Nghị định 49/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
67
lượt xem
14
download

Nghị định 49/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2000/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 49/2000/N -CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i. 2. Ngân hàng thương m i là ngân hàng ư c th c hi n toàn b ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. 3. Ngân hàng thương m i theo Ngh nh này g m ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. i u 2. Vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng; cơ c u t ch c c a ngân hàng thương m i th c hi n theo quy nh t i M c 1, M c 2, Chương II Lu t các T ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: HO T NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I M C 1: HUY NG V N i u 3.
 2. Ngân hàng thương m i ư c huy ng v n dư i các hình th c sau: 1. Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài. 4. Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh t i kho n 1 i u 30 Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M C 2: HO T NG TÍN D NG i u 4. Ngân hàng thương m i ư c c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 5. Ngân hàng thương m i ư c cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c: 1. Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2. Cho vay trung h n, dài h n th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. i u 6. 1. Ngân hàng thương m i ch ng tìm ki m các d án s n xu t, kinh doanh kh thi, có hi u qu và có kh năng hoàn tr n cho vay. 2. Ngân hàng thương m i nhà nư c cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c n thi t. 3. Vi c cho vay ph i ư c l p thành h p ng tín d ng và theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay và gi i h n cho vay. i u 7. 1. Ngân hàng thương m i t ch c vi c xét duy t cho vay theo nguyên t c phân nh trách nhi m gi a các khâu thNm nh và quy t nh cho vay; ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng.
 3. 2. Ngân hàng thương m i ư c quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. 3. Ngân hàng thương m i có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngân hàng thương m i ư c mi n, gi m lãi su t cho vay, phí ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 8. 1. Ngân hàng thương m i ư c b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác b ng uy tín và b ng kh năng tài chính c a mình i v i ngư i nh n b o lãnh theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. M c b o lãnh i v i m t khách hàng và t ng m c b o lãnh c a m t ngân hàng thương m i không ư c vư t quá t l so v i v n t có c a ngân hàng thương m i do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 3. Ngân hàng thương m i th c hi n b o lãnh có các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 59 Lu t các T ch c tín d ng và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 9. Ch các ngân hàng thương m i ư c phép th c hi n thanh toán qu c t m i ư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 10. Ngân hàng thương m i ư c: 1. Chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c, cá nhân. 2. Tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác. i u 11. Ngân hàng thương m i ư c ho t ng cho thuê tài chính nhưng ph i thành l p công ty cho thuê tài chính. Vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính. M C 3: DNCH V THANH TOÁN VÀ NGÂN QU
 4. i u 12. 1. Ngân hàng thương m i ph i m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ) nơi ngân hàng thương m i t tr s chính và duy trì t i ó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh; ư c m tài kho n ti n g i t i ngân hàng khác trong nư c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Chi nhánh c a ngân hàng thương m i ư c m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , nơi t tr s c a chi nhánh. 3. Ngân hàng thương m i ư c m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c. i u 13. Ngân hàng thương m i ư c: 1. Cung ng các phương ti n thanh toán. 2. Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng. 3. Th c hi n d ch v thu h và chi h . 4. Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 5. Th c hi n d ch v thanh toán qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 6. Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 7. T ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c. Vi c tham gia các h th ng thanh toán qu c t ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. M C 4:CÁC HO T NG KHÁC i u 14. 1. Ngân hàng thương m i ư c dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác trong nư c theo quy nh c a pháp lu t. M c góp v n, mua c ph n c a ngân hàng thương m i trong m t doanh nghi p, t ng m c góp v n, mua c ph n c a ngân hàng thương m i trong t t c các doanh nghi p không ư c vư t quá m c t i a theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Vi c góp v n c a ngân hàng thương m i v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam.
 5. 3. Vi c ngân hàng thương m i góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n và ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ngân hàng thương m i ư c tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 16. Khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép, ngân hàng thương m i ư c tr c ti p kinh doanh ho c thành l p công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p b ng v n t có (sau ây g i t t là công ty tr c thu c) kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t . i u 17. Ngân hàng thương m i ư c quy n u thác, nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p ng u thác, i lý. i u 18. Ngân hàng thương m i ư c cung ng d ch v b o hi m; ư c thành l p công ty tr c thu c ho c liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Ngân hàng thương m i ư c cung ng các d ch v : 1. Tư v n tài chính, ti n t cho khách hàng dư i hình th c tr c ti p tư v n cho khách hàng ho c thành l p công ty tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. 2. B o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Ngân hàng thương m i không ư c tr c ti p kinh doanh b t ng s n. i u 21. Ngân hàng thương m i ư c tr c ti p kinh doanh ho c thành l p công ty tr c thu c th c hi n kinh doanh khác có liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Trong quá trình ho t ng, ngân hàng thương m i ph i tuân th các quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng theo quy nh t i M c 5, Chương III, Lu t các T ch c tín d ng và theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 4: QU N TRN, I U HÀNH VÀ KI M SOÁT M C 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C i u 23. Ngân hàng thương m i nhà nư c là ngân hàng thương m i do Nhà nư c u tư v n, thành l p và t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh, góp ph n th c hi n m c tiêu kinh t c a Nhà nư c.
 6. i u 24. Qu n tr ngân hàng thương m i nhà nư c là H i ng qu n tr . Các ch c danh H i ng qu n tr do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m sau khi có tho thu n v i Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 25. H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr có 5 ho c 7 thành viên, bao g m thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhi m; thành viên kiêm nhi m không ph i là ngư i ang gi các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c; s lư ng thành viên H i ng qu n tr , thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhi m c a t ng ngân hàng thương m i do i u l c a ngân hàng quy nh. 2. Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr kiêm T ng giám c, thành viên H i ng qu n tr kiêm Trư ng Ban ki m soát là thành viên chuyên trách. 3. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 4. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c y quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c. 5. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. 6. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c ng th i là T ng giám c ho c Phó T ng giám c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 26. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1. Qu n tr ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t và Ngh nh này. 2. Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao. 3. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuN n y s a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n t i a bàn trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là văn phòng i di n), thành l p các ơn v s nghi p c a ngân hàng; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài;
 7. ) Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a ngân hàng; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng; g) B nhi m, mi n nhi m Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng ngân hàng; h) ChuN n y vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát; i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a ngân hàng. 4. Phê duy t phương án giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 5. Quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác, tr vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài. 6. Phê chuN n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu do T ng giám c ngh . 7. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. 8. Quy t nh v cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; quy ch viên ch c, quy ch tr lương, quy ch khen thư ng k lu t áp d ng trong ngân hàng. 9. Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ban hành Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 11. Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 12. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 13. Thông qua báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a ngân hàng. 14. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 15. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 27. Nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr
 8. 1. Ch t ch H i ng qu n tr : a) Là ngư i ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i ng qu n tr , t ch c phân công nhi m v cho các thành viên th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i i u 26 Ngh nh này; b) Thay m t H i ng qu n tr cùng T ng giám c ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho ngân hàng; c) Ký văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các cơ quan có liên quan; d) Ký các ngh quy t, quy t nh và các văn b n ho c thông qua các văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr th c hi n trong ngân hàng; ) Tri u t p, ch trì và phân công thành viên H i ng qu n tr chuN n b n i dung các cu c h p c a H i ng qu n tr ; e) Theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr gi a 2 kỳ h p H i ng qu n tr . 2. Nhi m v c a các thành viên khác c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr phân công phù h p v i ho t ng c a ngân hàng và i u ki n công vi c c a t ng thành viên. i u 28. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a ngân hàng th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr thành l p b ph n giúp vi c có không quá 5 cán b ho t ng chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr l a ch n, thay th các cán b giúp vi c c a H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát theo quy nh t i i u 30, i u 31 c a Ngh nh này. i u 29. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thN m quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a ngân hàng do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng ban Ban ki m soát, ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh . 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t, Ch t ch y nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p.
 9. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. Các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi biên b n và ư c t t c các thành viên d h p ký tên vào biên b n Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có ý ki n khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr thì có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ư c báo cáo v i các cơ quan nhà nư c có thN m quy n; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan có thN m quy n v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm theo ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4. H i ng qu n tr h p th o lu n n i dung công vi c mà công vi c ó có liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các B , ngành và các t nh, thành ph thì ph i m i i di n có thN m quy n c a các B , ngành và chính quy n a phương liên quan d h p; n i dung công vi c có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong ngân hàng, thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t. 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành iv i toàn ngân hàng. 6. T ng giám c ngân hàng, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n ho t ng c a ngân hàng theo yêu c u c a H i ng qu n tr . 7. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v thông tin ư c cung c p. 8. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và b ph n giúp vi c H i ng qu n tr ư c tính vào chi phí qu n lý c a ngân hàng. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n làm vi c c n thi t cho H i ng qu n tr và Ban ki m soát. i u 30. B nhi m, mi n nhi m, chuN n y các ch c danh Ban ki m soát 1. Trư ng Ban ki m soát là thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr phân công. 2. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m.
 10. 3. Vi c phân công Trư ng Ban ki m soát và vi c b nhi m, mi n nhi m các thành viên khác trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 31. Thành viên Ban ki m soát 1. Thành viên Ban ki m soát ph i là nh ng ngư i có trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 2. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 5 ngư i và ít nh t ph i có m t n a s thành viên là chuyên trách; s thành viên kiêm nhi m ph i có m t thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u. S lư ng thành viên Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh. i u 32. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Ki m tra ho t ng tài chính c a ngân hàng; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 2. ThN m nh báo cáo tài chính hàng năm c a ngân hàng; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a ngân hàng khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a H i ng qu n tr . 3. Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng tài chính. 4. Báo cáo H i ng qu n tr v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính ngân hàng; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng th c hi n các nhi m v c a mình. 7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 33. B nhi m, mi n nhi m T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m T ng giám c, Phó T ng giám c theo ngh c a H i ng qu n tr ; b nhi m, mi n nhi m K toán trư ng theo ngh c a H i ng qu n tr và sau khi có tho thu n c a B Tài chính. i u 34. T ng giám c, Phó T ng giám c ph i là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng, có trình chuyên môn, năng l c i u hành m t t ch c tín d ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. i u 35.
 11. 1. i u hành ho t ng ngân hàng là T ng giám c, giúp T ng giám c có m t s Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy chuyên môn, nghi p v . 2. T ng giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 36 Ngh nh này. 3. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a ngân hàng theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công. 4. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a ngân hàng, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 5. B máy chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành công vi c. i u 36. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c 1. Cùng v i Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng theo i u l ngân hàng. Giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 2. Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; d) Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; ) Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó T ng giám c, K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p theo quy nh c a i u l ngân hàng; e) Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c; g) Phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; h) Quy t nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; i) Góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác; k) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p;
 12. l) Nh ng thay i quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng; m) T ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a ngân hàng; n) Báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a ngân hàng; o) Hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 3. B nhi m, mi n nhi m Trư ng và Phó các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v ; Phó giám c, Trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và các ch c danh khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. 4. T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi ư c H i ng qu n tr phê duy t. 5. i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a ngân hàng theo úng pháp lu t, i u l ngân hàng và quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a ngân hàng. 6. i di n cho ngân hàng trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th , phá s n. 7. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thN m quy n c a mình trong trư ng h p khN n c p (thiên tai, ch h a, ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n gi i quy t ti p. 8. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 9. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng. 10. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l ngân hàng và quy t nh c a H i ng qu n tr . M C 2: NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N i u 37. 1. Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân (g i t t là ngân hàng thương m i c ph n) là ngân hàng thương m i ư c thành l p dư i hình th c công ty c ph n, trong ó doanh nghi p nhà nư c, t ch c tín d ng nhà nư c và t ch c khác, cá nhân cùng góp v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 13. 2. Gi i h n s h u c ph n i v i m t t ch c, cá nhân và vi c chuy n như ng c ph n th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p nhà nư c, t ch c tín d ng nhà nư c i v i ngân hàng thương m i c ph n th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 38. Các lo i c ph n 1. Ngân hàng thương m i c ph n ph i có c ph n ph thông. Ngư i s h u c ph n ph thông g i là c ông ph thông. 2. Ngân hàng thương m i c ph n có th có c ph n ưu ãi bi u quy t. Ngư i s h u c ph n ưu ãi bi u quy t g i là c ông ưu ãi bi u quy t. 3. Ch có c ông sáng l p ư c quy n n m gi c ph n ưu ãi bi u quy t. Ưu ãi bi u quy t c a c ông sáng l p ch có hi u l c trong 3 (ba) năm k t ngày ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Sau th i h n ó, c ph n ưu ãi bi u quy t c a c ông sáng l p chuy n i thành c ph n ph thông. 4. C ph n ph thông không th chuy n i thành c ph n ưu ãi bi u quy t. d C ph n ưu ãi bi u quy t và quy n c a c ông ưu ãi bi u quy t 1. C ph n ưu ãi bi u quy t là c ph n có s phi u bi u quy t nhi u hơn so v i c ph n ph thông. S phi u bi u quy t c a m t c ph n ưu ãi bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 2. C ông s h u c ph n ưu ãi bi u quy t có quy n: a) Bi u quy t v các v n thu c thN m quy n c a ih i ng c ông v i s phi u bi u quy t theo quy nh t i kho n 1 i u này; b) Các quy n khác như c ông ph thông, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u này. 3. C ông s h u c ph n ưu ãi bi u quy t không ư c chuy n như ng c ph n ó cho ngư i khác. i u 40 1. Quy n c a c ông ph thông: a) Tham d và bi u quy t t t c các v n thu c thN m quy n c a i h i ng c ông; ng c , c thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát. M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t; b) ư c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a ih i ng c ông; c) ư c ưu tiên mua c ph n m i theo quy nh c a i u l ngân hàng;
 14. d) Chuy n như ng c ph n theo quy nh c a i u l ngân hàng; ) Nh n thông tin v tình hình ho t ng c a ngân hàng theo quy nh c a i u l ngân hàng; e) ư c y quy n t ng l n b ng văn b n cho ngư i khác tr c ti p tham d ih i ng c ông theo quy nh c a i u l ngân hàng; ngư i ư c y quy n không ư c ng c v i tư cách c a chính mình; g) Khi ngân hàng gi i th ho c phá s n, ư c nh n m t ph n tài s n còn l i tương ng v i s c ph n góp v n vào ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n; h) Các quy n khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. 2. C ông l n ã n m gi c ph n trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng, có quy n: a) c ngư i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát; b) Xem và nh n b n sao ho c trích l c danh sách c ông có quy n d h p ih i ng c ông; c) Yêu c u tri u t p h p ih i ng c ông; d) Các quy n khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. i u 41. Nghĩa v c a c ông ph thông 1. Mua c ph n ã cam k t. 2. Ch p hành i u l ngân hàng và cơ ch qu n lý n i b c a ngân hàng. 3. Ch p hành quy t nh c a ih i ng c ông, H i ng qu n tr . 4. Ch u trách nhi m v n và các nghĩa v tài s n khác c a ngân hàng trong ph m vi s v n ã góp vào ngân hàng. 5. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. i u 42. C ông sáng l p 1. Trong ba năm u k t ngày ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các c ông sáng l p ph i cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông ư c quy n chào bán; c ph n ph thông c a c ông sáng l p có th chuy n như ng cho ngư i khác không ph i là c ông n u ư c s ch p thu n c a i h i ng c ông. C ông d nh chuy n như ng c ph n không có quy n bi u quy t v vi c chuy n như ng các c ph n ó. 2. Sau th i h n ba năm, các h n ch quy nh t i kho n 1 i u này i v i c ph n ph thông c a c ông sáng l p u bãi b .
 15. i u 43. C phi u 1. C phi u là ch ng ch do ngân hàng thương m i c ph n phát hành xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a ngân hàng ó. C phi u ư c phát hành có th ghi tên ho c không ghi tên. N i dung chính c a c phi u theo quy nh c a i u 59 Lu t Doanh nghi p. 2. Vi c phát hành c phi u th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Phát hành c phi u ra công chúng qua th trư ng ch ng khoán ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 4. Vi c bán c ph n cho t ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 44. ih i ng c ông 1. i h i ng c ông là cơ quan quy t nh cao nh t c a ngân hàng thương m i c ph n. 2. i h i ng c ông có các quy n h n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t v : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Th o lu n và thông qua báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr , k t qu kinh doanh, quy t toán tài chính, phương án phân ph i l i nhu n, chia l i t c c ph n và trích l p, s d ng các qu theo ngh c a H i ng qu n tr ; phương hư ng, nhi m v c a năm tài chính m i; c) Th o lu n và thông qua báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát; d) Thành l p công ty tr c thu c; ) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và công ty tr c thu c c a ngân hàng; e) Quy t nh cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành c a ngân hàng; quy ch nhân viên, biên ch , qu lương, thù lao cho thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát; g) Quy t nh án ho t ng i ngo i; h) Quy t nh phương án xây d ng cơ s v t ch t và trang b k thu t; i) Thông qua phương án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, t ch c tín d ng khác; k) Phát hành c phi u m i;
 16. l) Chuy n như ng c ph n ph thông c a c ông sáng l p trong ba năm uk t ngày ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; m) Nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng, tr nh ng thay i v a i m t s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, v chuy n như ng c ph n có ghi tên quá t l quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và v T ng giám c (Giám c) ngân hàng; n) Quy t nh gi i pháp kh c ph c các bi n ng l n v tài chính c a ngân hàng; o) B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát; p) Xem xét sai ph m và quy t nh hình th c x lý i v i thành viên H i ng qu n tr gây thi t h i cho ngân hàng và các c ông; q) Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l ngân hàng. 3. V thN m quy n tri u t p h p i h i ng c ông; danh sách c ông có quy n d h p; m i h p; quy n d h p; chương trình và n i dung h p; i u ki n, th th c ti n hành h p; thông qua quy t nh; biên b n h p; yêu c u hu b quy t nh c a i h i ng c ông, th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i ư c quy nh trong i u l ngân hàng. i u 45. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1. Qu n tr ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t và Ngh nh này. 2. Quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i c a ngân hàng tr nh ng v n thu c thN m quy n c a i h i ng c ông. 3. H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c i h i ng c ông v k t qu ho t ng cũng như nh ng sai ph m trong qu n lý, vi ph m i u l , vi ph m pháp lu t gây thi t h i cho ngân hàng. 4. Trình i h i ng c ông quy t nh các n i dung quy nh t i các i m a,b, d, , e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q kho n 2 i u 44 Ngh nh này. 5. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuN n y s a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p c a ngân hàng; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài;
 17. ) Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a ngân hàng; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng; g) Phát hành c phi u m i; h) ChuN n y vi c b u, b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr ; Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c); i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a ngân hàng. 6. Quy t nh cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và công ty tr c thu c c a ngân hàng. 7. Phê duy t phương án ho t ng kinh doanh do T ng giám c (Giám c) ngh . 8. Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Trích l p và s d ng các qu , chia l i t c c ph n theo ngh quy t c a ih i ng c ông. 10. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng ngân hàng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. 11. Quy nh vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh qu n lý ngoài các ch c danh quy nh t i kho n 10 i u này và ghi vào i u l ngân hàng. 12. Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 13. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 14. Ban hành Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 15. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 16. Quy t nh ti n lương, ti n thư ng cho T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c). 17. Xem xét sai ph m c a T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) gây thi t h i cho ngân hàng mình và th c hi n các bi n pháp c n thi t kh c ph c.
 18. 18. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 46. Thành viên H i ng qu n tr 1. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 2. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c. 3. H i ng qu n tr có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và không vư t quá 11 ngư i. S lư ng thành viên H i ng qu n tr do i h i ng c ông quy t nh. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr t 2 n 5 năm, do i h i ng c ông quy t nh. Các thành viên H i ng qu n tr có th ư c b u l i. 5. Ch t ch H i ng qu n tr có th kiêm T ng giám c (Giám c) theo quy nh c a i u l ngân hàng. 6. Nhi m v , quy n h n c a thành viên H i ng qu n tr do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. i u 47. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a ngân hàng th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có các nhân viên giúp vi c chuyên trách. H i ng qu n tr quy nh s lư ng và nhi m v c a t ng nhân viên giúp vi c. i u 48. B u, mi n nhi m, bãi nhi m, chuN n y các ch c danh H i ng qu n tr 1. i h i ng c ông b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr v i s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n. T l c th , hình th c bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 2. H i ng qu n tr b u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch H i ng qu n tr . Hình th c bi u quy t; t l s phi u ch p thu n so v i t ng s phi u bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 3. Vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 49. B u, mi n nhi m, bãi nhi m, chuN n y các ch c danh Ban ki m soát
 19. 1. i h i ng c ông b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên Ban ki m soát v i s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n. T l c th , hình th c bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 2. Ban ki m soát b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng Ban ki m soát. Hình th c bi u quy t; t l s phi u ch p thu n so v i t ng s phi u bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 3. Vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng ban và các thành viên trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 50. Thành viên Ban ki m soát 1. Thành viên Ban ki m soát ph i là nh ng ngư i có trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 2. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và ít nh t có m t n a s thành viên là chuyên trách. Trư ng Ban ki m soát ph i là c ông. S lư ng thành viên Ban ki m soát do i h i ng c ông quy t nh. i u 51. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Ki m tra ho t ng tài chính c a ngân hàng; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 2. ThN m nh báo cáo tài chính hàng năm c a ngân hàng; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a ngân hàng khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a i h i ng c ông ho c theo yêu c u c a c ông l n. 3. Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng; tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trư c khi trình các báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i ng c ông. 4. Báo cáo i h i ng c ông v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng th c hi n các nhi m v c a mình. 7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 52. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c) 1. H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng.
 20. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c) ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 53. T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) ph i là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng, có trình chuyên môn, năng l c i u hành m t t ch c tín d ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. i u 54. 1. i u hành ho t ng ngân hàng là T ng giám c (Giám c), giúp T ng giám c (Giám c) có m t s Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng và b máy chuyên môn nghi p v . 2. T ng giám c (Giám c) là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày c a ngân hàng. 3. Phó T ng giám c (Phó giám c) là ngư i giúp T ng giám c (Giám c) i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a ngân hàng theo phân công c a T ng giám c (Giám c) và ch u trách nhi m trư c T ng giám c (Giám c) và trư c pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c (Giám c) phân công. 4. K toán trư ng giúp T ng giám c (Giám c) ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a ngân hàng, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 5. B máy chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) trong qu n lý và i u hành công vi c. i u 55. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c (Giám c) 1. Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; d) Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; ) B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p theo quy nh c a i u l ngân hàng; e) Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c; g) Quy t nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t;
Đồng bộ tài khoản