Nghị định 45/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
83
lượt xem
8
download

Nghị định 45/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 45/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 45/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  45/2001/N§­C P  n g µ y   02 th¸ng 8 n¨ m  2001  V Ò   o ¹t ® é n g   i Ö n  l ù c v µ  s ö  d ô n g  ® i Ö n h ® ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp, ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    §iÖn  1.   n¨ng  µ hµng    Æc   Öt.Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  l  ho¸ ® bi   n  nh   lýc¸c ho¹t®éng  iÖn  ùc vµ  ö  ông  iÖn       ® l  sd ® trong ph¹m    níc b»ng    vic¶    ph¸p   luËt,chÝnh    s¸ch,quy  ¹ch  µ  Õ   ¹ch    ho v k ho ph¸ttr Ón ®iÖn  ùc.S¶n  Êt kinh  i   l  xu     doanh  iÖn  µngµnh  Ò   ® l  ngh kinh doanh cã  iÒu  Ön.    ® ki §i Ò u   NghÞ   nh  µy  ®Þnh  Ò   ¹t®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  2.   ®Þ n quy  v ho   ® l  sd ®iÖn,® îc¸p dông       cho  äi  chøc,c¸nh©n  m tæ     trong nícvµ  ícngoµit¹ nícCéng      n       i hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam,  õtr ng  îp §iÒu  cquèc  Õ  µ   ícCéng    X∙ h   ngh Vi   tr   ê h   í  tm n  hßa X∙ héichñ  Üa  ÖtNam   ý  Õt hoÆc       ngh Vi   kk   tham    ã  ®Þnh  giac quy  kh¸c. §i Ò u 3.  1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng  iÖn  ùctrong c¸c lÜnh  ùc     ho   ® l     v sau ph¶icã    giÊy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc:   ho   ® l a) T  Ên  Ëp quy  ¹ch,thiÕtkÕ    v l   ho     c«ng  ×nh ®iÖn; tr   b) S¶n  Êt,truyÒn    ©n  èi,   xu   t¶i ph , ph  kinhdoanh  µ    v cung  øng  iÖn. ® 2. C¬     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc® îcquy  c th quy c gi ph ho   ® l    ®Þnh    nh sau: a) Bé    C«ng  nghiÖp  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùccho: c gi   ho   ® l  ­ C¸c  chøc  ¹t®éng   Ên    tæ  ho   tv quy  ¹ch,thiÕtkÕ,  ho     gi¸m    µ    ×nh  s¸tv c¸c h thøc tvÊn     kh¸c®èi víi   ù          d ¸n,c«ng  ×nh ®iÖn. c¸c tr   ­ Doanh    nghiÖp  éc    thu c¸c Tæng  c«ng    µ  íc vµ  ty nh n   doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµi ho¹t®éng  ®Ç t n       s¶n  Êt,truyÒn  , ©n  èi,kinh doanh  xu   t¶i ph ph     vµ  cung  øng  iÖn; ®
 2. 2 ­C¸c    doanh nghiÖp  s¶n  Êt®iÖn  ã  xu   c c«ng  Êtph¸t®iÖn  õ10  W   ë su     t   M tr   lªn vµ    doanh  nghiÖp qu¶n  ý vËn  µnh íi truyÒn    iÖn  ã  iÖn  tõ l  h l    t¶i® c® ¸p    110  trëlªn; kV    ­C¸c    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ÊtnhËp  Èu  iÖn. ho   xu   kh ® b) Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp  Êy   ph tr     ¬ c gi   phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùccho    chøc,c¸ nh©n  µic¸ctæ  ho   ® l  c¸ctæ     ngo     chøc  ∙    ® quy ®Þnh   ¹  iÓ m   cã  ¹t ®éng  iÖn  ùc trong  t i® a,  ho   ® l  c¸c  Ünh  ùc  l v quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy. 1  n 3. Tæ     chøc, c¸ nh©n  u    ©y  ùng  ¬  ë    iÖn    ù sö  ông,    ®Ç t x d c s ph¸t® ®Ó t   d   kh«ng b¸n  iÖn  ® cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     kh¸c hoÆc   ¬  ë    c s ph¸t®iÖn  ã    c c«ng  suÊt l¾p  Æt   Êp  ¬n    ® th h møc   c«ng  Êt do  é   su   B C«ng  nghiÖp quy  nh,  × ®Þ th   kh«ng ph¶icã  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc.    gi   ho   ® l  4. Bé     C«ng  nghiÖp  íng  Én  iÒu  Ön, tr×nh  ù vµ  ñ  ôc cÊp  Êy h d ® ki   t   th t   gi   phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc. ho   ® l §i Ò u  Ho¹t®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  iÖn      4.    ® l  sd ® trªnl∙nhthæ  ÖtNam   Vi   ph¶ithùc hiÖn      theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c  cña ph¸p  Ëtcã  i   lu   l ªnquan  ng  êiph¶itu©n  ñ c¸cquy  ×nh,quy  ¹m, ti   ®å th     th     tr   ph   ªu chuÈn    Õ,kü  Ët,m«i  êng  c¸cc¬  kinh t   thu   tr do    quan  µ  íccã  Èm  Òn    nh n   th quy ban hµnh. §i Ò u 5.  1. ViÖc  ö  ông  iÖn    sd ® ph¶i®óng  ôc  ch      m ®Ý ghitrong hîp ®ång. C¸c  ­      tr êng  îp cÇn  ö  ông  iÖn  µm  ¬ng  Ön b¶o  Ö   h  sd ® l ph ti   v ph¶i® îcc¬      quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp.  é   ph B C«ng nghiÖp quy  nh  ô  Ó  Öc  ö  ông  ®Þ c th vi s d ®iÖn  trong tr ng  îp nµy.  ê h     2. Nghiªm  Ê m   Öc  ö  ông  iÖn  ©y    c vi s d ® g nguy  Ó m   hi cho  êi vµ  ng  ng   ®é vËt,tµi     cña  µ  ícvµ  ©n  ©n,lµm  hëng  Êu  n     êng    i s¶n  nh n   nh d   ¶nh  x ®Õ m«i tr sinhth¸ . §i Ò u 6. C¨n  vµo  Çm   cø  t quan  äng  i  íiquèc    µ    éi;tæ  tr ®è v   gia v x∙ h   chøc, c¸ nh©n  ö  ông  iÖn  îc xÕp     sd ® ®  thø  ù  tiªn®Ó   ùc hiÖn  Öc  iÒu  t u    th   vi ® hoµ, h¹n  Õ   ô        ch ph t¶ikhi x¶y  thiÕu  iÖn. ñy  ra  ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng    nh  tù u    ña    chøc,c¸ nh©n  ö  tr     ¬ x¸c ®Þ thø    tiªnc c¸c tæ     s dông  iÖn    a   µn  µ  ® trªn®Þ b v th«ng b¸o cho  n   Þ   ®¬ v qu¶n  ý ®iÖn  ùc tØnh, l  l    thµnh  è  ïng ®Þa  µn  ùc hiÖn. ph c   b th   §i Ò u    7. Trong  Þ   nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Ngh ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1. “Ho¹t®éng  iÖn  ùc”lµho¹t®éng      ® l      nh»m   ¹ora,duy  ×vµ  a  t    tr   ® n¨ng ­ l îng  iÖn  n     chøc,c¸ nh©n  ö  ông  íih×nh  ® ®Õ c¸c tæ     sd d  thøc  ¬ng  ¹i vµ    th m   c¸c h×nh  thøc kh¸c do  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh,  ®Þ bao  å m:    ¹t®éng  Ò     g c¸c ho   v quy ho¹ch,t Ên  ÕtkÕ,  u    x©y  ùng, s¶n  Êt,truyÒn  ,®iÒu    Ö      v thi   ®Ç t d   xu   t¶i  ®é h thèng  iÖn, ph©n  èi, ®   ph   kinh doanh  µ    v cung  øng  iÖn  Ó   xuÊtnhËp  Èu  ® k c¶    kh ®iÖn  n¨ng.
 3. 3 2. “Sö  ông  iÖn”  µ qu¸  ×nh  ïng  iÖn    d ® l  tr d ® cho  ÷ng  ôc  ch  Êt nh m ®Ý nh   ®Þnh. 3. “Ngµnh  iÖn  ùc”lµ tËp  îp    chøc, c¸ nh©n  éc  äi  µnh    ® l    h c¸c tæ     thu m th phÇn kinh tÕ  ã  ¹t®éng  iÖn  ùctrªnl∙nhthæ  ÖtNam.   c ho   ® l      Vi   4. “HÖ   èng  iÖn  èc    µ tËp  îp  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët cã  ªn   th ® qu gia”l   h csv    thu   li   quan  íinhau    v  ®Ó s¶n  Êt,truyÒn  ,ph©n  èi,®iÒu  Ón, cung  xu   t¶i  ph   khi   øng  ®iÖn vµ  îcnhµ  ícgiao cho   ®  n    Tæng c«ng    Ön  ùcViÖtNam   ty§i l     qu¶n  ý. l 5. “C«ng  ×nh  iÖn”  µ tæ  îp    tr ® l   h c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ  Ët kiÕn  óc, tr x d vv  tr   trang thiÕtbÞ      iÖn, truyÒn    µ  ©n  èi®iÖn      ®Ó ph¸t®   t¶iv ph ph   n¨ng.C«ng  ×nh   tr   ®iÖn bao  å m     µ  g c¸cnh m¸y,tæ    m¸y    iÖn,c¸ctr¹m biÕn      êng  ©y  ph¸t®      ¸p,c¸c® d dÉn  iÖn  µ  ® v trangthiÕtbÞ  ng  é  Ìm      ®å b k theo. 6. “S¶n  Êt ®iÖn”  µ ho¹t®éng    xu   l    qu¶n  ý,vËn  µnh    µ  l  h c¸c nh m¸y, tr¹m     ph¸t®iÖn      ®Ó s¶n  Êtra ®iÖn  xu     n¨ng  theo tiªuchuÈn     quy  nh. ®Þ 7. “S¶n  Êt ®iÖn  ¬ng  ¹i”lµs¶n  Êt cña  µ    xu   th m    xu   nh m¸y  iÖn  ® sau  êikú  th   vËn  µnh  ö,chÝnh  h th   thøc thùc hiÖn  Öc      vi cung  øng  iÖn  ® cho  mua  iÖn. bªn  ® 8. “TruyÒn    iÖn”  µ ho¹t ®éng  t¶i® l    qu¶n  ý,vËn  µnh  l  h c¸c c«ng  ×nh tr   ®iÖn    a  ®Ó ® n¨ng îng ®iÖn  õn¬is¶n  Êt®iÖn  n  íi iÖn  ©n  èi. l  t    xu   ®Õ l  ® ph ph 9. “L itruyÒn    iÖn  èc    µ l itruyÒn    iÖn  nhµ  íc giao   í  t¶i® qu gia”l  í  t¶i® do  n    cho  Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖtNam   ty§i l     qu¶n  ý. l 10. “L itruyÒn    iÖn  µih Ö   èng  iÖn  èc    µ l itruyÒn      í  t¶i® ngo   th ® qu gia”l  í  t¶i ®iÖn  c¸ctæ  do    chøc  kinh tÕ    kh¸c®Ç u    µ    tv qu¶n  ý, ã  Ó  Ën  µnh  c  Ëp  l   th v h c ®é l hoÆc   u  èivµo íi ®Ê n   l truyÒn    iÖn  èc  t¶i® qu gia. 11. “Ph©n  èi ®iÖn”  µ ho¹t®éng    ph   l    qu¶n  ý,vËn  µnh    l  h c¸c c«ng  ×nh tr   ®iÖn    ®Ó chuyÓn n¨ng îng ®iÖn  õli l  t  í truyÒn    n   chøc,c¸nh©n  ö  ông  t¶i®Õ tæ     sd ®iÖn. 12. “Cung    øng  iÖn”  µ qu¸  ×nh  ¸p  ® l  tr ® øng    c¸c nhu  Çu  Ò   iÖn  c v® theo  nh÷ng  iÒu  Ön  Êt  nh  ® ki nh ®Þ cho    chøc, c¸ nh©n  ã  c¸c tæ     c yªu  Çu  ö  ông  c sd ®iÖn. 13. “Nguån  µ íi®iÖn  c  Ëp”lµ c¸c c¬  ë    v l  ®é l       s s¶n  Êt,truyÒn  , ©n   xu   t¶i ph   phèi,  cung  øng  iÖn  ® cho    c¸ckhu  ùc  v riªng, îcqu¶n  ývµ  ¹t®éng  c  Ëp,    ® l   ho   ®é l   cã  Ó  u  èihoÆc   th ®Ê n   kh«ng  u  èivíi Ö   èng  iÖn  èc  ®Ê n     th h ® qu gia. C h ¬ n g  II q u y  h o ¹ ch, ® Ç u  t p h¸t  tri Ó n ® i Ö n  l ù c M ô c  1 Q u y  h o ¹ ch p h¸t tri Ó n ® i Ö n  l ù c §i Ò u 8. 1.  é   B C«ng  nghiÖp  chøc  ©y  ùng  tæ  x d quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón ®iÖn  ùc  i   l  quèc gia cho  õng    o¹n  n¨m,  ã  nh   íng  t giai® 10  c ®Þ h cho  n¨m  Õp  10  ti theo,   tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph phª  Öt  µ  duy v qu¶n  ýthùc hiÖn  l    quy  ¹ch  ∙  îc ho ®®  duyÖt.
 4. 4 Trêng  îp  Çn  ã  ù  hc c s thay  æi  ® kh¸c víiquy  ¹ch     ho ph¸ttr Ón  iÖn  ùc  i ® l  quèc    ∙  îc phª  Öt,Bé   gia ® ®   duy   C«ng  nghiÖp  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph xem   xÐt,quyÕt ®Þnh.     2. Bé     C«ng  nghiÖp quy  nh  éi dung, tr×nh  ù vµ  ñ  ôc x©y  ùng  ®Þ n    t   th t   d quy  ¹ch ph¸ttr Ón®iÖn  ùcquèc  ho     i   l  gia. §i Ò u    cø  µo  ho¹ch    iÓnkinhtÕ     éi,nhu  Çu    9. C¨n  v quy  ph¸ttr     ­x∙h   c b¶o ®¶m  cho  èc  qu phßng, an    ninh    a   µn  ña  a   ¬ng  µ  trªn®Þ b c ®Þ ph v quy  ¹ch ho   ph¸ttr Ón ®iÖn  ùc quèc    ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ   i   l  gia ® ®   t Ch ph phª  Öt,ñy    duy   ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ©y  ùng    ¬ tæ  xd quy ho¹ch    iÓn ®iÖn  ùccña  a   ¬ng    ×nh duyÖt  ph¸ttr   l  ®Þ ph ®Ó tr   theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  10  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 10. 1. Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ñ  ×,phèihîp víi   é,   ch tr        B c¸c ngµnh  ã  ªnquan  chøc  Èm   nh  c li   tæ  th ®Þ quy  ¹ch    iÓn ®iÖn  ùc quèc  ho ph¸ttr   l  gia,quy  ¹ch ph¸ttr Ón ®iÖn  ùccña  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý     ho     i   l  th ph H N   th ph H Ch Minh,tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt.     t  ph phª duy Trêng  îp  Çn  Õt,Thñ   íng  Ýnh  ñ  hc thi   t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  éi ®Þ th l H  ®ång  È m   nh  µ   íc ®Ó   óp  ñ íng  Th ®Þ Nh n   gi Th t xem   Ðt,phª  Öt  x  duy quy  ¹ch ho   ph¸ttr Ón®iÖn  ùcquèc   i   l  gia. 2.  é   ëng  é   B tr B C«ng  nghiÖp  chøc  Èm   nh   µ  tæ  th ®Þ v phª  duyÖt    quy ho¹ch ph¸ttr Ón ®iÖn  ùc cña     i   l  c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  õ ¬ tr   nh÷ng  µnh  è  th ph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n 3. Bé    C«ng  nghiÖp  quy  nh  éidung      ×nh tù thÈm  nh, xÐt ®Þ n  ®Ò ¸n,tr     ®Þ    duyÖt vµ    qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn  l  th   quy  ¹ch ph¸ttr Ón®iÖn  ùc®Þa  ¬ng. ho     i   l  ph M ô c  2 § Ç u  t p h¸t tri Ó n ® i Ö n  l ù c §i Ò u 11. ViÖc  u   ph¸ttriÓn c¸c c«ng  ×nh  iÖn    ®Ç t      tr ® ph¶i tu©n  ñ   th   quy  ¹ch    iÓn ®iÖn  ùcquèc    µ  ho ph¸ttr   l  gia v quy  ¹ch    iÓn ®iÖn  ùccña  ho ph¸ttr   l  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ∙  îc c¸c c¬  ¬ ® ®     quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn    Öt,®ång  êitu©n  ñ c¸cquy  nh  ña  phª duy   th   th     ®Þ c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d   §i Ò u    µiTæng  12. Ngo   c«ng    Ön  ùcViÖt Nam,  chøc,c¸ nh©n   ty§i l     tæ     ViÖt Nam   µ  íc ngoµi®Ç u      vn    t ph¸ttr Ón nguån  iÖn  µ   i   ® v khaith¸cc«ng  ×nh    tr   ®iÖn ph¶i®¸p    øng    iÒu  Ön: c¸c® ki 1.Trêng  îp cã  u  èivµo  Ö   èng  iÖn  èc      h   ®Ê n   h th ® qu gia: a) Cã   Êy  Ðp  u      gi ph ®Ç thoÆc   Õt  nh  u  ,giÊy  Ðp  ¹t®éng  quy ®Þ ®Ç t  ph ho   ®iÖn  ùcvµ    Êy phÐp  l   c¸cgi   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;  
 5. 5 b) Cã   ù  áa  Ën  íi   s th thu v   Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖt Nam   Ò   iÓ m   u   ty§i l     v® ®Ê nèivµ  îp ®ång   h  mua    iÖn; b¸n ® c) Ph¶i tu©n  ñ        th c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v gi¸b¸n  iÖn  ¹    ® t i kho¶n    §iÒu  c¸c 2, 3  38  NghÞ   nh  µy; ®Þ n d)  Õ     µ  è  ê vËn  µnh  ña  µ  Ch ®é v s gi   h c nh m¸y trong m ét    n¨m  ï hîp  íi ph   v  chÕ     Ën  µnh  ña  Ö   èng  iÖn  èc  ®é v h c h th ® qu gia; ®) Ph¶itu©n  ñ c¸c quy  ×nh,quy  ¹m  Ën  µnh  ña  Ö   èng  iÖn    th     tr   ph v h c h th ® quèc  gia. 2.Trêng  îp ho¹t®éng  c  Ëp víi Ö   èng  iÖn  èc      h    ®é l     thh ® qu gia: a) Cã   Êy  Ðp  u      gi ph ®Ç thoÆc   Õt  nh  u  ,giÊy  Ðp  ¹t®éng  quy ®Þ ®Ç t  ph ho   ®iÖn  ùcvµ    Êy phÐp  l   c¸cgi   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   b) Ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v gi¸b¸n  iÖn  ¹    ® t i kho¶n    §iÒu  c¸c 2, 3  38  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Bé    C«ng  nghiÖp  c«ng  è  b danh  ôc    m c¸cc«ng  ×nh ®iÖn  Ïx©y  ùng  tr   s  d trong quy  ¹ch  ho ph¸t tr Ón  iÖn  ùc quèc   i ® l  gia    ®Ó c¸c  µ   u    trong  µ  nh ®Ç t v ngoµinícbiÕt,tham    u    ©y  ùng       gia ®Ç tx d theo    ×nh  c¸ch thøc do    ph¸p luËtquy     ®Þnh. 4.C¸c    c«ng  ×nh ®iÖn  u    tr   ®Ç ttheo c¸ch×nh     thøc:BOT,    BTO,  vµ  ét  BT  m sè  ×nh  h thøc ®Ç u      tkh¸c® îchëng    ®∙itheo quy  nh  ña     c¸cu      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 13. Bªn  ®iÖn  ã    b¸n  c tr¸chnhiÖ m   u    ©y  ùng  µ    ®Ç t x d v qu¶n  ý, l  vËn  µnh  h c«ng  ×nh    iÖn  tr t¶i® cao    ¸p, trung  ®Õ n   µng  µo  ¸p  h r khu  c«ng  nghiÖp,c«ng  ×nh cña    tr   bªn mua  iÖn  õtr ng  îp cã  ® tr   ê h   tho¶ thuËn    kh¸c.ViÖc    ®Ç u  ,qu¶n  ý,vËn  µnh íi®iÖn  ¹    ùc hiÖn  t  l  h l  h ¸p th   theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 27 vµ  Òu  NghÞ   nh  µy. §i 51  ®Þ n C h ¬ n g  III s ¶ n x u Ê t, truy Ò n  t¶i µ  ® i Ò u  ® é  h Ö  th è ng ® i Ö n  v M ô c  1 s¶n  u Ê t ® i Ö n x §i Ò u    14.   1.  µ   Nh m¸y  iÖn  îc ® a  µo  ® ®  v s¶n  Êt,kinh  xu   doanh    ¶m   khi ® b¶o    c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: a) X ©y  ùng  ng  ÕtkÕ   ∙    Öt;   d ®ó thi   ® phª duy b) §∙® îckiÓm    µ       trav nghiÖm    thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Cã   Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc vµ    Êy  Ðp    gi ph ho   ® l   c¸c gi ph kh¸c theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Trêng  îp  u   èivµo  Ö   èng  iÖn  èc      h ®Ê n   h th ® qu gia ph¶ithùc hiÖn      theo  c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i 1  12  ®Þ n
 6. 6 §i Ò u    15. Ranh  í qu¶n  ýnhµ  gi   i l  m¸y  iÖn  ® trong h Ö   èng  iÖn  èc    th ® qu gia ® îcx¸c®Þnh  õ®iÓ m   u  èivíi Ö   èng  iÖn  èc    ëvµo  µ        t  ®Ê n     th h ® qu giatr   nh m¸y ®iÖn. §èivíi   µ      nh m¸y  iÖn  c  Ëp cã  ¹t®éng  c¸c ® ®é l   ho   truyÒn    ©n  èi  µ  t¶i ph , ph  v b¸n ®iÖn    cho  mua  iÖn, th× ranh  í qu¶n  ý® îcx¸c®Þnh  í vÞ  Ý® Æt   bªn  ®    gi   i l      t   tr   i thiÕtbÞ  o  m       iÖn    ® ®Õ ®Ó b¸n ® cho  mua  iÖn. bªn  ® §i Ò u      16. Tæ chøc,c¸nh©n  xuÊt®iÖn  ã  Òn:    s¶n    c quy 1.  ¹t ®éng  Ho   theo  éi dung  ∙  îc quy  nh   n  ®®  ®Þ trong  Êy  Ðp  u     gi ph ®Ç t hoÆc   Õt  nh  u  , giÊy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc vµ    Êy  Ðp  quy ®Þ ®Ç t  ph ho   ® l   c¸c gi ph kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. Yªu  Çu  ùc hiÖn    iÒu    c th   c¸c ® kho¶n  ∙  áa  Ën  ® th thu trong hîp ®ång  íi    v  c¸ctæ    chøc  truyÒn    iÖn  µ    cã  ªnquan  t¶i® v c¸cbªn  li   kh¸c. 3.§îchëng    Òn     c¸cquy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u      17. Tæ chøc,c¸nh©n  xuÊt®iÖn  ã  Üa  ô:    s¶n    c ngh v 1.Thùc  Ön    éidung      hi c¸cn   ghitrong giÊy phÐp  u        ®Ç thoÆc   Õt  nh   quy ®Þ ®Ç u  ,giÊy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc vµ    Êy  Ðp  t  ph ho   ® l   c¸c gi ph kh¸c theo    quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   2. Thùc  Ön  y       áa  Ën    hi ®Ç ®ñ c¸c th thu trong hîp  ng  ∙  ý  íibªn    ®å ® k v  mua   ®iÖn, hîp  ng  íi®¬n  Þ     ®å v  v truyÒn  ,   t¶i  bªn  ã  ªnquan  c¸c c li   kh¸c vµ        c¸c quy ®Þnh  ña  c Trung  ©m  Òu    Ö   èng  iÖn  èc  t §i ®é h th ® Qu gia. 3.B¶o  ¶m     ® s¶n  Êt®iÖn    nh, an  µn  µ  Êtl ng ®iÖn  xu   æn ®Þ   to v ch  î   n¨ng. 4.B¶o  ¶m     i   Èn  vÖ     êng    ® c¸ct ªuchu b¶o  m«i tr theoquy  nh  ña    ®Þ c ph¸pluËt  . 5. ChÞu  ù  Óm      s ki tra,gi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸c c quan  qu¶n  ýnhµ  íctheo    l  n  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   6.Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  2 truy Ò n  t¶i ® i Ö n   §i Ò u    íi 18. L   truyÒn    iÖn  îctÝnh  õsau  Çu  t¶i® ®  t  c dao hoÆc   m¸y  ¾t  c xuÊt tuyÕn  ña  µ    c nh m¸y  iÖn  n   iÓ m   u   ® ®Õ ® ®Ê sau  Çu  c dao hoÆc  m¸y  ¾t  c cña íi l truyÒn    u  µo íi ©n  èi. t¶i®Ê v l   ph ph Ranh  í gi÷a íitruyÒn    iÖn  èc    µ íitruyÒn    iÖn  µi gi i   l  t¶i® qu gia v l   t¶i® ngo   h Ö   èng  iÖn  èc    µranh  ítµi th ® qu gial   gi     i s¶n  ña  çi bªn  u  . c m   ®Ç t §i Ò u    19. 1. Líi®iÖn  c  Ëp  îc phÐp  a  µo  Ën  µnh    ¶m      ®é l ®   ®v v h khi® b¶o    iÒu  c¸c ® kiÖn  sau:
 7. 7 a) X ©y  ùng  ng  ÕtkÕ   ∙    Öt;   d ®ó thi   ® phª duy b) §∙kiÓm    µ     trav nghiÖm    thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Cã   Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc vµ    Êy  Ðp    gi ph ho   ® l   c¸c gi ph kh¸c theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Trêng  îp ®Êu   èivµo  Ö   èng  iÖn  èc      h  n  h th ® qu gia,ph¶itho¶  Ën  Ò     thu v ®iÓ m   u   èivµ  ý  îp ®ång  ®Ê n   k h   mua   ®iÖn  íiTæng  b¸n  v  c«ng    Ön  ùcViÖt ty§i l     Nam. §i Ò u 20. 1. Tæ     chøc  ë  ÷u íitruyÒn    ã  Ó  ý  îp  ng  s h l  t¶ic th k h ®å thuªtæ    chøc kh¸c  cã  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùcqu¶n  ývËn  µnh. gi   ho   ® l  l  h 2. C¸c  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng  iÖn  ùccã  Ó  ý  îp ®ång   íi   tæ     ho   ® l   th k h   thuªl   truyÒn    iÖn    ö  ông  Þch  ô  t¶i® ®Ó s d d v truyÒn    iÖn  t¶i® n¨ng. §i Ò u  21. Quy Òn   µ  v nghÜa  ô  ña  chøc  ¹t ®éng  v c tæ  ho   truyÒn    t¶i ®iÖn: 1.Tæ     chøc  truyÒn    ã  Òn: t¶i quy c a)  Ó m     Ëp  Ki tra,l biªn b¶n, kiÕn      nghÞ   ö  ý hoÆc   ¹m  êi®×nh  x l  t th   chØ   trong tr ng  îp khÈn  Êp  µ  c¸o c¸c c¬   ê h   c v b¸o      quan  ã  Èm  Òn  ö  ýnh÷ng  c th quy x l  hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   toµn íi iÖn  v an  l  ® cao  ¸p; b)  Õn  Þ   íiTrung  ©m   Òu    Ö   èng  iÖn  èc    Ò   êi Ki ngh v   t §i ®é h th ® Qu gia v th   gian vµ  Ön    bi ph¸p kh ¾c  ôc  ù  è    ph s c trong h Ö   èng  iÖn;   th ® c) Yªu  Çu    c bªn mua  iÖn  ® cung  Êp    c c¸c th«ng    Ò   tinv nhu  Çu  iÖn  Çn  c® c mua. 2.Tæ     chøc  truyÒn    ã  Üa  ô: t¶i ngh v c a) Khai th¸cl itruyÒn    iÖn       í  t¶i® theo  ng  ®ó quy  ×nh,quy  ¹m  ü  Ët tr   ph k thu   an  µn,b¶o  ¶m   Êtl ng ®iÖn  to   ® ch  î   n¨ng  theo quy  nh;      ®Þ     b) Khi x¶y    ù  è     ra s c ph¶inhanh  ãng  ¾c  ôc  µ  Þp  êith«ng      ch kh ph v k th   b¸o nguyªn nh©n, thêigian kh ¾c  ôc         ph cho  i t¸c®∙  ý  îp ®ång  Õt; ®è     k h   bi c)Thùc  Ön  y    Üa  ô      hi ®Ç ®ñ ngh v ghitrong hîp ®ång  íi n  Þ     v  ®¬ v s¶n  Êt, xu   ph©n  èi®iÖn  µ    cã  ªnquan  ph   v c¸cbªn  li   kh¸c; d) Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    µiquyÒn  µ  Üa  ô  ®Þnh  ¹i Òu  cña  Þ   22. Ngo   v ngh v quy  t §i 21  Ngh ®Þnh  µy,tæ  n   chøc,c¸nh©n  ã íi iÖn  u  èivµo  Ö   èng  iÖn  èc       c l ® ®Ê n   h th ® qu gia cßn  ã  Òn  µ  Üa  ô  c quy v ngh v sau  y: ®© 1.  Êp   µnh  ù  iÒu  µnh  èng  Êt  ña  Ch h s® h th nh c Trung  ©m   Òu    Ö   t §i ®é h thèng  iÖn  èc  ® Qu gia. 2. Tæ     chøc  qu¶n  ýkhaith¸cl i iÖn  l     í  ® theo  ng  ®ó quy  ×nh,quy  ¹m  ü  tr   ph k thuËtan  µn.   to
 8. 8 3. Tõ  èithùc hiÖn  Önh  ña    ch     l c Trung  ©m  Òu    Ö   èng  iÖn  èc  t §i ®é h th ® Qu gia trong tr ng  îp thÊy  Êt  toµn     ê h   m an  nghiªm  äng ®èi víi êi,thiÕtbÞ   ng  tr       ng     nh ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh  ña  × nh.   tr       quy   cm 4. KhiÕu  ¹ivíiTrung  ©m   Òu    Ö   èng  iÖn  èc    i      n    t §i ®é h th ® Qu gia,®è t¸c truyÒn    iÖn  ã  ªnquan  Ò       nh  µ  Êt l ng  iÖn  t¶i® c li   v ®é æn ®Þ v ch  î ® n¨ng  ña íi c l  truyÒn  . t¶i M ô c  3 §i Ò u  ® é  h Ö  th è ng ® i Ö n   u è c  q gia §i Ò u 23. Òu    Ö   èng  iÖn  èc    µ tæ   §i ®é h th ® Qu gia l   chøc  ùc thuéc  tr   Tæng  c«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   äilµ Trung  ©m   Òu    Ö   èng  iÖn  ty §i l     g    t §i ®é h th ® Quèc    å m:  iÒu    gia,g ® ®é trung ¬ng  µ  iÒu    Òn.   v® ®é mi Tæng  c«ng    Ön  ùc ViÖt  ty §i l   Nam   ©y  ùng  x d Quy  ×nh  iÒu    Ö   tr ® ®é h thèng  iÖn  èc    ×nh Bé  ëng  é  ® Qu giatr   tr B C«ng nghiÖp xem   Ðt vµ    Öt. x   phª duy §i Ò u 24. QuyÒn   µ  Üa  ô  ña    v ngh v c Trung  ©m   Òu    Ö   èng  iÖn  t §i ®é h th ® Quèc  gia: 1. Trung  ©m  Òu    Ö   èng  iÖn  èc    ã  Òn  Þp  êic ¾t    t §i ®é h th ® Qu gia c quy k th   phÇn  ö sù  è    áih Ö   èng    Êy  Çn  ö ®ã   ã  t   c ra kh   th khith ph t   c nguy  ¬  ©y  Êt    cg m an toµn nghiªm  äng cho  êi,thiÕtbÞ   µ  Ö   èng  iÖn, sau    tr   ng     v h th ®   ®ã ph¶ib¸o      c¸o ngay cho    ¬  c¸c c quan  ã  Èm  Òn  µ  c th quy v th«ng  cho  chøc,c¸ nh©n  ã  b¸o  tæ     c li   ªnquan theo quy  nh  ¹ Quy  ×nh ®iÒu    Ö   èng  iÖn  èc    ®Þ t  i tr   ®é h th ® qu gia. 2.Trung  ©m  Òu    Ö   èng  iÖn  èc    ã  Üa  ô:   t §i ®é h th ® Qu giac ngh v a) X ©y  ùng  ¬ng    d ph thøc vËn  µnh  èiu, ph¬ng    ö  ýsù  è  Ö   èng    h t   ¸n x l   c h th ®iÖn  èc    ×nh Tæng  qu gia tr   c«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ty§i l     th«ng qua  µ  chøc  v tæ  thùc hiÖn;   b) §iÒu  µnh  Ö   èng  iÖn  èc      h h th ® qu giab¶o  ¶m   Êtl ng ®iÖn  ® ch  î   n¨ng,®é     tincËy    cung  Êp  iÖn; c® c) Trong  êng  îp  Õu  ån  iÖn, ph¶ilËp  ¬ng  c ¾t    tr h thi ngu ®     ph ¸n  gi¶m  ô  ph t¶i b¸o  Tæng   ,  c¸o  c«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   ty §i l     xem   Ðt,phª  Öt  ùc hiÖn, x  duy th     phïhîp víi tùu         thø    tiªnquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy; ®Þ t i 6  ®Þ n d) Thùc  Ön  y    Üa  ô      hi ®Ç ®ñ ngh v ghitrong Quy  ×nh ®iÒu    Ö   èng    tr   ®é h th ®iÖn  èc    Qu gia trong quan  Ö   íi   n  Þ    h v   ®¬ v s¶n  Êt,truyÒn  , ©n  èi c¸c xu   t¶i ph   ph   ®iÖn  µ    cã  ªnquan  v c¸cbªn  li   kh¸c,®ång  êitu©n  ñ c¸chîp ®ång  µ     th   th       m Tæng   c«ng    Ön  ùcViÖtNam   ty§i l     hoÆc   n  Þ  îcñy  Òn  ∙  ý  í    mua    ®¬ v ®   quy ® k v i bªn c¸c b¸n ®iÖn; ®)  ùc  Ön    Üa  ô  Th hi c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 9. 9 §i Ò u 25. Tæ  chøc, c¸  ©n  ã    nh c c«ng  ×nh  iÖn  u   èi vµo  Ö   tr ® ®Ê n   h thèng  iÖn  èc    ® qu gia ph¶itu©n  ñ sù  iÒu  µnh  èng  Êt cña    th   ® h th nh   Trung  ©m   t §iÒu    Ö   èng  iÖn  èc    µ  ùc hiÖn  ng  îp  ng  ®é h th ® Qu gia v th   ®ó h ®å mua  b¸n  íi v  c¸ctæ    chøc,c¸nh©n  îcphÐp  ©n  èi®iÖn     ®  ph ph   n¨ng. C h ¬ n g   IV m u a  b¸n v µ  s ö  d ô n g  ® i Ö n M ô c  1 h î p ® å n g  m u a  b¸n ® i Ö n §i Ò u    26. 1. ViÖc    mua  ®iÖn  b¸n  ph¶ithùc hiÖn      theo  îp ®ång. Hîp  ng  h    ®å mua    b¸n ®iÖn  µ v¨n  l  b¶n  áa  Ën  Ò   Òn,  Üa  ô  µ  èi  th thu v quy ngh v v m quan  Ö   ÷a    h gi bªn b¸n vµ  mua  iÖn.Hîp  ng    bªn  ®   ®å mua    iÖn  ã    ¹ : b¸n ® c hailo i a) Hîp  ng  ©n  ù,¸p dông    ®å d s   cho  Öc  vi mua  ®iÖn  íi ôc  ch  b¸n  v  m ®Ý sinh  ho¹tthùc  Ön    hi theo  quy  nh  ña  é   Ët  © n   ù. M É u   îp  ng  Bé   ®Þ c B Lu D s  h ®å do  C«ng nghiÖp quy  nh; ®Þ b) Hîp  ng    ®å kinh tÕ,¸p dông       cho  Öc  vi mua  ®iÖn  íi ôc  ch    b¸n  v  m ®Ý s¶n xuÊt,kinh doanh  µ    ôc  ch      v c¸c m ®Ý kh¸c,thùc hiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  îp  ng  H ®å kinhtÕ.  2. C¸c    bªn  ý  Õt  îp  ng  ã  k k h ®å c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön  y           th hi ®Ç ®ñ c¸c quy ®Þnh  trong hîp  ng. Trong  iÒu  Ön  ùc tÕ, n Õu  Öc  Êp  iÖn    ®å   ® ki th     vi c ® kh«ng  ®¸p øng  nhu  Çu  ña  c c bªn  mua   iÖn, th×  ®   bªn b¸n  iÖn  ® ph¶i th«ng    b¸o    cho bªn mua   iÖn  Õt kh¶  ® bi   n¨ng cung  øng  ña  Ö   èng  iÖn    ïng  c h th ® ®Ó c tho¶  thuËn  íc khiký  tr     hoÆc   iÒu ® chØnh  îp  ng  h ®å cho  ï hîp.Trêng  îp  ph     h kh«ng  tho¶  Ën  îc,th×    thu ®   c¸c bªn  ã  Òn  Õn  Þ   íiSë   c quy ki ngh v   C«ng  nghiÖp tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Õt. ph tr     ¬ gi¶i quy §i Ò u 27. 1.§iÒu  Ön    ý  îp ®ång  ©n  ù    ki ®Ó k h   d s mua    iÖn: b¸n ® a) Bªn mua   iÖn  ã  Êy    Þ  ® c gi ®Ò ngh mua   iÖn  Ìm  ® k theo b¶n sao  îp lÖ  h  cña  ét  m trong c¸c giÊy  ê sau: hé  Èu  êng  óhay  Êy     t    kh th tr   gi chøng  Ën  ¹m  nh t tró, Êy chøng  Ën  ë  ÷u  µ,hîp ®ång    µ;  gi   nh s h nh     thuªnh b) Bªn mua   iÖn  ® ph¶i cã      ®ñ n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  vi d s theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt; i víi ÷ng  êibÞ  ¹n  Õ          ®è nh ng   h ch hoÆc   Êt m n¨ng  ùchµnh    ©n   l  vid sù,ph¶ithùc hiÖn  Öc  y  Òn        vi ñ quy theo quy  nh  ña  é  Ët D © n   ù;   ®Þ c B Lu   s c) Líi®iÖn    ïng     tiªud sinh  ¹tph¶i ®¶m   ho     b¶o    Èn  ü  Ët theo tiªuchu k thu     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   d)  Ö   èng  o   m   H th ® ®Õ ph¶i ® îc l¾p  Æt   ng  ÕtkÕ,  Óm   nh      ® ®ó thi   ki ®Þ ®óng    Èn  µ   ícvµ  Ñp  ×,niªm  tiªuchu Nh n   k ch   phong  theo quy  nh;   ®Þ
 10. 10 ®) Bªn  mua  iÖn  ® ph¶ithanh      Ý  ¾p  Æt  êng  ©y    to¸nchiph l ® ® d nh¸nh  õl t  ­ íi iÖn  ña  b¸n  iÖn  µo  µ   ® c bªn  ® v nh hoÆc   khu  ùc  v qu¶n  ýtµis¶n  ña  mua   l    c bªn  ®iÖn. 2. Khi c¸c ®iÒu  Ön      ki quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  ∙  îc thùc hiÖn  1  n ®®    ®Çy   ,  ®ñ trong  êih¹n  ngµy    th   07  c¸c bªn ph¶i ký  îp  ng  µ    h ®å v bªn  b¸n ph¶i  ®ãng  iÖn. ® Khi nhËn  îcgiÊy    Þ  ña  mua   µ   b¸n    ®  ®Ò ngh c bªn  m bªn  kh«ng  ã    iÒu  c ®ñ ® kiÖn    iÖn,trongthêi ¹n 05  µy  b¸n ph¶icã    b¸n ®         ng bªn      v¨nb¶n    êi mua. h tr¶l   bªn  §i Ò u 28. 1.§iÒu  Ön  ý  îp ®ång    ki k h   kinhtÕ    mua    iÖn: b¸n ® a) Bªn    mua  µ  b¸n  v bªn  ph¶ilµph¸p nh©n       hoÆc     ©n  ã  ¨ng  ý  c¸nh c® k kinh  doanh  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Bªn    mua  iÖn  µtæ  ® l   chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn     sd ® ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ,    â  ôc   ch  ö  ông  iÖn,  ghi r m ®Ý sd ® b¶ng  c«ng  Êt  ña  ÕtbÞ   ö  kª  su c thi   s dông  iÖn. §èivíitæ  ®       chøc,c¸ nh©n  ö  ông  iÖn  ã     sd ® c c«ng  Êt sö  ông  õ su   d t  80kW  hoÆc   m¸y  Õn  cã  bi ¸p  dung îng  õ 100  l t  kVA  ëlªnph¶i®¨ng  ý  Óu  tr       k bi ®å   ô    µ  Æc   Ýnh  ü  Ëtc«ng  Ö   ña  ©y  ph t¶i ® v t k thu   ngh c d chuyÒn  s¶n  Êt; xu c) C«ng  ×nh ®iÖn    tr   ph¶i® îcx©y  ùng,nghiÖ m     ng    Èn  µ     d   thu ®ó tiªuchu v thiÕtkÕ   îcc¬    ®   quan  ã  Èm  Òn  Öt; c th quy duy d) H Ö   èng  o êng    th ®l ph¶i® îcl¾p  Æt  ng  ÕtkÕ   µ  Ñp  ×     ® ®ó thi   v k ch niªm  phong, ® îc kiÓm   nh,  ã     ®Þ c chøng  chØ   t tiªuchuÈn  ña  ¬  ®¹     c c quan qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ     Èn  o êng  Êtl ng hoÆc   chøc  îcñy  Òn. n   tiªuchu ® l ch  î   tæ  ®   quy 2.Thêigian cÊp  iÖn  haibªn        ® do    tho¶ thuËn    trong hîp ®ång.    §i Ò u  29. Bªn  mua   iÖn  ã  ån  ® c ngu ph¸t ®iÖn  c  Ëp  ã  Ó      ®é l c th b¸n ®iÖn  cho  Ö   èng  iÖn  èc      Ö   èng  iÖn  èc    ã  h th ® qu gia khih th ® qu gia c nhu  Çu. c  Gi¸ b¸n  iÖn    ® cho  Ö   èng  iÖn  èc    hai bªn  h th ® qu gia do    tho¶  Ën.Trêng  îp thu   h  haibªn    kh«ng  áa  Ën  îc,th× m çi  th thu ®     bªn  ã  Òn  Õn  Þ  ¬  c quy ki ngh c quan  µ  nh níccã  Èm  Òn    Õt.   th quy gi¶i quy §i Ò u 30. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  iÖn  îc thùc  Ön    kh   kh ® ®  hi theo    Öp  c¸c hi ®Þnh  ChÝnh  ñ  Öt Nam   ý  do  ph Vi   k hoÆc  tham    íiChÝnh  ñ    ícli   gia v   ph c¸c n   ªn quan. M ô c  2 Tiªu c h u È n   h Ê t l ng ® i Ö n  n¨ng  c î §i Ò u 31. Bªn  ph¶i®¶m     b¸n    b¶o  Êt l ng  iÖn  ch  î ® n¨ng cung  Êp    c cho bªn  mua theo quy  nh    ®Þ sau: 1.V Ò   iÖn     ® ¸p: Trong  iÒu  Ön  ×nh  êng,®iÖn    îcphÐp  ® ki b th   ¸p ®   dao  ng  ®é trong kho¶ng    ±5%   víi®iÖn  danh  nh  µ  îc x¸c ®Þnh  ¹  Ýa  so    ¸p  ®Þ v®   ti ph thø  Êp  ña    c c m¸y biÕn  cÊp  iÖn  ¸p  ® cho bªn mua  hoÆc   ¹  Þ  Ý kh¸c do    t i tr   v   hai bªn  tho¶  Ën  thu
 11. 11 ®¹   s c«ng  Êt (cos ) ≥  ϕ   0,85  µ  ùc hiÖn  trong hîp ®ång       khibªn mua   t h Ö   è  su   v th   ®óng  Óu    ô    ∙  bi ®å ph t¶i tho¶ thuËn  ®   trong hîp ®ång.    Trong  êng  îp íi®iÖn  a    nh,  iÖn  ® îc dao  ng  õ +5%   tr h l  ch æn ®Þ ® ¸p    ®é t  ®Õ n  10%. ­ 2. V Ò   Çn  è: trong ®iÒu  Ön  ×nh  êng, tÇn  è  Ö   èng  iÖn  îc   t s    ki b th   s h th ® ®  vi± 0,2Hz  víitÇn  è  nh  dao  ng  ®é trong ph¹m        so    s ®Þ møc   µ 50Hz. Trêng  îp l    h  h Ö   èng  iÖn  a    nh, cho  Ðp    Öch  Çn  è  µ±  th ® ch æn ®Þ   ph ®é l t s l   0,5Hz. 3. Trong  êng  îp bªn    tr h  mua   Çn  Êt l ng  iÖn  c ch  î ® n¨ng cao  ¬n  ªuchuÈn  h ti   quy  nh  ¹c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  µy,c¸cbªn    ®Þ t     i 1  2  n     ph¶itho¶ thuËn    tronghîp®ång.    §i Ò u 32. 1. Trong  iÒu  Ön íi®iÖn  ¶m   ® ki l   ® b¶o  Êt îng  iÖn  ch l ® n¨ng theo    quy ®Þnh, bªn mua   iÖn    ® ®Ó s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, dÞch  ô  ã    v c c«ng  Êt  ö  su s dông  õ 80kW   t  hoÆc  m¸y  Õn  cã  bi ¸p  dung îng  õ 100  l t  kVA  ëlªnph¶i®¶m   tr       b¶o  ϕ    cos ≥ 0,85 t¹ ®iÓ m   Æt     i ® c«ng  ¬ mua    iÖn. t  b¸n ® 2.Trêng  îp cosϕ    < 0,85,bªn    h    mua  iÖn  ® ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸cbi ph¸p: kh¸ng    ©ng  ϕ ®¹t tõ a)  ¾p   Æt   ÕtbÞ   ï c«ng  Êt  L ® thi   b   su ph¶n  ®Ó n cos    0,85 trëlªn;    b) Mua    thªm  c«ng  Êtph¶n  su   kh¸ng trªnh Ö   èng  iÖn  ña  b¸n.     th ® c bªn  3. Trêng  îp bªn    h   mua  iÖn  ã  ® c kh¶ n¨ng    ph¸tc«ng  Êt ph¶n  su   kh¸ng   ­ lªnl íi    ,hai bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  Öc  thu vi mua,  b¸n    ®ã trong  îp  ng.  é   h ®å B C«ng   nghiÖp, Ban  Ët    Ýnh  ñ  íng  Én  Öc    V gi¸ Ch ph h d vi mua,  b¸n c«ng  Êt  su ph¶n  kh¸ng quy  nh  ¹ kho¶n  vµ    ®Þ t i 2  kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n M ô c  3 §o  ® Õ m   i Ö n  n¨ng ® §i Ò u    33. 1. §o  m   iÖn    ®Õ ® n¨ng  îc thùc hiÖn  ®    b»ng    ÕtbÞ   o   m   iÖn  c¸c thi   ® ®Õ ® (c«ng  ¬,m¸y  Õn  t  bi dßng  iÖn, m¸y  Õn  iÖn    t tiªuchuÈn  c¸c tæ  ®   bi ® ¸p)®¹     do    chøc  Óm  nh  ã  Èm  Òn  Óm  nh  µ  Ñp  ×,niªm  ki ®Þ c th quy ki ®Þ v k ch   phong.   2. ChØ   ÷ng  chøc  ã  Èm   Òn    nh tæ  c th quy hoÆc   îc ñy  Òn  ®   quy theo    quy ®Þnh  ña  c Tæng   ôc  c Tiªu chuÈn  o  êng  Êt l ng míi® îcphÐp  Óm   nh     ®l ch  î       ki ®Þ thiÕtbÞ  o  m   iÖn.   ® ®Õ ® §i Ò u 34.  êng  îp bªn  Tr h  mua  ö  ông  iÖn  µo  Òu  ôc  ch  ã  sd ® v nhi m ®Ý c gi¸®iÖn    kh¸c nhau,m çi  i t ng gi¸ph¶i® Æt      ®è  î       riªngm ét    c«ng  ¬ ®o  m.  ­ t   ®Õ Tr êng  îp kh«ng  Æt  h  ® riªng® îcph¶idïng       chung  ét  m c«ng  ¬,haibªn  t    ph¶itháa     thuËn c¸ch tÝnh  ûlÖ  iÖn    t  ® n¨ng  theo tõng lo¹ gi¸tronghîp ®ång.    i      
 12. 12 §i Ò u    35. 1. Bªn    b¸n  iÖn  ã  ® c tr¸chnhiÖ m   u    ÕtbÞ   o   m   iÖn  ∙  îc   ®Ç t thi   ® ®Õ ® ®®  kiÓm   nh     ®Þ ®Ó b¸n  iÖn  ® cho bªn mua   µ  Þu  v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  îp   vt h  chuÈn  µ    Ýnh    ña    ÕtbÞ   ,  õ tr ng  îp    v ®é ch x¸c c c¸c thi   ®ã tr   ê h hai bªn  ã  áa c th   thuËn kh¸c.          2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  ö  ông  iÖn       sd ® ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  Þch  ô  xu     d v cã    ÕtbÞ  ö  ông  iÖn  pha  µ  c¸cthi   s d ® 3  v c«ng  Êtsö  ông  õ80kW   su   d t  hoÆc     m¸y biÕn    ã  ¸p c dung îng tõ 100  l    kVA  ëlªnph¶i® îcl¾p  Æt  tr        ® c«ng  ¬ t¸cdông  µ  t    v c«ng  ¬ ph¶n  t  kh¸ng. 3. C«ng  ¬ vµ    ÕtbÞ   o  êng, trang bÞ     t   c¸c thi   ® l     b¶o  Ö   v c«ng  ¬,thiÕtbÞ   t    an  µn  Ìm  to k theo  µtµis¶n  ña  l    c bªn  ®iÖn; chiphÝ  ©n  b¸n     nh c«ng  µ  Ët liÖu vv    phô  ïng cho  Öc  ¾p  Æt  bªn  d  vi l ® do  mua  iÖn  Þu. ® ch 4. VÞ   Ý ® Æt    tr   c«ng  ¬ do  t   bªn  mua   µ  v bªn  ®iÖn  b¸n  tho¶  Ën  µ  thu v ph¶i   ®¸p øng  cÇu  Ò   toµn,m ü   yªu  v an    quan  µ  Ën  Ön cho  Öc  Óm     v thu ti   vi ki trachØ   sè c«ng  ¬ cña  hai bªn.N Õ u     t  c¶      hai bªn kh«ng  Ó  Êt  Ý vÒ   Þ  Ý ® Æt   th nh tr   v tr   c«ng  ¬,bªn  t  b¸n  iÖn  Õn  Þ   íiSë   ® ki ngh v   C«ng  nghiÖp tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u 36. 1.  Khi nghi ngê     c«ng t¬  ¹y  ch kh«ng  Ýnh  ch x¸c, bªn    mua   iÖn  ã  ® c quyÒn    Çu  b¸n  iÖn  Óm    Ë m   Êt 03  µy  yªu c bªn  ® ki tra.Ch nh   ng sau    Ën  îc khinh ®   yªu  Çu  ña  c c bªn  mua   iÖn, bªn  ®   b¸n  iÖn  ® ph¶i kiÓm     µ  öa  ÷a    tra v s ch xong.   Bªn  ®iÖn  b¸n  ph¶itr¶chiphÝ cho  Öc  Óm    öa  ÷a        vi ki tra,s ch c«ng  ¬.t 2. N Õ u   a  ng    íikÕt    ch ®å ýv   qu¶  Óm     öa  ÷a  ña  ki tra,s ch c bªn  b¸n  iÖn, ®   bªn mua   iÖn  ã  Òn  Õu  ¹ilªnSë   ® c quy khi n     C«ng  nghiÖp tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ    Þ   ¬  ¬ v ®Ò ngh c quan    ®ã chØ   nh  chøc  Óm   nh   ®Þ tæ  ki ®Þ ®éc  Ëp ®Ó   Óm    ¹  l   ki tral iTheo  Õt  . k qu¶  Óm  nh: ki ®Þ a) N Õ u     c«ng  ¬ ch¹y®óng, bªn  t      mua  iÖn  ® ph¶itr¶chiphÝ  Óm  nh;     ki ®Þ b)  Õ u   N c«ng  ¬  ¹y sai (nhanh  t ch     hoÆc   Ë m), bªn  ch   b¸n  iÖn  ® ph¶i söa    ch÷a  ¹vµ  l   ph¶itr¶chiphÝ  Óm  nh  µ  öa  ÷a  i     ki ®Þ v s ch c«ng  ¬. t 3. Trong    ê  ikÕt    khich ®î   qu¶  Óm  nh,  ki ®Þ bªn mua  iÖn  Én  ® v ph¶ithanh    to¸n tiÒn  iÖn  ng  êih¹n    ® ®ó th   theo chØ  è  s c«ng  ¬.Sau    ã  Õt  Ën  ña  t  khic k lu c tæ chøc  Óm  nh  × viÖc  ki ®Þ th   thanh    Çn  iÖn  to¸nph ® n¨ng chªnh  Öch  îcthùc l ®    hiÖn  theo §iÒu  cña    40  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4. Khi thay ® æi       c«ng  ¬,bªn  t  mua   µ  v bªn b¸n ph¶icïng  ý      k biªn b¶n    x¸c nhËn chØ  è  s c«ng  ¬. t §i Ò u    37. 1.Bªn    iÖn  ã    b¸n ® c tr¸chnhiÖ m:   a)    Tæ chøc  Óm   nh   ki ®Þ c«ng  ¬  t ban  u,  Óm   nh   µ  ®Ç ki ®Þ v thay  Õ  th ®Þnh  ú,®ét  Êt ®Ó   ¶m   k  xu   ® b¶o c«ng  ¬ ho¹t®éng  t    trong ph¹m      è      visais cho phÐp. Khithay thÕ       c«ng  ¬,bªn    t   b¸n ph¶ib¸o cho  mua  Õt;    bªn  bi b)  èivíic«ng  ¬ ® Æt  µiph¹m    §   t  ngo   viqu¶n  ýtµis¶n  ña  l    c bªn mua   iÖn  ® bÞ   Êt  m hoÆc     áng,kh«ng  lçi ña  mua  iÖn, th× bªn  ®iÖn  hh   do   c bªn  ®     b¸n  ph¶i  
 13. 13 l¾p  Æt  ® c«ng  ¬ kh¸cvµ  Êp  iÖn  ¹cho  mua  iÖn  t   c ® l i bªn  ® trong thêih¹n      kh«ng  qu¸   ngµy  Ó   õngµy  Ëp biªnb¶n    Ën   07  k t  l    x¸cnh c«ng  ¬bÞ  Êt  t   m hoÆc     áng; hh c)§èivíi chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn       tæ     sd ® sinh ho¹t, çi     m th¸ngghichØ  è     s c«ng  ¬ m ét  Çn,cho  Ðp  Þch  t  l  ph d chuyÓn  êi®iÓ m     th   ghichØ  è  íchoÆc     s tr   sau tõ 01  n   ngµy. N Õ u   µy      ®Õ 02    ng ghi chØ  è  s c«ng  ¬ trïngvµo  µy  t    ng nghØ   Ô, l  T Õt,sÏthùc hiÖn         ghichØ  è  íchoÆc   s tr   sau  µy  ng nghØ  Ô,T Õt  õ 01  n     l  t   ®Õ 02 ngµy; d)  èi víitæ  §     chøc, c¸ nh©n  ö  ông  iÖn  µi m ôc  ch     sd ® ngo   ®Ý sinh  ¹t, ho   viÖc    ghichØ  è  s c«ng  ¬quy  nh    t  ®Þ nh sau: ­  íi  D  10.000  kwh/th¸ng,ghichØ  è     s c«ng  ¬ m ét  Çn  t  l trong 01    th¸ng. ­ Tõ    10.000  n   ®Õ 50.000  kwh/th¸ng,ghichØ  è     s c«ng  ¬ hailÇn  t    trong 01    th¸ng. ­Trªn50.000      kwh/th¸ng,ghichØ  è     s c«ng  ¬ba  Çn  t   l trong 01    th¸ng. ®)  èivíi chøc,c¸ nh©n  ö  ông  iÖn  §   tæ     sd ® n¨ng  t  ¬n  kWh/01  Ý h 15  th¸ng,   viÖc    ghi chØ   è  s c«ng  ¬  ã  Ó  Õn  µnh  th¸ng m ét  Çn. Trêng  îp    t c th ti h 03    l  h tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn     sd ® n¨ng  trong 03    th¸ngÝt  ¬n  kWh   × ghi®óng    h 15  th     chØ  è    s trªnc«ng  ¬ vµ  b¸n ® îcthu kho¶n    Ý  è  nh  t   bªn        chiph c ®Þ b»ng    Þ15  gi¸tr   kWh   theo biÓu    iÖn  Ön  µnh;   gi¸® hi h e) Th«ng  cho  mua  iÖn  Õtl ng ®iÖn    b¸o  bªn  ® bi  î   n¨ng  ∙  ïng  ®d trong th¸ng     b»ng  Õu    phi ghichØ  è  s c«ng  ¬ cã    â hä    ña  êighichØ  è  t   ghir   tªnc ng     s c«ng  ¬. t  Khithay ® æi  µy        ng ghichØ  è  s c«ng  ¬ph¶ib¸o cho  mua  iÖn  Õt; t     bªn  ® bi g) B¶o  ¶m   Ýnh  Ýnh    ña    ® t ch x¸cc chØ  è  s c«ng  ¬®∙  t   ghi; h) Trêng  îp ph¸thiÖn    h    bªn  mua  iÖn  ã  µnh    ® ch vigian lËn    trong sö  ông   d ®iÖn b»ng c¸ch lµm    áng    hh hoÆc     Öch  sail chØ  è  s c«ng  ¬,bªn  ®iÖn  ã  t  b¸n  c quyÒn  Ëp    l biªnb¶n  Ò   µnh      ¹m    µ  Õn  Þ  íic¬  vh viviph ®ã v ki ngh v   quan  qu¶n  ý l  nhµ  íccã  Èm  Òn    Õt. n   th quy gi¶i quy 2.Bªn    mua  iÖn  ® ph¶icã    tr¸chnhiÖ m:   a) Th«ng b¸o  Þp  êicho  k th   bªn b¸n  iÖn      Ön  ® khiph¸thi c«ng  ¬ bÞ   Êt, t  m   háng,nghingê  ¹ykh«ng  Ýnh      ch   ch x¸c; b) B¶o  Ö   v c«ng  ¬ ® Æt  t  trong ph¹m      viqu¶n  ýtµis¶n  ña  × nh  Ó    l    cm (k c¶ ch× niªm phong  µ  ¬    u   ©y).Khi m Êt  v s ®å ®Ê d    hoÆc   µm    áng  l hh c«ng  ¬ ph¶i t    båith ng    ê hoÆc   Þu    Ý  ch chiph cho  Öc  öa  ÷a,kiÓm  nh; vi s ch   ®Þ c)Kh«ng  îctùý    ì,dichuyÓn    ®     th¸og     c«ng  ¬.Khicã  t     nhu  Çu  c ph¶i® îcsù     ®ång    ña  ý c bªn b¸n  iÖn  íi ® îc di chuyÓn  ® m      c«ng  ¬ sang  Þ  Ý kh¸c.Chi t  v tr      phÝ    dichuyÓn c«ng  ¬do  mua  iÖn  Þu. t   bªn  ® ch   M ô c  4 gi¸ ® i Ö n  v µ  thanh to¸n ti Ò n ® i Ö n  
 14. 14 §i Ò u    38. 1. BiÓu    iÖn  ña  Ö   èng  iÖn  èc    Bé     gi¸® c h th ® qu gia do  C«ng  nghiÖp  ©y  x dùng,tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt      t  ph phª duy sau    ã    Õn  Èm  nh  ña  khic ý ki th ®Þ c Ban  Ët    Ýnh  ñ  µ    ¬  V gi¸Ch ph v c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   2. Tæ     chøc, c¸ nh©n     mua  bu«n  iÖn  ® n¨ng  õ h Ö   èng  iÖn  èc    t   th ® qu gia ®Ó     ¹ cho  chøc,c¸nh©n  b¸n l   i tæ     kh¸cph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó theo  Óu    iÖn  bi gi¸® do  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. Th t   ph phª duy 3. Gi¸ b¸n  iÖn  ña  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng  iÖn  ùc ®éc  Ëp  îc    ® c tæ     ho   ® l  l ®  quy  nh    ®Þ nh sau: a) Gi¸b¸n  iÖn     ® cho  Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖtNam   µ  µo  Ö   èng  ty§i l     ho v h th ®iÖn  èc    haibªn  qu giado    tho¶ thuËn    trong hîp ®ång. Trêng  îp ® Æc   Öthai      h  bi     bªn kh«ng  tho¶  Ën  îc th×  Õn  Þ   ¬  thu ®   ki ngh c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh;   t  ph quy   b) Trêng  îp b¸n  iÖn  ùctiÕp cho  chøc,c¸ nh©n  ö  ông  iÖn: do    h  ® tr     tæ     sd ®   hai bªn  áa  Ën    th thu trong hîp  ng. Trêng  îp  Æc   Öt hai bªn    ®å   h® bi     kh«ng  áa th   thuËn  îcth× kiÕn  Þ  ¬  ®   ngh c quan  µ  íccã  Èm  Òn    Õt. nh n   th quy gi¶i quy §i Ò u    39. 1. Lîng ®iÖn      n¨ng  thanh    îcx¸c ®Þnh  to¸n®     theo    c¸c chØ  è  µ  s v th«ng  è  s kü  Ëtcña    ÕtbÞ  o  m   iÖn.C¸ch    nh îng ®iÖn  thu   c¸cthi   ® ®Õ ®   x¸c®Þ l  n¨ng  thanh  to¸nph¶i® îcghirâ trong hîp ®ång.             2. Møc       gi¸®Ó thanh to¸n tiÒn  iÖn  îc thùc  Ön    ® ®  hi theo quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 38  ®Þ n 3. TiÒn  iÖn  îcthanh      ® ®  to¸nb»ng  Òn  Öt Nam.  ¬ng  ti Vi   Ph thøc  µ  iÒu  v® kiÖn  thanh  to¸n ® îc ghi trong  îp  ng      h ®å mua  b¸n  iÖn.  ® Trong  êng  îp    tr h gi¸ ®iÖn  Ýnh  t b»ng  ¹itÖ  ×  ngo   th quy  æi  µnh  Òn  Öt Nam   ® th ti Vi   theo  û gi¸giao t      dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  b qu trªnth tr ngo   li   h c«ng  è  µo  µy    b v ng 01 cña  th¸ng lËp  ãa  n.  Öc    h ®¬ Vi mua   ®iÖn  b¸n  trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   kinh tÕ    m ë   îc thùc  Ön  ®  hi b»ng  ¹  Òn  hai bªn  lo iti do    mua,  b¸n  áa  Ën  th thu trong  îp h  ®ång. 4. TiÒn  iÖn    ® thanh    to¸n theo  Çn    l ghi chØ  è  s c«ng  ¬ ® îc quy  nh  ¹ t    ®Þ t i c¸c®iÓ m           c,d,® kho¶n  §iÒu  cña  1  37  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 5. Khi nhËn  îcyªu  Çu     ®  c thanh    Òn ®iÖn, n Õu  to¸nti     bªn mua   a  ch thanh  to¸n,th× bªn  ph¶igöith«ng  thanh    Òn ®iÖn      b¸n     b¸o  to¸nti   cho  mua.  bªn  Trong  thêih¹n 07  µy  Ó   õngµy  Ën  îcth«ng        ng k t   nh ®   b¸o thanh    Òn ®iÖn  ña    to¸nti   c bªn b¸n,bªn    mua   ã  c tr¸chnhiÖ m     thanh to¸n.Qu¸  êih¹n    Õu    th   trªnn bªn  mua   a  ch thanh    ×: to¸nth a) §èivíihîp ®ång  ©n  ù:bªn  cã  Ó  áa  Ën           d s  b¸n  th th thu ®Ó bªn  mua   îc ®  lïngµy    Õu  mua  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng.N Õ u     ¹n ®∙  áa thuËn  µ     i tr¶n bªn  c l   ch ®   qu¸ h   th   m bªn mua  Én  a  v ch thanh    × bªn    ã  Òn  ¹m  õng    iÖn; to¸nth   b¸n c quy t ng b¸n ® b) §èivíi îp ®ång         h kinh tÕ:khibªn    ∙        b¸n ® tho¶ thuËn    mua  îclï   ®Ó bªn  ®    i ngµy    tr¶,bªn mua   ph¶ichÞu    Êt vay  ¬ng  ¹i kú  ¹n  th¸ng cña  ©n     l∙ su   i th m   h 3    Ng hµng  C«ng  ¬ng  Öt Nam   Ýnh    è  Òn  Ë m     Ó   õ ngµy  th Vi   t trªns ti ch tr¶k t   thø    10. Qu¸  ¹n  ∙  áa  Ën  µ   h ® th thu m bªn  mua   a  ch thanh    ×  to¸nth bªn  cã  Òn  ¹m  b¸n  quy t ngõng  ®iÖn. b¸n 
 15. 15 6. §èivíi iÖn       ® n¨ng  ôc  ô  ñy n«ng,sö  ông   íi tiªucho  ©y  óa, ph v th    d ®Ó t     , c l  rau  µu,  ©y  m c c«ng nghiÖp  ång xen  tr   canh trong vïng  óa rau  µ u,  êih¹n    l  m th   thanh  to¸n do      hai bªn  mua  b¸n  iÖn  ® tho¶  Ën  ng  èi®a   thu nh t   kh«ng  qu¸    120 ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcgiÊy b¸o  k t  nh ®     thanh    Òn ®iÖn. to¸nti   §i Ò u 40. Trong  êng  îp    tr h c«ng  ¬ bÞ   Êt, ho¹t®éng  t  m     kh«ng  Ýnh  ch x¸choÆc   õng  ¹t®éng, ®iÖn    ng ho     n¨ng  thanh    îcx¸c®Þnh    to¸n®     nh sau: N Õu   c«ng  ¬ch¹ynhanh  víi   Èn  t    so    chu quy  nh: tiªu ®Þ a)  êng  îp  Tr h kh«ng    nh  îc chÝnh    êigian  ¹y nhanh, bªn  x¸c ®Þ ®  x¸c th   ch     b¸n  iÖn  µn    ¹ tiÒn  iÖn  ® ho tr¶l   i ® n¨ng  ∙  îttréi thêih¹n  Ýnh    µ bèn    ® v      , t to¸nl   chu kú    ghichØ  è  s c«ng  ¬,kÓ   kú  ang  ö  ông  iÖn  ng  a  n   µy    t   c¶  ® sd ® nh ch ®Õ ng ghi chØ  è; s b)  êng  îp x¸c ®Þnh  îcthêigian ch¹y nhanh  ×  Tr h   ®        th bªn b¸n  iÖn  µn  ® ho tr¶l¹tiÒn ®iÖn     i  n¨ng  ùc tÕ  ∙    îtcña  mua. th   ® thu v   bªn  2.N Õ u     c«ng  ¬ch¹ychË m   víi   Èn  t    so    chu quy  nh: tiªu ®Þ a) Trêng  îp kh«ng    nh  îcchÝnh    êigian ch¹ychË m   b¸n    h  x¸c®Þ ®  x¸cth       bªn  ®iÖn  îc thu  ®  thªm  Òn  iÖn  ti ® n¨ng thu  a    ch ®ñ trong kho¶ng  êih¹n    th   kh«ng  qu¸    hai chu  ú    k ghi chØ  è  s c«ng  ¬,kÓ   kú  ang  ö  ông  iÖn  ng  a  t   c¶  ® sd ® nh ch ®Õ n   µy    ng ghichØ  è; s b)  êng  îp  Tr h x¸c  nh   îc cô  Ó   êi gian  ¹y  Ë m   µ  ã  ý do  ®Þ ®   th th   ch ch v c l  chÝnh  ¸ng  ×  ® th bªn mua  ph¶ihoµn    è  Òn  iÖn    tr¶s ti ® cßn  Õu  thi cho bªn    b¸n ®iÖn. 3. N Õ u     c«ng  ¬ ngõng  ¹t®éng  t  ho   hoÆc   Þ   Êt  µ   bm m bªn  mua   iÖn  Én  ® v sö  ông  iÖn  × ®iÖn  d ® th   n¨ng thanh    to¸ntrong thêigian ® îccÊp  iÖn  ¹m  êi       ® t th   kh«ng qua  c«ng  ¬ lµ ®iÖn  t    n¨ng  ×nh  ©n  µy  ña  chu  ú    b qu ng c ba  k ghichØ  è  s c«ng  ¬ liÒn kÒ   íc®ã   ©n  íi è  µy  îccÊp  iÖn  ¹m  êi t     tr   nh v   ng ®   s ® t th . 4.  êng  îp  Tr h bªn  mua   ∙  ¾p  Æt   ®l ® c«ng  ¬  Òu    t nhi gi¸,trong  êigian th     c«ng  ¬ nhiÒu    Þ   áng  µ   a  ã  t  gi¸b h m ch c c«ng  ¬ thay thÕ  ×  ¹m  êithay thÕ  t    th t th     b»ng c«ng  ¬m ét    µ  Ýnh  Òn ®iÖn  t  gi¸v t ti   n¨ng theo giêb×nh  êng.    th M ô c  5 q u y Ò n  v µ  n g h Ü a   ô  c ñ a  v bªn b¸n ® i Ö n §i Ò u    b¸n  iÖn  ã  Òn: 41. Bªn  ® c quy 1.  õ   èi ký  îp  ng  T ch   h ®å b¸n  iÖn    ® khi bªn mua  kh«ng  ã      iÒu  c ®ñ c¸c ® kiÖn  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t  i 27  §i 28  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. KiÓ m     nh  ú  µ  t  Êt viÖc  ùc hiÖn    iÒu    tra®Þ k v ®é xu   th   c¸c ® kho¶n trong  hîp ®ång    mua    iÖn,lËp biªnb¶n  Õu  mua    ¹m  îp ®ång. b¸n ®     n bªn  viph h   3. C ¾t  iÖn  íc,th«ng    ® tr   b¸o sau cho bªn mua   iÖn  ® trong  êng  îp  ã  tr hc nguy  ¬  ©y  ù  è  c g s c nghiªm  äng,m Êt  toµn  tr   an  cho  êi,thiÕtbÞ. ng     4. Ph¸thiÖn  µ    Ën  ¹ nh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¹t     v ghinh l   i h viviph h ch v ho   ®éng  iÖn  ùc vµ  ö  ông  iÖn  ña  äi  chøc, c¸ nh©n  µ  ® l  sd ® c m tæ     v b¸o c¸o  Þp  k thêicho  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  c th quy xem  Ðt,xö  ýtheo quy  nh  ña  x   l    ®Þ c ph¸p luËt.  
 16. 16 5. Ngõng    b¸n  iÖn  ét  Çn  ® m ph hoÆc   µn  é    to b khibªn mua     ¹m  ét  viph m trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a)  ö   ông  ÕtbÞ   Sd thi   kh«ng  ¶m   ® b¶o    Èn  toµn  iÖn  tiªuchu an  ® theo    quy ®Þnh  ã  c nguy  ¬  ©y  ù  è  cg s c nghiªm  äng cho íi®iÖn, ®e   äa  toµn    tr   l    d an  cho ngêivµ  ÕtbÞ;   thi   b) Bªn mua     ¹m  viph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    §iÒu  cña  5, 6  39  NghÞ   nh   ®Þ nµy; c)Bªn    mua c¶n  ëviÖc  Óm    ña  b¸n ®iÖn  tr   ki trac bªn    trong viÖc  ùc hiÖn    th   hîp ®ång    mua    iÖn; b¸n ® d) Cã   µnh     h vigian lËn trongkhisö  ông  iÖn;      d ® ®)  ö   ông  iÖn  ©y  Sd ® g nguy  Ó m   hi cho  êi,®éng  Ët,tµis¶n  ña  µ   ng   v    c Nh nícvµ  ©n  ©n, lµm    nh d   ¶nh  ëng  Êu  ím«i  êng; h x t  i tr e) Cè     µm    Öch  ¹t®éng  ña  Ö   èng  o êng;   ý l sail ho   c h th ®l g)C¸c  êng  îpkh¸ctheoyªucÇu  ña  ¬    tr h         c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 6.ViÖc  ®iÖn  ël¹chØ  îctiÕn hµnh    b¸n  tr     i ®    sau    mua  iÖn  ∙  ùc khibªn  ® ® th   hiÖn  y     ®Ç ®ñ quyÕt  nh   ö  ý cña  Êp  ã  Èm   ®Þ x l  c c th quyÒn      ¹m  ét  khi vi ph m trong c¸c ®iÓ m      quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  µ  ∙    Ý  ng  ¾t  iÖn  5  n v ® tr¶ph ®ã c® theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B C«ng  nghiÖp. 7.Bé    C«ng  nghiÖp  quy  nh  ×nh tùvµ  ñ tôcngõng  Êp  iÖn. ®Þ tr     th     c® §i Ò u    b¸n  iÖn  ã    Üa  ô: 42. Bªn  ® c c¸cngh v 1. B¸n    è îng (c«ng  Êt,®iÖn    ®ñ s l   su   n¨ng),®¶m     b¶o  Êt l ng æn   nh   ch  î   ®Þ (tÇn  è, ®iÖn    s  ¸p)cho bªn mua   iÖn  ® theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti§i 31  ®Þ nµy  µ    v c¸ctho¶ thuËn    trong hîp ®ång.    2. Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  µ  v niªm  Õt  y c«ng  khait¹ c¸c ®Þa  iÓ m    i     ® giao  dÞch  mua    iÖn  Ò     b¸n ® v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtcã  ªnquan  µ      li   v quy  nh  ña  ®Þ c bªn  ®iÖn  µ   mua  iÖn  Çn  Õt®Ó   ïng thùc hiÖn. b¸n  m bªn  ® c bi   c     3. Trêng  îp c ¾t  iÖn    h  ® theo  Õ   ¹ch  Çn  k ho c th«ng  cho  b¸o  bªn mua   iÖn  ® biÕtÝt  Êt 05  µy  ícthêi®iÓ m   ¾t  iÖn    nh   ng tr     c® b»ng    ×nh  c¸ch thøc: a) G öi      v¨n b¶n  n   chøc,c¸ nh©n  ö  ông  iÖn    ®Õ tæ     sd ® ®Ó s¶n  Êt vµ    xu   tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn  ã  ¹m biÕn       sd ® c tr   ¸p chuyªn dïng;   b) Th«ng  b¸o    ¬ng  Ön  trªn ph ti th«ng    i chóng  i  íitæ  tin®¹   ®è v   chøc, c¸    nh©n  ö  ông  iÖn  sd ® sinhho¹t.   4. TiÕn  µnh  ¾t  iÖn  ng  êi®iÓ m   ∙    h c® ®ó th   ® th«ng    êng  îp bªn  b¸o.Tr h   mua   ®iÖn  ã  cÇu  c yªu  thay ® æi  êigian c¾t  iÖn, bªn    th     ®   mua  iÖn  ® ph¶itrao® æi  íi    v  bªn b¸n  iÖn  íc thêi®iÓ m   ¾t  iÖn  t  Êt  giê.Bªn  ® tr     c® Ý nh 48    b¸n  iÖn  ã  ® c tr¸ch  nhiÖm  xem  Ðt,gi¶i Õt hîplý®Ò   Þ  ña  mua  iÖn. x   quy       ngh c bªn  ® N Õ u   Öc  ¾t  iÖn  vi c ® kh«ng  Ó  ×ho∙n,bªn  ®iÖn  Én  îcc ¾t  iÖn  th tr     b¸n  v ®  ® theo kÕ   ¹ch nhng    ho   ph¶ith«ng  l¹cho  mua  iÖn  Õttr c24  êso  íi   b¸o    i bªn  ® bi   í   gi   v   thêi®iÓ m   ¾t  iÖn  ∙    c® ® th«ng b¸o.
 17. 17 Trêng  îp  h bªn  b¸n  iÖn  Êp  Ën  ® ch nh thay ® æi  êigian    th   hoÆc  ho∙n  ¾t  c ®iÖn  ×  th ph¶i b¸o    cho  bªn mua   iÖn  Õt tr c 24  ê so  íithêi®iÓ m   ¾t  ® bi   í   gi   v     c ®iÖn  ∙  ® th«ng    õtr ng  îp bÊt kh¶  b¸o,tr   ê h     kh¸ng. 5. Khi l i®iÖn  Þ   ù  è,g©y  Êt  iÖn     í  bsc  m ® hoÆc  ph¶ic ¾t  iÖn  Èn  Êp    ® kh c ®Ó   ö  ýt×nh  èng  x l  hu nguy  Ó m   hi ph¶ith«ng  kÞp  êicho    chøc,c¸   b¸o  th   c¸c tæ     nh©n  ö   ông  iÖn  íisè îng  ín  sd ® v   l l ,quan  äng biÕt vµ  êigian  ù  Õn  Êp  tr     th   d ki c ®iÖn  ël¹  tr   i. 6. Ph¶i tiÕn  µnh  ö  ýsù  è      h x l   c trong thêigian  giê kÓ   õ khibªn     02    t     mua   ®iÖn  b¸o  Êt  iÖn;  êng  îp  m ® tr h kh«ng  ùc  Ön  îc thêih¹n    ×  th hi ®     trªn th ph¶i  th«ng    Þp  êicho  mua  iÖn. b¸o k th   bªn  ® 7. Båi th ng      ê cho  bªn  mua   ÷ng  Öth¹ido  nh thi     bªn  b¸n  ©y  theo    g ra  quy ®Þnh  µ  v tho¶ thuËn    trong hîp ®ång, trõtr ng  îp bÊt kh¶        ê h     kh¸ng. 8.Thùc  Ön  ý  îp ®ång  µ  ®iÖn    hi k h   v b¸n  theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu        ®Þ t    i 27,28 cña  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 9. Tháa  Ën  íi ñ  ë  ÷u    ö  ông    thu v   ch s h khis d c«ng  ×nh ®iÖn  ña  tr   c bªn mua   ®Ó   Êp  iÖn  c® cho  chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn  tæ     sd ® kh¸c. 10. ChÞu  ù  Óm       s ki tra,thanh    ña  ¬  tra c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   11.Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  6 q u y Ò n  v µ  n g h Ü a   ô  c ñ a  v bªn  u a  ® i Ö n m §i Ò u    mua  iÖn  ã  Òn: 43. Bªn  ® c quy 1.§îclùachän  b¸n ®iÖn.     bªn    2. Yªu  Çu  b¸n  iÖn  ý  îp ®ång  ®iÖn    ã      iÒu  Ön    c bªn  ® kh  b¸n  khic ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i 27  §i 28  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Yªu  Çu  b¸n  iÖn  Êp    è îng,b¶o  ¶m   Êt l ng vµ  êigian   c bªn  ® c ®ñ s l   ® ch  î   th     cÊp  iÖn    ® ghitronghîp ®ång.    4. Yªu  Çu    c bªn b¸n  iÖn  ö  ýngay  ù  è  Êt  iÖn  ® x l  scm ® hoÆc     ã  khic nguy  c¬  e  äa  ©y  ù  è  Êt  iÖn, kh«ng  ®d g scm ®   b¶o  ¶m   toµn  i víi êi,tµis¶n  ® an  ®è    ng     vµ  ¶nh  ëng  Êu  ím«i  êng. h x t  i tr 5. Yªu  Çu  b¸n  iÖn    c bªn  ® cung  Êp  c hoÆc   í thiÖu      gi   i c¸cv¨n b¶n  ph¸p  Ët lu   cã  ªnquan  n   Öc  li   ®Õ vi mua    iÖn. b¸n ® 6. Yªu  Çu    c bªn b¸n  iÖn  åi th ng  ÷ng  Öth¹ido  çicña  ® b   ê nh thi     l   bªn    b¸n g©y    ra theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i 7  42  ®Þ n 7. Phèihîp víi         b¸n  iÖn  Óm    Öc  ùc hiÖn    iÒu  bªn  ® ki travi th   c¸c® kho¶n    ghi trong hîp ®ång. N Õu   b¸n  iÖn       bªn  ® kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ trong  hîp ®ång, th× ®Ò   Þ  b¸n x¸cnhËn        ngh bªn      b»ng    v¨n b¶n  µ  ïng cã  Ön  v c   bi ph¸p xö    lý.
 18. 18 §i Ò u    44. 1.Bªn    mua  iÖn  ã  Üa  ô: ® c ngh v a) §¨ng  ý    k nhu  Çu  ö  ông  iÖn  íi c sd ® v  bªn  ®iÖn, ký  îp ®ång  µ  ùc b¸n   h  v th   hiÖn  y      ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  µ  áa thuËn  ®Þ v th   tronghîp ®ång     mua    iÖn; b¸n ® b) Gi¶m ngay c«ng  Êt ®ang  ö  ông  èng  su   sd xu c«ng  Êt h¹n  Õ   su   ch theo   th«ng b¸o  ña  c bªn  b¸n  iÖn    ã  ÷ng  ýdo  Êt  ® khic nh l   b kh¶  kh¸ng x¶y  víih Ö   ra    thèng  iÖn; ® c)Sö  ông  iÖn  ng  ü  Ët, toµn,t Õt Öm;  d ® ®ó k thu   an   i   ki   d) Th«ng  ngay    b¸o  cho  b¸n  iÖn      Ön  ÕtbÞ  o  m   Þ   bªn  ® khiph¸thi thi   ® ®Õ b h  áng  h hoÆc  nghingê  ¹ykh«ng  Ýnh    ch   ch x¸c; ®)  Th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  bªn b¸n  iÖn  íc 15  µy  Õu  ã    ® tr   ng n c yªu cÇu thay ® æi    iÒu    c¸c® kho¶n  trong hîp ®ång    ïng th¶o luËn  Ò   Öc  öa     ®Ó c     v vi s ® æi  îp ®ång; h    g) Th«ng  b¸o cho bªn b¸n  iÖn  íc 15  µy    ã  ® tr   ng khic yªu  Çu  Ê m     c ch døt hîp ®ång    mua    iÖn.Trong  êih¹n 05  µy  Ó   õkhinhËn  îcth«ng    b¸n ®   th     ng k t     ®  b¸o cña  bªn mua   iÖn; bªn  ®   b¸n  iÖn  ïng  íibªn  ® c v  mua   iÖn  Õn  µnh  ® ti h thanh  ý l  hîp ®ång    theo quy  nh;   ®Þ h) T¹o  iÒu  Ön  Ën  îcho  b¸n  iÖn  Óm    Öc  ùc hiÖn  îp  ® ki thu l   i bªn  ® ki travi th   h  ®ång mua    iÖn, thùc hiÖn      Çu  µ  Õn  Þ  ña  ¬  b¸n ®     c¸cyªu c v ki ngh c c quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn    th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   i)Båith ng      ê cho  b¸n nh÷ng  Öth¹ido  çi ña  × nh  ©y    bªn    thi     l   cm g ra theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ        c¸ctho¶ thuËn  ô  Ó    c th tronghîp ®ång     mua    iÖn; b¸n ® k)Thùc  Ön  Üa  ô    hi ngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ngoµic¸cnghÜa  ô       v quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,bªn  ®Þ t  i 1  n   mua  iÖn  µ ® l  tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn     sd ® kh«ng  îcb¸n  iÖn  ®  ® cho  chøc,c¸nh©n  ö  tæ     s dông  iÖn  ® kh¸c n Õu     kh«ng  îc sù  ng    ña  ®   ®å ý c bªn b¸n  iÖn; trõ tr ng  îp ®    ê h   ® Æc   ÖtcÇn    Õt  ÷ng  bi   gi¶iquy nh nhu  Çu  t  Êt còng    ù  è,nhng  c ®é xu   nh s c   ph¶i  b¸o ngay    cho  b¸n  iÖn  Õt. bªn  ® bi C h ¬ n g  V c u n g  c Ê p  ® i Ö n  c h o  c¸c k h u  c « n g  n g hi Ö p §i Ò u    45. 1. Ranh  í  u    vµ    gi i®Ç t qu¶n  ý l i®iÖn  ÷a  l  í  gi bªn  b¸n  iÖn  µ  ® v bªn mua   ®iÖn cho  khu c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao  äit¾tlµkhu  g      c«ng nghiÖp  µ  l ranh  í  t  ai  ña  gi i®Ê ® c khu c«ng nghiÖp  cÊp  ã  Èm   do  c th quyÒn  Õt ®Þnh. quy   2. §iÓ m   u   èi l i®iÖn  µ  ×nh    ®Ê n  í  vh thøc  u   èi do    ®Ê n   hai bªn tho¶  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n.
 19. 19 §i Ò u    46. 1. §iÖn    cho khu c«ng nghiÖp  ã  Ó  îc cung  Êp  õ nguån  iÖn  ña  c th ®   c t  ® c h Ö   èng  iÖn  èc    th ® qu gia hoÆc   õ c¸c nguån  iÖn  c  Ëp  ña    chøc, t    ® ®é l c c¸c tæ    c¸nh©n    kh¸csau    ã      khic v¨n b¶n  áa thuËn  ña  é  th   c B C«ng  nghiÖp. 2. Trong    ×nh lËp  c¸o nghiªncøu    qu¸ tr   b¸o      kh¶    thikhu  c«ng nghiÖp,chñ    ®Ç u    t khu c«ng  nghiÖp ph¶i tho¶  Ën  íibªn    thu v   b¸n  iÖn  Ò   ¬ng  cÊp  ® v ph ¸n  ®iÖn  cho  khu c«ng nghiÖp.Sau    ã  Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ    khic quy ®Þ c Th t   ph thµnh  Ëp  l khu  c«ng nghiÖp, chñ  u    ©y  ùng  µ    ®Ç t x d v kinh doanh  Õt  Êu  ¹   k c h  tÇng  khu c«ng  nghiÖp ph¶iký    b¶n  cam   Õt  íibªn  k v  b¸n  iÖn  Ò   ® v nhu  Çu  ö  c s dông  iÖn  ® trong tõng  êigian.ViÖc    th     cung  Êp  iÖn  c ® cho khu c«ng nghiÖp  chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    chøc  khitæ  kinh doanh  iÖn    ® trong khu    c«ng nghiÖp  ký  îp ®ång  h  mua  iÖn  íi ® v   b¸n ®iÖn. bªn    3. Chñ   u      ®Ç tc«ng  ×nh ®iÖn  tr   trong khu    c«ng nghiÖp  ã  Òn  ý  îp  c quy kh ®ång  thuªqu¶n  ývËn  µnh  µ  öa  ÷a  Ö   èng  iÖn  ña  × nh  íi®¬n     l  h v s ch h th ® cm v  vÞ  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc. c gi   ho   ® l §i Ò u    Öc  u    ©y  ùng íi®iÖn  47. Vi ®Ç tx d l  trong khu    c«ng nghiÖp  ph¶i   phï hîp víim ôc    ù    u    µ       tiªud ¸n ®Ç t v kinh doanh  Õt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcThñ ­   k c h  ®®   t íng Ch Ýnh  ñ    Öt vµ    ph phª duy   quy  ¹ch cÊp  iÖn  ña  ho   ® c khu  c«ng nghiÖp  ñy  do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt.   ph tr     ¬ phª duy §i Ò u 48. Öc   Vi b¸n  iÖn  ña  µ  ® c nh m¸y  c  Ëp  ngoµi khu  ®é l ra    c«ng  nghiÖp  ph¶i® îc c¬      quan  Êp  Êy  Ðp  u    c gi ph ®Ç tcho  Ðp, sau    ã    Õn  ph   khic ý ki tho¶ thuËn  ña  é    c B C«ng  nghiÖp. §i Ò u 49. ChØ       c¸c doanh nghiÖp  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc c gi ph ho   ® l  míi ® îc mua      b¸n  iÖn  ® trong khu c«ng nghiÖp. Trêng  îp    h mua   iÖn  õ  Ö   ® th thèng  iÖn  èc  ® qu gia   ®Ó b¸n  ¹  ×    lith gi¸mua  b¸n  iÖn  ùc  Ön  ® th hi theo   quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  t i 2  38  NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  VI c u n g  ø n g  ® i Ö n  c h o  n « n g  th«n, i Ò n  n ó i v µ  h ¶i ® ¶ o  m §i Ò u    Öc  u      iÓn vµ  50. Vi ®Ç tph¸ttr   qu¶n  ýl i®iÖn  l  í  n«ng th«n,miÒn    nói vµ    ¶o    h¶i ® (sau  y   äi lµ l i®iÖn  ®© g    í  n«ng th«n) ® îc thùc  Ön     hi theo    c¸c nguyªn t¾c    sau: 1. Líi®iÖn     n«ng th«n  µ kÕt  Êu  ¹  Çng,® îc ®Ç u    l  c ht    t theo  ¬ng  © m   ph ch "Nhµ  ícvµ  ©n  ©n, Trung  ng  µ  a  ¬ng  ïng lµm",®a  ¹ng    ­ n   nh d   ¬ v ®Þ ph c   d ho¸ ph ¬ng thøc ®Ç u    µ    tv qu¶n  ýcung  l  øng  iÖn. ® 2. Chñ  u    ©y  ùng íi iÖn  ¹ c¸c ®Þa  ¬ng  éc danh  ôc  vµ    ®Ç tx d l  ® ti     ph thu   m B  C quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu KhuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trong níc    (söa ® æi),® îcvay  èn  ®∙ivíi   Êt thÊp  ¬n  èn       v u      i l∙su   h v vay  Ýn  ông  u      td ®Ç tph¸t tr Óncña  µ   íc. i  Nh n  
 20. 20 Bé   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   T  ch tr     v   C«ng nghiÖp, Bé   Õ   ¹ch  µ    K ho v §Çu   íng dÉn  ùc hiÖn  th   th   quy  nh  µy. ®Þ n 3. Gi¸ trÇn     b¸n  iÖn  ® sinh ho¹t®Õ n   é    nh  ö  ông  iÖn       h gia ®× sd ® ë n«ng  th«n  Thñ  íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph quy  nh.  ñ   Þch  y  ®Þ Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ quy  nh  ®Þ møc    ô  Ó  gi¸c th cho  õng vïng. t  4. Tæ     chøc qu¶n  ý®iÖn  l  n«ng th«n mua   iÖn  õ h Ö   èng  iÖn  èc  ® t   th ® qu gia ®Ó   trùctiÕp ®Õ n     é  ©n    b¸n      c¸ch d n«ng  th«n  ïng  d cho  sinh ho¹t® îcmiÔn,       gi¶m  Õ  thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 51. ViÖc  u    ©y  ùng  íi,c¶it¹on©ng  Êp íi®iÖn    ®Ç t x d m    c l  n«ng  th«n ® îcthùc hiÖn         nh sau: 1. §êng  ©y    iÖn    d t¶i® trung ¸p  µ  ¹m  Õn  Õ  ¹  do    v tr bi th h ¸p  Tæng   c«ng    ty §iÖn  ùcViÖtNam   u    µ  l    ®Ç tv qu¶n  ý, õtr ng  îp Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    l   ê h   tr t  ph c quy ®Þnh kh¸c. 2.  êng  ©y  ôc h¹  ® îc ®Ç u    b»ng    ån  èn  § d tr   ¸p    t c¸c ngu v huy  ng  ña  ®é c ®Þa  ¬ng. ph 3. Nh¸nh  Ïtõ  êng  ôc h¹  ®Õ n   a   iÓ m   ö  ông  iÖn  tæ  r  ® tr   ¸p  ®Þ ® sd ® do  chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn  u  .    sd ® ®Ç t 4. Nhµ   íchç  î   n   tr  kinh phÝ    ©y  ùng  êng  ôch¹ ¸p vµ    ®Ó x d ® tr       nh¸nh  Ïvµo  r  nhµ  ©n  d cho  ïng miÒn  óikhu  ùc  , Ic¸c x∙biªngií       nh  éc v  n  v II          ic¸c gia ®× II , , thu   diÖn  Ýnh  ch s¸ch theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   5.C¸c  a  ¬ng  Òn  ói,   ¶o, vïng s©u, vïng xa,vïng ® Æc   Ötkhã    ®Þ ph mi n   ®     h¶i        bi   kh¨n kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng  a  iÖn í  èc    í hoÆc   Öc  a  iÖn í  èc    ®® liqu gia t   i vi ® ® li qu gia ®Õn  kh«ng  ã  îvÒ   Æt     Õ,th×    ©y  ùng  ån  iÖn  ¹ chç    û c l  m i kinh t   khix d ngu ® ti   nh thu   ®iÖn  á,®iÖn  iezen,®iÖn  ïngn¨ng l ngm Æt  ê vµ    ¹ng n¨ng l ngkh¸c® ­ nh   ®   d   î   tr i c¸cd      î     îcNhµ  íchç  î   Ý  ©y  ùng  µ  îchëng    ®∙ikh¸ctheo quy  nh  ña    n   tr kinhph x d   v®  c¸cu        ®Þ c ph¸pluËt  . C h ¬ n g  VII q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  h o ¹t ® é n g  ® i Ö n  l ù c    v µ  s ö  d ô n g  ® i Ö n §i Ò u 52. éi   N dung qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   ¹t®éng  iÖn  ùc vµ  ö  l  n   ho   ® l  s dông  iÖn  ® bao  å m: g 1. Ban  µnh,chØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn        h   ®¹ v tæ  th   c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  luËtvÒ   ¹t®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  iÖn.   ho   ® l  sd ® 2. X ©y  ùng, chØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn  Ýnh    d   ®¹ v tæ  th   ch s¸ch,quy  ¹ch  µ    ho v kÕ   ¹ch dµih¹n ph¸ttr Ón®iÖn  ùc. ho         i   l 3. ThÈ m   nh,    ®Þ phª  Öt    ù  ®Ç u    duy c¸c d ¸n  t c«ng  ×nh ®iÖn  tr   theo  ©n  ph cÊp  qu¶n  ý. l 4.C Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc.   gi   ho   ® l 5. Ban  µnh  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn      Èn, chØ    nh     h v ki travi th   c¸c tiªuchu   tiªu,®Þ møc  kinhtÕ   ü  Ëttrong ho¹t®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  iÖn.   ­k thu      ® l  sd ®
Đồng bộ tài khoản