Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
52
lượt xem
2
download

Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  44/2000/N§­C P  n g µ y   01 th¸ng 9 n¨ m   2000  V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c   c¶ l gi¸ ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; C¨n  LuËtTh¬ng  ¹ingµy  th¸ng5  cø    m  10    n¨m  1997; X Ðt    Þ  ña  ëng  ®Ò ngh c Tr Ban  Ët    Ýnh  ñ, V gi¸Ch ph Ngh Þ   Þ nh: § C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh 1.  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc    lµ nh÷ng  µnh    è    l v gi¸ c¶    h vi c ý hoÆc   ý  ña    ©n, tæ  v«  c c¸nh   chøc    ¹m    viph c¸cquy  nh  ña  µ   ícvÒ       ®Þ c Nh n   gi¸c¶ m µ   a  n   ch ®Õ møc   truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  µ    h s v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtph¶ibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.     x ph     h ch 2.  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc    quy  nh   l v gi¸ c¶  ®Þ trong NghÞ   ®Þnh  µy  n bao  å m: g a) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v niªm  Õt        y gi¸, c¸o gi¸; b¸o b) Kh«ng  Êp  µnh  ng  Ò   ch h ®ó v khung    gi¸,møc     gi¸theo quy  nh  ña  ®Þ c nhµ  íc; n c) Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Ëp,b¸o    ¬ng      µ  ÷ng  c¸o ®Þ v l   c¸o ph ¸n gi¸v nh b¸o    kh¸ccã  éidung  ªnquan  n         n  li   ®Õ gi¸c¶; d)  ph¹m  Vi  c¸c quy  nh   Ò   ö  ông  Òn  îgi¸,trîcíc vËn  ®Þ vsd ti tr        chuyÓn  hµng      ho¸,c¸ckho¶n  Òn hç  î   ùc hiÖn  Ýnh  ti   tr  th   ®Ó ch s¸ch gi¸;    ®)    ¹m c¸cquy  nh  Ò   Õt ®Þnh  Vi ph     ®Þ v quy   gi¸; e) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò     ®Þ v gi¸trong khuyÕn  ¹i.   m §i Ò u    èit ng ®iÒu  2. §  î   chØnh Tæ   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc        v gi¸c¶ ®Ò u   Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch theo NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.     li   v x ph     h ch   Tæ  chøc,c¸ nh©n  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     n   h viviph h ch trong lÜnh    vùc    trªnl∙nhthæ  ÖtNam   òng  Þ  ö  ¹tnh  i víi   ©n, tæ  gi¸c¶      Vi   c b x ph   ®è     nh c¸   chøc 
  2. 2 ViÖt Nam,  õtr ng  îp §iÒu  cquèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt    tr   ê h   í  t m Vi   k k hoÆc   tham    gia cã  quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t t x ph   1. ViÖc  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch trong lÜnh  ùc    ph¶ido  êicã  Èm     v gi¸c¶    ng   th quyÒn  Õn hµnh  ti   theo ®óng    quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n 2. ViÖc  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh    x l    h ch trong  Ünh  ùc    ph¶i ® îc tiÕn l v gi¸c¶       hµnh  nhanh  ãng,c«ng  ch   minh,®óng    ph¸p  Ët.     Ön    ¹m  lu   ph¸thi viph ph¶icã  Khi   quyÕt ®Þnh  nh    ®× chØ  ngay  Öc    ¹m. vi viph 3.M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc    chØ  Þ  ö  ¹t   v gi¸c¶  b x ph   m ét  Çn.C¸  ©n,  chøc  ã  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  l   nh tæ  c nhi h viviph h ch th b x ph¹t tõng  µnh    Òu  nh©n,  chøc  ïng  ùc  Ön  ét  µnh        h vi.Nhi c¸  tæ  c th hi m h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  × m çi c¸nh©n, tæ  h ch th         chøc    ¹m  u   Þ  ö  ¹t. viph ®Ò b x ph 4. ViÖc  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch trong lÜnh  ùc    ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh    v gi¸c¶    vt chÊt,møc       ¹m,  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng     Õt    ®é vi ph t ti   nh t ti     ®Ó quy ®Þnh  ×nh  h thøc vµ    møc  ¹tthÝch  îp. ph   h §i Ò u 4.  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   i  íihµnh      T ti   nh t ti     ®è v   vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc      v gi¸c¶ 1.T×nh  Õtgi¶m  Ñ:   ti   nh Ng êi vi ph¹m  ∙     ® ng¨n chÆn,  µm  l gi¶m  ítt¸ch¹icña    ¹m  b      vi ph hoÆc   ù t  nguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶,båith ng  Öth¹ido    ¹m  ña  ×nh  ©y      ê thi     viph c m g ra. 2.T×nh  Õtt¨ngnÆng:   ti     a) Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  b) Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i c)Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n; v  h d) Lîidông  µn     ho c¶nh  Õn  chi tranh,hoµn    c¶nh  thiªntaihoÆc   ÷ng  ã     nh kh kh¨n ® Æc   Ötkh¸ccña    éi;   bi     x∙h ®)    ¹m  Vi ph trong thêigian ®ang  Êp  µnh  ×nh  ¹tcña       ch h h ph   b¶n  h×nh  ¸n  sù  hoÆc   ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; ® ch h quy   x l    h ch e) Sau      ¹m   ∙  ã  µnh    èn  khi vi ph ®ch vi tr tr¸nh,che  Êu    ¹m   µnh    d vi ph h chÝnh; §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t 5. Th   x ph   1. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc    lµ2      v gi¸c¶    n¨m kÓ   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn. t  viph h ch ®    2. §èi víic¸ nh©n  Þ   ëi tè,truy tè hoÆc   Õt  nh  a  xÐt  ö        b kh         quy ®Þ ® ra  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t     h s m c quy ®Þ ®× chØ   iÒu    ® trahoÆc   ®×nh  chØ  ô    × bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã  Êu  Öu    ¹m   v ¸n th   x ph     h ch n c d hi viph hµnh  Ýnh; thêih¹n  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ch    x ph     h ch trong tr ng  îp  µy  µ ba    ê h n l  th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  nh    t  c quy   ®× chØ. 
  3. 3 3. Trong  êih¹n  îc quy  nh  ¹    th   ®  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n  §iÒu  µy, n Õu    2  n  c¸ nh©n,  chøc  ã    ¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ë tæ  c viph h ch m  ct tr     tr   viÖc  ö  ¹tth× kh«ng    ông  êihiÖu  x ph     ¸p d th   quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, kho¶n  §iÒu  2  nµy.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  îctÝnh  ¹ kÓ   õ thêi®iÓ m         x ph     h ch ®  l  t     i ph¸t sinh     ¹m  µnh  Ýnh  íi,hoÆc   êi®iÓ m   ã  µnh    èn tr¸nh,c¶n  ë   viph h ch m  th   ch vitr     tr   viÖc  ö  ¹t. x ph §i Ò u    êihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  6. Th   thih quy ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc      v gi¸c¶. Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    h Õt  Öu    v gi¸c¶  hi lùcthihµnh     sau  ét  m n¨m  Ó   õ ngµy    Õt  nh; trong tr ng  îp c¸nh©n, k t  ra quy ®Þ    ê h       tæ chøc  Þ   ö  ¹tcè  ×nh  èn tr¸nh,tr×ho∙n thihµnh  Õt  nh  ö  ¹t b x ph   t tr         quy ®Þ x ph   th× kh«ng    ông  êihiÖu    ¸p d th   quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t  i n §i Ò u    êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. 7. Th   ®       b x ph     h ch Tæ  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, n Õu     b x ph     h ch   sau  ét  m n¨m,   kÓ   õngµy    µnh  t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹t, quy ®Þ x ph   hoÆc   õngµy  Õt  Öu  ùcthi t  h hi l     hµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m, coinh  a  Þ   ö  ¹tviph¹m  t¸ ph     ch b x ph     hµnh  Ýnh. ch §i Ò u    h×nh  8. C¸c  thøc xö  ¹t   ph 1.§èivíi çi hµnh      ¹m  µnh  Ýnh         m viviph h ch trong lÜnh  ùc        ©n,    v gi¸c¶,c¸nh tæ chøc    ¹m  vi ph ph¶i chÞu  ét    m trong  ÷ng  ×nh  nh h thøc  ö  ¹tchÝnh    x ph   sau ®©y: a) Ph¹tc¶nh        c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, c¸ nh©n, tæ     t ch   ®é viph       chøc    ¹m  µnh  viph h chÝnh trong  Ünh  ùc    cßn  ã  Ó  Þ   dông  ×nh  l v gi¸c¶  c th b ¸p  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  Þch    µn  é  è  Òn chªnh  Öch    ã  îcdo    ¹m  µnh  Ýnh. t thu to b s ti   l gi¸c ®   viph h ch   3. Ngoµi  c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t chÝnh,  ö  ¹t bæ   x ph   x ph   sung nªu trªn,c¸    nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  tæ  viph h ch cßn  ã  Ó  Þ   éc  dông  ét  c th b bu ¸p  m hoÆc   c¸cbiÖn    ph¸p sau:   a)  éc  Bu ph¶i båi th ng  µn  é  è  Òn  Þ       ê to b s ti b tæn  Êt do    ¹m  µnh  th   vi ph h chÝnh trong lÜnh  ùc    g©y      v gi¸c¶  ra; b)  Thu  åitiÒn  î   î íc vËn  h  tr  tr    gi¸, c chuyÓn  µng    Òn  ç  î   ùc h ho¸,ti h tr  ®Ó th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch gi¸do      khaiman,    khaikhèng  å  ¬    h s chøng  õ m µ   ã  îc;tiÒn t  c ®     trî   î íc vËn    tr    gi¸, c chuyÓn  µng    Òn  ç  î   ùc hiÖn  Ýnh  h ho¸,ti h tr  ®Ó th   ch s¸ch gi¸    ®∙  ö  ông    ôc  ch;      sd saim ®Ý       c) Ph¶i chÞu  äi    Ý     ùc hiÖn  Öc  µn    Òn      m chiph ®Ó th   vi ho tr¶ti chªnh  Öch  l do  ùc hiÖn      th   saigi¸cho    ©n, tæ  c¸nh   chøc  Þ    ông    b ¸p d gi¸sai; d) Truy        thu c¸ckho¶n  Òn ph¶inép  ti     theo quy  nh    ùc hiÖn  Ýnh    ®Þ ®Ó th   ch s¸ch gi¸®∙  ènnép.     tr  
