Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
79
lượt xem
4
download

Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  49/1999/N§­C P  n g µ y   08 th¸ng 7 n¨ m   1999  V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c  Õ  to¸n l k ch Ý nh  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy  th¸ng5  cø  l K to¸nv Th kª ng 20    n¨m  1988; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông 1. §  î   ph vi¸p d 1. §èit ng viph¹m  µnh  Ýnh     î     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     µnh÷ng  µnh      v k to¸nl   h vi cña    ©n  c¸ nh hoÆc   chøc  ∙  è    tæ  ® c ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  ¾c  t qu¶n  ýl  Nhµ   ícvÒ   Õ     ng  a  n   n   k to¸nnh ch ®Õ møc  ph¶itruycøu     tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù  µ    h sv theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt,    ph¶ibÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh.   x ph   ch 2. C¸c    quy  nh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  ®Þ v x ph   ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n trong     NghÞ   nh  µy    ông  i víi ®Þ n ¸p d ®è   : a)  nh©n  µ  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  C¸  v tæ  ch viviph h ch trong lÜnh  ùc    v kÕ     to¸nquy  nh  ¹ Ch ¬ng    ña  ®Þ t  i IIc NghÞ   nh  µy; ®Þ n b)  nh©n  µ  chøc  íc ngoµiho¹t®éng      C¸  v tæ  n     trªnl∙nhthæ  Öt Nam   ã  Vi   c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n quy  nh   ¹  ¬ng      ®Þ t ich II NghÞ   nh  µy, trõ tr ng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  ®Þ n    ê h ® í  t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  µ  êihiÖu  ö  ¹t t v th   x ph 1. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n ® îc    thùc hiÖn    theo kho¶n        vµ  cña  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh    1,3,4,5  6  §i 3  l X l    h chÝnh. 2. Thêi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n lµ 2     n¨m  Ó   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  k t  viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     îcthùc hiÖn.   v k to¸n®     §èivíi   ©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô      Ðt     nh c¸ b kh         c quy ®Þ ® v ¸n ra x   xö  theo  ñ tôctètông  ×nh  ù  µ   ã  Õt ®Þnh  nh  th       h s m c quy   ®× chØ  iÒu    ® trahoÆc   ®×nh chØ  ô    ña  Êp  ã  Èm  Òn, th×  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  i víi v ¸n c c c th quy   b x ph   ch ®è    
  2. 2 hµnh    ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh; thêihiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  vi c d hi vi ph h ch    x ph     h chÝnh  µ3  l   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  nh    t  c quy   ®× chØ. Trêng  îp c¸ nh©n, tæ  h      chøc  Õp tôc viph¹m  µnh  Ýnh  ti       h ch hoÆc   è  ×nh  ct trèntr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× kh«ng    ông  êihiÖu  ö  ¹tquy  nh       tr   x ph     ¸p d th   x ph   ®Þ t¹ kho¶n  µy.   i n §i Ò u 3. C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v kÕ   to¸n 1. M çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       ©n,      v k to¸nc¸ nh tæ chøc  ph¶ichÞu  ét    m trongc¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© a) C¶nh    c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Ngoµi  ×nh  h thøc  ö  ¹t chÝnh,  nh©n,  chøc    ¹m   µnh  x ph   c¸  tæ  vi ph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸ncßn  ã  Ó  Þ     ông  ét  c th b ¸p d m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c quy  nh   ¹    ®Þ t ikho¶n    §iÒu    2, 3  11 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u    ×nh  Õtgi¶m  Ñ,    4. T ti   nh t¨ng nÆng   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n 1.T×nh  Õtgi¶m  Ñ:   ti   nh a) C¸  ©n, tæ    nh   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  ∙  ñ  ng  viph h ch ® ch ®é ng¨n chÆn,  µm  l gi¶m  ítt¸ch¹icña    ¹m  b      viph hoÆc   ∙  ù nguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  ® t  kh ph h qu¶, båith    ­ êng  Öth¹i; thi   b) Vi ph¹m     tronghoµn    c¶nh  Þ  p  éc. b Ð bu 2.T×nh  Õtt¨ngnÆng:   ti     a) Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  b) Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i c) Xóigiôc,l«i Ðo, Ðp  éc  êiphô  éc vµo  ×nh  Ò   Ët chÊt,tinh       k   bu ng   thu   m vv     thÇn      ¹m; ®Ó viph d) Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n      ¹m; v  h ®Ó viph ®)  îidông  µn  L  ho c¶nh  Õn  chi tranh,thiªntaihoÆc   ã       kh kh¨n  Æc   Öt ® bi   kh¸ccña    éi®Ó     ¹m;   x∙h   viph e) Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èn  khi vi ph ®ch vi tr tr¸nh,che  Êu    ¹m  µnh    gi vi ph h chÝnh. C h ¬ n g  II   c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc x ö  p h ¹t  v µ  m ø c  x ö  p h ¹t
  3. 3 §i Ò u 5.  ph¹m  Ò   Èm   Òn  Vi  v th quy ban  µnh  µ  dông  Õ     Õ   h v ¸p  ch ®é k to¸n 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng, n Õu  ã  ×nh  Õt ®å   ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n     th ph   ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh       vi sau  y: ®© a)  ùc  Ön  Th hi kh«ng  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   Èm   Òn  ®Þ c Nh n   th quy ban  µnh  Õ     h ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,tµikho¶n  Õ      k to¸n,vÒ       b¸o c¸o tµichÝnh.    b) Yªu  Çu, quy  nh, híng dÉn  Êp  íi   c  ®Þ     c d  ph¶ithùc hiÖn        c¸c chøng  õ kÕ   t  to¸n,sæ   Õ     k to¸n,biÓu  É u   c¸o tµichÝnh      m b¸o      saiquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   kÕ   to¸n. c)Kh«ng  ¨ng  ý  Õ     Õ       ông    ® k ch ®é k to¸n¸p d trong thêih¹n quy  nh  Ön      ®Þ hi hµnh. d) Söa  æi    ® chøng  õ kÕ   t   to¸n,söa  æi    Õ     ® sæ k to¸n,söa  æi  c¸o tµi   ® b¸o      chÝnh  hoÆc   thay ® æi  ¬ng    ph ph¸p  ¹ch      a  îccÊp  ã  Èm  Òn  h to¸nkhich ®   c th quy chÊp  Ën  thu b»ng  b¶n  b¨n  theo quy  nh.   ®Þ 2. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: tÞch    thu tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  v    h ch ®èi víi   µnh       hc¸c viquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t    i a,b  d  1  n §i Ò u      ¹m  6. Vi ph nguyªn  ¾c  ö  ông  t sd chøng  õ kÕ     µ  µikho¶n  t   to¸nv t   kÕ   to¸n 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 3.000.000  ng,  Õu   ã  ×nh  Õt ®å n ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    µnh      c¸c h vi sau ®©y: a) Ghi  Ðp  ¹t®éng  ch ho   kinh tÕ, tµichÝnh       ph¸tsinh trong chøng  õ kÕ         t  to¸nkh«ng  ©n  ñ nguyªn t¾c    Ðp    tu th     ghich chøng  õ,kÓ   chÕ     t   c¶  ®é chøng  õ t  ®iÖn  ö. t b)  ö   ông    Sd c¸c ho¸  n,  ®¬ chøng  õ kÕ   t   to¸n kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Bé  µichÝnh  T  hoÆc  kh«ng  îcc¬  ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp. ph c)B¸n    n  µi Ýnh  èng    ho¸®¬ t   ch kh chØ  ng  a  ©y  Ëu  nh ch g h qu¶  nghiªm  äng. tr d) Mua  ãa  n  µi Ýnh    h ®¬ t   ch kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ ®)  µ m   Êt  ãa  n  µichÝnh  L m h ®¬ t   hoÆc   Êt  m chøng  õ kÕ     t   to¸nkh«ng  khai   b¸o. 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng, ®èi  íihµnh    ®å   v  vicho  i  îng  ®è t kh¸c   sö  ông  µikho¶n  n  Þ    Ën  Òn  µ  d t  ®¬ v ®Ó nh ti v chuyÓn  Òn  ti cho    ¹t®éng  c¸c ho   tiÒn tÖ    ¹m  û  ËttµichÝnh  µ  ö  ông  èn.   viph k lu     vsd v 3. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: tÞch    thu tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  v    h ch ®èi víi   µnh       hc¸c viquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m         kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t    i a,b,c,d  1  n
  4. 4 §i Ò u    m¹o  7. Gi¶  chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,khaiman   µ  c¸o      v b¸o  sè  Öu kÕ       ù  Ët li   to¸nsais th 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         visau ®©y  : a) Gi¶ m¹o     chøng  õkÕ   t   to¸n,   Õ     k to¸n. sæ b) Khaiman  è  Öu,b¸o c¸o saisù  Ët.     s li         th c)Ð p  éc  êikh¸cgi¶m¹o    bu ng       chøng  õ,sæ   t   s¸ch,khaiman  è  iÖuvµ         s l   b¸o c¸o sè iÖukÕ      ù thËt l   to¸nsais   . 2. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: tÞch    thu tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  v    h ch ®èi víi   µnh       hc¸c viquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t    i a,b  1  n §i Ò u     ph¹m  8. Vi   nguyªn t¾c  Õ     Ò   Ýnh  Þp  êivµ  y    k to¸nv t k th   ®Ç ®ñ 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång,     n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n   ct ti     th ph   4.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Ghi  Ðp  ch chøng  õ kÕ   t   to¸n kh«ng  Þp  êitheo    k th   quy  nh  ña  Õ   ®Þ c ch ®é   Õ  to¸n; k  b) Ghi  Ðp    Õ       ch sæ k to¸nkh«ng  Þp  êitheo  k th   quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n; c) LËp    hoÆc   ép  n b¸o    µichÝnh  c¸o t   kh«ng  Þp  êitheo  k th   quy  nh  ña  ®Þ c chÕ     Õ   ®é k to¸n. 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 4.000.000  ng,  Õu   ã  ×nh  Õt ®å n ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   7.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    µnh      c¸c h vi sau ®©y: a)Ghi chÐp     chøng  õkÕ     t   to¸nkh«ng  y      ®Þnh  ña  Õ     Õ   ®Ç ®ñ theo quy  c ch ®é k to¸n; b) Ghi  Ðp    Õ       ch sæ k to¸nkh«ng  y    ®Ç ®ñ theo  quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n; c) LËp  c¸o tµichÝnh    b¸o      kh«ng  y    ®Ç ®ñ theo  quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n. §i Ò u 9.  ph¹m  Vi  quy  nh  Ò   ë   ®Þ v m sæ,    ghi sæ, kho¸ sæ   Õ     k to¸n vµ    kiÓm  kª 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång,     n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n   ct ti     th ph   2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) M ë       sæ hoÆc  kho¸sæ   Õ       k to¸nkh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   ¬ng  ®Þ v ph ph¸p  hoÆc   kh«ng  ng      Õ   ®ó niªn®é k to¸n; b) Ghi sæ   Õ         k to¸nkh«ng  â rµng; r 
  5. 5 c)Söa  ÷a,tÈy xo¸sæ   Õ       ch       k to¸nkh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng,  i  íihµnh      Ðp  ®å ®è v   vi ghi ch hoÆc   tÝnh    è  Öu trong sæ   Õ     to¸ns li     k to¸nkh«ng  ng  éidung  µ  ¬ng  ®ó n  v ph ph¸p    quy ®Þnh  ña  Õ     Õ   c ch ®é k to¸n. 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng, n Õu  ã  ×nh  Õt ®å   ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         visau ®©y: a) B¸n  µng    h kh«ng  Ëp ho¸ ®¬n  µi Ýnh,kh«ng  µo    hµng; l    t  ch   v sæ b¸n    b)  á   ét  Çn  B m ph doanh thu hoÆc  t¨ng doanh    thu  èng  kh trong niªn ®é     b¸o c¸o.   4.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 4.000.000  ng,  Õu   ã  ×nh  Õt ®å n ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   7.000.000  ng, ®èi  íim ét  ®å   v  trong c¸c hµnh         visau ®©y: a) Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  µ  íc ®Þ c nh n   vÒ   Óm    µis¶n; ki kª t     b) Kh«ng  ö  ýhoÆc   ö  ýsaikÕt  x l  x l    qu¶  Óm     µis¶n  íc khilËp    ki kª t   tr     b¸o c¸o tµichÝnh  ña     c n¨m  ¹t®éng. ho   5. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ngnÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   20.000.000 ®ång, ®èi víi µnh      µisæ          h vi®Ó ngo   s¸ch   kÕ       ¹ tµi to¸nc¸clo i     s¶n  µ  Òn vèn. v ti   §i Ò u      ¹m  Õ         µ  10. Vi ph ch ®é b¸o c¸o v cung  Êp  µiliÖukÕ   c t     to¸n Ph¹t tiÒn  õ    t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 8.000.000  ng,  Õu   ã  ×nh  Õt ®å n ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         visau ®©y: 1. LËp  c¸o tµichÝnh    b¸o      kh«ng  ng  ®ó theo  Óu  É u   bi m quy  nh  ña    ®Þ c c¸c c¬  quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2. Kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ng ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v cung  cÊp  µiliÖu kÕ     ªnquan  n   ùc hiÖn  îp ®ång  t     to¸nli   ®Õ th   h  kinhtÕ  ∙  ý  Õt  íi ­   ® k k v  n íc ngoµi vµ        c¸c quan  Ö   h kinh tÕ    kh¸c cho    ¬    c¸c c quan  chøc n¨ng  îc phÐp  ®  yªu cÇu    cung  Êp  c theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Kh«ng  c¸o,b¸o        b¸o    c¸o saihoÆc   c¸o kh«ng  y      éidung  b¸o    ®Ç ®ñ c¸c n   ®∙ quy  nh  ®Þ theo yªu  Çu  ña  µ   íc,hoÆc   ¬  c c Nh n   c quan  ã  Èm   Òn  Ò   c th quy v t×nh  ×nh  h vay  µ  ö  ông  èn  vsd v vay  î níc ngoµi kh«ng  n      qua  µ   íc vµ  Ö   Nh n   h thèng  µichÝnh,ng©n  µng  t    h trongníc     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.Kh«ng  ép  c¸o tµichÝnh  nh  ú    n b¸o      ®Þ k theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µi t  chÝnh,ng©n  µng  Ò   ¹t®éng    h v ho   kinh tÕ  ña  n  Þ    ícngoµi.   c ®¬ v ë n   5.B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch kh«ng  îckiÓm    ®  to¸ntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  6. 6 §i Ò u      ¹m  Õ     Óm    Õ   11. Vi ph ch ®é ki trak to¸n 1. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 8.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong c¸c hµnh         visau ®© y: a) G © y     c¶n  ëviÖc  Ó m    tr   ki trahoÆc   kh«ng  ùc hiÖn  Õn  Þ  ña    th   ki ngh c tæ chøc  Ó m    Ò  kÕ     µ   ki trav   to¸nm kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng. c l   ch ® b) Tr×    ho∙n,lÈn    tr¸nhhoÆc   è      c ý kh«ng  cung  Êp    µiliÖu,chøng  õ, c c¸c t     t  sæ   Õ   k to¸n,     µichÝnh    c¸o t   b¸o theo yªu cÇu cña  chøc  Óm       tæ  ki tra. c)  öa  ÷a, thay  æi  S ch   ® chøng  õ   Õ   t k to¸n,sæ   Õ     k to¸n trong    Õn   khi ti   hµnh  thanh    Óm    Ò   µi Ýnh,kÕ   tra,ki trav t  ch   to¸n. d) Kh«ng  thùc hiÖn  Önh      l niªm phong  å  ¬, tµiliÖu,chøng  õ,sæ   Õ   hs     t  k to¸n,kÐt  ü, tµis¶n  ña  ¬    qu     c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. ®)  ù     T ý th¸o bá, di chuyÓn       hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c lµm    thay  æi  ×nh  ® t tr¹ngniªm    phong kho, kÐt  ü, vµng, b¹c,®¸  óy, chøng  õ,sæ   Õ     qu     q  t   k to¸n,hå   s¬ vay    Õ  Êp, b¶o    tr¶,th ch   l∙nhhoÆc     c¸c tang  Ët ®ang  Þ   v  b niªm  phong, t¹m    gi÷m µ   a  ©y  Ëu    ch g h qu¶. 2. p  ông  Ön  ¸d bi ph¸p  éc  bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   i  íic¸c   li  tr   ®Ç ®è v     hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t i c,® kho¶n  §iÒu  µy. 1  n §i Ò u 12.    ¹m  Õ     Vi ph ch ®é b¶o  qu¶n,l tr÷chøng  õ kÕ    u    t   to¸n,sæ   Õ    k to¸n,     µi Ýnh.   c¸o t   b¸o ch 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång,     n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n   ct ti     th ph   4.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) B¶o    qu¶n,l tr÷hå  ¬  µiliÖu kÕ      u    s t     to¸nkh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ b) Sö  ông  å  ¬  µiliÖu kÕ     ang u  ÷kh«ng  ng   d h s t     to¸n® l tr   ®ó quy  nh. ®Þ 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 4.000.000  ng,  Õu   ã  ×nh  Õt ®å n ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   7.000.000  ng,  i  íihµnh       háng, m Êt  ®å ®è v   vi ®Ó h   chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ      k to¸n,b¸o    c¸o  µichÝnh  ang  t  ® trong niªn h¹n      b¶o qu¶n,l tr÷do  Õu tinhthÇn   u    thi     tr¸chnhiÖ m.   3. Ph¹t  Òn tõ 1.000.000 ®ång  n       ti       ®Õ 8.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         visau ®©y: a)  û   á  Hu b chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µichÝnh    a  Õt    c¸o t   khich h thêih¹n quy  nh  Ò  u  ÷;    ®Þ v l tr b) Huû   á    b chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µichÝnh    c¸o t   kh«ng  ng  ®ó thñ tôcquy  nh;    ®Þ c) Huû   á    b chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µichÝnh    c¸o t   kh«ng  ng  ®ó hoÆc   îtqu¸ quyÒn  ¹n. v    h
  7. 7 §i Ò u      ¹m  Ò   13. Vi ph v nguyªn t¾c  chøc  Õ     tæ  k to¸n 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   15.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         visau ®©y: a) Bè  Ýc¸n bé  Õ       tr     k to¸nkiªm  Ö m  ñ kho,thñ quü,tiÕp liÖu; nhi th          b) Bè   Ý ngêilµm    tr     c«ng  Öc  Õ   vi k to¸n,thñ kho,thñ quü  µ         m ph¸p  ËtvÒ   lu   kÕ     to¸nkh«ng  cho  Ðp; ph c) Kh«ng  è  Ý ngêi hoÆc     b tr     kh«ng  chøc  é  Ën  µm  tæ  b ph l c«ng    Õ   t¸ck to¸ntheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õt     ct ti   t¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n     th ph   20.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         visau ®©y: a)    Öm   Õ   Bæ nhi k to¸n tr ng  µ nh÷ng  êi cã  Òn    Òn  ù  µ     ë l  ng   ti ¸n,ti s m ph¸p   luËtquy  nh  ang    ®Þ ® trong thêih¹n  Ê m   ¶m   Ö m      c ® nhi chøc  ô  µy  v n hoÆc   ∙  ® bÞ  û  Ëtdo    ¹m  Ò   k lu   viph ngh nghiÖp  Õ     µichÝnh; k to¸nt   b)    Öm   êi kh«ng    iÒu  Ön  Ò   ×nh ®é   Bæ nhi ng   ®ñ ® ki v tr   chuyªn m«n,    kinh  nghiÖ m  c«ng    ùc tÕ  t¸cth   theo tiªuchuÈn     quy  nh  µm  Õ     ëng. ®Þ l k to¸ntr 3. p  ông  Ön  ¸d bi ph¸p  éc  bu ph¶i thuyªn chuyÓn  Þ   Ý ® îc bæ   Ö m       v tr     nhi ®èi víi êng  îp viph¹m    iÓ m     kho¶n       tr h    c¸c® a,b  1,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n §i Ò u    14. ChuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸n ®Ó     truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù   h s KhixÐt thÊy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     ã  Êu    v k to¸nc d hiÖu  éiph¹m  × ngêicã  Èm  Òn  t  th     th quy ph¶ichuyÓn    ngay  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  xö  ýh×nh  ù  ã  Èm  Òn    Õt. l  s c th quy gi¶i quy Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô    ¹m  c vi gi   i   viph trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸n cã  Êu    d hiÖu  éi ¹m    ö  ýhµnh  Ýnh. t  ph ®Ó x l   ch      C h ¬ n g  III   T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t, æ  c h ø c v µ  c¸ n h © n    t b Þ  x ö  p h ¹t, h ñ  t ô c x ö  p h ¹t µ  k hi Õ u n ¹i  T  v §i Ò u  15.  È m  quyÒn  xö ph¹t ña thanh tra Th  c  chuyªn ngµnh tµi   chÝnh 1. Thanh        tra viªnchuyªn  µnh  µichÝnh    Êp  ang    µnh  ng t  c¸c c ® thih c«ng  vô  ã  Òn: c quy   a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å c)TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  µ    v  ti   d ®Ó viph h ch v ¸p dông    Ön  c¸c bi ph¸p  kh¸c quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö     ®Þ ti   c  1  34  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 2.Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh  µi Ýnh  Êp  ë  ã  Òn    t  ch c S c quy :
  8. 8 a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  t i 2  3  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Ch¸nh thanh    tra chuyªn  µnh  µi chÝnh  éc  é   µi  Ýnh  ã  ng t  thu B T ch c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  t i 2  3  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 16. È m   Òn  ö  ¹tcña  y   Th quy x ph   ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön, nh d c huy   tØnh 1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  Òn: nh d c huy c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  cña  t i 2,§i 3  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  îcquyÒn: ®  a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c) ¸ dông    ×nh   p  c¸ch thøc xö  ¹tbæ     ph   sung,c¸cbiÖn     ph¸p kh¸cquy  nh       ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  cña    i 2  3  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    û   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 17. U quy x ph     h ch Trong  êng  îp nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  tr h  ng   th quy x ph     h ch quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  §iÒu    2  3  15; kho¶n  vµ  §iÒu  cña  1  2  16  NghÞ   nh   ®Þ nµy  ¾ng  Æt   v m hoÆc   îcsù  y  Òn  ña  ä, th×  Êp  ã  ña  êi®ã   ã  ®   ñ quy c h   c ph c ng   c thÈm  Òn  ö  ¹ttheo thÈm  Òn  ña  ä. quy x ph     quy c h §i Ò u    ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 18. Ph ®Þ th quy x ph     h ch 1. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön,  nh d c huy tØnh  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  c th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     éc ®Þa  ¬ng.   v k to¸nthu   ph 2.C¬     quan thanh    trachuyªn ngµnh  µichÝnh    Êp  ã  Èm  Òn  ö    t  c¸cc c th quy x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     éc m × nh    v k to¸nthu   qu¶n  ý. l 3. Trêng  îp  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    hh viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     éc    v k to¸nthu thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  quy x ph   nhi c quan,th× viÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     x ph     h ch do  ¬  c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth  
  9. 9 §i Ò u 19. Thñ  ôc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh     t x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l vk to¸n Thñ   ôc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n ® îc thùc      hiÖn theo quy  nh  ¹  ¬ng  cña  ®Þ tiCh VI  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch ngµy  th¸ng7  06    n¨m 1995. §i Ò u  20. ìng chÕ  thi µnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t  ph¹m  hµnh   C  h  vi chÝnh  trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n ViÖc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c ch thih quy ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  Õ     îcthùc hiÖn  v k to¸n®     theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 55  Ph¸p  Önh  ö   l X lýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7     h ch ng 06    n¨m  1995. §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi µnh    èng  i ngêi 21. X ph     h ch ®è     h vich ®è     thi µnh   h c«ng  ô  v trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi êicã  µnh    èng  i ngêi x ph     h ch ®è    ng   h vich ®è     thihµnh    c«ng  ô  v trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n ® îc thùc  Ön     hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m     kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  a, b  2, ® c  3  5  ®Þ s 49/CP  µy    ng 15 th¸ng 8    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh    vùc  ninh trËttù. an     §i Ò u    22. Khen  ëng  µ  û  Ët th v k lu 1. C¸  ©n,  chøc  ã    nh tæ  c c«ng  ph¸thiÖn, tè c¸o    ©n        c¸ nh hoÆc   chøc  tæ  cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     ×  îc xÐt    v k to¸n th ®   khen  ­ th ëng theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n   2.  êi cã  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ng   th quy x l    h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l vk to¸ncã  µnh     h viche  Êu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  d h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸n hoÆc  kh«ng  Êp  µnh  ch h quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh    vùc  Õ     k to¸ntrong NghÞ   nh  µy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  Ï   ®Þ n th t   t ch   ®é viph s   bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc     x l   lu   truy cøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù, n Õu  ©y  Öth¹ith×    h s  g thi     ph¶ibåith ng      ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    êihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹t 23. Th   thih quy ®Þ x ph Quy Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n h Õt    hiÖu  ùcthihµnh  l   sau  ét  m n¨m, kÓ   õ ngµy    Õt  nh;    t  ra quy ®Þ trong tr ng  îp c¸  ê h     nh©n, tæ    chøc  Þ   ö  ¹tcè  ×nh  èn tr¸nh,tr×ho∙n th×  b x ph   t tr        kh«ng    ông  êi ¸p d th   hiÖu  quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t  i n §i Ò u    Õu  ¹ivµ  èc¸o 24. Khi n   t   ViÖc  Õu  ¹i  è c¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, è c¸o ®èi víi khi n ,     gi¶iquy khi n           Õt  nh   t t quy ®Þ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n ® îc thùc hiÖn       theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t
  10. 10 C h ¬ n g  IV  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Òu  25. §i kho¶n    µnh thih 1. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý. 15    t  k  NghÞ   nh  µy  ®Þ n thay  Õ  ÷ng  th nh quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n t¹   iNghÞ   nh   è  ®Þ s 52/H§BT  µy  th¸ng  n¨m  ng 19  02  1992  ña  éi  ng  é   ëng, thay  Õ    c H ®å B tr   th c¸c quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ t i® c  1, ®iÓ m   kho¶n    iÓ m         kho¶n  §iÒu  vµ  iÓ m     kho¶n  §iÒu  a  2, ® a, c,d, e  3  2  ® b, c  1  3 NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng4  ng 17    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹t c Ch ph v x ph   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch tronglÜnh  ùc  Õ.   v thu 2.  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3.  é   ëng  é   µi chÝnh  Þu  B tr BT  ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản