Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
95
lượt xem
3
download

Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  45/2000/N§­C P   g µ y  06 th¸ng 9 n¨ m  2000  C n Q u y   Þ n h  v Ò  V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  C hi n h¸nh c ñ a  ¬ n g  n h © n  n íc ® th   n g o µ i v µ  c ñ a d o a n h   g hi Ö p  d u   Þ ch n íc n g o µ i  n l t¹i Ö t N a m  Vi C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Th¬ng  ¹ingµy  th¸ng5  cø    m  10    n¨m  1997;   C¨n  Ph¸p  Önh  lÞch ngµy  th¸ng02  cø  l Du    08    n¨m  1999; Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ¬ng  ¹i vµ  ®Ò ngh c B tr B Th m   Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   côc  lÞch, Du  ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  Ph¹m    iÒu  1.  vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ña  ¬ng  ®¹      c th nh©n  íc ngoµi (theo quy  nh  ña  Ët  ¬ng  ¹i)vµ  ña  n      ®Þ c Lu Th m   c doanh  nghiÖp  du  Þch nícngoµi(theoquy  nh  ña  l        ®Þ c Ph¸p  Önh  lÞch)t¹ ViÖtNam.  l Du    i   Sau  y   ®© "V¨n phßng  idiÖn  ña  ¬ng  ©n  ícngoµivµ  ña    ®¹   c th nh n    c doanh  nghiÖp  lÞch  íc ngoµit¹  Öt Nam"  îc gäi t¾t lµ "V¨n phßng  idiÖn"; du  n   i Vi   ®          ®¹     "Chinh¸nh  ña  ¬ng  ©n  ícngoµivµ  ña    c th nh n    c doanh  nghiÖp  lÞch nícngoµi du       t¹ ViÖtNam"  îcgäit¾tlµ"Chinh¸nh".   i   ®          §i Ò u    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 2. V¨n  ®¹      1. V¨n    phßng  idiÖn  µ ®¬n  Þ  ô  éc  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµi, ®¹   l  v ph thu c th nh n    doanh  nghiÖp  lÞch  ícngoµi,® îcthµnh  Ëp  du  n     l theo ph¸p  ËtViÖt Nam     lu     ®Ó t×m  Õm,  óc ®Èy    ¬  éiho¹t®éng  ¬ng  ¹i,du  Þch,nhng  ki th   c¸cc h     th m l   kh«ng  îc ®  kinhdoanh    sinhlîtrùctiÕp.      i   M ét  ¬ng  ©n  íc ngoµi hoÆc   ét  th nh n    m doanh  nghiÖp  lÞch  íc ngoµi du  n    ® îc thµnh  Ëp  ¹  Öt Nam   ét    l ti Vi   m hoÆc   Òu  nhi V¨n  phßng  idiÖn; kh«ng  îc ®¹     ®  thµnh  Ëp Chi nh¸nh  ña  l    c V¨n  phßng  idiÖn  ¹ ViÖtNam.  ®¹   t  i   2. Chi nh¸nh  µ ®¬n   Þ   ô  éc  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  l  v ph thu c th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi,® îc thµnh  Ëp  du  n     l theo ph¸p  ËtViÖt Nam     ¹t lu     ®Ó ho   ®éng  ¬ng  ¹i,du  Þch t¹ ViÖtNam   th m   l    i   nh»m   ôc  ch  m ®Ý sinh lîtrùctiÕp.      i
 2. 2 M ét  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi ® îc thµnh  du  n     lËp  ét  m Chi nh¸nh  ¹  Öt  t iVi Nam     ®Ó kinh  doanh  µng  h ho¸, dÞch  ô  éc    v thu "Danh m ôc  hµng ho¸, Þch vô  Chi nh¸nh th ng nh©n  níc ngoµi,  d ¬  doanh  nghiÖp  lÞch  íc ngoµi ® îc phÐp  du  n     kinh doanh  ¹  Öt Nam"  îc ban  µnh    tiVi   ®  h kÌm theo  NghÞ   nh  µy; kh«ng  îc thµnh  Ëp  ®Þ n  ®  l V¨n  phßng  idiÖn  ña    ®¹   c Chi nh¸nh  ¹ ViÖtNam. t i   3. Trëng    V¨n phßng  i diÖn, Gi¸m  c  ®¹     ®è Chi nh¸nh  ã  Ó  µ ngêi níc c th l      ngoµihoÆc   êiViÖtNam.   ng     4. V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  µ  êi lµm  Öc  ¹  v ng   vi t iV¨n  phßng  i®¹   diÖn,Chi nh¸nh  îcNhµ   ícViÖt Nam      ®  n    b¶o  é    Òn, lîÝch  îp ph¸p  µ  h c¸c quy    i h  v cã nghÜa  ô  ©n  ñ  v tu th ph¸p  Ët ViÖt Nam;  lu     kh«ng  îc hëng  ®  quy  Õ   ®∙i ch u    miÔn  õdµnh  tr   cho  ¬   C quan  ¹idiÖn  ¹igiao,C¬   §  ngo     quan  L∙nh  ù  íc ngoµi, sn    C¬   quan  ¹idiÖn  ña    §  c Tæ chøc  èc  Õ  ªnChÝnh  ñ  ¹ ViÖtNam. qu t li   ph t   i   §i Ò u 3. Tr¸ch  Öm   ña  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  nhi c th nh n    nghiÖp    du lÞch nícngoµivµ       V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh ®¹      1. Th¬ng nh©n  níc ngoµi,  doanh nghiÖp du lÞch níc ngoµi ã V¨n   c phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹  Öt Nam   Þu  ®¹      tiVi   ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtViÖt   tr   lu     Nam   Ò   äi  ¹t®éng  ña  v m ho   c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹ ViÖtNam. ®¹      t i   2.  V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh ph¶i tu©n  ñ    th ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   trong m äi  ¹t®éng  ña  × nh  µ  ùctiÕp thùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô    ho   cm v tr       c¸cquy v ngh v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    ¬   4. C quan  Êp  Êy  Ðp c Gi ph 1. Bé   ¬ng  ¹i cã    Th m   tr¸chnhiÖ m   Êp, söa  æi, bæ     c  ®   sung, thu  åi GiÊy    h  phÐp  µnh  Ëp Chi nh¸nh  ¹t®éng  th l    ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m 2. Tæng   ôc    Þch  ã    c Du l c tr¸chnhiÖ m   Êp, söa  æi, bæ     c  ®   sung, thu  åi   h  GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  ph th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  ¹t®éng  ho   trong  Ünh  l vùc  lÞch. du  3. Bé   ¬ng  ¹i cã    Th m   tr¸chnhiÖ m   Êp, söa  æi, bæ     c  ®   sung, thu  åi GiÊy    h  phÐp  µnh  Ëp  th l Chi  nh¸nh  ¹t®éng  ho   trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i vµ  lÞch, l v th m   du    sau    îcsù  Êt trÝcña  khi®   nh     Tæng  ôc  lÞch. c Du  4. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   ®© gäi t¾t lµ ñy        ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh),n¬i th ng  ©n  íc ngoµi ®Ò   Þ      ¬ nh n    ngh thµnh  Ëp  l V¨n  phßng  i diÖn, cã  ®¹     tr¸chnhiÖm   Êp, söa  æi, bæ     c  ®   sung, thu    håiGiÊy  Ðp  µnh  Ëp V¨n    ph th l  phßng  idiÖn  ¹t®éng  ®¹   ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹i. 5.  û   U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh, n¬i th ng  ©n  íc ngoµi ho¹t®éng     ¬ nh n      trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹ivµ  lÞch ®Ò   Þ  µnh  Ëp    v th m   du    ngh th l V¨n phßng  idiÖn, ®¹     cã tr¸ch nhiÖ m   Êp, söa  æi, bæ     c  ®   sung, thu  åi GiÊy  Ðp  µnh  Ëp      h  ph th l V¨n phßng  idiÖn  ¹t®éng  ®¹   ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹ivµ  lÞch sau    îcsù    v th m   du    khi®   nhÊt trÝcña     Tæng  ôc  lÞch. c Du 
 3. 3 C h ¬ n g  II Vi Ö c  C Ê p, s ö a ® æ i, b æ  s u n g  gi Ê y p h Ð p  th µ n h l Ë p  V¨n p h ß n g  § ¹i Ö n, C hi n h¸nh  di §i Ò u 5. §iÒu  Ön  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  ki c Gi ph th l V¨n phßng  i diÖn, ®¹     Chi nh¸nh    1.Th¬ng  ©n  ícngoµi,   nh n   doanh  nghiÖp  lÞch nícngoµi® îccÊp  Êy  du        Gi phÐp  µnh  Ëp  th l V¨n  phßng  idiÖn  ¹  Öt Nam     ã  ¨ng  ý  ®¹   tiVi   khic ® k kinh doanh    hîp ph¸p theo ph¸p luËtnícngoµi.            2.Th¬ng  ©n  ícngoµi,   nh n   doanh  nghiÖp  lÞch nícngoµi® îccÊp  Êy  du        Gi phÐp  µnh  Ëp Chi nh¸nh  ¹ ViÖtNam     ã      iÒu  Ön  th l    t  i   khic ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© a) Cã   ¨ng  ý   ® k kinh doanh  îp ph¸p theo ph¸p luËtnícngoµi;   h           b) §∙ho¹t®éng       kh«ng  íi n¨m, kÓ   õkhi®¨ng  ý  d  5    t    k kinhdoanh;   c) Kinh    doanh  µng  h ho¸,dÞch  ô  éc    v thu "Danh  ôc  µng  m h ho¸,dÞch  ô    v Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh    th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi® îc phÐp  du  n     kinh doanh  ¹ ViÖt Nam"  îcban  µnh  Ìm    ti    ®  h k theo NghÞ   nh  µy  µ  îcxem   ®Þ n v®  xÐt,bæ     sung  theo tõng thêikú.      §i Ò u 6. Hå   ¬    Þ   Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  s ®Ò ngh c Gi ph th l V¨n phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh     Hå   ¬    Þ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  s ®Ò ngh c Gi ph th l V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      gåm: 1. §¬n  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh    c th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi®Ò   du  n    nghÞ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  c Gi ph th l V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      (theo m É u       do Bé  ¬ng  ¹ithèng  Êt víi Th m  nh     Tæng  ôc  lÞch quy  nh). c Du    ®Þ 2. B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  ¬ng  ©n  íc   c th nh n  ngoµi,doanh    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi ® îc c¬  du  n      quan  ã  Èm   Òn    íc c th quy ën   ngoµi x¸c nhËn  µ     v b¶n  Þch  tiÕng  Öt GiÊy  d ra  Vi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  c th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi ® îc c¬  du  n     quan  C«ng chøng    ë trong  íc hoÆc   ¬   n  C quan  ¹idiÖn  ¹igiao,C¬   §  Ngo     quan  L∙nh sù  ña  ÖtNam     ícngoµichøng  Ën.   c Vi   ën     nh §i Ò u    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 7. C Gi ph th l V¨n  ®¹      1.Th¬ng  ©n  ícngoµi,   nh n   doanh nghiÖp  lÞch nícngoµigöihå  ¬    du         s ®Ò nghÞ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp V¨n  c Gi ph th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  n   ¬   ®¹      ®Õ C quan  cÊp  Êy  Ðp  Gi ph quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 4  ®Þ n 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,c¬    th   15    t  nh ®ñ h s h l   quan  cÊp  Êy  Ðp  Êp  Gi ph c cho  ¬ng  ©n   íc ngoµi GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    th nh n    ph th l V¨n phßng  idiÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  µ  öi b¶n  vg  sao  Êy  Ðp  í c¸c c¬  Gi ph t i   quan  ã  ªn   c li   quan theo quy  nh    ®Þ sau: a) Trêng  îp Bé   ¬ng  ¹i cÊp  Êy  Ðp, b¶n    h   Th m  Gi ph   sao  Êy  Ðp  îcgöi Gi ph ®   ®Õ n   ë   ¬ng  ¹i hoÆc   ë   ¬ng  ¹i vµ  lÞch,c¬  S Th m  S Th m   Du    quan  Õ, c¬  thu   quan  thèng  cÊp  kª  tØnh, n¬i Chi     nh¸nh  Æt   ô së; n Õu  µ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp ® tr     l  ph th l 
 4. 4 Chi nh¸nh  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i vµ  lÞch  ×    v th m   du  th b¶n sao  Êy  Gi phÐp cßn  îcgöi®Õ n   ®   Tæng  ôc  lÞch. c Du  b) Trêng  îp Tæng  ôc  lÞch cÊp  Êy  Ðp, b¶n    h  c Du    Gi ph   sao  Êy  Ðp  îc Gi ph ®  göi®Õ n   ë  lÞch hoÆc   ë   ¬ng  ¹ivµ  lÞch,c¬    S Du    S Th m   Du    quan  Õ, c¬  thu   quan  thèng    Êp  kª c tØnh,n¬iV¨n     phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Æt  ôsë. ®¹      ® tr   c) Trêng  îp Uû     h   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp, b¶n  c Gi ph   sao  Êy  Gi phÐp  îcgöití Bé  ¬ng  ¹i,c¬  ®       Th i m   quan  Õ,c¬  thu   quan  èng    Êp  th kª c tØnh,n¬i    V¨n phßng  idiÖn  Æt  ôsë; n Õu  µ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  ®¹   ® tr     l  ph th l V¨n  phßng  i ®¹   diÖn  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i vµ  lÞch  ×    v th m   du  th b¶n sao  Êy  Ðp  Gi ph cßn  îcgöi®Õ n   ®   Tæng  ôc  lÞch. c Du  3.Trêng  îp hå  ¬  a  y      h   s ch ®Ç ®ñ hoÆc   a  îp lÖ,trong thêih¹n  ngµy  ch h         03  lµm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, C¬   vi   t   nh ®   s   quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph ph¶icã      v¨n b¶n th«ng      ¬ng  ©n  ícngoµi, b¸o ®Ó th nh n    doanh nghiÖp  lÞch nícngoµibæ   du       sung,hoµn    chØnh  å  ¬. hs 4. Néi    dung  ¹t®éng  ña  ho   c V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  îc ghi cô  ®   thÓ  trongGiÊy  Ðp.   ph §i Ò u    8. Th«ng    ¹t®éng  ña  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  b¸o ho   c V¨n  ®¹      Trong  êih¹n  th   kh«ng    ngµy,kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp, V¨n  qu¸ 45    t  ®  Gi ph   phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      ph¶ichÝnh    thøc  i  µo  ¹t®éng  µ  ® v ho   v ph¶icã      v¨n b¶n th«ng    b¸o cho  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  Ò   a  iÓ m   Æt  ôsë,sè  ­ c Gi ph v ®Þ ® ® tr     ng êiViÖtNam,  è  êinícngoµilµm  Öc  ¹ V¨n      s ng       vi t   i phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      §i Ò u   Thay  æi  éidung  Êy  Ðp  9.   ® n  Gi ph Khi cã    nhu  Çu  c thay  æi  ét, m ét  è  ® m  s hoÆc   Êt c¶    éi dung    t   c¸c n   sau ®©y   trong GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh,th ng  ©n  ®¹        ¬ nh nícngoµi,doanh      nghiÖp  lÞch nícngoµiph¶icã    du         v¨n b¶n    Þ  ¬  ®Ò ngh c quan  cÊp  Êy  Ðp  öa  æi,bæ   Gi ph s ®   sung  Êy  Ðp: Gi ph 1. Thay ® æi tªn gäi, èc tÞch cña th ng nh©n  níc ngoµi,  qu ¬  doanh  nghiÖp  lÞch nícngoµihoÆc     äicña  du       tªng   V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh; ®¹      2. T¨ng  è  êi tõ níc ngoµi vµo  µm  Öc  ¹    s ng         l vi t i V¨n phßng  i diÖn, Chi ®¹      nh¸nh; 3.Thay  æi  éidung  ¹t®éng  ña    ® n  ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      4.Thay  æi  a  iÓ m   Æt  ôsë  ña    ® ®Þ ® ® tr   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      Trong  êih¹n  th   kh«ng    ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®Ò   Þ   ña  qu¸ 10    t  nh ®  ngh c th ng  ©n  íc ngoµi,doanh  ¬ nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi,c¬  du  n    quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Êp    c cho  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  th nh n    nghiÖp  lÞch du    nícngoµiGiÊy  Ðp  íi®∙  îcsöa  æi,bæ       ph m  ®  ®   sung  µ  öib¶n  vg  sao  Êy  Ðp  Gi ph nµy  cho    ¬  c¸c c quan  îc göi b¶n  ®   sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp  Gi ph th l V¨n phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 2  7  ®Þ n Trêng  îp thay ® æi  a  iÓ m   Æt  ôsë  ña  h    ®Þ ® ® tr   c V¨n  phßng  idiÖn  ¹t ®¹   ho   ®éng trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i hoÆc   ¬ng  ¹i  µ  lÞch  õ  ét  l v th m  th m v du  tm tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  µy  n   ét  ¬ n ®Õ m tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr    
 5. 5 Trung  ng  ¬ kh¸c,th ng  ©n  íc ngoµi ph¶ilµm  ñ  ôc ®Ò   Þ   Êp  Êy    ¬ nh n      th t   ngh c Gi phÐp  µnh  Ëp  phßng  idiÖn  íi theo  th l v¨n  ®¹   m  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti§i 6  §i 7 NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Ö   Ý  Êp,söa  æi,bæ   10. L ph c   ®   sung  Êy  Ðp  Gi ph 1. Th¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh    nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµiph¶inép  Ö  du  n      l phÝ  Êp,söa  æi,bæ   c  ®   sung  Êy  Ðp. Gi ph 2.Bé  µichÝnh  ñ  ×, èihîp víi é  ¬ng  ¹ivµ    T  ch tr  ph       Th B m   Tæng  ôc  lÞch c Du    quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th møc  Ö  Ý, viÖc  l ph   qu¶n  ývµ  ö  ông  Ö  Ý  l  s d l ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy. 1  n §i Ò u    Ê m     ¹t®éng  ña  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 11. Ch døtho   c V¨n  ®¹      1.V¨n    phßng  idiÖn,Chinh¸nhchÊm     ¹t ng  ®¹        døtho   ®é trongc¸ctr ng  îpsau:    ê h   a) Theo    Þ  ña  ¬ng  ©n  ícngoµi,doanh    ®Ò ngh c th nh n    nghiÖp  lÞch níc du     ngoµi; b) Khith ng  ©n  ícngoµi,doanh      ¬ nh n    nghiÖp  lÞch nícngoµichÊ m     du       døt ho¹t®éng;   c) Khi cã  Õt  nh  Ò   Öc      quy ®Þ v vi thu  åi,huû  á  Êy  Ðp  ña    ¬  h  b Gi ph c c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      2.Trong  êng  îp chÊ m     ¹t®éng    tr h  døt ho   theo quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m   vµ  ®Þ ti     a  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy,th ng  ©n  ícngoµi,doanh  b  1  n   ¬ nh n    nghiÖp  lÞch  íc du  n  ngoµiph¶igöiv¨n b¶n        th«ng  viÖc  Ê m     ¹t®éng  ña  b¸o  ch døt ho   c V¨n  phßng  i ®¹   diÖn, Chi    nh¸nh  n   ¬   ®Õ C quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph trong  êih¹n  th   kh«ng qu¸    30 ngµy, tr c ngµy  Ê m     í  ch døt  ¹t®éng  ña  ho   c V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  µ  v ph¶inép  ¹GiÊy  Ðp    l i ph cho  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp. c Gi ph Trong  êih¹n  ngµy, c¬  th   7    quan  Êp  Êy  Ðp  ã  c Gi ph c tr¸ch nhiÖm     th«ng  b¸o  Öc  Ê m     ¹t®éng  ña  vi ch døt ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      cho    ¬  c¸c c quan  îc göi b¶n  ®   sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp  Gi ph th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 2  7  ®Þ n 3. Trong  êng  îp chÊ m     ¹t®éng    tr h  døt ho   theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®Þ ti   c  1  Òu  µy,c¬  §i n   quan  Êp  Êy  Ðp  ã  c Gi ph c tr¸chnhiÖ m   öicho  ¬ng  ©n  íc   g  th nh n  ngoµi,doanh    nghiÖp  lÞch  ícngoµiquyÕt  nh  Ò   Öc    åi,hñy  á  du  n    ®Þ v vi thu h   b GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  ph th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  t  Êt  ngµy, tr c Ý nh 30    í  ngµy V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Þ   éc  Ê m     ¹t®éng  µ  öib¶n  ®¹      b bu ch døt ho   vg  sao  Õt ®Þnh  µy  íc¸cc¬  quy   n t     quan  îcgöib¶n  i ®   sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp V¨n  Gi ph th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 2  7  ®Þ n §i Ò u  12. Ngh Üa   ô  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  v c th nh n    nghiÖp    du lÞch nícngoµivµ       V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      khiV¨n phßng  idiÖn,Chi  ®¹     nh¸nh  Ê m     ¹t®éng ch døt ho   Tríc khi V¨n     phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  Ê m   ch døt  ¹t ®éng  ¹  Öt ho   t iVi   Nam,  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh  th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµivµ  du  n    V¨n  phßng  ®¹idiÖn,Chi nh¸nh  ã  Üa  ô       c ngh v thanh    to¸nxong    c¸c kho¶n  î vµ    Üa   n   c¸c ngh vô  kh¸cvíi µ   íc,tæ     Nh n   chøc  µ    ©n  ã  ªnquan  ¹ ViÖtNam. v c¸nh c li   t i  
 6. 6 Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     theo  âi,gi¸m    µ  «n   d  s¸tv ® ®èc  Öc  ùc hiÖn  vi th   quy  nh  µy  i  íiV¨n  ®Þ n ®è v   phßng  idiÖn, Chi nh¸nh  ¹  ®¹      ti ®Þa  ¬ng. ph C h ¬ n g  III N é i d u n g  h o ¹t ® é n g, Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a    V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  ña  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 13. N   ho   c V¨n  ®¹      1.Néi dung  ¹t®éng  ña     ho   c V¨n phßng  idiÖn. ®¹   a)  óc  Õn  ©y  ùng    ù  hîp    X ti x d c¸c d ¸n  t¸ckinh  Õ, th ng  ¹i,du  Þch  ¹ t  ¬ m l ti  ViÖtNam;   b) T× m   Õm,  óc ®Èy  ¬  éimua  hµng      ki th   ch  b¸n  ho¸,cung  øng  Þch  ô  ­ d v th ¬ng  ¹i,du  Þch t¹ ViÖtNam; m   l    i   c) Theo  âi,®«n  c  Öc  ùc hiÖn    îp ®ång  ∙  ý  Õt  ña  ¬ng    d  ®è vi th   c¸c h   ® k k c th nh©n  ícngoµi, n    doanh nghiÖp  lÞch nícngoµim µ   × nh  µm  idiÖn. du      m l ®¹     2.Néi dung  ¹t®éng  ña       ho   c Chi nh¸nh. Néi dung  ¹t®éng  ña      ho   c Chi nh¸nh  îc quy  nh  ô  Ó  ¹  Êy  Ðp  ®  ®Þ c th t i Gi ph thµnh  Ëp Chi nh¸nh  ïhîp víi éidung  ¹t®éng  ña  ¬ng  ©n  ícngoµi, l    ph         n ho   c th nh n    doanh  nghiÖp  lÞch  íc ngoµi,trong  du  n    khu«n khæ  "Danh  ôc   µng  m h ho¸,   dÞch  ô    v Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  ícngoµi,doanh  th nh n    nghiÖp  lÞch nícngoµi® ­ du       îcphÐp    kinhdoanh  ¹ ViÖtNam"  îcban  µnh  Ìm    t i   ®  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u  14. Quy Òn, nghÜa  ô  ña  v c V¨n phßng  i diÖn  µ  êi lµm  ®¹   v ng   viÖc  ¹ V¨n  t  i phßng  idiÖn ®¹   V¨n phßng  idiÖn,ngêilµm  Öc  ¹  ®¹       vi t i V¨n  phßng  idiÖn  ùc hiÖn    ®¹   th   c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  îcquy  nh  ¹  Ët Th¬ng  ¹i,Ph¸p  Önh  lÞch  µ  v ngh v®  ®Þ tiLu   m  l Du  v c¸cquy  nh  ô  Ó    ®Þ c th sau  y: ®© 1. V¨n    phßng  idiÖn  îcho¹t®éng  ®¹   ®    theo    éidung  ô  Ó    c¸c n   c th ghitrong  GiÊy  Ðp  µnh  Ëp. ph th l 3. Ng êi lµm  Öc  ¹      vi t i V¨n phßng  idiÖn  ®¹   ph¶inép  Õ    thu theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtViÖtNam.      4. V¨n    phßng  i diÖn  ®¹   ph¶i b¸o    c¸o  nh  ú  çi  ®Þ k m n¨m  ét  Çn  Ò     m l v c¸c ho¹t®éng  ña    c V¨n  phßng  idiÖn  ®¹   trong n¨m  ícvíic¬    tr     quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph tr cngµy  µm  Öc  èicïng cña  í  l vi cu     th¸ng01    n¨m  Õp theo. ti   Trong  êng  îp  Çn  Õt,theo  tr hc thi   yªu  Çu  c b»ng  b¶n  ña    ¬  v¨n  c c¸c c quan  cã  Èm  Òn  th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam,  lu     V¨n  phßng  idiÖn  ®¹   cã  Üa  ô  ngh v b¸o    c¸o,cung  Êp  µiliÖu hoÆc     ×nh  ÷ng  Ên    ªn c t    gi¶itr nh v ®Ò li   quan  n   ¹t®éng  ña  × nh. ®Õ ho   cm
 7. 7 §i Ò u 15. Quy Òn,  Üa  ô  ña  nh¸nh  µ  êi lµm  Öc  ¹i     ngh v c Chi  v ng   vi t   Chi nh¸nh. Chi nh¸nh,ngêilµm  Öc  ¹ Chi nh¸nh  ùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô        vi t     i th   c¸cquy v ngh v ® îcquy  nh  ¹ LuËt Th¬ng  ¹i,Ph¸p  Önh  lÞch vµ      ®Þ ti    m  l Du    c¸cquy  nh  ô  Ó  ®Þ c th sau  y: ®© 1.Chi nh¸nh  îcho¹t®éng     ®    theo c¸cnéidung        ghitrong GiÊy  Ðp.   ph 2. Ng êi lµm  Öc  ¹      vi t i Chi nh¸nh ph¶i nép  Õ    thu theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtViÖtNam.     3. Chi    nh¸nh ph¶i thùc  Ön  Õ     Õ     hi ch ®é k to¸n theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtViÖt Nam   µ      v chØ  îc ¸p  ông  Õ     Õ     ® d ch ®é k to¸n th«ng  ông  d kh¸c khi® îc     Bé  µichÝnh  Êp  Ën. T  ch thu N¨m   µichÝnh  ña    t  c Chi nh¸nh  îctÝnh  õ ngµy  th¸ng 01  µ  Õt  óc ®  t  01    v k th   vµo  èingµy  th¸ng12  µng  cu   31   h n¨m. 4. §Þnh  ú  çi    k m n¨m  ét  Çn,tr c ngµy  µm  Öc  èicïng  ña  m l   í  l vi cu   c th¸ng 3    n¨m  Õp  ti theo,Chi    nh¸nh ph¶i göi b¸o     c¸o  Ò     ¹t®éng  ña  v c¸c ho   c Chi  nh¸nh  trong n¨m  íc vµ    tr   b¸o  tµichÝnh  ã    Ën  ña  ¬  c¸o    c x¸c nh c c quan  Óm     Öt ki to¸nVi   Nam   hoÆc   ¬  c quan  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  îc phÐp  ¹t ®éng  ¹  Öt    l®  ho   t iVi Nam   ®Õ n   ¬  c quan  Êp  Êy phÐp. c gi   Trong  êng  îp  Çn  Õt,theo  tr hc thi   yªu  Çu  c b»ng  b¶n  ña    ¬  v¨n  c c¸c c quan  cã  Èm  Òn  th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam,    lu     Chi nh¸nh  ã  Üa   c ngh vô b¸o    c¸o,cung  Êp  µiliÖu hoÆc     ×nh nh÷ng  Ên    ªnquan  n   c t    gi¶itr   v ®Ò li   ®Õ ho¹t®éng  ña  ×nh.   cm C h ¬ n g  IV Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬  q u a n  q u ¶ n  l ý N h µ  n í c ® è i v íi o ¹t ® é n g    h   c ñ a V¨n p h ß n g  ®¹i  di Ö n, C hi n h¸nh §i Ò u    16. Tr¸chnhiÖm  ña  é  ¬ng  ¹i   c B Th m 1. Chñ   ×,phèi hîp  íiTæng   ôc    Þch  ¹n    tr     v  c Du l so th¶o  ×nh  ¬  tr c quan  ã  c thÈm  quyÒn  ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  Èm   th quyÒn    c¸c v¨n b¶n    quy ph¹m ph¸p luËtvÒ       V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh; ®¹        2. C Êp,  öa  æi,bæ     s®   sung,thu håiGiÊy  Ðp  µnh  Ëp Chi nh¸nh      ph th l    theo  quy  nh  ¹ kho¶n  vµ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 1    3  4  ®Þ n 3. Thanh    Óm       tra,ki tra c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  ña  l  n  v    c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹t®éng  ®¹      ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹itrªnph¹m    v th m    vic¶  íc.  n 4.Chñ  ×, èihîp víi   é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan    tr   ph       B   c¸c   ph c li   thanh    tra, kiÓm     traV¨n phßng  idiÖn, Chi nh¸nh  ¹t®éng  ®¹      ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i   v th m  khithÊy  Çn  ÕthoÆc     c thi   theo ®Ò   Þ  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng.   ngh c c¸cB     ph 5.Xö  ýviph¹m    l    theo thÈm  Òn.   quy
 8. 8 §i Ò u    17. Tr¸chnhiÖm  ña    c Tæng  ôc  lÞch c Du  1. Phèi hîp  íiBé   ¬ng  ¹i so¹n      v   Th m  th¶o  ×nh  ¬  tr c quan  ã  Èm   Òn  c th quy ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  Èm  Òn      th quy c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët lu   vÒ   V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹        2. CÊp,  öa  æi, bæ     s ®   sung,thu håiGiÊy  Ðp      ph theo  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   2 §iÒu    4 NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Thanh    Óm       tra,ki tra c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  ña  l  n  v    c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹t®éng  ®¹      ho   trong lÜnh  ùc  lÞch trªnph¹m      v du     vi c¶  íc. n 4.Chñ  ×, èihîp víi   é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan    tr   ph       B   c¸c   ph c li   thanh    tra, kiÓm    traV¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹t®éng  ®¹      ho   trong lÜnh  ùc  lÞch khi   v du     thÊy  Çn  ÕthoÆc   c thi   theo ®Ò   Þ  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng.   ngh c c¸cB     ph 5. Phèi hîp  íiBé   ¬ng  ¹i thanh    Óm         v   Th m  tra,ki tra Chi nh¸nh  ¹t®éng  ho   tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹ivµ  lÞch.   v th m   du  6.Xö  ýviph¹m    l    theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u    18. Tr¸chnhiÖm  ña    é, c¬    c c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc thu   ChÝnh  ñ ph 1. Phèihîp víi é  ¬ng  ¹i,Tæng  ôc  lÞch,Uû           Th B m  c Du    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬iV¨n  n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Æt  ôsë    Õt    Ên    ã  ®¹      ® tr   gi¶iquy c¸cv ®Ò c li   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ®Õ ho   c V¨n phßng  idiÖn, Chi nh¸nh  éc  Ünh  ùc  ®¹      thu l v m × nh qu¶n  ý. l 2.Tham     íi é  ¬ng  ¹i,Tæng  ôc  lÞch,ñy    giav   Th B m  c Du    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh trong viÖc    thanh    Óm     ¹t®éng  ña  tra,ki traho   c V¨n phßng  idiÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  éc lÜnh  ùc  ×nh  thu   vm qu¶n  ý. l §i Ò u    19. Tr¸chnhiÖm  ña  y    c ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh 1. Thùc  Ön    hi theo  Èm  Òn  Öc  th quy vi qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  l  n  v    cña  V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹ ®Þa  ¬ng. ®¹      t  i ph 2. C Êp,  öa  æi, bæ     s®   sung,thu håiGiÊy  Ðp  µnh  Ëp      ph th l V¨n phßng  i ®¹   diÖn  ¹t ®éng  ho   trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i,th ng  ¹i vµ  lÞch  l v th m  ¬ m   du  theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  vµ  t i 4  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  ¹ ®Þa  ¬ng. 5  4  ®Þ n t  i ph 3.    Tæ chøc thanh    Óm     tra,ki tra theo  Èm   th quyÒn  ¹t®éng  ña    ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹ ®Þa  ¬ng; ®¹      t i ph 4. Phèihîp víi é  ¬ng  ¹i,Tæng  ôc  lÞch thanh    Óm    ¹t         Th B m  c Du    tra,ki traho   ®éng  ña  c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹ ®Þa  ¬ng; ®¹      t i ph 5.Xö  ýviph¹m    l    theo thÈm  Òn.   quy C h ¬ n g  V x ö  l ý vi p h ¹ m
 9. 9 §i Ò u 20. Xö   ýviph¹m  i  íiV¨n    l    ®è v   phßng  idiÖn, Chi nh¸nh,ngêi ®¹          lµm  Öc  ¹ V¨n  vi t   i phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      1.V¨n    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ¹m    ®¹      viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ nµy  ×  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  th b x ph     h ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. 2.  êi lµm  Öc  ¹  Ng   vi t iV¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    ¹m  vi ph c¸c    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy  × tuú theo  Ýnh  Êt vµ  ®Þ n th     t ch   møc      ¹m  µ   Þ   ®é viph m b xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch hoÆc   Þ     b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    ö  ýviph¹m  i víi   é,c«ng  21. X l     ®è     b   c¸n chøc C¸n  é, c«ng  b  chøc      µnh  khithih c«ng  ô  Õu    ¹m    vn viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  ×  ú  ®Þ n th tu theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  ®é viph m b x l   luËt hoÆc   Þ       b truy cøu tr¸ch nhiÖm   ×nh  ù    h s theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam.   C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Òu  22. §i kho¶n    µnh thih 1. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 10    ®Þ n c hi l     t  01    n¨m  2000  vµ thay thÕ    NghÞ   nh  è  CP   µy  th¸ng 8  ®Þ s 82­ ng 02    n¨m  1994 ban  µnh  h Quy   chÕ   Æt  µ  ¹t®éng  ña  ® v ho   c V¨n phßng  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh tÕ  ícngoµit¹   n     i ViÖtNam.    2. V¨n    phßng  i diÖn  ∙  îc thµnh  Ëp  íc ngµy  ®¹   ®®  l tr   NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùc® îctiÕp tôcho¹t®éng  l         theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i ®Þ n  Trong  êih¹n  th   kh«ng    ngµy,kÓ   õ ngµy  qu¸ 30    t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùc,c¸c V¨n     phßng  i diÖn  ∙  îc thµnh  Ëp  íc ngµy  ®¹   ®®  l tr   NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùcph¶igöiv¨n b¶n  l      th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp, quy  nh  ¹ c Gi ph   ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  µy,biÕtvÒ     ña  ¬ng  ©n, tªncña  4  ®Þ n    tªnc Th nh    V¨n phßng  i ®¹   diÖn,®Þa   iÓ m   Æt  ôsë  µ  éidung  ¹t®éng  ñ  Õu  ña    ® ® tr   v n   ho   ch y c V¨n  phßng  ®¹idiÖn.   3. Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Õp  ôc ho¹t®éng  x  ®Þ vi ti t     cña    c¸c Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  íc ngoµi ®∙  îc thµnh  Ëp  íc ngµy  th nh n   ®  l tr   NghÞ   ®Þnh  µy  ã  Öu  ùcm µ   n c hi l   kinh doanh  µng    Þch  ô  lÞch kh«ng  éc   h ho¸,d v du    thu   "Danh  ôc  µng    Þch  ô  ¬ng  ©n  ícngoµi® îcphÐp  m h ho¸,d v th nh n     kinh doanh  ¹   t i ViÖtNam"    ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 4.  é   ¬ng  ¹i chñ  ×,phèi hîp  íiTæng   ôc    Þch  íng  Én    B Th m  tr     v  c Du l h d thi hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 10. 10
 11. 11 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸, Þ c h  v ô  C hi n h¸nh th¬ n g  n h © n  n í c n g o µ i  d   ® î c p h Ð p  kinh d o a n h  t¹i Ö t N a m  Vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 45/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng9  06    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph I. µ n g  h o¸ m u a  t¹i Ö t N a m  ® Ó  x u Ê t k h È u:  H  Vi 1.Hµng  ñ c«ng  ü   Ö;   th   m ngh 2.N«ng    s¶n  Õ   Õn  µ  ch bi v n«ng s¶n  õg¹o,cµ  (tr     phª); 3.Rau    qu¶  µ    v rau qu¶  Õ   Õn; ch bi 4.Hµng    c«ng  nghiÖp    ïng; tiªud 5.ThÞt giasóc,giacÇ m   µ  ùc phÈ m   Õ   Õn.         v th   ch bi II. µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  ® Ó  b¸n ë  th Þ  tr n g  Vi Ö t N a m  H ê Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  ícngoµikhicã  ¹itÖ    îctõxuÊt khÈu      th nh n      ngo   thu ®       c¸c lo¹  µng    ih ho¸ quy  nh  ¹  ôc    ña  ®Þ tim I c b¶n  Danh  ôc  µy  îc nhËp  Èu    m n ®  kh c¸c lo¹  µng  ih ho¸  íi®©y     d  ®Ó b¸n  ¹  Þ  êng  Öt Nam   íi®iÒu  Ön  ti th tr Vi   v  ki ph¶i cã    giÊy  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i vµ  ph c B Th m   kim  ¹ch  Ëp  Èu  ng nh kh kh«ng  îtqu¸    v  kim ng¹ch xuÊtkhÈu:     1.M¸y  ãc, thiÕtbÞ  ôc  ô    m     ph v cho  Öc  vi khaikho¸ng,chÕ   Õn      bi n«ng  s¶n,  thuû s¶n;   2. Nguyªn  Öu ®Ó     li   s¶n  Êt thuèc ch÷a  Önh  xu     b cho  êivµ    ng   ®Ó s¶n  Êt xu   thuèc thó y;    3.Nguyªn  Öu ®Ó     li   s¶n  Êtph©n  ãn,thuèc trõs©u. xu   b    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản