ  Çu,xÐt  än  µ  m th tæ  m th   h nh th   ch v c«ng  bè  Õt  k qu¶  óng  Çu  tr th theo  ×nh  ù vµ  éi dung  tr t  n   quy  nh   ¹  Òu  vµ  ®Þ t i§i 10  §iÒu  22. §iÒu    20.­ChØ   Én  i víi µ  Çu. d ®è     nh th
 12. 12 Bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸chnhiÖm   íng dÉn      µ  Çu  Óu  â c¸c yªu    h  ®Ó c¸c nh th hi r     cÇu  ña  × nh,    ñ  ôc sÏ ® îc ¸p  ông  cm c¸c th t       d trong qu¸  ×nh ®Êu   Çu. Nh÷ng    tr   th   néidung  ñ  Õu  å m:   ch y g ­M«     ãm  ¾tdù    t¶t t   ¸n. ­Nguån  èn  ùc hiÖn  ù    v th   d ¸n. ­ N¨ng  ùc,kinh nghiÖm   µ  a   Þ  îp    l    v ®Þ v h ph¸p  ña  µ  Çu; c¸c chøng  c nh th     cø, nh÷ng    th«ng    ªnquan  n   µ  Çu  tinli   ®Õ nh th trong thêigian tõ 5         n¨m  n     ®Õ 10 n¨m  ícthêi®iÓ m   ù  Çu. tr     d th ­    Tæ chøc th¨m  Ön  êng  Õu  ã) vµ    ¸p    ©u  ái cña  µ  hi tr (n c   gi¶i® c¸c c h  nh thÇu. §iÒu    21.­B¶o    ù  Çu  ® Æt  äc  ù  Çu). l∙nhd th ( c d th Nhµ   Çu  th ph¶inép  Òn    ti b¶o    ù  Çu  ïng  íihå  ¬  ù  Çu. TiÒn  l∙nhd th c v   s d th   b¶o    ù  Çu  l∙nhd th b»ng  õ 1%   n     t   ®Õ 3% tæng    Þ íctÝnh    á  Çu.Trong  gi¸tr     gi¸b th   m ét  è  êng  îp,bªn  êi  Çu  ã  Ó  s tr h   m th c th quy  nh  ®Þ møc  ép  Òn b¶o    èng  n ti   l∙nhth nhÊt    ®Ó b¶o  ¶m   Ý   Ët  Ò   ® bm v møc     ù  Çu  gi¸d th cho    µ  Çu. Bªn  êi  c¸c nh th   m thÇu  quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc,®iÒu  Ön  µ  ©n  µng  Ën    ki v ng h nh b¶o    ù  Çu. l∙nhd th   TiÒn  b¶o    ù  Çu  Ï ® îc tr¶l¹ cho  ÷ng  µ  Çu  l∙nh d th s       i   nh nh th kh«ng  t kÕt    ®¹   qu¶ sau    khic«ng  è  óng thÇu  b tr   kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  qu¸ 30  k t  c«ng  è.Nhµ   Çu  b  th kh«ng  îcnhËn  ¹tiÒn b¶o    ù  Çu  ®  l i  l∙nhd th trongc¸ctr ng  îp:    ê h ­Tróng  Çu  ng  õchèithùc hiÖn  îp ®ång.   th nh t       h  ­Rót  n  Çu    ®¬ th sau  êigian nép  Çu. th     th ­Do    ¹m    viph nghiªm  äng c¸cquy  nh  tr     ®Þ trong quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th Sau    ép  khin b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång, ®¬n  Þ  óng thÇu  îc hoµn  l∙nhth   h    v tr   ®  tr¶tiÒn b¶o    ù  Çu.     l∙nhd th §iÒu   §¸nh    Õp  ¹ng  µ  Çu  µ  ×nh  Öt  Õt  22.­ gi¸,x h nh th v tr duy k qu¶  u   ®Ê thÇu. 1.Ph ©n  Ých,®¸nh    µ  s¸nh c¸chå  ¬  ù  Çu.   t   gi¸v so      s d th Bªn  êi  Çu  m th ph¶i kiÓm     Ýnh  îp  Ö  ña  å  ¬  ù  Çu    tra t h l c h s d th theo    quy ®Þnh. Tæng  îp sè  Öu hå  ¬  ù  Çu:Bªn  êi  Çu  Çn  Õn hµnh  Óm    h   li   s d th   m th c ti   ki tra vµ tæng  îp c¸c sè  Öu chñ  Õu  h     li   y trong m ét    b¶ng  ¸nh    ® gi¸chung  íckhixem   tr     xÐt ®¸nh    å  ¬  ù  Çu.   gi¸h s d th §¸nh    å  ¬  ù  Çu: C¸c  å  ¬  ù  Çu  îp  Ö  îc bªn  êi  Çu  gi¸h s d th   h s d th h l ®   m th nghiªncøu,®¸nh      Õtvµ  s¸nh trªnc¬  ë        gi¸chiti   so      s c¸cchØ  tiªu: a) N¨ng  ùcvµ    l   kinh nghiÖ m  µ  Çu:   nh th N¨ng  ùc kü  Ët (s¶n  È m   l   thu   ph kinh doanh  ñ  Õu,  è îng  µ  ×nh ®é     ch y s l v tr   c¸n bé    chuyªn m«n... .   ) N¨ng  ùctµichÝnh  µ  l   v kinh doanh    (doanh  è  µ  înhuËn... . s v l  i ) Kinh nghiÖm   ùc  Ön    îp  ng  ¬ng  ù  ¹  Öt  th hi c¸c h ®å t t t iVi Nam   µ    íc v c¸c n   trongkhu  ùc.   v
 13. 13 b) Kü  Ët:   thu Kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng      Çu  Ò   c¸cyªu c v c«ng  Ö,  Êtl ng vËttthiÕtbÞ  µ  ngh ch  î       v tÝnh  n¨ng  ü  Ët®∙  trong hå  ¬  êi  Çu. k thu   nªu    s m th ­ §Æc   Ýnh    t kinh tÕ  ü  Ët,m∙  Öu  ña  ÕtbÞ   Ët t® îcchµo  µng,   k thu   hi c thi   v      h   tªnh∙ng vµ  ícs¶n  Êt.     n  xu ­ TÝnh  îp lývµ  Öu    h     hi qu¶  kinh tÕ  ña        c c¸c gi¶iph¸p  ü  Ët,biÖn  k thu   ph¸p  tæ  chøc cung øng  ËttthiÕtbÞ. v      ­Kh¶    n¨ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ  µ  l® thi   v n¨ng  ùcc¸n bé  ü  Ët. l     k thu ­Kh¶    n¨ng  Ých  th øng  Ò   Æt   a  ý. vm ®Þ l ­T¸c ®éng  i víi    ®è     m«i  êng  µ  Ön  tr v bi ph¸p gi¶i     Õt. quy c) Tµi chÝnh  µ         v gi¸c¶:Xem   Ðt  x kh¶ n¨ng  µichÝnh, kh¶  t    n¨ng  µ  iÒu  v® kiÖn  cung  Êp  µichÝnh  Õu  ã    Çu) vµ    á  Çu. c t  (n c yªu c   gi¸b th d) Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång  ïhîp víi å  ¬  êi  Çu.         h  ph       s m th h e) ChuyÓn    giao c«ng  Ö.   ngh g) §µo  ¹o.   t h) C¸c    chØ    Çn  Õtkh¸c. tiªuc thi   ChØ  xem   Ðt  ¸nh      x® gi¸c¸c chØ       i  íic¸c nhµ  Çu  Ýnh  ã  tiªutrªn®è v     th ch c m Æt   trongnhã m,    kh«ng  Ýnh  t n¨ng  ùccña    µ  Çu  ô. l  c¸cnh th ph 2.X Ðt  Çu.   th C¸c  å  ¬  ù  Çu  îc xem   Ðt,®¸nh    Õp  ¹ng  h s d th ®   x  gi¸,x h theo    Èn  ∙  tiªuchu ® ® îcngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u        th quy quy   ®Ç tth«ng  qua  íckhim ë   Çu. tr     th Trêng  îp tÊtc¶    n  ù  Çu  u   h     c¸c ®¬ d th ®Ò kh«ng  tyªu  Çu, bªn  êi  Çu  ®¹   c   m th tr×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u        th quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp  chøc  u  Çu  ¹ ph tæ  ®Ê th l   i hoÆc   cÇu  Êtc¶    µ  Çu  µo  ¹ gi¸bá  Çu  µ    iÒu  Ön  yªu  t   c¸c nh th ch l     th v c¸c ® i ki kh¸c   n Õu  Çn  Õt. c thi 3.C«ng  è  óng thÇu  µ  ý  Õt  îp ®ång.   b tr   vkk h  Bªn  êi  Çu  m th chØ  îcc«ng  è  Õt  ®  b k qu¶  u  Çu  µ  ¬ng  ®Ê th v th th¶o  ý  Õt  kk hîp ®ång  Ýnh    ch thøc sau    ã    khic v¨n b¶n  phª  Öt  ña  êicã  Èm  Òn  duy c ng   th quy quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t §iÒu    23.­B¶o    ùchiÖn  îp ®ång  ® Æt  äc  ùc hiÖn  îp ®ång). l∙nhth   h  ( c th   h  B¶o    ùc  Ön  îp  ng  µ cam   Õt  ña  µ  Çu  ùc  Ön  îp l∙nh th hi h ®å l  k c nh th th hi h   ®ång. Tuú    theo  ¹  ×nh  µ  lo ih v quy    ña  îp  ng, tiÒn  m« c h ®å   b¶o    ùc hiÖn  l∙nh th   hîp ®ång    b»ng  õ10%   n   t  ®Õ 15%  tæng    Þhîp ®ång. Trêng  îp ® Æc   Öt, gi¸tr       h  bi   møc  b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ã  Ó    Çu    l∙nhth   h  c th yªu c trªn15%   ng  nh ph¶i® îcngêi      cã  Èm  Òn  Õt  nh  u    Êp  Ën.B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  th quy quy ®Þ ®Ç tch thu   l∙nhth   h  cã  Öu  ùccho  n     êigian b¶o  µnh  ña  îp ®ång  Õt  ¹n.Nh÷ng    hi l   ®Õ khith     h c h  hh  chi tiÕtcña      v¨n b¶n b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  µ: l∙nhth   h  l ­ Thêih¹n  ép  Òn b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång      n ti   l∙nhth   h  kh«ng    ngµy  Ó   qu¸ 30  k tõngµy  µ  Çu  Ën  îcth«ng    óngthÇu.   nh th nh ®   b¸o tr   ­§iÒu  Ön    ki b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång. l∙nhth   h 
 14. 14 ­Thêih¹n  Öu  ùccña      hi l   b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång. l∙nhth   h  ­Lo¹itiÒn b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång.      l∙nhth   h  §iÒu    ô  ôcII. 24.­Ph l   Hå   ¬  êi  Çu  s m th mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   îc thùc  Ön  s v      ®  hi theo chØ   Én  d trongPhô  ôcIIkÌm    l    theo Quy  Õ   µy.   ch n CH ¬NG   IV §Ê U   Ç U   © Y   ¾ P TH X L §iÒu    ×nh  ùtæ  25.­Tr t   chøc  u  Çu. ®Ê th 1.ChØ   nh      ®Þ Tæ chuyªn giagióp viÖc  u  Çu.      ®Ê th 2.S¬  Ón  µ  Çu  Õu  ã).   tuy nh th (n c 3.ChuÈn  Þ  å  ¬  êi  Çu.   b h s m th 4.G öi thm êi  Çu       th hoÆc   th«ng    êi  Çu. b¸o m th 5.NhËn  µ    v qu¶n  ýhå  ¬  ù  Çu. l   s d th 6.M ë   Çu.   th 7.§¸nh    Õp  ¹ng  µ  Çu.   gi¸,x h nh th 8.Tr×nh  Öt kÕt    duy   qu¶  u  Çu. ®Ê th 9.Th«ng  kÕt    b¸o  qu¶  óngthÇu  µ  ý  Õt  îp ®ång. tr   vkk h  §iÒu    ¬  Ón  µ  Çu. 26.­S tuy nh th S¬   Ón  µ  Çu  tuy nh th chØ  Õn hµnh  íi   îp ®ång  ã  ti   v  h   c¸c c quy    ínnh»m   m« l   lùachän    µ  Çu      c¸cnh th ®ñ n¨ng  ùcvµ  l   kinh nghiÖ m  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n. S¬   Ón  µ  Çu  îcthùc hiÖn  tuy nh th ®     theo c¸cbíc:    a) So¹n    th¶o hå  ¬  ¬  Ón:   s s tuy ­Th«ng  s¬  Ón.   b¸o  tuy ­ChØ   Én  ¬  Ón.   d s tuy ­TiªuchuÈn  ¸nh    ¬  Ón.    ® gi¸s tuy ­Phô  ôckÌm    l  theo. b) Th«ng    êi  ¬  Ón  µ  Õp nhËn  å  ¬  ù  ¬  Ón.   b¸o m s tuy v ti   h s d s tuy c)§¸nh    å  ¬    µ  Çu  ù  ¬  Ón.   gi¸h s c¸cnh th d s tuy d) Th«ng    Õt    b¸o k qu¶  ¬  Ón. s tuy §iÒu    å   ¬  êi  Çu. 27.­H s m th Hå   ¬  êi  Çu  s m th bao  å m: g
 15. 15 ­Th  êi  Çu  Õu  ã  ¬  Ón),hoÆc     m th (n c s tuy   th«ng    êi  Çu  Õu  b¸o m th (n kh«ng  cã  ¬  Ón). s tuy ­M É u   n  ù  Çu.   ®¬ d th ­ChØ   Én  i víi µ  Çu.   d ®è     nh th ­Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  ËtkÌm    s thi   k thu   theo b¶n   îng vµ    tiªnl   chØ  Én  ü  Ët. d k thu ­TiÕn        ®é thic«ng. ­§iÒu  Ön    ki chung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  îp ®ång. v® ki c th c h   ­B¶o    ù  Çu.   l∙nhd th ­M É u     tho¶ thuËn  îp ®ång.   h  ­B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång.   l∙nhth   h  §iÒu    28.­Th«ng    êi  Çu. b¸o m th Th«ng    êi  Çu  b¸o m th bao  å m: g ­Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  m êi  Çu. c bªn  th ­M«     ãm  ¾tdù    a  iÓ m   µ  êigian x©y  ùng..   t¶t t   ¸n,®Þ ® v th     d . ­ChØ   Én  Öc  ×m  Óu  å  ¬  êi  Çu.   d vi t hi h s m th ­C¸c  iÒu  Ön  i víi   ® ki ®è     dù  Çu. bªn  th ­Thêih¹n,®Þa  iÓ m   Ën  å  ¬  êi  Çu.      ® nh h s m th Bªn  êi  Çu  än  m th ch c¸ch th«ng  tí c¸c nhµ  Çu  ï hîp víih×nh    b¸o      i th ph       thøc  ®Êu  Çu  ∙  îcth«ng  th ® ®   qua. §iÒu    29.­ChØ   Én  i víi µ  Çu. d ®è     nh th Néi dung  ñ  Õu  å m:   ch y g ­M«     ãm  ¾tdù    µ  ¹m    u  Çu.   t¶t t   ¸n v ph vi®Ê th ­TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông.    k thu     ­Nguån  èn  ùc hiÖn  ù    v th   d ¸n. ­ §iÒu  Ön  i víi µ  Çu    ki ®è     nh th tham    u  Çu    gia ®Ê th (tc¸ch ph¸p  ©n, kinh   nh     nghiÖ m,  n¨ng  ùckü  Ëtvµ  µichÝnh.. ) l   thu   t   .. ­Tæ     chøc  th¨m  Ön  êng  µ    ¸p    ©u  áicña  µ  Çu. hi tr v gi¶i® c¸cc h   nh th §iÒu    å   ¬  ù  Çu. 30.­H s d th Hå   ¬  ù  Çu  ©y  ¾p  s d th x l bao  å m:g ­§¬n  ù  Çu.   d th ­B¶n    sao  Êy ®¨ng  ý  gi   k kinhdoanh  µ    v chøng  chØ  Ò   ngh nghiÖp. ­TµiliÖu giíthiÖu n¨ng  ùcnhµ  Çu.       i   l  th ­ BiÖn    ph¸p    thic«ng tæng  Ó  µ  Ön  th v bi ph¸p    thic«ng    Õtc¸c h¹ng  chi ti     m ôc  c«ng  ×nh. tr
 16. 16 ­Tæ     chøc    thic«ng  µ  Õn ®é   ùc hiÖn  îp ®ång. v ti   th   h  ­B¶n  ù      ù  Çu.   d to¸ngi¸d th ­B¶o    ù  Çu.   l∙nhd th §iÒu    31.­B¶o    ù  Çu  ® Æt  äc  ù  Çu). l∙nhd th ( c d th B¶o    ù  Çu  ©y  ¾p  îcthùc hiÖn    l∙nhd th x l ®     nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     b¶o    ù  l∙nhd thÇu  mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ  ¹ §iÒu  cña  s v      t  i 21  Quy  Õ   µy. ch n §iÒu    32.­B¶o    ùchiÖn  îp ®ång  ® Æt  äc  ùc hiÖn  îp ®ång). l∙nhth   h  ( c th   h  B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ©y  ¾p  îcthùc hiÖn    l∙nhth   h  x l ®    nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  l∙nhth   h  mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ  ¹ §iÒu  cña  s v      ti   23  Quy  Õ   ch nµy. §iÒu    33.­§¸nh    µ  Õp  ¹ng  µ  Çu. gi¸v x h nh th §¸nh    µ  Õp  ¹ng  µ  Çu  îctiÕn hµnh  gi¸v x h nh th ®     theo c¸cbícsau:     1.Xem   Ðt hå  ¬  ù  Çu.   x   s d th ­KiÓ m     ¹tÝnh  îp lÖ  ña  å  ¬  ù  Çu.   tral   i h   c h s d th ­ Yªu  Çu  õng  µ  Çu    Ých  ÷ng  éidung  a  â    c t nh th gi¶ith nh n  ch r trong hå  ¬   s dù  Çu  µ  ét  è  n    ñ  Õu  ña  ÷ng  èil ng línxÐt thÊy  a  th v m s ®¬ gi¸ch y c nh kh  î       ch tho¶  ®¸ng.C¸c    Çu    Ých  µ    êi îclËp thµnh      yªu c gi¶i th v tr¶l       ® biªnb¶n. ­ N Õ u     Ön  ã    ãtvÒ   è  äc,bªn  êi  Çu  Ïsöa  ¹ c¸c lçi µy    ph¸thi c sais   s h   m th s   l      i n cho  Èn    µ  chu x¸c v th«ng b¸o  Þp  êicho  µ  Çu. N Õ u   µ  Çu  k th   nh th   nh th kh«ng  chÊp  Ën  × sÏbÞ  ¹ . nh th     lo i ­ M äi    th«ng    Ëp  Ët vÒ   µ  Çu  tinc nh   nh th kh«ng  íp víi å  ¬  ù  Çu  u   kh     s d th ®Ò h ® îckiÓm    µ    trav xem   Ðt. x 2. ChuyÓn  æi    ù  Çu  µ      ® gi¸d th v c¸c chØ    ü  ËtvÒ   ét  Æt   tiªuk thu   m m b»ng  gi¸®Ó   ¸nh    s¸nh.  ® gi¸,so  3.§¸nh    µ  s¸nh    å  ¬  ù  Çu:C¸c  å  ¬  ù  Çu  îc®¸nh      gi¸v so  c¸ch s d th   h s d th ®   gi¸ vµ  s¸nh theo tõng tiªuchuÈn,sau    so           ®ã tæng  îp ®Ó   ¸nh    µn  Ön. h  ® gi¸to di Nh÷ng  éidung  ñ  Õu  îcxem   Ðt khi®¸nh    n  ch y ®  x   gi¸theo tõng tiªuchuÈn:      a) TiªuchuÈn  ü  Ët, Êtl ng:    k thu   ch  î ­ Møc    ¸p    ®é ® øng  i  íic¸c yªu  Çu  Ò   ü  Ët,chÊt l ng vËt tthiÕt ®è v     c v k thu    î        bÞ  trong hå  ¬  ÕtkÕ. nªu    s thi   ­ TÝnh  îp lývµ    h     kh¶    ña      thic c¸cgi¶iph¸p kü  Ët, Ön    thu   bi ph¸p tæ    chøc    thi c«ng. ­ B¶o  ¶m   iÒu  Ön  Ö     ® ® ki v sinh m«i  êng  µ    iÒu  Ön  toµn    tr v c¸c ® ki an  kh¸c  nh  phßng  ch¸y,an  µn    ng...   to lao®é ­  Ýnh  ï hîp  ña  ÕtbÞ     T ph   c thi   thic«ng  è îng,chñng  ¹   Êt l ng  µ  (s l   lo i ch  î v , tiÕn ®é     huy  ng... . ®é ) b) TiªuchuÈn     kinh nghiÖ m  µ  Çu:   nh th
 17. 17 ­ Kinh    nghiÖm   ∙  ùc hiÖn    ù    ã  cÇu  ü  Ët,cã  ïng ®Þa   ® th   c¸c d ¸n c yªu  k thu   v   lývµ  Ön  êng ¬ng  ù.   hi tr t t ­Sè îng,tr×nh ®é     é,c«ng  ©n  ü  ËttrùctiÕp thùc hiÖn  ù   l    c¸n b   nh k thu         d ¸n. c)TiªuchuÈn  µi Ýnh,gi¸c¶:    t  ch    ­Kh¶    n¨ng  µichÝnh  ¸p  t  ® øng    Çu  ña  ù  yªu c c d ¸n. ­Gi¸dù  Çu  ïhîp víi     th ph       tæng  ù    d to¸nhoÆc   ù    îcduyÖt. d to¸n®   d) TiªuchuÈn  Õn ®é        ti   thi c«ng: ­Møc      ®é b¶o  ¶m   ® tæng  Õn ®é   ti   quy  nh  ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th ­ TÝnh  îp  ývÒ   Õn    µn  µnh  ÷a    ¹ng  ôc    h l   ti ®é ho th gi c¸c h m c«ng  ×nh cã  tr   li   ªnquan. C¸c    Èn    îcxem   Ðt theo    Èn  ¸nh    ∙  îcngêicã  tiªuchu trªn®   x  tiªuchu ® gi¸® ®     thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u    Êp  Ën  íckhim ë   Çu. quy quy   ®Ç tch thu tr     th   §iÒu    Ðt  Öt  Õt  ®Êu  Çu. 34.­X duy k qu¶  th C¨n  kÕt  cø  qu¶  ¸nh      å  ¬  ù  Çu,bªn  êi  Çu  Õn hµnh  Õp  ® gi¸c¸ch s d th   m th ti   x h¹ng  µ  Çu  nh th theo    Èn  ¸nh    ∙  îc th«ng  tiªuchu ® gi¸® ®   qua. K Õt    qu¶  ¸nh    ® gi¸ vµ  Õp  ¹ng  µ  Çu  x h nh th ph¶i® îc ngêi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u           th quy quy ®Þ ®Ç t phª duyÖt. Trêng  îp  Êt c¶    å  ¬  ù  Çu  u   h t   c¸c h s d th ®Ò kh«ng  t yªu  Çu,  ®¹   c bªn  êi  m thÇu ph¶itr×nh ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u          th quy quy ®Þ ®Ç t cho  Ðp  chøc  ph tæ  ®Êu   Çu  ¹   êng  îp    å  ¬  ù  Çu  th l iTr . h c¸c h s d th kh«ng  t yªu  Çu  Ò   µichÝnh, ®¹   c v t    gi¸c¶    bªn  êi  Çu  ×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    m th tr     th quy quy ®Þ ®Ç t cho  Ðp  ph c¸cnhµ  Çu  µo  ¹gi¸hoÆc   chøc  u  Çu  ¹ .   th ch l     i tæ  ®Ê th l i §iÒu    ô  ôcIII 35.­Ph l   . Hå   ¬  ¬  Ón  µ  å  ¬  êi  Çu  ©y  ¾p  îcthùc hiÖn  s s tuy v h s m th x l ®     theo chØ  Én    d trongPhô  ôcII  Ìm    l  I k theo Quy  Õ   µy.   ch n CH ¬NG   V §Ê U   Ç U   ù   TH D ¸N §iÒu    èit ng ¸p dông  u  Çu  ù  36.­§  î     ®Ê th d ¸n. ­ Dù       ¸n kh«ng  Çn  c ph¶ichiathµnh    ãithÇu.     c¸cg   ­Dù     ùc hiÖn    ¸n th   theo ph¬ng    thøc x©y  ùng,chuyÓn    d   giao (BT).   ­ Dù   thùc  Ön    ¸n  hi theo  ¬ng  ph thøc  ©y  ùng, vËn  µnh, chuyÓn  x d   h   giao  (BOT). §iÒu    ×nh  ùtæ  37.­Tr t   chøc  u  Çu  ù  ®Ê th d ¸n. Tr×nh  ùtæ  t   chøc  u  Çu  ù    ùc hiÖn    ®Ê th d ¸n th   nh quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 25.
 18. 18 §iÒu    å   ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu. 38.­H s m th v tiªuchu ® gi¸h s d th Hå   ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  s m th v tiªuchu ® gi¸h s d th ph¶ibao  å m       g ®ñ c¸c néi dung  Ò   u   Çu  Ón  än    Ên, vËt t    v ®Ê th tuy ch t v     thiÕtbÞ,  ©y  ¾p, vËn    x l  hµnh  µ  v chuyÓn  giao (nÕu  ã).   c §iÒu    39.­ChØ   Én  ùchiÖn  u  Çu  ù  d th   ®Ê th d ¸n. §Êu  Çu  ù  thùc  Ön  th d ¸n  hi theo  chØ   Én  îc quy  nh  d ®  ®Þ trong  ét    m v¨n b¶n riªngdo  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  × so¹n    B K ho v§ t ch tr   th¶o  ×nh  ñ íng  Ýnh  tr Th t Ch phñ  ban  µnh. h CH ¬NG   VI QU¶N   ý  U   Ç U L ®Ê TH §iÒu    40.­Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n  ña  m êi  Çu.   v quy h c bªn  th Bªn  êi  Çu  Þu  m th ch tr¸chnhiÖm   chøc  u   Çu    tæ  ®Ê th theo  Õ   ¹ch  u   k ho ®Ê thÇu  îcduyÖt: ®  1. ChØ   nh      ®Þ Tæ chuyªn gia hoÆc      thuªt vÊn  ùc hiÖn    Ö m   ô     th   c¸c nhi v sau: ­ChuÈn  Þ    µiliÖu ph¸p lý, ¹n th¶o hå  ¬  êi  Çu.   b c¸ct        so     s m th ­TiÕp  Ën  µ    nh v qu¶n  ýhå  ¬  ù  Çu. l   s d th ­ Ph ©n  Ých,®¸nh    s¸nh,xÕp  ¹ng    å  ¬  ù  Çu    t   gi¸,so    h c¸c h s d th theo  ng  ®ó tiªuchuÈn    chuyªn m«n  µ    Çu  Æt      v yªu c ® ra tronghå  ¬  êi  Çu.   s m th ­ Tæng  îp,chuÈn  Þ  å  ¬  Ò   Õt    h  b h s v k qu¶  u  Çu    c¸o chñ  u   ®Ê th ®Ó b¸o    ®Ç txem   Ðt.   x 2. Tr×nh  Õt    k qu¶  u   Çu    êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ®Ê th lªnng   th quy quy ®Þ ®Ç t ®Ó     Öt nhµ  Çu  óng thÇu. phª duy   th tr   3.C«ng  è  Õt    b k qu¶  u  Çu  ∙  îcduyÖt. ®Ê th ® ®   4. §µ m     ph¸n  µn  Ön  îp  ng    ý  Õt  Ýnh  ho thi h ®å ®Ó k k ch thøc  íinhµ  Çu  v  th tróngthÇu.   §iÒu    41.­Tr¸ch nhiÖm   µ  Òn  ¹n  ña    chøc    ©n    v quy h c c¸c tæ  c¸ nh chuyªn  giatvÊn     tham    u  Çu  µ  Ðt thÇu. gia®Ê th v x   ­ Tæ     chuyªn giahoÆc   chøc   Ên     tæ  tv tham    u  Çu  ã  gia®Ê th c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn    Ö m   ô    c¸c nhi v quy  nh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  vµ  ã  Òn    Óu  ®Þ ti  1  40  c quy ph¸tbi trung thùc,kh¸ch quan    Õn  ña  ×nh        ý ki c m b»ng    v¨n b¶n  íi ñ  u    v  ch ®Ç ttrong qu¸    tr×nh ph©n  Ých,®¸nh    Õp  ¹ng    å  ¬  ù  Çu.   t   gi¸,x h c¸ch s d th ­ C¸c    chuyªn gia ® îc ngêi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u    êi           th quy quy ®Þ ®Ç t m ®Ó t vÊn  Ò   Öc  ùa chän  µ  Çu  v vi l   nh th ph¶icã    Õn  Ýnh    ý ki ch thøc b»ng  b¶n  µ  v¨n  v
 19. 19 chÞu tr¸chnhiÖ m     ©n  ícph¸p luËtvÒ   ù  Ýnh      c¸nh tr       s ch x¸c,trung thùc vµ      kh¸ch  quan  ña    éidung  ¸nh    . c c¸cn   ® gi¸®ã §iÒu    42.­Tr¸ch  Öm   µ  Òn  ¹n  ña  êi cã  Èm   Òn  Õt  nhi v quy h c ng   th quy quy ®Þnh  u  . ®Ç t 1.X Ðt  Öt hå  ¬  êi  Çu,tiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  µ    duy   s m th     ® gi¸h s d th v danh  s¸ch c¸cnhµ  Çu  îcm êi     th ®   tham  ù  u  Çu  d ®Ê th (danh  s¸ch ng ¾n).   2.Phª  Öt kÕt    duy   qu¶  ùachän  µ  Çu. l  nh th 3.KiÓ m       tra,chØ  o  m êi  Çu  ùc hiÖn  ng  ®¹ bªn  th th   ®ó quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 4. KiÓ m       tra,chØ   o  ®¹ bªn  êi  Çu  ý  Õt  îp  ng  µ  chøc  ùc m th k k h ®å v tæ  th   hiÖn  îp ®ång  íi h  v   tróngthÇu. bªn    §èi víidù  ®Ç u    ö  ông  èn  µ   íc thuéc  ã m         ¸n  ts d v Nh n   nh A (theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng),Thñ   íng  Ýnh  ñ  l  t x d   t Ch ph giao cho  é   ëng, Chñ  B tr   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ñ  ëng  ¬ v Th tr c¬ quan  ã  Èm  Òn  ùc hiÖn    éidung    vµ  cña  Òu  µy. c th quy th   c¸cn   1,3  4  §i n §iÒu    duyÖt  µ  û  Òn    Öt  Õt  ®Êu  Çu: 43.­Phª  v u quy phª duy k qu¶  th 1. Thñ  íng  Ýnh  ñ    t Ch ph phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu  ù   sö  ông  duy k ho ®Ê th D ¸n  d vèn  µ   ícthuéc nhã m   (theo §iÒu  Ö  Nh n     A    l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng) vµ  Õt  l  tv x d  k qu¶  ùa chän  µ  Çu    ãithÇu  Ón  än   Ên  ã    Þtõ10  û®ång  l  nh th c¸cg   tuy ch tv c gi¸tr     t   trëlªn,   ãithÇu      g  c¸c mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ  s v      hoÆc   ©y  ¾p  ã    Þtõ 50  û x l c gi¸tr     t   ®ång  ëlªntrªnc¬  ë    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . tr       s ®Ò ngh c B tr B K ho   § t C¸c  ãithÇu  g  cßn  ¹ giao Bé   ëng,Chñ   Þch  û   l i   tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  v thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  µ  ñ  ëng  ¬  ¬ v Th tr c quan  ã  Èm   Òn  c th quy xem   xÐt quyÕt ®Þnh    ¬  ë    Þ  ña  ñ  u  .     trªnc s ®Ò ngh c ch ®Ç t 2. Ng êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u    ù  sö  ông  èn  µ   íc     th quy quy ®Þ ®Ç t d ¸n  d v Nh n   thuéc  ã m     nh B (theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng)  ö  ông  é    l  t x d sd b m¸y chuyªn m«n  óp viÖc  ña  × nh  µ  ã  Ó  êi    gi   cm v c th m thªm  chuyªn gia ®Ó    Ên       tv khi quyÕt  nh  Õt  ®Þ k qu¶  ùa chän  µ  Çu    ãithÇu  Ón  än   Ên  ã    l  nh th c¸c g   tuy ch tv c gi¸ trÞ tõ 500  iÖu ®ång  n   tû ®ång, c¸c gãithÇu     tr   ®Õ 10        mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ  s v      hoÆc   ©y  ¾p  ã    Þ tõ 10  û ®ång  n   tû ®ång    ¬  ë    Þ  x l c gi¸tr     t   ®Õ 50    trªnc s ®Ò ngh cña  ñ  u  .C¸c  ãithÇu   Ên  ã    Þ tõ 10  û ®ång  ëlªnvµ    ãi ch ®Ç t  g  t v c gi¸tr     t   tr     c¸c g   thÇu  mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   hoÆc   ©y  ¾p  ã    Þ tõ 50  û ®ång  ëlªnph¶i x l c gi¸tr     t   tr       tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph th«ng  qua  íc phª  Öt  Õt  tr   duy k qu¶  u   Çu. C¸c  ®Ê th   gãi thÇu    cßn  ¹ cã    Þ thÊp  ¬n  l i gi¸tr     h quy  nh    îc phÐp  û  Òn    ®Þ trªn®   u quy cho cÊp  íi ×nh  ét  Êp    Öt. d  m m c phª duy 3. Dù     éc nhã m       ¸n thu   C (theo §iÒu  Ö    l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng),ngêi l  tv x d     cã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u    ù    µ  ñ  ëng  ¬  th quy quy   ®Ç td ¸n v Th tr c quan  îcuû  Òn  ®   quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç tphª  Öt  Õt  duy k qu¶  ùa chän  µ  Çu  Êtc¶    ãithÇu  l  nh th t   c¸c g   cña  ù  d ¸n. 4. C¸c  ù    u    ªndoanh  µ  äp      d ¸n ®Ç tli   v h t¸ckinh doanh,Héi ®ång       qu¶n  Þ tr   cña doanh  nghiÖp  Õt  nh  Õt  quy ®Þ k qu¶  ùa chän  µ  Çu    ¬  ë  l  nh th trªnc s tho¶   thuËn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . c B K ho   § t
 20. 20 5.  C¸c  ù   ®Ç u    kh«ng  ö  ông  ån  èn  µ   íc vµ  d ¸n  t sd ngu v Nh n   kh«ng    do Ng ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh  h Nh n   B T   b¶o    èn  l∙nh v vay, th×  ñ  u    tù   ch ®Ç t   quyÕt ®Þnh  µ  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc  ùachän  µ  Çu.   v vi l   nh th CH ¬NG   VII KIÓ M   TRA,  THANH   TRA   µ   ö   ý  PH¹ M V X L VI  §iÒu    Ó m     44.­Ki tra,thanh    Öc  chøc  u  Çu. travi tæ  ®Ê th C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n   nh d©n  tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  v th ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm     chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  chøc n¨ng theo dâivµ  Óm          ki tras¸tsao  Öc  chøc  u  Çu    ù    vi tæ  ®Ê th c¸cd ¸n ®Ç u  ;tiÕn  µnh  t  h thanh    i  íic¸c hµnh    ã  Êu  Öu    ¹m  tra®è v     vic d hi viph Quy  Õ   ch ®Êu  Çu. th §iÒu    ö  ýviph¹m. 45.­X l     M äi  µnh    ùc  Ön    h vith hi saiQuy  Õ   u   Çu, biÓu  Ön  íic¸c h×nh  ch ®Ê th   hi d     thøc  ÕtlébÝ  Ët  å  ¬,tµiliÖu vµ  ti     m h s       th«ng    tin,th«ng  ng, m ãc  ®å   ngoÆc,  èi h  lé.   . trong  . qu¸  ×nh  u   Çu  u   îc coi lµ hµnh  ng  ©y  Öth¹ivÒ   tr ®Ê th ®Ò ®       ®é g thi     kinhtÕ  µ  u     v ®Ò ph¶ibÞ  ö  ý:   xl N Õ u   µ  Çu    ¹m  Ï bÞ   ¹  áidanh  nh th viph s   lo i kh   s¸ch  ù  Çu  µ  d th v kh«ng  îc ®  nhËn  ¹ tiÒn b¶o    ù  Çu.Trêng  îp c¸cnhµ  Çu  l i   l∙nhd th   h   th th«ng  ng    p    ®å ®Ó Ð gi¸ th× ph¶ibÞ  ö  ýtheo ph¸p luËt.     x l      N Õ u   m êi  Çu    ¹m, kÕt  bªn  th viph   qu¶  u  Çu  ÏbÞ  û  á,c¬  ®Ê th s   hu b   quan  ã  c thÈm   Òn  Õt  nh  u     Ï chØ   o  chøc  u   Çu  ¹   quy quy ®Þ ®Ç t s   ®¹ tæ  ®Ê th l iBªn  êi  . m thÇu ph¶ibåith ng  ÷ng    Ý      ê nh chiph cho    µ  Çu.Thµnh      chøc  c¸c nh th   viªnc¸c tæ  chuyªn  m«n   óp  Öc  u   Çu  Õu     ¹m  Ï bÞ   ¹  ái danh  gi vi ®Ê th n vi ph s   lo ikh   s¸ch    tæ chøc chuyªn m«n  µy  µ  Þ  ö  ýtheo ph¸p luËttuú theo møc      ¹m.   n v b x l          ®é viph N Õ u   êicã  Èm  Òn    Öt hoÆc   îcuû  Òn    Öt kÕt  ng   th quy phª duy   ®   quy phª duy   qu¶  u  Çu    ¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo ph¸p luËttuú theo møc      ¹m ®Ê th viph s   x l           ®é viph CH ¬NG   VIII §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu      46.­Tæ chøc  ùchiÖn. th   Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  tr B K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m   ñ  × phèi hîp  íiBé     ch tr     v  X ©y  ùng, Bé   ¬ng  ¹i vµ    é,  µnh  ªnquan  íng  Én  ô  Ó  Öc  d   Th m   c¸c B ng li   h d c th vi thùc  Ön  hi Quy  Õ   µy  µ  ch n v xem   Ðt    x ®Ò nghÞ   ña    µnh, ®Þa   ¬ng  c c¸c ng   ph trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Õn  Þ  Ýnh  ñ  iÒu         ®Ó ki ngh Ch ph ® chØnh  hoÆc     bæ sung  éi dung  n  Quy  Õ   u   Çu    Ðt  Êy  Çn  Õt.Hµng  ch ®Ê th khix th c thi   n¨m  ã    c b¸o c¸o kÕt    qu¶  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   u  Çu  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ. ch ®Ê th tr   t  ph
Đồng bộ tài khoản