intTypePromotion=1

Nghị định 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
117
lượt xem
14
download

Nghị định 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  44/1998/N§­C P  n g µ y 29  th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò   h uy Ó n  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc th µ nh C « n g  ty c æ  p h Ç n c C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng    ông  Þ   nh  µy  µc¸c doanh  1. §  î ¸p d Ngh ®Þ n l    nghiÖp    ¹ ghit   i §iÒu  cña  Ët Doanh  1  Lu   nghiÖp  µ  ícm µ   µ   íckh«ng  Çn  Õp tôcn ¾ m   nh n   Nh n   c ti     gi÷100%   èn  u  ,® îcx¸c®Þnh    v ®Ç t      trongPhô  ôckÌm    l  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    2. ChuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn  tycæ ph (sau  ®©y  äit¾tlµcæ   Çn  ãa)nh»m     ôc    g       ph h   c¸cm tiªusau: 1.Huy  ng  èn  ña  µn    éi,   ®é v c to x∙h   bao  å m     ©n, c¸ctæ  g c¸nh     chøc  kinh tÕ,    tæ chøc    éitrong nícvµ  µiníc®Ó   u    æi  íic«ng  Ö,  ¹othªm  x∙h       ngo     ®Ç t® m  ngh t   viÖc  µm, ph¸ttr Ón doanh  l   i   nghiÖp, n©ng    cao  søc  ¹nh  c tranh,thay  æi  ¬    ® c cÊu doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2.T¹o  iÒu  Ön    êilao ®éng   ® ki ®Ó ng     trong doanh    nghiÖp  ã    Çn  µ  c cæ ph v nh÷ng  êi®∙  ãp  èn  îclµm  ñ  ùc sù;thay ® æi  ¬ng  ng   g v ®   ch th       ph thøc qu¶n  ýt¹o   l    ®éng  ùc thóc ®Èy  l    doanh nghiÖp kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶, t¨ng tµis¶n  µ        Nh níc,n©ng    cao    Ëp  ña  êilao ®éng, gãp  Çn    ëng  thu nh c ng       ph t¨ng tr kinh tÕ  t    ®Ê níc. §i Ò u 3. 1. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ, tæ      chøc    éi,c«ng  ©n  Öt Nam,  êi ViÖt x∙ h   d Vi   ng     Nam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµi®Þnh      Öt Nam   u   ã  Òn  ®Þ cën          c ë Vi   ®Ò c quy mua    Çn      cæ ph ë c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íccæ   Çn  ãa. nh n   ph h 2.ViÖc  cæ   Çn    b¸n  ph cho    chøc,c¸nh©n  ícngoµithùc hiÖn  c¸ctæ     n      theo  quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®Þ c Th t   ph
  2. 2 §i Ò u 4. Quy Òn   ë  ÷u  µ  äi  Òn  î hîp  s h v m quy li  ph¸p  ña  chøc, c¸ c tæ     nh©n  mua     Çn      cæ ph ë c¸c doanh nghiÖp    Çn  ãa  îc Nhµ   íc b¶o  é  cæ ph h ®  n  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      Çn  îcth«ng  b¸n  5. Cæ ph ®   b¸o  c«ng khait¹   i doanh nghiÖp    cæ phÇn  ãa  h hoÆc  b¸n th«ng qua  c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,c¸c  ng h th m  c«ng    µi ty t   chÝnh  µ    ë,trung t©m  v c¸cs     giao dÞch    chøng kho¸n. §i Ò u    6. Doanh nghiÖp  Õn hµnh    Çn  ãa  ã  ti   cæ ph h c tr¸chnhiÖm   ¾p     s xÕp, sö  ông  Õt  è    ng  Ön  ã  ¹   d h s lao ®é hi c t i doanh nghiÖp.§èivíisè    ng         lao ®é tù nguyÖn  Ê m     è  îp ®ång    ng  × gi¶iquyÕt    ch døt s h   lao ®é th     theo  Õ     Ön  ch ®é hi hµnh. §i Ò u      Çn  ãa  îctiÕn hµnh  7. Cæ ph h ®     theo c¸ch×nh     thøc sau  y:   ®© 1. Gi÷    nguyªn    Þ thuéc  èn  µ   íc hiÖn  ã  ¹  gi¸tr   v Nh n   c ti doanh nghiÖp, ph¸t    hµnh    Õu    ótthªm  èn      iÓndoanh  cæ phi thu h   v ®Ó ph¸ttr   nghiÖp; 2.B¸n  ét  Çn    Þthuéc vèn  µ   íchiÖn  ã  ¹ doanh    m ph gi¸tr     Nh n   c t  i nghiÖp; 3. T¸ch  ét  é  Ën  ña  m b ph c doanh nghiÖp    iÒu  Ön      Çn  ®ñ ® ki ®Ó cæ ph hãa; 4. B¸n  µn  é    Þ hiÖn  ã  éc  èn  µ   íc t¹    to b gi¸tr   c thu v Nh n   i doanh nghiÖp    ®Ó chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn. tycæ ph §i Ò u    Òn   îc mua     Çn  Çn  u     Õn  µnh    Çn  8. Quy ®  cæ ph l ®Ç khiti h cæ ph hãa. 1. Lo¹idoanh     nghiÖp  µ   µ   ícgi÷ cæ   Çn    èi,cæ   Çn  Æc   m Nh n     ph chiph   ph ® biÖt: a) M ét    ph¸p nh©n  îcmua    ®  kh«ng    qu¸ 10%   tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp; b)  ét    ©n  îc mua   M c¸ nh ®  kh«ng qu¸    5% tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp. 2.  ¹idoanh  Lo   nghiÖp  µ   µ   íc kh«ng  ¾ m     Çn    èi,cæ   m Nh n   n cæ ph chi ph   phÇn  Æc   Öt: ® bi a) M ét    ph¸p nh©n  îcmua    ®  kh«ng    qu¸ 20%   tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp; b)  ét    ©n  îc mua   M c¸ nh ®  kh«ng qu¸ 10%  tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp. 3.Lo¹idoanh     nghiÖp  µ   µ   íckh«ng  m Nh n   tham      Çn: giacæ ph Kh«ng  ¹n  Õ   è îng cæ   Çn  çi ph¸p nh©n  µ    ©n  îcmua  ­ h ch s l   ph m    v c¸nh ®  nh ng ph¶i®¶m     b¶o  è    «ng  èithiÓu  s cæ ® t  theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët C«ng  ®Þ c Lu   ty.
  3. 3 4. Ph Çn  èn    v doanh nghiÖp  ∙  ® vay  ña  êi lao ®éng  íc khicæ   Çn  c ng     tr     ph hãa  Õu  êilao®éng  Êp  Ën  × ® îcchuyÓn  µnh    Çn  ña  n ng     ch thu th     th cæ ph c c«ng  ty. 5. C¸c  i  îng    ®è t quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  èng  2  13  l Ch tham  nhòng chØ   îc mua     Çn    ®∙i kh«ng  îtqu¸  ®  cæ ph gi¸u    v  møc     Çn  ×nh  cæ ph b qu©n  ña      «ng  c c¸ccæ ® trong doanh    nghiÖp. §i Ò u    ö  ông  Òn b¸n    Çn  éc vèn  µ  íc: 9. S d ti   cæ ph thu   Nh n Sè  Òn thu ® îctõb¸n    Çn  éc vèn  µ   íct¹ doanh  ti         cæ ph thu   Nh n   i  nghiÖp    sau khi trõ nh÷ng    Ý     Çn  ãa  ñy     chi ph cæ ph h do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ®èivíi     ¬ (    doanh  nghiÖp  éc ®Þa   ¬ng) Bé   µi chÝnh  thu   ph   T  (®èi víidoanh     nghiÖp  éc    é,  thu c¸c B Tæng   ôc),Héi  ng  c   ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    (®èivíic¸c doanh  ty91       nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  C«ng    ö  ông  ty)s d ®Ó: 1.§µo  ¹o, o  ¹ol¹®Ó     Õt viÖc  µm  íicho  êilao®éng.   t  ®µ t     gi¶i i quy   l m  ng     2.TrîcÊp     cho  è    ng    . s lao®é d«id 3. Bæ     sung  èn  v cho    c¸c doanh nghiÖp  µ  íc cÇn  tiªncñng  è  µ  nh n   u    cv ®Ç u    cho  t c¸c doanh nghiÖp  µ  íc ®∙    Èn  ãa  nh n   cæ ph h theo  ¬ng  ® îc ph ¸n    duyÖt. §i Ò u 10. Bé   µi chÝnh  èng  Êt    T  th nh qu¶n  ým É u     n  µ  l  in Ê v cung  Êp  c tê cæ   Õu        phi ë c¸c doanh  nghiÖp    Çn  ãa; b¶o  ¶m   cæ ph h  ® cho      «ng  c¸c cæ ® nhËn  îc cæ   Õu  Ë m   Êt  µ 30  µy  Ó   õ khi kÕt  óc  êih¹n    ®  phi ch nh l   ng k t     th th   ph¸t hµnh  ña  c doanh  nghiÖp    Çn  ãa. cæ ph h C h ¬ n g  II N g u yªn t ¾ c x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p.  tr N h ÷ n g  u  ® ∙i ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  v µ  n g ê i lao     d ® é n g  trong d o a n h  n g hi Ö p  c æ  p h Ç n  h ã a §i Ò u    11. Nguyªn  ¾c    nh    Þdoanh  t x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp: 1. Gi¸ trÞ thùc tÕ  ña        c doanh  nghiÖp  µ gi¸toµn  é  µis¶n  Ön  ã  ña  l    b t  hi c c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Çn  ãa  µ   êi mua,  êi b¸n    Çn  ti   th cæ ph h m ng   ng   cæ ph ®Ò u   Êp  Ën  îc.Gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh  ch nh ®         ph v Nh n     i nghiÖp  µgi¸ l    trÞthùc tÕ  ña      c doanh  nghiÖp sau    ∙  õc¸ckho¶n  îph¶itr¶. khi® tr     n    2.C¸c  Õu  èx¸c®Þnh    Þthùc tÕ  ña    y t    gi¸tr     c doanh  nghiÖp: a)  è   Öu  S li trong    sæ s¸ch  Õ   k to¸n cña    doanh nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     ti   th cæ phÇn  ãa. h b) Gi¸trÞthùc tÕ  ña  µis¶n  ¹ doanh        c t  ti   nghiÖp    nh    ¬  ë  Ön  x¸c®Þ trªnc s hi tr¹ngvÒ   È m   Êt,tÝnh    ph ch   n¨ng  ü  Ët,nhu  Çu  ö  ông  ña  êi mua   µi k thu   c sd c ng   t  s¶n  µ    Þ  êng  ¹ thêi®iÓ m     Çn  ãa. v gi¸th tr t    i cæ ph h 3. LîithÕ     kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp  Ò   Þ  Ý ®Þa   ý,uy  Ýn  Æt   v v tr   l  t m hµng  Õu  ã).LîithÕ  µy  Ó  Ön    û suÊt lî nhuËn  ùc hiÖn  Ýnh    (n c     n th hi ë t     i th   t trªn
  4. 4 vèn  kinh doanh  ×nh  ©n  n¨m  íckhicæ   Çn  ãa.Gi¸trÞlîthÕ  ãitrªn   b qu 3  tr     ph h        i n    chØ  Ýnh  èi a  t t   30%   µo    Þthùc tÕ  ña  ® v gi¸tr     c doanh  nghiÖp. §i Ò u        nh    Þthùc tÕ  ña  12. Khi x¸c ®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp kh«ng  ph¶i   nhÊt  Õt thuª kiÓm   thi     to¸n ®éc  Ëp. Nh÷ng    l  doanh  nghiÖp  kh«ng  ùc  Ön  th hi ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n,thèng    × c¬    kª th   quan  Õt  nh   quy ®Þ gi¸trÞ doanh     nghiÖp  xem   Ðt  x thuª tæ    chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp    l x¸c  nh. ®Þ   TiÒn    Óm    îctÝnh  µo    Ý    Çn  ãa. thuªki to¸n®   v chiph cæ ph h §i Ò u    13. Doanh  nghiÖp    Çn  ãa  îchëng  ÷ng  ®∙inh  cæ ph h ®   nh u    sau: 1. Doanh    nghiÖp  µ  ícchuyÓn  µnh  nh n   th c«ng      Çn  µ h×nh  ty cæ ph l  thøc  ®Ç u    míi,® îc hëng  ®∙i theo  t    u    quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu KhuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trongníc(söa ® æi).      Trêng  îp  ÷ng  h nh doanh nghiÖp  kh«ng    iÒu  Ön  ëng  ®∙i theo ®ñ ® ki h u      quy  nh  ña  Ët KhuyÕn  Ých  u    ®Þ c Lu   kh ®Ç ttrong nícth× ® îcgi¶m       50%   Õ  î thu l   i tøc (thuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp)trong 2      n¨m  ªntiÕp kÓ   õsau    li     t  khichuyÓn  sang  ¹t®éng  ho   theo LuËt C«ng      ty. 2.  îc miÔn   Ö  Ý   íc b¹  i  íiviÖc  §  l ph tr   ®è v   chuyÓn  ÷ng  µis¶n  éc  nh t  thu quyÒn qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  l  s d c doanh  nghiÖp  µ  íccæ   Çn  ãa  µnh  ë  nh n   ph h th s h÷u  ña  c C«ng      Çn. tycæ ph 3. §îc tiÕp  ôc vay  èn  ¹  ©n  µng  ¬ng  ¹i,c«ng    µichÝnh, c¸c    t  v ti ng h th m  ty t      tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸ccña  µ   íctheo  ¬  Õ   µ    Êt nh  ∙    ông  i   Nh n   c ch v l∙su   ® ¸p d i ®è   víi  doanh nghiÖp  µ  íc. nh n 4. §îc tiÕp  ôc xuÊt nhËp  Èu  µng  ãa     t    kh h h theo    Õ     c¸c ch ®é quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh    i víi h nh ®è     doanh nghiÖp  µ  íctr ckhicæ   Çn  ãa. nh n   í     ph h 5. Tríckhicæ   Çn  ãa  îcchñ  ng  ö  ông  è    ü        ph h ®  ®é s d s d qu khen  ëng  µ  th v quü  óc  î (b»ng  Òn)chia cho  êi lao ®éng  ang  µm  Öc  ph l   i ti     ng     ® l vi (kh«ng  ph¶i  nép  Õ    Ëp) ®Ó   thu thu nh   mua    Çn.cæ ph §îc duy  × vµ    tr   ph¸ttr Ón quü  óc  î díid¹ng  Ön  Ët,c¸c c«ng  ×nh  i   ph l     i hi v     tr   v¨n  ãa, c©u  ¹cbé, b Önh    µ  iÒu  ìng    ¶m   h  l    x¸,nh ® d ®Ó ® b¶o  óc  î cho  êi ph l  i ng   lao ®éng    trong c«ng      Çn.  ÷ng  µis¶n  µy  éc  ë  ÷u  ña  Ëp  ty cæ ph Nh t  n thu s h c t thÓ  êi lao ®éng  c«ng      Çn  ng     do  ty cæ ph qu¶n  ývíisù  l     tham    ña  chøc  gia c tæ  C«ng  oµn. ® 6. C¸c    kho¶n    Ý  ùc tÕ,hîp lývµ  Çn  Õtcho    ×nh chuyÓn  chiph th         c thi   qu¸ tr   doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn  îctrõvµo  Òn b¸n    Çn  tycæ ph ®   ti   cæ ph thuéc vèn  µ   íctheo møc    Nh n     quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  Trêng  îp cæ   Çn  ãa  h   ph h theo  kho¶n    Òu  cña  1, §i 7  NghÞ   nh  µy  × ®Þ n th   ® îcsö  ông  èn  µ   íchiÖn  ã  ¹ doanh   d v Nh n   c t  i nghiÖp    ®Ó trangtr¶i  . §i Ò u    êilao®éng  14. Ng     trong doanh    nghiÖp    Çn  ãa  îchëng  cæ ph h ®  nh÷ng  ®∙isau: u    1. §îcNhµ   ícb¸n  íi   ®∙icho  êilao ®éng     n   v   u    gi¸ ng     trong doanh    nghiÖp  ïy t  theo n¨m  c«ng    ña  õng  êi.M ét  t¸cc t ng   n¨m  µm  Öc  l vi cho  µ   íc® îcmua   èi Nh n     t  ®a  cæ   Çn  Þgi¸1    Çn: 100.000  ng)  íimøc  10  ph (tr     cæ ph   ®å v  gi¶m    gi¸30%     so
  5. 5 víi   i t ng kh¸c.Tæng    Þ u  ∙icho  êilao ®éng    ®è  î   c¸c   gi¸tr   ®   ng     kh«ng    qu¸ 20%     gi¸ trÞ vèn  µ   íct¹    Nh n   i doanh nghiÖp.Nh÷ng    doanh nghiÖp  ã  èn  ù tÝch  òytõ c v t  l   40%     Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  ë lªn th×  tr     tæng    Þ  ®∙icho  êi lao ®éng  gi¸tr u    ng     kh«ng    qu¸ 30%     Þvèn  µ   íct¹ doanh  gi¸tr   Nh n     i nghiÖp. Trêng  îp    Çn  ãa  h cæ ph h theo kho¶n  §iÒu  cña  1  7  NghÞ   nh  µy  × ®Þ n th   gi¸trÞ  ®∙i cho  êi lao  ng  îc trõ vµo  Çn  èn  µ   íc hiÖn  ã  ¹   u    ng   ®é ®   ph v Nh n   c ti   doanh nghiÖp. Ng êi lao ®éng  ë  ÷u    Çn  ãi trªncã  Òn     s h cæ ph n     quy chuyÓn  îng,®Ó   nh   thõa  Õ   µ    Òn  k v c¸c quy kh¸c cña    «ng    cæ ® theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   §iÒu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña  l tæ  ho   c c«ng      Çn. tycæ ph 2.Ng êilao®éng  Ìo trong doanh       ngh     nghiÖp  îcmua    Çn  ®  cæ ph theo gi¸­    u  ∙ith×  îc ho∙n    ®  ®  tr¶trong  n¨m  u     ëng    3  ®Ç ®Ó h cæ tøc  µ    Çn  èi®a   v tr¶ d t  trong 10    n¨m  kh«ng ph¶ichÞu    Êt.Sè     Çn    l∙ su   cæ ph i mua     Çn  µnh    tr¶d d cho ngêi lao ®éng  Ìo kh«ng  îtqu¸ 20%      ngh   v    tæng  è    Çn  µ   íc b¸n  s cæ ph Nh n   theo   gi¸u  ∙iquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.Ng êisë  ÷u    Çn    Çn   ®  ®Þ ti  1  n    h cæ ph tr¶d kh«ng  ® îcchuyÓn  îng khicha    Õt  Òn cho  µ   íc.   nh     tr¶h ti   Nh n 3. Sau  th¸ng kÓ   õ khidoanh    12    t    nghiÖp  µ  ícchuyÓn  µnh  nh n   th c«ng    ty cæ   Çn, n Õu  nhu  Çu  chøc  ¹ ho¹t®éng  ph   do  c tæ  l    i kinh doanh,thay ® æi        c«ng  nghÖ   Én  n   êilao®éng  Êt  Öc  µm  × chÝnh  d ®Õ ng     m vi l th   s¸ch ®èi víi ÷ng  ­      nh ng êilao ®éng  µy  îcgi¶iquyÕt     n ®    theo  ÷ng  nh quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ®Þ hi h c Ch phñ. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 15. ThÈ m   Òn  ùa chän  µ  Õt  nh    quy l  v quy ®Þ doanh nghiÖp    cæ phÇn   ãa:  h 1.C¨n  ®iÒu  Ön  t¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy,c¸cBé  ëng,Thñ  ­   cø  ki nªu    i 1  ®Þ n     tr   tr ëng  ¬  c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph (sau  y   äi ®© g   chung  µ Bé   ëng),Chñ   Þch  y  l   tr   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ (sau  y  äichung  µChñ   Þch  y  ®© g   l  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh)lùa chän     vµ  Õt ®Þnh    quy   c¸cdoanh  nghiÖp    Çn  ãa. cæ ph h 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ cña    tr   c¸c tæng c«ng    µ  íc do  ñ íng Ch Ýnh  tynh n   Th t   phñ  Õt  nh  µnh  Ëp (gäit¾tlµTæng  quy ®Þ th l        c«ng      Ëp danh  ty91) l   s¸ch doanh    nghiÖp  µnh      Çn  hãa  th viªncæ ph   b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  c¸o Th t   ph phª  Öt  íc duy tr   khitæ    chøc  ùc hiÖn. th   3. Héi ®ång     qu¶n  Þ cña    tr   c¸c Tæng c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  tynh n   Th t   phñ  y  Òn  ñ quy cho  é  ëng,Chñ  Þch  y  B tr   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Õt ®Þnh  µnh  Ëp (gäit¾tlµTæng    ¬ quy   th l        c«ng      ùachän  ty90) l   danh s¸ch doanh    nghiÖp  µnh      Çn  ãa  c¸o Bé  ëng,Chñ  Þch  th viªncæ ph h b¸o    tr   t ñy ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt ®Þnh. quy  
  6. 6 §i Ò u  16. È m  quyÒn  híng dÉn  vµ  quyÕt ®Þnh  gi¸ Þ doanh   Th  tr nghiÖp: 1. Bé   ëng  é   µi chÝnh  íng dÉn    tr BT  h  chung  ¬ng  ph ph¸p    nh    Þ x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp      Çn  ãa. ®Ó cæ ph h 2.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh    Þdoanh    quy quy   gi¸tr   nghiÖp: a) Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh    Þdoanh    tr BT  quy   gi¸tr   nghiÖp  ã  c møc  èn  v Nhµ   ícghitrªnsæ   Õ     n   êi®iÓ m     Çn  ãa    tû®ång    n       k to¸n®Õ th   cæ ph h trªn10    sau khicã  ù  áa  Ën  ña  é     s th thu c B qu¶n  ýngµnh, ñy  l    ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ cña  tr   Tæng  c«ng    cã  ªn ty 91  li   quan. b) C¨n  híng  Én  ña  é   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng    é,  ñ  cø  d c B tr BT    tr c¸c B Ch tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  trÞ Tæng    c«ng    quyÕt  nh    Þ doanh  ty91  ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ã  c møc  èn  µ   íc v Nh n   ghitrªnsæ   Õ     n   êi®iÓ m     Çn  ãa  õ10  û®ång  ëxuèng.     k to¸n®Õ th   cæ ph h t   t   tr   §i Ò u    È m   Òn  duyÖt  ¬ng  cæ   Çn  ãa  µ  Õt  17. Th quy phª  ph ¸n  ph h v quy ®Þnh  chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn: tycæ ph 1. §èivíi ÷ng       nh doanh nghiÖp  ã    Þthuéc phÇn  èn  µ   íctrªn10  c gi¸tr     v Nh n     tû®ång    (theo quyÕt  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy):Bé  ëng      ®Þ t i 2  16  ®Þ n   tr c¸c Bé,  ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng      ty 91 x©y  ùng  ¬ng  cæ   Çn  ãa  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  d ph ¸n  ph h tr Th t Ch ph phª  Öt  µ  duy v quyÕt ®Þnh    chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn. tycæ ph 2. §èivíi ÷ng       nh doanh  nghiÖp  ã    Þthuéc phÇn  èn  µ   íctõ  10  c gi¸tr     v Nh n      tû ®ång  ë xuèng, Bé   ëng    é,  ñ   Þch  y    tr     tr c¸c B Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh    phª duyÖt  ¬ng    Õt  nh  ph ¸n,quy ®Þ chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng    ty cæ   Çn  µ  ph v chØ  o  ùc hiÖn    Çn  ãa    ¬  ë  ®¹ th   cæ ph h trªnc s NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ nv sù  íng dÉn  Óm    ña    é  ã  ªnquan. h  ki trac c¸cB c li   C¸c  b¶n  Ò     Çn  ãa  ña  é,  v¨n  v cæ ph h c B TØnh,  éi ®ång  H  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ph¶igöivÒ   ty91      V¨n phßng  Ýnh  ñ,Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Ch ph   T     K ho   §Çu     t®Ó theo dâi.   §i Ò u 18. Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy chuyÓn doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn  tycæ ph theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 17  NghÞ   ®Þnh  µy  n thay thÕ    cho  Êy  Ðp  µnh  Ëp c«ng      Çn  ãit¹ §iÒu    Gi ph th l  tycæ ph n   i 16 cña  Ët C«ng  Lu   ty. §i Ò u    19. §¨ng  ý    k kinhdoanh  ña  c c«ng      Çn: tycæ ph 1. Doanh    nghiÖp sau      Çn  ãa  Ïho¹t®éng  khicæ ph h s    theo  Ët C«ng    Lu   ty vµ  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu      t i K ho S v§ t tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬idoanh  ¬ n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬  ¨ng  ý    th   7  k t    ®ñ h s ® k kinh doanh,     Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Êy  K ho   § tc Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho c«ng    ty cæ   Çn. ph 3.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh  å m:   g
  7. 7 a) Quy Õt  nh  ®Þ chuyÓn doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn  ty cæ ph cña  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 17  NghÞ   nh  µy. ®Þ n b) §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    l tæ  v ho   c c«ng      Çn  ∙  îc§¹ihéicæ   tycæ ph ®®      ®«ng th«ng qua. c)Biªnb¶n  Çu  éi ®ång     b H  qu¶n  Þvµ  ö  tr   c Gi¸m  c  iÒu  µnh. ®è ® h d) GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  íctr ckhicæ   Çn  nh n   í     ph hãa  Õu  ã). (n c GiÊy  Ðp  ph kinh doanh  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ   c¸c  é   do  B qu¶n  ý chuyªn l    ngµnh  Êp  Õu  cn cßn  êih¹n sö  ông  × kh«ng  th     d th   ph¶i® æi  ¹ .   li §i Ò u    êiqu¶n  ýphÇn  èn  µ  íct¹  20. Ng   l  v Nh n   i c«ng      Çn: tycæ ph 1. Trêng  îp    h chuyÓn  µn  é  to b doanh nghiÖp  c  Ëp  µnh  ®é l th c«ng      ty cæ phÇn: Bé   ëng    é,  ñ   Þch  y  tr c¸c B Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Héi ®ång     qu¶n  Þ tr   Tæng  c«ng    tháa  Ën  íiBé   µi chÝnh  Öc  ö  êitrùctiÕp  ty91  thu v   T   vi c ng     qu¶n  ý l  phÇn  èn  µ   íct¹ c«ng      Çn. v Nh n     i tycæ ph 2. Trêng  îp    h chuyÓn  ét  é  Ën  ña  m b ph c doanh  nghiÖp  c  Ëp  ®é l (Tæng  C«ng    µ  íc,doanh  ty nh n   nghiÖp  c  Ëp  ã  éi ®ång  ®é l c H   Qu¶n  Þ vµ  tr   kh«ng  ã  c Héi ®ång    qu¶n  Þ)thµnh  tr   c«ng      Çn: tycæ ph Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  tr c¸c doanh nghiÖp  µ   íc cã  éi  ng  nh n   H ®å qu¶n  Þ tr   hoÆc  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp  nh n   l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ tr   cö  êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íct¹ c«ng      Çn  îcthµnh  Ëp ng       l  v Nh n     i tycæ ph ®  l  tõcæ   Çn  ãa  ét  é  Ën  ña    ph h m b ph c doanh  nghiÖp  × nh. m 3. Ng êi trùc tiÕp       qu¶n  ý phÇn  èn  µ   íc t¹  l  v Nh n   ic«ng      Çn  ùc ty cæ ph th   hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña  ×nh  quy v ngh vc m theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti§i 50  §i 54 cña  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ   íc. Nh n 4.Cæ     õphÇn  èn  µ   íct¹ c«ng      Çn  éc së  ÷u  µ   ­   tøc t   v Nh n     i tycæ ph thu   h Nh n ícvµ    ép  Ò:   thu n v a) Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc®èi víi êng  îp nãit¹ kho¶n    Òu  µy;   n     tr h      i 1,§i n b) Doanh    nghiÖp  qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íctrong c«ng      Çn  i l  v Nh n     tycæ ph ®è   víi êng  îp nãit¹ kho¶n    Òu  µy.  tr h      i 2,§i n C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 21. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,   ®Þ n c hi l   15  k t  k  thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 5  ng 7    n¨m  1996  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng3  ng 26    n¨m  1997.C¸c      v¨n b¶n kh¸ctr c®©y  Ò     Çn  ãa    í  v cæ ph h tr¸víi    i NghÞ   nh  µy  u   ®Þ n ®Ò kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h
  8. 8 §i Ò u  22. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  th   30  k t ng NghÞ   nh   µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùcthihµnh, Bé   µi chÝnh, Bé   l     T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Ng ©n     X∙    hµng  µ   íc ViÖt Nam,    é   µ  ¬  Nh n     c¸c B v c quan  kh¸c cã  ªnquan  íng  Én  ùc   li   h d th   hiÖn  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 23. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d TØnh,  µnh  è  ùc Th ph tr   thuéc Trung  ng, Héi ®ång    ¬   qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    chÞu  ty 91  tr¸chnhiÖm     thi µnh   h NghÞ   nh  µy  . ®Þ n ./ Ch Ýnh   ñ                 éng  ph               C hßa    éi chñ  x∙h   ngh Üa  Öt Nam vi                          §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc                          l ­T do   ph P h ô   ôc l Danh  ô c   lo¹i m c¸c   doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   nh n   lùa  än    Ç n   ãa ch cæ ph h (Ban  µnh  Ìm  h k NghÞ   nh  è  /1998/N§­   µy  th¸ng6  ®Þ s 44  CP ng 29    n¨m   1998) I.Lo¹idoanh      nghiÖp  µ  íchiÖn  ã,cha  Õn  µnh    Ç n   ãa: nh n   c  ti h cæ ph h ­ Doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  nh n     c«ng  ch  Ý quy  nh   ¹  Òu  ­ ®Þ t i§i 1    NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng10  ng 2    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Trêng  îp cæ   Çn  ãa  ÷ng  h   ph h nh doanh nghiÖp  éc lo¹ nµy  ã  thu   i  c møc  èn v nhµ  íctrªn10  û®ång  n     t  ph¶i® îcThñ íng ChÝnh  ñ     t  ph cho  Ðp. N Õ u   ã  ph   c møc   vèn  µ  íctõ10  û ®ång  ëxuèng  Bé  ëng,Chñ  Þch  y  nh n     t   tr   do  tr   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   ­ S¶n  Êt  xu s¶n  È m,  ph cung  øng  Þch  ô  µ   íc ®éc  d v Nh n   quyÒn  kinh  doanh:vËtliÖu næ,  ãa  Êt®éc, chÊtphãng  ¹,inb¹c vµ         h ch       x       c¸cchøng  chØ  ã  c gi¸, ¹ng  ôcth«ng    èc    µ  èc  Õ.  m tr   tinqu giav qu t II  ¹idoanh  .Lo   nghiÖp  µ   íc hiÖn  ã, nhµ   íc cÇn  ¾ m     Çn   nh n   c  n  n cæ ph chi phèi,cæ   Ç n   Æc   Öt khi tiÕn  µnh    Çn   ãa:     ph ® bi     h cæ ph h ­Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch    tû®ång; Ý trªn10    ­Khaith¸cquÆng  Ý  Õ m;      qu hi ­Khaith¸ckho¸ng s¶n         quy    ín; m« l ­C¸c  ¹t®éng  Þch  ô  ü  ËtvÒ     ho   d v k thu   khaith¸cdÇu  Ý;    kh ­S¶n  Êtph©n  ãn,thuèc trõs©u, thuèc ch÷a  Önh  µ  ãa  îc;   xu   b         b vh d ­S¶n  Êtkim  ¹ m Ç u   µ    xu   lo i   v kim  ¹ quÝ  Õ m   lo i   hi quy    ín; m« l ­S¶n  Êt®iÖn    xu   quy    ín, m« l   truyÒn    µ  ©n  èi®iÖn; t¶i ph v ph   ­Söa  ÷a  ¬ng  Ön bay;   ch ph ti  
  9. 9 ­D Þch  ô    v khaith¸cbu  Ýnh   Ôn      ch ­vi th«ng; ­VËn    êng  ¾t,hµng    t¶i® s  kh«ng,viÔn  ¬ng;   d ­In,xuÊtb¶n,s¶n  Êtr u,bia,thuèc l¸ ã         xu  î         quy    ín; c m« l ­Ng ©n  µng  Çu ,ng©n  µng    h § t  h cho  êinghÌo; ng   ­Kinh    doanh  x¨ng dÇu  ã    c quy    ín. m« l II   IC¸c  ¹iDoanh  . lo   nghiÖp  µ   íc hiÖn  ã  nh n   c cßn  ¹i u   ã  Ó   ùc  l  ®Ò c th th hiÖn    Ç n   ãa  µ  dông  cæ ph h v ¸p  c¸c  ×nh  h thøc chuy Ó n   æi  ë  ÷u  ® sh kh¸c  trong    µ  íckh«ng  ÷ cæ   Çn     èi,cæ   Çn   Æc   Öt. ®ã nh n   gi   ph chi ph   ph ® bi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2