Nghị định 48-HĐBT về việc ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
8
download

Nghị định 48-HĐBT về việc ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48-HĐBT về việc ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48-HĐBT về việc ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48-H BT Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 1983 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 48-H BT NGÀY 16-5-1983 BAN HÀNH I UL ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S H I NG B TRƯ NG Căn c lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c lu t nghĩa v quân s ngày 30-12-1981; Theo ngh c a B trư ng B qu c phòng, NGHN NNH : i u 1. - Nay ban hành i u l ăng ký nghĩa v quân s kèm theo ngh nh này. i u 2. - Bãi b nh ng quy nh trư c ây v vi c ăng ký nghĩa v quân s trái v i i u l này. i u 3. - Các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng cơ quan khác thu c H i ng b trư ng và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m thi hành ngh nh này. T H u ( ã ký) I UL ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S (Ban hành kèm theo ngh nh s 48-H BT ngày 16-5-1983 c a H i ng b trư ng) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. - Công dân nam gi i 17 tu i trong năm, công dân trong di n làm nghĩa v quân s (không k cán b , chi n s và công nhân, viên ch c ang ph c v trong l c
  2. lư ng công an nhân dân) ã ho c chưa qua ph c v t i ngũ trong quân i nhân dân Vi t Nam u ph i ăng ký nghĩa v quân s theo nh ng quy nh trong i u l này. i u 2. - Khi ăng ký nghĩa v quân s , nh ng ngư i nói trong i u 1 c a i u l này ư c s p x p như sau: 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ; 2. Quân nhân d b h ng 1; 3. Quân nhân d b h ng 2; 4. Sĩ quan d b . i u 3. - ăng ký vào di n s n sàng nh p ngũ nh ng ngư i sau ây: 1. Công dân nam gi i 17 tu i trong năm 2. Công dân nam gi i t 18 tu i n h t 27 tu i chưa qua ph c v t i ngũ trong quân i nhân dân Vi t Nam; 3. Nh ng ngư i tr n tránh ăng ký nghĩa v quân s ho c không ch p hành l nh g i nh p ngũ ã b x lý theo i m 1, i u 69 c a Lu t nghĩa v quân s t 18 tu i n h t 35 tu i. i u 4. - ăng ký vào di n quân nhân d b h ng 1 nh ng ngư i sau ây: 1. H sĩ quan và binh sĩ su t ngũ ã ph c v t i ngũ th i h n ho c trên h n nh; 2. H sĩ quan và binh sĩ su t ngũ trư c th i h n nhưng ã ph c v t i ngũ t 1 năm tr lên và ã qua chương trình hu n luy n chính quy; 3. H sĩ quan và binh sĩ su t ngũ ã tr i qua chi n u (không k th i gian ph c v t i ngũ); 4. Quân nhân chuyên nghi p xu t ngũ; 5. Công dân nam gi i thôi ph c v trong l c lư ng công an nhân dân ho c nam công nhân, viên ch c qu c phòng thôi ph c v trong quân i mà có chuyên môn k thu t gi ng như chuyên nghi p quân s do B trư ng B qu c phòng quy nh; 6. Công dân nam gi i chưa qua ph c v t i ngũ t 28 n 50 tu i mà có chuyên môn k thu t gi ng như chuyên nghi p quân s ; 7. Công dân nam gi i là quân nhân d b h ng 2, ã ư c hu n luy n chương trình chính quy v i t ng th i gian hu n luy n là 12 tháng. i u 5. - ăng ký vào di n quân nhân d b h ng 2 nh ng ngư i sau ây : 1. H sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ trư c th i h n mà ã ph c v t i ngũ dư i 1 năm.
  3. 2. Công dân nam gi i thôi ph c v trong l c lư ng công an nhân dân ho c nam công nhân, viên ch c qu c phòng thôi ph c v trong quân i mà không có chuyên môn k thu t gi ng như chuyên nghi p quân s ; 3. Công dân nam gi i h t 27 tu i mà chưa ư c ph c v t i ngũ vì lý do nói i m 2, 3, 4, 5, i u 29 c a Lu t nghĩa v quân s và lý do khác; 4. Ph n t 18 tu i n h t 40 tu i có chuyên môn k thu t theo b ng danh m c ngành ngh k thu t c n cho quân i ban hành kèm theo quy t nh s 183-H BT ngày 2-11-1982 c a H i ng B trư ng (k c ngư i ã qua ph c v trong quân i ho c trong l c lư ng công an nhân dân). i u 6. - Căn c vào l a tu i, quân nhân d b m i h ng ư c chia thành 3 nhóm: 1. Nam gi i: Nhóm A g m nh ng ngư i n h t 35 tu i. Nhóm B g m nh ng ngư i t 36 tu i n h t 45 tu i. Nhóm C g m nh ng ngư i t 46 tu i n h t 50 tu i. 2. Ph n : Nhóm A g m nh ng ngư i n h t 30 tu i. Nhóm B g m nh ng ngư i t 31 tu i n h t 35 tu i. Nhóm C g m nh ng ngư i t 36 tu i n h t 40 tu i. i u 7. - 1. Vi c ăng ký sĩ quan d b th c hi n theo ngh nh s 153-H BT ngày 8-9-1982 c a H i ng B trư ng v ch sĩ quan d b quân i nhân dân Vi t Nam. 2. Vi c ăng ký vào ng ch d b cho sĩ quan công an thôi ph c v trong l c lư ng công an nhân dân s có quy nh riêng. i u 8. - Nh ng ngư i sau ây không ư c ăng ký nghĩa v quân s : 1. Ngư i ang b tư c quy n ph c v trong các l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. Ngư i ang b giam gi ... i u 9. - Nh ng ngư i sau ây ư c mi n ăng ký nghĩa v quân s : 1. Công nhân, viên ch c qu c phòng ang ph c v trong quân i 2. Ngư i ư c mi n làm nghĩa v quân s theo i u 30 c a Lu t nghĩa v quân s .
  4. i u 10. - Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b h ng 1, h ng 2 (sau ây g i t t là quân nhân d b ), trong th i gian i ăng ký nghĩa v quân s ho c ki m tra s c kho , ư c hư ng các ch như sau: 1. N u là công nhân, viên ch c c a nhà nư c ho c t ch c xã h i thì ư c cơ s nơi làm vi c, h c t p tr nguyên lương và ph c p thư ng xuyên (n u có), ti n tàu xe và ph c p i ư ng theo ch hi n hành i v i công nhân, viên ch c i công tác. 2. N u là h c sinh các trư ng d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c (không k công nhân, viên ch c Nhà nư c i h c) thì ư c nhà trư ng c p h c b ng như khi ang h c và ti n tàu xe lư t i, lư t v . 3. N u là thành viên t ch c kinh t t p th và ngư i lao ng khác thì ư c ban ch huy quân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i t t là huy n) c p ti n tàu xe lư t i, lư t v và ài th v ăn trong nh ng ngày ch ăng ký ho c ki m tra s c kho c p huy n b ng ngân sách a phương. i u 11. - Các cơ quan Nhà nư c, các oàn th nhân dân, các t ch c kinh t t p th và các t ch c xã h i khác, tuỳ theo ch c năng và quy n h n c a mình, có trách nhi m ng viên, giáo d c, ôn c và t o i u ki n cho các cơ s , các công nhân, viên ch c, các thành viên thu c quy n ch p hành y d nh ng quy nh v ăng ký nghĩa v quân s và t ch c th c hi n nh ng ph n có liên quan nói trong i u l này. Chương 2: QUY T C ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S M C 1: ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S L N U i u 12. - Trong vòng 10 ngày u tháng 1 hàng năm, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là xã) ph i báo cáo danh sách công dân nam gi i 17 tu i trong năm c a xã cho ban ch huy quân s huy n theo quy nh sau ây: 1. Danh sách công dân thu c di n ăng ký nghĩa v quân s l n u. 2. Danh sách công dân ngh ư c mi n ăng ký nghĩa v quân s theo i u 9 c a i u l này. i u 13. - Trong vòng 10 ngày u tháng 1 hàng năm, hi u trư ng các trư ng d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c, th trư ng các cơ quan, xí nghi p và ơn v cơ s khác ph i báo cáo danh sách công dân nam gi i 17 tu i trong năm cho ban ch huy quân s huy n nơi công dân ó ang cư trú và cho ban ch huy quân s huy n nơi cơ s óng. i u 14. - Tháng 4 hàng năm, theo l nh g i c a ban ch huy trư ng quân s huy n, công dân nam gi i 17 tu i trong năm ph i n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú ăng ký l n u vào phi u ăng ký nghĩa v quân s . Vi c ăng ký nghĩa v quân s xã ph i làm xong trư c khi ăng ký huy n.
  5. i u 15. - Sau khi ăng ký nghĩa v quân s ban ch huy quân s huy n, ngư i s n sàng nh p ngũ ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s . i u 16. - 1. i v i m i ngư i s n sàng nh p ngũ i u ki n g i nh p ngũ, ban ch huy quân s huy n ph i l p s n m t phi u quân nhân và m t th quân nhân. 2. Khi ngư i s n sàng nh p ngũ ư c g i vào ph c v t i ngũ, ban ch quân s huy n ph i bàn giao phi u quân nhân, th quân nhân, gi y khám s c kho và gi y gi i thi u sinh ho t ng ho c oàn (n u có) c a ngư i ó cho ơn v quân i. 3. Vi c trao th quân nhân cho chi n sĩ m i do ngư i ch huy ơn v quân i th c hi n theo quy nh c a B trư ng B qu c phòng. M C 2: ĂNG KÝ VÀO NG CH D BN i u 17. - Khi cho quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan và binh sĩ thu c quy n xu t ngũ, ngư i ch huy ơn v t c p trung oàn (và tương ương) tr lên có trách nhi m: 1. Ghi chép y nh ng n i dung mà ơn v ph i ghi trong phi u quân nhân và th quân nhân. 2. Bàn giao chu áo phi u quân nhân và gi y khám s c kho c a nh ng quân nhân xu t ngũ cho ban ch huy quân s huy n nơi h v cư trú. i u 18. - 1. Quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan và binh sĩ (k c n quân nhân) xu t ngũ, khi v n nơi cư trú, trong th i h n 10 ngày, ph i n ban ch huy quân s huy n xu t trình th quân nhân ăng ký vào ng ch d b ; sau ó, trong th i h n 7 ngày, ph i n ban ch huy quân s xã xu t trình th quân nhân ăng ký vào s ăng ký quân nhân d b . 2. Công dân thôi ph c v trong l c lư ng công an nhân dân và công nhân, viên ch c qu c phòng thôi ph c v trong quân i nói i m 5, i u 4 và i m 2, i m 4, i u 5 c a i u l này, khi v n nơi cư trú, ph i mang nh ng h sơ c n thi t theo quy nh c a B trư ng B qu c phòng n ban ch huy quân s huy n, xã ăng ký. Th i h n ăng ký như quy nh i v i quân nhân xu t ngũ nói i m 1, i u 18 c a i u l này. i u 19. - Theo l nh g i c a ch huy trư ng quân s huy n, công dân nam gi i nói i m 3, ph n chưa qua ph c v t i ngũ nói i m 4, i u 5 c a i u l này ph i n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú ăng ký vào ng ch d . Khi n ban ch huy quân s : 1. Công dân nam gi i ph i xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s và n u ã qua ào t o trư ng chuyên nghi p (sơ c p, trung c p, cao ng ho c i h c) thì ph i xu t trình b ng t t nghi p.
  6. 2. Ph n ph i xu t trình b ng t t nghi p chuyên môn. i u 20. - Vi c trao th quân nhân cho quân nhân d b chưa qua ph c v t i ngũ ư c ti n hành vào l n t p trung hu n luy n u tiên c a nh ng quân nhân ó. M C 3: ĂNG KÝ B SUNG i u 21. - Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b , khi có thay i v a ch nơi trong ph m vi xã ang cư trú, v a ch nơi làm vi c ho c h c t p, v ch c v công tác, v c p b c lương, v trình văn hoá, v phân lo i s c kho , v hoàn c nh gia ình thì trong th i h n 10 ngày, ph i n ban ch huy quân s xã nơi ang cư trú xu t trình gi y t v s thay i nói trên ang ký b sung. i u 22. - Ban ch huy quân s xã, m i tháng m t l n, ph i báo cáo s thay i nói i u 21 c a i u l này v i ban ch huy quân s huy n. M C 4: ĂNG KÝ DI CHUY N VÀ ĂNG KÝ V NG M T DÀI H N i u 23. - 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b , khi chuy n nơi cư trú t xã này sang xã khác trong ph m vi huy n ang cư trú, ph i n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú xu t trình gi y t v lý do thay i nơi cư trú xin xác nh n ã ăng ký chuy n i trong gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân. Sau ó, trong th i h n 7 ngày, k t ngày ăng ký chuy n i ban ch huy quân s huy n, ph i n ban ch huy quân s xã nơi cư trú m i xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân ăng ký vào s ăng ký nghĩa v quân s . 2. Ban ch huy quân s huy n ph i thông báo danh sách ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b chuy n nơi cư trú t nơi này sang xã khác trong ph m vi huy n ang cư trú cho ban ch huy quân s xã nơi ngư i ó cư trú trư c khi chuy n i xoá tên trong s ăng ký nghĩa v quân s . i u 24. - 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b , khi chuy n nơi cư trú t huy n này sang huy n khác, ph i n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú: a) Xu t tình gi y t vì lý do thay i nơi cư trú. b) Xin xác nh n ã ăng ký chuy n i trong gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân. c) Nh n phi u ăng ký nghĩa v quân s ho c phi u quân nhân n p cho ban ch huy quân s huy n nơi cư trú m i. 2. Ban ch huy quân s huy n ph i thông báo danh sách ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b di chuy n nơi cư trú sang huy n khác cho ban ch huy quân s xã,
  7. nơi ngư i ó cư trú trư c khi chuy n i xoá tên trong s ăng ký ngư i s n sàng nh p ngũ ho c s ăng ký quân nhân d b c a cơ s (g i t t là s ăng ký nghĩa v quân s ). i u 25. - Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b khi chuy n nơi cư trú n huy n m i ăng ký chuy n n: 1. Trong th i h n 10 ngày, ph i n ban ch huy quân s huy n nơi cư trú m i ăng ký chuy n n: a) Ngư i s n sàng nh p ngũ n p phi u ăng ký nghĩa v quân s và gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s do ban ch huy quân s nơi cư trú cũ c p, và nh n gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s m i. b) Quân nhân d b n p phi u quân nhân và xin xác nh n ã ăng ký chuy n n trong th quân nhân. 2. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày ăng ký chuy n n ban ch huy quân s huy n, ph i n ban ch huy quân s xã nơi cư trú m i xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân ăng ký vào s ăng ký nghĩa v quân s . i u 26. - Ngư i s n sàng nh p ngũ, khi ư c g i nh p ngũ trong th i bình ho c th i chi n, ph i mang theo gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s và l nh g i nh p ngũ; quân nhân d b khi ư c g i t p trung hu n luy n ho c ki m tra tình tr ng s n sàng chi n u, ho c g i nh p ngũ trong th i chi n, ph i mang theo l nh ng viên (phát trư c t th i bình), th quân nhân và l nh g i. Khi n a i m quy nh, ngư i s n sàng nh p ngũ n p gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s và l nh g i cho ban ch huy quân s huy n, quân nhân d b n p l nh ng viên và th quân nhân cho ơn v , n p l nh g i cho ban ch huy quân s huy n. i u 27. - 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b , khi ư c c ra nư c ngoài công tác ho c h c t p t m t năm tr lên, ph i n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú: a) Xu t trình gi y t v vi c ư c c ra nư c ngoài công tác ho c h c t p; b) G i l i gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân; c) Xin xác nh n ăng ký v ng m t dài h n. Khi v nư c, trư c khi i nh n công tác, ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b ph i n ban ch huy quân s huy n nơi g i l i gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân trư c lúc ra nư c ngoài, ăng ký nghĩa v quân s l i. 2. Ban ch huy quân s huy n ph i thông báo danh sách ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b ư c c ra nư c ngoài công tác h c t p t m t năm tr lên cho ban ch huy quân s xã nơi ngư i ó c trú trư c khi ra nư c ngoài, xoá tên trong s ăng ký nghĩa v quân s .
  8. i u 28: - 1. Ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b , khi ư c c ra nư c ngoài công tác ho c h c t p ư i m t năm, ph i g i l i gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân cơ s nơi làm vi c h c t p. 2. Th trư ng cơ s ph i báo cáo danh sách ngư i nói i m 1, i u 28 c a i u l này cho ban ch huy quân s huy n nơi ngư i ó cư trú, trong th i h n 10 ngày, k t ngày ngư i ó ư c c ra nư c ngoài ho c nư c ngoài v n cơ s . M C 5: ĂNG KÝ GI I NG CH D BN i u 29: - Vi c cho quân nhân d b không còn s c kho ph c v trong ng ch d b gi i ng ch do ban ch huy quân s huy n quy t nh. Quân nhân d b không còn s c kho ph c v ng ch d b do cơ quan y t huy n xác nh theo b ng tiêu chuNn s c kho c a B trư ng B Y t và B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 30: Hàng năm dư i s ch o c a U ban nhân dân huy n, ban ch huy quân s huy n t ch c trao quy t nh gi i ng ch cho quân nhân d b ã hoàn thành nghĩa v quân s và thu l i th quân nhân. Chương 3: ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S RIÊNG (G I T T LÀ ĂNG KÝ RIÊNG) i u 31: - 1. Ngư i thu c di n làm nghĩa v quân s ư c mi n g i nh p ngũ khi có l nh ng viên theo i u 65 c a Lu t nghĩa v quân s thì ư c ăng ký riêng. Nh ng ngư i ăng ký riêng ph i là quân nhân d b ( ây bao g m c sĩ quan d b ) ang m nhi m ch c v ho c ngh nghi p tr ng y u trong các t ch c Nhà nư c, t ch c xã h i ư c xác nh trong b ng danh m c các ch c v và ngh nghi p nh ng ngư i thu c di n làm nghĩa v quân s ư c mi n g i nh p ngũ khi có l nh ng viên ban hành kèm theo ngh nh s 82-H BT ngày 6-5-1982 c a H i ng B trư ng. 2. Ngư i ư c ăng ký riêng ph i mang quy t nh b nhi m ch c v , gi y gi i thi u c a cơ s và th quân nhân n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú chuy n sang ăng ký riêng. 3. Hàng năm, vào 5 ngày u tháng 1, ngư i ăng ký riêng ph i mang gi y gi i thi u c a cơ s và th quân nhân n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú xin xác nh n v n thu c di n ư c mi n g i nh p ngũ khi có l nh ng viên trong th quân nhân. i u 32: - Khi ã nh n ch c v ho c ngh nghi p khác ngoài quy nh c a b ng danh m c nói i u 31 c a i u l này thì không còn thu c di n ăng ký riêng và trong th i h n 10 ngày, ph i n ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú xu t trình quy t
  9. nh b nhi m ch c v m i và gi y gi i thi u c a cơ s chuy n sang ăng ký nghĩa v quân s chung (g i t t là ăng ký chung). i u 33.- Ng ng ngư i ăng ký riêng ph i ch p hành các quy t c ăng ký nói các i u 7, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 c a i u l này. Chương 4: NHI M V C A CƠ QUAN TRONG VI C ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S i u 34.- B trư ng B qu c phòng ch o vi c ăng ký nghĩa v quân s trong c nư c; quy nh ch báo cáo và ch ki m tra v vi c ăng ký nghĩa v quân s cho cơ quan quân s các c p và ơn v thu c quy n; quy nh ch sinh ho t i v i ngư i s n sàng nh p nhũ và quân nhân d b . i u 35.- U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o cơ quan quân s cùng c p th c hi n vi c ăng ký nghĩa v quân s , qu n lý ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b a phương mình theo quy nh c a i u l này và các quy nh c th c a B trư ng B Qu c phòng. i u 36.- Tư l nh quân khu (và c p tương ương) ch huy trư ng quân s t nh có trách nhi m ch o các cơ quan quân s thu c quy n th c hi n vi c ăng ký nghĩa v quân s trong a bàn mình ph trách. Ch huy trư ng quân s huy n, xã h i trư ng có trách nhi m tr c ti p t ch c vi c ăng ký nghĩa v quân s trong a bàn mình ph trách. i u 37.- Th trư ng cơ quan sí nghi p và ơn v cơ s khác có trách nhi m th c hi n i u 11 c a i u l này và ph i báo cáo danh sách ph n có ngh chuyên môn k thu t c n cho quân i mà chưa ăng ký vào ng ch d b cho ban ch huy quân s huy n nơi ngư i ó ang cư trú, trong th i h n 10 ngày, k t ngày h ư c i u ng v cơ s . i u 38.- Cơ quan công an có trách nhi m: 1. Ki m tra vi c ăng ký nghĩa v quân s c a ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b khi c p gi y di chuy n h khNu ho c ăng ký h khNu; ch c p gi y di chuy n ho c ăng ký h khNu cho ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b khi h ã làm th t c ăng ký nói i u 23, i u 24, ho c i u 25 c a i u l này. 2. Truy nã ngư i tr n tránh ăng ký nghĩa v quân s và ph i h p v i cơ quan quân s a phương ki m tra vi c ăng ký nghĩa v quân s c a công dân. 3. T m gi gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s ho c th quân nhân, khi ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b b gi ho c b t m giam i u tra; và tr l i nh ng gi y t ó, n u h ư c tr l i t do. 4. Thông báo v vi c ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b b t m giam ho c ư c tr l i t do cho ban ch huy quân s huy n nơi ngư i ó ang cư trú, trong th i h n 15 ngày, k t khi h b t m giam ho c ư c tr l i t do.
  10. 5. Thông báo v vi c ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b ư c thay i h tên ho c ch t cho ban ch huy quân s huy n nơi ngư i ó ang cư trú, trong th i h n 10 ngày, k t khi h ư c thay i h tên ho c ch t. i u 39.- Cơ quan ngo i giao có trách nhi m: Ki m tra vi c ăng ký v ng m t dài h n c a ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b khi h ư c c ra nư c ngoài công tác ho c h c t p t m t năm tr lên. Ch c p h chi u khi nh ng ngư i ó ã có gi y ch ng nh n ăng ký v ng m t dài h n c a ban ch huy quân s huy n nơi ang cư trú. i u 40.- Cơ quan y t huy n có trách nhi m t ch c khám và ki m tra s c kho cho ngư i s n sàng nh p ngũ và quân nhân d b theo k ho ch c a cơ quan quân s a phương cùng c p. i u 41.- Toà án nhân dân g i trích l c án c a ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b b tư c quy n ph c v trong các l c lư ng vũ trang nhân dân cho ban ch huy quân s huy n nơi h ang cư trú, trong th i gian 10 ngày, k t khi b n án b t u có hi u l c pháp lu t. i u 42.- Ch huy trư ng quân s huy n: 1. Có quy n cánh cáo i v i ngư i s n sàng nh p ngũ ho c quân nhân d b không ch p hành úng quy t c v ăng ký nghĩa v quân s mà không có l do chính áng ho c làm m t gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s , th quân nhân ho c l nh ng viên. 2. Thông báo vi c ã x lý cho th trư ng cơ quan, xí nghi p ho c ơn v cơ s khác nơi ngư i vi ph m làm vi c ho c h c t p, n u h là công nhân, viên ch c c a Nhà nư c ho c t ch c xã h i; cho ch t ch U ban nhân dân xã nơi ngư i vi ph m ang cư trú, n u h không ph i là công nhân, viên ch c Nhà nư c ho c t ch c xã h i. 3. Ki n ngh U ban nhân dân huy n x ph t bi n pháp hành chính ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n truy t nh ng trư ng h p vi ph m nghi m tr ng. Chương 5: I U KHO N CU I CÙNG i u 43.- i u l này thay th i u l v ăng ký th ng kê và qu n lý quân nhân d b ban hành kèm theo ngh nh s 217-CP ngày 26-12-1961 c a H i ng Chính ph . i u 44.- B trư ng B Qu c phòng, B N i v , B Ngo i giao, B Tài chính, B Y t và th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng trong ph m vi ch c năng qu n lý c a mình, hư ng d n chi ti t vi c thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản