intTypePromotion=1

Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
463
lượt xem
19
download

Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  48/2001/N§­C P  n g µ y 13  th¸ng 8 n¨ m  2001 V Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n t d C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è  cø    tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; C¨n  LuËt Hîp      è  cø    t¸cx∙s 47/L/CTN  µy  th¸ng4  ng 03    n¨m  1996; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u   Ph¹m    iÒu  1.   vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ®Þ v tæ  v ho   c Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  d cs  td nh d Trung  ng  ¬ (sau  y   äichung  µ ®© g   l  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n). td nh d §i Ò u 2.  Ýnh  Êt vµ  ôc    ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n   T ch   m tiªuho   c Qu t d nh d©n  Quü   Ýn  ông  ©n   ©n   µ lo¹  ×nh  chøc  Ýn  ông  îp    ¹t td nh d l   ih tæ  td h t¸c ho   ®éng  theo nguyªn  ¾c  ù nguyÖn,  ù chñ, tù chÞu  t t  t     tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt      v k qu¶ ho¹t®éng, thùc hiÖn  ôc    ñ  Õu  µ t ng  î ÷a c¸c thµnh        m tiªuch y l  ¬ tr  gi     viªn,nh»m     ph¸thuy    søc  ¹nh  ña  Ëp  Ó  µ  ña  õng thµnh    óp nhau  ùc hiÖn  ã  m c t th v c t   viªngi   th   c hiÖu qu¶    ¹t®éng  c¸cho   s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  µ    Ön  i sèng. xu       v v c¶ithi ®ê     Ho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    c Qu t d nh d ph¶ib¶o  ¶m   ï ®¾ p     Ý  µ  ã    ® b  chiph v c tÝch  òy®Ó     iÓn.  l   ph¸ttr   §i Ò u    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  3. Qu t d nh d cs
 2. 2 Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µtæ  td nh d c s l   chøc  Ýn  ông  îp t¸cdo    µnh  td h     c¸c th viªn trong  a   µn  ù nguyÖn  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng    ®Þ b t  th l v ho   theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  ®Þ n nh»m   ôc    ñ  Õu  µt ng  î ÷ac¸cthµnh  m tiªuch y l  ¬ tr  gi     viªn. §i Ò u    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  4. Qu t d nh d Trung  ng  ¬ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  µ tæ  ¬ l   chøc  Ýn  ông  îp t¸cdo    td h     c¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ïng nhau  µnh  Ëp nh»m   ôc  ch  ç  î µ  td nh d csc   th l  m ®Ý h tr  v n©ng  cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  h Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. ho   c c¶  th Qu t d nh d § Ó   ç  î Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n,    chøc  Ýn  ông  µ  h tr  th h Qu t d nh d c¸c tæ  td v c¸c ®èi t ng kh¸c ® îctham    ãp  èn  µo  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     î      gia g v v Qu t d nh d Trung ­ ¬ng  theo  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   h  c Ng h Nh n     (sau  y   äilµNg ©n   ®© g     hµng  µ   íc). Nh n   §i Ò u    5. Nguyªn  ¾c  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n   t tæ  v ho   c Qu t d nh d ©n 1. Tù     nguyÖn    Ëp  µ  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n:  äi  gia nh v ra  td nh d M c«ng  ©n  d ViÖt Nam,    é    nh  µ    i  îng    c¸c h gia ®× v c¸c ®è t kh¸c cã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki theo   quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  u   ã  Ó  ëthµnh  µnh    ü   Ýn  ti §i 21  ®Þ n ®Ò c th tr   th viªnQu t dông  ©n  ©n;  µnh    ã  Òn  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  nh d th viªn c quy ra  td nh d theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  òy  Ýn  ông  ©n  ©n. c §i l Q t d nh d 2.Qu¶n  ýd©n  ñ  µ  ×nh  ng:  µnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n     l  ch v b ®¼ Th viªnQu t d nh d cã  Òn  quy tham    gia qu¶n  ý, Óm    l  ki tra,gi¸m    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  ã  s¸tQu t d nh d vc quyÒn ngang  nhau  trongbiÓu  Õt.   quy 3. Tù  Þu    ch tr¸chnhiÖm   µ  ïng cã  î  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ù chÞu    v c   l iQu t d : nh d t  tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  ¹t®éng  ña  × nh;  ù quyÕt  nh  Ò   ©n  èi ho   cm t  ®Þ v ph ph   thu nhËp,b¶o  ¶m   ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  µnh    ïng cã  î .     ® Qu t d nh d v th viªnc   l i 4. Chia      l∙ b¶o  ¶m   Õt  îp  î Ých  ña  µnh    µ  ù  i ® k h l  i c th viªnv s ph¸ttr Ón cña   i   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n: Sau    µm  td nh d   khil xong  Üa  ô  ép  Õ,l∙cßn  ¹ ® îc ngh v n thu     i l    i trÝch  ét  Çn  µo    ü  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n,  ét  Çn  m ph v c¸c qu c Qu t d nh d m ph chia  theo  èn  ãp  ña  µnh  v g c th viªn,phÇn    cßn  ¹ chia cho  µnh    li     th viªntheo møc     ®é sö  ông  Þch  ô  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  §¹ihéi thµnh    Õt  d d v c Qu t d nh d do      viªn quy ®Þnh. 5. Hîp    µ    t¸cv ph¸ttr Ón céng  ng: Thµnh     i   ®å   viªnph¶iph¸thuy    Çn      tinh th tËp  Ó, n©ng  th   cao    ý thøc  îp    h t¸c trong  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   µ  Qu t d nh d v trong   céng  ng    éi;hîp t¸cgi÷a c¸cQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  íi ®å x∙h          td nh d v nhau    ë trong n­   ícvµ  µiníctheo quy  nh  ña    ngo       ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    è îng thµnh    èithiÓu 6. S l   viªnt   Sè îng thµnh    ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  l  viªnc Qu t d nh d kh«ng  ¹n  Õ,  ng  èi h ch nh t   thiÓu ph¶icã  thµnh      30  viªn.   §i Ò u    Òn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n 7. Quy c Qu t d nh d
 3. 3 1. §îchuy  ng  èn,cho     ®é v  vay  èn  µ  ùc hiÖn    Þch  ô  ©n  µng  v v th   c¸c d v ng h kh¸c theo  Êy phÐp  ¹t®éng; cã  Òn  ù chñ    gi   ho     quy t  kinh doanh  µ  ù chÞu    v t  tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt  v k qu¶  ¹t®éng  ña  × nh. ho   cm 2.NhËn  èn  µi î ña  µ   íc,cña    chøc,c¸nh©n    v t   tr c Nh n   c¸ctæ     trong vµ  µi   ngo   níc. 3. Yªu  Çu  êi vay    c ng   cung  Êp    µiliÖu vÒ   µichÝnh, s¶n  Êt,kinh c c¸c t     t    xu     doanh  ªnquan  n   li   ®Õ kho¶n  vay. 4. §îc tuyÓn  än, sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng, lùa chän    ×nh     ch   d   t       c¸c h thøc  tr¶l ng, th ng  µ  ùc hiÖn    Òn   ¬   ë v th   c¸c quy kh¸c cña  êisö  ông    ng    ng   d lao ®é theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. K Õt  ¹p  µnh    íi,gi¶iquyÕt  Öc  µnh    khái tÝn  ông    n th viªn m     vi th viªn ra    d nh©n   ©n,  d khai trõ thµnh     viªn theo    quy  nh   ña  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ®Þ c §i l Qu t d nh©n  ©n. d 6. Quy Õt  nh  ©n  èithu  Ëp, xö  ýc¸c kho¶n  çtheo    ®Þ ph ph   nh   l     l  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.     §i l Qu t d nh d 7.Quy Õt  nh    ®Þ khen  ëng  µ  ö  ¹t®èi víi µnh  th v x ph       th viªn.   8. Tõ  èiyªu  Çu  ña    chøc,c¸ nh©n    íiquy  nh  ña    ch   c c c¸c tæ     tr¸ v   i ®Þ c ph¸p  luËt. 9.Thùc  Ön    Òn    hi c¸cquy kh¸ccã  ªnquan    li   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Üa  ô  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n 8. Ngh v c Qu t d nh d 1. Ho¹t ®éng      kinh doanh    theo  Êy  Ðp  îc cÊp; chÊp  µnh      gi ph ®    h c¸c quy ®Þnh  ña  µ   ícvÒ   Òn tÖ,tÝn  ông  µ  Þch  ô  ©n  µng. c Nh n   ti     d vd v ng h 2.Thùc  Ön    hi Ph¸p  Önh  Õ      èng    µ  Êp  µnh  Õ     l K to¸n­Th kª v ch h ch ®é thanh  tra, Õ     Óm     ch ®é ki to¸ntheo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti  58  §i 59  NghÞ   nh   ®Þ nµy. 3. B¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón vèn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n;  i   ho   c Qu t d nh d   qu¶n  ývµ  ö  ông  ã  Öu  l  s d c hi qu¶  µis¶n  îcgiao. t  ®  4. ChÞu     tr¸ch nhiÖm   µn    Òn  öi,tiÒn    ho tr¶ ti g   vay  µ    v c¸c kho¶n  î kh¸c n    ®óng  ú  ¹n; chÞu  kh   tr¸ch nhiÖ m   i  íic¸c kho¶n  î vµ      ®è v     n   c¸c nghÜa  ô  v kh¸c   b»ng  µn  é  è  èn  µ  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. to b s v v t   thu   h c Qu t d nh d   5.Nép  Õ    thu theo luËt®Þnh.    6. Tham     gia  chøc  ªnkÕt  tæ  li   ph¸ttr Ón h Ö   èng   i   th nh»m   ôc    ©y  m tiªux dùng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  h Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    Qu t d nh d v c¶  th Qu t d nh d an toµn,hiÖu    qu¶,ph¸ttr Ónb Òn  ÷ng.    i   v 7. Ch¨m     lo gi¸o dôc, ®µo   ¹o,båi dìng  ©ng      t   n cao  ×nh  ,  tr ®é cung  Êp  c th«ng      äi  µnh    Ých  ùc  tin®Ó m th viªnt c tham    ©y  ùng  µ  gia x d v qu¶n  ýQuü   Ýn  l  t dông  ©n  ©n. nh d 8. B¶o  ¶m     Òn  îcña  µnh    µ  ùc hiÖn      ® c¸c quy l  i th viªnv th   c¸c cam   Õt  k kinh  tÕ  i víi µnh  ®è     th viªn. 9. Thùc  Ön  îp  ng    ng;    hi h ®å lao ®é t«n  äng  tr danh  ù, nh©n  È m   ña  d  ph c ngêilao®éng.   
 4. 4 §i Ò u      Õt  ÷a c¸cQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  9. Liªnk gi     td nh d 1.C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îcli   Õt  íi   Qu t d nh d ®   ªnk v   nhau  : ®Ó a) Thèng  Êt vµ  èihîp ho¹t®éng    nh   ph       nh»m   ôc    îp t¸ct ng  î ÷a m tiªuh    ¬ tr  gi   c¸cthµnh    viªn; b) B¶o  ¶m   ù  toµn  µ    iÓn tõng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ    ® s an  v ph¸ttr   Qu t d nh d v toµn  Ö   èng  h th th«ng  qua    c¸cc«ng  Öc:§iÒu  µ  èn;x©y  ùng  ü  toµn  vi   ho v   d qu an  h Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n;  o  ¹oc¸n bé; tæ  th Qu t d nh d ®µ t       chøc  Óm   ki to¸n;trao    ® æi  th«ng    tin,kinh nghiÖ m  µ   Ên    v tv cho  nhau  Ò   v qu¶n  Þ,tæ  tr   chøc  µ  iÒu  v® hµnh  nghiÖp  ô. v 2.C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îcthµnh  Ëp tæ    Qu t d nh d ®  l   chøc  ªnkÕt    iÓn li   ph¸ttr   h Ö   èng.Chøc  th   n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n,c¬  Êu  chøc, tªn gäi vµ  µi   v  h   c tæ        t  chÝnh  §iÒu  Ö  ña  chøc  ªnkÕt  do  l c tæ  li   quy  nh   µ  ®Þ v ph¶i ® îc Thèng  c     ®è Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën. Trong  êi gian  a    iÒu  Ön    h Nh n   thu   th   ch ®ñ ® ki ®Ó thµnh  Ëp  chøc  ªnkÕt  l tæ  li   ph¸t tr Ón  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n   ©n,   i h th Qu t d nh d   Ng ©n   µng  µ   íchíng dÉn  Öc  iÓn khaithùc hiÖn    éidung  ªnkÕt  h Nh n     vi tr       c¸c n   li   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n §i Ò u    Ýnh    µ  íc®èi víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  10. Ch s¸ch Nh n      Qu t d nh d   Nhµ   íc b¶o  é  Òn  ë  ÷u, quyÒn  µ  î Ých  îp  n  h quy sh   v l i h ph¸p  ña  ü   Ýn  c Qu t dông  ©n  ©n,  nh d b¶o  ¶m   Òn  ×nh  ng   ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ® quy b ®¼ c Qu t d nh d trong  ¹t ®éng;  ho   ban  µnh  h c¸c v¨n b¶n  ph¸p  Ët vµ  Ýnh  lu   ch s¸ch khuyÕn  khÝch  ph¸ttr Ón Quü   Ýn  ông  ©n  ©n;   i   td nh d th«ng qua  ü   Ýn  ông  ©n   Qu t d nh d©n     ùc  Ön  ®Ó th hi c¸c  Ýnh  ch s¸ch  óp  , hç  îthµnh  gi ®ì   tr  viªn xo¸  i    ®ã gi¶m  nghÌo,thùc hiÖn  ×nh  ng,      b ®¼ c«ng b»ng  µ  Õn bé    éi.Nhµ   íct«n träng v ti   x∙h   n      quyÒn  ù chñ,tù chÞu  t     tr¸chnhiÖm     trong ho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n     c Qu t d nh d©n, kh«ng  can  Öp  µo  Öc  thi v vi qu¶n  ývµ  ¹t®éng  îp  l   ho   h ph¸p  ña  ü   Ýn  c Qu t dông  ©n  ©n.    nh d    C h ¬ n g  II th µ n h l Ë p v µ  ® ¨n g k ý  kinh d o a n h §i Ò u    11. S¸ng  Ëp  l viªn 1. S¸ng  Ëp    µ nh÷ng  êi khëixíng  Öc  µnh  Ëp  ü   Ýn  ông    l viªnl   ng     vi th l Qu t d nh©n  ©n  µ    Ëp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. d v gianh Qu t d nh d cs 2. S¸ng  Ëp    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    l viªnQu t d nh d c s ph¶i b¸o    c¸o b»ng    v¨n b¶n  íiñy  v   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  îc quy  nh  ¹  Òu      nh d c c th quy ®  ®Þ ti §i 67, 68 NghÞ   nh  µy  Ò     nh  µnh  Ëp,ph¬ng  íng vµ  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch ®Þ n v ý ®Þ th l  h   ch tr   ho   ho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.   c Qu t d nh d cs  3. Sau    îc Uû     khi ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ën  nh d ch thu b»ng v¨n b¶n, s¸ng  Ëp   l  viªnxóc  Õn c¸cc«ng  Öc:   ti     vi a) Dù     th¶o §iÒu  Ö;   l b) X ©y  ùng  ¬ng  íng ho¹t®éng;   d ph h  
 5. 5 c)Tæ     chøc  tuyªntruyÒn,vËn  ng;     ®é d) ChuÈn  Þ      b c¸cc«ng  Öc  vi kh¸c®Ó   chøc  éinghÞ  µnh  Ëp;   tæ  h  th l 4.§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n       Qu t d nh d Trung  ng  Ïcã  ¬ s   quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u    éi   Þ  µnh  Ëp 12. H  ngh th l 1. Héi nghÞ  µnh  Ëp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c¸c s¸ng  Ëp         th l Qu t d nh d do    l viªntæ chøc.Thµnh  Çn    ph tham    éinghÞ  gia h   bao  å m     g c¸c s¸ng  Ëp    µ  ÷ng    l viªnv nh c¸ nh©n,  chøc  ã  tæ  c nguyÖn  äng  ë thµnh  µnh  v tr   th viªn Quü   Ýn  ông  ©n     td nh d©n. 2.Héi nghÞ     th¶o luËn  µ  Óu  Õt theo ®a  è    Ên      v bi quy     s c¸cv ®Ò sau  y: ®© a) Th«ng    qua  danh  s¸ch thµnh    viªn;   b) Th«ng    qua    µ  Óu îng Quü   Ýn  ông  ©n  ©n; tªnv bi t   td nh d c) Th«ng    qua  ù  d th¶o §iÒu  Ö  µ  éiquy  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n    lvn  ho   Qu t d nh d©n; d) Th«ng    qua  møc  èn  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n, møc  èn  ãp  v §i l c Qu t d nh d   vg cña  µnh viªn th   ; ®)  Th«ng  qua  ¬ng    ¹t®éng; ph ¸n ho     e) B Çu  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t; g) Th«ng    qua    biªnb¶n  éi nghÞ  µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. H  th l  td nh d §i Ò u    Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  13. §i l Qu t d nh d 1. M çi  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã  Òu  Ö    Qu t d nh d c §i l riªng.§iÒu  Ö  ü   Ýn  ông    l Qu t d nh©n  ©n  d ph¶iphïhîp víi           quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông,LuËt  c¸c ®Þ c Lu   tæ  td   Hîp      µ    t¸cx∙v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   2. §iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    l c Qu t d nh d ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu     nh n  ch y sau  y: ®© a) Tªn  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh;   Qu t d nh d vn  tr   ch b) Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng;    v ph viho   c)Thêih¹n  ¹t®éng;     ho   d) Vèn  Òu  Ö  µ  ¬ng    §i l v ph thøc gãp  èn;   v ®)  ¬   Êu  chøc  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  ña  C c tæ  Qu t d nh d   v  hc Héi ®ång    qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) vµ  ®è   Ban  Ó m   Ki so¸t; e) Th Ó     thøc  Õn hµnh  ¹ihéithµnh    µ  ti   §    viªnv th«ng qua  Õt  nh  ña  quy ®Þ c §¹ihéithµnh     viªn; g) Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  µnh    v ngh v c th viªn; h) C¸c    nguyªn t¾c  µichÝnh,  Õ     t   k to¸n, Óm    µ  Óm    éibé;  ki trav ki to¸nn   i)C¸c  êng  îp vµ  ñ tôc vÒ     tr h   th     chiat¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, mua   ¹               l igi¶i , thÓ,ph¸ s¶n;       k)Thñ  ôcsöa  æi  Òu  Ö.   t  ® §i l
 6. 6 3. §iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    l c Qu t d nh d chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    îc khi®   Ng ©n  µng  µ   ícchuÈn  h Nh n   y. §i Ò u    Òu  Ön    îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng 14. §i ki ®Ó ®   gi ph th l v ho   1.Cã     nhu  Çu  ¹t®éng  ©n  µng    a  µn    ¹t®éng; ® îcsù  c ho   ng h trªn®Þ b xinho      chÊp  Ën  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   Ýn  ông  thu c ch quy ®Þ ph v vi th l Qu t d nh©n  ©n. d 2.Cã   èn    v ph¸p ®Þnh    theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 3. Thµnh      viªn s¸ng  Ëp  µ tæ  l l   chøc, c¸ nh©n  ã  tÝn  µ     c uy  v n¨ng  ùc tµi l   chÝnh. 4. Ng êiqu¶n  Þ,®iÒu  µnh  ã      tr   h c n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y    µ  ã  l  vid s ®Ç ®ñ v c ®ñ       Èn  Ò   o  øc, tr×nh ®é,  c¸ctiªuchu v ®¹ ®     n¨ng  ùcchuyªn m«n  l    theo quy  nh     ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   5.  ã   Òu  Ö  chøc, ho¹t®éng  ï hîp  íiquy  nh   ¹i§iÒu    C §i l tæ      ph   v  ®Þ t  13 Ngh Þ   nh  µy. ®Þ n 6.Cã   ¬ng    ¹t®éng    ph ¸n ho   kh¶  . thi §i Ò u    Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng 15. C gi   th l v ho   1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng    s xinc gi   th l   ho   bao  å m: g a) §¬n    Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng;   xinc gi   th l   ho   b) Biªnb¶n  éi nghÞ  µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n;    H  th l  td nh d c) Dù     th¶o  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  îcth«ng  §i l Qu t d nh d ®®   qua  éinghÞ  h  thµnh  Ëp; l d) Ph¬ng    ¹t®éng  n¨m  u;    ¸n ho   3  ®Ç ®) Danh s¸ch, lý lÞch, c¸c       v¨n b»ng chøng minh n¨ng  ùc,tr×nh    l  ®é chuyªn m«n  ña  µnh      c th viªns¸ng lËp,thµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸tvµ    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c); ®è e) Møc  èn  ãp,ph¬ng    ãp  èn  µ    vg  ¸n g v v danh  s¸ch thµnh    ãp  èn;   viªng v g) V¨n b¶n    Þ   ña  y  ®Ò ngh c ñ ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  îc ñy  nh d x∙,ph   tr ®   ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  Êp  Ën  Ò   ch thu v viÖc  µnh  Ëp  µ  ¬i® Æt  ôsë  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ®èivíi th l vn  tr   c Qu t d nh d cs(    Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë).V¨n  td nh d cs   b¶n  Êp  Ën  ña  y  ch thu c ñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  Ò   ¬i ® Æt  ôsë  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ph v n   tr   c Qu t d nh d Trung  ng  ¬ (®èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n     Qu t d nh d Trung  ng). ¬ 2. C¸c quy ®Þ nh  v Ò  thÈ m  quy Ò n  c Êp ph Ð p  thµnh lËp vµ  ho¹t   ®é ng;  êi h¹n  Êp  Êy  Ð p;  Ö  Ý   Êp  Êy  Ð p;  ö  ông  Êy  th   c gi ph l ph c gi ph sd gi ph Ð p;  i Ò u  Ön  ¹t®é ng; thu  åi giÊy  Ð p  ña  ü   Ýn  ông  © n   ® ki ho     h  ph c Qu t d nh d © n   îc thùc  Ön  ®  hi theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  tæ  td v cña  © n   µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u    16. §¨ng  ý    k kinhdoanh
 7. 7 Sau    îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng, Quü   Ýn  ông  ©n   khi®   gi   th l   ho     td nh d©n ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh  ¹ c¬    t   quan  ¨ng  ý  i ® k kinh doanh  Êp    c tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng. tr     ¬ §i Ò u    ÷ng    æi    îcchÊp  Ën 17. Nh thay ® ph¶i®   thu 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d ph¶i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithay ® æi  ét  tr       m trong nh÷ng  iÓ m     ® sau  y: ®© a) Tªn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n;   c Qu t d nh d b) T¨ng,gi¶m  èn  Òu  Ö  ît     v §i l v   møc  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n c) §Þa  iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh, së    ® ® tr   ch   giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  i         ®¹   diÖn; d) Néi dung,ph¹m    ¹t®éng;      viho   ®)  µnh    éi  ng  Th viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Ó m     µ  Ki so¸tv Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è 2. Sau    îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën, Quü   Ýn  ông  ©n   khi ®   h Nh n   thu   td nh d©n ph¶i®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Ò     v nh÷ng  thay ® æi    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n §i Ò u        18. T c¸ch ph¸p  ©n  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  nh c Qu t d nh d Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã    td nh d c t c¸ch ph¸p  ©n,  ã  èn  Òu  Ö,cã    nh c v §i l   con dÊu riªng;h¹ch      to¸nkinh tÕ  c  Ëp,chÞu    ®é l   tr¸chnhiÖ m   ícthµnh    µ  íc   tr   viªnv tr   ph¸p luËtvÒ   ¹t®éng  ña  ×nh.     ho   cm Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã   td nh d c t c¸ch ph¸p  ©n  Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy   nh k t  ®  gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   §i Ò u    ë   ë    Þch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn 19. M s giao d       ®¹   1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcm ë   ë  ¬ ®   s giao dÞch, chinh¸nh,        v¨n phßng  idiÖn    ÷ng  ¬icÇn  Õtcã    ®¹   ë nh n  thi   nhu  Çu  ¹t®éng  c ho   sau    îc khi®   Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. 2. Hå   ¬, thñ  ôc xin m ë   ë    s  t    s giao  Þch, chi nh¸nh,v¨n  d      phßng  i diÖn  ®¹   cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   theo  quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc.  Nh n   §i Ò u    20. Chia  t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp,mua  ¹    Ó    h      l igi¶i , th ViÖc  chiat¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, mua  ¹     Ó  ü   Ýn  ông  ©n             l igi¶ith Qu t d , nh d©n ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n  µ  îcthùc hiÖn  v®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 8. 8 C h ¬ n g  III T h µ n h  viªn §i Ò u    Òu  Ön  ëthµnh  µnh  21. §i ki tr   th viªn 1.Thµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    viªnQu t d nh d c s bao  å m: g a) C«ng  ©n  Öt Nam   õ 18  d Vi   t   tuæi trë lªn cã        n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  vi d s ®Çy  ,    óhîp ph¸p    a   µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ®ñ c tr     trªn®Þ b ho   c Qu t d nh d c¬  ë; s  b) Hé     nh  ö  êi®¹idiÖn  ã    iÒu  Ön  µ    Èn  µthµnh    gia®× c ng     c ®ñ ® ki v tiªuchu l   viªnQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;   td nh d cs c)C¸c  i t ng kh¸cdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   ®è  î     Th ®è Ng h Nh n   ®Þ 2.Thµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n    viªnQu t d nh d Trung  ng  ¬ bao  å m: g a) C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë;   Qu t d nh d cs b) C¸c  chøc  Ýn  ông;   tæ  td c)C¸c  i t ng kh¸cdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   ®è  î     Th ®è Ng h Nh n   ®Þ 3. C¸c  i îng    ®è t quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy, tù nguyÖn  2  n    gia  Ëp,    µnh  Òu  Ö, gãp    èn  u   ã  Ó  ë thµnh  µnh    nh t¸n th §i l   ®ñ v ®Ò c th tr   th viªn Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d §i Ò u    Òn  ña  µnh  22. Quy c th viªn 1. §îcdù  ¹ihéithµnh        §    viªnhoÆc   Çu  ibiÓu  ù  ¹ihéithµnh  b ®¹   d §    viªn,dù    c¸ccuéc  äp  µnh      µn  ¹c vµ  Óu  Õt nh÷ng    h th viªn®Ó b b   bi quy   c«ng  Öc  ña  ü   vi c Qu tÝn  ông  ©n  ©n. d nh d 2.  îc øng  ö, bÇu  ö  µo  éi  ng  §  c  c v H ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸tvµ      c¸c chøc  danh  îcbÇu  ®  kh¸ccña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   Qu t d nh d 3.§îcgöitiÒn,vay  èn,chial∙theo vèn  ãp.       v    i   g 4. §îc hëng  ô    óc  î x∙ héi chung  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n      th c¸c ph l       i c Qu t d nh d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   5. §îc khen  ëng    ã  Òu  ng  ãp     th khic nhi ®ã g trong viÖc  ©y  ùng  µ      xd v ph¸t tr ÓnQuü   Ýn  ông  ©n  ©n. i  td nh d 6. §îc cung  Êp       c c¸c th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ®Õ ho   c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d
 9. 9 7. §îc ®Ò   t,ph¶n    Õn  Þ  ÷ng  Ên    ªnquan  n   ¹t    ®¹   ¸nh,ki ngh nh v ®Ò li   ®Õ ho   ®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  cÇu  îctr¶lêi yªu  Çu  éi ®ång  c Qu t d nh d v yªu  ®  ; c   H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     iÖu tËp  ¹ihéithµnh    Êt th ng      Õt tr   Ki so¸ttr   §    viªnb   ê ®Ó gi¶iquy   nh÷ng  Ên    Êp  Õt. v ®Ò c thi 8. §îc chuyÓn  èn  ãp  µ    Òn  î  Üa  ô  ña  × nh     v g v c¸c quy l ingh , vc m cho  êi ng   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.     §i l Qu t d nh d 9. §îc quyÒn    Quü   Ýn  ông  ©n  ©n     xin ra  td nh d theo quy  nh  ña  Òu  ®Þ c §i lÖ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Qu t d nh d 10. §îc tr¶l¹ vèn  ãp  µ    Òn  î kh¸c khira  ü   Ýn  ông  ©n        i   g v c¸c quy l  i     Qu t d nh d©n  theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy. Trong  êng  îp  µnh    ®Þ ti§i 24  ®Þ n  tr h th viªn chÕt,vèn  ãp  µ    Òn  î  Üa  ô    g v c¸c quy l ingh , v kh¸c cña  µnh    îcgi¶iquyÕt   th viªn®       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   õa kÕ.     th   §i Ò u    Üa  ô  ña  µnh  23. Ngh v c th viªn 1. Ch Êp  µnh  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ    Þ  Õt  ña    h §i l Qu t d nh d v c¸c ngh quy c §¹ihéithµnh     viªn. 2. G ãp   èn    v theo quy  nh  ña  Òu  Ö; møc   èn  ãp  èi®a   ña  çi  ®Þ c §i l   v g t  c m thµnh    Ó   vèn  Ën  viªn k c¶  nh chuyÓn  îng  nh trong  õng  êikú  Thèng  c  t th   do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh  ng  h Nh n   ®Þ nh kh«ng  ît   v   30%   m ¬iphÇn  qu¸ (ba    tr¨m)so    víitæng  è  èn  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¹  êi®iÓ m   ãp  èn    s v §i l c Qu t d nh d ti   th gv vµ  Ën  nh chuyÓn  îng. nh 3. Hîp   ¬ng  î ÷a c¸c thµnh    t¸c,t tr gi     viªn,gãp  Çn  ©y  ùng  µ  óc ®Èy     ph xd v th   sù    iÓncña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. ph¸ttr   Qu t d nh d 4. Cïng  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸ckho¶n  ñiro,thua  çcña  ü   Ýn  ông  r    l  Qu t d nh©n  ©n  d trongph¹m    èn  ãp  ña  × nh.   viv g c m 5. Hoµn    èn  µ    Òn    tr¶v v l∙ ti vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  i c Qu t d nh d theo cam   kÕt. 6. Båi th ng    Öth¹ido  × nh  ©y        ê c¸c thi     m g ra cho  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   Qu t d nh d theo quy  nh  ña  Òu  Ö  µ  Õt ®Þnh  ña  ¹ihéithµnh    ®Þ c §i l v quy   c §    viªn. §i Ò u    Ê m        µnh    24. Ch døttc¸ch th viªn 1. T    c¸ch thµnh    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Ï chÊ m       viªnQu t d nh d s  døt trong c¸c tr    ­ êng  îp sau  y: h  ®© a) Thµnh    µc¸nh©n  Þ  Õt,bÞ  Êt    viªnl     b ch   m n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s b)  µnh    ∙  îc chÊp  Ën  Th viªn® ®   nh cho  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ra  td nh d theo  quy  nh  ña  Òu  Ö; ®Þ c §i l c)Thµnh    µph¸p nh©n    chøc      Ó    viªnl     khitæ  ®ã gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n; d) Thµnh    Þ  ¹ihéithµnh      viªnb §     viªnkhaitrõ;   ®)  µnh    ∙  Th viªn® chuyÓn  Õt  èn  ãp  µ    Òn  î  Üa  ô  µnh  h v g v c¸c quy l ingh , v th viªncho  êikh¸c;   ng   e) C¸c  êng  îp kh¸cdo  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    tr h    §i l Qu t d nh d quy  nh. ®Þ
 10. 10 2. Khi chÊ m         døt tc¸ch thµnh    viªn, µnh    îcchuyÓn  îng vèn  ãp   th viªn®   nh   g vµ  Òn  î  Üa  ô  ña  × nh  quy l ingh , vc m cho  êi kh¸c.C¸c  êng  îp  ng     tr h quy  nh  ¹ ®Þ t  i ®iÓ m       kho¶n  §iÒu  µy  Õu  a,c,d  1  nn kh«ng chuyÓn  îcvèn  ãp  ®  g cho  êikh¸c ng     th×  îc tr¶l¹ vèn  ãp. ViÖc    ¹ vèn  ãp  ®    i   g  tr¶l i   g ph¶i c¨n  vµo    Õu  è sau    cø  c¸c y t  ®©y: a) Thùc  ¹ngtµichÝnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n;   tr     c Qu t d nh d b)    ö  ýxong    Üa  ô  µichÝnh  ña  µnh    i víiQuü   Ýn  §∙ x l   c¸c ngh v t  c th viªn®è     t dông  ©n  ©n. nh d C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c  v µ  q u ¶ n  l ý q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n §i Ò u    ¹ihéithµnh    25. §     viªn C¸c quy  nh   Ò   ¹ihéi thµnh  ®Þ v §    viªn,sè îng  i biÓu  µ  Óu    l ®¹   v bi quyÕt   trong §¹ihéi,th«ng       b¸o  iÖu tËp  ¹ihéi thùc hiÖn  tr   §      theo quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   Hîp      µ    t¸cx∙v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u    éi dung  ¹ihéithµnh    26. N   §    viªn §¹ihéithµnh       viªnth¶o luËn  µ  Õt ®Þnh  ÷ng  Ên      v quy   nh v ®Ò sau  y: ®© 1.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   trong n¨m, b¸o c¸o ho¹t®éng  ña  éi ®ång          c H  qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Ó m   Ki so¸t.   2.B¸o      c¸o c«ng khaitµichÝnh    Õ      ­ k to¸n,dù  Õn  ©n  èilînhuËn  µ    ki ph ph    i v xö  ýc¸ckho¶n  ç(nÕu  ã). l    l  c 3.Ph¬ng  íng ho¹t®éng    h   kinh doanh    n¨m  í . ti 4.T¨ng,gi¶m  èn  Òu  Ö;møc  ãp  èn  ña  µnh      v §i l   g v c th viªn.   5. B Çu,  Çu      b bæ sung hoÆc     Ôn  ñ   Þch  éi ®ång  b∙imi Ch t H  qu¶n  Þ,c¸c tr     thµnh    éi  ng  viªn H ®å qu¶n  Þ,c¸c thµnh    tr     viªn Ban  Ó m     ü   Ýn  ông  Ki so¸tQu t d nh©n  ©n. d 6. Th«ng    qua  ¬ng    Héi ®ång  ph ¸n do    qu¶n  Þ x©y  ùng  Ò   tr   d v møc  ïlao th     cho  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,  møc  ¬ng  ña  l c Tæng   gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) vµ    ©n    µm  Öc  ¹ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. ®è   c¸cnh viªnl vi t   i td nh d 7. Th«ng    qua  danh  s¸ch kÕt  ¹p  µnh    íivµ    n th viªnm   cho  µnh      ái th viªnra kh   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  Héi ®ång  td nh d do    qu¶n  Þ b¸o    Õt  nh  tr   c¸o;quy ®Þ khaitrõ    thµnh viªn. 8. Chia    t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp, mua   ¹     Ó  ü   Ýn  ông  ©n     nh   nh   l igi¶ith Qu t d , nh d©n. 9.Söa  æi  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   ® §i l c Qu t d nh d 10.Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh¸c do  éi ®ång   H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     tr   Ki so¸thoÆc   ã  c Ýt        Êt 1/3 (métphÇn          nh       ba) tæng  è  µnh      Þ. s th viªn®Ò ngh
 11. 11 §i Ò u    Èn  c¸cchøc  27. Chu y    danh Chñ   Þch  µ    µnh    t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi ®ång       qu¶n  Þ,Trëng  tr   Ban  µ  v c¸c thµnh      viªnkh¸c trong Ban  Ó m       Ki so¸t, Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ®è Qu t d nh d c¬  ë, Tæng   s  gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ®è Qu t d nh d Trung  ng  ¬ (sau  y   äi ®© g   chung  µ Gi¸m  c)  l  ®è ph¶i® îcThèng  c  ©n   µng  µ   ícchuÈn  hoÆc      ®è Ng h Nh n   y  ® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícñy  Òn  Èn    ®è Ng h Nh n   quy chu y. §i Ò u    éi ®ång  28. H   qu¶n  Þ tr 1. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  tr   chøc n¨ng qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n   tr   td nh d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     2.  è  îng  µnh  S l th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  §¹ihéi thµnh  tr do      viªn quyÕt    ®Þnh,  ng  èithiÓu  µ 3  êi;Chñ   Þch  µ    µnh    nh t   l   ng   t v c¸c th viªn kh¸c trong  éi   H  ®ång  qu¶n  Þ do  éi nghÞ  µnh  Ëp  tr   H   th l hoÆc   ¹ihéithµnh    Çu  ùctiÕp  §    viªnb tr   theo thÓ    thøc bá  Õu  Ýn.   phi k 3. Thµnh    éi  ng    viªn H ®å qu¶n  Þ ph¶i lµ thµnh    ña  ü   Ýn  ông  tr      viªnc Qu t d nh©n  ©n,  ã  È m   Êt ®¹o  øc  èt, ã  Ýn  Ö m,  ã  d c ph ch   ® t   t nhi c c n¨ng  ùcqu¶n  ývµ  l  l  hiÓu  ÕtvÒ   ¹t®éng  ©n  µng.Thµnh    éi ®ång  bi   ho   ng h   viªnH   qu¶n  Þkh«ng  îc tr   ®  ®ång  êilµ thµnh    th     viªnBan  Ó m   Ki so¸t, Õ     ëng, Thñ  ü  ña  ü   Ýn    to¸ntr K   qu c Qu t dông  ©n  ©n  µ  nh d v kh«ng  ph¶i lµ cha, m Ñ,  î,chång, con       v    hoÆc  anh, chÞ,     em   étcña  ä. ru   h 4. NhiÖ m   ú  ña  éi ®ång    kc H  qu¶n  Þdo  ¹ihéithµnh    tr   §     viªnquy  nh, nh­ ®Þ   ng  èi Óu lµ2  t  thi     n¨m  µ  èi a  v t   kh«ng    n¨m. ® qu¸ 5  5. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ chÞu  tr   tr¸chnhiÖ m   Ò     Õt  nh  ña  ×nh     v c¸c quy ®Þ cm tr c§¹ihéithµnh    µ  ícph¸p luËt. í      viªnv tr     6. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc tr   ®  ñy  Òn  quy cho  ÷ng  êi kh«ng  nh ng   ph¶i lµ thµnh    éi  ng     viªnH ®å qu¶n  Þ thùc tr     hiÖn  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh. nhi v  h  m §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång  29. Nhi v v quy h c H   qu¶n  Þ  tr   1.Tæ     chøc  ùc hiÖn    Þ  Õt cña  ¹ihéithµnh  th   c¸cngh quy   §    viªn. 2. Quy Õt  nh  ÷ng  Ên    Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn    ®Þ nh v ®Ò v tæ  v ho   c Qu t dông   ©n  ©n   õnh÷ng  Ên    éc  Èm   nh d (tr   v ®Ò thu th quyÒn  ña  ¹ihéi thµnh  c §    viªn). 3.    Öm,  Ôn  Öm   Bæ nhi mi nhi Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng;  ë   quyÕt  nh   è îng  ®Þ s l lao  ng,  ¬  Êu  chøc  µ    é  Ën  ®é cc tæ  v c¸c b ph nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   c Qu t d nh d 4. ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh nghÞ  ù  ña  ¹ihéithµnh    µ  iÖu tËp  ¹i   b ch tr   s c §    viªnv tr   §   héithµnh    viªn. 5. X ©y  ùng  ¬ng    ×nh §¹ihéithµnh    Ò     d ph ¸n tr       viªnv møc  ïlao cho  µnh  th    th viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,  møc ¬ng  ña  l c Gi¸m  c  µ    ©n  ®è v c¸c nh viªnlµm  Öc  ¹ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n.   vi t  i td nh d 6. X Ðt  Õt  ¹p  µnh    íi,gi¶iquyÕt  Öc  µnh        áiQuü     k n th viªnm     vi th viªnxinra kh   tÝn  ông  ©n  ©n  õtr ng  îp  d nh d (tr   ê h khaitrõthµnh     viªn)vµ    b¸o  ®Ó   ¹ihéi c¸o  §    thµnh    viªnth«ng  qua.
 12. 12 7.Xö  ýc¸ckho¶n    l    cho  vay kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åivµ  ÷ng  thu h   nh tæn  Êt th   kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n 8. Thùc  Ön    Ö m   ô, quyÒn  ¹n    hi c¸c nhi v  h kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvµ  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   §i l Qu t d nh d §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  30. Ch t H  qu¶n  Þ tr   1.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þlµngêi®¹idiÖn  tr        cho  ü   Ýn  ông  ©n   Qu t d nh d©n  ícph¸p luËt. tr     2.  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   tr Qu t d nh d Trung  ng  ¬ kh«ng  îc®ång  êilµTæng  ®  th     gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng. ¬  Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  Ó  ng  êi tr   td nh d c s c th ®å th   lµ Gi¸m  c  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    ®è c Qu t d nh d c s theo  quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n 3. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  îc®ång  êitham    éi ®ång  tr   ®  th   gia H   qu¶n  Þ hoÆc   tr   tham    iÒu  µnh  chøc  Ýn  ông  gia ® h tæ  td kh¸c;riªngChñ   Þch      t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc tham    éi  ng  tr   td nh d cs®  gia H ®å qu¶n  ÞQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d Trung  ng. ¬ 4. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þlµngêitæ  tr       chøc  ùc hiÖn  Öm   ô  ña  th   nhi vc Héi  ng  ®å qu¶n  Þ quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy; tr Öu tËp  µ  ñ  tr   ®Þ ti§i 29  ®Þ n  i   v ch tr× c¸c phiªn häp  ña  éi  ng       c H ®å qu¶n  Þ;ph©n  tr   c«ng  µ  v theo  âi c¸c thµnh  d    viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ thùc  Ön  tr   hi nghÞ   quyÕt  ¹ihéi thµnh    µ  §    viªn v quyÕt  ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ;®«n  c  µ  tr   ®è v gi¸m    Öc  iÒu  µnh  ña  s¸tvi ® h c Gi¸m  ®èc  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Qu t d nh d §i Ò u    31. Ban  Ó m     Ki so¸t 1. Ban  Ó m     Þu    Ki so¸tch tr¸chnhiÖ m     gi¸m    µ  Óm     äi  ¹t®éng  s¸tv ki tram ho   cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d theo ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n   lu   §i l Qu t d nh d©n. 2. Ban  Ó m     §¹ihéi thµnh    Çu  ùc tiÕp.V Ò     Ki so¸tdo      viªn b tr     nguyªn  ¾c  t Ban  Ó m     ã  èithiÓu  µ3  êi,trong ®ã   t  Êt ph¶icã  ét  Óm    Ki so¸tc t   l   ng     Ý nh     m ki so¸t viªn chuyªn    tr¸ch.Ban  Ó m     Çu  ëng    Ki so¸tb Tr ban    iÒu  µnh  ®Ó ® h c«ng  Öc  vi cña  .§èivíi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  ã  Ban       Qu t d nh d c s c c quy    á  ã  Ó  m« nh c th chØ   bÇu  ét  Óm       m ki so¸tviªnchuyªn tr¸chtheo  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ   íc.     h  c Ng h Nh n   NhiÖ m   ú  ña  k c Ban  Ó m     Ki so¸ttheo nhiÖ m  ú  ña  éi ®ång    kc H  qu¶n  Þ. tr 3.  µnh  Th viªn Ban  Ó m     Ki so¸t ph¶i ®¸p      øng  îc c¸c  ®  yªu  Çu  Ò     c v tiªu chuÈn  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n  µ  o  øc  Ò     v ®¹ ® ngh nghiÖp  Ng ©n  µng  µ   ­ do  h Nh n ícquy  nh.   ®Þ   4.  µnh  Th viªn Ban  Ó m     Ki so¸t kh«ng  îc ®ång  êilµ thµnh    ®  th     viªn Héi    ®ång qu¶n  Þ,K Õ     ëng,thñ quü  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  tr   to¸ntr    c Qu t d nh d v kh«ng  ph¶ilµcha,m Ñ,  î, ång       v  ch con  hoÆc   anh,chÞ    étcña  ä.   em ru   h §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  32. Nhi v v quy h c Ban  Ó m     Ki so¸t 1.KiÓ m       tra,gi¸m    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¹t®éng  s¸tQu t d nh d ho   theo ph¸p luËt.    
 13. 13 2. KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n;  s¸tvi ch h §i l Qu t d nh d nghÞ  Õt §¹ihéithµnh  quy       viªn,   Þ  Õt Héi ®ång  ngh quy     qu¶n  Þ. tr 3. KiÓ m     Ò   µichÝnh, kÕ     trav t     to¸n,ph©n  èithu nhËp, xö  ýc¸c kho¶n    ph       l    lç,sö  ông    ü  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n,  ö  ông  µis¶n  µ     d c¸c qu c Qu t d nh d sd t  v c¸c kho¶n  ç  î ña  µ   íc. h tr  c Nh n 4.TiÕp  Ën  µ    Õt khiÕu  ¹i, èc¸o cã  ªnquan  n   ¹t®éng    nh v gi¶i quy   n       li   t ®Õ ho   cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  éc thÈm  Òn  ña  ×nh. Qu t d nh d thu   quy c m 5. Trëng    ban hoÆc   i diÖn  îc tham  ù    éc  äp  ña  éi  ng  ®¹   ®  d c¸c cu h c H ®å qu¶n  Þnhng  tr   kh«ng tham    Óu  Õt. giabi quy 6. Yªu  Çu  ÷ng  êicã  ªnquan    c nh ng   li   trong Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d cung  cÊp  µiliÖu,sæ   t    s¸ch chøng  õ vµ  ÷ng    t   nh th«ng    Çn  Õtkh¸c ®Ó   ôc  ô  tinc thi     ph v cho c«ng    Óm    ng  t¸cki tra,nh kh«ng  îcsö  ông    µiliÖu,th«ng      µo  ® d c¸c t     tin®ã v m ôc  ch  ®Ý kh¸c. 7.§îcsö  ông  Ö   èng  Óm    µ  Óm    éibé  Õu  ã)cña  ü     d h th ki trav ki to¸nn   (n c   Qu tÝn  ông  ©n  ©n    ùc hiÖn    Ö m  ô  ña  d nh d ®Ó th   c¸cnhi v c Ban  Ó m   Ki so¸t. 8.ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh vµ  iÖutËp  ¹ihéithµnh    Êt th ng    ã    b ch tr   tr   §     viªnb   ê khic m ét  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a)     éi ®ång   KhiH   qu¶n  Þkh«ng  öa  ÷a  tr   s ch hoÆc   öa  ÷a  s ch kh«ng  ã  Õt  ck qu¶  ÷ng    ¹m  nh vi ph ph¸p  Ët,vi ph¹m  Òu  Ö  µ  lu     §i l v nghÞ  quyÕt  ña  ¹ihéi c §    thµnh    µ   viªnm Ban  Ó m     ∙    Çu; Ki so¸t® yªu c   b)    éi  ng  Khi H ®å qu¶n  Þ kh«ng  iÖu tËp  ¹ihéi thµnh    Êt  êng  tr   tr   §    viªnb th theo yªu cÇu  ña  µnh       c th viªnquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt Hîp    ®Þ t i 4  26    t¸cx∙. 9. Th«ng    b¸o cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,b¸o  tr   c¸o  íc §¹ihéi thµnh    µ  tr       viªn v Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Õt  h Nh n   k qu¶  Óm  ki so¸t; Õn  Þ  íi éi ®ång   ki ngh v     H qu¶n  Þ, tr   Gi¸m  c  ¾c  ôc  ÷ng  Õu  Ð m,  ÷ng    ¹m  ®è kh ph nh y k nh vi ph trong  ¹t®éng  ña  ho   c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d §i Ò u    33. Gi¸m  c ®è 1.Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Héi ®ång    ®è Qu t d nh d do    qu¶n  Þbæ   Öm. tr   nhi 2. Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µngêichÞu    ®è Qu t d nh d l    tr¸chnhiÖm   ícHéi   tr     ®ång  qu¶n  Þ ®iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  tr   h ho   h ng theo  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  nhi v  h ® îcgiao.   3. Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ®è Qu t d nh d ph¶i cã  È m   Êt  o  øc,   ph ch ®¹ ®   tr×nh    ®é chuyªn m«n, n¨ng  ùc ®iÒu  µnh  l  h theo quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc. n 4.Khiv ¾ng  Æt,     m Gi¸m  c  îcñy  Òn  ®è ®   quy cho  ã  Ph Gi¸m  c  ®è hoÆc   ét  m thµnh    viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þ ®iÒu  µnh  tr   h c«ng  Öc  ña  ü   Ýn  ông  vi c Qu t d nh©n  ©n, ngêi® îcñy  Òn  d       quy kh«ng  îcñy  Òn  ¹cho  êikh¸c. ®   quy l i ng   §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  34. Nhi v  h c Gi¸m  c ®è 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   iÒu  µnh  äi  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n     ® h m ho   c Qu t d nh d©n theo  ng  ®ó ph¸p  Ët,§iÒu  Ö  µ  Þ   Õt  ¹ihéi thµnh  lu   l v ngh quy §     viªn,nghÞ    quyÕt Héi ®ång     qu¶n  Þ. tr
 14. 14 2.Lùa  än,®Ò   Þ  éi ®ång    ch   ngh H   qu¶n  Þbæ   Öm,  Ôn  Öm   tr   nhi mi nhi chøc  danh  ã  Ph Gi¸m  c  Õu  ã),K Õ     ëng. ®è (n c   to¸ntr 3.TuyÓn  ông,kû  Ët,   d   lu   cho    Öc    ©n    µm  Öc  ¹ Quü   Ýn  th«ivi c¸cnh viªnl vi t  i t dông  ©n  ©n. nh d 4. Ký    c¸o,v¨n b¶n,hîp ®ång, chøng  õ;tr×nh Héi ®ång    c¸c b¸o           t     qu¶n  Þ tr   c¸cb¸o c¸o vÒ   ×nh  ×nh  µ  Õt     t h v k qu¶  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. ho   c Qu t d nh d 5. Gi¸m  c    ®è kh«ng  ph¶i lµ thµnh    éi  ng     viªn H ®å qu¶n  Þ ® îc tham  ù  tr     d c¸ccuéc  äp  ña  éi ®ång    h c H  qu¶n  Þnhng  tr   kh«ng  îcquyÒn  Óu  Õt. ®  bi quy 6. ChuÈn  Þ     b b¸o    ¹t®éng, b¸o    Õt  c¸o ho     c¸o quy to¸n,dù  Õn  ©n  èi   ki ph ph   lînhuËn,ph¬ng    ö  ýlç, ¬ng    ö  ýrñiro (nÕu  ã)vµ  ©y  ùng  ¬ng    i   ¸n x l    ph ¸n x l       c x d ph híng  ¹t®éng  ña  ho   c n¨m  í ®Ó   éi  ng  ti   H ®å qu¶n  Þ xem   Ðt  µ  ×nh  ¹ihéi tr   x v tr §    thµnh viªn. 7.  îc tõ  èi thùc  Ön  ÷ng  §   ch   hi nh quyÕt  nh   ña  ñ   Þch  éi  ng  ®Þ c Ch t H ®å qu¶n  Þ,cña    µnh    éi  ng  tr   c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ n Õu   Êy    tr   th tr¸ ph¸p  Ët,tr¸ i lu     i §iÒu  Ö  µ  Þ   Õt  ¹ihéi thµnh  l v ngh quy §     viªn;®ång  êib¸o    th   c¸o ngay  íiNg ©n   v  hµng  µ   íc®Ó   ã  Ön  Nh n   c bi ph¸p xö  ý. l §i Ò u 35. ÷ng  êi kh«ng  îc lµ thµnh    éi  ng   Nh ng   ®    viªn H ®å qu¶n  Þ, tr   Ban  Ó m   Ki so¸t, êi®iÒu  µnh  ng   h 1.  ÷ng  êi sau  y   Nh ng   ®© kh«ng  îc bÇu  µo  éi  ng  ®  v H ®å qu¶n  Þ,Ban  tr   KiÓ m     so¸thoÆc     Ö m  µm  bæ nhi l Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c  Õu  ã): ®è (n c a) §ang  Þ      b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s b)  bÞ   Õt  vÒ     éinghiªm  äng  © m   ¹m  ninh  èc    §∙  k ¸n  c¸c t   tr x ph an  qu gia, x© m   ¹m  ë  ÷u    éichñ  Üa  µ  µis¶n  ña  ph s h x∙ h   ngh v t  c c«ng  ©n;    éinghiªm  d c¸c t   trängvÒ     kinhtÕ;   c)§∙bÞ  Õt    Ò     éi ¹m      k ¸n v c¸ct   ph kh¸cm µ   a  îcxo¸¸n;   ch ®     d)    õng  µ thµnh    éi ®ång  §∙ t l  viªnH   qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ña  ét    ®è c m tæ chøc  ∙  Þ     ® b ph¸ s¶n,trõc¸c tr ng  îp quy  nh  ¹       ê h   ®Þ tikho¶n  §iÒu  LuËt Ph¸  2  50    s¶n  doanh  nghiÖp; ®)    õng lµ®¹idiÖn  §∙t       theo ph¸p luËtcña  ét  chøc  Þ  nh       m tæ  b ®× chØ  ¹t ho   ®éng  viph¹m  do    ph¸p luËtnghiªm  äng.    tr 2. Bè,  Ñ,  î,chång, con, anh, chÞ, em   étcña  µnh    éi  ng    m v          ru   th viªnH ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è kh«ng  îc lµ thµnh    ®    viªn Ban  Ó m   Ki so¸t,K Õ     to¸n tr ng,  ë   cña  ïng m ét  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. c  Qu t d nh d §i Ò u    Ó m     Óm    éibé 36. Ki tra,ki to¸nn   C¸c quy  nh  Ò   Óm     Óm     éi bé  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®Þ v ki tra,ki to¸n n   Qu t d nh d ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  ôc  Ch ¬ng    Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  ®Þ ti M 4  IILu   tæ  td vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V H o ¹t ® é n g  c ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n
 15. 15 M ô c  1 H o ¹t ® é n g  c ñ a  u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë Q §i Ò u    37. Huy  ng  èn  ®é v 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcnhËn  Òn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn   td nh d cs®  ti     kh     göicã  ú  ¹n cña  µnh    µ  µithµnh    kh  th viªnv ngo   viªn. 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcvay  èn  ña  ü   Ýn  ông  ©n     td nh d cs®  v c Qu t d nh d©n Trung  ng, vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¬  v c c¸c tæ  td kh«ng ph¶i lµ Quü   Ýn     t dông  ©n  ©n  nh d theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    ¹t®éng  Ýn  ông  38. Ho   td 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    td nh d c s cho  vay  i  íithµnh    µ    é  ®è v   viªnv c¸c h nghÌo kh«ng    ph¶ilµ thµnh       viªntrong ®Þa   µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông    b ho   c Qu t d nh©n  ©n  ¬  ë.ViÖc  d cs  cho  vay  é  Ìo thùc hiÖn  h ngh     theo  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  §i l c Qu t dông  ©n  ©n,  ng  û lÖ    î cho  nh d nh t   d n   vay  i  íihé  Ìo  víitæng    î ®è v   ngh so    d n  kh«ng  îc vîtqu¸  û lÖ  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh.  ü   ®   t   do  ®è Ng h Nh n   ®Þ Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îccho  d nh d cs®  vay  ÷ng  nh kh¸ch hµng  ã  öitiÒn  ¹  ü     cg  ti Qu tÝn  ông  ©n  ©n  íih×nh  d nh d d  thøc  Ç m   è    Òn  öi do  Ýnh  ü   Ýn  c c sæ ti g   ch Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë      µnh. nh d c s ®ã ph¸th 2. ViÖc  Ëp  å  ¬  µ  ñ tôc cho    l h s v th     vay,xÐt duyÖt     cho  vay,kiÓm    Öc    travi sö  ông  Òn  d ti vay,chÊ m       døt cho vay,xö  ýnî,®iÒu    l    chØnh    Êt vµ u  ÷ l∙ su   l gi   i hå  ¬, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  s  td nh d c s ph¶i thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 3.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ùc hiÖn    ¹t®éng  Ýn  ông    td nh d c s th   c¸cho   td kh¸c  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    Þch  ô  39. D v thanh    µ  ©n  ü to¸nv ng qu 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc m ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n     td nh d cs®  t  ti g   i Ng hµng  µ   íc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  Nh n   td nh d Trung  ng  µ    chøc  Ýn  ông  ¬ v c¸c tæ  td kh¸c(trõc¸cQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë      td nh d c s kh¸c). 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcthùc hiÖn    Þch  ô    td nh d cs®    c¸c d v thanh    to¸n vµ  ©n  ü,chñ  Õu  ôc  ô    µnh  ng qu   y ph v c¸cth viªn. §i Ò u    ho¹t®éng  40. C¸c    kh¸c 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc dïng  èn  Òu  Ö  µ  ü  ù  ÷   td nh d cs®  v §i l v qu d tr   ®Ó   ãp  èn  µo  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  g v v Qu t d nh d Trung  ng  µ  chøc  ªnkÕt    ¬ v tæ  li   ph¸t tr Ónh Ö   èng. i   th 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc nhËn  y    µ  µm  ilýtrong   td nh d cs®  ñ th¸cv l ®¹       lÜnh  ùc  ¹t®éng  Òn tÖ  v ho   ti   theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.     c Ng h Nh n 3. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc thùc hiÖn    ¹t®éng    td nh d cs®    c¸c ho   kh¸c khi    ® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.   h Nh n   ph
 16. 16 M ô c  2 H o ¹t ® é n g   ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  trung ¬ n g c §i Ò u    41. Huy  ng  èn ®é v 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcnhËn  Òn göicña  µnh    ¬ ®  ti     th viªn vµ    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     kh¸cdíi   ×nh     h c¸c thøc tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göi      kh      cã  ú  ¹n  µ    ¹ tiÒn göikh¸c. k h v c¸clo i      2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îc ph¸thµnh  ¬ ®    chøng chØ   Òn ti   göi,tr¸ phiÕu  µ  Êy  ê cã       i v gi t   gi¸kh¸c ®Ó     huy  ng  èn    îc Thèng  c  ®é v khi ®   ®è Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. h Nh n   thu 3.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcvay  èn    Þ  êng  Òn tÖ  ¬ ®  v trªnth tr ti   trong nícvµ      vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ícngoµitheo  v c c¸c tæ  td n    quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 4. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcvay  èn  ña  ©n  µng  µ   ¬ ®  v c Ng h Nh níctheo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h 5. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcthùc hiÖn    ×nh  ¬ ®    c¸c h thøc huy    ®éng  èn  v kh¸ckhi® îcThèng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp.     ®è Ng h Nh n   ph §i Ò u    ¹t®éng  Ýn  ông  42. Ho   td   1.  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   Qu t d nh d Trung  ng  ¬ cho vay  èn  ñ  Õu   i  íi v ch y ®è v   thµnh viªn;viÖc    cho  vay    i t ng kh«ng  c¸c ®è  î   ph¶ilµthµnh    ùc hiÖn     viªnth   theo  quy  nh  ña  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®Þ c §i l Qu t d nh d Trung  ng  µ  ¬ v kh«ng  îcvît ®   qu¸ tûlÖ  èi a  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.     t   do  ® ®è Ng h Nh n   ®Þ 2.  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   Qu t d nh d Trung  ng  îc thùc  Ön  ¬ ®  hi c¸c  nghiÖp  ô  v chiÕt khÊu, t¸  Õt khÊu, cÇ m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    ¾n      i chi     c th phi v c¸c gi t   gi¸ng h¹n  kh¸c;b¶o    ©n  µng  µ    ×nh    l∙nhng h v c¸c h thøc tÝn  ông    d kh¸c theo    quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc,chñ  Õu  µtrongquan  Ö   íi   µnh  Ng h Nh n   y l    h v   th c¸c viªn. 3. ViÖc  Ëp  å  ¬  µ  ñ  ôc cho    l h s v th t   vay, xÐt  Öt    duy cho  vay, kiÓm     ö    tras dông  Òn  ti vay, chÊ m     døt cho vay, xö  ý nî,®iÒu    l    chØnh  î,®iÒu  n  chØnh   l∙i suÊt vµ u  ÷hå  ¬,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    l gi   s   td nh d Trung  ng  ¬ ph¶ithùc hiÖn      theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h §i Ò u    Þch  ô  43. D v thanh    µ  ©n  ü to¸nv ng qu 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcm ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  ¬ ®   t  ti Ng h Nhµ   ícvµ    chøc  Ýn  ông  n   c¸ctæ  td kh¸c. 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcthùc hiÖn    Þch  ô  ¬ ®    c¸c d v thanh  to¸nsau  y,  ñ  Õu  ôc  ô    µnh    ®© ch y ph v c¸cth viªn: a) Cung    øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n; b) Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh    to¸ntrongníccho     kh¸ch hµng;   c)Thùc  Ön    Þch  ô    é  µ    é;   hi c¸cd v thu h v chih d)Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸cd v thanh to¸nkh¸cdo  ©n  µng  µ  ícquy  nh.       Ng h Nh n   ®Þ
 17. 17 3. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îc thùc hiÖn  Þch  ô      ¬ ®    d v thu,ph¸t tiÒn m Æt     cho kh¸ch hµng.   §i Ò u    ho¹t®éng  44. C¸c    kh¸c 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îcdïng  èn  Òu  Ö  µ  ü  ù  ¬ ®  v §i l v qu d tr÷®Ó   ãp  èn  µo  chøc  ªnkÕt    iÓnh Ö   èng.   g v v tæ  li   ph¸ttr   th 2.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îctham    Þ  êng  Òn tÖ    ¬ ®  giath tr ti   do Ng ©n   µng  µ   íctæ  h Nh n   chøc,bao  å m   Þ  êng  u     Ýn  Õu    g th tr ®Ê gi¸t phi kho  ¹c, b  thÞ  êng  éitÖ  µ  ¹itÖ  ªnng©n  µng,thÞ  êng  Êy têcã    ¾n  ¹n tr n   v ngo   li   h   tr gi     gi¸ng h  kh¸c;® îc kinh     doanh  ¹ihèi khi ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp;  îc ngo         h Nh n   ph ®  quyÒn  y  ñ th¸c, Ën  y   nh ñ th¸c, µm  ilýtrong c¸clÜnh  ùc  ªnquan  n   ¹t   l ®¹        v li   ®Õ ho   ®éng  ©n  µng. ng h 3. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  îc thùc hiÖn  Þch  ô   Ên  µ  ¬ ®    d v tv v c¸c dÞch  ô    v kh¸c li     ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng  ®Õ ho   ng h theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n M ô c  3 C¸c  ¹ n ch Õ  ® Ó  b¶ o   ¶ m  an  to µ n h o ¹t ® é n g   h ® c ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n d §i Ò u    ÷ng  êng  îp kh«ng  îccho  45. Nh tr h  ®  vay  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  td nh d c s kh«ng  îc trùctiÕp  ®    cho vay  µ  öivèn  vg  lÉn nhau; kh«ng  îc cho    ®  vay c¸c  i  îng  µi c¸c ®èi  îng  ®è t ngo     t quy  nh   ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  cña  1  38  NghÞ  ®Þnh  µy.   n §i Ò u    ¹n  Õ   Ýn  ông  46. H ch t d 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    td nh d c s kh«ng  îccho  ®  vay  ®∙i®èi víi µnh  u        th viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,  Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c, c¸c nh©n  ®è     viªnlµm  Öc  ¹  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ    µnh    µ bè, m Ñ,    vi t i Qu t d nh d c s v c¸c th viªnl     vî,chång,con  ña  ä.     ch 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ kh«ng  îccho  ®  vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m, cho vay  íi ÷ng  iÒu  Ön  ®∙icho  ÷ng  i t ng sau: v  nh ® ki u    nh ®è  î   a)    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ®ang  Óm      ki to¸n t¹  n   Þ   µ    i®¬ v v thanh    traviªn; b) Doanh nghiÖp  ã  ét  cm trong  ÷ng  i  îng  nh ®è t quy  nh   ¹ikho¶n    ®Þ t  1 §iÒu  cña  Ët  77  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  ë  ÷u    tæ  td s h trªn10%   èn  Òu  Ö  ña  v §i l c doanh nghiÖp  . ®ã §i Ò u    íi ¹n  vay 47. Gi   cho  h
 18. 18 1. Tæng    î cho    dn  vay  i víi ét  ®è    m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   èn  ®     v tù cã  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n,  í h¹n  µy    c Qu t d nh d gi   n kh«ng    ông  i víinh÷ng  i ¸p d ®è     kho¶n  cho  vay  õ nguån  èn  y    ña    chøc, c¸ nh©n  t  v ñ th¸c c c¸c tæ     kh¸c vµ      c¸c kho¶n  cho vay  Ç m   è  õ sæ   Òn göido  Ýnh  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    c c t   ti     ch Qu t d nh d ®ã ph¸thµnh.   2. Riªng ®èi víiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n         td nh d Trung  ng  ¬ trong tr ng  îp nhu   ê h   cÇu vay  èn  ña  v c kh¸ch  µng  îtqu¸  h v  quy  nh  ®Þ 15%   èn  ù cã  ña  ü   Ýn  v t   c Qu t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  × ® îccho  ¬ th     vay  îp vèn  h  theo quy  nh  ña  ©n     ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    íi ¹n  ãp  èn 48. Gi   g v h Møc   ãp  èn  ña  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë  µ  ü   Ýn  ông  g v c Qu t d nh d c s v Qu t d nh©n   ©n   d Trung  ng  ¹  ¬ t ikho¶n  §iÒu  vµ  1  40  kho¶n  §iÒu  cña  1  44  NghÞ   ®Þnh  µy  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. n do  h Nh n   ®Þ §i Ò u    û  Ö  ®¶m   toµn,dù  49. T l b¶o  an    phßng  ñiro r  Tû  Ö  l b¶o  ¶m   toµn,dù  ® an    phßng  ñiro  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc r   Qu t d nh d th   hiÖn  theo LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.     tæ  td vh   c Ng h Nh n §i Ò u    toµn  Òn göivµ  chøc  Ö   èng  50. An  ti     tæ  h th   1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã    td nh d c tr¸chnhiÖ m     tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc tham    ü   toµn  Ö   èng  ü     td nh d ®  gia Qu an  h th Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 3. Møc   Ý     ph tham   gia b¶o  Ó m   Òn  öi thùc hiÖn  hi ti g     theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. Møc   Ý   ph   ph tham    ü   toµn  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n   gia Qu an  h th Qu t d nh d©n  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh  do  ®è Ng h Nh n   ®Þ sau    ã    Õn  ña  é   khic ý ki c B tr ng  é   µi chÝnh. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îch¹ch    ë BT    td nh d ®  to¸nkho¶n  Ý  ph tham  gia b¶o  Ó m   Òn  öi vµ  hi ti g   tham  gia  ü   toµn  Ö   èng  ü   Ýn  ông  Qu an  h th Qu t d nh©n  ©n  µo    Ý  ¹t®éng. d v chiph ho   C h ¬ n g  VI T µi ch Ý n h, h ¹ ch to¸n, b¸o c¸o v µ  th«ng tin b ¶ o  m Ë t §i Ò u    èn  Òu  Ö 51. V §i l 1. Vèn  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ tæng  è  èn      §i l c Qu t d nh d c s l  s v do c¸c thµnh    ãp  µ  îcghivµo  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,tèi   viªng v ®     §i l Qu t d nh d cs   thiÓu b»ng  møc   èn  v ph¸p  nh  Ch Ýnh  ñ  ®Þ do  ph quy  nh.  ®Þ Møc   èn  ãp  èi v g t  thiÓu vµ  èi®a  ña  ét  µnh    §¹ihéithµnh    Õt  nh    t   c m th viªndo      viªnquy ®Þ theo quy    ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 2. Vèn  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    §i l c Qu t d nh d Trung  ng  µtæng  è  èn  ¬ l  sv do  µnh    ãp  µ  îc ghi vµo  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  th viªng v ®     §i l Qu t d nh d Trung ­ ¬ng,tèi Óu b»ng     thi   møc  èn  v ph¸p ®Þnh  ChÝnh  ñ    do  ph quy  nh. ®Þ
 19. 19 Vèn  ç  îcña  Ýnh  ñ  h tr  Ch ph cho  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc h th Qu t d nh d ®  tÝnh  µo  èn  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v v §i l c Qu t d nh d Trung  ng; Ch Ýnh  ñ  ¬  ph giao cho  ©n  µng  µ   ícqu¶n  ýsè  èn  µy.   Ng h Nh n   l  v n §i Ò u    52. Thu,chitµichÝnh  µ    ü     v c¸cqu 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc  Ön  Õ         µichÝnh    td nh d th hi ch ®é thu,chi t   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt. é  ëng  é  µichÝnh  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  Õ       tr B BT  h  vi th   ch ®é   µichÝnh  i víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  t  ®è     Qu t d nh d cho  ïhîp víi ¹  ×nh  ph       i lo h kinh tÕ    hîp t¸cx∙.    2. Hµng    n¨m  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d ph¶itrÝch tõ lî nhuËn        i sau  Õ  thu ®Ó   Ëp vµ  l   duy  ×c¸cquü  tr     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    53. N¨m  µichÝnh t  N¨m   µichÝnh  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng t  c Qu t d nh d b ®Ç t   01    01  µ  Õt  óc vµo  µy  th¸ng12  v k th   ng 31    n¨m  ¬ng  Þch. d l §i Ò u   H¹ch  54.   to¸n Quü   Ýn  ông  ©n  ©n   td nh d ph¶i thùc  Ön  ¹ch    hi h to¸n theo  Ö   èng  µi   h th t  kho¶n  Õ   k to¸n,chÕ       ®é chøng  õ theo  t  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n,   thèng    µ  íng dÉn  ña Ng ©n  µng  µ   íc. kª v h   c  h Nh n §i Ò u    55. Mua,  u    µo  µis¶n  è  nh ®Ç tv t   c ®Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îcmua,  u    µo  µis¶n  è  nh  ö  ông  td nh d ®  ®Ç tv t   c ®Þ sd trùctiÕp cho  ¹t®éng      ho   nghiÖp  ô  íi ûlÖ  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ v v     do  t ®è Ng h Nh n ícquy  nh  ng  èi a    ®Þ nh t   kh«ng    ® qu¸ 50%   èn  ùcã. v t  §i Ò u    c¸o 56. B¸o  1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d ph¶i thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o  c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   Õ   lu   k to¸n,thèng  vµ    kª  b¸o c¸o  ¹t ®éng  ho   nghiÖp  ô  nh  ú  v ®Þ k theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n 2. Ngoµi  ÷ng  nh b¸o c¸o  nh   ú, Quü   Ýn  ông  ©n   ©n   ã  ®Þ k  td nh d c tr¸ch   nhiÖ m      b¸o c¸o ngay  íi ©n  µng  µ   íctrong nh÷ng  êng  îp sau  y: v  Ng h Nh n     tr h  ®© a) Nî    ¹n vît   ûlÖ    qu¸ h     t   quy  nh  µ  ã  Òu  íng giat¨ng; qu¸ ®Þ v c chi h     b) Thµnh    ótvèn  ãp      viªnr   g trªn30%   èn  Òu  Ö  v §i l hoÆc   Öc  ótvèn  ãp  vi r   g cña  µnh    µm  èn  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Êp  ¬n  èn  th viªnl v §i l c Qu t d nh d th h v ph¸p ®Þnh;   c) Kh¸ch  µng  óttiÒn  öi trªn30%     h r  g    tæng  è    Òn  öi,Quü   Ýn  ông  s d ti g   td nh©n  ©n  ã  d c nguy  ¬  Êt  c m kh¶  n¨ng    chitr¶; d) Nh÷ng  Ôn  Õn    di bi kh«ng  ×nh  êng  b th kh¸c trong tæ      chøc,ho¹t®éng      cã  Ó   th ¶nh  ëng  h nghiªm  äng  n   ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ña  ü   Ýn  tr ®Õ t h ho   c Qu t dông  ©n  ©n. nh d
 20. 20 3. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, Quü   Ýn    th   90    t  k th   t    t dông  ©n  ©n  nh d ph¶igöiNg ©n   µng  µ   ícc¸c b¸o       h Nh n     c¸o n¨m  theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   §i Ò u    57. Th«ng    µ  m Ët  tinv b¶o  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm chØnh  Õ     ch ®é th«ng  tincho  ñ  µikho¶n,trao® æi    ch t      th«ng    ÷a c¸c tæ  tingi     chøc  Ýn  ông,trao® æi  td    th«ng    ÷a Ng ©n  µng  µ   ícvíi chøc  Ýn  ông  µ  tingi   h Nh n     tæ  td v b¶o  Ët  m th«ng    tin ng©n  µng  h theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ    ®Þ c Ng h Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII thanh tra n g © n  h µ n g, ki Ó m  to¸n, Ó m  s o¸t  ki   ® Æ c  bi Ö t, h¸ s ¶ n, gi¶i  p  th Ó , thanh l ý §i Ò u    58. Thanh    ©n  µng traNg h C¸c  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   Qu t d nh d ph¶i chÞu  ù    s thanh    ña  tra c Thanh    tra Ng ©n  µng  h theo quy  nh  ¹ M ôc   ¬ng  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  ®Þ ti  ICh IX    tæ  td v c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u    Ó m   59. Ki to¸n ViÖc  Óm     i víic¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc hiÖn  ki to¸n®è       td nh d th   theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n §i Ò u    Ó m     Æc   Öt 60. Ki so¸t® bi ViÖc  Óm     Æc   Öt Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc thùc hiÖn  ki so¸t® bi   td nh d ®    theo  c¸c quy  nh  ¹  ôc  Ch ¬ng    Ët    ®Þ ti M 1  V Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  tæ  td v quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u    s¶n  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  61. Ph¸  Qu t d nh d Sau    ©n  µng  µ   íc®∙  ã    khiNg h Nh n   c v¨n b¶n  Ò   Öc  v vi kh«ng    ông  ¸p d hoÆc   chÊ m     dông    Ön  døt ¸p  c¸c bi ph¸p  ôc  åi kh¶  ph h   n¨ng thanh to¸n cña  ü   Ýn    Qu t dông  ©n  ©n  µ  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  ïng  äi  Ön  nh d v h th Qu t d nh d ®d m bi ph¸p   hç  î ng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    Én  Êt  tr nh Qu t d nh d ®ã v m kh¶  n¨ng  thanh    î ®Õ n   to¸nn   h¹n,th× cã  Ó  Þ  µ ¸n m ë   ñ tôcgi¶i     th b to     th       Õt    Çu quy yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. §i Ò u      Ó  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  62. Gi¶ith Qu t d nh d Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    Ó  td nh d gi¶ith trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   1. Tù     nguyÖn    Ó  gi¶ith theo NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi thµnh    Õu  ã  quy c §     viªnn c kh¶  n¨ng  thanh    Õt  îvµ  îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. to¸nh n   ®   h Nh n   thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2