Nghị định 48/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
323
lượt xem
12
download

Nghị định 48/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 48/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 12  8  1996  QUY   NH   ö   ¹T    ®Þ X PH VI PH¹ M   µ NH   Ý NH   H CH TRON G   Ü NH   ù C   L V B¶O   Ö   V NGU å N   îITHU û   L  S¶N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l B¶o  Ö   µ    iÓnnguån  îthuû  v v ph¸ttr   l  i s¶n  µy  th¸ng  ng 25  4  n¨m 1989; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  û  ®Ò ngh c B tr B Thu s¶n, NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUNg §iÒu    ¹m    iÒu  1.­Ph vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh: ®Þ NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh: C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®Þ   h viviph h ch trong lÜnh    vùc b¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n, h×nh    thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t,thÈm  Òn  ph   quy xö  ¹t, ñ tôcvµ  Ön  ph       bi ph¸p xö  ¹t. th   ph §iÒu    2.­Quy  nh  Ò   ö  ýviph¹m: ®Þ v x l    Xö   ý vi ph¹m  i  íingêi cã  Èm   l    ®è v     th quyÒn  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  x l    h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n  µ  ö  ýviph¹m  i víi êibÞ  ö  ý v ngu l   i   v x l    ®è    ng   x l   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n  ùc hiÖn  th   theo  c¸c §iÒu    cña    91, 92  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7    l X l    h ch ng 6    n¨m 1995. §iÒu    3.­Quy  nh  Ò   Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o: ®Þ v khi n       gi¶i t quy khi n    t ViÖc  Õu  ¹i  è c¸o  µ    Õt  Õu  ¹i  è c¸o  Ò   Öc  ö  ý vi khi n ,t   v gi¶iquy khi n ,t   v vi x l     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  ùc hiÖn  th   theo  c¸c §iÒu    vµ  cña    87, 88  90  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng l X l    h ch ng 6    7 n¨m 1995. CH ¬NG   II MøC   ¹T  µ   × NH   PH V H THøC   ö   ¹T  X PH C¸C  µ NH   VI  ¹ M   µ NH   Ý NH   H VI  PH H CH TRON G   Ü NH   ù C   L V B¶O   Ö   V NGU å N   îITHU û   L  S¶N §iÒu    4.­Møc   ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Ò   x ph   v  h viviph v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  èng  ña    µithuû s¶n: s c c¸clo     1. §èivíic¸c hµnh      µm         viph¸,l thay ® æi  ¬ic  ó,sinh sèng  ña    µi   n   tr     c c¸c lo   thuû s¶n:  
  2. 2 ­Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång, tÞch        thu tang vËtvi      ph¹m  i víi ét  ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© ­Ph¸      ¸  Ç m,      c¸cb∙i ng ® b∙isan      ùc vËtngÇ m. h«,b∙ith     ­ Ph¸  ì hoÆc   ©y  ùng    Ðp      d  xd tr¸ph i c¸c c«ng  ×nh næi,c«ng  ×nh ngÇ m   tr     tr   ë    ïng níc. c¸cv   2. §èi víic¸c hµnh               vix¶, th¶ihoÆc     rØ    Êt ®éc  ¹i    ¹  ®Ó rß  c¸c ch   h, c¸c lo i thùc vËt cã  c  è hoÆc     Êt th¶ikh¸c g©y  nhiÔm   ïng  íc sinh sèng      ®é t   c¸c ch       «  v n    cña    ¹ thuû s¶n: c¸clo i    a)  ¹ttiÒn  õ 2.000.000 ®ång  n   Ph   t    ®Õ 5.000.000  Õu  ©y  nhiÔ m   n   n g «  ®Õ 01  vïng níc. ha    b) Ph¹ttiÒn 5.000.000 ®ång/1 ha,n Õu  ©y  nhiÔm    ha  ïng níc.            g «  trªn01  v   Ngoµi møc   ¹ttiÒn    y,  êi viph¹m    ph   trªn®© ng     cßn  Þ   éc  ùc hiÖn    b bu th   c¸c biÖn  ph¸p kh ¾c  ôc  nhiÔ m.   ph «  §iÒu    5.­Møc  ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Ò   x ph   v  h viviph v b¶o  Ö     µi v c¸c lo   thuû s¶n:   1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 10.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000  ng    ét  ®å trªn m kil«gam  û  thu s¶n khaith¸c® îc,®èi víihµnh            vikhaith¸cc¸c loµithuû        s¶n  ã  Ých  ícnhá  ck th   h¬n  Ých  íc cho  Ðp  k th   ph khaith¸c.Ng êi vËn        chuyÓn, tiªuthô,chÕ   Õn  ¹     bi lo i   thuû s¶n  µy  Þ   ¹ttiÒn  õ 5000  ng  n   n b ph   t  ®å ®Õ 10.000  ng    ét  ®å trªnm kil«gam  thuû s¶n.   2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 50.000  ng    ét  ®å trªn m kil«gam  û  thu s¶n  khai th¸c® îc,®èi  íihµnh         v  vi khai th¸c c¸c loµithuû        s¶n trong  êigian  th   cÊ m  khaith¸c. êivËn     Ng   chuyÓn, tiªuthô,chÕ   Õn  ¹  û      bi lo i thu s¶n  µy  Þ   ¹t n b ph   tiÒn tõ10.000  n      ®Õ 20.000  ng    ét  ®å trªnm kil«gam  û s¶n. thu   3. Ph¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 100.000  ng    ét  ®å trªnm kil«gam  ûthu   s¶n  khaith¸c® îc,®èi  íihµnh         v  vikhaith¸cc¸c loµithuû        s¶n trong danh  ôc     m cÊ m  khaith¸c. êivËn     Ng   chuyÓn, chÕ   Õn,tiªuthô lo¹  û    bi       i thu s¶n  µy  Þ   ¹t n b ph   tiÒn tõ20.000  ng  n      ®å ®Õ 30.000  ng    kil«gam  û s¶n. ®å trªn1  thu   Ngoµimøc  ¹ttiÒn nªu  ¹ ®iÓ m       §iÒu  µy,ngêiviph¹m    ph     t  i 1,2,3  n     cßn  Þ: b Buéc    è  û  th¶ s thu s¶n  cßn  èng  ël¹ m«i  êng  èng  ña  óng; TÞch  s tr   i   tr s c ch   thu sè  û s¶n  ∙    thu   ® khaith¸c® îchoÆc   ang  Ën      ® v chuyÓn, chÕ   Õn,tiªuthô.   bi     §iÒu    6.­Møc  ö  ¹t®èi víi ÷ng  µnh      ¹m  Ò   x ph       nh h viviph v qu¶n  ýkhaith¸c l     thuû s¶n:   1.Vi ph¹m  Ò      v qu¶n  ýng  êng: l   tr a)  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víihµnh      ®è     vikhai   th¸cthuû    s¶n kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   nghÒ     c¬  c¸ do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp. c b)  ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi khai   th¸cthuû    s¶n kh«ng  ã  Êy  Ðp    c gi ph di chuyÓn, ë      êng    c¸c ng tr quy  nh  ®Þ ph¶i   cã  Êy phÐp    gi   dichuyÓn. 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®©
  3. 3 a) §Æt  µ  ¹o,®¨ng, ®¸y, lång,bÌ ®Ó   ch r          khaith¸cthuû     s¶n kh«ng  ng   ®ó quy  nh,  µm  ®Þ l ¶nh  ëng  n     Ò   h ®Õ c¸c ngh khaith¸cthuû     s¶n hoÆc  c¶n  ë® ­ tr   êng      ña    µithuû s¶n  dic c c¸clo     trongmïa    sinhs¶n  ña  óng.   c ch b)  ö   ông  ån  Sd ngu s¸ng  îtqu¸  v  c«ng  Êt quy  nh  õ 20%   ëlªncho  su   ®Þ t  tr     tõng lo¹ nghÒ        i ®Ó khaith¸cthuû s¶n.      Ngoµimøc  ¹ttiÒn trªn®©y  êiviph¹m    ph      ng     cßn  Þ  éc  Æt  ¹ chµ  ¹o, b bu ® l i r  ®¨ng  ¸y  ® theo  ng  ®ó quy  nh;  Þch  ®Þ t thu  ån  ngu s¸ng  îtqu¸  v  c«ng  Êt quy  su   ®Þnh. 3. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Sö   ông íi ã  Ých  ícm ¾t íi á  ¬n   d l  k c th   l nh h quy  nh    ®Þ ®Ó khaith¸cthuû     s¶n. b) S¶n  Êt,kinh doanh  xu     hoÆc   ö  ông    ¹  sd c¸c lo ic«ng  ô  c khaith¸cthuû     s¶n  trong danh  ôc  Ê m   ö  ông.   m c sd Ngoµi møc   ¹ttiÒn    y   êi viph¹m    ph   trªn®© ng     cßn  Þ   Þch  l icã  Ých  bt thu í  k th c m ¾t  íinhá  ¬n  í  l  h quy  nh;  Þch  ®Þ t thu c«ng  ô  c khai th¸c thuû      s¶n trong  danh  ôc  Ê m   ö  ông. m c sd 4.§èivíi µnh    ïng kÝch  iÖn         h vid   ® ®Ó khaith¸cthuû s¶n:      a) Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  Õu  ïng  c   ®å n d ¾ quy  x¸ch  tay, kÝch  iÖn    ¸nh  ¾t  û    ® ®Ó ® b thu s¶n    éng, ao,  å,  ë ru   h kªnh  ¹ch,m ¬ng  r   m¸ng,s«ng    ngßi,®Ç m     ph¸. b) Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 4.000.000 ®ång  Õu  ïng  c     n d ¾ quy,  m¸y    iÖn  Æt    ph¸t® ® trªnghe, xuång,kÕt  îp l igi∙ íite,kÝch  iÖn        h  í  ,    l ® ®Ó khai   th¸cthuû s¶n.     Ngoµi møc  ¹ttiÒn    y   êiviph¹m    ph   trªn®© ng     cßn  Þ   Þch    ¬ng  Ön bt thu ph ti   viph¹m  µ  è  û s¶n    v s thu   khaith¸c® îc.    5. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng,  Þch  ®å t thu  ¬ng  ph tiÖn    ¹m  µ  è  û  viph v s thu s¶n  khaith¸c® îc,®èi víihµnh    ïng    Êt ®éc,         vid ho¸ ch     hoÆc   ùc vËtcã  c  è®Ó   th     ®é t   khaith¸cthuû s¶n.      6. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng, tÞch  ph¬ng  ®å   thu  tiÖn    ¹m  µ  è  û  viph v s thu s¶n  khaith¸c® îc,®èi  íihµnh    ïng  Êt næ          v  vid ch   ®Ó khaith¸cthuû     s¶n.Ng êivËn      chuyÓn, chÕ   Õn,tiªuthô lo¹  û    bi       i thu s¶n  µy  Þ   nb ph¹ttiÒn tõ10.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000  ng    kg  û s¶n. ®å trªn1  thu   7. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng, buéc    è  û  ®å   th¶ s thu s¶n cßn  èng  ël¹ m«i  êng  èng  ña  óng; tÞch  sè  û  s tr   i   tr s c ch   thu  thu s¶n cßn  ¹   li , ®èi víi µnh       h vikhaith¸cthuû s¶n       trong khu  ùc  Ê m     vc khaith¸c.   §iÒu   Møc   ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Ò   7.­ x ph   v  h vi vi ph v qu¶n  ý tµu, l    thuyÒn  Ò   ngh c¸: 1.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ng, söa  µu,thuyÒn: ®Þ v ®ã   t  a)  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh    ng  ®å ®è v   vi®ã míi,ho¸n    µu,thuyÒn  µ     c¶it   m kh«ng  ã  Êy  Ðp  ®èivíi ¹  µu thuyÒn    c gi ph (    i   lo t quy ®Þnh  ph¶icã  Êy phÐp).   gi  
  4. 4 b) Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh    ng    ®è     h vi®ã míitµu,thuyÒn     kh«ng  ã  å  ¬  ÕtkÕ   ®èivíi ìlo¹  Çu  c h s thi   (       i c t thuyÒn quy  nh   ®Þ ph¶icã  ÕtkÕ).   thi   2.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ¨ng  ý,®¨ng  Óm: ®Þ v® k  ki Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n        ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ¹  Çu,thuyÒn    ®è     i lo t   quy  nh  ®Þ ph¶icã  ¨ng  ý,®¨ng  Óm   µ     ® k  ki v sæ danh  ¹  b thuyÒn viªn,n Õu  ñ    ch ph¬ng  Ön cã  ét  ti   m trong c¸chµnh       visau  y: ®© ­Sö  ông  Çu,thuyÒn  a  ¨ng  ý  µo  ¹t®éng  Ò    d t  ch ® k v ho   ngh c¸. ­ §æi  ñ, chuyÓn  ïng    ch   v hoÆc   öa  ÷a  ínlµm  s ch l   thay ® æi      c¸c th«ng  è  s c¬  b¶n  ña  µu,thuyÒn  µ   ct  m kh«ng  ¨ng  ý  ¹ . ® k li ­Kh«ng  ã      c sæ danh  ¹ thuyÒn  b  viªn. ­ Sö   ông  Çu,thuyÒn   d t  kh«ng  ã  Êy  ê ®¨ng  Óm   c gi t   ki hoÆc     ®Ó qu¸  ¹n h  ®¨ng  Óm. ki 3.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   Ën  µnh  Çu,thuyÒn: ®Þ vv h t  a) Ph¹tc¶nh    i víihµnh    Õtsè  ¨ng  ý    Çu,thuyÒn      c¸o ®è     vivi   ® k trªnt   kh«ng  ®óng  quy  nh  ®Þ hoÆc     è  ¨ng  ý  ê   ®èivíi Çu,thuyÒn  ®Ó s ® km (    t  quy  nh  ®Þ ph¶i  cã  è  ¨ng  ý). s® k b)  ¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 50.000  ng  i  íingêi hµnh  Ò   ®å ®è v     ngh khaith¸cthuû s¶n  i    Çu,thuyÒn  µ        ® trªnt   m kh«ng    Êy têtheo quy  nh. ®ñ gi       ®Þ c) Ph¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 100.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikh«ng  viÕt sè  ¨ng  ý    Çu, thuyÒn  ®èi víitÇu, thuyÒn   ® k trªnt   (      quy  nh  ®Þ ph¶i cã  è   s ®¨ng  ý). k d) Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh    iÒu    ®è    h vi® khiÓn  Çu, thuyÒn, vËn  µnh  t    h m¸y  µu  t kh«ng  ã  c b»ng hoÆc   ö  ông  sd b»ng  cña  êikh¸c(®èivíi ìlo¹ tµu quy  nh  ng              c i ®Þ ph¶icã    b»ng). ®)  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng,  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© ­ Trèn    tr¸nhhoÆc     ng¨n c¶n  ù  Óm     Óm     ña  ùcl ng B¶o  Ö   s ki tra,ki so¸tc l  î   v nguån  îthuû s¶n. l i   ­ Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y  ,  ®Ç ®ñ kh«ng  ng      ®ó c¸c quy ®Þnh    iÒu  Ón  Çu,thuyÒn    µo  ång l¹chhoÆc     khi® khi t   ra,v lu     khineo  u  ¹ c¸c ®Ë t     i c¶ng,b Õn  u.   ®Ë ­ Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y  ,  ®Ç ®ñ kh«ng  ng      ®ó c¸c quy ®Þnh  Ò   v trang bÞ   Ýn  Öu    Çu, thuyÒn  ang    t hi khit   ® khaith¸cthuû     s¶n hoÆc   ®ang tronghµnh  ×nh trªnbiÓn.   tr     Ngoµimøc  ¹ttiÒn nªu  ¹ c¸c ®iÓ m       §iÒu  µy,ngêiviph¹m      ph     ti    1, 2, 3  n     cßn bÞ   éc  ùc hiÖn  bu th   theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   ng, söa,®¨ng  ý,®¨ng  Óm,  ®Þ v ®ã     k  ki vËn  µnh  Çu,thuyÒn. h t  §iÒu   Møc   ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Ò   8.­ x ph   v  h vi vi ph v qu¶n  ý nu«i l    trångthuû s¶n:     1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®©
  5. 5 a) Nu«i trång thuû      s¶n  kh«ng theo quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,g©y  Ëu    ho   ho   h qu¶ xÊu  n   ®Õ m«i  êng  tr sinh th¸   i hoÆc  ¶nh  ëng  Êu  n     n  Þ  h x ®Õ c¸c ®¬ v s¶n  Êtxu   kinhdoanh  îp ph¸p ®∙  ã    a  µn.   h    c trªn®Þ b b) Kinh doanh  èng  û  gi thu s¶n, thøc  dïng    ¨n  cho nu«i trång  û      thu s¶n kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu hoÆc   kh«ng  ¨ng  ý  ® k theo quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© ­S¶n  Êtvµ  ©n    ¹ gièng míicha  îcBé  û    xu   nh c¸clo   i    ®   Thu s¶n  c«ng  Ën. nh ­Di gièng míitõtØnh  µy          n sang  tØnh  kh¸ch kh«ng  ã  Êy phÐp.   c gi   3. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  Õu  Êt khÈu  ®å n xu   hoÆc   Ëp  Èu  èng  û s¶n  nh kh gi thu   kh«ng  ã  Êy phÐp. c gi   4.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  Õu   Êt  Èu  ®å n xu kh hoÆc   Ëp  Èu  nh kh thøc ¨n dïng cho       nu«itrång thuû s¶n        kh«ng  ã  Êy phÐp. c gi   Ngoµi møc   ¹ttiÒn    ph   nªu  ¹  iÓ m         §iÒu  µy  êi viph¹m    ti ® 1, 2, 3, 4  n ng     cßn bÞ  éc  ùc hiÖn  y    bu th   ®Ç ®ñ theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h §iÒu    9.­Møc  ö  ¹t®èi víinh÷ng  µnh      ¹m  Ò   x ph       h viviph v phßng,trÞdÞch     b Önh cho  û s¶n: thu   1.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v phßng  Þch  Önh  d b cho  û s¶n: thu   a)  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  Õu  ¬  ë  ®å n c s nu«itrång     thuû s¶n,s¶n  Êt gièng  û    xu   thu s¶n,thøc  dïng    ¨n  cho  û  thu s¶n  õc¸c hé    (tr     gia ®×nh  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ã  c quy    á    ù  óc) cã  ét  m« nh ®Ó t t   m trong      c¸c vi ph¹m sau  y: ®© ­ Kh«ng  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p phßng  Önh  ¾t  éc  b b bu theo quy  nh   ®Þ cña  é  û  B Thu s¶n. ­Kh«ng  Êp  µnh      ch h c¸cquy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinhthó y  û s¶n.     thu   ­ Kh«ng    khaib¸o  íi ¬    v   quan  c B¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n      Ön    khiph¸thi c¸c loµithuû s¶n      nu«ië    ¹m,tr¹cña  × nh  Þ  Önh.   c¸ctr     i m bb b) Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© ­§æ       µithuû s¶n  ∙  Ô m  Önh  µo    ïng níc.   x¸cc¸clo     ® nhi b v c¸cv   ­ Dïng    µithuû    c¸c lo   s¶n  ∙  Ôm   Önh    ® nhi b ®Ó nu«i,s¶n  Êt gièng,hoÆc     xu     lµm  thøc ¨n t icho  û s¶n.    ¬   thu   ­ Kh«ng  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ö  ýchÊt th¶ikhichÕ   Õn  û    x l       bi thu s¶n ®Ó   ¹ trõm Ç m   Önh. lo i     b c) Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© ­ X¶  íchoÆc     Êt th¶icha  îcxö  ýtõ n¬icã  Þch  Önh  Ò   û    n  c¸c ch     ®   l      d b v thu s¶n  sang    ïng níckh¸c. c¸cv     ­ Kh«ng  ùc  Ön  th hi c¸c  Ön  bi ph¸p  èng  Þch  Ò   û  ch d v thu s¶n    ∙  ã  khi ® c quyÕt ®Þnh    c«ng  è  Þch. bd ­ §a    µithuû    c¸c lo   s¶n    áin¬icã  Þch  Ò   û  ra kh     d v thu s¶n    a  ã  Õt khich c quy   ®Þnh    á  Õt ®Þnh  b∙i quy   b c«ng  è  Þch. bd
  6. 6 Ngoµi møc   ¹ttiÒn    y,  êi viph¹m    ph   trªn®© ng     cßn  Þ   éc  ùc hiÖn    b bu th   c¸c biÖn ph¸p phßng  èng  Þch  Önh  ch d b cho  û  thu s¶n, tiªuhuû  è  û     s thu s¶n  ∙  ® nhiÔ m  Önh. b 2.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   Óm  Þch  û s¶n. ®Þ v ki d thu   a)  ¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© ­ VËn    chuyÓn  èng  û  gi thu s¶n  Ó  gièng  è  Ñ)  õ tØnh  µy  (k c¶  bm t  n sang  tØnh kh¸c kh«ng  ã  Êy    c gi chøng  Ën  Óm   Þch  c¬  nh ki d do  quan  B¶o  Ö   ån  v ngu lîthuû s¶n  Êp.   i   c ­ Kh«ng  Êp  µnh  Öc  Óm     Ö     ch h vi ki tra v sinh thó  thuû    y  s¶n, kiÓm   Þch    d thuû s¶n.   b)  ¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trèn tranh viÖc  Óm   Þch    Êt khÈu, nhËp  Èu, t¹m  Ëp  i Êt,m în     ki d khixu     kh   nh t¸  xu     ® êng  hoÆc     qu¸ c¶nh qua    l∙nhthæ  ÖtNam     µithuû s¶n. Vi   c¸clo     Ngoµimøc  ¹ttiÒn trªn®©y,  êiviph¹m    ph      ng     cßn  Þ  éc  ùc hiÖn  y   b bu th   ®Ç ®ñ   quy  nh  Ò   Óm  Þch. ®Þ v ki d 3.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýthuèc thó y  û s¶n. l      thu   a) Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© ­S¶n  Êt,kinhdoanh  èc thó y  û s¶n  µ     xu     thu     thu   m kh«ng  ã  Êy phÐp. c gi   ­ S¶n  Êt,kinh doanh    ¹  èc  ó  thuû    xu     c¸c lo ithu th y  s¶n  a  îc Bé   û  ch ®   Thu s¶n  c«ng  Ën. nh b)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi xuÊt khÈu, nhËp  Èu  èc  ó  thuû      kh thu th y  s¶n, c¸c lo¹    i b¸n  µnh  È m   th ph hoÆc   nguyªn liÖu lµm  èc thó y  û s¶n  µ      thu     thu   m kh«ng  ã  Êy phÐp. c gi   §iÒu    10.­Møc   ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Ò   ö  ông  Êy  x ph   v  h viviph v s d gi phÐp: 1.Ph¹tc¶nh    µ    åigiÊy phÐp  i víi µnh    ö  ông  Êy phÐp       c¸o v thu h     ®è     h vis d gi   do  ¬  c quan  Êp  c kh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy 2.  ¹t tiÒn  õ 20.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 100.000  ng,  éc  ®å bu ph¶i ® æi  Êy    gi phÐp  íi®èi víi µnh    ö  ông  Êy phÐp    ¹n. m     h vis d gi   qu¸ h 3. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng,  éc  nh  ®å bu ®× chØ     c¸c ho¹t®éng    Ðp  i víihµnh    ¹t®éng  Ò       éidung      saiph ®è     viho   ngh c¸ sain   ghitrong   giÊy phÐp.   4. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    öa  ®å ®è v   vis ch÷a  Êy  Ðp,  gi ph hoÆc   ö  ông    ¹  Êy  Ðp    Êy  ê gi¶ vÒ   ¨ng  sd c¸c lo igi ph gi¶,gi t     ® ký, ®¨ng  Óm   ¬ng  Ön    ki ph ti nghÒ     c¸,chøng chØ  chuyªn m«n, nghiÖp  ô  µ  vv c¸cchøc    danh    Çu. trªnt Thu  åic¸clo¹ giÊy têgi¶vµ  Êy tê®∙  öa  ÷a. h      i       gi     s ch 5. §èi víihµnh         vis¶n  Êt kinh doanh  èc  ó  thuû  xu     thu th y  s¶n    gi¶,hoÆc   gi¶m¹o    ¹ giÊy têvÒ     c¸clo i      qu¶n  ý, l  s¶n  Êt,kinh doanh  û s¶n  × bÞ  ö  ý xu     thu   th   x l   theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h
  7. 7 C H ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N,  ñ   ôC  µ   ÖN  TH T V BI PH¸P  ö   ¹T X PH §iÒu    È m   Òn  Õt  nh  ö  ¹t: 11.­Th quy quy ®Þ x ph 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  nh d x∙,ph   tr   ®© g   lµcÊp    ã  Òn:   x∙)c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng; ®å d) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång; ®)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; e)  ×nh  § chØ    ¹t®éng  ©y  nhiÔm   c¸c ho   g «  m«i  êng  èng  ña  û  tr s c thu s¶n,   l©y landÞch  Önh     b cho    µithuû s¶n; c¸clo     g) Buéc    û  è  û s¶n  Þ  Ô m  Önh;   tiªuhu s thu   b nhi b 2.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n   Êp  Ën,  nh d c qu huyÖn,  Þ    µnh  è  th x∙,th ph thuéc tØnh    (sau ®©y  äichung  µcÊp  Ön)  ã  Òn:   g  l  huy c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ®èivíi Êy phÐp  c¬     sd gi   (    gi   do  quan  µ   íc Nh n   cÊp    Êp  ×  trªn c th quyÕt  nh   nh  ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ    h vi vi ph v ®Ò nghÞ   ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp); Nh n   th quy thu h     d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch ®)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     lit tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  hoÆc   éc  ch g ra  bu th¸o dì  ÷ng    nh c«ng  ×nh  tr næi, c«ng  ×nh   tr   ngÇ m   ©y  ùng    Ðp  x d tr¸ ph i ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  èng  ña    µithuû  tr s c c¸c lo   s¶n; e)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng  ña  û  s c thu s¶n,l©y    Þch  Önh    lan d b cho    µithuû  c¸c lo   s¶n  viph¹m   do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; g) Buéc båi th ng thiÖt ¹i ê  h  do vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y  ra ®Õ n   1.000.000 ®ång;   h) Buéc    û  è  û s¶n  Þ  Ô m  Önh.   tiªuhu s thu   b nhi b 3. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau ®©y  äichung  µcÊp    g  l  tØnh)cã  Òn:   quy a)  ùc  Ön    Òn  Th hi c¸c quy nªu  ¹  iÓ m         ,        ti ® a, c, d, ® e, g, h, kho¶n  §iÒu  2  nµy; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   4.Thanh        traviªnB¶o  Ö   ån  îthuû s¶n  ã  Òn: v ngu l   i   c quy
  8. 8 a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng; ®å d)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     lit tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  hoÆc   éc  ch g ra  bu th¸o dì  ÷ng    nh c«ng  ×nh  tr næi, c«ng  ×nh   tr   ngÇ m   ©y  ùng    Ðp  x d tr¸ ph i ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  èng  ña    µithuû  tr s c c¸c lo   s¶n; ®)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng  ña  û  s c thu s¶n, l©y    Þch  Önh    lan d b cho  û  thu s¶n  vi ph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y  g ra; e) Buéc    û  è  û s¶n  Þ  Ô m  Önh.   tiªuhu s thu   b nhi b 5. Ch¸nh    thanh    trachuyªn  µnh  ng B¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n tØnh, Chi    côc  ëng    ôc  tr Chi c B¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n tØnh  ¬icha  ã  chøc  (n   c tæ  thanh  trachuyªn ngµnh      B¶o  Ö   ån  îthuû s¶n  Êp  v ngu l   i   c tØnh)cã  Òn:   quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  éc thÈm  Òn;    sd gi   thu   quy d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch ®)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     lit tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  hoÆc   éc  ch g ra  bu th¸o dì  ÷ng    nh c«ng  ×nh  tr næi, c«ng  ×nh   tr   ngÇ m   ©y  ùng    Ðp  x d tr¸ ph i ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  èng  ña    µithuû  tr s c c¸c lo   s¶n. e)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng  ña  û  s c thu s¶n, l©y    Þch  Önh    lan d b cho  û  thu s¶n  vi ph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y  g ra; g) Buéc båi th ng thiÖt ¹i ê  h  do vi ph¹m  hµnh chÝnh g©y  ra ®Õ n   1.000.000 ®ång;   h) Buéc    û  è  û s¶n  Þ  Ô m  Önh.   tiªuhu s thu   b nhi b 6. Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh    B¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n Trung  ng  ¬ cã  Òn: quy a)  ùc  Ön    Òn  Th hi c¸c quy nªu  ¹  iÓ m         ,      kho¶n  §iÒu  ti ® a, c, d, ® e, g, h  5  nµy; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   §iÒu    ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. 12.­Th t   ph     h ch 1. Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, ngêicã  Èm  Òn      ph     h ch     th quy ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  õ §iÒu  ®Õ n   Òu  cña  ®Þ t  45  §i 56  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   l x l    hµnh  Ýnh  µy  th¸ng7  ch ng 6    n¨m  1995. 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶inép  Òn  ¹tt¹  iÓ m   tiÒn    ti ph   i ® thu  hoÆc   û  Ö m     Òn cña  ¬  u nhi thu ti   c quan  Kho  ¹c Nhµ   ícghitrong quyÕt  nh   b  n      ®Þ xö  ¹t.N Õ u   ph   kh«ng  ép  Òn  ng  êih¹n  n ti ®ó th   quy  nh  ×  Þ   ìng  Õ     ®Þ th b c ch thi hµnh.
  9. 9 Nghiªm  Ê m   êixö  ¹tthu tiÒn ph¹tt¹ chç. c ng   ph          i CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu   NghÞ   nh   µy  13.­ ®Þ n thay  Õ   th NghÞ   nh   è  ®Þ s 85/CP  µy    ng 22 th¸ng 11    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h "Quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m   ®Þ v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ývµ  l   b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n". v ngu l   i   C¸c  quy  nh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   v nguån  îthuû s¶n  íc®©y    íi l  i   tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ý. Bé   ëng  é   û  14.­ ®Þ n c hi l   ng k   tr B Thu s¶n  íng dÉn,kiÓm    «n  c  Öc    µnh  h    tra,® ®è vi thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản