Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
42
lượt xem
6
download

Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 46/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng chÝnh phñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø LuËt Thanh tra ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng vµ Bé trëng Bé Néi vô, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña Thanh tra X©y dùng Thanh tra X©y dùng ® îc tæ chøc thµnh hÖ thèng ë Trung ¬ng lµ Thanh tra Bé X©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ Thanh tra Bé) vµ ë ®Þa ph ¬ng lµ Thanh tra Së X©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ Thanh tra Së); thùc hiÖn chøc n¨ng thanh tra hµnh chÝnh vµ thanh tra chuyªn ngµnh trong ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc vÒ : x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng, nhµ ë vµ c«ng së, kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2. §èi tîng cña Thanh tra X©y dùng 1. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ X©y dùng. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam tham gia ho¹t ®éng x©y dùng trong vµ ngoµi níc; tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tham gia ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam. §iÒu 3. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng 1. Ho¹t ®éng Thanh tra X©y dùng ph¶i tu©n theo ph¸p luËt, b¶o ®¶m chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan, c«ng khai, d©n chñ vµ kÞp thêi; kh«ng lµm c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng b×nh thêng cña tæ chøc, c¸ nh©n lµ ®èi tîng thanh tra.
  2. 2 2. Khi tiÕn hµnh thanh tra, ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra, Thñ trëng c¬ quan thanh tra, Trëng ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn vµ c¸c thµnh viªn ®oµn thanh tra ph¶i tu©n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra, NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi hµnh vi vµ quyÕt ®Þnh cña m×nh. §iÒu 4. Mèi quan hÖ cña Thanh tra X©y dùng 1. Thanh tra Bé X©y dùng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Bé tr ëng Bé X©y dùng, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, híng dÉn vÒ c«ng t¸c, tæ chøc vµ nghiÖp vô cña Thanh tra ChÝnh phñ. 2. Thanh tra Së chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Së; chÞu sù h - íng dÉn vÒ c«ng t¸c, nghiÖp vô thanh tra hµnh chÝnh cña Thanh tra tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ vÒ c«ng t¸c, nghiÖp vô thanh tra chuyªn ngµnh cña Thanh tra Bé. 3. Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Thanh tra X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c trong viÖc thùc hiÖn quyÒn thanh tra vµ phßng ngõa, ph¸t hiÖn, xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. §iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c trong ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng Thñ trëng c¸c c¬ quan c«ng an, c¬ quan thanh tra chuyªn ngµnh vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc liªn quan kh¸c trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Thanh tra X©y dùng trong viÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong ho¹t ®éng x©y dùng. §iÒu 6. Tr¸ch nhiÖm cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc trong ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng 1. Bé trëng Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng trong ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y cña Thanh tra Bé; trang bÞ c¬ së vËt chÊt, trang bÞ kü thuËt, trang phôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c phôc vô ho¹t ®éng thanh tra; xö lý kÞp thêi c¸c kÕt luËn, kiÕn nghÞ cña Thanh tra Bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, kiÖn toµn tæ chøc, trang bÞ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ kü thuËt, trang phôc cho Thanh tra Së. 3. Gi¸m ®èc Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cho Thanh tra Së; xö lý kÞp thêi c¸c kÕt luËn, kiÕn nghÞ cña Thanh tra Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  3. 3 Ch¬ng II hÖ thèng tæ chøc cña Thanh tra x©y dùng § iÒu 7. HÖ thèng tæ chøc cña Thanh tra X©y dùng 1. HÖ thèng tæ chøc cña Thanh tra X©y dùng bao gåm: a) Thanh tra Bé X©y dùng; b) Thanh tra Së X©y dùng. 2. C¸c tæ chøc Thanh tra X©y dùng cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng. §iÒu 8. Thanh tra Bé X©y dùng 1. Thanh tra Bé X©y dùng lµ c¬ quan trùc thuéc Bé X©y dùng, thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra hµnh chÝnh vµ thanh tra chuyªn ngµnh trong ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc cña Bé X©y dùng. Thanh tra Bé X©y dùng cã c¸c Phßng trùc thuéc do Bé tr ëng Bé X©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2. Thanh tra Bé X©y dùng cã Ch¸nh thanh tra, c¸c Phã Ch¸nh thanh tra vµ c¸c Thanh tra viªn. Ch¸nh thanh tra do Bé trëng Bé X©y dùng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc sau khi thèng nhÊt víi Tæng Thanh tra; c¸c Phã Ch¸nh thanh tra, Thanh tra viªn ®îc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Bé trëng Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tæ chøc, biªn chÕ, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Thanh tra Bé X©y dùng. §iÒu 9. Thanh tra Së X©y dùng 1. Thanh tra Së X©y dùng lµ c¬ quan trùc thuéc Së X©y dùng, thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra hµnh chÝnh vµ thanh tra chuyªn ngµnh trong ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Thanh tra Së cã Ch¸nh thanh tra, Phã Ch¸nh thanh tra vµ Thanh tra viªn. Ch¸nh Thanh tra Së do Gi¸m ®èc Së bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc sau khi thèng nhÊt víi Ch¸nh thanh tra tØnh; c¸c Phã Ch¸nh thanh tra, Thanh tra viªn ®îc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¨n cø yªu cÇu, nhiÖm vô qu¶n lý trËt tù x©y dùng cña ®Þa ph ¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra chuyªn ngµnh x©y dùng theo híng dÉn cña Bé X©y dùng vµ Bé Néi vô. Ch¬ng III n h i Öm v ô , q u y Ò n h ¹ n c ñ a t h a n h t r a x © y d ù n g
  4. 4 Môc 1 NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Thanh tra Bé X©y dùng §iÒu 10. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Thanh tra Bé X©y dùng 1. Chñ tr× hoÆc tham gia x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh; kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn söa ®æi, bæ sung hoÆc ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng. 2. Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ nhiÖm vô ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé tr ëng Bé X©y dùng. 3. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra chuyªn ngµnh X©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 5. KiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ®×nh chØ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña tæ chøc, c¸ nh©n khi cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh hµnh vi vi ph¹m g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. 6. Gióp Bé trëng Bé X©y dùng tæ chøc tiÕp c«ng d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. Thùc hiÖn nhiÖm vô phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8. Híng dÉn, båi dìng nghiÖp vô vÒ thanh tra chuyªn ngµnh cho Thanh tra Së; híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé thùc hiÖn quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c thanh tra. 9. B¸o c¸o ®Þnh kú, b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra víi Bé tr ëng Bé X©y dùng vµ Tæng thanh tra. 10. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé trëng Bé X©y dùng giao. §iÒu 11. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ch¸nh Thanh tra Bé X©y dùng 1. L·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý nhµ n íc cña Bé X©y dùng. 2. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra tr×nh Bé tr ëng Bé X©y dùng phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®ã. 3. Tr×nh Bé trëng quyÕt ®Þnh thanh tra khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. 4. Tr×nh Bé trëng quyÕt ®Þnh hoÆc quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn viÖc thµnh lËp c¸c ®oµn thanh tra, cö Thanh tra viªn, tr ng tËp Céng t¸c viªn thanh tra thùc hiÖn thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. KiÕn nghÞ Bé trëng t¹m ®×nh chØ viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh cña tæ chøc, c¸ nh©n thuéc quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé X©y dùng khi cã c¨n cø
  5. 5 cho r»ng c¸c quyÕt ®Þnh ®ã tr¸i ph¸p luËt hoÆc g©y ¶nh h ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh tra. 6. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 7. KiÕn nghÞ Bé trëng xem xÐt tr¸ch nhiÖm, xö lý ng êi cã hµnh vi vi ph¹m thuéc quyÒn qu¶n lý cña Bé trëng; phèi hîp víi Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc trong viÖc xem xÐt tr¸ch nhiÖm, xö lý ng êi cã hµnh vi vi ph¹m thuéc quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan, tæ chøc ®ã. 8. KiÕn nghÞ Bé trëng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c thanh tra; trêng hîp kiÕn nghÞ ®ã kh«ng ®îc chÊp nhËn th× b¸o c¸o Tæng thanh tra. 9. L·nh ®¹o Thanh tra Bé X©y dùng thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 2 NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Thanh tra Së X©y dùng §iÒu 12. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Thanh tra Së X©y dùng 1. Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô cña c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý cña Gi¸m ®èc Së. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra chuyªn ngµnh X©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. Thanh tra vô, viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc Së X©y dùng giao. 5. Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. 6. Thùc hiÖn nhiÖm vô phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chèng tham nhòng. 7. Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý cña Gi¸m ®èc Së X©y dùng thùc hiÖn quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c thanh tra; h íng dÉn vÒ nghiÖp vô thanh tra cho Thanh tra viªn. 8. Tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ c«ng t¸c thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n íc cña Së X©y dùng víi c¸c c¬ quan qu¶n lý theo quy ®Þnh. 9. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 13. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ch¸nh thanh tra Së X©y dùng 1. L·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra trong ph¹m vi qu¶n lý cña Së X©y dùng.
  6. 6 2. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra tr×nh Gi¸m ®èc Së X©y dùng quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®ã. 3. Tr×nh Gi¸m ®èc Së X©y dùng quyÕt ®Þnh thanh tra khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. 4. Tr×nh Gi¸m ®èc Së X©y dùng quyÕt ®Þnh hoÆc quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn viÖc thµnh lËp c¸c ®oµn thanh tra, cö Thanh tra viªn, tr ng tËp Céng t¸c viªn thanh tra thùc hiÖn viÖc thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. KiÕn nghÞ Gi¸m ®èc Së X©y dùng t¹m ®×nh chØ viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh cña ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý cña Së X©y dùng khi cã c¨n cø cho r»ng c¸c quyÕt ®Þnh ®ã tr¸i ph¸p luËt hoÆc g©y ¶nh h ëng ®Õn ho¹t ®éng thanh tra; kiÕn nghÞ Gi¸m ®èc Së X©y dùng xem xÐt tr¸ch nhiÖm, xö lý ngêi cã hµnh vi vi ph¹m thuéc quyÒn qu¶n lý cña Së X©y dùng. 6. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 7. KiÕn nghÞ Gi¸m ®èc Së X©y dùng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c thanh tra; trêng hîp kiÕn nghÞ ®ã kh«ng ® îc chÊp nhËn th× b¸o c¸o Ch¸nh thanh tra tØnh, ®ång thêi b¸o c¸o Ch¸nh thanh tra Bé X©y dùng. 8. L·nh ®¹o c¬ quan Thanh tra Së thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 3 Thanh tra viªn X©y dùng, céng t¸c viªn Thanh tra X©y dùng §iÒu 14. Thanh tra viªn X©y dùng 1. Thanh tra viªn X©y dùng lµ ng êi ®îc ph©n c«ng lµm c«ng t¸c thanh tra t¹i c¸c tæ chøc Thanh tra X©y dùng, ®îc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm vµ cÊp thÎ Thanh tra viªn theo tiªu chuÈn Thanh tra viªn do c¬ quan Nhµ n íc cã thÈm quyÒn ban hµnh. 2. Thanh tra viªn X©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn do Bé trëng Bé X©y dùng quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Tæng thanh tra vµ Bé trëng Bé Néi vô. 3. Khi thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, Thanh tra viªn X©y dùng cã c¸c nghÜa vô, quyÒn h¹n sau: a) Thùc hiÖn nghÜa vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÜa vô kh¸c cña LuËt thanh tra; b) Thùc hiÖn quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 40, §iÒu 50 cña LuËt Thanh tra vµ c¸c quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 15. Céng t¸c viªn Thanh tra X©y dùng 1. Céng t¸c viªn Thanh tra X©y dùng lµ ng êi ®îc Thanh tra X©y dùng tr- ng tËp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra.
  7. 7 2. ViÖc trng tËp, tiªu chuÈn, chÕ ®é, tr¸ch nhiÖm cña Céng t¸c viªn Thanh tra X©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV Ho¹t ®éng cña thanh tra X©y dùng §iÒu 16. Néi dung thanh tra hµnh chÝnh 1. Thanh tra ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n thuéc quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cïng cÊp trong viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô ®îc giao. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o. § iÒu 17. Néi dung thanh tra chuyªn ngµnh X©y dùng Thanh tra ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng x©y dùng: 1. Tr×nh tù lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tæng møc ®Çu t; 2. C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng; ®iÒu kiÖn khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; 3. Tr×nh tù lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt - tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh; c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng; 4. ViÖc ¸p dông tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng; 5. C«ng t¸c lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; 6. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông; thanh, quyÕt to¸n c«ng tr×nh; 7. §iÒu kiÖn, n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu t vÊn x©y dùng vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 8. ViÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng, b¶o vÖ tÝnh m¹ng con ng êi vµ tµi s¶n; phßng chèng ch¸y, næ, vÖ sinh m«i trêng trong c«ng trêng x©y dùng; 9. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc lËp nhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng; néi dung quy ho¹ch x©y dùng, thÈm quyÒn lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt, ®iÒu chØnh vµ thùc hiÖn, qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch; 10. ViÖc lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Þnh h íng ph¸t triÓn nhµ; c¸c ch- ¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi; viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u, sö dông nhµ vµ viÖc qu¶n lý, sö dông c«ng së; 11. ViÖc lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn ®Þnh h íng, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ch - ¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, t×nh h×nh khai th¸c, qu¶n lý, sö dông c¸c c«ng tr×nh gåm: hÌ, ® êng ®« thÞ, cÊp níc, tho¸t níc, vÖ sinh m«i trêng, r¸c th¶i ®« thÞ, nghÜa trang, chiÕu s¸ng, c«ng viªn c©y xanh, b·i
  8. 8 ®ç xe trong ®« thÞ, c«ng tr×nh ngÇm vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng kh¸c trong ®« thÞ; 12. ViÖc thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng vµ viÖc qu¶n lý chÊt lîng vËt liÖu x©y dùng ®a vµo c«ng tr×nh; 13. ViÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng x©y dùng. §iÒu 18. H×nh thøc thanh tra 1. Ho¹t ®éng thanh tra ® îc thùc hiÖn díi h×nh thøc thanh tra theo ch ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ thanh tra ®ét xuÊt. 2. Thanh tra theo ch ¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®îc tiÕn hµnh theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt. 3. Thanh tra ®ét xuÊt ®îc tiÕn hµnh khi ph¸t hiÖn tæ chøc, c¸ nh©n cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt, theo yªu cÇu cña viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o hoÆc do Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn giao. §iÒu 19. Ph¬ng thøc ho¹t ®éng thanh tra 1. ViÖc thanh tra ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc §oµn thanh tra hoÆc Thanh tra viªn ®éc lËp. 2. §oµn thanh tra vµ Thanh tra viªn ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt Thanh tra. 3. Khi tiÕn hµnh thanh tra ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña Thñ tr ëng c¬ quan Thanh tra X©y dùng hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc. 4. Trëng ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vµ ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra vÒ quyÕt ®Þnh vµ biÖn ph¸p xö lý cña m×nh. 5. Khi xö lý vi ph¹m, Trëng ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 20. QuyÒn, nghÜa vô cña ®èi tîng thanh tra 1. QuyÒn cña ®èi tîng thanh tra: a) Gi¶i tr×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn néi dung thanh tra; b) Tõ chèi cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu thuéc bÝ mËt nhµ n íc khi ph¸p luËt cã quy ®Þnh vµ c¸c th«ng tin, tµi liÖu kh«ng liªn quan ®Õn néi dung thanh tra; c) KhiÕu n¹i víi ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra vÒ quyÕt ®Þnh, hµnh vi cña Trëng ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ®oµn thanh tra trong qu¸ tr×nh thanh tra khi cã c¨n cø cho r»ng quyÕt ®Þnh, hµnh vi ®ã lµ tr¸i ph¸p luËt; khiÕu n¹i víi Thñ tr ëng c¬ quan thanh tra, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt luËn thanh tra, quyÕt ®Þnh xö
  9. 9 lý vÒ thanh tra khi cã c¨n cø cho r»ng kÕt luËn ®ã lµ tr¸i ph¸p luËt. Trong khi chê gi¶i quyÕt, ngêi khiÕu n¹i ph¶i thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®ã; d) Yªu cÇu båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) C¸ nh©n lµ ®èi tîng thanh tra cã quyÒn tè c¸o vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña thñ trëng c¬ quan thanh tra, Tr ëng ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ®oµn thanh tra. 2. NghÜa vô cña ®èi tîng thanh tra: a) ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra; b) Cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin, tµi liÖu theo yªu cÇu cña c¬ quan thanh tra, ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña th«ng tin, tµi liÖu ®· cung cÊp; c) ChÊp hµnh c¸c yªu cÇu, kÕt luËn thanh tra, quyÕt ®Þnh xö lý cña Thñ trëng c¬ quan thanh tra, Trëng ®oµn thanh tra, Thanh tra viªn vµ Thñ tr - ëng c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. Ch¬ng V c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ kinh phÝ ho¹t ®éng §iÒu 21. C¬ së vËt chÊt kü thuËt 1. C¸c tæ chøc Thanh tra X©y dùng ®îc trang bÞ vÒ: trô së; ph¬ng tiÖn; trang thiÕt bÞ kü thuËt; trang phôc, phï hiÖu, cÊp hiÖu, biÓn hiÖu. Nghiªm cÊm tæ chøc, c¸ nh©n sö dông trang phôc, phï hiÖu, cÊp hiÖu, biÓn hiÖu t¬ng tù, g©y sù nhÇm lÉn víi Thanh tra X©y dùng. 2. Bé trëng Bé X©y dùng quy ®Þnh cô thÓ vÒ: a) Ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ kü thuËt cña Thanh tra X©y dùng; b) Trang phôc, phï hiÖu, biÓn hiÖu, cÊp hiÖu cña Thanh tra X©y dùng sau khi thèng nhÊt víi Tæng Thanh tra. §iÒu 22. Kinh phÝ ho¹t ®éng 1. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng do ng©n s¸ch Nhµ n íc cÊp vµ c¸c nguån kinh phÝ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé X©y dùng h íng dÉn vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng. 2. ViÖc cÊp ph¸t, qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  10. 10 Ch¬ng VI Khen thëng, xö lý vi ph¹m §iÒu 23. Khen thëng Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng Thanh tra X©y dùng ® - îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 24. Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi nµo c¶n trë, ® a hèi lé, tr¶ thï ng êi lµm nhiÖm vô thanh tra, tè c¸o sai sù thËt, vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thanh tra; ng êi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n thanh tra hoÆc v× ®éng c¬ c¸ nh©n hoÆc thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm mµ xö lý vi ph¹m, kÕt luËn kh«ng ®óng, x©m ph¹m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, tr êng hîp g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thanh tra, tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ Bé trëng Bé X©y dùng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh chØ ho¹t ®éng ®èi víi Thanh tra viªn X©y dùng. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 25. HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. B·i bá c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu 46 cña NghÞ ®Þnh sè 126/2004/N§-CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng x©y dùng, qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ. § iÒu 26. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 1. Bé trëng Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan liªn quan híng dÉn viÖc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản