Nghị định 46/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
133
lượt xem
13
download

Nghị định 46/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 46/1999/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 46/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   ® Þ nh     c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è   46/1999/ §­C P  n g µ y  01 th¸ng   n¨ m  1999  N 7  V Ò   ö a ® æ i  m é t s è   i Ò u  c ñ a N g h Þ   Þ n h  s è  85/1998/N§­C P, s ® ®  n g µ y  20 th¸ng 10 n¨ m  1998 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  tuy Ó n  ch ä n,  s ö  d ô n g  v µ  q u ¶ n   ý n g êi lao ® é n g  Vi Ö t N a m   µ m  vi Ö c  h o  t æ   h ø c, c¸ l  l c c   n h © n  n íc n g o µ i t¹i Ö t  a m    Vi N ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h ngh Þ   Þ nh: ® §iÒu    öa  æi  1. S ® kho¶n  cña  Òu    4  §i 2, kho¶n  cña  Òu  vµ  Òu    3  §i 7  §i 10 cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 85/1998/N§­CP,  µy  th¸ng 10  ng 20    n¨m  1998  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Ón  än, sö  ông  µ  v tuy ch   d v qu¶n  ý ngêi lao ®éng  Öt Nam   µm  Öc  l     Vi   l vi cho  chøc,c¸nh©n  ícngoµit¹ ViÖtNam     tæ     n    i   nh sau: 1.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  µnh    4,§i 2    th kho¶n  §iÒu  míisau  y: 4  2    ®© “4.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  íc ngoµi tham    c v ®Ç t n      n    gia hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh,chinh¸nh    h        c«ng    ícngoµi,V¨n  tyn     phßng  idiÖn  ®¹   cña    chøc: kinh tÕ, th ng  ¹i,tµichÝnh, ng©n  µng, b¶o  Ó m,  c¸c tæ       ¬ m       h   hi khoa  häc   ü  Ët,       ôc,y  Õ,tvÊn  ­k thu   ho¸,gi¸od   t    v¨n ph¸p luËtcña  ícngoµi.”    n  2.Kho¶n  cña  Òu  ® îcsöa  µnh    3  §i 7    th kho¶n  cña  Òu  míisau  y: 3  §i 7    ®© "3.S¬   Õu  ý lÞch  ã    Ën  ña  û    y l  c x¸c nh c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  nh d x∙,ph   trÊn,n¬ingêilao®éng  ¨ng  ý  é  Èu;"       ® k h kh 3.§iÒu  ® îcsöa  µnh  Òu  míisau  y:   10    th §i 10    ®© "ViÖc cung  øng    ng  Öt Nam   lao ®é Vi   cho  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi® îc tæ     n     thùc hiÖn    theo hîp ®ång     cung  øng    ng  ÷a tæ  lao®é gi   chøc  cung  øng    ng   lao®é víi chøc,c¸ nh©n  ícngoµi.Sau  êih¹n  èi®a  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    tæ     n    th   t   30    t  nh ® îc yªu  Çu    c cung øng    ng  Öt Nam   ña  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi lao ®é Vi   c tæ     n    thÓ  Ön    îp ®ång  hi trªnh   cung  øng    ng, m µ   chøc  lao ®é   tæ  cung  øng    ng   lao ®é kh«ng  ¸p  ® øng  îc yªu  Çu  ×  chøc, c¸  ©n  íc ngoµi ® îc trùc tiÕp ®  c th tæ    nh n         tuyÓn    ng  Öt Nam   µ  lao ®é Vi   v chuyÓn  å  ¬  h s cho  chøc  tæ  cung  øng    ng, lao ®é   nªu  ¹  Òu  cña  ti §i 6  NghÞ   nh  µy, ®Ó   µm  ñ  ôc theo    ®Þ n  l th t   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy”. ®Þ n §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Ngh ®Þ n c hi l   t   k 
  2. 2 §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản