Nghị định 48/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
60
lượt xem
5
download

Nghị định 48/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  48/C P n g µ y   th¸ng 5 n¨ m  1997 v Ò  x ö   h ¹t C 5  p vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong q u ¶ n  lý x © y  d ù n g,  u ¶ n  lý  h µ  v µ  c«n g  q n tr× nh k ü  thu Ë t h ¹ t Ç n g ® è i  íi ® «   Þ v  th C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 6    n¨m  1995;   § Ó   ùc hiÖn  èng  Êt viÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  th   th nh   x ph     h ch trong qu¶n  ý   l  x©y  ùng,qu¶n  ýnhµ  µ  d   l  v c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ; tr   thu     ® th Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B tr BX d Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      ¹m  µnh  Ýnh  ®Þnh  ¹  Þ   inh  µy  µhµnh    1.­Vi ph h ch quy  ti Ngh ® n l  vi viph¹m      c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ýx©y  ùng, qu¶n  ýnhµ  µ    l  d   l  v c¸c c«ng  ×nh kü  Ët h¹  Çng  «   Þ,nhng  a  n   tr   thu   t ® th   ch ®Õ møc  ph¶itruycøu     tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù,bao  å m: h s  g 1. X ©y  ùng    d c«ng  ×nh míi,c¶it¹o, öa  ÷a    ¹m    tr         s ch viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc vÒ   n   qu¶n  ýx©y  ùng; viph¹m: chØ  í ® êng    ∙  ¾ m   èc,  l  d      gi i   ®á ® c m chØ   gií x©y  ùng,kh«ng    i d   gian kiÕn  óc,hµnh    tr   lang an  µn    to giao th«ng,®Ò   iÒu,     ®   khu  ùc  v b¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, an    ninh,khu    Ých  Þch  ö      dit l s v¨n ho¸  ∙  Õp  ¹ng  µ    ®x h v c¸c khu  ùc  v kh¸c m µ   µ   íc quy  nh    Nh n   ®Þ kh«ng  îc x©y  ®  dùng. 2. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ýnhµ  ¹    iÓ m   ©n  l  ti ® c¸c d c,c¸c®«  Þ.     th 3. Vi  ¹m      ph c¸c quy  nh  ña  µ  íc vÒ   ®Þ c nh n   qu¶n  ý vµ  l   b¶o  Ö     v c¸c c«ng  tr×nh kü  Ëth¹  Çng  «   Þ    ¹ng íi®iÖn, h Ö   èng  Êp  íc,tho¸tníc,   thu   t ® th nh m l    th c n     h Ö   èng  th cung  Êp  c n¨ng îng (x¨ngdÇu, khÝ  t). l      ®è §i Ò u    èit ng bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  2.­§  î   x ph     h ch bao  å m: g 1.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch quy  nh  ¹ Ch ¬ng  ®Þ t  i IINghÞ   nh  µy  u   Þ  ö  ¹t.   ®Þ n ®Ò b x ph 2. C¸  ©n,  chøc  íc ngoµi c  ó ho¹t®éng        nh tæ  n    tr     trªnl∙nh thæ  Öt Nam   Vi   n Õu  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ ti Ch IINghÞ   nh  µy  ®Þ n còng  Þ  ö  ¹tnh    ©n, tæ  b x ph   c¸nh   chøc  ÖtNam,  õtr ng  îp §iÒu  cquèc  Õ  Vi   tr   ê h   í  t
 2. 2 m µ   µ   íc céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ∙  ý  Õt  Nh n   ho x∙ h   ngh Vi   ® k k hoÆc  tham    gia cã quy  nh  ®Þ kh¸c. 3. Ng êicha  µnh    ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      th niªnc h viviph h ch quy  nh  ¹ Ch ­ ®Þ ti  ¬ng    IINghÞ   nh  µy  ×    ông  ®Þ n th ¸p d theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ý ®Þ ti §i 6  l x l  viph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7    h ch ng 6    n¨m 1995. §i Ò u    3.­Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. t x ph     h ch 1. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶ido  êi cã  Èm   Òn  Õn   ng   th quy ti   hµnh,theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu              ña      ®Þ t    i 32,33,34,35,36,37,c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. M äi    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch ph¶i® îcph¸thiÖn  Þp  êivµ      k th   ph¶ibÞ  nh    ®× chØ  ngay. ViÖc  ö  ¹tph¶i ® îc tiÕn  µnh    x ph      h nhanh  ãng, c«ng  ch   minh. H Ëu     qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    do    h ch g ra ph¶i® îckh ¾c  ôc     ph theo ®óng    ph¸p luËt.   3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ   Þ   ö  ¹tm ét  Çn.M ét  êi b x ph   l  ng   thùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      nhi h viviph h ch th b x ph   t h vi viph¹m. NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  çi      ng       mh viviph h ch th m ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.    ®Ò b x ph 4. Khi quyÕt  nh  ö  ¹tm ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m     ®Þ x ph   ng   hi nhi h vi vi ph hµnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvíitõng  µnh      ¹m  µ    ch th b x ph     h viviph v c¸c møc  ö  ¹tb»ng  x ph   tiÒn ph¶i® îccéng  ¹thµnh       l i møc  ¹tchung. ph   5. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      vt ch   ®é viph¹m, th©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ, t¨ngnÆng     Õt ®Þnh       nh v nh t ti   nh     ®Ó quy   h×nh thøc,biÖn    ph¸p  ö  ¹tthÝch  îp.T×nh  Õtgi¶m  Ñ,  x ph   h  ti   nh t¨ng nÆng       ¸p dông theo quy  nh  ¹  Òu    Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ ti§i 7, §i 8  l x l    h ch ngµy  th¸ng7  6    n¨m 1995. §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  êih¹n  îccoilµ 4.­Th   x ph     h ch v th   ®       cha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. b x ph     h ch 1.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  îctÝnh  µhain¨m  Ó   õngµy      x ph     h ch ®  l    k t  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn,qu¸ thêih¹n  ãitrªnth× kh«ng  Þ  viviph h ch ®          n      b xö  ¹ttheo NghÞ   nh  µy. ph     ®Þ n 2. C¸  ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, n Õu    ét      nh tæ  b x ph     h ch   qu¸ m n¨m kÓ   õ ngµy    µnh  t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùcthi quy ®Þ x ph   t  h hi l     hµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m, th× ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tvi t¸ ph         ch b x ph       ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u    h×nh  5.­C¸c  thøc vµ  Ön    bi ph¸p xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   ph     h ch 1.H×nh    thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   a.C¶nh    c¸o; b.Ph¹ttiÒn;     2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a.  íc  T quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   ©y  ùng,  Êy  Ðp   sd gi ph x d gi ph kinh doanh  hoÆc  chøng chØ   µnh  h nghÒ     Ên  ©y  ùng, chøng  tv x d   chØ   µnh  h nghÒ   ©y  x dùng  ã  êih¹n hoÆc   c th     kh«ng  ã  êih¹n. c th  
 3. 3 b.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tchÝnh  µ  ö  ¹tbæ   x ph   v x ph   sung  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  µy,c¸ nh©n, tæ  n      chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch cßn  ã  Ó  Þ     ông  ét  c th b ¸p d m hoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p díi y:   ®© a. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. g ra.Bu th¸od   tr   d tr¸ph i b. Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång.   C h ¬ n g  II C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t M ô c  I:  Vi p h ¹ m  q u ¶ n  l ý x © y  d ù n g §i Ò u    ö  ¹tchñ  u    6.­X ph   ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh,c¸ nh©n, tæ  tr      chøc  nhËn  Çu  ©y  ùng  i  íihµnh    ©y  ùng  th x d ®è v   vi x d c«ng  ×nh  tr kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  ©y  ùng, nhng  ã  Òn  ö  ông  t, trõ c«ng  ×nh  µ   íc cho  x d   c quy sd ®Ê     tr Nh n   phÐp  kh«ng  ph¶ixingiÊy phÐp  ©y  ùng:      xd 1.Ph¹ttiÒn ®èi víi          c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn    tr   d c di t s trªn200  m2: * §«  Þ  ¹ I, ¹ II   th lo i   i .   lo   a. Ph¹ttõ 20.000  ng  n        ®å ®Õ 25.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   b. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp  2,c 3. c.Ph¹ttõ10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.   th lo i Ilo    ,i d. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   e. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  xd nh c 2,cÊp    3. g. Ph¹ttõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t * §«  Þ  ¹ V.   th lo i  h. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   i. ¹ttõ5.000  ng  n    Ph     ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp    3. k. Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t
 4. 4 2. Ph¹ttiÒn ®èi víi          c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn  õ 200    ë tr   d c di t s t  m2 tr   xuèng: * §«  Þ  ¹ I, ¹ II   th lo i   i :   lo   a. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   b. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. c.Ph¹ttõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t  * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.   th lo i Ilo      ,i d. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    e. Ph¹ttõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 2, cÊp  3. g. Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ V.    th lo i  h. Ph¹t tõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo   i    i. ¹ttõ 3.000  ng  n    Ph     ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp    3. k. Ph¹ttõ 1.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t  3. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1, kho¶n  §iÒu  µy  2  n cßn  éc  ñ  u    hoÆc   ñ  bu ch ®Ç t ch c«ng  ×nh  tr ph¶i cã  Êy    gi phÐp  ©y  ùng,khix©y  ùng  xd    d xong ph¶ithùc hiÖn  ¨ng  ý  µ  ,®Êt        ® k nh ë   ë theo  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n §i Ò u    ö  ¹tchñ  u    7.­X ph   ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh,c¸ nh©n, tæ  tr      chøc  nhËn  Çu  ©y  ùng  i  íihµnh    ©y  ùng  th x d ®è v   vi x d c«ng  ×nh  tr kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  ©y  ùng,cha  ã  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p. xd   c quy s d ®Ê h   1.Ph¹ttiÒn ®èi víi          c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn    tr   d c di t s trªn200  m2: * §«  Þ  ¹ I, ¹ II   th lo i   i .   lo     a. Ph¹ttõ 25.000  ng  n        ®å ®Õ 30.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   b. Ph¹ttõ 20.000  ng  n        ®å ®Õ 25.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. c.Ph¹ttõ15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.   th lo i Ilo      ,i d. Ph¹ttõ 20.000  ng  n        ®å ®Õ 25.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   
 5. 5 e. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. g. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  xd nh c 4,nhµ  ¹m.    t  * §«  Þ  ¹ V.    th lo i  h. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    i.Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. k.Ph¹ttõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t  2. Ph¹ttiÒn ®èi víi          c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn  õ 200    ë tr   d c di t s t  m2 tr   xuèng: * §«  Þ  ¹ I, ¹ II   th lo i   i :   lo     a. Ph¹ttõ 20.000  ng  n        ®å ®Õ 25.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    b. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. c.Ph¹ttõ10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.    th lo i Ilo      ,i d. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    e. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3.  g. Ph¹ttõ5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp 4, xd nh c     nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ V.    th lo i  h. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    i. ¹ttõ5.000  ng  n    Ph     ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp      3. k. Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t  3. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1, kho¶n  §iÒu  µy,tuú theo  2  n   møc      ¹m, ngêicã  Èm  Òn  ã  Ó    ®é viph     th quy c th cho phÐp  ån  ¹  ét  Çn  t t im ph hoÆc   µn  é  to b c«ng  ×nh  íi®iÒu  Ön: chñ  tr v  ki   c«ng  tr×nh nép  Ö  Ý  ö  ông  t    l ph s d ®Ê theo  quy  nh  µ  ®Þ v ph¶i®¨ng  ý  µ  , ®Êt      k nh ë   ë theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n
 6. 6 §i Ò u    ö  ¹tchñ  u    8.­ X ph   ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh,c¸ nh©n, tæ  tr      chøc  nhËn  Çu  ©y  ùng  i víi µnh    ©y  ùng  th x d ®è     h vix d c«ng  ×nh trªn®Êt  Ên chiÕm. tr     l  1.Ph¹ttiÒn ®èi víi          c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn   200    tr   d c di t s trªn  m2: * §«  Þ  ¹ I, ¹ II   th lo i   i .   lo     a. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   b. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. c.Ph¹ttõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m. t  * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.   th lo i Ilo      ,i d. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    e. Ph¹t tõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3. g. Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp    xd nh c 4, nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ V.    th lo i  h. Ph¹t tõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo   i    i. ¹ttõ 3.000  ng  n    Ph     ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp    3. k.Ph¹ttõ 1.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  4, xd nh c     nhµ  ¹m.     ¹ttiÒn  i  íic«ng  ×nh  ©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn  õ 200  t   2. Ph   ®è v   tr x d c di t s t  m2   ëxuèng:  tr     * §«  Þ  ¹ I, ¹ II     th lo i   i :   lo     a. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  nhµ  sxd   cÊp   µ    ¹ biÖtthù.  Iv c¸clo   i    b. Ph¹t tõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3.  c.Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  4, xd nh c     nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.   th lo i Ilo      ,i d. Ph¹t tõ 5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo   i    e. Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2  µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp      3.  g. Ph¹ttõ 2.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  4, xd nh c     nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ V.    th lo i    
 7. 7 h.Ph¹ttõ5.000  ng  n        ®å ®Õ 7.000  ng    ®å trªn1m2  µn  ©y  ùng  µ cÊp  sxd nh   Ivµ    ¹ biÖtthù.   c¸clo  i    i. ¹ttõ 3.000  ng  n    Ph     ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp    3. k.Ph¹ttõ 1.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  4, xd nh c     nhµ  ¹m.  t  3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn  i víihµnh      ¹m, quy  nh  ¹  kho¶n      b ph   ®è     viviph   ®Þ ti   1, kho¶n  §iÒu  µy,cßn  éc  ñ  u      2  n  bu ch ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh kh«iphôc  ¹ tr     l  i t×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ   tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  hoÆc   ® do    h ch g ra  buéc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. th¸od   tr   d tr¸ph i §i Ò u    ö  ¹tchñ  u    9.­X ph   ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh,c¸ nh©n, tæ  tr      chøc  nhËn  Çu  ©y  ùng  i  íihµnh    ©y  ùng  th x d ®è v   vix d c«ng  ×nh saidiÖn  Ých  ©y  tr     t x dùng  theo thiÕtkÕ   îcduyÖt,®∙      ®    quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp  ©y  ùng.     xd 1.Ph¹ttiÒn ®èi víi Ön  Ých  ©y  ùng             di t xd t¨ngthªm  víi ÕtkÕ:  so   thi   * §«  Þ  ¹ I, ¹ II   th lo i   i .   lo     a. Ph¹ttõ 20.000  ng  n        ®å ®Õ 25.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i   b. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3.  c. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  x d nh c 4,nhµ  ¹m.    t  * §«  Þ  ¹ II   ¹ IV.    th lo i Ilo      ,i d. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    e. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp    Êp    2,c 3.  g. Ph¹ttõ5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  µ  Êp 4, xd nh c     nhµ  ¹m.  t  * §«  Þ  ¹ V.    th lo i     h. Ph¹ttõ 10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2   µn  ©y  ùng  µ  sx d nh cÊp   µ    ¹ biÖtthù. Iv c¸clo  i    i. ¹ttõ5.000  ng  n    Ph     ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  µn  ©y  ùng  µ  Êp  sxd nh c 2,cÊp    3. k.Ph¹ttõ 3.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000  ng    ®å trªn1m2   ©y  ùng  µ  Êp  4, xd nh c     nhµ  ¹m. t  2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy  n cßn  éc  ñ  u    bu ch ®Ç t hoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh  tr ph¶i th¸o dì diÖn  Ých       t x©y  ùng    d t¨ngthªm    t  Ên chiÕm. trªn®Ê l  
 8. 8 §i Ò u  10.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i  íic¸c hµnh    ©y  ùng  nh th x d ®è v     vi x d c«ng  ×nh    Ò   tr sai v chØ  í x©y  ùng,chiÒu  gi   i d   cao  Çng,sè  Çng,kiÕn  ócm Æt   µ  êng  è    t  t   tr   nh ® ph so víi Êy phÐp  ©y  ùng:  gi   xd 1.Ph¹ttiÒn:     a. Ph¹ttõ 2.000.000 ®ång  n          ®Õ 3.000.000 ®ång, ®èi víi        c«ng  ×nh x©y  tr   dùng  µ  Êp    Êp  vµ    ¹  Öt thù,saivÒ   Òu  nh c 1, c 2  c¸c lo i bi       chi cao  Çng, sè  Çng  t  t cho  Ðp. ph b. Ph¹ttõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 2.000.000  ng  i víic«ng  ×nh x©y  ®å ®è     tr   dùng  µ  Êp    Êp  vµ    ¹  Öt thù,saivÒ   ×nh  nh c 1, c 2  c¸c lo i bi       h thøc  Õn  ócm Æt   ki tr   nhµ  êng  è  ® ph theo quy  ¹ch ® îcduyÖt.   ho     2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy,cßn  Þ  éc  ©y  ùng  ng  n  b bu x d ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  ©y  ùng.     xd §i Ò u  11.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i  íic¸c hµnh    ©y  ùng  nh th x d ®è v     vix d c«ng  ×nh viph¹m: tr       chØ  í ® êng  ,  µnh  gi   i ®á h lang an  µn    to giao th«ng,m¹ng íi iÖn, h Ö   èng  Êp      l  ®   th c níc,tho¸tníc,h Ö   èng        th cung  Êp  c n¨ng îng  l (x¨ng,dÇu,  Ý  t),®ª  iÒu,   kh ®è   ®   khu  ùc  v b¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng,an    ninh,khu    Ých  Þch sö,v¨n   dit l    ho¸ ®∙  îcxÕp  ¹ng,theo quy  nh  ña  µ   íc.  ®  h     ®Þ c Nh n 1.Ph¹ttiÒn:       a. Ph¹ttõ 15.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    m2   µn  ©y  ùng  i  ®å trªn1  s x d ®è víi  c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Êp  vµ    ¹ biÖtthù. tr   d nh c 1  c¸clo i    b.Ph¹ttõ10.000  ng  n        ®å ®Õ 15.000  ng    ®å trªn1m2  µn  ©y  ùng  i víi sxd ®è     c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Êp    Êp  tr   d nh c 2,c 3. c.Ph¹ttõ5.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000  ng    ®å trªn1m2  ©y  ùng  i víi xd ®è     c«ng  tr×nh x©y  ùng  µ  Êp    µ  ¹m.   d nh c 4,nh t 2. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹   ®Þ t ikho¶n      1 §iÒu  µy, cßn  éc  n  bu ph¶i th¸o dì  ét  Çn     m ph hoÆc   µn  é  to b c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng    ¹m. viph   §i Ò u  12.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i víi   µnh      ¹o,söa  ÷a  nh th x d ®è     h c¸c vic¶it   ch c«ng  ×nh cò  tr   kh«ng  ã  Êy phÐp  ©y  ùng. c gi   xd 1.Ph¹ttiÒn:       a. Ph¹ttõ 2.000.000 ®ång  n          ®Õ 3.000.000 ®ång, ®èi víihµnh      ¹o,        vic¶it   söa  ÷a  ch c«ng  ×nh  ò  tr c n»m  trong khu  è    ph cæ, khu    Ých,c¸c c«ng  ×nh di t    tr   kiÕn  óccÇn  tr   b¶o  ån,®∙  Õp  ¹ng  µ  t x h v c«ng  è. b b. Ph¹ttõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 2.000.000 ®ång, ®èi víihµnh      ¹o,        vic¶it   söa  ÷a  ch c«ng  ×nh cò  õc«ng  ×nh ®∙  tr   tr   tr   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   a,kho¶n  §iÒu  1  nµy.   2. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹   ®Þ t ikho¶n      1 §iÒu  µy,cßn  ã  Ó  éc  n  c th bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi      do viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    h ch g ra.
 9. 9 §i Ò u  13.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i víi   µnh      ¹o, öa  ÷a  nh th x d ®è     h c¸c vic¶it   s ch c«ng tr×nh cò      saigiÊy phÐp  ©y  ùng.     xd   1.Ph¹ttiÒn:        a. Ph¹ttõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 2.000.000 ®ång, ®èi víi µnh   c¶it¹o,        h vi      söa  ÷a  ch c«ng  ×nh  ò  tr c n»m  trong khu  è    ph cæ, khu    Ých,c¸c c«ng  ×nh di t    tr   kiÕn  óccÇn  tr   b¶o  ån. t b. Ph¹ttõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      t¹o, ®å ®è v   vi c¶i     söa  ÷a  ch c«ng  ×nh cò  õc«ng  ×nh ®∙  tr   tr   tr   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   a,kho¶n  §iÒu  1  nµy.   2. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹   ®Þ t ikho¶n      1 §iÒu  µy  n cßn  éc  ñ  u    bu ch ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh ph¶ithùc hiÖn  ng    tr       ®ó quy ®Þnh tronggiÊy phÐp  ©y  ùng.     xd §i Ò u  14.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i víi   µnh      ¹m  nh th x d ®è     h c¸c viviph Quy  Õ   u  Çu,trõ ch ®Ê th     c«ng  ×nh Nhµ   íccho  Ðp  tr   n  ph kh«ng  ph¶i®Êu  Çu.   th 1.Ph¹ttiÒn:     a. Ph¹t õ 10.000.000 ®ång  ®Õ n  15.000.000 ®ång, ®èi víi µnh vi  t  h   kh«ng  chøc  u   Çu  ∙  chøc  ©y  ùng  íic«ng  ×nh ph¶itæ  tæ  ®Ê th ® tæ  xd v  tr     chøc  ®Êu  Çu. th b. Ph¹ttõ 8.000.000  ng  n        ®å ®Õ 10.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vic«ng  bè  Õt  k qu¶  u  Çu    a  ã    ®Ê th khich c v¨n b¶n    Öt cña  êicã  Èm  Òn. phª duy   ng   th quy c.Ph¹ttõ6.000.000 ®ång  n          ®Õ 8.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    chøc         h vitæ  ®Êu  Çu    Õ   ¹ch ®Êu  Çu  a  îcphª duyÖt. th khik ho   th ch ®     d.Ph¹ttõ4.000.000 ®ång  n          ®Õ 6.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    chøc         h vitæ  ®Êu  Çu    å  ¬  íithÇu  a  îcphª duyÖt. th khih s m   ch ®     2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  µy  n cßn  éc  ñ  u    bu ch ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh thùc hiÖn  ng  tr     ®ó Quy  Õ   ch ®Êu  Çu  ña  µ   íc. th c Nh n §i Ò u  15.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i víi   µnh      ¹m  nh th x d ®è     h c¸c viviph quy  nh  Ò   ý  Õt  îp ®Þ v kk h  ®ång  ©y  ùng. xd 1. Ph¹ttõ 3.000.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ý  Õt  ®å   v  vik k hîp  ng  íitæ  ®å v   chøc   vÊn,  chøc  ©y  ùng  t tæ  x d kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph kinh  doanh  hoÆc  chøng chØ  µnh  Ò   c¬  h ngh do  quan  ã  Èm  Òn  Êp    ©y  c th quy c ®Ó x dùng c«ng  ×nh cã  Òu  tr   chi cao  îtqu¸ ba  Çng  ét trÖt,   Çu)hoÆc   v    t (m    l  hai c«ng  tr×nh x©y  ùng  ã  Ön  Ých  µn      d c di t s trªn200    µ  Êp        Ötthù). m2 (nh c 1,2,3,bi  
 10. 10 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  µy  n cßn  éc  ñ  u    bu ch ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh ph¶ithùc hiÖn  ng    tr       ®ó quy ®Þnh  ña  µ   ícvÒ   ý  Õt  îp ®ång  ©y  ùng. c Nh n   k k h   xd §i Ò u 16.­Xö   ¹tchñ  u      ph   ®Ç thoÆc   ñ  ch c«ng  ×nh ®èi víic¸c hµnh  tr         viviph¹m     quy  nh    ëic«ng  ©y  ùng  ®Þ khikh   xd c«ng  ×nh. tr 1.Ph¹ttiÒn     a. Ph¹ttõ 700.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    ëic«ng         h vikh   x©y  ùng  d c«ng  ×nh khiv¨n b¶n    Öt thiÕtkÕ   ∙  Õt  Öu  ùc. tr       phª duy     ® h hi l b. Ph¹ttõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 700.000  ng, ®èi  íihµnh    ëic«ng  ®å   v  vikh   x©y  ùng  d c«ng  ×nh khigiÊy phÐp  ©y  ùng  ∙  Õt  Öu  ùc. tr       xd ® h hi l c.Ph¹ttõ100.000  ng  n        ®å ®Õ 200.000  ng, ®èi víi µnh    ®å       h vikh«ng  ¬ng  tr biÓn    b¸o c«ng  êng  ©y  ùng  tr xd theo quy  nh.   ®Þ 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy  n cßn  éc  bu ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸cquy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n   §i Ò u 17.­ Xö  ¹tc¸nh©n, tæ    ph       chøc   Ên  ©y  ùng  i víi   µnh  tv x d ®è     h c¸c vi vi ph¹m     quy  nh   ®Þ trong  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh hoÆc  chøng chØ   µnh  h nghÒ    Ên  ©y  ùng. tv x d 1.Ph¹ttiÒn:     a. Ph¹ttõ 3.000.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ù söa  ®å   v  vit   ch÷a  éidung  Êy phÐp  n  gi   kinh doanh,chøng      chØ  µnh  Ò. h ngh b.  ¹t tõ  Ph   3.000.000  ng  n   ®å ®Õ 4.000.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi cho thuª,m în    hoÆc  thuª,m în  Êy  Ðp     gi ph kinh doanh hoÆc  chøng chØ   µnh  h nghÒ. c. Ph¹ttõ 2.000.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vikh«ng  cã  Êy phÐp  gi   kinhdoanh    hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh d. Ph¹ttõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 2.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    µm           h vil sai quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp      kinh doanh    hoÆc   chøng chØ  µnh  Ò. h ngh e. Ph¹ttõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ö  ông  ®å   v  vis d giÊy phÐp    kinhdoanh    hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò   ∙  Õt  êih¹n  ö  ông. h ngh ® h th   s d 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn  i  íihµnh      ¹m      b ph   ®è v   vi vi ph quy  nh  ¹  á    ®Þ ti kh 1 §iÒu  µy  n cßn  Þ  ö  ýb»ng  ét  b x l  m trongc¸cbiÖn     ph¸p sau  y:   ®© a.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kinh doanh hoÆc  chøng  chØ   µnh  h nghÒ   Ünh  Ôn,®èi víihµnh      ¹m  v vi       viviph quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® a, kho¶n  §iÒu  1  nµy. b.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kinh doanh  hoÆc  chøng chØ   µnh  h nghÒ   õ 6  t   th¸ng ®Õ n   n¨m,  i  íihµnh      ¹m    1  ®è v   vi vi ph quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® b, kho¶n  §iÒu  µy. 1  n c. §×nh    chØ   ¹t®éng    éc  ùc  Ön  ng  ho   ®Ó bu th hi ®ó theo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc®èi víi µnh      ¹m  n     h viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i c,kho¶n  §iÒu  µy.  1  n 
 11. 11 §i Ò u 18.­Xö  ¹tc¸ nh©n,  chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  i  íic¸c   ph     tæ  nh th x d ®è v     hµnh      ¹m  vi vi ph quy  nh   ®Þ trong  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh hoÆc  chøng chØ   hµnh  Ò   ©y  ùng. ngh x d 1.Ph¹ttiÒn:     a. Ph¹ttõ 8.000.000 ®ång  n          ®Õ 10.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    ù söa         h vit   ch÷a  éidung  Êy phÐp  n  gi   kinh doanh    hoÆc   chøng chØ  µnh  Ò. h ngh b.  ¹t tõ  Ph   6.000.000  ng  n   ®å ®Õ 8.000.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi cho thuª,m în    hoÆc  thuª,m în  Êy  Ðp     gi ph kinh doanh hoÆc  chøng chØ   µnh  h nghÒ. c. Ph¹ttõ 4.000.000  ng  n        ®å ®Õ 6.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vikh«ng  cã  Êy phÐp  gi   kinhdoanh    hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh d. Ph¹ttõ 2.000.000 ®ång  n          ®Õ 4.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    µm           h vil sai quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp      kinh doanh    hoÆc   chøng chØ  µnh  Ò.  h ngh e.Ph¹ttõ1.000.000 ®ång  n          ®Õ 2.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    ö  ông         h vis d giÊy phÐp    kinhdoanh    hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò   ∙  Õt  êih¹n  ö  ông. h ngh ® h th   s d 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn quy  nh  ¹      b ph     ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n cßn  Þ   ö  ý b x l  b»ng  ét  m trong c¸cbiÖn     ph¸p sau:   a.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kinh doanh hoÆc  chøng chØ   µnh  h nghÒ   Ünh  Ôn,®èi víi µnh    ùsöa  éidung  Êy phÐp  v vi       h vit   n  gi   kinh doanh    hoÆc   chøng chØ  µnh  Ò. h ngh b.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kinh doanh hoÆc   chøng chØ   µnh  h nghÒ   õ 1  t   n¨m  n   n¨m  íihµnh    ®Õ 2  v  vi cho thuª,m în giÊy  Ðp      ph kinh doanh    hoÆc  chøng chØ  µnh  Ò. h ngh §i Ò u  19.­ ö   ¹t chñ  u    hoÆc   ñ   X ph   ®Ç t ch c«ng  ×nh, c¸  ©n,    tr   nh tæ chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  nh th x d c«ng  ×nh,®èi  íic¸c hµnh      ¹m  tr   v    viviph quy  nh   ®Þ vÒ   qu¶n  ýchÊtl ng x©y  ùng. l   î   d 1.Ph¹ttiÒn:     a. Ph¹ttõ 3.000.000  ng  n        ®å ®Õ 5.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vikh«ng  tæ chøc nghiÖ m  thu  Êt îng  ©y  ùng  Çn  ch l x d ph c«ng  ×nh  Êt,kÕt  Êu  tr khu   c chÞu  ùccña  õng h¹ng  ôc  l  t  m c«ng  ×nh vµ  µn  é  tr   to b c«ng  ×nh.tr b. Ph¹ttõ 2.000.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vikh«ng  lËp hå  ¬  µn    s ho c«ng,kh«ng  Óm    ki nghiÖm  Êt l ng nguyªn vËt liÖu,thiÕtbÞ  ch  î          c«ng  Ö,  ngh kh«ng  Ën  µnh  ö d©y  vh th   chuyÒn  c«ng  Ö   ngh s¶n  Êt. xu c. Ph¹ttõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000  ng, ®èi  íihµnh      ¹m  ®å   v  viviph quy  Õ   ch b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr 2.NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy      b ph     ®Þ t  i 1  n cßn  éc  bu ph¶i   thùc hiÖn  ng      ®ó c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýchÊtl ng x©y  ùng  ña  µ   íc. l   î   d c Nh n §i Ò u 20.­Xö  ¹tc¸nh©n,  chøc   Ên  ©y  ùng  i  íi   µnh    ph     tæ  tv x d ®è v   h c¸c viviph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýchÊtl ng x©y  ùng. l   î   d 1.Ph¹ttiÒn    
 12. 12 a. Ph¹ttõ 2.000.000  ng  n        ®å ®Õ 3.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vikh«ng  gi¸m    ©y  ùng    s¸tx d ®Ó c«ng  ×nh x©y  ùng    å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët® îc tr   d saih s thi   k thu     duyÖt. b. Ph¹ttõ 1.000.000  ng  n        ®å ®Õ 2.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vikh«ng  gi¸m    s¸tquy  ×nh,quy  ¹m  ü  Ëtthi tr   ph k thu    c«ng. 2. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ Kho¶n    ®Þ ti  1 §iÒu  µy  n cßn  éc  ùc hiÖn  ng    bu th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng x©y  ùng  l   î   d cña  µ   íc. Nh n §i Ò u 21.­Xö  ¹tc¸nh©n, tæ    ph       chøc  Ën  Çu  ©y  ùng  nh th x d c«ng  ×nh tr   ®èi víi   µnh      ¹m     hc¸c viviph quy  nh  toµn  ©y  ùng. ®Þ an  xd 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi   µnh        ®è     h c¸c vivi ph¹m  sau: a. X ©y  ùng, söa  ÷a    d   ch hoÆc     ì c«ng  ×nh g©y  ¹nnøt,¶nh  ëng  th¸od   tr   r    h ®é   Òn  ÷ng  ña    b v c c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën. tr   c b. X ©y  ùng, söa  ÷a    d   ch hoÆc  th¸o dì c«ng  ×nh,kh«ng  ã  ¬ng  Ön    tr   c ph ti   che  ¾n  µ  µng  µo  ch vh r b¶o  Ö   toµn. v an  2. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ Kho¶n    ®Þ ti   1 §iÒu  µy  n cßn  éc  ¾c  ôc    µnh      ¹m    bu kh ph c¸c h viviph trªnhoÆc   åith ng  Öt b   ê thi   h¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y      viph h ch g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     M ô c  II: Vi p h ¹ m  v Ò  q u ¶ n  l ý n h µ §i Ò u 22.­ Xö   ¹tchñ  ë  ÷u  µ  i  íic¸c  µnh      ¹m      ph   s h nh ®è v   h vi vi ph quy ®Þnh  qu¶n  ýnhµ  ña  µ   íc. l  c Nh n 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng,  i  íihµnh    ®å ®è v   vi chuyÓn  îng nhµ  nh   kh«ng  sang    ícb¹ theo quy  nh  ña  tªntr       ®Þ c ph¸p luËt.     2. Ph¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng, ®èi víi µnh    ®å       h vikh«ng  cã  Êy  gi chøng  Ën  Ò   Òn  ë  ÷u  µ  µ  Òn  ö  ông  t  nh v quy s h nh v quy sd ®Ê theo    quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng,  i  íihµnh    öa  ®å ®è v   vi s ch÷a, c¶i t¹o nhµ      xong qu¸  th¸ng kh«ng  ¨ng  ý    3    ® k bæ sung  ¹  ¬  t ic quan  ã  c thÈm  Òn. quy 4. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1, 2,3  Òu  µy    §i n cßn  éc  ùc hiÖn  ng  bu th   ®ó quy  nh  ®Þ qu¶n  ýnhµ  ña  µ   íc. l  c Nh n §i Ò u 23.­Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc  i  íic¸c hµnh      ¹m      ph     tæ  ®è v     viviph quy ®Þnh  ö  ông  µ    sd nh ë chung. 1. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng,  i  íim çi  µnh    ®å ®è v   h vi: g©y    áng  Ö   èng  Êp  íc,tho¸t íc,®iÖn  Õu  hh h th c n     n chi s¸ng,th«ng    ªnl¹cvµ    tinli     c¸cc«ng  ×nh sö  ông    tr   d chung kh¸c.
 13. 13 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy  n cßn  éc    ©n, tæ  bu c¸ nh   chøc    ¹m  viph ph¶isöa  ÷a  ¾c  ôc        ch kh ph c¸c h háng. §i Ò u 24.­Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc  i  íic¸c hµnh      ¹m      ph     tæ  ®è v     viviph Quy chÕ  cho  êi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµithuªnhµ  ¹  Öt ng           ®Þ cën       ti Vi   Nam. 1. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng, ®èi  íichñ  ë  ®å   v  s h÷u  µ  nh cho  êi níc ngoµi,ngêi ViÖt  ng         Nam   nh    ë   íc ngoµi thuª nhµ  ®Þ c n      kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  ã  Èm  Òn  Êp. c th quy c 2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng,  i  íichñ  ë  ®å ®è v   s h÷u  µ  nh cho  êinícngoµi, êiViÖtNam   nh      ícngoµithuªnhµ  ng  ng       ng     ®Þ cë n      nh kh«ng  ã  îp ®ång    µ  îp lÖ  ch  thuªnh h   hoÆc   îp ®ång    µ  ∙  Õt  ¹n. h  thuªnh ® h h 3. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng,  i  íic¸ nh©n, ®å ®è v       tæ chøc  ¹t®éng  Þch  ô  ho   d v kh«ng  ùc hiÖn  ng  Êy  Ðp  th   ®ó gi ph hoÆc   kh«ng  cã  Êy phÐp  Ò   gi   v m«i  í  Þch  ô  gi id , v cho  thuªvµ  bªn    cho  thuªnhµ.  bªn      §i Ò u 25.­Xö  ¹t®èi víi   ©n, tæ    ph       nh c¸   chøc  ícngoµi, êiViÖtNam   n   ng     ®Þnh      íc ngoµi viph¹m  cën      quy  nh  Ò   ö  ông  µ    ®Þ vsd nh khithuª nhµ  ¹  Öt   ti Vi   Nam. Ph¹t tõ    15.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ng,  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thuª   nhµ      ®Ó ë hoÆc   µm  l v¨n  phßng  i diÖn, trô së  ¹t®éng  ®¹       ho   kinh doanh    khi kh«ng  îcphÐp    µ  ®  thuªnh theo quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 10.000.000  ng, ®èi víic¸c hµnh  ®å         viviph¹m     sau: a.Tù      ý chuyÓn  îng hîp ®ång    µ  nh     thuªnh hoÆc   cho    ¹ . thuªl i b.Kh«ng  ùc hiÖn  ng  îp ®ång    µ.   th   ®ó h   thuªnh M ô c  III. Vi p h ¹ m  v Ò  q u ¶ n  l ý c¸c c « n g  tr× nh k ü  thu Ë t h ¹ t Ç n g ® «  th Þ §i Ò u    ö  ¹tc¸nh©n, tæ  26. X ph       chøc  i víi   µnh      ¹m  ån  ®è     h c¸c viviph ngu nícvµ  Ö   èng  Êp  íc®«  Þ.   h th c n   th 1. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m khu  ùc  v b¶o  Ö:  Õng  v gi khoan,hå    chøa,kªnh,m ¬ng,® êng  ng  Êp  íc       è c n  cho  «  Þ. ® th 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m  sau: a. D Þch    chuyÓn  µm    áng  êng  ng  Êp  íc c«ng  éng  µo    é  l hh ® èc n  c v c¸c h tiªuthô.   b. Sö   ông  íctõ ® êng  ng,kªnh,m ¬ng  Êp  íc®«  Þ  µo  ôc  ch   d n    è    c n   th v m ®Ý kh¸c.
 14. 14 c.Tù    iÒu    ý® chØnh  ng  å  o  íc. ®å h ® n d.Tù    u  èi® êng  ng  Êp  ícvµo  é    ô tr c®ång  å  o  íc.   ý ®Ê n   è c n  h tiªuth   í   h®n e.Tù      ý thay ® æi  êng  Ýnh  ng  Én  ícvµo  é    ô.   ® k è d n  h tiªuth 3. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1, kho¶n  §iÒu  µy, cßn  Þ   éc  2  n  b bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay  ® æi, buéc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    Þch    b   ê thi     viph h ch g ra,t thu tang  vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m.   ti     d ®Ó viph §i Ò u 27.­Xö  ¹tc¸nh©n, tæ    ph       chøc  i víi µnh      ¹m  Ö   èng  ®è     h viviph h th tho¸t íc®«  Þ.     th n 1.Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång, ®èi víi µnh    Ên        h vil   chiÕm  s«ng, m ¬ng, kªnh, r¹ch,hå, ao, tho¸tníc ®«   Þ  ö  ông  µo  ôc                th s d vm ®Ých kh¸c. 2. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m: a.Tù    u  èi® êng  èng  Ç m     ý ®Ê n   c ng tho¸t íc®«  Þ.     th n b.X ©y  ùng    d c«ng  ×nh trªncèng  Ç m   tr     ng tho¸t íc®«  Þ.     th n c.X¶    Êt®éc  ¹ivµo  Ö   èng    c¸cch   h  h th tho¸t íc®«  Þ.     th n 3. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng, ®èi víim çi  µnh      ®å       h vivi ph¹m  sau: a. §æ   t,®¸,r¸cxuèng  å,ao,hè    èng,r∙nh,s«ng,m ¬ng    ®Ê       h     ga,c       tho¸t íc    n ®«  Þ. th b. Trång  ©y, th¶ rau,bÌo,b ¾c  Çu, c ¾ m   ¨ng  µ    µnh      c       c  ® v c¸c h vikh¸c lµm    ¶nh  ëng  n   Ö   èng  h ®Õ h th tho¸t íc®«  Þ.     th n 4. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, 2, 3  Òu  µy    §i n cßn  éc bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi, buéc      båi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    Þch  tang  Ët,ph¬ng    ê thi     viph h ch g ra,t thu  v  tiÖn ® îcsö  ông      ¹m.   d ®Ó viph §i Ò u 28.­Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc  i  íic¸c hµnh      ¹m  Ö     ph     tæ  ®è v     viviph h thèng  Õu  chi s¸ng c«ng  éng.   c 1. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m  sau: a.Lµ m     áng  Ö   èng  Õu    hh h th chi s¸ng c«ng  éng.   c b.D Þch    chuyÓn    Ðp  Ö   èng  Õu  tr¸ph h th i chi s¸ng c«ng  éng.   c c.Sö  ông    ¬ng  Ön,thiÕtbÞ  Ö   èng  Õu   d c¸cph ti     h th chi s¸ng c«ng  éng  µo    c v m ôc  ch  ®Ý kh¸c. 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  µy,cßn  éc  n  bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi, buéc  åi     b  th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    Þch    ê thi     viph h ch g ra,t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön v  ti   ® îcsö  ông      ¹m.  d ®Ó viph
 15. 15 §i Ò u 29.­Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc  i  íic¸c hµnh      ¹m      ph     tæ  ®è v     viviph quy ®Þnh  Ò   v b¶o  Ö   v c«ng  viªn, ©y   c xanh,vên  ó ë  «  Þ.   th   ® th 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 3.000.000  ng,  i  íihµnh    ®å ®è v   vi chÆt    ©y  ph¸ c xanh    êng  è  µ  ÷ng  ¬ic«ng  éng. ë® ph v nh n  c 2. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  n          ®Õ 300.000  ng, ®èi víim çi  µnh      ¹m   ®å       h viviph sau: a.Ch Æt  µnh  ©y    c c xanh  êng  è  µ  ¬ic«ng  éng  ® ph v n   c kh¸c. b.Sö  ông    Ðp     d tr¸ph c¸cc«ng  ×nh trong c«ng  i tr     viªn, ên  ó.  v th c.Lµ m     áng    hh c«ng  ×nh,vËtthÓ  Õn  óctrong c«ng  tr    ki tr     viªn, ên  ó.  v th d.Th¶  ©u,bß, ngùa    tr     trong c«ng    viªn, ên  ó.  v th 3. Ph¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000  ng,  i  íihµnh    µm    ®å ®è v   vi:l h háng, c©y    c¶nh, vên    hoa, thÈm   á      c ë c«ng viªn,vên  ó  µ  ¬i c«ng  éng    th v n   c kh¸c. 4. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, kho¶n  §iÒu  µy  2  n cßn  éc  bu kh«iphôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi,     buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  b   ê thi     viph h ch g ra. §i Ò u 30.­Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc  i  íic¸c hµnh      ¹m  Ò     ph     tæ  ®è v     viviph v b¶o  Ö   êng,hÌphè  «  Þ. v®    ® th 1. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000  ng, ®èi víihµnh      ®å      vil¸i xe  b¸nh  Ých,xe      i  µo  êng  è  x   qu¸ t¶i v ® ® ph kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   hoÆc     Êy saigi   phÐp. 2. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång, ®èi víihµnh    ù        vit   ý  khoan,®µo    vØa  Ì,lßng ® êng. h    3. NgoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, kho¶n  §iÒu  µy, cßn  éc  2  n  bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi,     buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  b   ê thi     viph h ch g ra. §i Ò u 31.­Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc  íic¸c hµnh      ¹m  Ö       ph     tæ  v    viviph v sinh ®«  Þ: th 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 300.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng,  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m  sau: a.§æ   Õ     ©y  ùng    ph th¶ix d kh«ng  ng  ¬iquy  nh. ®ó n   ®Þ b. V Ën    chuyÓn  t,®¸,c¸t, áivµ    ¹ vËt liÖu kh¸c kh«ng  ®Ê         c¸c lo i     s     che  y,  ®Ë g©y  ôibÈn  µm  Êt  Ö   b  l m v sinh® êng  è.   ph 2.Ph¹ttiÒn tõ100.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng, ®èi víi µnh      Ët ®å       h vi®Ó v   liÖu x©y  ùng      d trªnvØa  Ì,lßng  êng  h  ® kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. 3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ®èi víi µnh      ¹m      b ph        h viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 kho¶n  §iÒu  µy, cßn  éc  ¾c  ôc    µnh      ¹m    2  n  bu kh ph c¸c h vi vi ph trªntheo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n
 16. 16 C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t M ô c  I: T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t §i Ò u 32.­Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn. nh d x∙,ph   tr   quy 1.Ph¹tc¶nh      c¸o. 2.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å 3. TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng. ®å 4. Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång. 5. Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   Þ     l i tr   ®Ç b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra. 6. §×nh    chØ  µnh    ©y  ùng  h vix d c«ng  ×nh viph¹m  tr     quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  x©y  ùng,kh«ng  ã  Êy phÐp  d   c gi   hoÆc     Êy phÐp  ©y  ùng  µ    µnh    saigi   xd v c¸c h vi viph¹m    c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ,b¸o c¸o ngay  Êp  ã  Èm  Òn  tr   thu     ® th       c c th quy xö  ý. l §i Ò u 33. ñ   Þch  û    Ch t U ban  ©n  ©n  Ën,  Ön,  Þ    µnh  nh d qu huy th x∙,th phè  éc tØnh  ã  Òn. thu   c quy 1.Ph¹tc¶nh      c¸o. 2.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång.   3. TícquyÒn  ö  ông  Êp  Ðp  ©y  ùng,trõgiÊy  Ðp  ña  ¬     sd gi ph xd    ph c c quan  cÊp trªn Êp,  ng cã quyÒn   Ëp biªn  c nh l  b¶n,  nh  chØ  hµnh vi  ph¹m, ®×  vi   chuyÓn  Êp  ã  Èm  Òn  ö  ý. c c th quy xl 4.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch 5. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra. 6. Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång.   7. Buéc    ì c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    ¹m    th¸od     tr   d viph quy  nh  ®Þ qu¶n  ýx©y  l  dùng  kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   hoÆc     Êy phÐp. saigi   §i Ò u 34.­Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Òn. ¬ c quy 1.Ph¹tc¶nh      c¸o 2.Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång  
 17. 17 3.  íc  T quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   ©y  ùng,  Êy  Ðp   sd gi ph x d gi ph kinh doanh  hoÆc  chøng  chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng,hµnh  Ò   ©y  ùng,trõgiÊy h ngh tv x d   ngh x d      phÐp, chøng    chØ  ña  ¬  c c quan  Êp    Êp, nhng  ã  Òn  nh  c trªnc   c quy ®× chØ  µnh  h viviph¹m, chuyÓn  Êp  ã  Èm  Òn  ö  ý.      c c th quy xl 4.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch 5. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra. 6. Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång.   7.  éc  Bu th¸o dì    c«ng  ×nh  ©y  ùng    ¹m  tr x d vi ph quy  nh   ®Þ qu¶n  ý x©y  l  dùng,kh«ng  ã  Êy phÐp    c gi   hoÆc     Êy phÐp. saigi   §i Ò u 35.­ ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña    quy x ph   Thanh    trachuyªn  µnh  ©y  ng (X dùng, nhµ   t, Giao    ®Ê   th«ng  c«ng  Ýnh)  µ  ñ   ëng  ¬  ch v Th tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  thanh    trachuyªn ngµnh   1.Thanh      ang    µnh    traviªn® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng ®å c. TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh    thu  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng. ®å d. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra. e. §×nh    chØ   µnh    ©y  ùng  h vi x d c«ng  ×nh    ¹m  tr vi ph quy  nh  ®Þ qu¶n  ý l  x©y  ùng, kh«ng  ã  Êy  Ðp  d   c gi ph hoÆc     Êy  Ðp  µ    µnh      ¹m  saigi ph v c¸c h viviph c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ,b¸o c¸o cÊp  ã  Èm  Òn  ö  ý. tr   thu     ® th       c th quy x l 2. Ch¸nh thanh    tra chuyªn  µnh, Thñ   ëng  ¬  ng   tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  thanh    trachuyªn ngµnh  Êp  ë  ã  Òn:   c S c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o. b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång.     c.  íc quyÒn   ö  ông  Êp  Ðp   ©y  ùng,  Êy  Ðp   T  sd gi ph x d gi ph kinh doanh  hoÆc  chøng  chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng,hµnh  Ò   ©y  ùng,trõgiÊy h ngh tv x d   ngh x d      phÐp, chøng    chØ  ña  ¬  c c quan  Êp    Êp, nhng  ã  Òn  nh  c trªnc   c quy ®× chØ  µnh  h viviph¹m, b¸o c¸o cÊp  ã  Èm  Òn  ö  ý.        c th quy x l d.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh chÝnh.    ti     d ®Ó viph h     e. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m hµnh    do      chÝnh  ©y    g ra. g.  éc  Bu th¸o dì    c«ng  ×nh  ©y  ùng    ¹m  tr x d vi ph quy  nh   ®Þ qu¶n  ý x©y  l  dùng,kh«ng  ã  Êy phÐp    c gi   hoÆc     Êy phÐp. saigi   3. Ch¸nh thanh    tra chuyªn  µnh, Thñ   ëng  ¬  ng   tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  thanh    trachuyªn ngµnh  Êp  é  ã  Òn:   c B c quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång  
 18. 18 c.  íc  T quyÒn   ö dông  Êy  Ðp   ©y  ùng,  Êy  Ðp   s gi ph x d gi ph kinh doanh  hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng,hµnh  Ò   ©y  ùng. h ngh tv x d   ngh x d d.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch e. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    g ra.  g.  éc  Bu th¸o dì    c«ng  ×nh  ©y  ùng    ¹m  tr x d vi ph quy  nh   ®Þ qu¶n  ý x©y  l  dùng,kh«ng  ã  Êy phÐp    c gi   hoÆc     Êy phÐp. saigi   h. KiÓ m     Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  éc    travi x ph     h ch thu chøc n¨ng qu¶n  ý l  Nhµ   ícchuyªn ngµnh. n    §i Ò u 36.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña    quy x ph   c¶nh    ©n  ©n: s¸tnh d 1.ChiÕn  Ü    s C¶nh    ©n  ©n  ang    µnh  s¸tnh d ® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o. b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000  ng. ®å c.§×nh    chØ    µnh      ¹m  îtqu¸ thÈm  Òn  c¸c h viviph v     quy quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  a,®iÓ m       b,kho¶n  §iÒu  µy,b¸o c¸o cÊp  ã  Èm  Òn  ö  ý. 1  n    c th quy x l 2.Trëng    c«ng  phêng,x∙cã  Òn: an      quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o. b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å c.Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång. d. TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng. ®å e.  éc  Bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   Þ     t tr   ®Ç b thay  æi  vi ph¹m  µnh  ® do    h chÝnh  ©y  g ra. g. §×nh    chØ, b¸o c¸o  Êp  ã  Èm   Òn  ö  ý c¸c hµnh    ©y  ùng  c c th quy x l    vi x d c«ng  ×nh    ¹m  tr viph quy  nh  ®Þ qu¶n  ýx©y  ùng  l  d kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph hoÆc   saigiÊy  Ðp  µ    µnh      ¹m    ph v c¸c h viviph kh¸c vîtqu¸  Èm   Òn     th quy quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m             a,b,c,d,e,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n 3.  ëng  Tr c«ng  quËn,  an  huyÖn,  ëng  tr phßng  C¶nh    s¸t qu¶n  ý hµnh  l  chÝnh  Ò   Ëttù x∙héi,tr ng  v tr         ë phßng  c¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù,Trëng    tr     phßng  C¶nh    s¸tphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y,Trëng    phßng  C¶nh    s¸tkinh tÕ  ã  Òn:   c quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o. b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         2.000.000 ®ång.   c. Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång.   d.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch e.  éc  Bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   Þ     t tr   ®Ç b thay  æi  vi ph¹m  µnh  ® do    h chÝnh  ©y    g. §×nh  g ra.    chØ, b¸o c¸o  Êp  ã  Èm   Òn  ö  ýc¸c hµnh    c c th quy x l    vi x©y  ùng  d c«ng  ×nh    ¹m  tr vi ph quy  nh   ®Þ qu¶n  ý x©y  ùng, kh«ng  ã  Êy  l  d   c gi
 19. 19 phÐp hoÆc     Êy  Ðp  µ    µnh      ¹m  sai gi ph v c¸c h vi vi ph kh¸c vîtqu¸  Èm   Òn     th quy quy  nh  ¹ ®iÓ m             ®Þ t i a,b,c,d,e,kho¶n  §iÒu  µy. 3  n 4. Gi¸m  c    ®è C«ng  tØnh, Côc  ëng  ôc  an    tr C C¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù, tr     Côc  ëng  ôc  tr C C¶nh    s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  Ò   Ëttù x∙héi,Côc  ëng  ôc  l  ch v tr         tr C C¶nh    s¸tphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y,Côc  ëng    tr c¶nh    s¸tkinhtÕ  ã  Òn:   c quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o. b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång.   c.Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     1.000.000 ®ång.   d.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch e. Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    g ra. g.  ×nh  § chØ, th«ng b¸o hoÆc  b¸o c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  ö  ý c¸c x l    hµnh    ©y  ùng  vix d c«ng  ×nh viph¹m  tr     quy  nh  ®Þ qu¶n  ýx©y  ùng  l  d kh«ng  ã  c giÊy phÐp    hoÆc     Êy phÐp  µ    µnh      ¹m  saigi   v c¸ch viviph kh¸c. §i Ò u 37.­Ph©n  nh  ¹m    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh:   ®Þ ph vix ph     h ch 1.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n    Êp  ö  ¹t®èi  íic¸c hµnh      nh d c¸c c x ph   v    vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy,trong ph¹m      ®Þ t i ®Þ n    vil∙nhthæ  éc  thu ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ýtheo thÈm  Òn. l    quy 2.C¶nh    ©n  ©n  ö  ¹tc¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh    s¸tnh d x ph     viviph h ch quy  nh   ®Þ t¹ NghÞ   nh  µy    i ®Þ n theo thÈm  Òn.   quy 3. C¸c    tØnh,thµnh  è  éc    ph thu Trung  ng ¬ kh«ng  ã  ë   c S qu¶n  ýnhµ  t, l  ®Ê   Së  Giao th«ng  c«ng  Ýnh;  ch Thanh    ©y  ùng  éc Së   ©y  ùng  ã  tra x d thu x d c quyÒn  ö  ¹t®èi  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  x ph   v    vi vi ph h ch quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  µy  n trong ph¹m        vil∙nhthæ  éc ®Þa  ¬ng  thu   ph qu¶n  ýtheo thÈm  Òn. l    quy 4. C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ë   ©y  ùng, Së     ph tr     ¬ cSx d   qu¶n  lýnhµ  t,Së     ®Ê   giao  th«ng c«ng  Ýnh, ph¹m    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ch   vix ph     h ch quy  nh    ®Þ nh sau: a. Thanh      trachuyªn ngµnh    qu¶n  ýnhµ  t  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  l  ®Ê x ph     h ch quy  nh  õ §iÒu  ®Õ n   Òu  Ch ¬ng    ña  ®Þ t  6  §i 21  IIc NghÞ   nh  µy  ®Þ n theo  Èm   th quyÒn. b. Thanh      trachuyªn ngµnh    qu¶n  ýnhµ  t  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  l  ®Ê x ph     h ch quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c  Òu          ¬ng    ña  §i 22, 23, 24, 25, Ch IIc NghÞ   nh   µy  ®Þ n theo  thÈm  Òn. quy c. Thanh      tra Giao th«ng c«ng  Ýnh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    ch x ph     h ch quy ®Þnh  ¹    Òu              ¬ng    ña  t i §i 26, 27, 28, 29, 30, 31, Ch c¸c IIc NghÞ   nh  µy  ®Þ n theo  thÈm  Òn. quy 5.Trêng  îp viph¹m  µnh  Ýnh    h    h ch quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  µy  éc   ®Þ n thu   thÈm   Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  quy x ph   nhi c quan, th×  Öc  ö  ¹tdo  ¬    vi x ph   c quan  ô  ý th l   ®Ç u     ùc hiÖn. tiªnth  
 20. 20 M ô c  II: T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h §i Ò u 38.­Thñ  ôcxö  ¹t.   t   ph 1. Thñ  ôc ®¬n    t  gi¶n:Trong  êng  îp xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    tr h   ph     h ch b»ng  h×nh  thøc ph¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n      c¸o,ph     20.000  ng  × ngêicã  Èm  Òn  ®å th     th quy xö  ¹tph¶ira quyÕt  nh  ö  ¹tt¹ chç.Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶ighitheo  ph      ®Þ x ph   i     ®Þ x ph      m Éu  quy  nh  ®Þ ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  Éu  è  vµ    ®Þ n (m s 1  2).Quy Õt  ®Þnh  µy  n ph¶i® îcgiao cho    ©n, tæ       c¸ nh   chøc  Þ  ö  ¹tvµ  öicho  ¬  b x ph   g   c quan  thu tiÒn ph¹t.       2. LËp      biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh: khiph¸thiÖn  µnh      ¹m  v viph h ch      h viviph hµnh  Ýnh,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ikÞp  êilËp biªnb¶n,trõtr ng  ch     th quy x ph     th          ê hîp  ö  ¹t theo  ñ  ôc  n   x ph   th t ®¬ gi¶n; biªn b¶n      ph¶i lËp    theo  É u   m quy  nh   ®Þ (mÉu  è    µ  s 3) v ph¶ilËp Ýt nhÊt haib¶n.C¸  ©n            nh hoÆc   êi®¹idiÖn  chøc  ng     tæ  vi ph¹m    ph¶i ký  µo    v biªn b¶n. Biªn b¶n  Ëp        l xong  ph¶i trao cho    ©n,        c¸ nh tæ chøc    ¹m  ét  viph m b¶n, n Õu  êi lËp      ng   biªnb¶n kh«ng  ã  Èm  Òn  ö  ¹t c th quy x ph   th× ph¶igöibiªnb¶n    n   êicã  Èm  Òn    Õt.        ®ã ®Õ ng   th quy gi¶i quy §i Ò u 39.­Quy Õt  nh  ö  ¹t:   ®Þ x ph 1. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ëp      th   15    t  l biªn b¶n  Ò   µnh      ¹m  vh viviph hµnh  Ýnh,ngêicã  Èm  Òn  ch     th quy ph¶ira quyÕt  nh  ö  ¹t; Õu  ã  Òu     ®Þ x ph   n c nhi t×nh  Õtphøc  ¹p, êigian trªncã  Ó  Ðo  µinhng  ti   t    th     th k d   kh«ng    ngµy. qu¸ 30  Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i göi cho    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tvµ  ¬  ®Þ x ph      c¸ nh tæ  b x ph   c quan  tiÒn  ¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  quyÕt  nh  ö  ¹t. thu  ph      3  k t  ra  ®Þ x ph   Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶ighitheo m É u   ®Þ x ph        quy  nh  Éu  è  ®Þ (m s 5). 2. Nép  Òn vµ    Òn ph¹t: nh©n, tæ    ti   thu ti     C¸    chøc  Þ  ¹ttiÒn kÓ   tr ng  b ph     c¶  ê hîp theo  ñ tôc ®¬n    th     gi¶n ®Ò u     ph¶inép  Òn t¹  ¬ighitrong quyÕt  nh  ö    ti   i     n   ®Þ x ph¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t.  ®  biªnlaithu ti    Biªn laithu tiÒn ph¹tdo  é   µi chÝnh           BT  ph¸thµnh.   TiÒn  ¹tthu ® îcph¶inép  µo  ©n  ph         v ng s¸ch qua  µikho¶n  ë   ¹    t  m ti Kho  ¹c b  Nhµ   íc.ViÖc  ö  ông  Òn ph¹tdo  Ýnh  ñ  n  sd ti     Ch ph quy  nh. ®Þ Quy Õt  nh   ¹t tiÒn  õ  ®Þ ph   t 2.000.000  ng  ë lªn ph¶i göi cho  Ön  ®å tr        Vi KiÓ m     ©n  ©n  ïng cÊp. s¸tnh d c  Nghiªm  Ê m   Öc    Òn ph¹tt¹ chç. c vi thu ti       i §i Ò u 40.­ Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp     sd gi ph kinh doanh hoÆc  chøng  chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng,hµnh  Ò   ©y  ùng. h ngh tv x d   ngh x d 1. Khi  dông  ×nh  ¸p  h thøc  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   t  sd gi ph kinh doanh  hoÆc  chøng  chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng, hµnh  Ò   ©y  ùng  ã  êi h ngh t v x d   ngh x d c th   h¹n hay  Ünh  Ôn, ngêi cã  Èm   v vi     th quyÒn   ö  ¹t ph¶i ghi râ  x ph       trong  quyÕt  ®Þnh  ö  ¹ttheo  É u   x ph   m quy  nh  Éu  è    µ  ®Þ (m s 5) v th«ng   b¸o ngay  cho  ¬  c quan  cÊp  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  hoÆc   chøng chØ   µnh  h nghÒ    vÊn  ©y  ùng, t x d   hµnh  Ò   ©y  ùng  Õt. ngh x d bi
Đồng bộ tài khoản