  4. 4 4. H×nh    thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p    ông  ¸p d ®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh     h viviph h ch trong lÜnh  ùc    ® îcquy  nh  ¹ Ch ­   v gi¸c¶    ®Þ t i ¬ng    IINghÞ   nh  µy. C¸c  ×nh  ®Þ n  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c  chØ  îc¸p dông  Ìm  ®    k theo  ×nh  h thøc  ö  ¹tchÝnh. Trong  êng  îp viph¹m  x ph     tr h    hµnh  Ýnh  ∙  Õt  êihiÖu  ö  ¹tth×  ch ® h th   x ph   kh«ng    ông  ö  ¹tchÝnh, nhng  ¸p d x ph     cã  Ó  Þ    ông    Ön  th b ¸p d c¸cbi ph¸p quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ¹ c¸c®iÓ m           ®Þ t i 2  t i     a,b,c, d kho¶n  §iÒu  µy. 3  n 5. Khi ¸p dông  ×nh       h thøc  ¹ttiÒn,møc  ¹tcô  Ó  i víim ét  µnh    ph     ph   th ®è     h vi viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc    lµ møc    v gi¸c¶    trung b×nh  ña    c khung  ¹t ph   tiÒn ¬ng  t øng  íihµnh      îcquy  nh  ¹  v  vi®ã ®   ®Þ ti NghÞ   nh  µy;n Õu    ¹m  ®Þ n  viph cã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  t ti   nh th møc   ¹ttiÒn  ã  Ó  ph   c th gi¶m  èng  Êp  ¬n, nhng  xu th h   kh«ng  îc gi¶m    ®  qu¸ møc  èithiÓu  ña  t  c khung  Òn  ¹t; Õu    ¹m  ã  ×nh  ti ph   n viph c t tiÕtt¨ngnÆng   × møc  ¹ttiÒn cã  Ó         th   ph     th t¨nglªncao  ¬n,nhng  h  kh«ng  îcvît ®   qu¸ møc  èi a  ña    t   c khung  Òn ph¹t. ® ti   C h ¬ n g  II h µ n h  vi vi p h ¹ m   h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c gi¸ ¶, h × n h  thøc   c v µ  m ø c   p h ¹t §i Ò u 9.  µnh    H vikh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v niªm  Õt    y gi¸, b¸o c¸o gi¸.    1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vikh«ng  ùc hiÖn  th   niªm  Õt    y gi¸mua,    gi¸b¸n  µng  h ho¸,gi¸dÞch  ô     v theo quy  nh.   ®Þ 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   c¸o c¸c yÕu  è h×nh  µnh    íi ¬  ®Þ v b¸o      t  th gi¸v  c quan    ®èi víi ÷ng  µng    Þch  ô  Nhµ   íc®Þnh  gi¸c¶      nh h ho¸ d v do  n  gi¸. §i Ò u    µnh    Êp  µnh    10. H vich h saigi¸ 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi µnh       h vimua,    µng    µm  Þch  ô    íi   b¸n h ho¸,l d v saiv   niªm  Õt. gi¸ y 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vimua,  b¸n  µng    µm  Þch  ô    íi  h ho¸,l d v saiv   møc     ô  Ó, gi¸gií h¹n  c¬  gi¸c th       i do  quan  ã  c thÈm  Òn  quy quy  nh. ®Þ 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    î ®å ®è v   vil   i dông  µn  ho c¶nh  thiªntaihoÆc   ã     kh kh¨n ® Æc   Ötkh¸c ®Ó   ©ng    p      bi     n gi¸, gi¸, Ð g©y  Öth¹icho  êis¶n  Êt,ngêitiªudïng. thi     ng   xu        4.Tæ     chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ t i 1, kho¶n  vµ    2  kho¶n  §iÒu  µy  3  n cßn  Þ   Þch    µn  é  è  Òn chªnh  Öch  bt thu to b s ti   l gi¸cã  îcdo    ¹m  µnh  Ýnh.   ®   viph h ch 5. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh   ¹    x ph   ®Þ t ic¸c kho¶n        cña  1, 2, 3, 4  §iÒu  µy, c¸  ©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  n   nh tæ  ch vi vi ph h ch quy  nh   ¹ ®Þ t  i kho¶n  vµ  1  kho¶n  cßn  ã  Ó  Þ    ông    Ön  2  c th b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a) Buéc    ph¶ibåith ng  µn  é  è  Òn bÞ      ê to b s ti   tæn  Êtdo  ùc hiÖn    th   th   saigi¸;
  5. 5 b)  Þu  äi    Ý     ùc  Ön  Öc  µn    Òn  Ch m chi ph ®Ó th hi vi ho tr¶ ti chªnh  Öch    l gi¸ cho    ©n, tæ  c¸nh   chøc  Þ    ông    b ¸p d gi¸sai. §i Ò u   Hµnh      Ën  11.   vigian l trong viÖc  Ëp hå  ¬    l   s khaib¸o vÒ       gi¸ 1.Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vikhai   man, b¸o c¸o kh«ng trung  ùc    Ý   th chi ph s¶n  Êt vµ    Õu  è kh¸c cã  ªn xu   c¸c y t    li   quan  n   Öc  Ëp  ¬ng      i víihµng    Þch  ô  ×nh c¬  ®Õ vi l ph ¸n gi¸®è     ho¸,d v tr   quan  ã  c thÈm  Òn  quy quy  nh. ®Þ   2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi khaiman       gi¸mua,    gi¸b¸n  µng      Þch  ô  µ    Õu  è li   h ho¸,gi¸d v v c¸c y t   ªnquan kh¸c  ®Ó   èn nép    tr   c¸c kho¶n  Òn  ti ph¶i nép    theo quy  nh    ùc  Ön  Ýnh  ®Þ ®Ó th hi ch s¸ch gi¸.   3. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi khaiman,    khaikhèng  å  ¬    Ën  Òn trî   î ícvËn    h s ®Ó nh ti     tr    gi¸, c chuyÓn  µng    h ho¸ vµ    c¸ckho¶n  Òn hç  î   ùc hiÖn  Ýnh  ti   tr  th   ®Ó ch s¸ch gi¸.   4. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh      b ph      tæ  ch viviph h chÝnh  quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t i n cßn  ã  Ó  Þ    ông    Ön  c th b ¸p d c¸cbi ph¸p sau:   a) Truy        thu c¸ckho¶n  Òn ph¶inép  ti     theo quy  nh    ùc hiÖn  Ýnh    ®Þ ®Ó th   ch s¸ch gi¸®∙  ènnép  i víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh      tr   ®è     h viviph h ch quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  2 §iÒu  µy; n b) Thu  åitiÒn trî   î ícvËn    h      tr    gi¸, c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸c kho¶n  Òn hç  î ti   tr  ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch gi¸cã  îcdo      ®   khaiman,    khaikhèng  å  ¬  i víi     h s ®è     vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 3  n §i Ò u    µnh    ®Þnh    12.H viquy  saimøc  , ®Þnh    gi¸ quy    gi¸kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn  1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h viquy ®Þnh    gi¸mua,    hµng      Þch  ô    íimøc      í h¹n  c¬  gi¸b¸n  ho¸,gi¸d v saiv   gi¸, gi   gi¸ i do  quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh. ®Þ 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m        b ph      tæ  ch vi vi ph quy ®Þnh  ¹  Òu  µy  ti §i n cßn  ã  Ó  Þ   Þch    µn  é  è  Òn chªnh  Öch    ã  c th b t thu to b s ti   l gi¸c ® îcdo    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n 3. Ngoµic¸ch×nh       thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ c¸c kho¶n      Òu  µy,c¸   ph   ®Þ ti     1, 2, §i n     nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  tæ  vi ph h ch cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     c¸c biÖn  ph¸p díi y:    ®© a)  éc  Bu ph¶i båi th ng  µn  é  è  Òn  Êt tho¸tdo  ùc  Ön  Õt     ê to b s ti th     th hi quy   ®Þnh      gi¸sai; b) ChÞu  äi    Ý    ùc hiÖn  Öc  µn    Òn do  ùc hiÖn      m chiph ®Ó th   vi ho tr¶ti   th   sai gi¸cho    ©n, tæ    c¸nh   chøc  Þ    ông      b ¸p d gi¸sai. 
  6. 6 §i Ò u    µnh      ¹m  ÷ng  13. H viviph nh quy  nh  Ò     µng    Þch  ô  ®Þ v gi¸h ho¸ d v th ng  ¹itrong thêigian khuyÕn  ¹i ¬ m       m 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vikh«ng niªm  Õt  thêigian khuyÕn  ¹i,gi¸b¸n  µng, gi¸cung    y     m   h    øng dÞch  ô  ¬ng  ¹i b×nh  êng  íc thêigian  v th m  th tr     khuyÕn  ¹i;gi¸b¸n  µng, gi¸ m   h    cung øng  Þch  ô  ¬ng  ¹i trong thêigian  d v th m     khuyÕn  ¹i theo  m  quy  nh  ña  ®Þ c c¬ quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vib¸n hµng    ho¸;cung øng  Þch  ô  ¬ng  ¹i trong thêigian  d v th m     khuyÕn  ¹i thÊp  ¬n  m  h 70%     µng    Þch  ô  ¬ng  ¹itr cthêigian khuyÕn  ¹i. gi¸h ho¸,d v th m   í      m 3. Ph¹t Òn  õ 500.000  ng   n    ti t ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  ®èi víihµnh vi     khuyÕn  ¹ib»ng  µng    Þch  ô  ã  Þgi¸cao  ¬n  m  h ho¸,d v c tr     h 30%     ña  µng    gi¸c h ho¸, dÞch  ô  v khuyÕn  ¹itr cthêigian khuyÕn  ¹i. m   í      m 4. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh      b ph      tæ  ch viviph h chÝnh  i  íinh÷ng  µng    Þch  ô  µ  íc quy  nh    ®è v   h ho¸ d v nh n   ®Þ gi¸cßn  ã  Ó  Þ  c th b buéc ph¶ihoµn    µn  é  è  Òn thÊttho¸t hµnh      ¹m    tr¶to b s ti      do  viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2,kho¶n  §iÒu  µy. 3  n §i Ò u    µnh    ö  ông    ôc  ch  Òn  î   Òn  î ícvËn  14. H vis d saim ®Ý ti tr  ti tr    gi¸, c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸ckho¶n  Òn hç  î   ùc hiÖn  Ýnh  ti   tr  th   ®Ó ch s¸ch gi¸    1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víi µnh    ö    ®è     h vis dông    ôc  ch  Òn  î   Òn  î íc vËn  saim ®Ý ti tr  ti tr    gi¸, c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸c kho¶n  tiÒn hç  î   ùc hiÖn  Ýnh    tr  th   ®Ó ch s¸ch gi¸  . 2. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i nµy  µiviÖc  Þ  ¹ttiÒn theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ngo   b ph       ®Þ t i 1  n cßn  Þ  éc  b bu hoµn    Òn trî   Òn trî ícvËn  tr¶ti     ti       gi¸, c chuyÓn  µng    µ    h ho¸ v c¸c kho¶n  Òn hç  î ti   tr  ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch gi¸®∙  ö  ông    ôc  ch.    sd saim ®Ý   §i Ò u 15. ChuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh    h s viph h ch trong lÜnh  ùc        v gi¸c¶ ®Ó     truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s Khi xÐt  Êy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    th h viviph h ch trong lÜnh  ùc    cã  Êu     v gi¸c¶  d hiÖu  éiph¹m, ngêi cã  Èm  Òn  t      th quy ph¶ilËp  å  ¬    h s chuyÓn  n   ¬  ®Õ c quan  ö  x lýh×nh  ù  ã  Èm  Òn    Õt.   s c th quy gi¶i quy Nghiªm  Êm   ÷ l i   ô    ¹m  ã  Êu  Öu  é  ¹m    ö  ¹thµnh  c gi   ¹ c¸c v viph c d hi t iph ®Ó x ph     chÝnh. C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c gi¸ ¶  c §i Ò u  16. È m  quyÒn   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  ña  û  ban   Th x ph     h ch c U nh©n  ©n    Êp  d c¸cc trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶ 1.Chñ  Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn: nh d x∙,ph   tr   quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o;
  7. 7 b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) KiÕn  Þ  íi ¬    ngh v   quan  ã  Èm  Òn    ông    ×nh  c c th quy ¸p d c¸c h thøc xö  ¹t   ph   phï hîp    theo  ×nh tù quy  nh  ¹  tr     ®Þ tiNghÞ   nh  µy  i víic¸ nh©n,  chøc  ®Þ n ®è       tæ  cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch ë møc  nghiªm  ängh¬n. tr   2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)  Þch  T thu  µn  é   è  Òn  to b s ti chªnh  Öch    ã  îc do    ¹m  µnh  l gi¸ c ®   vi ph h chÝnh; d)  éc  Bu ph¶i båi th ng  µn  é   è  Òn  Êt tho¸tdo    ¹m   µnh     ê to b s ti th     vi ph h chÝnh; ®)  Õn  Þ  íi ¬  Ki ngh v   quan  ã  Èm  Òn    ông    ×nh  c c th quy ¸p d c¸ch thøc xö  ¹t   ph   phï hîp    theo  ×nh tù quy  nh  ¹  tr     ®Þ tiNghÞ   nh  µy  i víic¸ nh©n,  chøc  ®Þ n ®è       tæ  cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch ë møc  nghiªm  ängh¬n. tr   3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c)  Þch  T thu  µn  é   è  Òn  to b s ti chªnh  Öch    ã  îc do    ¹m  µnh  l gi¸ c ®   vi ph h chÝnh; d)  éc  Bu ph¶i båi th ng  µn  é   è  Òn  Êt tho¸tdo    ¹m   µnh     ê to b s ti th     vi ph h chÝnh; ®) Thu  åitiÒn trî   î ícvËn  h      tr    gi¸, c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸ckho¶n  Òn hç  î ti   tr  ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch gi¸cã  îcdo      ®   khaiman,    khaikhèng  å  ¬;TiÒn  î   hs  tr  gi¸,trîcíc vËn       chuyÓn  µng  h ho¸,c¸c kho¶n  Òn  ç  î®Ó   ùc hiÖn  Ýnh     ti h tr  th   ch s¸ch gi¸®∙  ö  ông    ôc  ch;    sd saim ®Ý e) Truy  tiÒn  thu  ph¶inép    ùc hiÖn  Ýnh    ®Ó th   ch s¸ch gi¸theo     quy  nh   ®Þ ®∙  ènnép. tr   §i Ò u 17. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v gi¸c¶  ña  ¬    c c quan  Thanh    trachuyªn ngµnh   1. Thanh        traviªnchuyªn ngµnh  µi chÝnh    Ët    ang    µnh    T  ­ V gi¸® thih c«ng  vô  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) KiÕn  Þ  íi ¬    ngh v   quan  ã  Èm  Òn    ông    ×nh  c c th quy ¸p d c¸c h thøc xö  ¹t   ph   phï hîp    theo  ×nh tù quy  nh  ¹  tr     ®Þ tiNghÞ   nh  µy  i víic¸ nh©n,  chøc  ®Þ n ®è       tæ  cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch ë møc  nghiªm  ängh¬n. tr   2. Ch¸nh    Thanh    ñ  ëng  ¬  tra,Th tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc n¨ng thanh    tra chuyªn ngµnh  µichÝnh   Ët    Êp  ë  ã  Òn:   T  ­V gi¸c S c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o;
  8. 8 b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;     c)  Þch  T thu  µn  é   è  Òn  to b s ti chªnh  Öch    ã  îc do    ¹m  µnh  l gi¸ c ®   vi ph h chÝnh; d)  éc  Bu ph¶i båi th ng  µn  é   è  Òn  Êt tho¸tdo    ¹m   µnh     ê to b s ti th     vi ph h chÝnh; ®) Thu  åitiÒn trî   î ícvËn  h      tr    gi¸, c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸ckho¶n  Òn hç  î ti   tr  ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch gi¸cã  îc do      ®   khaiman,    khaikhèng  å  ¬; tiÒn  î   hs  tr  gi¸,trîcíc vËn       chuyÓn  µng  h ho¸,c¸c kho¶n  Òn  ç  î®Ó   ùc hiÖn  Ýnh     ti h tr  th   ch s¸ch gi¸®∙  ö  ông    ôc  ch;    sd saim ®Ý e) KiÕn  Þ  íi ¬    ngh v   quan  ã  Èm  Òn      Òn trènnép  µo    c c th quy truythu ti     v c¸c quü    ùc hiÖn  Ýnh  ®Ó th   ch s¸ch gi¸theo quy  nh.      ®Þ 3.Ch¸nh    Thanh    traBan  Ët    Ýnh  ñ  ã  Òn: V gi¸Ch ph c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c)  Þch  T thu  µn  é   è  Òn  to b s ti chªnh  Öch    ã  îc do    ¹m  µnh  l gi¸ c ®   vi ph h chÝnh; d)  éc  Bu ph¶i båi th ng  µn  é   è  Òn  Êt tho¸tdo    ¹m   µnh     ê to b s ti th     vi ph h chÝnh; ®) Thu  åitiÒn trî   î ícvËn  h      tr    gi¸, c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸ckho¶n  Òn hç  î ti   tr  ®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch gi¸  ã  îcdo      c ®   khaiman,    khaikhèng  å  ¬;tiÒn trî   hs     gi¸,trîcíc vËn       chuyÓn  µng  h ho¸,c¸c kho¶n  Òn  ç  î®Ó   ùc hiÖn  Ýnh     ti h tr  th   ch s¸ch gi¸®∙  ö  ông    ôc  ch;    sd saim ®Ý e)Truy thut Ònph¶inép    ùchiÖn  Ýnh        ®Þnh  ∙  èn       i     ®Ó th   ch s¸chgi¸theo quy  ® tr   nép.    4. Thanh      trachuyªn ngµnh  ña    é, ngµnh  ã  Èm  Òn  ö  ¹tvi   c c¸c B   c th quy x ph     ph¹m   µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc    nh Thanh    l v gi¸ c¶  tra chuyªn  µnh  µi ng T  chÝnh    Ët    ­ V gi¸theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  ®Þ ti   ®Þ n trong ph¹m    Èm  Òn    vith quy qu¶n  ýgi¸c¶  ña  é, ngµnh  îcCh Ýnh  ñ  l    c B   ®  ph quy  nh. ®Þ   §i Ò u   ViÖc  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹t 18.   ph ®Þ th quy x ph §èivíi µnh      ¹m  µnh  Ýnh     h viviph h ch trong lÜnh  ùc    m µ   éc thÈm     v gi¸c¶  thu   quyÒn  ö  ýcña  Òu  ¬  x l  nhi c quan  qu¶n  ýNhµ   ícth×  Öc  ö  ¹tdo  ¬  l  n   vi x ph   c quan  thô lý®Ç u     ùc hiÖn     tiªnth   theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u   Thñ  ôcxö  ¹t 19.   t   ph 1.Thñ  ôcvµ  ×nh tùxö  ¹tc¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh    t   tr     ph     viviph h ch trong lÜnh    vùc    ® îc thùc hiÖn  gi¸c¶      theo quy  nh  ¹    Òu          Ph¸p  ®Þ t i §i 45, 46, 47, 48, 49  c¸c lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  X l    h ch ng 06    n¨m  1995. 2. TiÒn  ¹tthu ® îcph¶inép  µo  ©n    ph         v ng s¸ch Nhµ   ícqua  µikho¶n  ë     n  t  m t¹  iKho  ¹c  µ   íc.Ch Õ     b Nh n   ®é qu¶n  ý biªn laithu  Òn  ¹tvµ  Òn  ép  ¹t l     ti ph   ti n ph   thùc hiÖn    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
  9. 9 3.Tæ     chøc,c¸nh©n  Þ    åitiÒn trî   Òn trî ícvËn     b thu h       ti       gi¸, c chuyÓn  µng  h ho¸, c¸c    kho¶n  Òn  ç  î®Ó   ùc  Ön  Ýnh  ti h tr  th hi ch s¸ch    Þ   Þch  gi¸;b t thu  Òn ti   chªnh  Öch    Þ   éc  l gi¸; bu ph¶inép  tiÒn thÊttho¸tdo    ¹m  µnh  Ýnh; bÞ   b           viph h ch   truythu tiÒn ph¶inép    ùc hiÖn  Ýnh         ®Ó th   ch s¸ch gi¸theo     quy  nh, ph¶inép  ®Þ     tiÒn  ¹  ¬i m µ   Õt  nh  ö  ¹t®∙      ¬  t i   quy ®Þ n x ph   ghi,®Ó c quan  ñ  ×xö  ¹txem   ch tr   ph   xÐt hoµn    bÞ  Öth¹ihoÆc   ép  µo  ©n    tr¶bªn  thi     n v ng s¸ch Nhµ   íc.   n 4. Bé   µi chÝnh  ñ  × phèi hîp  íiBan  Ët    Ýnh  ñ    íng   T  ch tr     v  V gi¸Ch ph ®Ó h   dÉn  ô  Ó  Öc  ö  ý c¸c kho¶n  Òn  µ   chøc, c¸ nh©n    ¹m  µnh  c th vi x l     ti m tæ     vi ph h chÝnh ph¶inép    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 3  n  §i Ò u 20.    µnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  ìng  Õ     µnh  Õt  Thi h quy ®Þ x ph   c ch thih quy ®Þnh  ö  ¹t x ph 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh   µy  ®Þ n ph¶i nghiªm    chØnh    µnh  thih quyÕt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ña  ¬  ch c c quan,ngêicã  Èm  Òn.     th quy 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu     b x ph     h ch n kh«ng  Êp  ch hµnh  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   è    èn tr¸nhthihµnh  Õt  nh  ö  ¹t quy ®Þ x ph   c ý tr      quy ®Þ x ph   th× bÞ  ìng chÕ     µnh   c  thih b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© a)  Êu  õm ét  Çn ¬ng  Kh tr   ph l hoÆc   ét  Çn  nhËp, khÊu  õtiÒn  õ m ph thu    tr   t  tµikho¶n  ¹ ng©n  µng;   t i h b)  biªn phÇn  µis¶n  ã    Þ t ng  ¬ng  íisè  Òn  ¹t,tiÒn  Þ   Kª    t  c gi¸tr   ¬ ® v   ti ph   b tÞch    Òn  Þ     åi,tiÒn  Þ   éc  thu,ti b thu h   b bu ph¶inép    hoÆc         truythu ®Ó b¸n  u   ®Ê gi¸; c) p  ông    Ön  ¸d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   c ch kh¸c ®Ó     µnh  Õt  nh   ö    thih quy ®Þ x ph¹t. Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹t® îcquyÒn    Õt  nh  ìng chÕ   µ  ã    th quy x ph     ra quy ®Þ c  vc nhiÖ m  ô  chøc  Öc  ìng chÕ. v tæ  vi c   3.C¸c  ¬    c quan  ©n  µng,Kho  ¹c Nhµ   íc,lùcl ng c¶nh    ©n  ©n   Ng h   b  n    î   s¸tnh d cã tr¸chnhiÖ m  èihîp víi   ¬    ph       c quan  µ   íctæ  c¸c Nh n   chøc    µnh  Õt ®Þnh   thi h quy   cìng chÕ       ¬    khic¸cc quan      Çu. ®ã yªu c 4. C¸  ©n,  chøc  Þ   ìng  Õ     nh tæ  bc ch ph¶i chÞu  äi    Ý   Ò   Öc      m chi ph v vi tæ chøc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cìng chÕ.     C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o, ö   l ý vi p h ¹ m  t  x §i Ò u   KhiÕu  ¹i, èc¸o,gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, èc¸o. 21.   n        t khi n    t ViÖc  Õu  ¹i  èc¸o vµ    Õt khiÕu  ¹i, èc¸o ®èi víi ÷ng  Õt  khi n ,     gi¶i t quy   n          t nh quy ®Þnh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc    ¸p  ông  l v gi¸c¶  d theo    quy ®Þnh  ña  Ët KhiÕu  ¹itèc¸o. c Lu   n   Trong  êigian chê    Õt  Õu  ¹i,   ©n, tæ  th     gi¶iquy khi n   nh c¸   chøc  Þ  ö  ¹tvi b x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    ph¶inghiªm    v gi¸c¶    chØnh  Êp  µnh  Õt ch h quy  
  10. 10 ® Þnh  ö  ¹tcña  ¬  x ph   c quan  ã  Èm   Òn.  Öc  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  c th quy Vi khi n   ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch kh«ng  µm  nh  l ®× chØ    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t. thih quy   x ph   §i Ò u    ö  ýviph¹m. 22. X l     Ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc        v gi¸c¶ m µ   ô  îc¸ nh©n  v l    i hoÆc   Õu    Çn  thi tinhth tr¸chnhiÖ m,    bao che,kh«ng  ö  ¹t   x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi  x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn  x ph       quy quy  nh  ×  ú  ®Þ th tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   t ch   ®é viph s   x l   lu   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù; n Õu   ©y  Öth¹icho  µ   íc,tæ    h s  g thi     Nh n   chøc, c¸    nh©n  × ph¶ibåith ng  th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Ng êibÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc    n Õu  ã  µnh    v gi¸c¶  ch vi c¶n  ë,chèng  êi thihµnh    tr   ng     c«ng  ô  ã  v c tr¸ch nhiÖ m   Óm       ki tra hoÆc   è  c t×nh  × ho∙n,trèn tr¸nh thùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  tr           quy ®Þ x ph     h ch th×  ú  tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh, t ch   ®é vi ph s  x l    h ch   hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 23. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh     ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý,b∙i á  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  vµ  éidung    k     §i 2,§i 3,§i 7,§i 8,§i 9,§i 10  n   b quy ®Þnh   Èm   Òn  ö  ý cña  th quy x l  c¸n  é  b Thanh      ¹  Òu  NghÞ   nh   è  tra gi¸t i§i 5  ®Þ s 91/H§BT  µy  th¸ng8  ng 04    n¨m  1986  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµChÝnh  ñ)    ph   quy  nh   Ò   Öc  Êp  µnh    µ  Öc  Óm     ®Þ v vi ch h gi¸v vi ki tra,thanh    ö  ý c¸c vi tra,x l       ph¹m  û  ËtNhµ   ícvÒ       á  éidung  k lu   n   gi¸. b n   B∙i quy  nh  Èm  Òn  ö  ývÒ   ®Þ th quy x l  m Æt  kinh tÕ  ña  ñ   Ö m   y    c Ch nhi ñ ban  Ët    µ   íc,Bé   ëng, Chñ   Þch  y  V gi¸Nh n   tr   t ñ ban  ©n  ©n    Êp, Thñ  ëng    n  Þ  nh d c¸c c   tr c¸c ®¬ v s¶n  Êt kinh doanh  ¹  xu     ti kho¶n  1,kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    2  1  ®Þ s 88/H§BT  µy  th¸ng6  ng 10    n¨m  1987  ña  éi c H  ®ång  é   ëng  B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ) vÒ   öa  æi  Òu  cña  l  ph   s ® §i 4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 91/H§BT  µy  th¸ng8  ng 04    n¨m  1986  ña  éi ®ång  é  ëng. c H  B tr §i Ò u    ëng  24. Tr Ban  Ët    Ýnh  ñ  Þu  V gi¸Ch ph ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 25.  Bé   ëng    é,  ñ  ëng  ¬    tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  B Th tr c¬ quan  éc ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản